1 ASSISTENT Een goede daad beloont zichzelf Bliksem-zelfgemaakt! 7 17 5 9 Flinke jongste bediende Veilinggebouw Vletstraat 8 VOOR UW VACANTIEREIZEN Sb dk> c^> So x 2.5.4.3.0. KOERIERSTER KORT VERHAAL Extra treinen in Augustus ,DE REGENBOOG' GESi0TENtotl6Au®. G. J. Heetman BEKWAME SCHOENMAKER éf' Reisbureaux: „de Jong's Tours." Reisbureau „Populair." AUTO PERSONENWAGEN WONINGRUIL J —SPOED 2 ongsmsubil. hamers C BEGIN NIEUWE CURSUS DAMES-EN HERENKAPPEN GESTOFFEERDE KANTOORRUIMTE voor de afdeling correspondentie administratieve kracht (vr.) .J PTT- mannelijke krachten DAME HUISHOUDSTER JONGSTE BEDIENDE KOERIERSTERS 1 Nancy, Op het ogenblikda/ jij deze brief ontvangt, zal ik al ver, heel ver van jou vandaan zijn Je hebt m'l het hart gebroken door je weigering om mijn vrouw te worden. Ik ga naar de Noord pool. Je schrijft mij, dat je een vrien din voor mij wilt zijn. Een vriendin I Voor mijdie maar één wezen liefheeft op deze aar de. Seen, zulk een vriend scha ps- verhouding zou voor mij een tan- taluskirelling zijn. In dat geval is het beter, dat wij elkaar -nooit meer terugzien. Vaarwel lieve Nancy. Je altijd liefhebbende ROBERT. P-S. Misschien ga ik ook wel naar de binnenlanden van Afrika. A/TIKE O'H-VRA knipperde met iVJ- zijn ocen en las het briefje noj? eens over. Het zat in een por tefeuille, die hij in de „Under ground" in de binnenzak van een jongeman had .gevonden". Mike stopte het briefje in ziin zak en roeide naderhand in zijn koffie. „Arme stumper.,,..."* dacht hij. Hi? kon zich zo levendig in de plaats van „Robert'* stellen, want hij had ook eens een blauwtje ge lopen. Susie heette zij en ze had rood haar. Mike zuchtte. In zijn verbeelding zag hij de jongeman aan de Noordpool. Mike hoopte maar, dat hij naar Afrika zou gaan. Daar was het tenminste warm, hoewel ook een beetje on gezellig met al die leeuwen om je heen en die wilde negers. Ja. ja, zo was het leven Hij haalde het briefje nog eens tevoorschijn. Het had in een en veloppe gezeten, die Mike had opengemaakt. Aan de hand van het adres op de enveloppe-wist Mike, dat het meisje, dat de liefde van „Robert" niet beantwoordde, Nancy Perkins heette en in het Hudson Park woonde, no. 24. Wat moest lui doen? Eerlijkheid gebood hem do brief te possen. Hij probeerde zich Nan cv Perkins voor te stellen, op het ogenblik, dat zij het briefje omring. Natuur lijk nog op haar bed, want juf frouwtjes slapen lang tegelijk met haar thee en haar toast Maar op dat ogenblik was die ar me jongen misschien al op weg naar de Noordpool of naar de Sahara Op eens kreeg Mike een inge ving: als hij eensHij staak te hei roeren in zijn kopje en zijn staalblauwe Ierse ogen glinster den. Het was gewaagd wat hij door Bart in 't Hout wilde doen. maar Mike kon het niet over het hart verkrijgen de jongeman, die hij zich uit de kort stondige „kenismaking" in de „ondergrondse" herinnerde als oen sympathieke jongeman, een Eskimo of een neger te laten wor den. Mike tikte en betaalde \oor zijn koffie. Op dit punt althans was hij zo eerlijk als goud. TP EN ouderwetse butler, zo een- tje met de neus-in-de-wind en met bakkebaarden, keek Mike O'Hara met onverholen argwaan aan. toen deze hem verzocht miss Perkins te mogen spreken. De butler aarzelde even. alvo rens hij vroeg: „En wie kan ik zeggen, dat er is?" Mike droeg altijd diverse visite kaartjes in zijn zak. het was wel eens meer nodig ergens incognito te verschijnen. „Mr. Montague O'Duffv /ei hij. Incognito of niet incognito, Mike bleef zijn Ierse afstamming tiouw. De butler nam het kaartje a<,ui on \erwij!lorde zich. Mike keek do ruime vestibule rond. Kon grote staande klok tikte afgemeten de seconden weg, Mike snoot ztjn neus. hij \\as niet vrij van /etui- wen. nu hij op hot punt stond zijn goede daatt te gaan verrichten. Al x\\ de verte hoorde lui de butler terugkomen. „Mis Perkins.*' zei hij. „wil u ontvangen. Ik verzoek u mij maar te vol eon." In de salon, die Mike binnen trad. had hij nauwelijks gelegen-; heid de luxe. die daar heerste, te bekijken. Een zijdeur ging open cn een slange jongedame trad bin nen. Op hetzelfde ogenblik, dat Mike haar zag, begreep tui. waar om „Robert" ter wille van haar besloten had zon verre reis te gaan ondernemen. „Mr. Montague O'Duffv?" vroeg zü en zij lichtte daarbij zo grappig haar fijn gepenseelde wenkbrau wen omhoog, dat Mike verlegen glimlachte. Toen boog hij en zei heel wat deftiger dan hij door gaans gewend was: „Om u te die nen, miss Perkins." „En wat voert u tot mij, nir, O'Duffv?" Mike schraapte de keel en zei: „Miss Perkins, mijn bezoek aan u is van een bijzondere delicates se. Ik heb u namelijk een brief tc overhandigen." Terwijl miss Perkins de brief las, die Mike haar had gegeven, sloeg hij haar tersluiks gade en zag hu hoe een zacht perzik rood haar wagen kleurde. „Hoe komt u daaraan?" vroeg Nancy Perkins, toen zij klaar was met lezen en het epistel nerveus tussen haar vingers verkreukelde. „Kijk eens, miss," zei Mike, „laat dat nu een geheim zijn tus- j sen u en mij." „Bent u een vriend van mr. Mil ton?" Tussen de fiine wenkbrauwen was co» kleme gleuf gekomen en Nancy Perkuis keek Mikc niet be- jmuhl vriendelijk aan. „Ja en nee," antwoordde Mike. „Heeft lui u met deze brief naar mtj toegestuurd.'" „Nee miss „Maar waarom bont u dan hier?" „Oorspion kei tik." zei Mike, „zou ik do brief posten. De arme jon gen was er niet meer toe in staat Maar... toen l>en ik onbescheiden geweest „WatL* wilt roggen, dat u de brief gelezen hebt?" viel Nancy hem verontwaardigd in de rede. Mike boog het hoofd. 1 „Maar... dat is onbeschaamd...!" „Dat is hot ook!" gaf Mikc toe. „Maar denk eens aan. wat er ge beurd zou zijn. als ik liet niet bad gedaan. Dan was op het ogen blik. dat ile post u de brief had gekucht, de arme ionpen al op weg geweest naar die vreselijke koude Noordpool of naarIn een gloedvolle speech, waarvan si echt s Mike O'Hara het geheim kende, trachtte hij Nancy Perkins van de verschrikkingen van een eenzaam verblijf tussen de Eski mo s of de wilde negers te overtui gen en aan het slot gekomen mocht hij de vol doe Hing smaken, dat Nancy een traan wegpinkte. „Dank u," zei ze zacht, „u bent een edel mens, mr. O'Duffv. En om te bewijzen hoe dankbaar ik u ben zal ik hem meteen gaan op bellen." „Onder één voorwaarde," zei Mike, die onthullingen vreesde." „En die is. dat u hem niets vertelt, noch van mij. noch van de brief." .Vanzelfsprekend." zei Nancy. Zij liet Mike een ogenblik alleen in de salon en toen zij terugkwam, zei ?e sf ra lend: „Hij komt dadelijk naar me toe. 0. mr. O'Duffv, hoe moet ik u mijn dank bewijzen." „Geen dank. miss Perkins," zei In verband met druk reizigers- vervoer zullen van Maandag 4 tot en met Vrijdag 20 Augustus dage- lyks, behalve Zaterdags en Zon dags. dc volgende extra treinen rij den: RotterdamHoek van Hol land en terug: Rotterdam D.P. ver trek 16.18, Schiedam aankomst 16.23 vertrek 16.25, Vlaardingen Oost aankomst 16.30, vertrek 16.31; Vlaardingen aankomst 16.33, ver trek 16.34; Maassluis aankomst 16.40, vertrek 16.41; Hoek van Hol land aankomst 16.51. Terug: Hoek van Holland ver trek 17.12, Maassluis aankomst 17.22, vertrek 17.24; Vlaardingen aankomst 15.22. vertrek 15.26; rydt Vlaardingen Oost aankomst 17.35. vertrek 17.36; Schiedam aankomst 17.40, vertrek 17.41; Rotterdam DP aankomst 17.46. Op de Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 Augustus: Leidschendam Voorburg Rotterdam. Leidschendam-Voor- burg vertrek 15.12—Den Haag H.S. aankomst 16.22, vertrek 15.26; rijdt in Delft en Schiedam door; Rptter- dani D.P. aankomst 15.48. Op de Maandagen 11, 18 en 25 Augustus.. Amsterdam C.S.—Rot terdam D.P.. Amsterdam C.S. ver trek 9.25, Haarlem aankomst 9.40, vertrek 9.43, Leiden aankomst 10.07. vertrek 10.09; Den Haag HS aankomst 10.21. vertrek 10.24, Delft aankomst 10.31, vertrek 10.33; Schiedam aankomst 10.43, vertrek 10.45, Rotterdam D.P. aankomst 10.50. Mike, „het was een goede daad en deze beloont zichzelf. T"1 OEN Mike O'Hara het Hudson •k Park had verlaten, bleef hij een ogenblik stilstaan om onder een lantaarn een platina polshor loge te bekijken met diamanten bezet. Hij glimlachte een beetje be schaamd. terwijl hij mompelde: „Een goede daad beloont zich zelf." De meeste mensen gaan in huis om het omveer te ontlopen, maar de employe's i j de afdeling onder zoek van de IVestinghouse Electric Corporation in Pittsburgh (U.S.A.) komen elke morgen op hehi6Ora torium om bliksem op te wekken. Jaarlijks worden in de Staten vier honderd mensen gedoodworden 11.500 branden veroorzaakt en voor dertien miltioen dollar schade aan gericht door blikseminslag. Dies gaat men naar betere beveiligings- middelen zoeken, maar omdat on weer nu toch weer te weinig voor komt voor een regelmatig onder zoek, maakt men het zelf met een generator van drie^millioen volt. Op onze foto rechts: Drie mil- Hoen volt kunst.bliksem treft het stalen dak van een auto maar vindt langs het linker voorwiel zijn weg naar de aarde. De laborant in de wagen blijft ongedeerd. Boven: Onweer boven een speel goed-boerderij. Een kunst-bliksem straal demonstreert wat er precies gebeurt wanneer een schuur door het hemelvuur wordt getroffen. De straal verspreidt zich in alle rich tingen, op zoek naar een geleider, en zet alles in vlam uraf brandbaar Bij dezen geven wy met gro te blijdschap kennis van de geboorte van onze Dochter HETTY die bij het_H. Doopsel de namen ontving: Hendrina, AHegonda. Maria, Theresia. M. J. Willemsen D. H. Wilïemse Janssen R'dam, 4 Aug. 1947 Nijveriaan 71, Huize Wagner Tijdelijk: St Franciscus Gasthuis Kamer 28, tel. 45750, toest 79 vraagt meubelen, kleding en huish. goederen te koop of voor do veiling. Gratis afhalen, goeds prijzen Taxaties kosteloos. Bel op 49353 na 6 oor 23905. Eendrachtsstraat 143 Telefoon 24342 Verven, Lakken, Ver nissen, CeHuJoselakken Heden overleed tot onze groote droefheid, na lang smartelijk lijden, in den leeftijd van 69 jaar. onze innig geliefde Man. Va der. Behuwd- en Groot vader Mr. HENDRIK MARINES ROELOFSZ oud-directeur der In casso-Bank N.V„ Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw B. H. ROELOFSZ— HEINRICH S. H. ROELOFSZ Y. ROELOFSZ— HAMMES en Kinderen J. H. RAHUSEN ROELOFSZ G. H. RAHUSEN en Kinderen Amsterdam. 3 Aug. 1947 De Lairessestraat 121. Geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 6 Augustus, te 11 uur, op de begraafplaats „Zorg- vlied". aan den Amstel- dïik. Benige en algemeene kennisgeving. DANKBETUIGING Met dezen betuigen wij on ze hartelijke dank voor de hulp en de offervaardig heid, betoond bij het onwel worden van onze pleegzoon PIET tijdens de Parool-bootreis op 27 Juli aan de leiders, alsmede de heer Kattestaart. zuster Eonnet en andere leden der Rotterdamse Red dingsbrigade. M. v. OOSTERHOUT Goudser ij weg 111. Originele stofztuigerslangen vanaf 5.85 N.V. Eltronos, Schiekade 173, TeL 26545. Tropen Horloge* Hermetisch afgesloten 15steerw Zwi taers anker- unrwerk. Edelstaal ra dium cCCers en wijzere. Anti-magnetisch. Be stand tegen schokken. Schriftelijke garantie. Prijs f <59.50 tot S 73.—. Uitsluitend op vergunning Juwelier BENEDEN OOSTZEEDUr 197 TELEF- 223M - ROTTERDAM 1-4-16 Handelsschool B. OSINGA Sta ten weg 87a Tel. 48746 STENO. TYPEN. TALEN. BOEKHOUDEN. HAND- SCHRÏFTVEB BETEREN. Dag- 'Jn avondlessen. Privaat- en clublessen. vacantie van 10 tot 23 AUGUSTUS. REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een uur klaar- Claes de Vrieselaan 21 h, Rotterdam - Telef. 375J9 GEVRAAGD bij r. d. WALLE, Vlietlaao 28 Tel. 26068. Dag en nacht voor stad, binnen- en buitenland. speciaal adres voor trouwruden VACANTIE- EN BUITENRITTEN mat 7 persoon» Plymouth auto's 25 ct. p. K.M. 4Ö2WONINGE N. De Stichting „Ons Eigen Huis" belegt in de Clubzaal van „De Beurs" (ing. Coolsingel-Spinhuisstr.) morgen, WOENSDAG 6 AUG. 1947 te 8 uur een vergadering voor geïnteresseerden om een woning in eigendom te ver krijgen. Deelname met zeer bescheiden kapitaal mogelijk. Secretariaat, Heemraadssingel 163, Rotterdam, Tel. 36093. Huwelijksbemiddeling. Dame met veel relaties wenst gaarne haar bemidde ling te verlenen aan be schaafde dames en beren van middelbare leeftijd, die wen sen te huwen, eventueel conversatie. Alleen ernstig gemeende brieven (geen kioskbrieven) worden aoor haar beantwoord. Br. Post box 93, Den Haag. LEDEREN KLEDING Enorme .sortering Ie KLAS RIJWIELEN De beste merken' - MOTORONDERDELEN voor atie mérken - - fVi/'./itv „HET MOTORPALEIS" Schepenstr. 1-11 - Blijdorp Zaterdags tof 5 u, geopend DONDERDAG 7 AUGUSTUS: WALCHEREN (Middelbar, vertrek 7 uur. Markt) 9,50 p. p. vertrek 7 uur. HGLTERBERG 30,50 p. pers.. VRUDAG 8 AUGUSTUS: BERG EN DAL (4 Prov. tocht) 8",25 perrpersoon, vertrek 8 uur. BERGEN EN SCHOORL (Alkmaar, Kaasmarkt) 7.p. p., vertrek 8 uur, VALKENBURG 11.per pers., vertrek 6 uur. ZONDAG 10 AUGUSTUS: APELDOORN (Veluwe tocht) 8.per persoon, vertrek 8 uur. VOLENDAM EN MARKEN vertrek 8 uur. AMSTERDAM (Schiphol) vertrek 9 uur. ARNHEM 730 per persoon, vertrek 8 uur. Heemraadssingel 263 d, Rotterdam, Tel. 34787 Bergweg 168, Rotterdam, Tel. 42595. 8.per persoon, 6-per persoon, Handelsonderneming vraagt op langere termijn te huur met recht van. koop: een zich in goede staat bevindende, met te grote Brieven met opgaaf con dities enz., onder No. 8297, Adv. Bur. Harte, Zaag molendrift 35 a„ K'dam. Gevraagd: woning met circa 5 kamers; in ruil voor geriefelijk Beneden huis (Blijdorn). Brieven onder No. 8299. Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35 a.. Rotterdam. Moeder en Zoon, b.b-h.h., vragen imï gebruik van keuken. BL'jdorp. Brieven onder No 8295, Adv. Bur. Harte, Zaagmolendrift 35 a„ Rotterdam. De inschrijving voor de cursus 3947-1948 ter opleiding voor het DIPLOMA GEZEL en voor het DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID is opengesteld. Prospectussen aan te vragen bij het Seecr. STICHTING „KAPPERS VAKOPLEIDING" Z. O. Buitensingel 226 Den Haag of bij de Heer A. DE BEVER, Sleephellingstraat 22, E'dam. Te huur aangeboden per 1 September met ongeveer 30 m* ma gazijnruimte. Br. onder no. 1294 aan Adv.-Bureau Linse v. d. Waal, Heem raadssingel 123, R'dam. Voor de fabricage van bril monturen gevraagd: NETTE JONGENS EN MEISJES Leeftijd 1418 jaar. Goede loonregeling. Aanmelden: dagelijks van 917 uur. K0T1R0. Rochussen straat 357. Rotterdam. Gevraagd voor spoedige indiensttreding: i op de hoogte met boekhoud werk. En tevens gevraagd: Brieven No. 4638 Advertentie-Bureau BRIL, Claes de Vrieselaan 23, Rotterdam. Een eenvoudige controle op ontvangsten en uitgave» een ideale scfirijfcana met «en goede reputatie - een solide, sterk stalen sieraad voor winkel of bureau. Afm,: 36 x 25 19 cm. met 12 cm. notitferol in I vier kolommen. 12 MAANDEN GARANTIE' Groot industrieel bedrijf te Rotterdam vraagt een goed onderlegde met enige jaren kantoorpractijk. Zij die hier voor in aanmerking wensen te komen, moe ten in het bezit zijn van MULO- of HBS- en practijkdiploma Boekhouden. ï?r. met uitv. inl, onder lett. Z-T.M. aau Adv. bureau Nijgb van Ditmar, Rotterdam. TELEFOONDISTRICT ROTTERDAM vraagt In de rang van schrijver/bureelambtenaar. Leeftijd 15-25 Jaar. Vereiste: Diploma MULO of daarmede gelijkgesteld onderwijs. Sollicitaties, met duidelijke vermelding va/i behaalde diploma'», te richten aan de Directeur van het Telefoondistrict, Cooisingei, R'dam. Mej. E. J. de K, wilt U s.v.p. Uw adres geven of ontmoe ting arrangeren. Br. No. 3956 Het Parool, Sehied.singel, BESCHAAFDE JUFFROUW voor de huishouding, leeftijd vanaf circa 35 jaar, gezocht. Intern in klein rustig gezin in kleine villa, mooie omgeving te Was senaar. Dienstbode en werkster aanwezig. Schrifte lijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen aan Mevrouw UYTERLÏNDE, Gr. Haesebroekseweg 37, Wassenaar. Rotterdamse Margarine Industrie van J„ M. ZWERVER N.V,, Kon. Wilhelminahaven 17 te Vlaardingen, vraagt voor spoedige indiensttreding: FLINKE ZELFSTANDIGE STOKER, 1 Persoonlijk aanmelden aan het kantoor. Gevraagd voor spoedige indiensttreding 16 a 17 jaar. Brieven no. 3951, bureau Het Parool. 1 10 mm f2—. IEDERE 5 mm MEER 1-— TE KOOP GEVRAAGD Ameublement, 2 fauteuils. 4 stoelen en een bank. De Wit, Schied.weg 437. Oud Mathe- nesse. Gevr. bootmotor 10 a 15 P.K. B, C. v. Schaick, Scheepstim mermanslaan 9 a. Koffer, radio, 2 stel peddels, elec. gramofoon met p.u. en versterker en autoklokje. Buys, Fazantstr. 111 c. Te koop gevraagd rijlaarzen. J. Commljs Jr., Aelbrechtskolk 35, TeL 39355. Machinist Koopvaardij vraagt overname uniform, m. 50—52, Vaartis, Sav. LohmanJaan 61 b. Te koop old finish tafel met vier stoelen. Br, K. 68 Kiosk Bergsingel. Wandelwagentje te koop gevr., moet in z. goede st. zijn. Kwaak, Vïooswijkstr. 7, Blij dorp. 2-pers, merk kano, z,g.a.n. In!. Tel. na 6 uur 47962, Grootst mogelijke sortering in latten, ronde stokken, Kratex. Presto, imca bouwplaat. Jch. Groen. Tel. 30803. Korenaarstr. 61 a-b. Gevr. Lelca of ander pr. cam., ook 6x6. Ter ruil event, schrijf- mach. Br. Emmastr. 11, Hijs- wijk, Tel. 1199S7. Autohanden, binnen en buiten- luxe en vracht- Diverse maten- P. L. Visser. B. L. Rottekade 206, R'dam N. TE KOOP AANGEBODEN Ze* Jacht, geh. blank eiken m. fcijuit. Nwe zeilen, 24 m2; ge negen te ruilen voor motorb. ra. kajuit. G. Scheers, Aekers- dijkstr. 99 b. Te koop: Philips radio met namenschaai L.K. en U.K.-golf. G. J. Mulderstraat 85 b. H. rijwiel Benzo z.g.a.n., nieu we b. en b., alsmede ijzeren geldkist. Na 6 uur. Noorder- havenkade 145 a. Motorrijwiel, «30 cc. 1937-1938. Pr. st. nwe banden, of ruilen lintzaag of vlakbankje. £g- gink, Spijkenissestr- 23. Radio, een prima super, 3 golf ban den. 's Avonds na 6 uur. Jericholaan 94 b. Café-vergunning. Grote toewij zing gedistilleerd. Prima stand. Koopprijs f 13.000,—. Inlichtin gen Nieuwveld. Stadhouders- weg 120. Tel. 46491. Te koop tandem, pr. banden. Walenburgerweg 38 a. Piano-accordeon, 120 bassen (A. de Waele). Als nieuw en zeer modern, f 750,Br, no. 3957 bur. van dit blad. Te koop kinderwagens met nwe kappen vanaf 50,— tót j 75,—. Bospolderplein 8 a. Carrier» te koop met of zon der banden, als nieuw. P. de Waard, Bingleystr. 13. TeL 3OS06. Aangeb. baby commode, nieuw; gevr. autoped op luchtbanden. v. Woerkom. St. Liduinastr- 64 a, Schiedam. i Zeil kan o te koop aangeb., z.g. aji„ met voor en achter een zeil. met roer en l peddel, geh. compl. Café de Noordster. Krimpen a/d Lek 13, Z.g.a.n. kin der ledikant op wie len met hemel, matras en zij stukken ter vergroting. Lange Nieuwstr. 17/11, Schiedam. Te koop Indian-motor 1945, z.g.a.n., met papieren. Te be zichtigen Woensdagavond tus sen 7—9 uur. Ruilstraat 45. Rotterdam. Moderne radio te koop, ver lichte namenschaai. F. v. cL Toor, Blokland 10, Tuindorp De Vaan. Te koop opvouwbare kinder wagen op kogels en wandelwa gen. alles z.g.a.n. Verveer, HiUedijk 131 a. Te koop zellkano met tuig i.g.s. Wurth, R. Rottekade 18, b/d Kootsekade, HiUegersberg. Te koop zware transportfiets z.b. ook te ruilen voor toer fiets. Siegersma, Voorhaven 8 b. Te koop Engels herenrijwiel, als fonkelnieuw en geheel compleet, event, te ruilen te gen kl. radio. Br. no. 3963 bur. van dit blad. TL HT'UR AANfiEBOIlKN Te huur mod. ingerichte zaal in R'dam Z. voor bruiloften, vergaderingen partijen bridge drives enz. ca. 80 pers. Tel. 74363. Te huur: gem, zit-sl.k„ m. of z. pens., tel. aanw. Geen echp. Mevr. Burger, Gr. Florisstr, 111 a. TE HUUR GEVRAAGD Jong gehuwd verpleegster, zoekt nette kamer, ongem. m. keuken of kookgelegenh.. in Te huur gevr. pakhuis-bedrijfs ruimte of gedeelte hiervan, van 50—200 mt Br. no. 162 bur. Hilledijk 7. M.T.S.-er zoekt voor zich en zijn vrouw 2 ongem. kam. met kookgel., in nette omg. Br. no. 3958 bur. van dit blad. Te huur gevr. pakhuis of kel derruimte. Joh. Stolk. Fola- nenstraat 33 (O.). Dame alleen zoekt ongem. zlt- sl.k, m. str. water en gelegenh, tot koken. Liefst vrije zolder of halve slaapet. Tel. 30656, Br, no. 395D Parool. PERSONEEL GE VRAAG Ti In kl. gezin een nette huis houdster, P.G„ 4555 j. Br. no. 3954 Parool. Meubelmakers, halfwassen en leerling gevr. Groeneweg, Oost- zeedijk 224. Er was eens een juffrouw in Londen, A Die haar liefje nog niet had gevonden, „Ze laten mij koud!" Plots was ze getrouwd: „Koerierster" had de „ware" gezonden! Inzendster Mevr. Bruns, Graaf Florisstr, 29a, R'dam, kan na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging 2.50 aan ons kantoor in ontvangst komen nemen. DIT NUMMER DRAAIT U EN WIJ NOTEREN GAARNE UW Alle kiosken in Rotterdam, de boekhandelaren en adverfen- tie-bureaux nemen ze aan Gevr. in kl. doktersgezin, geen practijk aan huls. een nette zelfst. hulp i. d. huish. Goed loon. 's Zondags vrij. Mevr. de Boer. Math.weg 86. Tel. 31312. Net meisje gevr. v. d. dag, zelfst kunnende werken, vrouw geh. dag afwezig, kl. gezin. Mevr. Venis, MJjnsherenlaan 367 c. Per 1 .Sept. dienstbode gevr.. niet bén. 18 jaar, v.d.d. of d.e. n. Mevr. Kareis. Saftlevenstr. Gevr. in gez. v. 2 pers. wegens ziekte der tegenwoordige, be schaafd meisje v.d.e.n„ die netjes kan werken, goed loon en kost m. huiselyk verkeer, 's Zondags en *s avonds .vrij. Louise de Colignystr. 36. Tel. 67645. Jonged., 23 j., dip!, huishoudk. m. 2 j. practijk in ziekenhuis, zag zich gaarne geplaatst ais hulp van dokter of a!s kinder- juffr. waar dienstbode aanwe zig. Br. r»o. 3947 Parool. Jongens gevraagd. Wapenaar. Westzeedijk 31. Gevr. nette fietsjongen, 25.- p.w. Slagerij D. v. Tol, E Dorpsstr. 96. Nette werkster gevr. voor de Vrijdag en een halve dag p.w. Beekmans, Aelbrechtskade 18b. Huishoudster gevraagd, mid- delb. leeft-, bij heer alleen. Volledige br. no. 3687, Zaag- mbïenstr. 47. Enige meubelstoffeerders- en leerlingen, vakwerk en goed loon. Meubelstoffeerder!! Fu- tura. Kleiweg 371, R'dam. Rotterdams Parkziekenhuis Sa natorium v. T.B.C.-patiënten, Honingerdfjk 70. vraagt per 4 Sept. een 2e assistente in de huishouding, diploma huis houdschool gewenst. En tevens een keukeu-werkmeisje. Solli citaties schriftelijk of monde ling aan de directrice. Jongens. Flinke jongens ge vraagd. S. de Paauw, Meer manstraat 4. PfRSTTNKEI A ANGKH Besch, juffr. b.z.a. als hulp Ld. huishouding, v, noodhulp. Ook v. vacantie, v.g.g.v. Br. no. 3943 Parool. Nette vr„ 27 j.. m. kind 1 j.. als hulp In de huish. of inrich ting, onverschillig waar: v. direct. Br, Grasstr. 20. Wie ruilt: 2 nwe buiten- en i binnenband, m. 26 x 1 3/8; v. 28x1 y.. Akkermanstr, 19 a. Mooie kajultmoter, boot 7 me ter lang. geschikt voor de Maas enz. In prima staat; in. r. voor 2- tot 4-persoons Fiat auto of ander merk. In goede staat, zo nodig bijbetalen. Br. no. K 69, Kiosk Bergsingel. LESSEN Net persoon vraagt bezigheid als portier. Bed. tel. of ander zins. Leeftijd 38 Loon cir. 20—-25 gulden per week. Br. onder no. 312. Kiosk Westpleln. Naaister b.z.a. voor het maken voor alleen geknipt maatwerk. Aanb. mejKuiper, Taander- sir. 124, R'dam (W.). WONINGRITIL Zonnig gedeelte woning, o.a. 2 gr. kamers, vrije -keuken en W.C.; ruilen v. grotere wo ning. Br. no. 3955, Parool. Ruilen: mod. won. te Amster dam, 3 'gr. k., keuken, badk., veranda, fietsenbox ƒ.30 p.m., v. won. R'dam of omgev. Br. Postbox no. 898. R'dam. Gevraagd flinke huishoudster of zelfst, dienstbode v.cLe.n. Mevrouw v. d. Wetering. Plasoord 29, H'berg. Wie ruilt tegen mod. benthuis een bov.huis m, sla.et, of souterain m. belet. Spoed. Br. Jaersveidtstraat 72. WoningruiL Aangeboden, wo ning in Haren (Gr.) of Delf zijl. Gevraagd woning te R'dam. Br. no. 3964, Parool. HUWELIJK Maleis. Leert thans Maleis, ge zellige en vlotte cursus. Voor pnve of kl. clubjes wende men zich tot Macor, Jul. v. Stolberglaan 65 b, R'dam-N.— H'berg. A.N.W.B. Bonds-auto-raotor- rijschool Eversteyn, bezitter Ned. grootvaarüigheidsdiploma. Schooi van vertrouwen. Vio- herstr. 32. Tel. 73150,-thans"ook Henegouwerlaan 6, bij Beu- keisdijktimnel. TeL 36866. Autorijschool Will A. Louwe, gedipl. K. N. A. C.-instructeur, A. N. W. B. Bondsautorijschool, enig bezitter Ned Super groot- vaardigheidsdipl. G, J. Mul ders tr. 79. Tel. 30321. Bonds Auto Rijschool. Cen trum. Witte de Withstiaat .76. Tel. 24873. By geen gehoor Tel, 74022, - DIVERSEN Wie wii heer helpen aan 400, 50per mnd.- aflossing. Br. no. 3953 Parool, Verhuizingen en meubelvervoex Van en naar alle plaatsen te gen zeer lage - prijzen. J Middelhoek, Math.dijk 173. TeL 34373 en Statenweg 5 c. TeL Jongeman, 27 j., zoekt kennis making m. eenv. meisje, plm. 20 j., voorl. alleen briefwisseling. Br. no. 3952 Parool. Rijwielbanden, rubberlaarzen vulcaniseren bij Vulcaan. Mr. Willemstr. 43, R'dam (N.). Voor kunstgebitten-reparaties. Snel en goed. Monster, Klei weg 111. (Na 6 uur). v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4