Nederland aanvaardt „goede diensten" van USA „STAAKT HET ROTTERDAMSCH PAROOL UNO beveelt beide partijen vijandelijkheden te staken DE STRIJD" Gevallenen der Stijkelgroep in Den Haag herdacht Wij zullen die partisanen wel krijgen" Branden woeden in Kroja, Poerwokerto en Tjilatjap f Gromyko's voorstel had geen kans PAR O L OSC O 0 P D Weerbericht Het Nederlandse legerbericht Nieuwe Spido-boöt in de vaart Rotterdammers werden weggesleept NSB'er sloeg en schold ze uit Drie getuigen vóór en drie tegen „Groot enthousiasme" meldt legerbericht Egyptisch boycot van de „Volendam" NSB-veearts had nog niets geleerd Lichte verbazing te Londen Labourleden schrijven aan de P.v.d.A. Het Chinese elftal naar Rotterdam Nederlandse verliezen in Indonesië V Vrij. onverveerd .Nederland aanvaardt liet aanbod van goede diensten van de Verenigde Staten, 20 heeft mr Van Kleffens in de Veiligheids raad meegedeeld. Zij zal met Washington in overleg treden over de \vij2e waarop van deze goede diensten gebruik kan worden gemaakt, Ue Veiligheidsraad heeft op voorstel van de Amerikaanse afgevaardigde Herschei johnson besloten, een beroep te doen op Nederland en de republiek om de vijandelijkheden onmiddellijk te staken en het geschil „door arbitrage of op andere vreedzame wijze" op te lossen, België, Groot-Brittannië en Frankrijk ont hielden zich van stemming. Het Amerikaanse voorstel „door arbitrage of op andere vreedzame wijze" was een amendement op bet Australische; waarin alleen van er- bitrage sprake was. om de juridi sche vraagpunten van Indonesia's souvereimteit en de bevoegdheid van de Veiligheidsraad in deze te om zeilen. Herschei Johnson deed het voorstel aan hei begin der debatten vah gistermiddag, nadat Ferdinand van Langenhove (België) en Valen tine Lawford iGroot-Brittanmê) te kennen- hadden gegeven dat zij niet inzagen dat de Veiligheidsraad be voegd was- in net Indonesische ge schil- op te treden en Van Kiettens Lake Success E VEILIGHEIDSRAAD zal zijn best moeten dóen, om al deora voorrang/.roepende branden de., kwesties uit elkaar te houden en goed te behandelen. Dat Cuba van deze dagen gebruikt maakt Dominica' gewapenderhand aan te vallen, ontgaat de meeste heren te Lake Success; tevens verbaast nie mand er zich over, dat Rusland.niet kikt over de oorlog; in Buiten-Mon- góüë en Mandajoerye waar commu nistische legers aangevallen worden door de Kwomintanglegers van Tsjang Kai Sjek, (of. waar, volgens Nanking Tsjank Kai Sjek zich te Verdedigen heeft), en zo zijn er meer -w^mdfer-kv^atkis.' "'Griekëh- land bijvoorbeeld, aan 'welks noord grens het tamelijk rumoerig is, heeft een officiële klacht ingediend, dat hetrlydt onder de agressies van zijn Slavische buren zoiets kan onmogelijk van de agenda geweerd worden. Die agenda blijft na de eerste resolutie inzake Nederland-Indone- sië boordevol. De een vond de Bal kan het neteligst, terwijl de ander, met het oog op rust in Azië, het Indonesische probleem belangrijker achtte maar Egypte reeds enige tijd te Lake Success aanwezig, zou nu ook wel eens aan bod willen komen- Met opzet, tippen wij enkele van de in het oog lopendste kwesties aan. omdat ze van belang waren op de stemverhoudingen (zie de nieuws berichten). Toen Nederland én Indonesië aan de orde kwamen, bracht Van Klef fens ineens haar voren, dat de zo genaamde republiek Indonesia niet de gehele Archipel omvat, doch al leen maar Java en Sumatra, en hij voerde aan, dat die twee schalmen uit de gordel van smaragd geen souvereine staat zijn (nog niet kunnen zjjn). De Veiligheidsraad heeft er dus niets mede te maken, betoogde h\i, welke politiemaatrègeien wij tref fen in een gebied dat een .istaat" voert ontleend aan. Japanse intri gues. Daarmee brengt, hii de zaak terug tot het kil formeel-juridische. Diplomatiek.kon zoiets ten gevolge hebben, dat als hg liet dóórscheme ren, dat Nederland niet ongevoelig is voor bemiddeling, de bemidde lingsgezinde landen, zoals de anti- Russische Verenigde Staten, het mohammedaanse Egypte, e.d., de Indonesische kwestie buiten de greep van de Veiligheidsraad, kon den houden en dat Den Haag op het aanbod- van hun „goede dien sten" zou ingaan. Wat nog geen spoed afdoening inhoudt Zo bleef men. buiten „directe Russische bemoeienis". dit zinne tje kunnen zij er aan toevoegen, die er geen goeds inzien, dat'Neder- land ter verantwoording geroepen is te Lake Success. Een be vel. tot staking der vij andelijkheden 'aanvaardden wy niet: wél een verzoek en het is voor ons gunstig gelopen, dat wij het land der meestehandelsbelangen (by Indonesië) bereid' hebben ge vonden, te bemiddelen. De procedu re van die bemiddeling zal wel klaar zijn na afloop der gebeurte nissen in Indonesië. (Eerst nadat dit geschreven was, bereikte ons het Ass. Press,, bericht over het UNO-beveltot staking van de strijd, dat elders op deze pagina is afgedrukt). TOENEMEVDE ONWEÈRS- ACirVIXEÏX Weersverwachting, geldig MtfgStr .(,t zondagavond: Wisselende bewolking met sterk toenemende kans op onweer, vooral in het Zuid-Westelijk gedeelte van ons Jand, Pleest ma tige wind, overwegend tussen Oost en Zuid, Wei nig verandering in tem- IT ra tuur. 3 Aug.- Zon on 5.03 uur. onder 20.23 uur Maan op 6.Ö0 uur. onder 21.38 uur. Waterstanden. Rotterdam: le tij 5.33 uur, 2e tö 17.33 uur. had meegedeeld dat Den Haag het Amerikaanse aanbod had aanvaard. Lawford stelde hierop voor dat de raad de kwestie van de agenda zou afvoeren en zou ai- wachten wat Amerika's „goede diensten" zouden uitrichten. Üromyko (U.ü.S.R.J was van me ning dat de Republiek een souve reine staat was en dat de raad vol maakt bevoegd was op te treden. Hij stelde het volgende amendement voor op de Australische resolutie: „De raad oordeelt, het noodzakelijk dat de troepen van beide zyden on middellijk worden teruggetrokken naar hun uitgangsstellingen, die zij bezetten voor het begin van de mi litaire operaties". Amendement verworpen Van Kleffens zei in de avondzit ting: „Niemand zou zich meer ver heugen dan de Nederlandse rege ring, wanneer de vijandelijkheden werden gestaakt. «Vy zyn bereid dit zo spoedig mogelijk te doen. Op het ogenblik kan ik niet meer zeggen." Ue resolutie, die met acht stemmen werd aangenomen luidt als volgt: „De Veiligheidsraad, met' bezorgdheid kennis ne mend van de nog voortgang hebbende vijandelijkheden tus sen de gewapende machten van Nederland en de Republiek, doet een beroep op beide partyen om: le de vijandelijkheden terstond te staken; 2e het geschil, dour middel van arbitrage of op een andere vreedzame wyze te slech ten en de Veiligheidsraad hier van op de hoogte te houden." (Jromyko hield vast aan zyn amen dement. Van Kleffens verklaarde: „Wanneer., onze troepen terugtrek ken, zuilen 'erverschrikkelijke Ver» geldingsdaderi begaan worden, wan neer de Republikeinse benden terug keren". Hij waarschuwde de Veilig heidsraad zeer ernstig tegen het voorstel van de Russische afgevaar digde. Het amendement werd ver worpen; slechts Polen en de Sowjet- Unie stemden voor. Bij de stemming over de resolutie gold de onthouding van Groot-Brit- tanntë niet als ee'- veto. Frankrijk en België gaven als reden voor hun onthouding op, dat zy er nog aan twijfelden, of de Veiligheidsraad in deze kwestie wel competent is. De vergadering werd tot Maandag ver daagd. De Griekse kwestie is dan weer aan de orde. Het zesentwintigste Nederlandse legerbericht meldt het volgende: „Op Java werden de bereikte po> sities geconsolideerd en vinden de zuiveringsacties onverminderd voortgang. Op Oost-Java werd de verbinding over land tussen Sito- bondo en Banjoewangi tot stand gebracht. Hier en daar werden en kele schermutselingen met benden gerapporteerd. Bij Soerabaia, in de sectoren Tjermee en Modjokerto kwamen opnieuw in filtratiepogin gen voor, welke werden afgeslagen. Batoe, 18 km ten Noordwesten van Malang werd bezet. Bij de zuivering van Malang werd enigo sniperactiviteit ondervonden. Bij Lawang meldden zich vrijwillig 36 leden van de Alrl aan, waaron der zich enige officieren bevonden. Mid den-Java: By Weleri, ten wes ten van Semarang, haalde de be volking onze troepen enthousiast bmnen. In het gebied rondom Ban- joemas werden de bruggen over de Scrajoe intact aangetroffen. Poer- wokerto werdbezet. In de stad woedden hevige branden. Op West-Java werd in het Zuid westen. van Tangerang eu Serpöng tegen brandstichtende benden opge treden. Bij Buitenzorg werden twee Ja pannezen gevangen genomen. Sumatra: Vanuit Pematang Siari- tar werd Kabandjahe ten zuiden van Medan bezet. Volgens luchtver- kenningen staan 'Kabandjahe en Brastagi in brand. Dc Chinese be volking in het gebied ten noorden, van Loeboekpakam en Perbaoengan werd door Laskarsbenden geterro riseerd. By Pematang Siantar wer den tien Duitsers en drie Japanners gevangen genomen. Het totaal aan verliezen op onze zijde tot en met gisteren bedraagt: 59 gesneuveld, 16 vérmisten en 131 gewonden." De Spido heeft een nieuwe rond vaartboot inde vaart. Dc „Konin- ginneplaat" heeft 'Vrijdag haar proeftocht gemaakt. Die tocht ver liep zo voorspoedig en het weer was daarbij zo ideaal, dat men het gaar ne als een gunstig voorteken zou willen zien. De „Koninginnepiaat" is ruim 19 meter lang en 4,5 meter breed: zij biedt plaats aan 135 pas sagiers én is uitgerust met een 104 p.jk. Kromhout-motor, Het vaartuig, dat het negende is in de „plezier- vloot" van de Spido, werd gebouwd door de firma Ackerboom en Van Lent te Warmond. Naar A. P. meedeelt wer den binnen een paar uur nadat liet besluit van de Veiligheidsraad gevallen was door de U.N.O.-nota's aan de regering van Neder land en de Indonesische republiek gezonden met het bevel de vijande lijkheden onmiddellijk tc staken en het geschil door arbritage of andere vreed zame middelen te regelen. Om aan zijn beslissing kracbf bij te zetten kan de Raad ge bruik maken van het toepassen van economische sancties en het afbreken van. diplomatieke be trekkingen. door alle 55 leden van de UNO en als laatste mid del zodanige actie door lucht-, land- en zeestrijdkrachten als noodzakelijk kan zijn om de in ternationale vrede en veiligheid te handhaven o£ te herstellen. Verwacht, werd dat beide partijen aan de oproep van de Raad zouden voldoen. Mr. Van Kleffens was tij dens de discussie bijna in voordu rend contact met Den Haag geweest. Herhaaldelijk zette hij de Nederland se opvatting uiteen dat de strijd een binnenlandse aangelegenheid was. en dat de Raad niet over het gezag be schikte om een order uit te vaardi gen.'. De raad zette nog kracht bij aan zijn beslissing door beide par tijen bevel te geven hem op de hoog te houden van het verloop der vre desonderhandelingen. Een Amerikaanse zegsman ver klaarde dat het Amerikaanse aanbod van goede diensten aan beide par tijen van kracht bleef. Nederland heeft dit aanbod reeds aanvaard en berichten uit Batavia wezen er op dat de Indonesiërs het ook voorwaardelijk althans zouden aanvaarden. v In de loop van deze middag, waarschijnlijk te omstreeks vier uur, zal de ministerradd in buitengewone vergadering bijeenkomen ter bespreking van de resolutie van dc Veiligheids raad. De ambassadeur der U.S.A., Her man Baruch, heeft vanmorgen een. bezoek gebracht aan dc ryinister van buitenlandse zaken en hem for meel op de hoogte gesteld van het Amerikaanse aanbod van goede diensten. Het onderhoud duurde tot ongeveer 12 uur. Na de ramp net het Nederlandse tankschip dat binnen de pieren van Hoek van Holland op een miin liep, wordenkrachtige, maatregelen ge nomen om herhaling te voorkomen. De scheepvaart i$ geheel stilgelegd geduter.de de morgen en de namiddaguren en vier mijnenvegers der Kon. Marine vegen de Nieuwe Waterweg en voor de pieren van de Hoek. Onafgebroken varen de marineschepen heen en iveer op-zoek naar de verraderlijke mijnen „Zyt getrouw tot in de dood, en Ik zal u geven de Kroon des Le vens", met deze woorden beslot Ps. A, K. Straatsma de voorlezing van de namén der 43 gevallenen van de Stijkelgroep.-. ongetwijfeld het in drukwekkendste moment uit de plechtige dienst, die gistermiddag in de Grote Kerk te 's-Gravenhage werd gehouden. Allen verhieven zich van hun zetels en luisterden met ontroering naar de namen van ben. die het offer van bun leven ga ven voor de vryheid van on» land. Na het zingen van het Luther tied beklom de burgemeester van de residentie^ mr. W, A. J. Visser, de kansel. ,.Op dit ogenblik, waarop ons den ken zich 'i met alle intensiviteit en weemoed .richt op de dood van zo vele. jonge mensen, worden wij ge confronteerd met een geweldige •leegte inons volksleven," zo zeide de burgemeester^ „Maar toch: dat begrip leegte is zo negatief, koud en bevredigend. In een herdenkings boekje voor eeh onzer grote man nen op muzikaal gebied wordt, aan-- gehaald diens verbazing over de ons allen ingeboren traditie, om een leegte achter te laten. Hij meende, datwij niet als leegte, maar 'als volte moesten voortbestaan, in ècn. woord, een daad of een gedachte. En juist, in'deze dienst moeten wij ons er van bewust zijn, dat wij staan tegenover volle plaatsen, wel ke deze jónge helden van het verzet achterlieten." Nadat het-.Zaan's Kamerkoor het Ecce Ouornodó. .Moritiir ten gehore had' gebracht; ^kfdd"!'ïK^;-TGia3^» burg, één van de vier overlevenden van de Stijkelgroep, de kansel. Met een sober woord herdacht hij het werk van deze verzetsstrijders. De laatste spreker was Ds A, K, Nobelprijswinnares 1947 is een Noorse De Nobelprijs 194? voor littera tuur is met eenparigheid van stem men toegekend aan de 28-jarige Noorse schrijfster Maria Brekker, voor haar boek „Moeder Maria, de intieme geschiedenis van het dage lijks leven van de Heilige Familie". Als uitgewekene in Zweden schreef zij tijdens de oorlog onder ■pseudoniem om geen repressail- los tegen haar familieden in Noor wegen uit te lokken het boek „Ik ben een Noorse". Straatsma. Ned. Herv. predikant te 's-Gravenhage. Terwijl de klokken beierden en allen zich van hun zitplaats verhie ven, werd hierna de baar uit de kerk gedragen. Na afloop van de dienst, waarvoor, een overweldigende belangstelling bestond, werd 't stoffelijk overschot van een der gevallenen van het kerkgebouw met militaire eer over gebracht naar de Algemene Be graafplaats „Westduin". Roofoverval in Amsterdam op klaarlichte dag Nadat twee nog onbekende indivi duen. gistermiddag op handige wyze telefonisch -de 32-jarige Amster damse diamanthandelaar en taxa teur D. P. W, in de val haddetr ge lokt onder een kleine tunnel, by de Weesperzyde, sloegen zij hem be wusteloos eo beroofden hem daarna van zyn portefeuille, waarin zich ƒ300 bevond. - Het slachtoffer werd enige ogenblikken later door voorbij gangers opgemerkt. - Vijf der ontvluchten uit Vught weer gepakt Van de elf ontvluchte gedetig eer den uit het kamp Vught, die tij dens de staking;' onder het bewa kingspersoneel'van de vorige week kans zagen er vandoor te gaan zyn blijkbaar nog geen gelegenheid ge had een góed „onderduikadres" te vinden,want zij werden zwervende langs de weg aangetroffen. De Minerva" vlot De Engelse sleepboot Ranger uit Liverpool is er Vrijdag in geslaagd de" Rotterdamse sleepboot „Miner-; va", die sinds acht dagen bij Rosslare op de Ierse kust zat, van de rotsen los te trekken. Men heeft de beschadigde sleepboot op een ge schikte plaats aan de grond gezet voor voorlopige herstellingen. Hier na zal de „Minerva" naar Cork worden gesleept. De ,,extra"»bon voor korstloze en smeerkaas, die op 31 Juli is bekend gemaakt, dient om dc voorraden bjj dc handel weg te Werken. Het zal daarom niet steeds In alle gevallen mogelijk zijn, dat de bon onmiddel lijk gehonoreerd .wordt. In Poerwokerto woeden hevige branden, zo wordt in een Nederlands legercommuniqué gemeld. De Chinese wijk in de omgeving van het station staat in brand. In Kroja brandt het station. Boven Tjilatjap stegen grote rookwolken op; blijkbaar zijn de olietanks in brand gestoken. Het complex van hotel-Selecta in Malang is geheel uitgebrand. qué T?an gisteravond, meldt dat rond om Tjcrmc op Oost-Java nog steeds gevechten woeden, evenals in de ge bieden ten Noorden en Noord-Westen van Modjokerto. Kepandjcn ten Zui den van Malang is drie maal uit de lucht aangevallen. Twee Nederlandse jagers hebbene's ochtends het vlieg veld Magoewo* beschoten. Op Midden-Java is Wonosobo uit de lucht'aangevallen. Op Java werden dc bereikte po sities geconsolideerd en vinden de zuiveringsacties onverminderd voortgang, zo wordt in het Neder landse legerbericht gezégd, en ver der: Op Oost-Java werd de ver binding over land tussen Sitobondo en Banjoewangi tot stand gebracht. Hier en daar werden enkele scher mutselingen met benden gerappor teerd. Batoe, 18 km ten noordwes ten van Malang werd bezet. Midden-Java: Bij Weleri, ten westen van Semarang,- haalde de bevolking onze troepen enthousiast binnen. Poerwokerto werd bezet. In de stad woedden hevige branden. Op West-Ja va werd in het zuidwesten van Tangerang en Ser pöng tegen brandstichtende benden opgetreden. Sumatra: Van Pematang Siantar uit werd Kabandjahe ten zuiden van Medan bezet. Volgens luchtverkenningen staan Kaband jahe en Brastaei in brand. De Chi nese bevolking In het gebied ten noorden van Loeboekpakam en Perbaoengan werd door Larkars- benden geterroriseerd. Bij de bezetting van Kaliwoengoe, even beoosten Semarang, bleek het, dat de bevolking grotendeels door de T.N.I. was weggevoerd. De geëvacu- cerden keerden echter snel naar bun ■woonplaatsen én naar hun werk te rug. Overal in dit gebied heerste een ongekend groot enthousiasme bij de komst der Nederlandse troepen en allcrwege werd bij het opruimen der versperringen vrijwillig hulp gebo den, zo deelt het legercommuniqué mee. De suikerfabriek bij Kaliwoen goe bleek door de T.N.I. verwoest te zijn, de machines waren wegge haald. Over de treinverbindingen van Noord-Sumatra wordt nader gemeld, dat de verbinding van Medan naar Arnhem ia en van Medan naar Bind- jai en Stabat zijn hersteld. De open stelling van de lijn Medan—Teb in- tinggi kan over enkele dagen worden verwacht. De electriciteitstoevoer.en de waterleiding naar Lahai (Zuid Sumatra) zijn hersteld. Op het tra ject PramoeboeliMoeara Enim moesten vele zware wegversperrin gen worden opgeruimd. Vele brug gen waren vernield. Op 29 Juli wer den in het Palembangse nog rond zwervende benden Japannezen neer gelegd, die aan Republikeinse zijde hadden gevochten. De toestand is hier overigens rustig. Verdedigingsmaatregelen Het gebied van Djogjakarta is tot „bijzondere militaire zone" ver klaard. onder bevel van It.-generaal Oeroip Soemohardjo. die zal worden bijgestaan door .een staf van tien le den, onder wie de sultan van Djogja karta, aldus -radio Djogja. De zender voegde er aan. toe, dat het instèllen van déze militaire zone betekent, dat Djogjakarta en het omliggende ge bied, waaraan men een zeer groot belang hecht, tot het uiterste verde digd zullen worden. Het Republikeinse legercommuni- Do Egyptische arbeiders In de bedrijven langs het Suezka- naal hebben volgens bericht van het te Cairo verschijnende blad „AI Misri" besloten niet mee te werken aan de door vaart van hot Nederlandse tzoepenschip „Volendam". Dezer dagen is "de Naardense vee arts ÏL Terbeek gearresteerd, die on langs in voorwaardelijke vrijheid was gsteld. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan het verwijderen van SS-bloedgroep tekens van zijn „ka meraden. die kans hadaen gezien het interneringskamp te ontvhichteii. De veearts is door de PR A in Rhynau- wen opgesloten en raen is thans be- zig uit te zoeken of men uiet een complot te doen heeft. Het vermoeden bestond dïtt dr- Terbeek zich na zijn voorwaardelijke vrijlating schuldig maakte aan do „SS-operatie"'. Een gedetineerde SS-er werd in vertrouwen genomen, om het bewijs iu handen to krijgen en deze vervoegde zich bij de vee arts, die wel geneigd bleek de Ger maanse sporen uit te wissen. Deze SS-er deed hiervan nauwkeurig ver slag bij de PRA. waarop de procu- reua-fiscaal te Hilversum mr. Vorst man de Naardense politie opdracht gaf de veearts weer te arresteren. Het blijkt verder dat dr. Terbeek niet de enige ie uie zich schuldig tnaafcf aan dezo practijken omdat herhaaldelijk SS-ers worden gesnapt, bij wie het bloed groep te ken in de oksel is „weggesneden". In bet Gooi werd onlangs nog een'geval bekend. Overigens blijkt dat het nazi-mon ster nu en dan de kop weer op steekt. Onlangs kwam de PRA in het bezit van een nieuw NSB-insigne een uitgesneden kleine doodskop welke door boj.aaide NSB-crs weer schijnt te worden gedragen. Verder is beleend dat er reünies plaats hebben en dat een organisa tie tracht de ondergedokenen via Frankrijk naar Spanje over te bren- gen. Aan de zgn. W-hrigade der PRA is opdracht gegeven oen nauwkeurig onderzoek in te stellen om deze nazi activiteit uit te roeien. Dc zanger Larry van Os is door de B.b.C. uitgenodigd 3 recitals te geven van volksliederen van ver schillende landen met eigen luitbe geleiding. Er waren drie getuigen die hem herkenden: Martinus Huibert Kot- laart. Hy nas do man, die vele Rotterdammers, tydens de razzia's in November 1944 had opgepakt en per Rijnaak naar Kampen ge bracht, daar bjj het de bar keren had geslagen en uitgescholden. De r\jwfelbewaarder S. herkent hem pertinent. Kollaart, zo zegt hü, had de leiding b{j het debark eren van de lichters of Rijnaken, waar mee Rotterdammers via Amster dam en Kampen naar Duitstand werd gedeporteerd, Kollaart was daarbjj gekleed In een Duits uni form. Een tweede getuige, Sch., heeft onder ede een schriftelijke verkla ring afgelegd, dat hij'Kollaart bij confrontatie herkende als de man. die hem in November 194-t in Kam pen had geslagen en anderen nog veel erger had mishandeld. KL placht daarbij uit te roepen: „Wij zullen jullie, partisanen, vvel krij gen'' Getuige no. drie, evenals no. twee nu op zee, legde ook een schrifte lijke verklaring af, De verklaringen zijn eensluidend; de bijnaam luidt hier „de rode beul". Alle drie heb ben hem in Kampen gekend. Als verdachteKollaart zegt. dat hij nooit in Kampen geweest is en dat hij de getuigen, nooit heeft ge zien, mag hij gaan zitten. En dan geeft de president van het Bijzon der Gerechtshof het woord aan de verdediger van Kollaart. De' advo caat zelf zegt niet veel, maar hii laat-achter elkaar drie getuigen A décharge verschijnen, die onder ede verklaren, dat zij Kollaart in de be wuste Novembermaand van 1S14 verschillende malen hebben gezien in de buurt van Libau in Letland. IC zou daar als lid van de Oost- compagnie hebben vertoefd. De procureur-fiscaal, mr. Van Doorn, hecht dan ook weinig ge loof aan hun beweringen en ver zoekt de president, de .zaak aan te houden voor een nader onderzoek. Hiertegen meent de verdediger te moeten protesteren. „De zaak is lang en nauwkeurig genoeg onder zocht," zegt hü. De president is het hier voor het ogenblik mee eens en hij verzoekt de proc. fiscaal réquisitoir te hou den, voor het geval niet op zijn voorstel tot aanhouden van de zaak wordt ingegaan. De proc. fis- caalverzoekt'" dan; Kollaart te ver oordelen tot -een gevangenisstraf van vyf jaar met ontzetting uit de kiesrechten. Fietsen gevorderd De practyken, die Andries Evert- Sen er in 1944 op nahield betitelt de procureur fiscaal met „bloed- hondenwerk". Deze jongeman, die al enige jaren lid van de N.S.B. was, trad in September 1944 toe tot de zgn. Alarnicompagnie van de Landwacht; Hij deserteerde daaruit weliswaar, maar hij gebruikte'zijn Uniform en een geweer om stadge noten schrik aan te jagen en hun fietsen af te nemen. Minstens zes keer was hem dat gcluktrDe'fiet- sen liet hii- door eén anderin dc Rubroekstraat verkopen. Vooral, omdat hij het deed, juist in de tyd dat iedereen ziip fiets nodig had om voedsel te halen, meende de proc. fiscaal een gevangenisstraf te moeten eisen van zes jaar met ont zetting uit de kiesrechten." Uitspraak op 15 Augustus. Jood verraden Anton Ivloet, ex-controleur van de Volkshuisvestingsdienst, 57 jaar, jarenlang lid van de N.S.B., had in October 1943 tijdens zyn werkzaam heden, ruzie gekregen met de Is raëliet S„ die hem beledigd had. Kloet had daarvan melding ge maakt in zijn rapport ovey de be zochte woning. Het rapport kwam bii groep 10 terecht en het gevolg was, dat S. werd gearresteerd en naar Duitsland gevoerd, waar hü in een concentratiekamp overleed. Voor zijn wraakneming, verzoekt de proc. fiscaal, KÜoet tê veroorde- len tot vier jaar gevangenisstraf. Uitspraak over vceitien dagen. Uitspraken .Het Bijzonder Gerechtshof deed In de zitting van Vrijdag de volgen de uitspraken ten aanzien van Ne derlanders, die vrijwillig in Duitse Krijgsdienst waren getreden: A. J. A. van Mil, 39 j., stucadoor, 8 jaar met aftrek. De eis was 10 jaar; L. Veerman, 29 jr., bloemen- koopman,' 5 jaar met aftrek (eis 8 j.); H. van Hoe wijk, 39 j„ los werkman en A. A. Scherhorn, 49 jr. kleermaker: beiden 6 jaar met af trek (eis resp. 10 en 7 jaar)A. 'Schouteren, 35 jr., gemeentearbei ders: 4 j. met aftrek (eis 5 j.) (Van onze correspondent) LONDEN, 2 Aug. Toen hier gisteren laat in de middag bekend werd dat mr. Van Kleffens in de Veiligheidsraad had medegedeeld dat de Nederlandse regering het Amerikaanse aanbod van goede diensten had aanvaard, was erin kringen van diplomatieke waarne mers enige verbazing te constate ren dat de Verenigde Staten, die enige dagen geleden naar het schijnt niet zijn ingegaan op de En gelse suggestie over een gemeen- schappelijke Engels-Amerikaanse stap bij Nederland om te bemidde len, thans blijkbaar zelfstandig hun diensten hebben aangeboden. De •erklaring van de zegsman van het Amerikaanss Statedepartmcnt, die even later bekend werd,, n.l. dat de Verenigde Staten haar goede dien sten aan Holland hadden aangebo den in de hoop dc onderhandelingen in het Indonesische geschil te her openen, maar niet zover was ge gaan om een directe poging tot Be middeling tussen de strijdende par tijen te doen, werd gisteravond hier opgevat als een soort verontschul diging aan het adres van Londen. Men weet dat er volkenrechtelijk nog enig verschil bestaat tuasea „bemiddeling" en „goede diensten". Beide zyn niet bindend, maar bij be middeling treedt de onafhankelijke derde wel in de materie van de zaak zelf, bij goede diensten.niet. Maar, deze grens is,natuurlijk niet scherp te trekken; ttóvendien. worden in de wereld der publicisten vaak goede diensten en bemiddeling samen ook wel weer in oen goede zin „bemid deling" genoemd, Teleurstelling over actie in Indonesië (Van onze corrspondent) LONDEN, 2 Aug. Een aantal leden van de Labour Party, meest tiit de linker zijde der party, heeft een brief gericht tot de Partij v. d. Arbeid, waarin deze leden hun die pe teleurstelling uitspreken over da militaire actie in Indonesië. Het heeft hen geschokt, zeggen zij, dat in dezelfde tijd waarin dc Engelse Labour-regering practische stappen doet om aan de volkeren van India en Birma de vrijheid te geven, de regering van het land dat het onze zo na staat en. waaraan een ons verwante party deel heeft. Indone sië in de 'oorlog heeft gestort. Eni ge dagen geleden heeft ook het partijbestuur van de Labour Party haar spyt uitgesproken over het conflict in Indonesië. Het Chinese vertegenwoordigende elftal, hetwelk op liét ogenblik een wereldtournee maakt (op de Philip-» pynen werden bijv. alle daar ge speelde wedstrijden gewonnen!)! komt zeer vermoedelijk ook in Ne derland, .aldus lezen wfi in „Dn Feyenoorder". Het Blauw-Wlt be stuur is nl. bezig het elftal vart China hier te krijgen' en de kans is zeer groot dat dit slaagt. In dit ge val speelt China een wedstryd iix Amsterdam tegen Blauw Wit in het Olympisch Stadion) en een wed* stryd in Rotterdam tegen Feyen- oord. De wedstrijd zou plaats vin den in het tijdvak tussen 20 Sep tember en 5 October a.s, In een zeer snelle en harde wed stryd behaalde Zian Vrijdagavond te Den Haag een verdiende 43 overwinning op H. Z. en P. C. Hier door is Zian thans kampioen varl Nederland. De regering maakt tot haar leedwezen bekend, dat in de af gelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Mar, 3de fel. H. A. M. Caris uit Neder- weerd; 2de It. mar. F, 3. van lersel uit 's-Hertogenbosch; serg. mar. L. H. Buntinx uit Maas tricht. Koninklijke Nederlandse Land macht: sold, lste kl. A. Lége» beeke, uit Haarlem; sold, W. A. J. ten Hoopen, uit Haaksbergen (Ëppenzolder); sold, lste kl. D. van der Pol, uit Amsterdam; sold. G. Voogdt, uit 'e-Graven- potder; sold, lste kl. "W. C» J. Verheiden uit Wamel; sold. L. A, Hoogland uit Zeist., korp. G. S. Hoekstra uit Leeuwarden; ka pitein-veldprediker J. H. Kiiy- pers uit Rotterdam; sold, lste kl. Tb. F. Kémpertaau uit Doosburg; korp. H. G. Jacobs uit Sirapël- veld (L.); sold, lste kl. J. F. Of- fermans uit Voerendaal (L.); sold. W. van Oudshoorn uit AR phen a.d. Rijn; 2de It. C. J. M. Jansen Schmidt uit Haarlem; korp. J. II. Reints uit OostwoJde; sold, lste kl. - A. Rooter uit Am sterdam; 2deU. M. F. Biaauw uit Rotterdam; sold. O. Sleypen wit Maastricht; grenadier E. M. Hopman uit Egmond a.d. Hoef; korp, A. 3, Hillegaari uit Am sterdam; Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: lste It. K. V. vlieger- waarnemer mil. luchtvaart J, J. Stiiurhaan uit Amsterdam; Amb, sold. 2de kl. J. Hallatu, Men-- sold, 2e kl. F. M. Imbang, beiden uit Indonesië; serg. vliegtuig- monteur 3é P. W. Jansen uit Nij megen; Jav, sold, lste kl. Mar- gani; Amb. sold, lste kl. C. Ma- tulessij; Jav, korp. Misram Alias Martodibardjo; Amb. korp. J. Si- tanala; Men. korp. C. W. Tampï; Soend, sold. 2de kl. Toerinata; Jav. sold, lste kl. Wakidjan; Jav. mil. sold. Sakoari Ibin Sa- kiman; Jav. mil. sold, Soedjak Bin Sakiban; Jav. mil. Bold. Soekidjo Bin Ranoeseoojojo, al len uit Indonesië; serg. inf. J. Mak nlt Ursum; Jav. mil. sold. Wongsosefikó Bin Martosentjko; Amb. korp. C. Sahertïan; Cbïn. sold. 2de "kl. Ong Mog Sioe; serg. tnaj. ïnstr. j. L, Pietersz serg. xnaj. insfr. C. J. Frederiksz; lste It. infi-'-'A;- H. W. Spreeuw; Chin. sold. 2de kl Sim Siang Hin, allen uit Indonesië. Red. en Adm. Langs Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—^ losss nummers 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PI Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker DE SCHIEDAMMER Zaterdag 2 Augustus 1947 Zevende jaargang, No. 178

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1