Nederland zal UNO-leden tot bezoek uitnodigen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Oorlogsschaderegeling in parlement ff I I Gecombineerde operaties tegen Tjilatjap Minister Vos Meld zich in de ruimte O'Kelly wint liet Europese Zone-tournooi Vrij. onverveeid Van Kleffens' verzet tegen toelating van Republikeins vertegenwoordiger Australië dient resolutie in PAROLCSCOOP Wfeerheficht Malang geruïneerd Dakota vloog buiten voorgeschreven route •Geruchten missen grond" „Het zal mij niet aan activiteit ontbreken" ONDERHOUDSWERK TIJDELIJK VERBODEN Ere-doctoraat voor de Koningin Scheltinga op de vierde plaats Laden der Saparoea stopgezet Spijsolie is extra Uitwisseling WFA met Engeland stopgezet Schoenwinkels dicht 11-16 Augustus Geen goede dienst van Londen? I li. lil fisi Red. en A dm. Langa Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—t losse nummer» 0,09 Vrijdag 1 Augustus 1947 m SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39S644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 177. INDONESIË BLIJFT OP DE AGENDA De eerste ronde van de besprekingen der Indonesische kwes- ti- in de Veiligheidsraad is geëindigd met het besluit vandaag, verder te gaan. Mr Van Kleffens was als vertegenwoordiger van een der belanghebbende partijen tot de besprekingen toe gelaten. Hij verzette zich tegen de toelating van een vertegen woordiger der republiek, omdat Indonesië geen souvereine staat is. Aan het slot legde hij de volgende verklaring af: De Indonesische aangelegenheid valt buiten de jurisdictie van de Veiligheidsraad, zoals die in het Handvest is omschreven. Met het oog hierop ben ik verheugd te kunnen meedelen, dat mijn regering van plan is leden van de UNO uit te nodigen, elk een vertegenwoordiger te zenden naar Indonesië om niet alleen een bezoek"te brengen aan de republiek, maar ook aan Oost-lndonesië en West-Borneo, met het verzoek, dat zij de wereld als mannen van eer hun bevindingen zullen meedelen. De vergadering begon gisteravond met een debat over de vraag, of de Indonesische kwestie al dan niet op de agenda geplaatst moest worden. De Austrafische afgevaardigde ko lonel William Hodgson zeide, dat alle pogingen van regeringen af zonde riijk en alle aanbiedingen tot bemiddpling tot dusver zonder suc ces waren gebleven. De Sowtet-afgevaardigde Andrei Gromyko steJde voor, dat de Vei ligheidsraad een Indonesisch ver tegenwoordiger zou uitnodigen, maar hii was van mening, dat er geen reden was om de besprekin een uit te stellen, totdat deze zou zijn gearriveerd. Mr. Van Kleffens verklaarde zich tegen toelating van een Indonesisch vertegenwoordiger met het argument, dat hier mede op de dingen zou worden vooruitgelopen. De Indonesische regering is slechts een de fae- toregering en geen souvereine. Er is geen grond voor de toe lating van een dergelijke poli tieke figuur In de vergadering, aldus Van Kleffens. - - - - - Kolonel Hodgson (Australië) r.el- de. dat de vijandelijkheden in Indo nesië niet louter een „politiële ac tie" waren, maar een feitelijke oor log. Hij diende een resolutie in. waarin verklaard wordt, dat de Veiligheidsraad met bezorgdheid nota heeft genomen van de in gang 2ijnde vijandelijkheden en vaststel lend, dat volgens het Handvest van de U.N.O. deze vijandelijkheden een Engelands crisis TEN VERVOLGE op de dreigen de economische crisis in Enge land kan npg worden gemeld, dat Attlee, nog voor hg tekst en uitleg moet geven aan Labour hoe hij het land redden wil uit de brandende vicieuze cirkel, reeds een maatregel heeft getroffen, om de storm te be zweren. Hg zal zorgen, dat er werkkrachten vrij komen, door het leger, en vooral ook de bezettings troepen In Duitsland, in te krim pen; primo bespaart dit geld en se- cundo ziet de industrie, dat het hem ernst is haar klachten tegemoet te komen. Hoe minder de economische span ning op politieke wijze fcan worden uitgebuit, hoe liever het hem is, want Engeland kan, bij de veie bui tenlandse spanningen, het gevaar van een binnenlands-politieke ca tastrofe best missen. Er komen dus eer Jang eigenland- se werkkrachten vry, waardoor ook het wegvloeien van de 15.U00 Duitse krijgsgevangenen per maand (er waren er oorspronkelijk een kwart millioen in Engeland) kan worden opgevangen. Maar komen er nu ook meer kolen t Heden be spreekt Attlee met de vakbondlei- ders der mijnwerkers de methoden om de kolenproducüe zo op te drij ven, dat zij overeenkomt met de be hoeften en eisen, van industrie en volk. Krijgen de bladen kans en gele genheid hun* lezers zo ruim moge lijk voor te lichten-over Attlee's maatregelen en besprekingen? Zy maken er zich bezorgd over: De Daily Graphic .zegt: „Neme- nis klopt aan de deur van Dowing- street 10 (het regeringscentrum) en zal zich. niet laten afschepen". De Daily Mirror betoogt: „Enge land glijdt naar een bankroet, le- vensmiddelennood, massale werk loosheid. Slechts een inspirerend leider kan de Weg naar de redding aangeven". De Daily Mail vraagt om een cri siskabinet van v^'f man en vooral geen aanspreken van de goudreser ve; „tegen Kerstmis is de laatste Amerikaanse dollar op; kolen- schaarsehte,-inflatie het ziet er met Engeland droevig uit tegen 1948". inbreuk op de vrede betekenen, een beroep doet op de twee regeringen om: le. de vijandelijkheden onmid dellijk te staken; 2e. haar geschil op te lossen door arbitrage, in over eenstemming met artikel 17 van het accoord van Linggadjati. Dit is een van de meest dringende pro blemen, welke door de Veiligheids raad behandeld zijn, zei Hodgson. Dit is een proefstuk voor de Vei ligheidsraad. aldus Hodgson, waar mee zyn reputatie staat of valt. Niet souverein In zijn uiteenzetting wees mr. Van Kleffens er op, dat het ge vaarlijk is zich te laten misleiden door de term „Republiek". Als ge heel zullen de Verenigde Staten van Indonesië, waarvan de Repu bliek een onderdoe] zal vormen, vol gens de overeenkomst van Ling- eadjaü een souvereine, democrati sche staat worden op federatieve grondslag. Van Kleffens bestreed, dat de Veiligheidsraad enige com petentie bezat om deze aange legenheid te behandelen, daar deze binnen de binnenlandse zeggenschap van Nederland viel. Hjj vroeg bovendien, wel- ke aanwijzingen er bestonden, dat de huidige actie in Indone sië een gevaar voor de vrede betekende. Hij beschuldigde de Republiek van de verderfelijke practgk nog steeds gijzelaars vast te houden en zeide, dat hij aan de regering der Republiek verzocht had, om docu menten betreffende meer dan dui zend schendingen van het bestand ter voorlegging aan de Veiligheids raad. Er was, aldus mr. Van Klef fens, bijna geen spoor te vinden van wezenlijke medewerking van de Republiek op basis van Linggadja ti. Er is alleen sprake geweest van beloften, ontkenningen, uitvluchten en woorden doch niet van daoen' „Dit betekent niet, dat wy niet verlangend zijn zo spoedig mogelijk op basis van Linggadjati met de Republiek tot overeenstemming te komen. Wij nemen aan, dat zeer binnenkort de omstandigheden op Java en Sumatra dank zij onze ac tie zodanig zullen zijn, dat de be sprekingen met de Republikeinse regering hervat kunnen worden. Wanneer eenmaal de orde is her steld, zuilen wij ons gelukkig prij zen deze besprekingen onmiddellijk te openen. Indien de helpende hand van een bevriende mogendheid, by voorbeeld de Verenigde Staten, van nut kan zijn, dan zullen wij deze gaarne aannemen." Komt Sjahrir? Men verwacht dat de Veilig heidsraad vandaag een beroep op de Nederlanders en Indone siërs zal doen om de gevech ten te staken, opdat beide par tgen zouden kunnen worden gehoord en de kwestie grondig zou kunnen worden behandeld. Vele gedelegeerden waren van ge voelen, dat Nederland zijn zaak sterk verdedigd had, maar de In diër B. R. Sen zei, dat hij een aan tal Nederlandse verklaringen zou weerleggen. Men achtte het waar schijnlijk, dat zowel India als de Sowjet-Unie zich tegen de resolutie van Australië zouden uitspreken. Andrei Gromyko maakte duide lijk dat hy over Indonesië nog veel meer te zeggen had en volledige ge legenheid voor debat wenste. De Veiligheidsraad heeft besloten de discussie voort te zetten zonder af te wachten of de Indonesische Republiek zou worden vertegen woordigd. Drie niet-officiële Indo nesische waarnemers waren bij de vergadering aanwezig. Volgens Reuters correspondent te New- Delhi, zal Soetan Sjahrir, die bg aankomst in New-Delhi verklaard heeft,- dat hij volledige bevoegdheid heeft om namens de Republiek op te treden, .met het eerste beschik bare "vliegtuig naar New York ver trekken. Volgens nog onbevestigde berichten zijn de Nederlandse ampliibie-opera- ties begonnen met steun uit de lucht ora Tjilatjap te bezetten, meldt Reuter. Van officiële Nederlandse zijde was van dit bericht geen bevestiging te ver krijgen, maar betrouwbare berichten maken melding van landingsoperaties nabij de haven, waarbij gepoogd wordt de vernietiging van de daar aanwe zige honderden tons rubber, sisal, kapok, suiker en thee te beletten. {Tjilatjap is de laatste haven die nog in handen was van de Republiek). morandum onderstreept, hoezeer Egypte prijs stelt op een rechtvaar dige oplossing van het geschil, dal de Egyptische regering als een be dreiging van de internationale vrede beschouwt. Een aantal Republikeinse politieke partijen en organisaties heeft via de radiozender „Voice of Free Indo nesia" een beroep gedaan op de havenarbeiders van de steden langs de zeeweg naar Indonesië om de „Volendam", die juist met troepen uit Rotterdam vertrokken is, te boy cotten. Een enorme ontvangst is het Prinselijk paar met de prinsesjes in Leeuwar den ten deel geval/en, vanwaar zij op de „Pief Hein'* een vacnndetocht door Friesland hebben gemaakt. Prinses Juliana en Prins Bernhard pakken voorzichtig het reismandje met prinses Marijke uit de auto, bij aankomst aan het huis van de Commissaris der Koningin in de provincie Fries/and. HOGERE TEMPERATUREN Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Op enkele 'plaat sen ochtendmist, overigens zonnig wèer met bogere temperaturen. In het Noorden, van het land weinig wind. In het ove rige gedeelte aan vankelijk zwakke later matige wind uit Oostelijke rich tingen. w Zon op 5.01 uur. onder 20.30 uur, Maan onder 4-49 uur, op 21.19 uur (Volle Maan). Waterstanden Rotterdam: Ie tij 4.55 uur, 2e tij 17.01 uur. Aug.: Malangr, een der bolwerken van de Republiek in Oost-Java. is gisteren door Nederlandse troepen bezet, aldus het offi ciële leger communiqué. Aneta's bijzondere correspondent te Malang meldt, dat de stad een woestenij is. Vele i publieke gebou wen, fabruken, het klooster, de bioscoop en de sociëteit zijn. opge blazen of verbrand. Keeds dagen ge leden waren de winkelstraten leeg geplunderd. De stad is uitgestorven. Ned. Legerberïcht De Nederlandse troepen hebben gisteren Banjoemas, 75 km. ten zuidoosten van Tegal, en Poerwa- redja, 22 km. ten zuiden van Poer- wokerto, bezet en zijn vervolgens verder opgerukt. Verschillende bruggen over de rivier. Serajoe zy'n bezet en een pubhkeïnse tegenaanval op Tjibeber is afgeslagen. In samenwerking met de Koninklijke marine heeft de Nederlandse luchtmacht republi keinse kustbatteryen op" het eiland Noesa Kembangan buiten werking gesteld. Op Zuid-Sumatra hebben republikeinse eenheden verschillen de pogingen ondernomen tot infil tratie rondom Batoeradja, 15 km. ten Zuidwesten van Palembang. Op Noord-Sumatra vinden ten westen van Medan opruimings acties plaats. Republikeinse aanval len op de bruggen over de rivier Soengel Wampoe en op Arnhemia zijn afgeslagen. Sedert het begin der militaire ac ties zijn de Nederlandse verliezen: 57 doden, 124 gewonden en 15 ver misten. Egyptisch aanbod Egypte is bereid stappen te on dernemen om een rechtvaardige en vriendschappelijke regeling tussen de Nederlanders en de Indonesiërs te bewerkstelligen, zo heelt de Egyp tische waarnemende minister van buitenlandse zaken, Ibrahim Dis- souki Abaza. Pasja, tegenover de Nederlandse gezant te Cairo, W. C. Graaf van Rechteren Limburg, ver klaard. In eén memorandum, aan de Ne derlandse gezant overhandigd, wordt de ongerustheid van de Egyptische regering over de militaire operaties tot uitdrukking gebracht. Het me- Volgens officiële rapporten die bij het Britse ministerie van buitonland- se zaken zijn binnengekomen, be vond zich de Dakota, die twee dagen geleden door een Nederlandse jager zou zijn neergeschoten, buiten de route, die krachtens de Chicago Air Convention was voorgeschreven. De woordvoerder van het Britse minis terie van buitenlandse zaken voegde aan deze verklaring toe. dat volgens deze ingekomen rapporten, dc piloot van de Dakota van te voren was ge waarschuwd, dat hij bij afwijking van de vastgestelde route, de kans iiep te worden beschoten. Ook, zo zei de woordvoerder, is vastgesteld, dat de Dakota niet onder de be scherming van het Rode Kruis vloog en dat het toestel ook geen kenteke nen droeg van die aard. Vorrink.zegt: Vegen in de „Hoek" Nader vernemen wy, dat de Ko ninklijke Marine onmiddellijk na het ongeval van de „Sunetta" een onderzoek naar de oorzaak heeft ingesteld. Mijnenvegers zijn op het ogen blik bezig de buitenhaven van Hoek van. Holland te vegen. Standpunt ongewijzgd Naar aanleiding van geruchten, volgens welke de Party van de Ar beid haar standpunt ten aanzien van het Indonesisch probleem zou heb ben gewijzigd, heeft de heer Vorrmk verklaard, dat deze geruchten iedere grond missen. De heer Vorrmk zeide verder, dat het hem een raadsel is, hoe zelis kon worden verondersteld, dat zyh party onderhandelingen over het Indonesische vraagstuk zou hebben gevoerd niet de Britse Labour- party. „Geruchten van deze aard worden in verband gebracht met veronderstellingen, als zou de Ne derlandse regering stappen willen ondernemen om Engelse bemidde ling in Indonesië te verkrijgen". MINISTER MANSHOLT LID VAN DE TWEEDE KAMER In plaats van de heer L. N. Pa- lar, die als lid van de Tweede Ka mer voor de P. v. d. Arb. heeft be dankt, is benoemd de heer S. L. Mansholt, te Wassenaar. (Van onze parlementaire redac teur} Minister Vos heeft gistermiddag in de Eerste Kamer zich nogal in de ruimte gehouden, zowel ten op zichte van de deelneming van de scheepvaartmaatschappijen in het luchtverkeer, .als van het Rotter damse vliegveld. Hij verklaarde oen open oog te hebben voor de belan gen der scheepvaart, doch wees er op, dat deze alleen belangstelling hebben voor da. rendabele luchtlij nen. Bij* liet Vaststellen der alge mene verkeerapolitiek, waarbij naar een strakkere coördinatie zal ge streefd moeten worden, zal met de belangen der scheepvaartmaat schappijen ten volle worden reke ning gehouden. Doch het algemeen belang zal altijd moeten prevale ren. Ook voor het Rotterdamse vlieg veld werd het algemeen belang door de Minister naar voren ge schoven. Er Is overeenstemming, zei hij, over de plaats, er is onge veer overeenstemming over de grootte, nu en In de toekomst, doch van onvoorwaardelijke priori teit kan geen sprake zijn. Het zal mij, aldus de minister, binnen de middelen die mij gelaten worden, niet aan activiteit ontbre ken. De heer Kraayvanger K.V. P.) van wiens houding in feite het Jot van het wetsontwerp afhing, toonde zich grootmoedig en nam met de vage toezeggingen van de minister genoegen, echter met het voorbehoud, dat bij de a.s. behan deling van de begroting van Ver keer en Waterstaat het beleid van de Minister ten opzichte van de gewraakte punten nader onder hot oog zai worden gezien. Het wetsontwerp werd ten slotte met 24 tegen 13 stemmen aange nomen. Het debat over de wijziging van de Dienstplichtwet, dat Woensdag avond voor zulk een formeel wets ontwerp een ongekende omvang had aangenomen, werd beantwoord door minister F1 v e z, die grote practische bezwaren had tegen de door de heer Donkersloot geënta meerde geestelijke verzorging van buitenkerkelijken. De beschuldiging van de heer Koejemans, dat de re gering op Java troepen zou hebben opeengehoopt voor een offensief, wees spreker met verontwaardiging van de hand. Het wetsontwerp werd met 24 te gen de 4 stemmen der C.P.N. aan genomen.Over het wetsontwerp bevordering van doelmatige verde ling van woongelegenheid kwamen de tongen los. Zeven sprekers wens ten dat deze onvermijdelijke impo pulaire wet met tact en wysheid zal worden toegepast. Het wetsont werp werd z.h.st. aangenomen. In de avondvergadering was de wijziging van de Leerplichtwet aan de orde, die naast belangrijke ver beteringen de sterk bestreden op schorting van het achtste leerjaar omvat. Minister Gielen bleek goede hoop te hebben, dat in 1950 alles gereed zal zijn voor een efficiente wederinvoering van 't achtste leer jaar. In verband met het gering aan tal Kamerleden dat nog aanwezig was, waren de P. v. d. V. én de C. P, N. zo vriendelijk om geen hoofdeiyke stemming te vragen. Beide fracties kregen aantekening, dat zij geacht willen worden te heb ben tegen gestemd en aldus werd het wetsontwerp z.h.st. aangeno men. Het wetontwerp Invoering van een buitengewoon pensioen voor deelnemers aan het verzet, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen, zou eveneens zonder hoofdelijke stemming aangenomen zijn, hoewel verschillende afgevaardigden de voorgestelde regeling te schriel vonden indien de heer Brandenburg (C.P.N.) geen spaak in het wiel had gestoken door hoofdelijke stem ming te vragen in een incomplete Kamer, De stemming zal nu plaats vinden de eerste keer, dat de Eer ste Kamer weer bijeenkomt. Dit zal half September ziin. Of de verzets- slachtoffers dit zullen waarderen? Minister Neher over rvederopbouiv (Van onze Haagse redacteur „Wij hopen, dat het na het reces van de Statcn-Generaal mogelijk zal zijn, een wetsontwerp aan dc Kamer voor te leggen met betrekking tot de rege ling van de oorlogsschade. Aan de gemeenten Is bericht gezonden, dat in Augustus, September en October alle onderhoudswerk verboden is. opdat alle beschikbare krachten aan de bouw van huizen, kanforen en fabrieken kunnen worden gezet. Er is op het ogenblik materiaal voldoende, om aan alle bestaande bouwopdrachten te kunnen voldoen.'De uitbetaling van do kosten van het zg. licht herstel zal versneld worden". Ziehier enkele kernpunten uit de belangrijke rede. welke minister Ne her Woensdag hield in het arbeiders- logeerkamp te Randwijk, in de Be- lu wsc gemeente Hetercn, voor een gezelschap Journalisten, dat onder leiding van Let Ministerie van Open- baie Werken en Wederopbouw eon tocht langs deze kampen maakte. De minister constateerde allereerst, dat er thans bouwobjcctcn volop zijn, waarvoor teven- het materiaal aanwezig is. Er bestaat op het ogen blik overal een grote drang, om tc herstellen, te veranderen of uit te breiden, doch deze werkzaamheden hebben lang niet altijd een noodza kelijk karakter. Vele milliocnep guldens aan rin' tn! en vele dui zenden arbeid? mti worden op die manier onttrr „wn aan objecten, die veel dringonrior zijn. Daarom is aan alle gemeentebesturen bericht, dat in Augustus. September en Oc tober onderhoudswerk niet mag wor den toegestaan, en dat scherp gelet moet worden op „zwart bouwen", waarbij zo nodig tot afbreken van hetgeen clandestien werd opgetrok ken kan worden overgegaan. Woningtoestand Met de volkshuisvesting is het niet rooskleurig gesteld. Nog ge durende enkele jaren zal het wo ningtekort groter worden, daar het aantal nieuwe gezinnen te snel groeit, om het reeds thans door nieuwbouw op te kunnen vangen. Er is een tienjarenplan ontworpen, waarbij de jaren tot 1950 als aanloopjaren gelden, en de jaren van 1950 tot I960 als plan jaren. Aan het eind van die periode zal de grote achterstand op het gebied van de volkshuis vesting zijn weggewerkt. Industrialisatie in het bouwbedrijf wordt noodzakelijk. Het inrichten van de nodige fabrieken kost tijd en geld. maar reeds zijn er enkele in wording, en hun getal zal zich de ko mende jaren geleidelijk .uitbreiden. De steden zullen de hoogbouw hand haven, Er zal tegen worden gewaakt, dat er van die verschrikkelijke woon buurten ontstaan, waar de mens slechts betrekkelijk gelukkig kan zijn. Onze ma te naaipositie is iets bo ter geworden. Voor steen hebben wij (Van onze Haagse redacteur) De katholieke Universiteit te Leuven heeft de Koningin het ere doctoraat in de rechtswetenschap pen aangeboden. In verband met haar werkzaamheden zal de Konin gin niet zelf naar België gaan, doch waarschijnlijk zal omstreeks half October ccn delegatie uit Leuven naar Nederland komen om haar de doctcrsbul aan te bieden. Instructie van het Britse Min. van Oorlog (Van onze correspondent) LONDEN, I Aug. Het laden van een partij helmen, prikkeldraad, vrachtauto's en onderdelen van bren- guns aan boord van het Nederlandse schip Saparoea, dat bestemd is om Zaterdag van Southampton naar Java te vertrekken, werd gisteren op instructie van het Britse ministerie van oorlog stopgezet. Het verbod geldt niet voor de par ty oorlogsmateriaal die al aan boord is. A.P. meldt nog, dat een woord voerder van het Engelse ministerie van buitenlandse zaken, gisteravond heeft verklaard dat de levering van het oorlogsmateriaal dat reeds aan de Nederlandse regeringsagent in Engeiand werd overhandigd voordat Engeland besloot geen nieuw oor logsmateriaal naar Indonesië te stu ren. niet zal worden geannuleerd. Het oorlogsmateriaal, dat nog niet aan de agent is Ier hand gesteld, zai wor den teruggehouden. Nadat de 13c en laatste ronde van Donderdag een uitermate span nend- verloop had gehad, Is dc Belg O'Kelly er in geslaagd met een vol punt voorsprong lietEuropeso Zone-tournool te winnen, ongesla gen én met 10 punt uit de 18 par tyen. O'Kelly zelf rekende in drie kwartier met de zwakke Luxem burger Doerner af, do Tsjech Pack man, die In puntenaantaL met do Belg gciyk stond, leverde een felle stryd met de Bulgaar Tzvctcoff. Pachman, ,die met zwart speelde, had lange tyd een betere stelling en won zelfs een pion. Alle overige partyen waren reeds geruime tyd beëindigd, toen alleen deze beslis sende kamp nog voortduurde. Wist Pachman te winnen, dan was hij met O'Kelly in puntenaantal gelijk, maar via het Zonnenborg-systeem zou hjj winnaar van het tournooi zjjn geweest, een graag begeerde titel, daar deze immers het recht geeft in 1948 aan de belangrijke ontmoeting tussen de winnaars van de Zone-toumooien deel te nemen. De Tsjech, enigermate in tijd nood, overzag tenslotte een fraaie aanvaïs-eombmatie van zyn tegen stander, welke via een dame-offer tot mat leidde. Pachman deelt thans de tweede cn derde prys met Trifunovic (Joegoslavië). De Nederlandse vertegenwoor diger van Scheltinga capituleerde voor een prachtig offensief van de Hongaar Szabo, aie zulk een sterke partij speelde, dat de jury haar aanvankelijk besluit heide schoon heidsprijzen aan de Engelsman Alexander toe te kennen, wijzigde, en Szabo met de tweede schoon heidsprijs vereerde. De uitslagen van de laatste ronde luiden: Alexander (Engeland)O'Sulli- van (Ierland) 10; O'Kelly (Bel gië)Doerner (Luxemburg) 10: Foerder (Palestina)—Max Biau (Zwitserland) V3Castaldi (Italië)Plater (Polen) V2hit', Trif un ovi c Joegosi a viëRossoli - mo (Frankrijk) Szabo (Hongarije)Van Scheltinga (Ne derland) 1—0; Tzvetcoff (Bulga- Ts j echo-Slowa- rijc)Pachman kije) 10. De eindstand luidt: 1. (400 gld. 4- medaille beschikbaar gesteld door gemeentebestuur van Hilver sum) O'Kelly (België) 10% punt; 2 en 3 (300 en 250 gld.) Pachman (Tsjecho-SIowakije) en Trifunovic (Joegoslavië) elk 9% punt; 4. (200 gkl.) v. Scheitinga (Ned.) 9 pnt.; 5 en 6 (150 en 125 gld.) Szabo (Hongarije) en Alexander (Enge land) elk 7% punt; 7 en 8 (100 en 90 gld.) Max Biau (Zwitserland) en Rossoli m o (Frankrijk) elk 6% punt; 9 (80 gld.) Castaldi (Italië) 6 punten; 10 (75 gld.) Tzvetcoff (Bulgarije) 5% punt; 11 (70 gld.) Foerder (Palestina) 5 punten; 12 (60 gld.) Plater (Polen) 4% punt; 13 (50 gld.) Doerner (Luxemburg) 3 punten; 14. (50 gld.) O'Sullivan (Ierland) Vs punt. 1ste schoonheidsprijs (100 gld. 4- medaille beschikbaar gesteld door H.K.H. prinses Juliana) Alexander (Engeland) voor partij gespeeld tegen Pachman (Tsjecho-Slowa- kiJe). 2e schoonheidsprijs (50 gld.) Szabo (Hongarije) voor partij ge speeld tegen van Scheltinga (Ne derland). Zoals bekend, zal ia do tweede helft van Augustus voor allo leef- tgdpgrncpcn een. rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar worden gesteld. Aanvankelijk lag het ii de bedoeling deze 120 gram spijsolie in rlc plaats van 125 gram mirga- rine to verstrekken. Thans is oven- wel besloten de olie als „extra" bo ven het normale vetrantsocn to ge ven. Bessensap goedkoper In verband met de verlaging van de prijs voor rode bessen is ook ro de bessensap belangrijk goedkoper geworden. Sedert 24 Juli is de prijs voor een fles van liter, die voor heen 0.85 bedroeg, bepaald op 0.64, terwijl een fies van liter 1.23 kost tegen voorheen 1.65. De prijzen voor zwarte bessensap en voor frambozensap blijven gelijk aan die van het vorige jaar. geen zorg meer, hout begint ruimer te komen, maar ijzer in bewerkten vorm blijft zeer schaars. Schaderegeling De minister kondigde vervolgens de indiening van het wetsontwerp inzake tic vergoeding van oorlogs schade aan. Het grote strijdpunt in deze is de basis, waarop dc vergoe ding zal rusten: de vervangings waarde (integrale vergoeding) of... de waarde in Mei 3940, Bij het bepa len van haar standpunt heeft de re gering zich laten leiden door twee overwegingen: de rechtvaardigheid en de financiële draagkracht van het Nederlandse volk. Er zal een redelijke spoed betracht worden. Ook de uitbetaling van de gemaakte kosten voor het zg. licht herstel (tot f 3.000.—) zal aanzienlijk worden versneld. Het gaat om bijna 400 000 gevallen, en de afdoening er van werd vertraagd, omdat alle re keningen dienden tc worden, gecon troleerd. 's Mensen zwakheid kwam ook hier tot uiting, want vaak ston den op de rekeningen posten, die bij het licht herstel slechts ziidelings be trokken waren. Bij 400.000 gevallen lopen die kleine fraudes in de tien tallen millioenen..1 Er is than3 echter een nieuwe eontröle-methode aangenomen, waardoor de afwikke- ling aanzienlijk sneller zal gaan. Huurverho ging De minister gaf toe, dat de meeste huizen practisch geen rendement meer geven, zelfs verlies opleveren, omdat de huuropbrengst in geen ver houding meer staat tot de vaste las ten en de onderhoudskosten. Er zal dn? een huurverhoging moeten ko- men. Zal daarnaast een loonsverho- ging tot stand moeten komen, om deze hogere kosten van het levens onderhoud op te vangen? Onmiddel lijk verband houdt hiermee weer het probleem van de handhaving van. het prijspeil, .Dit tezamen vormt een complex van vraagstukken, dat de regering met grote zorg vervult, te meer, waar het gekoppeld is aan de vraag, of wij ons op de buitenlandse j markt zullen kunnen handhaven met onze nationale producten. Kunnen wij dit niet, dan betekent dat het verlies van welvaart; ja van levens voorwaarden voor velen van ons. De „World Friendship ssocia- tipn" heeft de uitwisseling van kin deren uit Engeland tegen kinderen van het vasteland voor het door brengen van de vacantles in het buitenland tijdelijk stop gezet we gens het gevaar van kinderverlam ming, welke ziekte in Groot-Brit- tannië is uitgebroken. Ruim twee honderd Engelse kin deren, die dezer dagen in België aankwamen, moesten op aanwijzing van de Belgische gezondheidsdienst onmiddellijk naar Engeland terug. Alleen de ongeveer vijfhonderd "Nederlandse kinderen, die op I Augustus in Engeland moeten arri veren, zullen nog gehuisvest wor den. De Britse minister van ge- zondheid, Bevan, heeft verklaard, dat de kinderverlamming in Groot- 1 Brittannië niet epidemisch is. TPegens porsoneelsvacantie zul len de schoenwinkels van 11 tot en met 16 Augustus a.s. gesloten zijn. '(Van onze Haagse redacteur) Gistermiddag heeft d© nieuw benoemde Amerikaanse con sul- gene ran 1 te atavïn, Charles A Li ve ngood, die voor bij zich naar zijn stand plaats begeeft enige dagen in Den Ilaag vertoeft, een bezoek gebracht aan minister Van oetzelner. In Den Haag acht men dit bezoek van grote betekenis, immers de slappen van India en Australië bij do Veiligheidsraad en bet daarop volgende besluit van Bovin om alle militaire hulp aan Nederland tc staken, schijnt er onmiskenbaar op te duiden dat e? ten aanzien van Nederland zich in het Britse gemenebest een koerswijziging heeft voltrokken, die in Den Ilaag een 'ernstige twijfel doet ontstaan ion aanzien van de bereidheid cn dc mogelijk, beid van Engeland om het aan bod tot het verlenen van goede diensten le handhaven. Men vpwacht dan ook dat in dien Nederland teneinde tot een regeling van het conflict met de Republiek te komen goede dien sten van derden zal moeten in roepen. Den Haag wel genood zaakt zal zijn zich tofc een andere roogenrlheid te wenden. In dit verband wordt thans sterk ge dacht aan de 'mogelijkheid dat een dergelijke verzoek thans tot de Verenigde Staten van Amerika, zal worden gericht. - l| I 'V&I Si

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1