India wil Veiligheidsraad doen interveniëren HET ROTTERMMSCH PARCDL Gaat Den Haag toch nog op Brits aanbod in? Noors schip met nitraat in Terug tot de rede haven van Brest ontploft t Vrij, onverveerd .Indonesië" voor de UNO New-Dehli overweegt landingsverbod voor Nederlandse vliegtuigen Geen overleg met Nederland PAROLOSCOOP Weer dollars op komst Rantsoenbonnen van nieuw model Extra rantsoen kaas Vleesbon E 03 spoedig inleveren Grote branden in havenkwartier Nieuwste kruiser heet „De Ruyter" Flamingo's voor Diergaarde Blijdorp Nederlands souvereiniteit zou uitgangspunt moeten zijn Beperking van de actie „Laat Sjahrir tot ons spreken" Partij-bestuur P. v. d, A. besluit congres te houden Generaal Zervas dreigt met aftreden Borrani weer een century Grote openingsstand tussen Borrani en Stolk Napperons op vijf punten gewaardeerd Weldra overleg met de Antillen? Ontevreden bewakers namen ontslag Geen verrassing s in Den Haag Hachelijk avontuur van een zeiljacht Red ea Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69309 Abonnementsprijs pei week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummera 0,09 JDE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Dinsdag 29 Juli 1947 Zevende jaargang, No. 174 De regering van India heeft vanmorgen telegrafisch de Veilig heidsraad der Verenigde Naties verzocht, te willen interveniëren in Indonesië, om de daar aan de gang zijnde vijandelijkheden te doen eindigen, aldus een Frans bericht uit New Delhf. Het voornenizn van de regering van India tot deze stap, werd gisteren reeds door Pandit Nehroe op een persconferentie mede gedeeld. Bij die gelegenheid zei Nehroe tevens dat de regering besloten heeft, binnenkort het vliegen van Nederlandse vlieg- tuigen over India te verbieden. India, zeide Nehroe, zal geen wapens naar Indonesië sturen, om dat een dergelijke maatregel zou neerkomen op een oorlogsverkla ring aan de Nederlanders. Hjj zei dat zrj'n land wèl overweegt zön havens te sluiten voor alle Neder landse schepen en zeker het vliegen over India zal verbieden van vlieg tuigen van alle nationaliteiten, die zouden proberen voorraden naar de Nederlanders te brengen. Zijn land heeft niet eerder stappen gedaan om het conflict in Indonesië voor de UNO te brengen, omdat het naar zrfn mening da beste manier was. dit te doen samen met andere mogendheden. India wendde zich eerst tot Engeland en de V.S. en in de afgelopen dagen was een formeel en informeelcontact geweest met Australië. Nehroe gaf te kennen, dat andere landen zich zouden aan sluiten bij India maar dat. indien nodig, India bereid -vac, alleen te handelen. Hff zei dat India ook de regering van Ceylon had gevraagd, de havens te .-sluiten voor schepen, die troepen, medicamenten andere goederen naar Indonesië vervoeren. Deskundigen in Lake Success verwachten dat India zijn actie 2a! baseren op art. 35 van het Hand vest („Elk lid der UNO heeft het recht elk geschil of elke situatie die zou kjujpen leiden tot. inter-, nationale wrijving of aanleiding zou kunnen worden tot een geschil voor te leggen aan de Veiligheidsraad of de Algemene Vergadering"). Het voorstel van India heeft in Lake Success geen verbazing ge wekt, doch bezorgt de U.N.O. moei lijkheden. omdat dit vraagstuk dan zou moeten worden toegevoegd aan de reeds zo .uitgebreide agenda van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad heeft nog op zijn agenda de Griekse kwestie en de beperking der bewapening. Daar na moet de raad de kwestie der Brits-Egyptische betrekkingen be- Tekenen ten goede De nieuwe week heeft tekening gebracht in de gebeurtenissen in de Oost. De Indonesische berichtgeving heeft sterk ingeboet aan geloofwaar digheid: zij bereikt nu minder dan zij verwacht had: le, de eigen aan hang zal dubbel teleurgesteld zijn als de waarheid aan de dag treedt, en 2e. Djogja zal groter afvalligheid be leven. De Nederlandse berichtgeving vol tooit het beeld van de isolering van Midden-Java, en van het in handen krijgen van de aan-, in- en uitvoer- havens plus grote voorraden kostelij ke producten: 80% der Indonesische ambtenaren blijft .in functie onder Nederlandse leiding: het kon weieens wezen dat de op Maandag 21 Juli be gonnen actie, eind van deze week wordt gestaakt, omdat dan „de ge stelde doelen" zijn bereikt. „Doelen" zijn nog geen „doelein den". maar te dien opzichte was Van Mook optimistisch. Verrrfoedelijk stelt hjj zich voor besprekingen te openen, met Sjahrir (over Pandit Nehroe of Djinnah heen) in New Delhi (Voor-Indië) en de veronder stelling is niet ongewettigd, dat daar om de nieuwbenoemde Nederlandse ambassadeur mr. Lamping met enige haast derwaarts is vertrokken. Dat zelfde New Delhi zal de kwes tie Indonesië voor de UNO brengen, de havens voor ons sluiten en onze vliegtuigen niet meer laten Janden. De UNO heeft echter een boorde volle agenda, zodat men al blij "mag zijn, als „Indonesië" de 16e Sep tember in behandeling komt! Maar daarom niet getreurd: het moet zelfs voor Den Haag een. rust gevende gedachte zijn. dat grotere machten van alles op de hoogte kun nen worden gebracht. Ook Australië blijft aan het zoeken naar een behoorlijke vorm aan het geschil op Java en Sumatra een halt toe te roepen. Londen pleegt overleg met Canberra. Men moet dit ge scheiden houden van laad? en los- moeilijkheden' die wij hier en daar (kunnen) ondervinden. Ieder internationaal rechtsforum zal de Indonesiërs en ons meer goed doen dan welke Sherman-tank ook. Weerbericht DES NACHTS MINDER WARM Weersverwachting, geldig tot Woensdag avond: Wisselende hewol- ktng met enkele ver spreide buien, hier en daar vergezeld van onweer. Zwakke, over dag matige wind uit Westelijke richtingen. Minder warme nacht met plaatselijk nevel of mist. Morgen over- dag vrij warm. 30 Juii: Zon op 4 57 uur, onder 20.35 uur. Maan onder l 50 uur, op 19.40 uur. handelen, gerezen naar aanleiding van meningsverschillen over de on derhandelingen betreffende de ver- d regshe'rziening. De Veiligheidsraad had verwacht op 20 Augustus een korte vacantie te kunnen nemen, voordat Ie Alge mene Vergadering op 16 Septem ber bijeenkomt. Mee is in Lake Success van me ning, dat iij Indonesische kwestie onmiddellijk in behandeling zal moeten worden genomen, wanneer zij op de agenda zou worden ge plaatst. Het is echter moeilijk in te zien, hoe het Egyptische pro bleem kan worden uitgesteld, daar de Egyptische premier, Nokrasjy Pasja, in Lake Sur -ess aanwezig is om zijn land bij de behandeling te vertegenwoordigen. Ned. legerbericht West-Java: In Tegal is vijf tig procent van het dakencompiex, de electrische centrale en het ex- co mptoge bouw vernield. Midden. Java: In Semarang en omgeving beginnen in belangrij ke mate normale verhoudingen op economisch gebied merkbaar te worden. Het herstel van de verbin dingen tussen de stad en omgeving beeft een aanmerkelijke daling van de prijzen voor voedingsmiddelen tot gevolgd. De bevolking keert meer en meer naar de dessa's en sawahs terug. Er is echter nog veel sabotage. Zuid Sumatra: De brand op de olieterreinen van Fendopo om vat vier bronnen. Twee daarvan -zijn-door saboteurs aangestoken..De twee anderen geraakten in brand tengevolge van alang-alang bran den. Van de zllde van de Standard Oil wordt medegedeeld, dat de branden van minder belang zijn. Sumatra's Westkust: In het Noordelijk deel van de vlakte van Padang verleent de bevolking overal medewerking bij het zoeken van landmijnen. Reeds kon een aan zienlijk deel van deze landmijnen onschadelijk worden gemaakt. De passars zijn weer heropend. Diverse handelaren geven er de voorkeur aan. hun waren naar Padang te brengen om ze daar op de passars of langs de huizen te verkopen. De toestanden onder de bevolking van Loeobek Boeaja bleken droevig te zijn. Er werden zeer vele zieken aangetroffen. De dienst voor de volksgezondheid opende Zaterdag een kliniek in Bandarboeat. Sumatra's Oostkust; In het pasbezette gebied ontwikkelt de toestand zich gunstig. De bevolking keert in aanzienlijke getale naar de kust terug om te werken. Verschei dene diensten functionneren reeds regelmatig. Hier en daar heerst echter nog onrust, terwijl republi keinse gewapende troepen aanval len doen op de randgebieden. Rep, legerbericïit In een speciaal communiqué van. het republikeinse leger wordt naar A.P. vandaag meldt mel ding gemaakt van bombardementen van de republikeinse luchtmacht, op Semarang en Salatiga. De doe len in Semarang aldus het com- mniqué betroffen de Nederland se installaties in de oude stad en de wijk van Tjiandi. Naar Aneta uit welingelichte bron heeft vernomen, zal de eerste termijn van de lening van de We reldbank'aan Nederland 180.000.000 190.000.000 dollar bedragen. Deze eerste termjjn zal in de komende weken beschikbaar worden gesteld. In een commentaar schrgft de financiële redacteur van de „New York Sun", Carlton A. Shively: „Oorlogen zijn altjjd kostbaar, zelfs indien het slechts koloniale oorlo gen zijn, doch de Nederlanders zul len deze oorlog blijkbaar winnen. De onderwerping en de nederlaag van de republikeinen zal het Neder landse crediet aanzienlijk steunen, hetgeen tezamen met de hoeveelhe den -olie,!, rubber, tin en rijst, welke voor de Nederlanders beschikbaar zullen komen maakt, dat wjj van de Nederlandse lening tenminste we ten waar het geld voor gebruikt wordt, hetgeen meer is dan gezegd kan worden van de laatste lening aan Frankrjjk". Met ingang van 3 Aug. a.s. zul len rantsoenbonnen van nirw model in gebruik worden geno men. De nieuwe bonnen zijn uitge voerd in de kleuren rood met paars. De tekst is gedrukt in zwar te letters en bestaat uit de aandui ding van hoeveelheid en artikel, alsmede de ietter G, gevolgd door een getal. Dc thans in omloop zijnde rant- soenhonn'cn der E-serie blijven geldig t/rri "27 September a.s. Eveneens blijven t.e.m. deze da tum geldig de rantsoen bonnen „een rantsoen artikel BB" en „een rantsoen artikel BC". De in omloop zijnde wissel bon nen blijven ook na 27 September tot nader order geldig. In de bonnen lijst, die op 31 Juli a.s. uitkomt, wordt een bon aan gewezen voor 50 gram korst loze of smeerkaas (geen buitenlandse kaas). Dit extra rantsoen wordt aan alle leeftijdsgroepen verstrekt Het CDK deelt inede. dat men de destijds voor meat ami vegetables aangewezen bonnen U3 vlees", voor zover men daarop nog geen meat and vegetables beeft kunnen krijgen, vóór Augustus a.s. bij een slager in moet leveren, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Op deze bonnen zal tneu d? t alsnog 1 En- ;e!s pond (ca. 430 gram) meat and vegetables of 4 Engelse onzen (ca 112 gramj blik vlees kunnen krijgen. Men dient genoegen o nemen met betgeen, waarm.-de de slager op deze bonnen wordt bevoorraad.' Het doen van een ke«z„ zal dus niet mogelijk zijn. Ondanks het referendum, dat Zondag werd gehouden en waarbij werd besloten het werk te hervat ten, hebben zich in de Antwerpse wervingslokalen slechts tien perso nen voor arbeid aangemeld. Het Noorse schip Ocean Liberty, dat een lading nitraat aan boord had, is gistermiddag in de haven van Brest m de lucht gevlogen. Er ontstonden branden in de havenwijk en vrijwel alle huizen van de stad liepen schade op. Minstens twintig personen kwamen om het leven; 250 mensen werdqn gevyond. De tele graaf- en telefoonverbindingen met Parijs zijn verbroken. Gistermiddag om drie uur brak aan boord van de Ocean Liberty brand uit. Onmiddellijk werden po gingen ondernomen om het vuur te blussen, maar toen deze niet spoedig genoeg het gewenste resul taat hadden, besloten de havenauto riteiten het schip buitengaats te brengen. Door sleepboten werd het schip langzaam langs de kade gesleept, doch toen bet schip om half zes een gashouder passeer de vloog het In de lucht. Om het gevaar te beperken, dat de brandende romp voor een muoUiebergplaats oplever de, heeft de Franse marine het schip in beide zijden geschoten om het te laten zinken. De gashouder vloog in brand en daarna ook de petroleumopslag- plaatsen op de kade, die spoedig een vuurzee waren. Gisteravond laat had de brand weer het vuur nder controle. De Het is sinds geruime t(jd bij de Komnkqke Marine een traditie dat een van de grootste schepen de naam van „De Ruyter" draagt. Het laatste schip van die naam giug op 27 Februari 1942 roemvol ten on der na in de slag in de Javazee tot het laatste te hebben volgehouden. In verband hiermee heeft de Ko ningin thans de naam van de krui ser „De Eendracht'*, die in Rotter dam wordt afgebouwd, gewijzigd in die van „De Ruyter". (Van onze Haagse redacteur) Naar w|i vernemen houdt men hier In officieuze kringen ernstig rekening met de mogelijkheid dat Nederland binnen enkele dagen aan de Britse regering kenbaar zal ma ken, dat zij gaarne gebruik zat ma ken van het vorige week Maandag hernieuwd aanbod van het Foreieti Office om zich ter beschikking te stellen voor beide partijen voor het verlenen van goede dienste:, tenein de tot een oplossing van het conflict te komen. Het ligt dan in de lijn der ver wachting dat deze bemiddeling zal moeten uitgaan van de erkenning der Nederlandse souvereiniteit over het gehele gebied van Indonesië en dus ook over Java en Sumatra en va-jj iNederlandse eis tot een on middellijke order tot het staken van het vuren aan de republikeinse strndmacht. Wel houdt men rekening met de mogelijkheid dat Nederland de eis zal stellen overeenkomstig de ge dachte van artikel14 van Ling- gadjati dat de bevolking van de onder het defactogezag van de Republiek staande gebieden de ge legenheid zal krggen zich door middel van vrije verkiezingen uit te spreken over de door hen te ver kiezen staatsvorm. In dit verband is echter van belang dat gisteren nog onder de aandacht werd gebracht dat de Nederlandse regering de politiek va., de ver- schroeide aarde.* welke door de repu blikeinse regering aan haar troepen en aan de Indonesische bevolking wordt opgedragen, van een zodanig ernstig karakter acht, dat dit zou kunnen lelden tot uitgebreider ope raties dan aanvankelijk was voorge nomen. Er zijn intussen tekenen wel ke wijzen op een poging tot beper king van de actie in nieuwe secto ren; mot name wordt verwacht dat aan de opmars in West-Java langs de Noordkust na de bezetting van Tegal een eind is gekomen. Men legt er de nadruk op dat nieuwe republi keinse vernielingsacties in dat ge bied tol een andere beslissing zouden kunnen dwingen. Eveneens heeft hef de aandacht getrokken dat de vrij on verwachte opmars in de richting van Malang, welke heeft geleid tot de bezetting van Singosari, gemotiveerd werd als een actie tot bevrijding van een aantal daar geïnterneerde Chi nezen: hoewel deze verwachting min der stellig wordt uitgesproken dan die ten aanzien van Tegal, meent men daarin toch ook een teken te zien dat zou kunnen wijzen op het voornemen om het belangrijke repu blikeinse centrum Malang niet te be zetten. Vijf Flamingo's arriveerden een dezer dagen in Diergaarde Blijdorp. Dertien hadden het er zullen zijn masr ven de honderd Flamingo's die van Midden-Amerika naar ons land op transport gesteld werden, zijn er onderweg zestig gesiorvenVan de veertig die nog overbleven kreeg de Diergaarde er vijf, de rest is bestemd voor andere dierentuinen in binnen- en buiten/and. Voor de mooigekleurde sierlijke vogels zal bij de hoofd ingang van de Diergaarde een weide met vijvertjes worden aangelegd. schade bedraagt naar schatting hon derd mlUioen francs. De waarnemende burgemeester van Brest, Mcssager, heeJtt meege deeld dat de kapitein van de Ocean Liberty, een Engelsman, is omgeko men. De rest van de bemanning is gered, leder huis m Brest is in meer of mindere mate beschadigd door de kracht van ac explosie en te middernacht brandden nog de olie tanks en het gasbedrijf in het ha venkwartier. Duizenden mensen hebben lichtere verwondingen op gelopen. De ontploffing van het schip, dat 7.176 ton mat en in 1943 is gebouwd, heeft langs de gehele Engelse zuid kust hevige schokken veroorzaakt. Een.groot deel van de bevolking van Brest had de stad veriaten, uit vrees voor nieuwe explosies. Verschillende leden van de P. v, d A.t onder wie -Jr. B. Al, ds. B. J. Aris, dr. J. J. Busk es Jr., mr. G, J. van Heuven-Goedhart, W. Ro- mün en J. E. Stokvis, hebben, in vervolg op een dezer dagen uitge geven verklarng, een telegram aan het partijbestuur der P. v. d. A. ge zonden, waarin zy de hoop uitspre ken, Jat er een buitengewoon con gres ter bepaling van de koers en de verantwoordelijkheid van de partij zal worden gehouden, waarop zij dan Sjahrir zouden willen uitnodi gen, „opdat de partij het Republi keinse standpunt verneme van de tot uiteenzetten daarvan meest be voegde en door de Republiek ge machtigde zijde". Het oartijbestuur van de Partij v. d. Arbeid kwam gisteren in ver gadering te Amsterdam bijeen. Over deze vergadering, die vrijwel uitsluitend gewijd was aan de be spre», ingen van de politieke toe stand in verband met de gebeurte nissen in Indonesië is eeen commu niqué verstrekt, waarin naar voren wordt gebracht, dal alom in de lan de grote teleurstelling en bezorgd heid heerst omtrent de joop der ge beurtenissen in Indonesië. Het partij'-bes tuur neemt aan, dat de vooraf vastgestelde militaire doelen wel haast zijn bereikt en meent, dat daarmee het tijdstip van het openen van nieuwe besprekin gen met de republiek nabijgekomen Het is ervan overtuigd, dat in overeenstemming de verklarin gen op dit punt van de zijde van de Nederlandse regering, dat deze niets zal nalaten, teneinde de onderhan delingen weer op gang te krijgen inclusief aanvaarden of het inroe pen van bemiddeling of goede dien sten van de zijde vao Engeland of de U.S.A.. De Griekse minister van openba re orde, generaal Napbleon Zervas, heeft een vergadering van de minis terraad verlaten en gedreigd met aftreden. Hij zou het niet langer eens ztjn met de wijze, waarop de militaire Waterstanden. Botterdam2?33 I operaties tegen de guerrillastrijders uur, 2e tij 15.13 uur. i worden geleid en uitgevoerd. Naar de resultaten te oordelen, welke VOC de laatste weken be haalde, hadden wij werkelijk iets beters van' haar verwacht, doch de prestaties 2ijn tegengevallen. Nu trof VOC het ook niet bijzonder, doordat de scoringmachine van Her mes zo perfect draaide en VOC een zware nederlaag bezorgde. De innings van Stolk en Borrani was brillant en vergoedde alles van het slappe dat 's morgens in het veld door Hermes werd vertoond. Stolk en Borrani's batten was van een bijzonder gehalte, van een kwa liteit die men zelden op de Neder landse cricketvelden kan zien. Het talrijke aanwezige publiek heeft aan de Damlaan. van hun beider prachtig spel genoten, en heel wat keren gingen de handen van de enthousiaste toeschouwers op el kaar ter beloning van hun fraaie prestaties. Zoals dit openingspaar op elkaar is ingesteld en zo sterk spelend is er in Nederland niet één paar spe lers. Stolk soepel met prachtig voe tenwerk on zijn leg glances, waarin hij een ^heester is. Borrani iets stug ger maar forser. Beiden meesters» zowel in aanval en verdediging cn in staat de beste bowlery stuk te spelen. Het zal ons dan ook niets ver wonderen als zij straks als ope ningspaar voor het Nederlands cric ket-elftal worden gekozen. De innings van Borrani was ab soluut kansloos, terwijl Stolk een moeilijke vang achter het wicket gaf, waarbij van een kans nauwe lijks kan worden gesproken. Er was alle reden te veronder stellen, dat het clubrecord van Her mes van de grootste stand voor het wicket zou worden gebroken. Dit staat op naam van dezelfde spe lers voor 203 runs en gescoord te- gen Rood Wit in 1939. Op runs kwam echter de scheiding toen Borrani gevangen werd. VOC, dat de toss gewonnen heeft, verkiest te gaan batten en Terwiel en Geurts openen de VOC-innings, terwijl de bowlery aan Molenaar cn Ruiterman wordt toevertrouwd. Op het totaal van 24 zijn de openirigs- batsmen van de mat verdwenen, resp. als slachtoffers van Molenaar en Ruiter man. De bowlers blijven de overhand houden cn het wordt 7 wickets down voor 42 runs. Dat VOC het vrij gunstige resultaat van 12? runs behaalde (van Lent 50) is zeker, niet aan hun battingcapacitei- ten te wijten. Het fielden van Hermes hebben wij wel eens slecht of minder goed gezien» maar zo erbarmelijk slecht als deze wedstrijd nog nooit. Niet enige, maar zeker een tiental vang- kansen werden gemist en heus geen moeilijke, terwijl er enige tientallen runs door laksheid onnodig werden cadeau gegeven. Nu weten wij wel dat het in het veld ontzettend warm was, maar toch is dat geen voldoen de excuus. Het heeft nu geen ver dere gevolgen gehad, doordat met groot verschil werd gewonnen, maar de kans voor een nederlaag blijft bij cricketaltijd en dan had Hermes dit alléén aan het slechte veldwerk te wijten gehad. Molenaar schaafde zijn average weer wat bij door 7 wickets voor 31 runs te nemen. Om 2.15 trekken Stolk en Borrani naar de mat, met als opdracht te trachten de eerste honderd runs op het scoringbord te brengen. Het begin is als steeds rustig en zeker en zij doen het op Terwiel kalm aan. Geen enkele risico wordt ge nomen, hetgeen het zuivere bowlen van Terwiel ook niet toelaat. Ook Nieuwenburg houdt goed lengte en de batsmen kunnen zich ook op hem niet veel vrijheid veroorloven. Op elke minder goede bal van bei de bowlers wordt echter regelma tig geseoord ,en valt hierbij het mooie plaatsen over de grond op. Als flitsen vliegen de ballen langs de fielders welke hun uiterste best doen, maar tegen zulk geraffineerd spel niets kunnen doen. Menige doffe tikjegen de boundery doet dé". score dan sneller stijgen en na on geveer 5 kwartier hebben Stolk en Borrani aan hun eerste opdracht voldaan, waarvoor zowel spelers als publiek hun een welverdiend apiaus brengen. Rustig wordt dan het VOC-totaal gepasseerd. Met de thee is het VOC nog niet gelukt een scheiding te bewerken en het is een aardig gezicht de ge hele tribune te zien leeg stromen om beide batsmen bijhet clubhuis een hartelijke ovatie te brengen. Na de thee wordt op dezelfde voet voortgegaan en voor de VOC- aanval is het een hopeloze taak een scheiding te brengen. Borrani heeft kort na de thee zijn derde century in enkele weken tijds te pakken. Op zijn. persoonlijk totaal van 112 runs raakt hij een bal van Terwiel half en wordt door Nieuwenburg gevangen. 196 runs voor- één wicket. De kans dat Stolk zijn honderd zal vol maken is niet denkbeeldig, maar wanneer hij een bal van Ter wiel op de Damlaan wil zetten wordt hij op de rand van de boun dery ook door Nieuwenburg gevan gen. Hoewel het geen zin meer heeft worden door Nolet nog enige bats- men ingezonden, hetgeen ons niet bijzonder tactisch leek. Als Nolet zelf door Terwiel is gebowled sluit hij de innings en heett Hermes met 91 runs en 5 wickets de wedstrijd gewonnen. Overige uitslagen: Excelsior 2iiermes 2, gewonnen door Hermes met 148 runs en 5 wickets. ExcelsioV 54 en Hermes 202 voor 5 wickets. Hermes 3—Krekels 1, gewonnen door Hermes met' 63 runs. Hermes 151 voor 0 wickets (gesloten) en Krekels 88 runs. In afwijking van de in het alge meen voor tafellakens en ontbijtia- kens geldende' puntenwaardering ad 15 punten per stuk, zullen voorl aan de napperons (tafeïlakentjes van circa 1 m x 1 m) op slechts punten worden gewaardeerd. De West dringt aan op spoedige rijksconferentie (Van onze Haagse redacteur) W(j vernemen dat op korte ter mijn een vaste commissie zal wor den Ingesteld die voorbereidingen zal moeten treffen voor do Rijks- conferentie waar Nederland, Cura cao en Suriname (lo staatkundige hervormingen zullen bespreken. Van West-Indische zijde dringt men er op aan dat deze conferentie in Augustus of uiterlijk In September zal worden gehouden. Dr. Dacosta Gomes, de vertegen woordiger van Nederland in Cura sao bevestigde ons dat hy op de instelling van zulk een commissie heeft aangedrongen. De bevolking van Curacao wacht met ongeduld op dc verwezenlijking van de be loften van Nederland en Dr. Gomez is van mening dat de loyaliteit die Curasao getoond heeft slecht be loond wordt door de traagheid waarmee de regering aan de staat kundige hervormingen werkt. En honderd P.D.'s zagen, de kans schoon In het bewarings- en verblijf- kamp te Vught voor de politieke delinquenten doen zich op het ogen blik enige interne moeilijkheden voor. Vrijdag zfn er moeilijkheden geweest met bewakers die er toe hebben geleid dat enige van hen het dienstverband hebben opge zegd. Zij schgnen bezwaar gemaakt te hebben tegen het werktijden- rooster. Enige geïnterneerden, ongeveer een honderd, hebben de gelegenheid te baat genomen om te ontsnappen. Hun opsporing Is verzocht. Het directoraat voor dc bijzon dere rechtspleging in Den Haag be- bevestigde ons in het algemeen deze HET comité Rijkseenheid zit al weer op de loer om, indien de regering eens zou overwegen de wa pens terzijde te leggen en tóch weer te gaan praten, amok te maken. Het comité is vooralsnog bereid de eens gezindheid in de opvattingen te ac cepteren, want tcrwille van het doel mag die niet worden verzwakt. Beel, zo zegt het comité, heeft nu ingezien dat het nutteloos is te praten met een zogenaamde republiek Indonesië. Daarom zal Rijkseenheid ook water in de wijn doen en haar nationale petitie laten rusten. Maarlaat het comité over alle telcxmachines in het land ratelen: „het gevaar dreigt, dat de aangevangen actie zou wor den stopgezet alvorens deze doeltref fend is volbracht". Dat is het doel niet Het comité wil een gezond en krachtig Indië-hcleid. Daarom ver meldt het dc slag die het om de arm houdt en dreigt met voortzevting der gestaakte werkzaamheden voor de nationale petitie. Er is geen bijzondere reden tot angst voor een nationale petitie van Rijkseenheid. De voorlichting over Indonesië moge geen licht in deze duistere wereld geweest zijn, maar toch heeft iedereen met de klompen aangevoeld, dat het „gezonde en krachtige Indic-beleid", door Rijks eenheid bedoeld, het beleid is. dat geen windeieren legt aan de direct- belanghcbbendcn. Het beleid van „Sla er maar opi" Dergelijke uitlatingen op dit ogen blik zijn er wel het bewijs van. dat de regering met haar politieel optre den op het hellend vlak is geraakt. Rijkseenheid is bereid het vlak hel- lendcr te maken en zal niet rusten, voordat alle inlanders de knie heb ben gebogen en om genade ge smeekt. Formeel zijn er kolommen vol te schrijven over het Nederlandse waarom van het gewapend conflict. Dat is maar goed ook, want in het buitenland, bijzonderlijk in Enge land, is zowel Foreign Office, als de pers, als het publiek, zeer ontstemd over het regeringsbesluit en. het is niet gemakkelijk degenen die maar een punt in het oog houden, name lijk: ,.ïn elk geval géén oorlog", te overtuigen met beweringen dat bet om allerlei overwegingen niet langer langs de weg van de rede kon. Inmiddels zijn er echter gelukkig tekenen, die er op wijzen, dat de rede toch nog in het geding komt. Er blijkt een goed kans te zijn, dat de „politiële actie" op Java nog deze wqpk ten einde gaat. Als dat zo is, heeft men zeker nog niet het gezond en krachtig Indië-beleid van het co mité Rijkseenheid bereikt. Wel zal men dan mogelijk nog met Sjahrir c.s. kunnen onderhandelen en dat is ons veel liever. Moge dan de nationa le petitie voortgang, doch geen weer klank vinden, opdat de basis van sa menwerking alleen tussen goedwil lende» worde bereikt en niet tus sen heren en knechten,- (Van onze Haagse redacteur) Het besluit van de interim-re gering van India om het conflict in Indonesië bij de Veiligheids raad aanhangig te maken, heeft in Nederlandse diplomatieke krin gen na alles wat er over deze mo gelijkheid in de afgelopen weken reeds gesproken is nauwelijks verrassing gewekt. Na hetgeen ook Bevin reeds hierover heeft gezegd, meent men. in Den Haag dat de Vciligbeds- raad wel zeer moeilijk tot de slot som zal kunnen komen dat een dergelijke bedreiging inderdaad aanwezig ia. Men meent, te mogen verwachten dat het verzoek van India uitvoerig zal moeten wor den gemotiveerd. Deze motivering zat dan waarschijnlijk Vrijdag worden bekend gemaakt. Daar mee zal dan echter naar men al evenzeer verwacht het ©inde zijn gekomen aan de snelheid van d© behandeling en men meent dan ook dat de verdere procedure uiterst tijdrovend zal worden, een overweging welke de Nederlandse regering in een vroeger stadium er van weerhouden heeft o'm dat conflict aan dc Verenigde Naties voor te leggen. Als vrijwel de eni ge weg om tot een zeker ingrijpen van de veiligheidsraad op korte termijn fe komen wordt in Den Hang de mogelijkheid beschouwd dat do Veiligheidsraad na een kor te inleidende procedure in af wachting vin de verdere behan deling van de klachten van India zal besluiten tot een aanbeveling om hangende dit onderzoek de miljtaire operaties te «taken. Dit zou inderdaad tot nieuw contact tussen de 2 partijen kun nen leiden dat vruchtbaar resul taat zou kunnen afwerpen on danks het feil dat in verband met de interne aard welke het conflict heeft, de Veiligheidsraad meent tot een ingrijpen te zullen kunnen, besluiten. Het is echter de vraag of zelfs deze aanbeveling tot stand zal komen alvorens langs andere wegen het contact tussen Neder- land en de Republiek zal zijn hersteld. Een zeiljacht met acht personen, dat een tocht maakte op de Wad denzee, is in het Boompjesdiep bij Terschelling op een wrak gestoten. Een groot gat was het gevolg en het water stroomde de boot binnen. Terwijl de heren trachtten het wa- feiten, doch kon omtrent de juiste *ep hozen, zwaaiden de dames vertwijfeld met doeken om de aan dacht te trekken, maar er bevond zich geen enkele boot in de nabij heid. Gelukkig begreep de wachter op de vuurtoren Brandaris op Ter schelling de noodseinen en hij waar schuwde de reddingsboot, die vrij wel onmiddellijk zee koos en de zeilers uit hun benarde positie be vrijde. toedracht van het gebeuren nog geen inlichtingen verschaffen, daar nog enkele rapporten worden inge wacht. Onderzocht wordt of de ont snappingen te wijten zijn aan sabo- Vanmorgen om 8 uur zün 85 ar beiders bij de samenwerkende ha venbedrijven te Amsterdam in sta king gegaan wegens het ontslag van een der personeelsleden. h v v*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1