mmÊ HET ROTTERDAMSCH PAROOL India stelt Australië beroep op UNO uit treedt in de plaats INDIA ZET DOOR Uitbreiding K.L.M. te snel voor de scheepvaart Moskou aanvaardt invitatie van Londen Schok ter wereldconferentie der Christen] eugd Wordt Britse leger sterk ingekrompen? v_ Vrij, onverveerd Luchtvaartverdrag met Nederland is reeds beëindigd Amerika zal geen stappen doen PAROLOSCOOP Weinig verliezen ook bij T.R.I.? C.G. niet terug naar Batavia? Beroep op UNO ingediend Dakota uit India neergeschoten Zonder Rode Kruis tekenen „Oranje" eerder thuis Daarom geen kapitaal-deelneming In October voorbereidende besprekingen tot Duits vredesverdrag „Plan-Marshall-deur' nog-gteedswpen- Eén maatschappij in de lucht Ook Indonesië naar Riiksconferenfie? Nederlanders en Indonesiërs als broeders en zusters bijeen Weerbericht „Jezus Christus is Heer" Branden op Java „Geen instructies maar..." Red. en Adm. Lemga Hoven IM, Schiedam teL 69300 Abonnemenlsprijj per week 31 cent, per kwartaal 4,—loss a nummer» 0,09 Woensdag 30 Juli 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hei Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. ITS De regering van India heeft haar beroep op de Veiligheidsraad inzake Indonesië uitgesteld. Een A.F.P.-bericht, dat Bevin naar New Delhi had getelegra feerd, een nieuwe Britse verklaring af te wachten, wordt door het Foreign Office tegengesproken. Volgens waarnemers zou het uit stel zijn oorzaak vinden in nieuwe hoop, dat de U.S.A. en Groot- Brittannie een nieuwe stap zouden overwegen. Verder schijnt men de komst van Nederlands eerste ambassadeur in India, dr Lamping, af te wachten. Wel heeft India het luchtvaartverdrag met Nederland beëin- digd. Het laatste Nederlandse vliegtuig is gisteren van Calcutta, vertrokken. Het Siamese ministerie van buitenlandse zaken heeft het plan om uit sympathie raet Indonesië een landingsverbod in Siam uit te vaardigen voor KX.M. toestellen. Ondanks de verklaring van India dat het van plan was een landings- en vliegverbod voor KX.M. vliegtuigen uit te vaardigen, vertrok gisteren een K.L.M. lijntoestel naar Calcutta, terwyl er vandaag een toestel uit Calcutta aankwam. wat zijn politiek betref} vasthou den aan de verklaring van de vo rige week, waarin uitdrukking werd gegeven aan de spijt, dat Nederland tot geweld was overge gaan en de weg der onderhande lingen had verlaten. Reuter meldt vanmorgen, dat thans de Australische regering het conflict tussen Nederland en de Indonesische Republiek in handen zal stellen van de Veilig heidsraad. Dit is vandaag mede gedeeld door Joseph Chifley, de Australische premier. De Nederlandse gezant in Austra lië, Teppema, zou de Australische re gering hebben medegedeeld, dat elke inmenging in de Indonesische aange legenheid door Nederland als een onvriendschappelijke geste zou wor den beschouwd. Hei Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gaf gis teren te kennen, dat dp regering geen stappen overweegt in ver band. met het conflict in Indone sië. Ken woordvoerder zei. dat er geen sedach ten wisseling met de Blitse regering had plaatsgevon den. en uit diplomatieke bron wordt vernomen, dat het State Department ni®t van plan is stappen te doen. voordat India de kwestie heeft voorgelegd aan de ■Veiligheidsraad. Het State Departement blijft Het nemen van de draai U)E leger berichten, die telkens spre- van onbeschadigd aangetrof fen fabrieken, verlaten of in de as gelegde ondernemingen, beginnen reeds hun dubbel effect uit te oefenen op de buitenlandse persbeschouwin gen. Treft men aan de ene kant nog steeds hoon en wantrouwen aan in het politie-karakter van de toepas sing der zuiver militaire middelen, daarnaast ontmoet men de hoon, dat een spoedige beëindiging van de ge hele affaire (met of zonder XJNO) ook het nog nooit vertoonde wonder laat 2ien dat de ..overwinnende par tij" terugkeert tot de beginselen, die tot voor kort vrijheid beloofden aan de overwonnene in plaats van iets nieuws koloniaals dat in wezen een variatie ia op het oude waar de we reld van 1947 genoeg van heeft. Maar ook geeft men blijk ervan de woorden ..rubber, suiker, thee. kof fie". e.d. wel degeliik ook gelezen te hebben en nu nemen enkele van de scherpste veroordeelaars reeds hun draai. „Hoe kan een grote elertriciteifs- maatschappij gelijk de Aniem". vra gen zij. „waarin veel Belgisch kapi taal belegd was en die 132 Delftse ingenieurs in dienst had. behoorlijk beheerd worden door een paar in landse advocaten en 2 inlandse in genieurs?" En een ander vertelt: „De Indo nesiërs zijn onpractisch. Zij laten locomotieven lopen, tot ze door ge brek aan onderhoud, blijven staan. Dan tracht men ze te repareren door vervangingsstukken te nemen uit nog erger defecte machines". - En: „De directeur van de Javaan se emissiebank weet niet eens hoe veel geld hij in omloop heeft laten brengen. Zijn biljetten zijn zo slecht gedrukt, dat iedereen ze kan nama ken en een catastrofale inflatie is ei het gevolg van geweest. De ge neeskundige hulpverlening is weg. De Nederlanders leven van hetgeen zij zelf aanvoeren, de Indonesiërs te ren echter op hetgeen zij bij de klei ne rijstverbouwers kunnen plunde ren". Deze vermeldingen gaan vergezeld van kaartjes vol geheimzinnige te kens voor rubber, tin. tabak. thee. kinine, specerijen, suiker, hout, olie. kolen, goud, zilver, koffie, en „dyes" (verfstoffen). De „draai" is genomen. Aan Nederland militaire zij de zijn geen gegevens bekend omtreUf het aant'' verliezen bij de Republikeir se strijdkrachten. Men geeft echter te kennen dat een schatting van enige bon eerden wellicht nog aan de zeer boge kan- is. Het maken van krijgsgevangenen word} door het Nederlandse leger to« een uiterst minimum beperkt. Alle In du riet Ache strüdkrachten- die zich o vei geven aan de Neder landse stri|dkrachten, worden ont- wapend en naar buis gestuurd- Si echts enkele z^er gevaarlijke ele-_ men ten worden gehangen gehouden Vele lede:» v„n de Indonesische strijdorganisaties zo deeli men in dit verband van militaire zij Ie mede demobiliseren overigens zich zelf en keren met achterlating van unifoim. schoeisel en wapen? naar huis terug. Het geheel van de he wapening der Indonesische strijd organisaties maakt °po zonderlinge indruk, al kan zij nochtans zeker voor 70 modern wnrde-1 genoemd. Vele groepen /tji, met moderne au- foinatische wapens uitgerust: mor tieren, veldgeschut, luchtafweerge schut. mitrailleurs, deels van Japan se origine, deels ook afkomstig uit de Nederlandse en geallieerde de póts, die bij de Japanse overval verloren gingen. De commissie-generaal is. zo werd te Batavia officieel medegedeeld, naar Den Haag teruggeroepen om besprekin gen te voeren met het Neder landse kabinet. Prof. VV Scher- merhoru en mr. Max van Poll zouden vanochtend per vlieg tuig vertrekken. Van goed ingelichte zijde werd voorspeld, zo meldt A'. D., dat de commissarissen-generaal niet naar Indonesië zouden terugke ren, Hieraan werd toegevoegd, dat Dr. Van Mook. Juitenant-gou* verneur-generaal, nu ter plaatse volledig het gezag uitoefent en waarschijnlijk zijn taak zal voort zetten voor de vorming van de Verenigde Staten van Indonesië. Na de aanvankelijke berich ten over uitstel van India's be roep op de Veiligheidsraad) meldt Reuter hedenmiddag uif New Delhi, dat de regering van India vandaag het Indonesisch- Nederlandse conflict aan de voorzitter van de Veiligheids raad der Verenigde Naties heeft voorgelegd. Dinsdagmiddag is een Dakota met medicijnen van het vliegveld by Singapore vertrokken. Volgens radio Djogja is het toestel, dat het eigendom is van de Indiër Patnaïk en onlangs Sjahrir van Djogja naar Singapore vervoerde, door Neder landse jagers neergeschoten, juist voordat het op het vliegveld van Dj°gja zou landen. Volgens berichten van Agence France Presse uit Batavia vervoer de de Dakota negen passagiers. Waarvan vier Britse onderdanen en vijf Indonesiërs. De Dakota, aldus mededelingen van Radio-Djogja, was gecamou fleerd, waardoor de vergissing der Nederlanders begrijpelijk is. Een Nederlandse militaire woord voerder te Batavia kon nog geen nadere bijzonderheden hierover me dedelen, aangezien nog geen offi ciële rapporten waren binnengeko men. Hij verklaarde echter, dat de vergissing der Nederlandse piloten waarschijnlijk te wijten was aan het feit, dat het Voor-Indisch toestel niet de onderscheidingstekens van het Rode Kruis droeg, W aarschuvvingsschoten Volgens een Nederlands commu niqué heeft het Nederlandse vlieg tuig slechts waarschuwingsschots n gelost, waarna de Dakota tegen een boom te pletter vloog. Radio Djogja heeft bekend ge maakt, dat de Nederlandse jagers het vliegtuig over grote afstand hadden achtervolgd. De jagers mi trailleerden de Dakota, welke vlam vatte en neerstortte. De inzittenden waren: de voormalige R.A.F. Wing- commander Constantine met echt genote, een nog niet geïdentificeer de Engelsman, de Indiër Mecano Bidaran, de squadron-leader Hasel- hearst, Ali Soetjipto, dr. Abdoe- rachman Ealeh, Hadji Soemarmo Wirjokoesoemo, Arlfin, en Abdoel- gani. Alle inzittenden behalve ab- doelgani werden gedood. Volgens een in Djogja verblijven de Engelsman Peter Ratcliffe wer den acht personen gedood. Hij ver klaarde, dat hij zelf de lyken in het ziekenhuis van Djogja had gezien. De heer Ratcliffe was toevallig op het vliegveld aanwezig en maakte de beschieting mede. Hij gaf voor de radio een ooggetuigeversiag. De „Oranje" van de maatschap pij Nederland, die Maandagavond 21 Juli uit Tandjong Priok is ver trokken, zal waarschijnlijk een dag eerder dan verwacht werd te Sou thampton aankomen. Men ver onderstelt, dat het Zaterdag 9 Aug. 10 uur de sluizen van IJmuiden zal binnenlopen. Het embarkement te Tandjong Priok, dat juist een dag na het begin van het politieel optreden in de Archipel plaats vond, had een vlot verloop. het gewenst, dat van Neder- KONING1SNEN DER ZEE ONTMOETEN ELKAAR! Het Engelse mailschip Queen Marv waarvan de verbouwing van troepentransportschip tot passagiersschip dezer dagen gereed kwam, keerde van haar proeftocht naar Southampton ferug, juist op het ogenblik, dat haar zusterschip, de Queen Elizabeth" van die haven naar New York vertrok. De „Queen Mary" (op de voorgrond) blaast dikke rookwolken uit bij wijze van groet aan haar naar zee vertrekkend zusterschip. Drie weken geleden heeft de Engelse regeTbig uitnodigingen gezonden aan Moskou, Parijs en Washington voor een xn October te Londen to houden conferentie van de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier ter voorbereiding van het vredesverdrag met Duitsland. De Sowjet-TJnie heeft thans, als eerste van de drie, de uitno diging aanvaard. In Londen wordt deze acceptatie van zeer veel belang geacht omdat men hierin een geruststelling ziet, dat Moskou, ondanks zijn houdmg ten aanzien van het plan-Marshall, blijkbaar wel de in November ook te Londen te houden confe rentie der ministers van buiten landse zaken wil doen doorgaan. Overigens is Rusland nog steeds in de gelegenheid, alsnog mede te werken aan het plan-Marshall. De Franse afgevaardigde in de econo mische en sociale raad -der UNO heeft met de verklaring, dat „de deur nog steeds voor Rusland open staat" andermaal een beroep ge daan op de Sowjet-Unie, het wan trouwen terzijde te stellen en mee te doen aan het plan voor het eco nomische herstel van Europa. Rome naar Moskou Volgens Reuter heeft de Sowjet- Unie te Rome voorgesteld, dat een Italiaanse economische missie naar Moskou zal komen om besprekin gen te voeren over wat genoemd wordt „de versteviging van de eco nomische banden tussen de twee landen". Na die besprekingen zou dan volgens Russische opvatting, de ratificatie van het Italiaanse vredesverdrag door de Grote Vier moeten plaats hebben. Graaf Sfor- za, de Italiaanse minister van bui tenlandse zaken, zou gisteravond de Russische voorstellen aan de na tionale vergadering voorleggen. HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 501ste Staatsloterij, 4e klasse, 2e trekking, f 5000.—: 21686 f 1500.—: 2526, 17298 f 1000.—: 3032, 20112 f 400.—: 5172, 19787 f 200.—: 17008, 19214 f 100.—: 2456, 2581, 7989, 10404, 10676, 11084, 11635, 13379, 15S58, 20208, 21237. In een memorie van antwoord belicht de Nederlandse regering het verloop der besprekingeu met de K.L.M. en enige scheepvaartmaat schappijen, die eveneens luehtdien- sten willen onderhouden. Omtrent de verhouding van de luchtvaart tot de scheepvaart wordt o.m. het volgende opge merkt: Omstreeks het eind van 1945 was bij besprekingen tussen de belang hebbende rederijen en de K.L.M. overeenstemming bereikt met be trekking tot de volgende punten, waarbij zij opgemerkt, dat aanvan kelijk was aangenomen, dat de uit breiding van de K.L.M. in enkele elkaar opvolgende phasen zou ver lopen. In de eerste plaats zou het kapi taal worden vergroot tot ca, f 30.000,000, waarin het Rjjk voor 50 zou deelnemen, de gezamen lijke rederijen voor f 10.000.000 en andere belanghebbenden voor f 5.000.000. In de raad van bestuur sou het Rijk vijf zetels krijgen, de scheep vaartmaatschappijen eveneens vtjf zetels en de oude aandeelhouders der K.L.M. drie zetels. Uit de raad van bestuur zouden gedelegeerden worden aangewezen, aie toezicht zouden uitoefenen op die lijnbedrijven, waarvoor deze gedelegeerden bijzondere belang stelling zouden hebben. De directie van de maatschappij zou bestaan uit een president directeur met twee directeuren van wie er een uit scheepvaartkringen zou worden benoemd. De directie zou met de algemene leiding worden belast en zou de verschillende bedrijven beheren. Aanvankelijk stemden alle be langhebbenden met het bovenstaan de m. Van rijkswege Naderhand is de scheepvaart op haar beslissing teruggekomen. Ver moed wordt, dat de aanleiding daartoe mede was gelegen in de omstandigheid, dat de uitbreiding van de K.L.M. in een veel korter tijdbestek plaats vond dan aanvan kelijk was voorzien en derhalve de scheepvaart met meer kapitaal zou moeten deelnemen dan zy zich had voorgesteld. Gezien de reeds genoemde nood zaak om de uitbreiding in een snel tempo te doen plaats vinden, acht te de regering, nu de scheepvaart was teruggetreden, het noodzake lijk van rijkswege de benodigde middelen aan de K.L.M. ter oe- schikking te stellen. De minister van Verkeer en Wa terstaat merkt op, dat in Neder land voorlopig geen plaats is voor een twee dé luchtvaartmaatschappij met internationale vaste lijndien sten. Met het oog op de concurrentie in het internationale luchtverkeer {Van onze Haagse redacteur) De waarschijnlijk in September of October te houden conferentie, waaraan, zoals wij reeds schre ven, Suriname en Curacao zullen deelnemen, zal naar men aan neemt van nog groter gewicht kunnen worden, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat ook In donesië op deze conferentie zal verschijnen. De 13U0 Jonge mensen uit 70 landen, die dezer dagen hun tweede „wereld conferentie der christelijke jeugd" te Oslo aanvingen, werden, direct na de opening, voor een dramatisch dilemma geplaatst. De Nederlandse en de Indonesische afgevaardigden werden n.l. onverwachts als ja als wat tegenover elkaar geplaatst. Juist op de openingsdag kwamen de eerste berichten van bet gewapend conflict binnen en brachten de hele conferentie in spanning. In de naqht zwakke, morgen geleidelijk wat toenemende wind tus- Noord en Oost. Enkele overdrijvende wolken velden. Bijna overal droog weer. Weinig verandering van tem peratuur. 31 Juli: Zon op 4 58 uur, onder 20.34 Uur. Maan onder 2.40 uur op 20.22 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 3.2S Uur. 2e tij 15.53 uur. SOERABAJA-SECTOR «mfpaniook Vïïoqvelrf MADO&W OljDiBroh Dojo iMttgage Ds. G. P. Klijn, predikant in alg. dienst van de N.H. Kerk. telefoneer de ons uit Oslo bijzonderheden. Deze conferentie wordt gehouden onder het motto: „Jezus Christus is Heer" Na dagenlange besprekingen heb ben de Nederlandse en Indonesische delegaties een .gemeenschappelijke verklaring afgelegd (hierbij afge drukt) en deze is aan de conferentie voorgelezen. Er was een doodse stilte toe de voorzitter van die dag, Penry Jones, zich van zijn taak kweet. De verklaring werd met zichtbare dank baarheid en verlichting ontvangen. Alleen wie de moeizame totstandko ming van deze gemeenschappelijke boodschap heeft bijgewoond, weet wat het gekost heeft, dit woord ge zamenlijk uit te spreken. Aanvanke lijk wilden de Indonesiërs de confe rentie verlaten, doch in gehoorzaam heid aan het Gebod van Jezus Chris tus de Heer besloten zij te blijven. Een resolutie In een resolutie werd aan de con ferentie gevraagd onmiddellijke ver vanging van het wapengeweld door het overleg te eisen. De Nederlandse delegatie kon deze resolutie niet aan vaarden en de leiding der Conferen tie besloot geen resolutie van zuiver politieke strekking aan de Wereld conferentie voor te leggen. Toen kwam tenslotte de verklaring tot stand, niet als een soort compro mis, doch als het resultaat van een geestelijke worsteling van mensen die beseffen dat zij m Jezus Chris tus bij elkaar behoren. Uit allerlei delegaties kwamen, tijdens de bespre king der Nederlanders en Indone siërs, gebedsgroepen bijeen. Reeds hierop de conferentie, zo zeide ds. Klijn, bleek het uitnemend belang, dat deze verklaring recht wordt ver staan in haar christelijk en oecume nisch karakter. Thomas Mann naar Nederland De Duitse schrijver Thomas Mann zal, daartoe uitgenodigd door de Nederlandse F.E.N„ een bezoek aan Nederland brengen. In Amster dam zal h$ op 12 Augustus een lezing houden met fragmenten uit zyn onuitgegeven roman. De verklaring Hieronder volgt de tekst van de ter conferentie voorgelegde ver klaring: De Indonesische en de Neder landse delegatie op de Wereld conferentie van Chr. Jeugd te Oslo hebben samen gespioaen en gebeden en zijn dankbaar, dat dit juist op dit moment, waarop de twee volkeren in oorlog 9 ei-keren, mogelijk is binnen het kader van deze Conferentie met haar motto: Jezus Christus is Heer! De Nederlandse delegatie be lijdt met smart de tekortkomin gen van de Nederlandse Chris tenheid. Zij ziet in het gebrek aan geestelijke bewogenheid, aan vu rig gebed en waarlijk christelijke eenheid even zo vele oorzaken van de rampen, die thans over In donesië gekomen zijn. De Indonesische delegatie spreekt haar overtuiging uit, dat het wapengeweld onmiddellijk moet worpen gestaakt en de weg van overleg moet worden ge volgd. De Nederlandse delegatie, over tuigd als zij is van het recht op vrijheid en zelfstandigheid der In donesische volkeren, is zich scherp bewust van het ontzaglijke ge vaar, dat het gebruik van wape nen voor een goede verhouding tussen de beide volkeren ople vert. Zij is overtuigd, dat iedere mogelijkheid tot het onmiddellijk staken van het wapengeweld dient te worden aangegrepen om terug te keren tot de weg van overleg. De leden van de beide delega ties willen elkaar als broeders en zusters in Jezus Christus blijven ontmoeten, teneinde mede te wer ken aan de vrijmaking van de weg tot samenwerking lussen beide volkeren op de basis van vrijheid en gelijkgerechtigheid. Iandse zijde daaraan het hoofd wordt geboden in een zo krachtig mogelijke vorm, hetgeen inhoudt, dat splitsing over meer dan één Nederlandse organisatie een ver zwakking betekent tegenover de zeer sterke buitenlandse concurren ten. De indruk, als zou de regering het streven van de scheepvaartmaat schappijen om te gaan deelnemen aan het luchtverkeer niet willen be vorderen, "is niet juist. De regering heeft zich op het standpunt gesteld, dat de eenheid in het Nederlandse luchtverkeer dient bewaard te bly- ven, en uitgaande van deze stelling hebben na de oorlog op initiatief van de regering, zoals hierboven aangeduid besprekingen plaats ge vonden tussen vertegenwoordiger» van de luchtvaart en de scheep vaart. Deelneming De exploitatie van de luchtlijn, naar Indonesië is en was ook vóór de oorlog een belangrijk onderdeel van hel bedryf. In tegenstelling tot voor de oorlog vloeien onder de hui- bijzondere omstandigheden de onkosten uit deze luchtlijn voor een, groot deel voort uit het vervoer van burgerlijk rijkspersoneel en militai ren. Intussen wenst de minister van Verkeer en Waterstaat deze vorm van luchtvaart, welke ook door de K.L.M. wordt bedreven, niet uit te sluiten, doch, ook in de toekomst, aan een concessiestelsel, zoals be doeld in de luchtvaartwet, te bin den. De regering zou het op prijs gesteld hebben, indien de scheep vaart voor een belangrijk bedrag in de K.L.M. had deelgenomen of als nog zou deelnemen. Het vraagstuk van de lonen&e ex ploitatie van de 'scheepvaart maat schappijen heeft de bijzondere aan dacht van de minister. Indien de Nederlandse burgerlijke luchtvaart onverhoopt in financiële moeilijkheden zou dreigen te gera ken, zal de regering zich hebben te beraden of en in hoeverre zy er uit een oogpunt van algemeen belang toe moet overgaan, afgezien van haar deelneming, de nodige geld middelen tot instandhouding aan te vragen, evenals dit ten aanzien van. andere bedrijven van vitaal belang ook geschiedt. Voor de aanvoer van vliegtuigen, en onderdelen heeft de K.L.M. in 1946 ca 3G.000.000..in deviezen uit gegeven, terwijl in verband met da aanschaffing van de nieuwe vloot ia het eerste half jaar van 1947 onge veer 20.000.000 aan deviezen is uitgegeven. Vliegveld Rotterdam Naar aanleiding van de beschou wingen inzake de aanleg van een vliegveld te Rotterdam moge de re gering opmerken, dat ook naar haar inzicht het een nationaal belang u, dat een wereldhaven als Rotterdam ten spoedigste de beschikking krijgt over een vliegveld in de naaste om geving van de stad. Plannen hier voor zy'n reeds door Rotterdam in. overleg met de Rijksluchtvaart dienst opgesteld. Zij worden op dit ogenblik bestudeerd. De minister van Verkeer en Wa terstaat wil bevorderen, dat met de algemene economische en financiële situatie, zo spoedig mogelyk wordt overgegaan „Republikeinse bedreiging wordt uitgevoerd" Een verslaggever van Ags. Press heeft niet de Haagse luitenant-vlie ger Nol van der Veen in een daar toe door gen. Spoor beschikbaar ge stelde, bommenwerper een tocht van 1300 KM gemaakt over gebeel Java, In zijn rapport spreekt de verslagge. ver van honderde branden die voor al in rubberfabrieken, thee- en kini- ceplantages woeden. Do republi keinse bedreiging, zegt hik a"ea met de grond gelijk te branden, wordt over een uitgestrekt gebied van Zuid-West Java in practijk ge bracht. Dr. A. Th. Lamping, de nieuwe Nederlandse ambassadeur it* Voor-In die, is gisteravond per vliegtuig in New Delhi aangeko men. Hij zei dat hij geen instruc ties van Den Haag had om Sjah rir te ontmoeten of andere stap pen te doen in verband met In donesië. Maar, zo liet hij er op volgen, indien ik op een of ande re manier kan helpen ora over eenstemming toj stand te brengen, zal ik dat maar al te gaarne doen, Uit hezuinigingsov*erwegin gen zullen de Amerikaanse radio programma's worden ingekrom pen. De uitzendingen in het Ne derlands voor Nederland zullen geheel vervallen. De programma's in het Nederlands voor Indonesië zullen echter worden voortgezet, (A.P.). Officieel Is te Londen medegedeeld, dat veldmaarschalk Montgomery, stafchef der gewapende macht van het Britse Imperium z|jn bezoek aan Japan heeft afgelast en in alleryi naar Londen terugkeert. Dit bericht werd in Lorden in verband gebracht met berichten, dat Groot-Brittannlë gedwongen zou zjjn om op drastische wijze zijn gewapende strijdmachten in te krimpen met het oog op de dreigende economische crisis, aldus de correspondent van Reuter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1