c Prins Bernhard onthult verzetsmonument STADSNIEUWS agenda Niet de ambtenaar, maar bet publiek is corrupt Overbruggin gsonder wij s wordt .voortgezet scheepvaart Diekmann voor het Leidse Tribunaal Dolf y. d. Kuil start in Veendam Uitstel van eerste oefening Uit liet SZC-kamp Baldadigheid of onverstand? Vlaardingen Toewijzen van auto's kost nog altijd veel hoofdbrekens Kleine „attentie's" gaan retour Resultaten gunstig IsvddX -uit x*n Jytugd" Urlfiwurk. Bravo monteur! Radio-programma SCHIEDAM Dinsdag 5 Augustus 1947 In de zitting van het Leidse Tri- bunft&L die I rijdajrmjiLijg op het Rapenburg aldaar wordtgehou den. r.il ook worden hehantlokl do zaak tegeii de roe cere ft ooi dm* sppi tour notitie t<J Schiedam, ïheVau-m. tUekraunn, die \oor do oorlog k uut^iii hu do militaire politie v.a--. wei 1 hier ter *tede na de camfildti» aangesteld als hoofci- Jnspecieni'. Torn de vroegere of ficieren zich moesten melden. er- dween ook hij. doch keerde spoe« die als commissaris \on politie te Alkmaar terug. Van Alkmaar ging hij in geltjko functie over naar Leiden, vanwaar hij vveer "vortmk om d* commandant van het e.vceisitiehutaljon van de Rot- tordamjp politie op te treden. In do zittine VRn Vrijdag sullen ook enkele Schiedams zaken ten las to worden gelogd. Op Zaterdag 9 en Zondag 10 Augustus worden te Veendam de Rationale Zwemk am pioenschappen gehouden. De S.Z.C.'er Dolf van der Kuil zal hier bh starten op de num mers 400 en 1500 meter borstcrawi- slag voor heren. Duivensport Zondag organiseerde „De Post duif een wedvlucht over eer. af stand van 102 km. vanuit Vilvoorde. Er waren 418 duiven, die om acht uur werden gelost met zuidenwind; het vertrek v/as snel. De eerste duif wist om 9.18.17 lijn hok te bereiken. De laatste duif was bihnen om 9.27.38. De uitslag luidde: 1, 29. 09. 38. 46, 72 J. v. d. Linden en Co.; 2, 37 J. Doejaaren: 3, 71. 73 C. v. d. Graai'; 4, 61. S2 J. Blomstecl; 5. 58, S3 Gebr. Verheugen; 6, 43 H. Cra nia; 7. J Wenteler; S, 27, 42, 48 J. Bats.' 9, 33, Sé J. Heftster Zn; 10. 13, 53 J. Freli; 11, 22, 70 C. Rigters; 12. 23, 63, 65. 84 Gebr. v. d. Kant; 14, 17, 26. 54, 64, 78 M. Mourik; 15, 31, .55 L. 1- Borram: 16, 21, 40 K. Müüwök; IS C. "Wagtendonk; 19, 59 Brokling Jr.; 20 A, Scheune- man; 23, 62 M. de Buiter en Co.; 24, 30. 76 C. Verhaeren; 26, 44 C. v. d. Grijp ett Co.; 32, 45 A. Boes; 35 W. Jansen; 36. 51, 81 P. Kreuk én Co.; 39 W. Vermeer: 41, 47 K. in 't Hoi; 49 A. v. d. Grijp; 50 A. J. Brokiing; 52. 57, 58, 60, 80 J. Koster; 66 P. van Os Zn.67, 74, 79 H, J. Jansen; 68 G. Stieber en Co.; 75 A- Vis; 77 C. Lund en Co. Di ploma >V, van Beuren. Verkeersperikelen De 80-jarige A. L. lette Maandag vermoedelijk niet al te zeer op hét verkeer, toen hij bij Maasdijk pas does opliep tegen een juist passeren de motor, die van de Buitenhaven- weg fcwam. Met een gebroken neus been is de oude baas per auto van de G.G.D. naar het ziekenhuis over gebracht Op de Rotterdamss Rijweg werd het rijwiel van de Rotterdammer v. d. V. totaal vernield door een mi litaire motor, bestuurd door de sol daat V. uit Schiedam. De wielrijder, die, van. Rotterdam komend, de Gusto weg wou inrijden, had geen erg ui de motorrijder, die vlak ach ter een auto reed, waaraan de fiet ser voorrang verleende. De wielrijder bleek elastischer daii zijh vehikel eft bekwaam geen let sel. Blijkens mededelingen aan de Mi nister van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening heeft de minister van Oorlog bepaald, dat de leerlin gen van alle land- en tuinbouw (vak>- sehoLen, voor zover zij niet reeds zijn afgekeurd ert ingeschreven voor de lichting 1944. tot buitengewoon dienstplichtige worden bestemd. De leerlingen van middelbare landbouwscholen, de rijkezüivel- sèhool en van de hoogste klasse van de land- en tumbouwwinterscholen, ingeschreven voor of behorende rot de lichtingen 1945, 1946 en 1947, wor- den in Ret genot van uitstel van eer* ste oefening gesteld, voorzover zij niet zijn afgekeurd, tot buitengewoon dienstplichtige zijn bestemd of reeds In het bezit zijn vah vrijstelling van de dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaarheid. Aan leerlingen van de land- en tuiabouwvakscholen, ingeschreven voor de lichtingen 1945, 1946 en 1947, wordt eveneens uitstel van eerste oefening verleend. De voor dc lichting 1948 mgeschre-, vên leerlingen, die thans irt de hoog ste klasse van de lagere land- en tuinbouwscholen zitten, zullen op een tijdstip, vallende na 1 Juli 1948, ter inlijving werden opgeroepen. De eindexamens van die lagere land- ert tuinbonwschblen, die oorspronkelijk op een tijdstip na 1 Juli 1948 zouden vallen, dient te worden vervroegd tot een tijdstip voor 1 Juli 1948. Een opgave van laatstbedoelde leerlingen rrioet zo spoedig mogelijk bij de di rectie van Se landbouw van het mi nisterie vgn landbouw, visserïi en voedselvoorziening worden inge diend. Te beginnen met de ingesëhreve* heb Voor de lichting 1948 treedt een definitieve regeling in werking, waarbij onder eventueel nader vast te stellen voorwaarden san leerlingen vari middelbare landbouwscholen* de rijkszuivelsdhool. de lalid- en tüin- bouv/winterscholen en de land- en tyinbouwvakschdlen voor de duur vah de gehele studie van eerste oefe ning uitstel Wordt ver* eend. Het is evenwel niet mogelijk, zon der han de militaire dienstbelangen ernstige schade toe te brengen, aan deze definitieve Tegeting een zoda nige uitbreiding te geven, dat de leerlingen van de lagere land- en tuinbouwscholen eveneens in aan merking komen voor Uitstel van eer ste defettiilg. Na ongeval overleden N, Willtiaar, de 53-jarige zand- etrater vaft de Êericehdaal die op Dinsdag 29 Juli op het terrêin van een machinefabriek aati dè Brlelsc- 2aan bekneld geraêkle tusseft een luchtpomp en een hijsblok is giste ren aan de bekomen VërWoftdifigen Overleden. Voor de competitie van de KNZB wordt hedenavond 8 uur in het he- i er. bad van dc Gemeentelijke Zweminrichting de wedstrijd SZC I de Zyi I gesueeld, In verband met de onfortumftjke nederlaag welke onze stadgenoten destvjds te Leiden leden, zullen zij ongetwijfeld alles in het werk stellen ditmaal de pun ten te bemachtigen, hoewel zy op grote tegenstand zullen stuiten aangezien tie Ztfl nog m degradatie gevaar verkeert. Blykens mededeling in de „Zwem- kroniek" heeft de Polo-comnnssic van de KNZL haar uitspraak m de wedstrijd SZC tGouwe i, waarbij mdertyd door de Gouwe het water werd verlaten en welke wedstrijd volgens een vroegere mededeling moest worden overgespeeld, herzien en heeft zh thans de wedstrijd by de bereikte stand van 4-—2 voof SZC als geëindigd verklaard en aan de Gouwe twee strafpuhten opgelegd. in het kader van de VacanUe- feestweken te Vlaardingen wordt door de Vlaardingse Zwemelub op Maandag 4 en Donderdag 7 Augus tus, beiae avonden om 19.30 uur, in het Spoorhavenbad aldaar een wa- terpolotoumooi georganiseerd, waaraan o.m. het eerste herenze vental van SZC zal deelnemen. Toen gistermiddag omstreeks vier uur een jongen, genaamd M., 23jn vuile handen stond schoon te maken met een m benzine ge drenkte lap. had de 15 jarige v. C*. do aardigheid de lap in brand tc steken. Ht gevolg was natuur!yk daf eerstgenoemde jongen brand wonden aan zijn arm opliep. Hij is per auto van de G.G-D. naar Tiet ziekenhui^ overgebracht en aldaar verbonden. BURGERLIJKE STAND Géboren: Adrianus J., z. v. A. J. Rademakers en J, D. Schoonhoven. Boerhaavelaan 1; Maria H„ d. v. F. A. W. Hui'ocrs en L. Agter, Dr. No- ietstr. 1; Maria C. d. v. M. Koogen- dam en M. Uittenbogaard, TuïnlaJm 70; Cornells, z v. P. C. De Backer en B Zappey. Boerhaavelaan 1; Donald H. i. v. H. J. Rietbergen en J- W. Voerman. Tuinlaan 70: Lammerdtna A., d. v. M. v, d. Koou' en A J. v. Leeuwen, Tuinlaan 70; Catharina C. d. v. G Vertïiey en C. Mulder. Rid- derkerksestr. 28; Maria J, L, d. v. H. W. A. Nefkens er, M. F. G. Baars. Marconistr. 79' Johannis, z v. H. Kostense en G C. J- v Wolf eren. Boerbavelaan 1; Nelly A. M, d. v. G. K. v. Leeuwen en M. R. J. Leu ren s. Grof ba an 95; Ariana E.. d. v. G. H. Bergkotte en J. Verhoef, Nas- saulaan 75; Wilhelmina M., d, v^JF. v. Kuif eren en A. M, v. Duijn, Chr. Huijgenstr. 10. Films: Passage-theater: Da. 1<45, 4.15. 7, 9.30 uur; De Dictator met Charlie Chaplin (Toeg. i8 j.) Op het to neel Duo Ackema. Mohopolè: Da. 2. 7 en 9 uur. Za. 2. 5, 7 en 9 uur. Zo. 3, 5, 7. en 9 uur: Gekke toeristen, met BUd Abbótt en Lóu Costello. DISTRIBUTIE-AGENDA Woensdag kunnen in het distributie- bureau, Broersveèt 85, van 9—12.30 en van 2—5 uur ingevulde aanvraag formulieren voor rijwielbanden wor den ingeleverd door de letters U Lm. Verr. EDE. Enige duizenden belangstellenden waren Zaterdagmiddag nab^j het Mausoleum op de Paasbcrg sau.eu r'-komen om de onthulling van het monument voor de gevallen verzetsslr^ders uit hét distriet Ede bij de wonen. Om drie uur arriveerde Prins Bernhard en nadat Z.KJL was voorgesteld aan de autoriteiten, stelden dézen sicb op voor het Mausoleum, tussen de genodigden en de familieleden van de gevallen verzetsstrijders. De voorzitter van de Regelingscommissle, de heer E. J. van Spankeren, hield een kort openingswoord, waarin hü de aanwezigen welkom heette en erop wees, dat na vele voorbereidingen het voltooide bouwwerk, dat ver rezen is op het trefpunt van voormalig luchtlandiogsterrein en de Gelderse Vallei, het operatiegebied van de „ondergrondse" zal worden onthuld. De mannen van het verzet streden gesteund door het recht voor de vrijheid: rij vielen, opdat Nederland sou herrijzen. Internationale achtkamp te Hilversum FLANKEN VAN L.V.T. Ook de gymnastiekvereniging L.V.T. heeft vacantieplannen. Aan staande Woensdag wordt een be zoek gebracht aan de Rotterdamse havens, op Dinsdag 19 Augustus wordt per touringcar een reis ge maakt en. op Woensdag 27 Augus tus gaat men op de fiets naar het Westland om daar kennis te maken met de alom bekende Westlandse druiven. Nieuw record van Novae Tijderts sportfeesten 5n het Dyna mo-stadion heeït de Rus Grigori No- vak zijn eigen wereldrecord tweehan dig trekken haifzwaargewicht van 137.50 kg op HO kg gebracht De uitslagen van de .Maandag in de derde ronde gespeelde partijen van de internationale achtkamp te Hilversum luiden: Groep A: van Oosterwijk Bruyn (Maartensdijk) tegen O'Kelly (Bel gië) 01. D. J, S. de Lange (Laren) tegen Muehring (Den Haag) 01. Kramer (Leeuwarden) tegen de jong (Winterswijk) afgebroken. Max Eu we (Nederland) tegen Pothast (Holland se Rading) 1—0. Voorts is nog gespeeld de partij Kramer tegen Max Euwe, welke werd afgebroken. Groep B: van Helden (Hlherslim) tegen van Doesburgh (Laren) 0 Kuperus (Hilversum) tegen Foerder (Palestina) afgebroken; van Steenis (Utrecht) tegen Pachman (Tsjecho- stowakije) -1; De Ruiter (Hilver sum) tegen Hossolimo (Frankrijk) 01 Groep C: Fontein (Baarn) tegen van Hofwegen (Hilversum) l-~0; Spanjaard (utrecht) tegen Castaidi (Italië) afgebroken; D. F. de Lange (Laren) tegen van Seters (België) 0—l; Pasteljn (HHvefsüm) tegert Szabo (Hongarije) 01. 's Avonds zijn de afgebroken par tijen der derde ronde beëindigd met de volgende resultaten; Groep aKramer tegen de jong Xh-XA Groep B: Kiiperiis tegen Foerder 0-1 Groep C: Spanjaard tegen Castaidi 1—0. De stand is thans: Groep A: Muhrlng (Den Haag) 2H punt; O. Keil, (België) 2 punten; Pothast (Holl. Rading) en van Oos terwijk Bruyn (Maartensdijk) elk 1 J,a punt; Kramer (Leeuwarden) eri Max Euwe elk 1 punt en 1 afgebroken partij; de Jong (Wintelswijlt) 1 punt en D, J. S. de Lange (Laren) A punt. Groep B: Foerder (Palestina) en Rossolimo (Frankrijk) elk 3 punten; Pachman (Tsjechoslowakije) 21a punt, van Doesburgh (Lafen) IK punt, van Helden (Hilversum) 1 punt W. van Steenis litreci.i) en de Rui. ter (Hilversum) elk Vt punt, Kuperus (Hilversum) 0 punten. Verrassing in Lausanne De grote verrassing van. hef inter nationale tournooi te Lausanne was de nederlaag zowel in enkel- als in dubbelspel- van de befaamde Ameri- kaantjes Doris Hart- en mevr. Todd. In het dubbel spel wonnen zij in de eindstrijd de eerste set van de Bterke Australische dubbel mevr. Bolton en mevr. Hopman met 61, kwa men 3—1 in de tweede d zh verlo ren die met 4-—6, In de derde speel den Aussies zeer sterk en wonnen met 64. In het dames-enkelepel sloeg mevr. Summers (Z. A.}, mej. Hart 62, 2—6. 6—2- Confröle en aanval was vaak roek by de Amerikaanse. Jb het heren-enkelspel heeft de Zuid- Afrikaan Sturgesp, finalist te Parijs, met ei—4. 4—6. 7—5. 6~4? klop ge kregen van de Italiaan Cucelli. In het gemengd dubbelspel wonnen mevr. Summers en Sturgess van mevr. Bolton en Cucelil 4—6. 6i, 7—5. WATERPOLOÜITSLAGEN Hoofdklasse heren: Y 1-—HPC 1 0—0; Eerste klasse dames: RDZ 1 HDZ I 30. Reserve tweede klas se heren Mérwede 3-SVH 3 0—6; $VH 3 kampioen. Ambtenaren en mooie auto's hetibcn tegenwoordig dikwijls het twi|- feiachiiire genoegen, ondcmrrp en lijdend voorwerp te zijn b(j het lanceren van min of meef geestige vertelseltjes door gfapjassch or humo risten, Dcse verhalen, als „moppen" opgedist, gaan veelal over goede ken nissen, die In „sieefen" van «agens rijden. Kennissen, met veel geld en goede relatic's b|j de RUks-Verkcers-Inspéctic; kennissen, die met een goed woord cn één royaal gebaar iets kunnen „versleren". doorstaan gehad van de zijde der artsen: een eatecorle Nederlanders, d:e zeer dringend auto's behoefde en die ook nu nog niet geheel voorzien Is. Vóór de oorlog wnfen m ons land 7090 artSon, vaart an er 5600 een auto hadden Op het ogenblik zitten hog enkele honderden geneesheren in ons land zonder wagen. Voor Sco- tember van dit jaar hoopt dc RV.I hen echter allen te ktmneti helpen Vrachtvervoer Mmdcr moeilijkheden dan de dis tributie van personenauto's, leverde de verdeling dor vrachtwagens op In dit Opricht ziih wi| praehUg geholpen door het materiaal, dat van de ge allieerde lcgeis kon worden overge nomen. Hoewel geen ideale, was dit destyds de beste voorlopige oplos sing Met inbegrip van dé gelmpor- tceide nieuwe oxemptaren. kwam ons vrachtauto park hierdoor op 130 pet van het vooroorlogse peil. Nog kan dit wagenpark niet in de be hoefte vooi zien Vooral bestelwagens zim er in ons land nog veel tc voi- mg. Doch wanneer, zoals wij allen ho pen. binnen niet al te lange tijd de handelsmogelijkheden gunstiger wor den en meer wagens beschikbaar kftmen, zöl Ncderlnnd. rek er nog op vallender dan tot nti toe. een voor aanstaande plaats Innemen in het in ternationale vrachtautoverkeer. Kleine „attenties" gaan retour Wij weten uit goede bvon, van de RVI. zelf n-1., die Maandag te Rot. terdam een regionale persbuccn komst hield, dat er kort na de bevrij. ding nog al eens gevallen vfln cor ruptie voorkwamen. Door de betrek kelijke. administratieve chaos, die et toon bij de R.V.I. heerste, hoeft men ze lang niet alle kunnen constateren „Op bet ogenblik echter", r.o ver klaarde de heer G.H.C. van Ooster hout. hoofd van de afd voorlichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ..kan men het ambtehrke apparaat der R.V.I echter integer noemen, d w z.: van smetten vrij". Dat de kern van het corruptie kwaad vrijwel uitsluitend in dc ver keerde mentaliteit van het publiek ligt. bewijst wel het feit. dat het bu reau van de R.V.I. in een van onze middelgrote steden maandelijks 200 gulden aan porti verbruikt, alleen voor het terugzenden van ongevraag de cadeautjes. Nooit openlyk. maar altijd op achterbakse, geraffineerde manier worden zo ambtenaren in hun eer aangetast. Er zijn in de afgelopen twee jaren al heel wat gegadigdeh voor een auto tevreden gesteld. Maar, hoewel ons wagenpark weer aardJg op weg is. het voor-oorlogse peil te beréiken, de stroom van liefhebbers houdt steeds aan. Voor bijna alle aanvra gers houdt het bezit van een motor voertuig een bestaanskwestie in. De een heeft nog dringender behoefte aan een anto dan de ander. „Urgen tie" Is het woord, dat op Ieders lip pen ligt. Duidelijk is het dus, dat de R VI. met haar zeer beperkte mid delen, niet allen tegelijk kan helpen. Geweldige achterstand Van de ruim 100 000 personen auto's, die ons land m 1939 rijk was waren er bij het einde van de oorlog nog 40 000 over. Om in de eerste behoefte te voorzien werden sedert dien voor 22.500 personenwagens in voervergunningen uitgereikt, waar van tot dusverre ruim 15 000 zijn afgeleverd Met inbegrip van aange kochte wagens uit andere bronnen kan mén 't aantal op dit ogenblik in ons land aanwezige auto's schatten op ongeveer 63 000. De provincie Zuid- Holland heeft sindr de bevrijding, tot 1 Juli van dit jaar 3311 auto's toege wezen gekregen, hetgeen 21.44% van het totaal aantal ngevoerde wagens betekent. Tijdens dezelfde periode, verdeeld over de beroepsklassen, was de loew'iring van personenauto's, uit gedrukt in percenten, als volgt: a) Volksgezondheid 20,19*7: bl Veterinaire dienst 3 ri Handel cn industrie 39"^); d) T and bouw en voedselvoorzie ning 10 62#; p> Wederopbouw 5.6#: D Vervoermaatschappijen (ook taxi's 7 51#; g) Gemeenten, provinciën, wa terschappen eriz. 4 81#; hl Soc - en culturele instellingen, ge"stelfikt» verzorgin 2.47*7; i 1 Pub] ic Iteits bedrijven 1,13%; j> vrije beroepen en diversen 4.81%. ("Ook deze ciifers gelden voor de provincie Zuld-Hollahd). Minder „dlunstaufo's" Tot hun genoegen zullen velen hebben bemerkt, dat het aantal zgn. dienstauto's, personenwagens dus, in dienst van dc burgerlijke rijksover heid, gedurende de laatste tijd st«rk is geslonken. De rijkshoofdinspectie van het verkeer voor overheidsdien sten heeft n 1. zodanige maatregelen genomen, dat het aantal dienstauto's, dat op 1 Januari 1946 ongeveer 7700 bedroeg, teruggelopen is tot beneden 3800. Veel critiek heeft de R.V.I. te Gedurende de Japanse bezetting van Indonesië kon het onderwys aan Nederlandse kinderen practisch geen voortgang vinden. Groot was dan ook de achterstand, die de in middels gerepatrieerde schooljeugd moest inhalen. Evenals in andere grote steden van ons land werden in Rotterdam overbruggingsscholen in het leven geroepen waar de „Indische" jon gens en meisjes voor de aansluiting 494. Dê oude man, die in de vroegere schatkamer \an het oude kasteel tussen de rommel zat moest even slikken voor h« mijn vragen beantwoorden kon, „Dag jongetje", zei hij toen: Mijn naam is Van Hooghehoet tot Platsak. Ik ben de laatst overgebleven erfgenaam van *de vtóegère bewoner én eigenaar Vart dit kasteel, ridder Dagobert de Slütvé, Dit edele geslacht is. „Stil maar*', riep ik; „Ik begrijp het al. De ridder die hief Vroeger ge woond heeft was familie van U en nu zoekt u waar die ridder Dagobert zijn geld verstopt heeft, want dat zou u erg goed kunnen gebruiken, Nu, ik zal wel mee heipen zoeken!" „Je bent een aar dig ventje'', zei meneer van Hoogbehoet tot Plat- «aki „Maar ik denk hiel dat je iéts Vinden «uit. Ik zoek nu al jareftlaftg steen voor steen dit hete kasteel ha maar vönd alleen wat oude romtttê] en wat blikken harnassen, die me een paar maten te groot zijn. Van gèld, eddgesteehte of eén spaar bankboekje geen spoor." „Volhouden',, zei ik: „Dóór blijven zoeken, in verhalen vinden de arrtie erfgenamen de buit altijd net op het ogenblik als ze van plan zijn het zoeken te staken". „Ben ik allang van plan',, zei Hooghehoet: ..Maar iedere keer.,., „Halt," zei ik: „Die vergeelde rol papier ortder dit oude schild is dat niets". „Rommel." zuchtte Hooghehoet weer: „Oude brieven cn rekeningen voor het slijpen van zwaardeh. Hebben we niéts a4h". Ik luisterde niet naer zijn gemopper, ik tuürde op het vel perkament éri de vreemde Uullettêrs die erop stonden. „Wat een rare letters/' zei ik: „Tê kunt haast niet lezen wat er staat Dit is een T en dit een E êh die met al die krullen zal een S zijn, weer een T, een A cnDe oude heer Van Hooghehoet töt Platsak vloog met een hese schreeuw overeind. „TESTAMENT!" hijgde hij; „Geef hier!1' op het normale onderwys werden bijgewerkt. In het afgelopen schooljaar wa re n er niet minder daft acht ovcr- bruggingsscholen in onze stad waarvan zeven voor gewoon lager- eft een voor middelbaar onderwijs. Het totaal aantal leerlingen bedroeg circa 340. Naar ons van de afd. onderwas tec stadhuize werd medegedeeld, leg den de gerepatrieerde schoolkinde ren een grote arbcldslust &&n de dag. Zy zouden over het algemeen vlijtiger zyn dan de Nederlandse kinderen en al hun best doen om de achterstand zo snel ttiog&l(jk ift te halen. Vftn de leerstof werd de „franje" zo veel idogelljk achterwege gela len. Mede door het meer individua listisch karakter van liet ouderwijs kon In iele gevallen, een achter stand van circa twee jaar bilinctt een jaar tyds worden ingehaald. Met veel animo hebben een groot aantal leerkrachten, gepeftslonneer- de en gerepatrieerde leraren en on derwijzers en gehuwde onderwijze ressen, zich aan dit onderricht ge- Wijd. De resultaten zijn van difen aard, dat drie van de zeVen oVet- bruggingsschoien dit jaar kunnen worden opgeheven. Blijven over de scholen aan de Rauenhoffatraat voor het Weaten, Eleetrostraat voor het Noorden, IJsciubstraat Voor Kralingen en Pereoon shaven voor Zuid. De overbruggings-H.B.S. aan de 's Gravendykwal blijft nog gehandhaafd daar er nog een toe vloeiing te verwachten js van de overbruggingsklassen voor lager onderwijs. TARÏB VENBOEKJE Het bureau voor de statistiek van de gemeente Rotterdam heeft we derom het bekende z.g. tarievenboek- je samengesteld. In dit boekje Sijh de Vele belasting- en bedrijfstarievcn opgenomen, bijgewerkt tot cn met 1 Juli 1947. alsmede ten gerieve van de gebruikers de tarieven der inkom stenbelasting voor de belastingjaren 1043 en 1948. Een gedeélte van de oplage 5 b ook nu Weer vöbr de Ver koop bestemd. ROTTERDAM Hengelaar dood aangetroffen Aan de Kralingse plas nabij »de Plaszoom werd gisterochtend om acht uur een hengelaar dood in het gras aangetroffen door een visser. Deze had de man om half zeven al achterover in het gras zien liggen, schijnbaar slapend, met een hengel naast zich. Om 8 uur bad hij hem eens op de schouders gekloot waarbii bleek dat de man overleden was. Het was de 62-jarige chef-bankwerker J. W de Bruyn uit de Jacob Catsstraat Hot lijk is overgebracht naar het zieken huis aan de Bergweg. HET CONGRES DANST Het Nederlands Genootschap van Berocpsdanslerarcn heeft yan 28 Juli tot 1 Augustus haar iaarlijks studie congres gehouden te Valken burg (L.). De instructie werd gege ven door de Engelse Danspedagogen Alex Moore cn Pat Kilpatrick. Klaverjas boys De uitslagen van -deze week voor „de hoorn van overvloed" bij Van Rijn's vrienden luiden: Mobile 15978; De Vriendschap Delft 13969; Het Wapen van Lei- mutden 14456; Uit en Thuis Lei- muiden 15650; De Vier Boeren Nieuwerkerk a/d Ussel 13500; D< Gesjochten1 Jongens Delft 15516. Amigo Schiedam 14268; Ona Ge noegen Zuid 1B439; Oud Delfshaven 13585: Excelsior Schiedam 13961; DES Gouda 13809; GGB Rijswijk 13983; Diamond Boys 15281: Frans' Vrienden Leidschendam 15392. Maria van der Kraftn had dat niet mogen doen. Voor meisjes van acht jaar is het gevaarlijk, zonder toezicht aan. de waterkant te spelen. Wat in die gevallen zo dikwijls gebeurt, overkwam gistermiddag de kleine Maria. Plotseling lag ze in de Delftse Vaart. En ze zou zeker verdronken zijn als met de electro-monteur H. v. d. Horst, uit de Busken Huet- straat. onmiddellijk te water was ge sprongen en haar had gered. TUINKALENDER 5 AUGUSTUS, Een zeer klein doch zeer schadelijk inseclje, daf zowel op de Azalea's als op andere kamerplanten wordt aangetroffen, is de thrtps of zWarte vlieg. Haar aanwezigheid met de vele zeer kleine larfjes kenmerkt zich door zilver kleurige vlekjes op de bladerenDa bestrijding is niet ge makkelijk, Men kan eihter gebruik maken van dz omstandigheid, dat vochtige lucht nadelig is voor de ontwikkeling der z war in vlieg. Daarom is het raadzaam om de aan getaste planten geregeld met water te bespuiten. Een ander schadelik heestfe, dat zich ook in zeer groof aantal op de achferzyde der blade ren van kamerplanten en tuinge wassen gaat nestelen^ is de spin t. Dit is een mijt van nauwelijks Vi mm, fang, die de bladeren met fijne spinsels gaat bedekken. Ook de spint heeft een hekel aan vocht en kan bij kamerplanten door bespui ting worden tegengegaan, S.L. DINSDAG 5 AUGUSTUS Avondprogramma HILVERSUM X: 19-00 Nieuws 19.20 Piano-düo. 20.00 Nieuws. 20.05 ewone man. 20.15 Loudens Symph. Ifk. 20.65 kampvuren langs de Eveftaar. 21.10 Beethoven. 21.50 Am. Volksmuziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Waltztiine. 23.15 Nabeschou wing Schaaktournooi. 23.25 Moder ne DansnluZiek. HILVERSUM II: 19.20 Reportage feestviering v. ri. verjaardag van Prinses ÏZette. 19.30 Grieg. 20.00 Nieuws 20.15 Omroep ork. 21.10 Reportage ovelr Gent. 21.30 Contact. 22.15 Buitenlands overzicht. 22.30 N. Perugia zang, Willy Meeuwisse piano. 23.00 Nieuws. 23.15 Canadees concert. WOENSDAG 8 AUGUSTUS Ochtend- an middagprogramma HILVERSUM I: S.OO Nieuwe. 8.30 March Weber én zijn ork. 9,00 Ziekenbezoek. 9.30 Mórgen-concert. 10,30 Morgendienst ll-OO Frans- brögr. 11.30 Harmonie müZiek. 11,45 Vrolijke klanken. 12.15 Orgel-coft- cert. 12.3&, WeéroVerZicht. 13.Ö0 NieUWs. 13.10 Alfred Coilot, piano. 13,55 Goals Gemengd dubbelkw&rtet 14.00 HaralÓftle-ork. 14.30 Uitzen ding Bondsdag, 15.30 Omroep Svm- phome Orkest. 16.00 Postzegel kwartiertje. 16.15 Chr. Meisjes-koor 16.45 Voor de schoolgaande jeugd. 17.30 Ned. Volks Herstal. 17.45 Bans Louct. 18 30 Progr. v. d. Neö, Strijd krachten. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Radio Symph. Orkest 9.30 Waterstanden. 9.35 Gram. Muziek. 10.00 Moraen- wjifling. 10.20 Voor de Vrouw. 10.35 Beethoven Haydn-piano. 11.00 Po pulair nan-stop progi'. 12,00 Lichte muziek. 12.30 Kalender. 12.35 Van- dcvclle ork. 13.00 Vieuwa. 13.15 Voor het platte land. 13.20 Dans muziek, 13.46 Louis Davids. itOQ Voor de Vrouw. 14.15 Omroep ka- mer-ork 15.00 Kmdcr-koorzang. 15 20 Gespeelde tabel. 15.45 Zieken bezoek. 16.15 Voorde jeugd. 17.15 Jan Vogel. 13.00 Nieuws. 1820 Zangmuziek. Aangekomen schepen 4 AUg. Oranje Noisau. Harwich Hoek van HollandWdhclmina, Huil Mnastiuis; LcMi'S. Liverpool Van Ommeren Mer- weh.ueti, stukgoed, Dora. Hamburg Wambeisic naai Duitsland, getsl; Crete, Baltimore ltuvs Waalhaven, koJen; Lauenbui g, b!cepboot. Itmiaan naar ft dam 1 Cape Ulltbdd, NeW Orleans Jlolt. Oceaan Memehaven, stukgoed: Mon)Ca, Reykjavik Vart Ommeren boet 8. ledig; William Tyler, Galveston Mui- léf Maashaven, groan. Guloé. Wlsmar Dammers v d Heide Spoorhaven, kali- Kate Tltcher. Hamburg Wambftfsie naar Duitsland, geist. Unden. Middlesbro Coirt Hondeh Transportmij Waalha ven, ledig. Hjord, Koping Gliescheep- vaart Dordrecht, mijtiholit: Fortza, Kjoge Map, its Dordrecht, telefoonpa len. Alhrna. Montevideo Van Hfev. Goudnaan Lekhaven, stukgoed: Glasha ven, Kopenhagen Van Uden Parkhaven, stukgoed. .5 Aug. SliUinabad, Moermatisk Soètermeer FeUkea Pernis, fosfaat. Nbflhdown. Dublin Hudig Veder Merwehaven. vee; Castor. Duinkerken Furneas Merweha ven, ledig. Antwerp. Harwich Hoek van Holland, Vienna. Harwich Hoek van Holland, San Bruno, Puerto Arraufeilen Muller JobshaVen, bananeti; Bsld Eagle, New Vork Nlev Goudnaan 2e Katha- ven, fruiti Victoria. Néw Orleans bun keren Pernis, Hainan, Shanghai Want- berslé Schiehaven, stukgoed: Waiter Reed. Galveston Rujb Maashaven, graan. Vertrokken schepen Aug. Esso den Haag. Aruba; LapWlrtg, Hamburg} Benjamin H. Hill, Hampton Roads. Pan Aruba, Curacao; Antlnous, New York. Tommohten, Bristol} Vader land. Londeh, Fiducia, Boston Line: St Kilda (Corvetl. IJmuIden per sleep- boot Ntslor; Alkald, OUlfport; Welte vreden VU> Lrmdw, Export, Londen; Dem, Vhssingen; Empire Farkéston, Harwich; Jo, Newcastle. 5 Aug. Poznan, Antwerpen; Prague, Har wich, Bates Victory, New York: V/iIno, Antwerpen: Nêringa, Londen, Clölli Decker. Bahia; Ir Well, Goole Wind West, matige koelte, kalme zee, betrokken lucht. SÓHBËPSBE WEGINGEN Abbekerk. thuis, 4 te Lissabon; Alde- baran. naar Baltimore 3 op 200 mijl van Kaap Race; Ardea, 3 té Farrta* gusta; Amstelkerk, uitgaand. 5 te Da kar. Ariadne, 2 te Hatfai AnaStéssia, 3 van St. Vincent CV. naa?*"ft'dam: Amerskerk, 5 van Australië te R'dam verwacht Bacchus, 2 van Gibraltar naar Ant werpen} Brem, 2 van Aarhus naer "Wisman Buddy, van Lissabon naar Se tubal, Breehclle. 2 tc Hemosand r Bronnoy, 6 van. Baltimore te R'dam verwacht. Coolhaven, 4 van Kotka tiaftr Croncnburgh. 2 te Stockholm Delfland, thuis. 4 Fmisterre; Demo craat. 4 te A'dam: Dufango Victory, 3 V3n New York te Antwerpen. Europa, 3 te vilsBlngen; Eeho, 3 van Drogheda naar A'dam. Fiandna, 4 van St. nazaire naar En geland. Grootekerk, thuis, pass. 2 Thursday Eiland; Gainesville Victory, 2 van New York Hoor R'dam; Glengarry, 2 van Fort Satd naar Lcndeh en R'Üam. Hercules, 3 te Tunis; Hydra, 3 te Lis sabon; Hilversum, 3 van Gdynia néar A'dam Ino. van Swansea naar R'dam 4 ta Antwerpen. Johan de Witt. S van Batavia te A'dam, Jaba, 2 te Poole, Loppersutn, 4 van Zuid-Amèrika te Antwerpen. Molengraaff, pass. 3 Belle Isle naar R'damj Mercy warren,;van Tampa rtaar R'dam 2 te Londen; 'Manchuria, van Davan naar R'dam 4 té* Antwerpen. Nottingham, 2 van Harlingen naar Goole; Ncrttina, 2 van Bahrein hear R'dam Omala, 4 van Antwerpen naar Cu racao. Oranjefontein, van A'dam naar Afrika 3 ts Antwerpen; Omlaüdla, 2 te Roiiaan Roelf, 3 van Musel naar OportoBö- semaric, pass 2 Holtenau naar Delfzijl. Sandcnburgh, 5 te Bordeaux. Stad Schiedam. 4 te Sfax; Stxhpe. 2 van Dclfnjl naar Wlsmar, Somnielsdijlt, vertrekt 14 vah Batavia haar New York, daarna naar R'darrt: Saparoea. 5 Van Southampton te A'dam, Southern Collins, 15 van Abadan te R'dam ver wacht. Titüs. 1 van Trmldöd naar George town; Tiba, 3 van Porto Alegre naar MontevideoTheseus, 1 van Canneto naar Triest; Thalatla, van Manilla naar R'dam 31 te Cebü. Utrecht, 12 van Batavia te R'datn ver- Wacht. Vulcanus, 3 le Carthagena; Verba, 4 van Londen te A'dam; Vrede. 3 te Ant werpen. tValenburgh. 3 te Antwerpen; westef- dahi, 4 tê New York. WlnsUtn. 4 te Urnuiden; William Be van 1 2 van Balti more naar Nederland; waterland, thuis. 4 te Antwerpen; Wacosta, van New York naar R'dam 4 te Ant werpen. zeehond. Z van Cüracao naar Bar- ranqutUai Zui'derburgh, 2 van Oxelo- sund naar Nederland; Zona Gale, van Baltimore naar RMam, 2 te Antwerpen. VAARWATERDIEPTBN Fannerdcn—IJsselkop 2,15: Usselkop Malb Haven 2—; Matb. Haven—Wijk bij Du ui st. 155; Wijk bU DuUhst.— Vreeswijk 170: Usselkop—Doesburg 1 75: Doésburg—ZUtpheh 2 03} Zütpheb— Deventer 210; Deventer—Katerveer 218; Waterh. bij Arnhem 6.87 4; Westervoort—Pley 7.51 4; Keulen 71 6. Gevr, net meisje voor hele of halve dagen, goed loon, klein gezin, Aatim.: 7—8 u. n,m. Mevr den Etoed, Stad- houderslaan 23. Tc koop, mantelcostuuhi. ja- pon cn mantel. Passage 14. Gevraagd, een nette was en/of breiwerk. Br. no, 2085 bur. van dit blad. Te koop aangeb.: wasmachi ne met wringer, mantelcos- tuum, m. 44. Na 7 uur. Alèl- dastr. 16 a, Schiedam. Gevraagd: Dienstbode ven 8.30-4 uur. Woensdagmid dag, Zaterdagmiddag en Zondag vrij, Aatim. hêdèri- eh morgenavond tussen 7 =-9 uur. Mevr. A. C. Beyèr, Stadhouderslaan 68. Baby-commode 40.-; om bouw 35.- 3-pers. eiken le dikant, Tussenbroek, ScU- soruhap.t 31, Schiedam-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2