m Powell en Pressburger met balletfilm bezig Wereldconferentie te Oslo gesloten Onthullingen van de masseur van Himmler Naar de Engelse filmindustrie (II) „Eed shoes" Duivensport Rotterdam—moerdijk ihm Bezinning en bezieling" het motto Niemöller verdedigde zich Wat er na Duitstands overwinning op het programma stond x&tiiiecechtec Dinsdag 5 Augustus 1947 3 Van onze filmredacteur) Londen, Juli FILMEN is vóarnamelljk wach ter) vraag dat maar aan de feestelijk geklede figuranten, die in öen der dècörzalon Van de Fi» newoöd-stüdio'a vlak bi| LOhden, nu ai twee uur lang met elkaar staan te converseren, terwijl een leger van technici zwoegt aan de belichting cn kapsters rondgaan om de coiffures, die al weer begin, neii tg verzakken, met kam on borstel bij le werken. Ginds, op een verhevenheid, stnat de came ra eh daarvóór zit Antoa Wal- brook zijn ziel in lijdzaamheid te bezitten, naast twee lege stoelen wier leuningen beroemde namen vermelden; Michael PoWclt en Fmeric PreaBburgcr de ma kers V4n ,,A matter of life and death", „Colonel Blimp" cn „t know where I'm going", hier be zig aan „Red shoos", een ballet- film in technicolor. „Natuurllijk in kleuren4', zegt Powell, die voor dit troepje Ne derlandse journalisten even uit zijn werk breekt, „als Ik de kans kreeg, werkte Ik er uitsluitend mee, want zwart en wit verschaft alleen beweging, maar de kleur voegt er de emotie aan toe". Hij is cên vitale man van 42 jaar met een kaai, rood-verbrand hoofd dat makkelijk lacht. De filmbluf Van de stereotiepe regis seur met gróehê klep en dikke si gaar is volkomen vreemd aan deze observerende Hguur, die soms zó verzinkt in de beschou wing van de mensen tegenover - hem, dat zijn antwoord op hün vragen even uitblijft. „Red Shoes" dat horen we is de eerste fiJm waarin een com plect ballet voorkomt. Zij is geba. seèrd op het sprookje van Ander sen over het meisje dat zo graag wilde dansen en een paar rode schoentjes vond, die haar dwon gen aldoor nieuwe pirouetten tB draaien, tot ze van uitputting stierf. Robert Helpmann. een der eer- -ste dansera van Sadler's Wells, die als choreograaf meewerkt aan „Ded Shoes", komt uitleggen boe onnoemelijk moóilijk dit, alle ef fecten wijzigende filmwerk voor hem Is en Emeric Pressburger, een kleine Hongaarse emigrant met Ufa-praclljk tot de komst van Hitier, gêeft in beleefd*-zorgvuldig Engele zjjn explicaties bij een se rie zeer fraaie aquarellen, die als ontwerp voor het ballet hebben gediend. Zé-zijn van Hein Heck- joth, die bij Joo&s de décors eri costumes Voor „De groene tafel", „Grote stad" ar) „Pandöra" teken de. „Het sprookje van het meisje met de rode schoentjes", zo Ver telt Pressburger, „vlfidt men te rug in de liefdesgeschiedenis, die do film verhaalt; een balletdan seres (Moira Shearer, ballerina van Sadler's Wells) verlaat haar geliefde {Marius Goring) voor Iiadr carrière en gaat daaraan te gronde." De boze man die haar daartoe aanzet is Anton Walbrook. Hij staat in „Red Shoes" naast Albèft Bassermann, die Qièt zijn tachtg jaren, rustig aan zijn eerste En gelse film begint.... Attentie.., opname! In de i dio worden de sigaret ten uitgemaakt en dê haakwerk jes, waarmee do dames in statie- toilet zich de tijd kortten, wegge stopt, want de camera gaat dade- lija zoemen. De figuranten mot eigen rok, die 2 pond 6 shilling en 6 pence per dag verdienen, ne men de houding aan en do jour nalisten moeten er uit, want straks, als het rode licht brandt, kost ieder onberaden kuchtje 400 pond, omdat dan de hele opname over moet... Maar legen lunchtijd komen al le sterren en regisseurs in het park van Pine wood no* wat vnet ons drinken. Dan verklaart de enorme mensherg Francis L. Sül- livan, de Göring uit „Pimpernel Smith", die hier in een der an dere hallen nan „Olivier Twist" werkt, dat zijn mr. Jaggers in „Grcftf Expectations" niet zo nineilijk voor hpm was, omdat hij zelf eigen),jk nèt zo'n man is, als die wonderlijke advocaat. En dan staat uw verslaggever oven oog in oog met de beeld schone Franchise Ludmiila Tche- rma van hft Montp Carlo Ballet, dit hij zo voortreffelijk zag spe len in de Franse film i'ève- nênt" met Louis Jouvet eb hij overweegt opnieuw dat de journa listiek toch Wel een aantrekkelijk vak is. Ursula Jeans verschijnt ton slot te cên zeêr spirituèle datpe. die ik 'savónds met haar echtgenoot Roger Livesey in het Londense New Theatre „Ever since Para- Pr» burger (st.) en Vowell. de be langrijkste Engelse regisseurs van het ogenblik. De Rotterdamse Postduivenbond hield Zondag een wedvlucht voor jonge duiven uit Vilvoorde (Belgie) afstand 102 km. Voor deze wedvlucht werden 12 wagons, circa J6.ÜOO duiven verzon den. De duiven arriveerden na een voorspoedige reis op de plaats van bestemming en werden 's rhorgcus 8 uur in vrijheid gesteld, bij mooi zo merweer cn zachte Zuiden wind. De vluent hfld een buitengewoon gunstig verloop cn reeds te 9,18 uur arriveerden de eerste vogels in dc stad. De concoursen stonden over het algemeen niet langer dan 10 minuten open. De gémiddelde abelheid bedroeg 1300 it), per rrtlnuiit. In de diverse verenigingen en fayons waren de eerBte prijzen als volgt behaald: D.C.V.i I A. v, HiUo; 2 J, W. Schlppêtsj 3 \V. Buijing Span genbode: 1 N, Stam; 2 J. J. de Ko ning; 3 \V. Huisman; - 4 C. Arm* strong Keer Weer, Vlaardibgen: 1 M. j. Heinsius; 2 O. Meijer; 3 RitiCöj 4 J. Ströbahd; 3 R. v. Gog bijen oord 1 ei) 2 K> v. d. Hengel en Co.; 3 L, Sutter én Zn, Hi)- legotidai 1 J. Wigman; 2 \V. van Ooipn; 3 eh 4 C. Rees K.C.V. de Maasstad 1, 3 êh 4'Gfcbr. Marphiel; 2. J. v. Öets N&otderpdst: 1 vah Vloet en Hodêndöornj 2 v. d. Wilt; 3 Somefs; 4 Rietveld - Ooievaar: 1 H. Lammering; 2 M. Verbrugge; 3 Gebr. Verschure; 4 F. Romijn; 5 N. Strüik L,M.Q. Combioitie: 1 etï 2 v. d. Hengèl Oostchcotnbi* natie 1 A. Öerghout; 2 L. Brons; 3 Pak en Alders Rayon Grooswijk: 1 A. Romein eh Co.; 2 v, d. Horst; 3 Huttemen Kring West 1 en 2 J. Kleingeld; 3 en 4 de Ruiter en LthdbüUt S.C.V. de Postduif: 1 J. v» d, Linde; 2 J. Docjaren; 3 C. •de Graaf *- De Snelvliegcrs: 1 J. A. Pijpers; 2 J. v. d. Wol: 3 A. J. Schouwenburg en Co.. Vitesse: 1 A. Boa en Co,; 2 cn 3 J. Campen- hout Tot Wederziensi 1 H. J. Röfftèln; 2 3mit Sehöuteti; 3 \V de Koning s—Het Westen: 1 en 2 J. Klelngeid; 2 en 3 De Ruitér en LiftdhóUt Westerbode: I J, Ba- soskaj; 2 Breur en Been; 3 Hense- oetèr N.C.C.: 1 H. Vost 2 P. v. Beek; 3 v. Tuin. Van het grote Natiohalê Gon- cours vanuit Das Af&t 1000 km, waren Zondagmiddag nog maar 18 duiven bekend vèfi de 1224 dcetfte- mefs. De duiven werden Vrijdag 1 Augustus te 13 uur in vrijheid ge- stèld. M diso" zie spelen een ook dooi* ons Amsterdams Toneel aange- Kocht bliispel van liefde en hu welijk, dOor Priestley. Een mees terwerk is het eerlijk gezegd niet. maar de opvoering ontleent haar voornaamste charme aan de kos telijke manier, waarop dit knappe tweetal er in kan Jongejannen. Schilders experimenteren te Amsterdam (Van ome correspondent) Sedert enige tijd worden te Am sterdam door oen groep van 8 schilders proeven genomen met een geheel nieuwe toepassing van de litho-techniek. waarvan men de re sultaten binnenkort zal kunnen be oordelen. Mdn is Op het ogenblik nl. bezig met het drukken van prenten die ieder voor zich een origineel zijn en die door de schilders dan ook als zo danig kunnen,worden erkend en ge signeerd. Door toepassing van dit plasticprocédé wordt een nieuwe mo gelijkheid geopend voor een goede wandversiering tegen matige priis. Eoyendien zullen hierdoor voor de schilders fle mogelijkheden tot af zet vah huh kunstproducten worden verhoogd. op weg Vejhieemt, dat bin- 5S&2& aanbesteed zal Wordeh het wederaaiibfertgen Van de rijwielpa- betonnen tegels op het ge- i deeltd Rotterdam—Moerdijk van de rijksweg RotterdamBtëdaBel gische grens. ,'^rix. i» r frti«mm* i SCHROEFLÖZE VLIEGBOOT. De Engelsen zijn de eersten, die een vlfegboöt hebben gebouwa uitgerust mei reactie-motoren, schroefloos dus. Het is de SaunderS'Roe A I gevechtsvlie&boi voorzien van twee Vickers Alefropoh'fan straalmotoren, die dezer dagen te Cowes mei suc ces héefl proef gevlogen. Op de fot o de sfarf ven de Saunders Roe A l Ds. G. p. Klljn schrift Ons uit Oslo op 1 AUgUstul: De Wereldconferentie van de Jeugd, die vandaag gesloten is, scheen tien dagen lang een bijenkorf Vaö de meest uiteenlopende volken en rasseh dfer aarde. Een bont gekleurde mengeling van allerlei klederdrachten, van Schotse rokjes tot Hindoe-sari's, veel-ververige rokken van athletische negers eti teer getinte kimono's van Chinezen, vormen een dorado voor het leger persfotografen en amateurs, die voortdurend om de uitgangen van de conferentiezalen en kerken heen- zwermen. Naar binnen evenwel is deze ogen schijnlijk luchtige verzameling Jon geren een ernstig werkende ge meenschap. Ze liet zich voorlichten m plenaire zittingen door een aantal vooraanstaanden op het huidige wereldtoneel, Berggrav, Niles ICey- lon), Niebuhr (Amerika), Niemöller en anderen. Daar werden de grote vragen van de tijd in brede geschetst en daar kwam zowêi de morele chaos, die de huidige wereld teistert, aah de orde, als de vraag naar Gods plan t.o.v. de menselijke wanorde, waarover Niebuhr in een magistrale rede grote dingen heeft gezegd. Hoe de God Van de Bijbel vandaag de dag m de geschiedenis spreekt, ontvouwde de evangelist van wereldreputatie D. T- Niles en prol Mather schetste hoe de mens tegenover de in zichzelf genoegzame wetenschap positie moet kiezen, w'« hij niet in de technische heksenketel van heden en toekomst ontmenst worden. Met een daverend^ applaus werd in het bijzonder Niemöller begroot, toeh hij gisteren in zim rede „Chrlstüs, de Heer der toéicömst*' een. verblind optimisme en een even zeer verblind nihilisme als vaisê pro feten ontmaskerde. De vragen van de tijd werden niet alleen in deze massa-bijeenkomsten behandeld, maar elke dag nader be studeerd hl Bijbelstudie- en dis cussiegroepen, waarin de gedele geerden zorgvuldig gemengd naar ras, natie, kerk en sociale ontwikke ling zich bezig hielden met proble men als vrijheid eh örde, Christe lijke verantwoordelijkheid in een met-christelijke omgeving, wereld orde, gezin on gemeenschap, mo derne opvoeding, het Joodse pro bleem en de positie van de Kerk m de wereld. lil deze groepen klopte het hart van ds Conferentie en werd een band geschapen, die van grote betekenis kan zijh voor de toekomst. Twee hoogtepunten Twee hoogtepunten blijven de ge delegeerden ongetwijfeld bij. Ten eerste de plechtige dienst in de Ka thedraal van Oslo, waar 12Ö0 jonge ren uit de gehele wereld tezamen het Heilig Avondmaal vierden. De lxtürgie was die van de Lüthéfete Kerk in Noorwegen, de liederen waren uit het oecumenische gezang boek Cantate Domino, de prediking was in het Engels. Groep na groep schreed naar het koor, waar Amen- kanen eh hegfers, Duitsers en ver tegenwoordigers van de bezette ge* bieden, Engelsen en Zuid-Afrikaan- ders, en ook de Nederlanders en de Indonesiërs knielden voor het al taar. Het was geen Wonder, dat na de dienst nog spontaan op het Dom plein een kerklied uit de menigte opklonk. Veleh 2kl deze dienst, waarin dé Wereldwijsheid der Kerk tastbaar gemanifesteerd werd, on vergetelijk zijn. Een tweede grote betoging naar buiten werd gehöudöh, toen alle ge delegeerden in een optocht van ver scheidene kilometers zich door de straten van Oslo begaven voor een opeitiuchtmeeting in het stadion van 30.000 mensen. De nationale kleder drachten trokken de grootste be langstelling van de zyde der Noorse bevolking, die een zo brede repre sentatie van de volkeren der wereld nog nimmer had aanschouwd. De Gonferentie is met een geza menlijke sluitmgsdienst in de Ver- losserskerk van Oslo beëindigd. Daarna zwermden de 1200 jongeren opnieuw in alle richtingen over de aardbol uiteen. De Chinezen bestij gen weer het Vliegtuig, dat zij voor de tdcht tt&ar Eüropa gecharterd hebben, Amerika en Canada varen met hun speciaal gehuurde schepen de „Marine Jumper" eh de „Marine Tiger" terug en de dappere PaBtor Niemöller reist met zijn zestien ver tegenwoordigers vah de Duitse jeüga weer naar gijn rülhenwereld Boven de partijen De nieuwste aanval op Pastor Nie möller geschiedde terwijl hij op de Wereldconferentie van Chr. Jeugd te Oaio vertoefde. In de Duitse pers werd n.l. ge meld, dat uit gevonden aantekenin gen van Rosenberg gebleken was dat Niemöller antisemiet en nazi- freUndlich Was geweest, blijkens ver klaringen die hy afgelegd had ty- dens#yn Verdediging voor 't Volks gericht ui 1938. Niemöller hield voor de te Oslo ter gelegenheid van de Wereldcon ferentie van Chr. Jeugd verzamelde journalisten een persconferentie, waarin hij verklaarde, dat hij, ns acht maanden ih de gevangenis ge zeten te hfebben, beschuldigd werd van hoogverraad, wegens geheime samenzwering. „Ik heb altijd gevochten met open vizier"» aldus Niemöller. „Als duik- bootkapitem in de eerste wereldoor log, gaf ik order, dat onderwater- aanvallen alleen overdag mochten worden uitgevoerd, 's nachts viel ik boVen water aan." Het resultaat was, dat hy rtiet werd veroordeeld wegens hoogver raad en ondergrondse actie, maar vanwege het uitoefenen van poli tieke invloed, zodat hij werd gestraft wegens het aanzetten tot ongehoor zaamheid aan de overheid. In het proces verklaarde Niemöl ler, dat hij afkomstig was uit het conservatieve "Westfalen, waar Joden niet door gemengde huwelij ken ih de bevolking opgingen. Hy onthulde tevöhs dat hij nooit een partijman was geweest noch pro- noch anti-Nazi. Volgens zijn mening moest een geestelijk leider bovefl de party en blijven staan. Deie verklaringen Werden door Rosenberg met vele andere bewaard en door hém gebruikt om Gobbcls er van te Weerhouden Niemöller hit de weg te doen ruimen. Daar de ge tuigenverklaringen voor het Volks gericht met werden gepubliceerd komen deze eerst nu uit de papieren van Rosenberg voor dé dag, aldus Niemöller. „Wat er eventueel met Niemöller gebéurt", zo besloot hy, „is niet erg van belang. Wat er met de Christe lijke Kerk gebeurt, is echter van grodt belang. Vele van de mensen, die hu htm adnvaileh op my richten hebben niets tegen ïmj persoonlijk. £y zijn leden der kerk, die in op positie zijn tegen de Verklaring van Stuttgart, waarin wy onze schuld belyden aan de oorlog. Aangezien de Belydeniskerk de eerste was, die tegen Hitier getuig de en ook de laatste ie, die tegeh- oVör hem staat, zijn er vele christe nen, die een slecht geweten hebben in de hele kwestie) omdat ze nooit iets gezegd hebbeh noch voor noch tegen het naziregnhe". DINNENKORT zal bij de bëken- de Stockholmse uitgevery „Ljus" een boek verschijnen: „Ge sprekken met Himmler", dat een waardig pendant belooft te wordeh van Raugehnihg's beroemd geworden „Gesprekken met Hitier", dat kort voor het uitbreken vah de tweede wereldoorlog zulk een opgang maak te. Met volkomen zekerheid kan reeds thans worden gezegd, dat dit boek een politieke best-seller zal zyn. De auteur Felix Kersten, Is een uiterst opmerkelijke figuur, wiens persoonlijke lotgevallen vol doende stof leveren voor vele romans en toneelstukken. Wat hij echter te vertéllen hééft, is nog duizend maal zo spannend, want het doet een blik slaan in de wereld van het nazi-dom. dat hij persoonlijk ïlader is gekomen dan de meeste mensen. Veel van Wat hij in het boek ..Gesprekken mot Himmler" verhaalt, hikt volstrekt ongelooflijk, maar dat het dn waar heid is, wordt door documenten be wezen. Prof. Dldrik Arup Seip, rec tor van de universiteit te Oslo. ver telt in de inleiding, die hy bn dit boek schreef, hoe hij zijn bevriidmg uit een Duits concentratiekamo aan de auteur heeft tc danken en als ge tuige voor de juistheid vah hel relaas van zijn handelingen ton gunste van Nederland, beschikt hii over nie mand minder dan de Nederlandse gezant in Stockholm, baron Van NagelL Kersten heeft lange tud samengewerkt met de meest voor- aanstaahde persoonlijkheden in Zwe den en door znn bemiddeling heeft de voormalige Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Günther, aan koning Leopold van Belgie pakket ten kunnen zenden, terwijl duizen den ter dood veroordeelden op het laatste moment door Kersten kon den worden gered. De geheimzinnige macht, die hij had over de bloedhond van de nazi's Hcinrich Himmler schonk hem de gelegenheid hiertoe. Was in Nederland Hieronder volgt de korte biografie van deze raadselachtige man. Kerst err is een Balt. geboren in Dorpat en hij ttad in Finse krijgs dienst tijdens de Finse vrijheidsoor log. Hij werd later officier en Fins staatsburger. In Helsingfors ontdek ten de dokters Kerstcn'ü gave als masseur. Hij ging naar Duitsland en verwierf zich spoedig een repu tatie als natuurgeneeskundige en iimsseur in welke hoedanigheid hij in Nederland wijlen Prms Hendrik goede diensten bewees, door wiens bemoeiingen hij zich in ons land vestigde De roep. die van hem uit ging, nam voortdurend toe en in 1939 behandelde hij voor 't eerst Himmler als masseur Himmler ïeed aan chronische maagkrampen zo als overigens opmerkelijk genoeg, vele andere leidende nazi's en Kersten deed zijn werk zo goed. dat Himmler ten slotte in een verhou ding van volledige afhankelijkheid tot hém kwam te staan. „Mijn ma- A ederlrtnd en Belgte mocttvn cenvqitdig venltcijnen, Vtonkujk zou het „protectoraat worden mei dResits Der/iqlle al s ,J> ia af stili uister". Franco,hei Marokkaanse zirijn". zou word"n opgehangen. Ziedaar enige onf- huültigen uit een boek van Felix Kerstmi, eens masseur ian IHinnt- ler. Van Kerstent uerk geeft onze Scandinavische correspon dent in btjgnand artikel een ex- errpt gische Boeddha" noemde Himmler gen wa- er een van: „Waarom niet? De ene dienst ib de andere waard, en ik kyk niet op een mensenleven meer of minder Thans volgt een aantal bijzonder heden, die Kersten vertelt, over zijn belevenissen in het nazistische gek kenhuis Nederland was Hitler's grootste te leurstelling. omdat het door zijn te genstand de Germaanse zaak zou nebben verraden. Voor straf zou het hele Nederlandse volk gedeporteerd en vernietigd worden Op Hitler's verjaardag, 20 April 1941, zou ileze deportatie beginnen en alle Neder landers en Vlaamasprekénde Belgen zouden te voet naar Polen moeten trekken De omzwerving zou pre cies dertien maanden en 4 dagen duren en de ontruimde landen zou den worden bezet door Duitse kolo nisten. Kersten vermeldt, dat bii Himm ler tot opschorting van het plan <het werd nooit opgegeven"' bewoog met het argument, dat deze lichamelijk niet in staat zou zijn een zo zware taak te vervullen. Verder was Hitier voornemens alle Nederlandse kunstschatten weg te halen, hetgeen Kersten wist te voorkomen door er Himmler op te wyzen, dat de wereld dit zou uit leggen als vrees voor invasie. Het plan om alle openbare gebouwen in Nederland in de lucht te laten vliegen verijdelde Kersten door te wijzen op het oordeel van de we reld. hetgeen, opmerkelijk genoeg, indruk maakte. De beroemde actie van de Zweed se prins Bernadotte in 1945. die wel niet tot onmiddellijke capitulatie leidde, maar die duizenden mensen van een wisse dood redde, in het bijzonder 3500 Joden, die naar Zwe den werden overgebracht, is het werk van Kersten, die Bernadotte bij Himmler als de j'uiste man aan beval om hein in contact te bren gen met de westelijke geallieerden. Kersten heeft het zelfs gepresteerd 'n agent van de Jewish World Agen cy. zekere heer Masur. met Himm ler in contact te brengen voor per soonlijke onderhandelingen. De te genwoordige president van de pro vincie Sleeswij k-Holstein. Oberst Stellzer. die toenmaals als chef van het Duitse transportwezen ill Noor wegen met de Noorse vrijheidsbewe ging samenwerkte, werd kort voor dat hij geëxecuteerd zou worden, door Kersten uit de bunker in Moa- hem. Ribbentrop, Ciano en Hess wer den zijn volgende patiënten en Himmler kon ten slotte eenvoudig niet meer leven zonder 2ijn mas seur. Hieruit ontwikkelde zich een grote vertrouwelijkheid. Kersten, die. naar hij beweert, eigenlijk een onpolitiek man is, werd met groei end afgrijzen voor Himmler's werk zaamheden vervuld, en gebruikte zyn positie om mensen, die hem wa ren aanbevolen, te redden. Himm- 1 ler's reactie op Kcrsten's bemoeiin- Het volgende vertelt Kersten over de planhen van de nazi's Vdor na de oorlog: Een plan In Maart 3943 hield Hitier een rede in Berchesgaden, -waarin hij Europa verdeelde. Nederland en Bel gië verdwijnen, de staat Bourgondië zal worden gevormd uit de Frans sprekende delen van Zwitserland. Oost-Frankryk, Luxemburg en het Westelijke deel van België, met als hoofdstad Gent of Dijon waar Kimm- PMH S.OiS. van «soldaat'* Jansen Kunt U er nu niet vöof zor gen dat ik mijn ontslagbewye krijg, Zei de naar huis gezonden soldaat A. A. Jansen tot de poiitioi echter. Al anderhalf jaar wacht ik er op cn al die tijd kan ilf geen betrek king krijgen cn geen paspoort, om dat ik dat ontslagbewifs niet heb. Nee, ik kan werkelijk niets voor je doen, sprak de rechter, mis schien wil de pers je helpen, en hij keek mijn kant uit. Natuurlijk wil dc pers dat, de pers helpt graag misstanden en misverstanden uit de weg ruimen. Luister dus goed, want \wj begin nen dan maai meteen: De soldaat A. A. Jansen was hiep gedagvaard omdat hij zich met wil de laten keuren. Een paar maal was hy al opgei oepen geweest voor da keurmg en gekomen, maar alleen om te zeggen dat hy niet gekeurd hoefde te worden omdat ht) nog sol daat was. Weliswaar had men hem naar huis gezonden, maar zolang hij zyn rmtslagbewljs niet had, was hy z i >.og geen burger. In de bezettingstijd was Jansen een der jongste K P -ers en later diende hij by de B,S. In October 194.5 nam hy vrijwillig dienst by het Regeringsch rectoraat Motor voertuigen, hier in Rotterdam aait de Calandstraat. Op 11 Januari 1946 werd de jon geman naur huis gezonden. Men zei toen dat hij een ontelagbewys of een verlof be wys thuis gestuurd zou krygen. Het een noch hel ander kwam, ook niet toen Jansen her haaldelijk cr op aangedrongen had. Dat was erg vervelend voor de man, want omdat hij geen ontslagbeWsj3 icon tonen aan de werkgevers, mocht niemand hem m betrekking Anderhalf jaar duurt dat spelle tje nu al en de man begint er een punthoofd van tc krijgen. Als je een. paspoort hebt, had een schipper gezegd, kan ik je ge bruiken als monteur voor de Die selmotoren, maar 't is voor de Rijn vaart, dus dat gaat met zonder pas poort. Jansen opgetogen naar 't Stad huis. Nee, vriend, zei de ambtenaar, jij krijgt geen paspoort, jij bent een soldaat. As je me nou, dacht Jansen, en hy verzamelde een acht tal vrienden, onder wie de leiders van de F.R.A. en een hoge ambte naar van 't Stadhuis en m optocht ging de troep naar het loket van de man die de pas niet had willen afgeven, maar hoe de vrienden ook piestten en uitlegden, de ambtenaar voor de passen bleef onverbiddelijk. Order is order, zei htf. ih mag niet buiten myn boekje gaan, Inmiddels is de beproefde man ge trouwd en al vader geworden. Hü moet maar zien hoe bij aan de kost komt en hij dénkt er eenvoudig niet aan zich voor de militaire dienst té laten keuren zolang hij zijn ontslag- bewijs als soldaat niet heeft, De rechter vottd het een vreemd en wonderlik geval en de officier voelde er ook niet veel voor om té gaan requireren. Eerst maar eens in Den Haag informeren tiaar het ontslagbewijs, vonden de heten. Want het is toch W-el een beetje gek die man nu nog te gaan veroorde len ook, zullen zij gedacht hebbem Dat dacht dé pers ook en zy kloift in de pén. Moge haar roep tot m de woes tijn der bureaucratie doordrin gen Dit is de tweeling Ray (links) en Roy Niblick, geboren op 14 Augustus 1902 in Urbana (Illinois), die hun collega's en superieuren heel wat hoofdbrekens bezorgen door hun absolute gelijkenis. Ray en Roy zijn altijd bij etkar, diehden samen in hef leger, waren samen bij tie militaire politie en zijn nu allebei bewakers van het marine-depot tc Clearfield aan het Grote Zoutmeer. Ze doen precies hetzelfde werk, dragen dezelfde uniform, Ja zelfs hun indenhteitsplaien zijn gelijk, want op allebei slaat...R, Niblick, Is hef een wonder, dat iedereen tegen Ray Röy zegt en tegen Roy Ray? Zoek dat maar eens uit! dooi Craig ttice Vertaald door Ada tampers. 61) „Vertel me eens") zei hij, „wat wêet U oVêr de ontvoering van Bette LeMoe?" Ze staarde hem met grote ogen aait. In de schuilplaats op de trap gingen de drie kieine Car- stairs met een schok, overeind zitten en luisterden, ademloos. „Waarom?" vroeg Marian, „Omdat.hy stokte. „Omdat ik met die zaak volkomen ben vastgelopen. Volkómen. Marian, als jij me zou kunnen helpen...." Weer Was het even stil en toen zei haar stem, heel zacht: „Ik zal alles doen, wat ik kan". Dinah en April keken elkaar aan. Wé konden net zo goed het Bewijsstuk aan Moeder geven en ons terugtrekken, nu meteenfluisterde April. „Wat is dat?" fluisterde Archie. „Ssssst", fluisterde April terug. „Maar ik heb niet gehoord, wat ze zei", mompelde Archie binnensmonds. Dinah sloeg een vaardige hand voor zyn mond en siste: „Stil nou, dat zullen we je straks wel vertellen". April stootte hen beiden aan cn fluisterde: „Luister nou!" „Ik dacht, dat ik er helemaal achter was, hoe deze zaak in elkaar zat" ,zei Bill Smith. Jaloerse echtgenote, echtgenoot, die er een liefje op na houdt, eerzuchtig aciricetjfc. Dan wordt in de onmiddellijke nabijheid die man Frankic Riley vermoord Het zou een samenloop van omstandigheden kun nen zijh, maai' de kogel, waardoor hy gedood werd, kwam Uit dezelfde revolver, waanneer Mts. Sahford werd dood geschoten". Op de trap staarde Archie April aan en zei: „Dat had ik zelf ook wel kunnen uitvinden, dus...." „Sssssst", zei April, „de weddehsehap gaat niet door". „En", zei Bill Smith, „zijh vingerafdrukken stonden overal iö dé benedenkamers van het huiS vah Sanford. En Frankie Riley was betrokken by de zaak .LeMoe, hoewel men feite lijk geen erikei bewijs tegen hem had. Eeh heil goede jour naliste. Maiian Ward genaamd, schreef over die zaak in eeh van de nieuwsbladen en ccn telegram naar New-York be vestigt myn vermoeden, dat Marian Ward ook bekend is als Marian Carstgirs". Marian zweeg een ogenblik en streelde Stinky, „Ja", zei zev,Ik heb over die zaak geschreven. En ik had Bette LeMoe vóór liet gebeurde eens op een partijtje ontmoet", Hij leunde voorover met ziin ellebogen op zijn knieën. „Ja, ga verder, Ga alsjeblieft verder". „2c was jB) Ze was bekoorlijk. Met een kinderlijk, eh hoe zal ik het zeggen een zócht karakter. Ze had eett mdoie eh. ontroerende slëm. Ik heb haar cehmöal zien op- tretléh", Haat stem Werd eTnstig. „Haar echte haam was na tuurlijk niét Bette LèMoe, maar hiémand wish hoe baar eigenlijke naam was en naderhand was niemand ïh staat, daar achter to komen. Maar ze was beslist van een of andere deftige oude familie, die het zingen in het Starlight Theater voelde als iets. dat erger was dan de dood. Dal klinkt als een stunt uit een sensatieblad, maar dat is het niét, want men is ef nooit meet4 op teruggekomen". Manan fronste haar voorhoofd. „De familie moet nogal arm geweest zyn. Want ze was als een klein meisje met haar eerste dollarbiljet. Bont mantels en parfums dn japonnen, ontworpen door Hattie Carnegie en verschrikkelijke opgewondenheid over het feil, dat-ze iüeens eeh ster was. Er stohd gecli cent op haar bankrekening toen.het gebeurde", „Wie heeft dan het ldsgeld betaald?" zei Bill Smith kalm. „Dat weet memand. De theaterdirecteur een zekére Mr. Abell Overhandigde het aan de ontvoerders, maar het geld was niet Van hem en ook niet van het theater". „Hij zal wel Wétëhi Waar het Vandaan, kwam", fcei Bill Smith. Marian Carstalrs knikte. „Natuurlijk". Bill Smith haalde een m zwart leer gebonden notitieboekje tevoorschijn. „Abell, Hoe is zyn voornaam?" „Morris", zei Marien. Ook dat schreef hij op. „Waar zou ik hem kunnen vinden?" „Dat zul je aan een spiritist moeten vragen", zei ze- „Want hij is twee jaar geleden gestorven. Hy werd niet vermoord. Alleen maar buikvliesontsteking. Ik vermoedde. dat hij ook vermoord was, tot ik er achter kwam. dat hij te lang gewacht had met zijn ernstig ontstoken blinde darm te laleo wegnemen". Bill Smith slak het notitieboekje in zijn zak en zei: „Jam mer! Apropos, je hebt ccn paar heel aardige artikelen over die zaak geschreven. Ik heb ze opgezocht Ui een van de kran ten dossiers". Marian Catstairs keek op. „Tk heb zulke aardige artikelch geschreven, dat liet me m'n baantje heeft gekost. Ik vond Bette LcMoe aardig. Ik heb gehuild, toen ik hoorde, boe de ontvoerders haar hadden teruggezonden in een doodkist. De politie arresteerde Frank ie Riley cn hield hem vast om hem te ondervragen. Ze moesten hem werr laten gaan wegens gebrek aan bewys. Ze begonnen hun belangstelling m de zaak te verliezen. Ik niet. Ik kón het «iet. ik had Bette LeMoe geinen, toen ze hog in leven was". Mariaö Carstairs' kleine vuist kwam hard op de tafel neer. Inky en Stinky werden wakker, miauwden klagend, rolden zich weer ineen op haar schoot en she pen verder". „Ga dooi'", zei Bill Smith kalm. „Op mijn eigen houtje ontdekte ik een verdachte voor ze. Een goede verdachte. De tussenpersoon ih de zaak. Ze heb ben het nagegaan, maar niet intensief. En ze kwamen geen stap verder, omdat zij geen voldoende beschrijving van hem konden krhgen. En er waren heel geen foto's van hem". Op de trap wisselden Dinah cn April een lange bhk. Er was wèl een foto van hem. Onderin hun waszak. „De politie", ging Marian Carstairs bijna kwaad verder, „vond, zoals gewoonlijk, de ontvoerders de moordenaars niet, de suffers! En ik verloor mijn geduld en schreef een een artikel, waarin Ik de politie volKomen terecht van grove nalatigheid beschuldigde. Ik moest het om de redac teur liecn smokkelen, maar het werd gedrukt. Ëh toen maakte een of ander leeghoofd ven de politie er een hoop drukte over en ik werd ontslagen. Zo Mr, Smith, is er nog meer, dat U me wilde vragen?"* „Nog verscheidene dingen", zei hij. ..en ik heet Bill. Weet je wel? Ten eerstei Ik kan hier wel achter komen met een massa getelegrafbcr naar New York, maar als jij me kunt inlichten, dan zal het me enige moeite bespaven. Wat is er met het lijk vati Bette LeMoe gebeurd?" (Wordt vervolgd) let „Reichsvérweser" zou zijn en dé rexistenleider Degrelle „Statsminifl* ter", Het „gedegenereerde en hyste rische" Frankrijk Wordt onder dé naam Galliê. met Toulouse als hoofd stad, een sodrt protectoraat. Over hot lot van Parijs is niets bekend. Over Franco zei Himmler: „Met dit Marrokkaanse zwijn hebben Wé «og een appeltje te schillen. Hy wordt opgehangeh!" De Ëuropesé vorstenhuizen verdwijnen. De Duitse vorsteh wordeh beschuldigd Vait lahdverraad eh morele verdorven heid en onder gejubel van het volkt opgehangen in de Beriynse straat Unter den Linden. Duits wordt de Voertaal van Euro pa. Nog slechts' tien jaar kunnen Hollands, Deens en Frans wordeit gesproken. Engels en Russisch zijn verboden, Ook in Italië wordt Duit* de officiële taal, terwijl het (het waa na de capitulatie van dat land) In gekrompen zou worden door afschei ding yan het Noorden. Teutoons beschermheilige Vóór zichzelf had Hitier een mau soleum op de Königsplatz in Berlijn ontworpen, kosten 50 milliard mark, hoogte 355 meter, met een straal van 1300 meter en een grafheuvel, hoger dan alle pyrandden. Hier zöü Hitler komeh te liggen m 'n gouden kist, vrsierö met edelstenen uit de OeraL Hij zou worden beschouwd, als4 de Teutoonse beschermheilige, wiens „evangelie" in logica, reinheid en Zielèhadel stukken, hoger staat als dat van „de Jodenlummel Jezus Chris- Hltler's eerste eis op de vredes conferentie zou zijn, uitlevering van alle Joden, De Arabieren zouden in Palestina de vrije hand krijgen, on der Voorwaarde, dat ze zelf de Joden, daar zouden vernietigen. Om het Germaanse ras in de loop van düi- zend jaar op 500 millioen te brengen zou het verouderde en tegennatuur lijke monogame huwelijk verdwijnen. Iedere man zou twee vrouwen heb ben. Iedereen moet kinderen hebben. Vrouwen boven de dertig jaar, dié ttog geeh kind hebben gebaard, wor den in zwangerschapshuizen ge bracht. Een vrouw met acht kinde ren wordt tot „heilige vrouw vaö het Derde Rijk" verklaard. Zij heeft te allen tijde onmiddellijke toegang tot de Führcr en typisch voor de na zistische opvatting van het reöht haar getuigenis voor de rechter telt dubbel. Alle leidende posities mogen, slechts door blonde mensen met blau we ogen worden ingenomen. Dit Was het gekkenhuis, dat zich tot heerser van de wereld opwierp en. dat van deze heerschappij niet eens zo ver verwyderd was. Een geschie denis die ongelofelijk klinkt, maar die na alles wat er is gebeurd, ge heel ih overeenstemming is met de psyche van de nazistische onderwe reld. ZITDAG ÏÏANDEL MET SPANJE De heer J. de Boer, directeur van. de Nederlandse Kamer van Koop handel voor Spanje tc Madrid, ver toeft op het ogenblik hier te landa, om contact met het Nederlandse bedrijfsleven op tc nemen. Op Maandag 11 Augustus zal de heer De Boer van 2—4 uur voor be langhebbenden te spreken zijn in é6n der lokaliteiten van de Kamer van Koophandel eh Fabrieken voor Zuid-Holland te Rotterdam, Beurs gebouw, ingang Coolsiügel 58, dèr- dé verdieping.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3