HET ROTTERDAMSCH PAROOL OOK S0EKARN0 BEVEELT „STAAKT HET VUREN" I Sjarifoeddin wil arbitrage Vakarbeiders in de kampen luchten hun hart Massapersonenvervoer naar en van Indonesië f Vrij, onverveerd „Linggadjati niet meer vait kracht" Republiek niet onafhankelijk Olie-productie weldra weer op volle toeren Laatste acties Saparoea in ballast naar Amsterdam Douane-unie van 16 landen in Europa? 120 millioen dollars voor Europa? Duitse partijleiders in Londen Asuncion omsingeld Waarom krijgen wij geen vacantiegeld Speciale KLM-vlucht naar Michigan Honger dreigt in vele landen Rapport van Trygve Lie Weer geluks telegrammen Elandsfontein naar het vaderland Gen. Spoor spreekt vanavond Omvangrijk transportscherna met troepenschepen ten uitvoer gelegd Bezoek aan de „Kota Baroe" Gen. Spoor dankt het leger Cor Wals in cassatie Twaalf jaar geëist M i Bed en A dm. Lange Haven MI, Schiedam lei 69300 Abonnemenlsprijj pei week 31 cent, per kwartaal loese nummer» 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 398644 BankierAmsterdamsche Bank te Rotterdam PL Dlrecteun B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Dinsdag 5 Augustus 1947. Zevende jaargang, No, 180 Soekarno beeft gisteravond in een radiorede bevel gegeven de vijandelijkheden te middernacht te staken. Sjarifoeddin, die na hem voor de microfoon kwam, viel in een scherpe politieke rede opnieuw de Nederlandse houding aan. De Nederlanders verklaren thans, dat zij voor orde en rust zullen zorgen in de door hen bezette gebieden. Dit moet onder ons volk wraakgevoelens wekken, aldus Sjarifoeddin. In het bezette gebied vechten nog vele strijdorganisaties, die moeilijk bereikbaar zijn. Hoe kunnen wij ben op tijd bereiken, terwijl ons pas heden het telegram bereikte? Wij moeten ons thans houden aan de beslissing van de Veilig heidsraad, zo ging Sjarifoeddin verder. Aan Linggadjati zijn wij niet meer gebonden, want de Nederlanders hebben opnieuw Linggadjati ge^rhonden door Banka, Billiton, 'en Riouw on afhankelijkheid te geven. Wtf willen het conflict op vreedzame iv|jze oplossen, maar op een geheel nieuwe basis. W|j wensen arbitrage door een der de. Wapenstilstand betekent voor ons dat de pemoeda's wor den vrijgelaten en de Neder- PAROLOSCOOP Herstel van vertrouwen jV/j EN HOOPT nu maar, dat de J-v-1 officiële^ tekst van de resolutie van de Veiligheidsraad inmiddels Djocja heeft bereikt en dat omge keerd het republikeinse bevel om het vuren te staken nog bijtijds is doorgedrongen tot de verste onder delen op de vier Indonesische fron ten. Want als zulks niet het geval is, of als een ondercommandant weigert de Djoejase aanwijzingen op te vol gen, komt men voor nieuwe moeilijkheden te staan. Dat komt men trouwen^ toch. Want de Neder landers "nemen op het ogenblik een heel andere positie in op Java en Sumatra dan., toen de politie-actie begon. Veertien dagen geleden zaten - de Nederlanders op een paar To- broekaebtige punten (Batavia, Ban doeng, Semarang en SoerabajaU thans hebben"" zij geheel West- en Oost-Java van Midden-Java afge sneden. langs de noordkust alle be langrijke, en aan de zuidkust de enige haven, in handen; ook voor Sumatra geldt zo'n beeld. Als deze militaire toestand gehandhaafd blijft zijn de rollen- feitelijk omgekeerd, want men kan in hes van alles ver stoken Djocja zelf een Indonesisch Tobroek gaan zien. Men moet nu. in weerwil hiervan Djocja vertrouwen toewensen. Want, als men daar persisteert bij de eis. dat de toestand van October '46 wordt hersteld, vóór er verder wordr gepraat, dan komt men voor allerlei pijnlijks dat in de afgelopen veer tien dagen is ontstaan. Er zijn bijv. weer civiele besturen ingesteld, zo als te Salatiga, en wedono's hebben onder Nederlandse leiding herstel en wederopbouw ter band genomen (Ambarawa); met bepaalde voorra den is de handel heropend en de vorming van een nieuwe Suma- traanse staat heeft zich kenbaar ge maakt. Moet dat alles weer onge daan worden gemaakt?; zo ja, hoe? Kan het 2elfs wel ongedaan worden gemaakt? ook op hongerleidend Madoera? De Amerikaanse bemiddelaars zullen al problemen genoeg te ver werken krijgen; als zij nu menen, dat orde, en rust en handelsberstel bij -de huidige stand van zaken een groter mate van zekerheid bieden dan wanneer de posities van Octo ber '46 weer worden ingenomen, dan zullen zij op de Djoejase ver langens niet ingaan, temeer daar de •Nederlandse troepen zich toch eens zullen terugtrekken op grond van de inhoud en de bedoelingen van Linggadjati. Het gaat in de komende dagen om goed vertrouwen, Wii moeten het wekken, én-te Lake Success èn by de mannen van Djocja, cn Djocja moet er naar toe willen groeien. Het is thans om een soort westers» spor tiviteit te doen, waarbij-voor oud- Oosterse prestige-dingen zoals „ver lies van gezicht" en behoud van ge zicht" geen plaats is. Zit er soms voor Diocja geen ..herstel van ge zicht" in. als het bedenkt, dat Lake Success .tot on zekere hoogte z'n soiivpreiniteit beeft erkend? Niet alleen Dmcia en Den Haac. ook de Veiligheidsraad - en Washington hebben bplang bij een gn«»d-«Dortief verlnoo van allps. om dat een voorbeeld nodig is, dat „s+rekt". F«n voorbeeld voor de hele we reld. landse troepen weer achter de demarcatielijnen worden terug getrokken. Voor Djogja's besluit om de vijan delijkheden te staken viel, waren nog enige moeilijkheden op te los sen met betrekking tot het voor de Republiek bestemde telegram van de Veiligheidsraad. Gani, zo blijkt achteraf, had geweigerd vooi de overbrenging te zorgen, omdat hij geen kans zag op tijd Djogja te be reiken, en de indruk wilde voorko men dat de Republikeinse regering treuzelde met de afkondiging van het „cease five". Het telegram was overigens al van Zaterdag 12 tot Zondag 8 uur in handen van de Ne derlands-Indische regering. Men overwoog vertegenwoordigers van de U.N.O. of van een vreemde mo gendheid om bemiddeling te vragen, maar om tijdverlies te voorkomen werd het telegram tenslotte voor de zender Batavia voorgelezen en later uit een vliegtuig boven Djogja neer gelaten. Bij de opening van de zitting van de Veiligheidsraad deelde gistermid dag de voorzitter, Faris al Choery. I mee dat MJ bericht had ontvangen van de minister-president van de Indonesische Republiek, waarin de ontvangst van het telegram van de Veiligheidsraad bevestigd werd, maar waarin geen mededeling werd gedaan van de voornemens der re publiek. Al Choery, blijkbaar Sjari foeddin met Gani verwarrend, zei verder, dat Sjarifoeddin uit gevan genschap ontslagen was. Ook van Nederland was de bevestiging ont vangen vgn de ontvangst van het telegram. Hoewel België een discus sie zonder de aanwezigheid van Ne derland en India wilde voorkomen, kreeg toch Hodgson (Australië) het woord, Hodgson beschuldigde öeNederlandse regéririg ervan, dat" z|j het telegram van de Veiligheids raad voor Djogia langer heeft op gehouden dan nodig was. Hij stelde voor een officiële afgevaardigde van de U.N.O. naar Indonesië te zenden, om de Veiligheidsraad op de hoogte te houden. De voorzitter zou hier over het secretariaat raadplegen. De Verenigde Staten erken nen de Indonesische Republiek niet als een afzonderlijke natie, aldus deelt het Amerikaanse de partement van buitenlandse ken mede. In April 1947 werd de Republiek de facto erkend: Dit is het uiterste, wat de Verenigde Staten onder soortgelijke omstandigheden kun nen doen, omdat Indonesië niet een volledige onafhankelijke natie is, krachtens de overeenkomsten met de Nederlanders. (A.P.) De grote olievelden van Zuid- Oost Sumatra en de daarbij beho rende raffinaderijen zullen spoedig genoeg olie opleveren, om in de be hoefte van geheel Zuid-Oost Azië te voorzien, aldus verklaren Neder landse ambtenaren. Volgens berichten uit Palembang waren er slechts enkele petroleum-" bronnen in brand gestoken door de terugtrekkende Indonesiërs. Alle branden waren geblust en vele an dere olievelden waren onbeschadigd. De raffinaderij van de Royal Dutch Shell, die betrekkelijk wei nig beschadigd was in 1942, zat deze zomer weer op volle toeren draaien. De raffinaderij Soengi Gerong van de Standard Vacum wordt vol komen gereconstrueerd en zal tegen October weer vliegtuig-benzine pro duceren. Legerbericht van heden: De Nederlandse troepen, heb ben in de nacht van 4 op 5 Augustus om 24 uur plaatselijke tijd de opmars gestaakt ingevol ge opdracht van de legercom mandant Van dit tijdstip af zul len slechts maatregelen worden uitgevoerd voor het vestigen en. handhaven van recht en veilig heid in de thans bezette gebie den, zo wordt in het Neder landse legerbericht van heden gemeld. Uit nagekomen berichten blijkt, dat het totaal aantal gesneuvelden volgens tot dusver ontvangen gege vens 74, het aantal vermisten 16 en het aantal gewonden 178 bedraagt. Over de acties van Maandag zegt het legercommuniqué: W e s t-J ava en Midden- Java; Zuiveringsacties en afron dingsacties zijn 4 Augustus voort gezet, In verband met berichten be treffende terreur tegen daar wonen de Chinezen is Gombon, 30 kilome ter ten Oosten van. Banjoemas, be zet, Oost-Java: Grissee, 15 kilome ter ten noordwesten, van Soerabaja, is bezet Op "Madoera werden de be veiligingsmaatregelen en zuive ringsacties voortgezet. Boven Ka- mal is een. „firefly" door luchtaf weergeschut neergeschoten. Noord-Sumatra: de maat regelen voor het herstel van recht en veiligheid werden voortgezet. Kisaran, Tandjoengbalaï en Oelak- Medan (resp. 150, 190 en 180 kilo meter ten zuidoosten van Medan) en Aaer Saöeli b|j het Togomeer werden bezet. M i d d e n-S umatra: De bezet ting van. Loeboek Aïoeng bleek noodzakelijk in verband met de ter reur tegen de bevolking. De zuive ringsacties op Zuid-Sumatra gingen gepaard met enige schermutselin gen, o.a, ten Noorden van Batoe- radja. Het 6000 ton metende Nederlandse schip „Saparoea" is uit Southamp ton naar Amsterdam vertrokken. Het scbip liet Engelse surplus oor- logsvoorraden achter, welke, toen het verbod van de Engelse regering op de uitvoer van oorlogsmateriaal naar Indonesië werd afgekondigd, nog met ingescheept waren. De la ding, welke reeds aan boord was voordat het verbod was bekend ge maakt, mocht aan boord blijven. Uit welingelichte kringen te Pa rijs wordt vernomen, dat de vor ming van een douane-unie door 16 landen van11 de commissie voor Europese economische samenwer- kingi die gevormd is In verband met het plan van Marshall, weldra op de agenda van de commissie zal worden geplaatst. De commissie zaj zïcb beperken tot het toestemmen in een derge lijke unie en zal een bijzonderhe den uitwerken, \iaar de commissie op bet ogenblik nog slechts vier weken tijd heeft om het uitgebreide programma te voltooien. In welingelichte kringen is men van mening, dat het gehele voorstel staat of valt met de houding van Engeland. In verband met de impe riale preferenties^ is het voor En geland moeilijk zicb bij een derge lijke unie aan to sluiten, terwij! het volgens de leden van de Engelse delegatie niet waarschijnlijk is, dat de landen van het empire zich wen sen aan te sluiten bij een zuiver Europese douane-unie. De aangele genheid is reeds besproken met de Amerikaanse autoriteiten, die te kennen gaven, dat een dergelijke douane-unie bun goedkeuring zou Het ms. „Johan de Witt", dat be halve 851 uit Indonesië komende re- patriërenden, in Southampton nog 241 repatriërenden afkomstig uit Australië en behorende tot de ko ninklijke marine aan boord heeft genomen, zou vandaag te Amster dam aankomen. Het Amerikaanse en het Britse mi litaire bestuur in Duitsland proberen Noord en Oost Europese landen, die onder Russische invloed staan te win nen voor een stelsel van vr|je n one- talre handel in plaats van ruilhandel. Het plan van de Westelijke geal lieerden werd officieel bekend ge maakt door de financiële adviseur van gen. Clay, Bennett. Bennett zei, dat het plan was tus sen de Brits-Amerikaanse zóne er Europese landen, handelsovereen komsten af te sluiten, welke voorzien in betaling van de goederen en dien- Sten in dollars of harde valuta's. De 120 millioen dollars, welke ver kregen worden bij de verkoop van de Duitse export, zullen in Europa gebruikt worden voor de aankoop van goederen van de Duitse nabuur- staten. Het jopgste succes binnen het ka der van dit plan was, de onderteke ning van een accoord met Tsjecho- Slowakije. Verder zijn onderhandelingen be gonnen met een Finse delegatie voor een dergelijke overeenkomst. Spoe dig zullen er conferenties volgen, met Hongarije, Zweden en Denemarken. (A.F.) Een delegatie' van twaalf Duitse politieke leiders, behorende tot alle partijen, zijn uit d8 Britse zóne voor een vierdaags bezoek te Londen aan gekomen, Zij zullen studie maken van het Britse plaatselijke bestuur en de parlementaire organisatie. Max Brauei, de sociaal-democra tische burgemeester van Hamburg en leider der groep, verklaarde, dat men vooral belang; stelde in de eco nomische toestand van Engeland. „Alles, wat ww eerste-mintster in de volgende paar dagen zegt, 2al voor ons van vitaal belang zijn, want Dultslands toekomst is nauw met de iiwe verbonden." De delegatie be slaat o.m. uit vertegenwoordigers van sociaal-democraten, communis ten en centrumpartij. Volgens mededelingen van Para- guese vluchtelingen, die aan de Argentijnse grens zijn aangekomen, hebben de opstandelingen thans de hoofdstad van Paraguay, Asuncion, omsingeld. De tweede legergroep, die in het week-end inderhaast door de Paraguese regering is satnenge- .£tejd n voor het.grontsta,. deel _U't gewapendeburgers bestaat, is on der leiding van generaaj Villsboa, de minister van openbare werken, in een hevige strijd gewikkeld met de „opstandelingen" in 'de nabij heid van Asuncion. Met haar beminnelijkste glimlach stapte een 22-jarig Amerikaans meisje uit Texas te Schiphol els laatste uit het toestel van de Ame rican Overseas Airlines uit Frank furt. De schoonheidskoningin der Amerikaanse luchtvaarttroepen in Europa! Zij werd gekozen uit 27 meisjes, die elk -een luchtvaarten- derdeet in Europa vertegenwoordi gen. Veertien maanden werkt Vir ginia nu bij de luchtmacht in Wies- baden en miss is ze ook niet meer 7.e heeft haar hart geschonden aan een jonge Amerikaan, ook uit Tëxas. met wie ze nu ruim een jaar getrouwd is. Als beloning voor haar schoonheid mag ze nu drie dagen in Holland doorbrengen, wat ze most lovely" vindt! Weerbericht - HIER EN DAAR ONWEER Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond, Meest zwaar "bewolkt met regen, hier en daar met onweer, later ln het Westen wat opklarend. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en West. Jets lagere temperaturen dan vandaag. 6 Aug.; Zon 'op 5.08 uur, onder 20.23 uur. Maan onder 9.38 uur, op 22.20 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij - 7.12 uur. 2e tjj 19.10 uur. (3 (Van onze speciale verslaggever) „Kunt u ons nou vertellen, hoe het komt, dat wij nog nooit fietsban den hebben gekregen?". „Weet u wel, dat er hier metselaars zijn, die in een kort broekje op de steiger staan, omdat ze geen werkbroek meer hebben?" Vindt u het geen schandaal, dat we strak? in onze vacantieweek nog niet eens met een weekloon thuis komenMet een beetje geluk krijgen we 30.uitbetaald, en daar* kunnen we niet eens van leven, laat staan dat we met vacantia zouden kunnen gaan. Die vacantie week wordt voor ons een smartweek". „Meneer, wij worden als bouw arbeiders niet gewaardeerd. Ieder een krijgt fietsbanden, iedereen krijgt werkkleding. Wij niet Wy zijn deze winter 13 weken uitgevro- ren geweest. We hebben toen geen vacantiebonnen ontvangen. Nu gaan we in de vacantieweek naar huis met een week steun, in plaats van Gebrek aan waardering Het was tijdens de pauze van een culturele avond in het arbeiders kamp te Randwijk, dat wy dit kruisvuur van vragen moesten door staan. Het gezelschap „Theo Pater- notte" bracht daar een gevarieerd muzikaal programma, waarnaar ook minister Neher, die behaaglijk aan zijn pijpje trekkend, op de eerste ry zat, met genoegen luisterde. Verder waren daar aanwezig het kamerlid Mr. A. M. Joekes, die voorzitter is van de centrale commissie voor cul tureel werk in de arbeiderskampen. Het was een aardige avond, en de arbeiders genoten volop, maar hun aandacht werd enigszins afgeleid door de aanwezigheid van vele jour nalisten.- Blijkbaar verlangden zy er naar, hun hart eens te luchten, en in de pauze kregen ze daartoe alle gelegenheid. Deze 'welbespraakte, rasechte Am sterdammers, toegerust met een flinke dosis humor, maar ook met een scherp onderscheidingsvermo gen, maakten van hun hart geen moordkuil. Maar het merkwaardige feit deed zich voor, dat ze over het kamp zelf, over hun lichamelijke en geestelijke verzorging, vrijwel geen klachten hadden. Hun bezwaren gingen veel veraer. met een normaal weekloon, plus een toeslag." Wij konden hen die avond ln Randwijk niet helpen, maar wel zegden wy toe, hun bezwaren te publiceren. Hetgeen wy by deze doen. Cultureel werk in de kampen Een enkel woord dienen wij nog te wijden aan een hoogst belangrijk onderdeel ■'•an het werk in de kam pen zelf: de zorg voor het geestelijk welzijn van de arbeiders. Mr. Joekes heeft ons daar een en ander van verteld. Er is een brede organisatie opgezet van plaatselijke commissies en provinciale commissies, die haar overkoepeling vinden in de centrale commissie. Vertegenwoordigers van de departementen, van de vakbon den en van de kerken hebben in de centrale en in de provinciale com missies zitting. In de plaatselijke commissies vindt men ook afgevaar digden van de burgerij en van de arbeiders uit het kamp zelf. „Onze zorg strekt zich uit van de voetbal tot aan de kerk", zo schetste Mr. Joekes het arbeidsveld der cul turele organisaties. Aan sport wordt veel aandacht besteed, en dan onder deskundige leiding. Voor Zeeland en Gelderland zijn al sportleraren be noemd. In de cantines wordt gezorgd voor behoorlijke'lectuur, kranten en periodieken; verder worden, er cur sussen gegeven, de eigen werkzaam heid van de arbeiders wordt be vorderd, en ten slotte zijn daar dan nog de ontspanningsavonden, die een bonte verscheidenheid bieden van: toneel, cabaret, film, muziek en sprekers over interessante onder werpen. - Voor toneel, film en cabaret be stond vrywel 100 belangstelling onder de arbeiders, voor - de spre kers 60 tot 75 voor de lichte mu ziek 100 en voor het zwaardere genre 60 7a. Aan de vak- en ontwik kelingscursussen' nam ongeveer 30% van de arbeiders deeL Op deze wijze wordt er naar ge streefd, de arbeiders in hun vrye tijd verstrooiing en ontspanning te brengen. Het zal wel nooit gelukken, de huiselijke sfeer geheel te vervan gen, maar er wordt in dit opzicht serieus en. loffelijk werk gedaan. Op 11 Augustus a.s. zal de K.L.M. een vlucht Amsterdam—Grand Ra pids (Michigan) uitvoeren, waar van gebruik gemaakt kan worden voor het vervoer van philatelistische stukken. De stukken, die men met deze vlucht mede wil geven moeten ge adresseerd zijn aan het post office Holland (Michigan) en de aandui ding dragen „per extra K.L.M.- vlucht Amsterdam—Grand Rapids. 11 Augustus 1347." De terugzending geschiedt gratis; hiervoor behoeft geen antwoord-coupon te worden ingesloten.. De K.LM. heeft voor dit doel 10.000 speciale enveloppen doen vervaardigen. Trygve Lie, secretaris-generaal van de UNO heeft in een te Lake Success gepubliceerd rapport aangedrongen op onmiddellijke actie om verschillende landen, die binnen de komende twee maanden voor weinig minder dan een hongersnood zouden staan, te hulp te Hij somde de volgende landen in dit verband op: Polen zou zijn reeds schaarse rantsoenen graan, vlees en tot de helft moeten inkrimpen, tenzij dc voorraden door invoer werden aange vuld. Polen zou naar schatting 500.000 ton graan voor de komende drie maan den nodig hebben. In joego-Slavië hadden vele gebie den die aan de rand van de hongers nood stonden, dringend behoefte aan graaa totdat de nieuwe oogst zou zijn binnengehaald. Griekenland zou geheel afhankelijk zijn van de invoer van graan tijdens de maand Augustus. Italië had finan ciële steun nodig om het door de inter nationale noodvoedselraad toegewezen kwantum vet op te kunnen nemen. Hongarije kwam graan tekort, terwijl het tekort aan vlees steeds groter werd, Oostenrijk had een tekort aan essen tiële voedingsmiddelen. De nieuwe oogst zou naar verwachting de brood crisis in deze landen slechts voor een paar maanden kunnen verlichten. Van deze landen zou waarschijnlijk alleen Hongarije na de oogst een graanover schot hebben. Met ingang van. 1 October a.s. zaj het wederom mogelijk zijn, tele grammen te verzenden, die geluk wensen of rouwbeklag inhouden. Ook telegrammen op luxe-formu lieren zullen weer met ingang van die datum gebruikt kunnen worden. De „Elandsfontein" is op 2 Augus tus van Dan^ig naar Nederland op weg gegaan. Zoals bekend, is dit schip van de „Verenigde Neder landse Scheepvaartmaatschappij" tijdens de oorlog gebouwd op de werf van Schickau te Dao^ig, Luitenant-generaal Spoor zal he denavond een toespraak houden tot de familieleden van de Neder landse strijdkrachten in Nederland en Indië, die zal worden uitgezonden in de radiouitzending voor de Ne derlandse Strijdkrachten van 18.30 tot ,19.00 uur in'het programma van Hilversum 1 op golflengte 301 me ter, I Het aflopen van de oorlog tegen Japan stelde de Nederlandse over heid vrijwel onmiddellijk voor het feit een oplossing te vinden voor het uiterst moeilijke probleem hoe tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen in de kortst mogelijke tijd van Indonesië naar Nederland te krijgen en tevens een omvangrijke legermacht naar de Oost te bren gen. Het gebruik van normale pas sagiersschepen was uitgesloten om de eenvoudige reden, dat ze er met waren. Deze wijze van vervoer zou trouwens ook te duur en tijdrovend geweest zijn. Het enige middel, dat een radicale oplossing bracht, was het troepentransportschip. dat in dc oorlog zulk een onschatbare dien sten aan de geallieerde oorlogsvoe ring bewezen heeft. Van deze „troopcarriers" had Nederland er tijdens het einde van de oorlog te gen Japan 22 beschikbaar en zij werden onmiddellijk o.m. op de route NederlandIndonesië dienst gesteld. Door deze schepen, waarvan er intussen door verbou wing tot hun oorspronkelijke be stemming een aantal afvielen, wer den tot dusver 100.000 evacué's naar Nederland gebracht en onge veer evenveel soldaten naar Indo nesië vervoerd. Tevens werd een aantal bijzondere transporten ver zorgd als het vervoer van emigran ten, vacantiereizen van kinderen, vervoer van vrouwen en kinderen in het kader der gezinshereniging, enz. Het spreekt vanzelf, dat het rei zen met een schip bij wijze van oor logsmaatregel ingericht voor massa transport, ongemakken met zich brengt, ongemakken, die des te zwaarder wegen als de reis vier ken moet duren als op het traject van Rotterdam of Amsterdam naar de Indische archipel. Naar aanlei ding van klachten, die hierover in verschillende dagbladen zyn ver schenen, heeft de Rotterdamse Lloyd in samenwerking met het Di rectoraat-Generaal van Scheepvaart Maandagmiddag een persbijeen komst belegd aan t—>rd van het motorschip „Kota Baroe" van deze rederij- De Kota Baroe De Kota Baroe was oorspronke lijk een vrachtboot met accomodatie voor 30 passagiers. In Juli 1943 werd het schip in Amerika, waar men op dit terrein veel deskundig heid en ervaring had opgedaan, om gebouwd tot troepentransportschip. In de ruimen werden op de verschil lende tussendekken de z.g. standies, opklapbare bedden aangebracht. De oorspronkelijk reeds ruime koelcel len werden nog belangrijk uitge breid. door het aanbrengen van grote koelkamers met eigen koel machines. Het gehele schip werd voorzien van een groot aantal ven- tilatie-eenheden. zowel voor natuur lijke als mechanische ventilatie, die de lucht in alle trocpenverblijven verversen. Over de verschillende verbliiven verdeeld werden 33 koel waterkranen aangebracht. Per dag kan 80 ton drinkwater worden ge bruikt. daar het schip in totaal 2000" ton kan meenemen. In oorlogstijd vervoerde de „Kota Baroe" ca. 2000 man; na de oorlog als troepenschip 1700 man en als evacuaticschin 800 personen. In September 1946 is een keer met 1900 man naar Indonesië gevaren. Op haar laatste reis vertrok de „Kota Baroe", die wat inrichting betreft vrijwel gelijk is aan de „troopcarrier" Kota Inten eveneens van dc Lloyd, met 1400 soldaten naar Pal enibangri vier en Batavia. Volgens rapporten van gezagvoer der en mededelingen van verschil lende leden van de bemanning was de stemming gedurende de gehele reis uitstekend. De heer Corbijn van 'Willens- waard. sprekende namens het Di rectoraat-Generaal van Scheep vaart, wees er in z|jn uiteenzetting o.m. op, dat het succes van het ver voer in grote mate afhangt van de Geen nobel prijs voor Maria Brökker Enige dagen geleden meldde ra dio Stockholm dat de Noorse schrijfster Maria Brökker de Nobel prijs had verworven. Het blijkt nu dat dit bericht onjuist is geweest. De toegekende onderscheiding is n.J. de grote Skandinavische roman prijs, dit jaar ten bedrage van 25000 Zweedse kronen. Deze prijs kreeg Maria Brökker Lindigard, wier werk geen belangrijke kwali teiten bezit, voor haar boek „Moe der Maria" dat zij onder het pseu doniem Synnove Christensen schreef. WOENSDAG BIJZONDERE KABINETSZITTIN G (Van onze Haagse redacteur) Naar ivjj vernemen zal de minis terraad Woensdagmiddag ln een buitengewone vergadering bijeenko men. Aan het overleg zal door de leden van de commissie-generaal' worden deelgenomen. In een ruim van het troepentrans» port schip „Kola Raroe". De man schappen slapen met vieren boven elkaar in opklapbare bedden, z.g. standies. scheepsbemanningen der grote lijtt- rederijen. Zij hebben gedurende de oorlogsjaren een ruime ervaring opgedaan met dergelijke transpor ten en deze komt hun goed van pas bij het omvangrijke transportsche rna, dat thans moet worden afge werkt. Verzorging De heer G. J. M. Moussault, chef van de Civiele Dienst van de Rot terdamse Lloyd, gaf een overzicht van de zorgen, die zijn personeel aan de duizenden passagiers sol daten of evacué's om het even besteedt en wat er allemaal komt kijken om de voedselvoorziening zonder haperen te laten verlopen. Ontzaglijke hoeveelheden levens middelen bij een vol schip zijn, b|jv. 2000 k.g. aardappelen per dag nodig! moeten iedere reis weer aan boord worden gebracht. De uit reiking van drie maaltijden per dag geschiedt op de Lloydschepen vol gens het Amerikaanse systeem, d.w.z. dat iedere opvarende met een z.g. tray, een in vakken verdeeld etensbord, zijn eigen maaltijd gaat halen. Dit cafetaria-systeem geeft de bemanning minder werk en func- tionncert bijzonder snel. Op de hygiëne aan boord wordt zowel door de civiele dienst als door de medische dienst aan boord scherp toezicht gehouden. Uiterste rein heid wordt betracht ten aanzien van het beddegoed bijv. om ongedierte te voorkomen. Gedurende de reis zijn pompen in werking, die voor een onafgebroken doorspoeling zorg dragen der talrijke latrines die in voor- cn achterschip in. doelmatig ingerichte ruimten zijn onderge bracht. Generaal S. A. Spoor heeft in een door de radio omgeroepen dagorder de troepen bedankt voor de voortref felijke wijze waarop zjj als militair en als mens de gegeven opdrachten in de afgelopen twee weken hebben, uitgevoerd. „Gelukkig heeft slechts een gering aantal van onze makkers bij de thans gevoerde actie het leven gelaten» Met eerbied gedenken Wij deze man» nen. Ook gedenk ik hen, die gedu rende de operaties zijn gewond, als mede enkelen, die nog als „vermist" te boek staan". De Nederlandse commandant van de zeemacht in Indonesië, vice-admi- raal A. S. Pinke, heeft in een dagor der het volgende meegedeeld; „Zo als gij uit de rede van de landvoogd vernomen hebt, worden de militaire operaties thans beëindigd. Het blijft de plicht van de krijgsmacht, rust en orde te handhaven in de onder onze zorg staande gebieden. Tot het hand haven van rust en orde blijft van zelfsprekend behoren het tegengaan van infiltrate ïn deze gebieden, het tegengaan van de invoer van militai re goederen en van de uitvoer van producten der ondernemingen in dit gebied, zodat de patrouiliediensten gehandhaafd blijven. Twaalf jaar eiste de procureur- fiscaal gistermorgen tegen de vroe gere kampioen-wielrenner Cor Wals, die door het Bijzonder Gerechtshof te Den Bosch tot vijftien jaar ge vangenisstraf was veroordeeld. In Mei 1941 had hij zich. bij de Nederlandse Waff en SS aangemeld, naar hij zeiöe, om het bolsjewisme te bestrijden. Hij erkent, dat hij verkeerd han delde, door bij een wielerwedstrijd te Amsterdam een Duitse SS-trui aan te trekken. In het bijzonder wordt hem ten laste gelegd, dat hij, na tien maan den aan het Russische front te heb ben, gestaan, in Polen zijn zwager Van Geloven als „slavendrijver" be hulpzaam was bij een arbeidskamp van de SS. ln die functie paste hij strafmaatregelen toe als bunkerop- sluiting, 's nachts laten doorwerken, met zakken stenen laten marche ren enz. Zijn verdediger, mr. Nyst uit Eindhoven, voerde hiertegenover aan, dat verdachte uit idealistische motieven lid van de SS is gewor den en daarin is- teleurgesteld. Ver dachte is van goeden wille; bij werkt op het ogenblik als gedetineerde in de mijnen en heeft verzocht zijn straf in een ryks werkinrichting te mogen uitzitten. Uitspraak over vyf weken. Begin September zal de Zeeuwse middelbaar technische school te yiissïngen haar poorten openen. i% I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1