Djogjakarta wenst arbitrage, geen bemiddeling HET ROTTERDAMSCH PAROOL Grote verjaardagstaart voor Prinses Irene Tweezijdig „staakt het vuren" is er, maar nu de overeenkomst Egypte wenst terugtrekking der Britse troepen Vrij, onverveerd Republiek acht zich niet meer door Linggadjati gebonden Aanbod van USA ook aan Djogja PAR OLCSC OOP Weerbericht „Aan IS ederland de eerste stap" H.M. tekent douane- overeenkomst OokMarijkefeestte mee Weer een explosie in Jeruzalem Generaal Spoor voor de radio Sjahrir en Salim naar Lake Success Van Klef fens: Wij blijven waar wij zijn" „Terug!" zegt Djogja Buitenlandse hulp onontbeerlijk „Schildersinterieur" van twee makers? Nokrasji Pasja in Veiligheidsraad Russen confisqueren in Oostenrijk Weinig groenten nog doorgedraaid Eekhout deed alles in een droom Sigaren blijven zonder bon I r I i 4- Red en A dm. Lange Haven Ml, Schiedam t«L 69300 Abonnementsprij» per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,09 Woensdag 6 ugustus 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool* Postgiro 393644 Bankier! Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Dlrecteun B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th- Ramaker Zevende jaargang, No. 181 Sjarifoeddin heeft gisteren in de zitting van het werkcomité van het K.N.I.P. gezegd dat de Republiek geen bemiddeling zal aanvaarden, maar alleen arbitrage door een commissie die door de U.N.O. benoemd is. De Republikeinse regering zal spoedig bekend maken tot welke lan den zü zich zal wenden om arbitrage te verkrijgen, zo meldt Antara. Sjarifoeddln herhaalde dat de Republiek zich niet meer door Linggadjati aan het lidmaatschap van de Verenigde Staten van Indonesië gebonden acht, maar volkomen onafhankelijkheid wenst, en eigen buitenlandse vertegenwoordigers wil hebben. Antara verneemt uit welingelich te bron te Djogja, dat de Republi keinse regering van p'"n is de U.S.A., Groot-Brittannie, de Sovv- jet-Unie, Frankrijk, China, de Ara- nische staten, India, Pakistan, Slam, Philippünen, Australië en Nfeuw-Zeeland uit te nodigen waar nemers naar Indonesië te zenden om de sitnatle ter plaatse In ogen schouw te nemen. Het officiële bericht van het aan bod van goede diensten door Ame rika heeft de Republiek nog steeds niet bereikt. De genoemde invitatie tot persoonlijke waarneming staat los van het Republikeinse voorstel tot arbitrage. Een Republikeins woordvoerder heeft volgens Radio-Djogja, van nacht, na de kabinets zitting, ge zegd, dat de Republiek scherp pro testeert tegen de bezetting van Gombong {ten Oosten van 3anjoe- mas) na de afkondiging van het bevel „staakt het vuren" en tegen het vasthouden van het telegram van de Veiligheidsraad. Generaal Soedirman heeft aan de Republikeinse troepen de volgende instructies gege ven: 1. De strijdkrachten moe ten alle vijandelijkheden staken en op hun posten blijven. 2. Zij moeten in het defensief blijven en zich gereed houden om elke Nederlandse aanval te weer staan. 3. Zij moeten zich ge reed houden andere orders of instructies te ontvangen. Antara meldt, dat de Republiek de autonomie van Banka, Billiton en de Riouw-archipel niet zal er kennen, omdat deze daerahs uit sluitend van Nederlands maaksel zijn. Nog luist voor het bevel „staakt het vuren" van kracht werd hebben Nederlandse troepen uit Semarang ten Westen van Welerl contact gemaakt met de troepen die uit het westen langs de kust zijn opge rukt. De gehele noordkust van Ba tavia tot Semarang is dus op het laatste ogenblik" in hartden van de Nederlandse troepen gevallen. De soldaten die 's middags om vijf uur op weg gingen, wisten nog niet dat te middernacht de wapenstilstand zou ingaan, meldt Aneta. Het Nederlands-Indisch gouver nement heeft voor de pasbezette gebieden van Java en Sumatra een voorlopig rechtsreglement vastge steld. Dit reglement gaat uit van het principe niet in te grijpen in de locale rechterlijke organisaties en de bestaande rechtsbedeling. Uit drukkelijk wordt aan de militaire rechter alle rechtsmacht over de Indonesische bevolking ontzegd. Om de objectiviteit van de recht spraak te verzekeren bevat het re glement. een voorschrift, waardoor nationalistische opvattingen van de locale rechter kunnen vermeden worden. Het centrale toezicht wordt uitgeoefend door het hooggerechts hof te Batavia. Djogja's afwijzing van bemidde ling kwam nog vöér het officiële aanbod van.de U.S.A. Walter Foote de Amerikaanse consul-generaal te Batavia, heeft gisteren dr. Gani er van In kennis gesteld dat het aan bod van „goede diensten" ook geldt voor de Republiek. Mohammed Hatta, de Republï- kleinse vice-president, heeft giste ren in een rede te Fort de Koek (Sumatra's Westkust) gezegd: „Wij moeten, overeenkomstig de wens van de Veiligheidsraad, vijan delijkheden vermijden, maar wan neer de Nederlanders ons aanvallen zullen wtj weerstand bieden. Het Indonesische volk verlangt naar vrede, maar het zal zich paraat houden voor elke Nederlandse pro vocatie. De Nederlanders hebben talrjike steden bezet, maar onze soldaten zijn er in geslaagd hun Verbindingen af te snijden. Wan neer de Nederlanders zich geïso leerd zien, zouden zg hierin een voorwendsel kunnen vinden om aan te vallen. Laat ons dus waakzaam blijven." Nadat Hatta de noodzakelijkheid betoogd had, dat de Nederlanders zich terugtrekken op de vroegere demarcatielijnen, besloot hg zijn rede met de woorden: „Ik weet. dat er onder ons heethoofden zijn, maar wij moeten er ona toch op toeleggen het hoofd koel te houden. Een vreedzame regeling is te verkiezen boven een oorlor. Dat mag ons echter niet weerhouden in de over tuiging dat de overwinning aan ons zal zijn, omdat het recht aan onze zijde is." Gani zegt: Hoofd- en bijzaken TSJU DE KANONNEN zwijgen -1- op Java en Sumatra, komt de allermoeilijkste periode. Een diepe wond moet worden geheeld, wantrouwen moet plaats maken voor vertrouwen"... Men schuwe de moeilijkheden niet, men onderkenne ze, hoe eer hoe beter, en men late zich niet door allerlei bijzaken van de hoofd zaak afdringen. 'Het kan geen kwaad op een groepje spraak- en menrngverwar- ringwekkende bijzaken te wijzen: in de Veiligheidsraad ontketent, in afwezigheid van Nederland en Djogja, een Australiër een discussie over bezorgingsnalatigheden van de Nederlands-Indische tante Pos, toen het bericht van Lake Success te Batavia arriveerde met bestemming voor Djogja. De geadresseerde heeft lang niet zo geklaagd als de Australiër. De voorzitter van de Veiligheids raad. een Egyptenaar, wist Gani (te Batavia) en Sjarifoeddin (te Djog ja) niet uit elkaar te houden bij zijn sr-eech; misverstand op misver stand, Sjarifoeddln verklaart te Djogja, dat Djogja zich niet langer gebon den acht aan Linggadjati, omdat Nederland (i.e. Van Mook) Banka en Billiton zelfstandigheid heeft gegeven in strijd met Linggadjati. Bank n Billiton daarentegen vie ren fe*. c, omdat ze vrij zijn gewor den op grond vèn, en in overeen stemming mèt Linggadjati: ta bleau. Soekawati, president van de Gro te Oost, is per boot naar Batavia vertrokken en hem is alle eer bewe zen. die hem toekomst. Zijn resi dentie is Makassar, en te Makassa» nu, in het Indonesische Makassar, betreurt men het. „dat er te Lake Success een precedent is geschapen, waardoor de Veiligheidsraad tel kens bij conflicten tussen separa tistische en andere bevolkingsgroe pen binnen het rijksverband voor verzoeken van overeenkomstige aard kan worden aangesproken"; onder broeders!, zou men kunnen verzuchten. Franse bladen vinden, dat Ame rika wel wat al te veel reddende (dollar) engel gaat spelen in de hele wereld, en nu ook weer in Azië; en een Engels Lagerhuislid sprak over „sancties tegen Nederland, om het te verhinderen voort te gaan met de verachtelijke aanval", dat was n.b. nh het staken van het vu ren! Deze knipsels, bij de tientallen andere die men kan verzamelen uit de Babylonische wereldpers, geven blijk dat men zich gaat verwarren ln bijzaken, en dat men de hoofd zaak uit het oog verliest En die is heling van de wond, op een vertrou wenwekkende wijze. Zonder uitstel. OPKLARINGEN Nog plaatselijk regen buien, vooral in ae -nacht Daarna zwaar bewolkt met opklarin gen. Iets hogere tempe ratuur. Matige, aan de kust vrij krachtige wind tussen Zuid-West en Nonrd-West, 7 Aug.: Zon op 5.09 uur, onder 20.21 uur. Maan onder 10.51 uur, op 22.23 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 7.44 uur, 2e tij 19.45 uur. Waarnemingen, te Rotterdam heden morgen. 8.40 uur: Luchtdruk 755.9; wind West 5; temp. 17.2, max. 20.0 (gistermorgen 8.40); min. temp. 15.5 (gistermiddag 2.40). Betrokken. Dr. Gani, de republikeinse vice- president, heeft tegen de vertegen woordiger van A.F.P. gezegd: „Ik weet, dat de Nederlandse re gering de Nederlandse autoriteiten te Batavia opdracht gegeven heeft met mü in contact te treden. Ik wacht hun bezoek: aan heu is de eerste stap". Dr. Gani heeft nog geen enkel contact met hoge Nederlandse autoriteiten gehad. Evenmin heeft hij opdrachten van Djogja ontvan gen. De reacties te Makassar over het bericht, dat Nederland de resolutie van de Veiligheidsraad aanvaardde, waren uiteenlopend. Er was onmis kenbaar enige verwarring te con stateren, hetgeen, verklaard moet worden, zo meldt Aneta, door de veronderstelling, dat de Republiek niet in staat zou blijken haar strijd organisaties in de hand te houden. Tegenover algemene opluchting in Indonesisch© kringen over het feit, dat verder bloedvergieten beperkt wordt, betreuren deze kringen het, dat thans een precedent geschapen is, waardoor de Veiligheidsraad tel kens bij conflicten tussen separatis tische en andere bevolkingsgroepen binnen het rijksverband voor ver zoeken van overeenkomstige aard geplaatst kan worden. A.F.P. meldt verder dat Gani aan Sjahrir een telegram heeft zonden van de volgende inhoud: „Rond de door de Nederlanders bezette steden handhaaft het repu blikeinse leger zijn strijdmethoden. Het bevel tot het staken der vijan delijkheden zoals het door dr. Van Mook is gegeven, betekent, dat de Nederlanders niet verder zullen op trekken. maar wel voort zullen gaan met hun zuiveringsacties. Dit impliceert de mogelijkheid, dat het bevel tot het staken der vijandelijk heden illusoir is. Deze toestand moet duidelijk ter kennis worden gebracht van de vreemde mogend heden en van de Veiligheidsraad. Het bevel tot het staken van het vuren, dat door de republikeinen is gegeven, houdt geen enkele beper king in"/ aldus het telegram. De Koningin heeft gisteren het wetsontwerp betreffende de doua ne-overeenkomst NederlandBel giëLuxemburg ondertekend. Hier mede Is de douane-overeenkomst, behoudens de ratificatie, een feit geworden. Neerlands tweede koopvaardijschip, het rrmtorpassatiersschip „Willem Ruys" van de A.URotterdamsche Lloyd, nadert zijn voltoo'mg. Men hoopt het schip, dat onder commando van kapitein C. H. Vellinga komt te staan, begin September van Vlissingen naar Rotterdam te kunnen dirigeren, waar het in een droogdok zal worden opgenomen voor het verven van de romp. Het zal vermoedelijk wel October wor den alvorens de „Willem Ruys" gaat proefvaren. Prinses Irene ontving voor haar achtste verjaardag van de Neder landse strijdkrachten, wier petekind zij is, een taart waarop behalve acht kaarsjes ook nog figuurtjes waren aangebracht, die de verschillende onderdelen van de krijgsmacht voor stellen. Prinses Irene's peetvader de Nederlandse krijgsmacht ter zee, te land en in de lucht die op 31 Mei 1940 bij de doop der Prinses in de palels- kapel van Buckingham Palace te Londen voor het eerst als zodanig optrad, is op de achtste verjaardag van het prinsesje niet achterwege gebleven. Deputaties van de onderdelen der Nederlandse krijgsmacht de Konink lijke Luchtmacht, het K.N.IX., de Marine die de veelhoofdige peetvader vertegenwoordigden, maakten hun opwachting ten Faleize Soestdijk om er het jarige prinsesje gelukwensen en geschenken van de peetvader aan ie bieden. t dat het vingertje in het mondje er op wijst, dat er spoedig een tandje door zal breken. Ook in het Prinselijk ge zin, zoals cveral elders, vreugde over het komende eerste tandje. „Ze spuugt", merkt T-ene op. „Neen. ze kwijlt", verbetert Beatrix haar zusje1: s Na een verversing en een stuk van de grote verjaardagstaart neemt de deputatie dan bij monde van ritmees ter van der Laan afscheid van Prin ses Juliana en haar vier dochters. Er staat voor Irene immers nog meer te wachten. Eigenlijk is de Nederlandse krijgs macht sinds de intrede van het vrou welijk element in ons leger ook peet moeder geworden en dus waren gis teren een VJEï.K.-sergeante en eert sergeante van de MARVA in de de putatie opgenomen. Ritmeester van der Laan zette het „zwaard" in de grote taart, die het prinsesje van de krijgsmacht had ge kregen en even -later zat de jarige al smakelijk te eten. Een verrassing Belangstellend onderhoudt Prinses Juliana zich met de soldaten, onder officieren en officieren, die deel uit maken van de deputatie. Irene zegt het wel jammer te vinden, dat het regent, maar haar gezichtje straalt zo veel opgeruimdheid uit dat het gezelschap amper merkt, dat buiten de Tegen haar -sehade voor een heel seizoen schijnt te willen inhalen. En dan komt voor het gezelschap de verrassing: prinses Marijke wordt binnengebracht. De jongste prinses bleek erg leven dig. Zij was, naar Prinses Juliana meedeelde, de operatie uitstekend doorgekomen. Terwijl de drie oud sten om beurten of tegelijk de jong ste Oranje-spruit kietelen, horen we Nog geen 24 nur na de vernieti ging van een arsenaal van verzetslie den door Britse sappeurs te Jeru zalem, hebben Joodse verzetslieden het arbeidsbureau opgeblazen. Het gebouw werd door een tijd bom verwoest. Een van de slacht offers. een Britse politieagent, trachtte de bom uit het gebouw te verwijderen. Jeruzalem schudde door de explosie op zijn grondves ten. Van officiële zijde wordt mede gedeeld. dat voor Joodse wijken te Jeruzalem de avondklok van sche mering tot dageraad weer is afge kondigd. Later is nog officieel me degedeeld, dat twee Britse politie agenten onder het pum gevonden zijn. zodat m totaal drie personen bij de explosie het leven gelaten hebben. Luitenant-Generaal Spoor heeft over radio Batavia een kort woord gericht tot de familieleden van üe troepen in Indonesië. Hij bracht hen dank voor de grote morele steun ge schonken aan öe soldaten m deze moeilijke weken. Beschuldigingen en weer over De Republikeinse regering heeft in een officieel radiotelegram uit Djog ja de voorzitter van de Veiligheids raad der U.N.O. er van in kennis gesteld, dat de Nederlandse troepen de order „staakt het vuren" zes maal hebben overtreden. De Republiek preeisieert deze gevallen als volgt: de bezetting van Gombong, het bombar dement van Pïngit op Dinsdag 5 Augustus 16 uur. een luchtverken- mngsvlucht ten Zuiden van. Malang, de bezetting van Grissee op Oost- Java en acties op Madoera en Suma tra. Een Nederlands communiqué uit Batavia meldt, dat de Republikeinen drie maal het bevel „staakt het vu- rGAi w'n(* hebben geslagen. 1 deze overtredingen van Repu blikeinse zijde hadden plaats bii Soe- rabaja. Te Watadoekon. werd met automatische wapens op een Neder landse post gevuurd. Te Gemolkerep en Modjokasri werden Nederlandse detachementen door groepen van 200 a 300 Republikeinen aangevallen. Verder wordt in dit communiqué ontkend, dat Gombong na het bevel tot het staken van het vuren is be zet. De plaats werd 4 Augustus bezet, aldus het communiqué. Sjahrir, die gisteren in Caïro aan kwam, deelde aan op het vliegveld verzamelde journalisten mee dat hfj vandaag met Hadji Agoes Sallm, Sja- rifoeddins minister van buitenlandse zaken, naar Lake Success zal ver trekken. Ik ga om beschikbaar te zijn voor alle besprekingen van de Indonesi sche kwestie door de Veiligheidsraad, en om te zien hoe de zaken erbij staan na het besluit om het vuren te staken, zo zei hij. Ik zal trachten vast te stellen welke stappen de Veiligheidsraad zal ondernemen. Het besluit van de Veiligheidsraad is het gunstigst voor de Nederlan ders, die hun positie kunnen conso lideren, aldus Sjahrir. Ik denk dat arbitrage een oplossing zou kunnen brengen. Sjahrir zal waarschijnlijk verzoe ken om een internationale commissie van onderzoek. De beste oplossing van het conflict zou de evacuatie van de Nederlandse troepen uit Indonesië zijn, zei hij. (Van onze Haagse redacteur) Op Java en Sumatra is sedert Maandagavond 24 uur een alleszins merkwaardige toestand ontstaan. De vijandelyScheden z(jn aan heide kan ten gestaakt zonder dat er overleg is gepleegd tussen de Nederlands- Indische regering en de regering van de Republiek om tot overeenstem ming te komen betreffende het staken van het vuren. Het geweld !s thans uitgebannen door twee eenzijdige besluiten. Het Is duidelijk dat voor een duurzame regeling echter een overeenkomst tussen de twee partijen nodig zal zjjn. gesprek over de toekomstige staat kundige verhoudingen weer kan worden opgenomen, zal zonder twij fel een scherp debat over dit be langrijke punt ontstaan.Dat men hierover zonder buitenlandse hulp tot overeenstemming zou kunnen komen, lijkt bij voorbaat reeds uit gesloten. Dit betekent dat, voor de discussies vruchtbaar kunnen wor den, eerst beslist zal worden wie de buitenlandse hulp zal kunnen ver lenen. Nederland heeft zich daar over reeds uitgesproken toen het het Amerikaanse aanbod van goede diensten aanvaardde. De eerste vraag is echter of de Republiek zich daar zonder meer bij zal neerleggen. Amerika heeft zijn eigen standpunt over het terug trekken der Nederlandse troepen reeds duidelijk gemaakt. Berichten van Java wjjzen er reeds op dat het vertrouwen van de republikeinen in de Amerikaanse hulp waarschijnlijk in verband daarmede niet te hoog gesteld is. De tweede vraag is dan of de Republiek het zal wagen de goede diensten der Verenigde Staten af te Niettemin kan niet worden ont kend dat slechts door deze twee eenzijdige orders de toestand kon worden geschapen welke aan de resolutie van de Veiligheidsraad te gemoet komt. Had men dit willen bereiken door een tweezijdige over eenkomst die beide partijen aan el kaar bindt, dan zou ongetwijfeld onmiddellijk de afbakening van de demarcatielijn aan de orde zijn ge komen. Hoe de Republiek daarover denkt is uit de rede van Sjarifoed din gebleken. Zij eist onmiddellijke terugtrekking van de Nederlandse troepen naar de vroegere demarca tielijnen. Omtrent het Nederlandse standpunt heeft mr. Van Klef fens te Lake Success geen twijfel laten bestaan. Terugtrekking .zou nieuwe chaos betekenen, aldus heeft hij daar betoogd en daarbij kreeg hö krachtige Amerikaanse steun. Voordat tussen beide 'partijen het Nokrasji Pasja, Egypte's premier, heeft gisteravond in de Veiligheidsraad een uiteenzetting gegeven van het standpunt van Caïro in de kwestie van de Britse troepenhezetting, die door Egypte bfj de U.N.O. aanhangig is ge maakt. Hij eiste onmiddellijke en onvoorwaardelijke evacuatie van de Britse troepen uit Egypte en de Soedan. Verder verlangde h|j dat liet Britse be stuur van de Soedan (in 1899 Ingesteld) terstond zou worden beëindigd. troepen maakte het verdrag nog niet strijdig met het handvest. Een even tuele herziening van het verdrag ging slechts beide partijen aan er niet de Veiligheidsraad. De onder handelingen waren mislukt omdat Egypte niet bereid was de Soedane- zen zelfbestuur te geven. Overigens kon Egypte geen aanspraak op her ziening maken vóór 1956. Merkwaardige ontdekking te Amsterdam (Van onze Haagse redacteur) De Haagse restaurateur A. Ada ma heeft, naar hij ons mede deelde een belangrijke ontdek king gedaan op de tentoonstelling van Weense kunst te Amsterdam. Kt is n.l. gebleken dat bet b®" kende „Schilderinterieur van Ver meer tweemaal is gesigneerd. De eerste en tot dusverre enige be kende ondertekening staat op de kaart en luidt J. Vermeer. De tweede en tot nu toe onbekende tekening is gevonden op het dwarslatje van de tabouret waar op Vermeer zichzelf in zijn eigen atelier zou hebben geschilderd en luidt P. de Hoogh. De heer A, arht het waarschijnlijk dat Ver meer zich in zijn eigen atelier door P. de IIoo$rh heeft laten schilderen zodat dus d figuur op naam van De Hoogh zou komen te staan, terwijj de rest van het schilderij van Vermeer blijft. Een samenwerking van dc twee mees ters wordt door de heer Adam a volstrekt niet onmogelijk geacht. IJjj heeft van jhr. Hoclll, direc teur van het Ri|ksmuseum, het bericht ontvangen dat met zijn veronderstelling ernstig rekening wordt gehouden. Zaterdag wordt ern dan Ook de gelelgenheid gebo den om de tweede aantekening met de kwartslamp te onderzoe ken. Nokrasji Jasja zei dat volgens de Egyptische regering de huidige span ning tussen Engeland en Egypte een gevaar voor de vrede oplevert. De blijvende bezetting van Egypte door Britse strijdkrachten schept voortdu rende wrijving. Het Anglo-Egyptisch verdrag van 1936, aldus de minister, is in strijd met bet Handvest der U.N.O., omdat dit verdrag de volkomen souvereini- teit van Egypte niet erkent Egypte was bij bet sluiten van dat verdrag niet vrij, omdat er Engelse troepen op Egyptisch grondgebied lagen en er pressie op de Egyptische regering werd geoefend. Engeland, zo betoogde Nokrasji Pas ja, wilde in werkelijkheid geen bond genootschap met Egypte. Zij zijn er op uit om de aaneensluiting van de Soedan met Egypte te verhinderen. De Britse permanente afgevaardig de., Sir Alexander Cadogan. ant woordde Nokrasji. Hij zei, dat het verdrag van 1936 vrijelijk door beide partijen was aangegaan en bindend was tot 1956. Daar het verdrag gel dig is. kan de Veiligheidsraad niets anders doen dan de kwestie van de agenda schrappen. Juist door het ver drag was Egypte nagenoeg zonder schade en als een rijker land uit de oorlog te voorschijn gekomen. De aanwezigheid van vreemde wijzen. Het antwoord op deze vraag zal waarschijnlijk tevens een ant woord op vele andere vragen zijn, en aangezien het spoedig zal moe ten worden gegeven, blijkt de ver wachting gerechtvaardigd dat al heel snel een wijdere blik op de toekomst zal geworpen worden. Den Haag: Geen arbitrage In verband met de mededelingen van Sjarifoeddin en Sjahrir dat de Republiek een oplossing van het conflict door internationale arbitra ge wenst, zeide een zegsman in Den Haag dat Nederland in dit con flict geen arbitrage zal kunnen aanvaarden. Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat goede diensten gaarne zullen worden aan vaard om uit het slop te komen. Nog steeds stelt de Repu bliek zich blijkbaar op het standpunt dat zij souvereine rechten heeft, aldus deze zegs man, die zich over die houding echter niet wilde uitlaten. Wel wees hij er op dat in de Ame rikaanse vergadering van Maan dag duidelijk tot uitdrukking is gebracht dat de Verenigde Sta ten deze souvereiniteit niet er kennen en niet zullen erkennen. Van grote betekenis wordt in Den Haag voorts ook geacht het feit dat de Amerikaanse verklaring zeer nadrukkelijk stelt dat de Ver enigde Staten de autoriteit van de leiders der Republiek slechts erken nen in de gebieden die daadwerke lijk onder hun gezag staan. Daar toe kunnen, zo meent men in Den Haag, de nu onder Nederlandse contróle staande delen van Java en Sumatra niet meer worden gere kend. De gTOOiste Oostenrijkse olieraffi naderij te Lobau in de Sovjet-zone is door Russische troepen overge nomen. De raffinaderij, die toebe hoort aan dc österreichïsche Minc- ralölwcrke en waarvan de Shell en dc Socony Vacuum Company van New York de meeste aandelen be zitten, werd op 1 Augustus door Russische militairen bezet Later arriveerden Sovjet-func tionarissen, die de employê's bijeen riepen en een proclamatie voorla zen, waarin werd vastgesteld, dat de raffinaderij eigendom van de Sovjet-Unie was geworden. Ver schillende employê's werden om politieke redenen ontslagen. Britse, Amerikaanse en Franse autoriteiten te Wenen spraken hun grote verwondering uit over de Sovjet-maatregel, daar de commissie voor het Oostenrijkse vredesverdrag nog steeds de Oostenrijkse olie activa als een van de belangrijkste kwesties moet ontrafelen. (Van onze Haagse redacteur) Met de groenten gaat het iet® beter. De aan\oer op de \eilmgen is zo, dat alleen inferieure kwa liteiten worden doorgedraaid. Slechts komkommers en peren zun er tc oversloedig, Deze laatst© g"oente laat men nu echter wat langer op het land staan, in af wachting van het resultaat van de besprekingen over afname van onze groenten door de Britse zone van Duitsland. Helaas is de capa citeit van de diepvnesinstaliaties lang niet altijd bij machte om op een gegeven ogenblik een zeer groot overschot te kunnen ver werken, bovendien zal dit altijd min of meer een luxe product blijven ook al zullen de prijzen geleidelijk wel wat lager worden. Waarschijnlijk zal men hier toch reeds deze winter iets kunnen merken tengevolge van de lagere inkoopsprijs, maar in de hoge productiekosten zal vooreerst wel geen verandering komen. Schrale export Op het ogenblik exporteren wij veel peren naar Engeland, waar door de markt in het binnenland van deze vruchten niet zo royaal kan worden voorzien. Maar ook Belgie en Italië zenden veel fruit naar Engeland. Export van appe len naar dit land is niet toege staan, slechts druiven en meloe nen wij men er, naast onze peren afnemen. Met de tomaten zitten wij min of meer in onze maag. Engeland, een van onze grootste afnemers, heeft de invoer van sla en tomaten stopgezet. Verleden jaar heeft zich een dergelijke toe stand voorgedaan, maar door het mislukken van eigen oogst, heeft men toen tenslotte toch nog in de import hiervan toegestaan. Of er dit jaar nog verandering in de bestaande toestand zal komen, wordt ten zeerste betwijfeld. Wel heeft Ierlahd er in toegestemd een behoorlijke hoeveelheid van onze tomaten af te nemen, maar dit weegt niet on tegen onze vroeger© export naar Engeland. Ik deed alles in. een droom, ver klaart de 47-jarige letterkundige Jan H. Eekhout voor het tribunaal te Leeuwarden. Er is hem heel «ii- ten laste gelegd. Hp was lid van de N.S.B., hjj adviseerde het nationaal- socialistiseh gezinde hoofd van de afdeling „Boekwezen" van het de partement van volksvoorlichting en kunsten op welke wijze men het best tot de oprichting van een na tion aal-socialistisch schrijversgilde kon komen. Hij stelde zien ter be schikking van Goedewaagen aJs lei der van de vakgroep letterkunde. Hjj schreef in verschillende natio- naal-sociallstische bladen. Tot het werk dat hij tijdens de bezetting «.uitgaf behoort Groot-Duitse Dicht kunst. Toen Eekhout in 1943 naar Leeuwarden verhuisde, betrok hg een Joodse woning. „U stelde Uw gaven in dienst van de vijand. Op alle mogelijke manieren bent II hurt van dienst geweest. U had moeten inzien dat de Duitsers U op litte rair gebied voor hun wagen span den," zei de president. De raadsman van Eekhout deelde mede dat deze na de bevrijding van het ene Duitse kamp naar het andere was overge bracht. Tenslotte kwam hij in een kamp in ons land terecht. Hij wordt thans in een sanatorium in Wezep verpleegd. In verband met de ge zondheidstoestand vroeg hij het Tri bunaal zijn cliënt een lichte straf op te leggen. Het Tribunaal adviseerde daarop internering tot 1 October 1847. De actie van de Nederlandse Katholieke Bond van Sigarenwin keliers en de Vakgroep Detailhan del Tabak heeft tot resultaat ge had. dat met ingang van 1 Septem ber a.s. sigarenfabrikanten en gros siers verboden zal worden sigaren, te leveren aan afnemers, die geen geldig codenummer hebben. Dit is het gevolg van een bespre king, die dezer dagen te 's-Graven- hage werd gehouden op het Rijks bureau voor Tabak met het volle dig bestuur van de Vakgroep Siga- renindustrie en vertegenwoordigers van de grossiers, In het algemeen zullen, gemengde bedrijven, café's en particulieren dus geen sigaren meer geleverd krijgen. Alleen z.g.n. thuiswerkers mogen leveren zoals zjj dat wensen. Dit maakt op da totale productie slechts enkele pro centen uit. Ook die enkele fabrieken, die voorheen rechtstreeks afleverden, zullen dit mogen blijven doen op een speciale vergunning van het Rijksbureau voor Tabak. Ten aanzien van de geruchten, omtrent een spoedig vrijkomen van sigaretten en kerftabak kan worden medegedeeld, dat hiervan noch. bij het Ministerie, noch bij het Rijks bureau, noch bij het Centraal Dis tributiekantoor enige sprake is. Uit ccn en ander blijkt, dat de sigaren bonvrtj blijven. „KOTA INTEN" MORGEN UT ROTTERDAM Morgen, Donderdag 7 Augustus om 12 uur, zal het m.s. „Kota In- ten" met 666 man repatriërend mi litair personeel uit Indonesië in Rot terdam aankomen. Met de ontscheping zal om 13 uur aan de Llovdkade een aanvaar ge maakt worden. Onder de opvarenden bevindt zich personeel van de Koninklijke land macht, de L.S.K., de Kon. Marine, het K.N.I.L., voorts mariniers* als mede familieleden van KNIL- lersoneel. Er, zijn 235 zieken aan fel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1