Groot-Brittanje haalt opnieuw de buikriem aan HET ROTTERDAMSCH PAROOL f Australië en-U.S.A. bereid te bemiddelen Amerikaanse onbeperkt films worden toegelaten TOEZICHT OP VERDELING VAN DE ARBEIDSKRACHTEN Europa's langzaam herstel oorzaak Tochgoudinbodem van Veluwe? De Blaak in 1950 Bioscoopbond was niet ingelicht Mr. Teppema sprak met Chifley Nadjamoeddin naar Amerika Eekhout deed alles in een droom Deze week: alleen tabaksbonnen Red. en A dm. Lacge Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal losse nummers 0,09 I. i i -..i—i i 11 i. 11 Donderdag 7 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Arasterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 182 Opnieuw heeft premier Attlee drastische bezuinigingsmaat regelen aangekondigd, ditmaal tijdens de debatten over de binnenlandse economische toestand, die gisteren in het Lager huis zijn begonnen. Het leger zal worden ingekrompen, beiutine- toewijzingen worden verminderd, het reizen naar het buiten land beperkt, de import-quota voor luxe-artikelen» hout en levensmiddelen verlaagd en de productie van niet direct nood zakelijke artikelen stopgezet. De beoogde verhoging van de export zal enige opoffering van de individuele vrijheid met zich meebrengen voor de ondernemers en arbeiders, aldus Attlee. Er zal een tijdelijk toezicht worden ingesteld op de verdeling der arbeidskrachten, om het indienstnemen van arbeiders voor minder belangrijk werk te beperken. Nadat de vroegere minister van koloniën Oliver Stanley (cons.) het debat had geopend, stond Attlee, onder een storm van toejuichingen van de regeringsbanken, op, om zijn aangekondigde „crisis-rede" te houden. Hij begon met een alge meen overzicht van wat in de pe riode dat Labour aan het bewind Is geweest werd bereikt. Wei zal de dollar-lening aan het eind van het jaar uitgeput zijn, zo zei hij, maar de dollars zrjn niet verspild. In de afgelopen twee jaren waren de prestaties van die aard geweest, dat het land er trots op kon zijn. Het langzame herstel van Europa en. de grote verplichtingen in het buiten land hadden Groot-Brittannië's herstel echter tegengewerkt en konden ook niet onder contröle gebracht worden. Het totale nadelige saldo van de betalingsbalans 400 miiiloen pond sterling in 1946 was In de eerste helft van dit jaar gestegen tot iets meer dan het jaarlijkse ge middelde van 700 millioen pond aterling. „Voor het jaar 1946 be droeg ons totaal tekort aan dollars minder dan 350 millioen pond ster- P A ROLCSCOOP Egypte maakt geschiedenis MET het Nederlands-Indische probleem heeft de Veiligheids raad opvallend haast kunnen ma ken; zo ingediend, zo behandeld, zo een vorm voor afdoening gevon den misschien nog wei door het feit, dat er eigenlijk maar éen party was en dat die éne partij alle me dewerking verleende die men van een ia,tsoenlyk land kan verlangen: i.c. Nederland. Hoe lang echter hangt de smook van de Balkan reeds boven de vre- desverhoudingen oost en west van de demarcatielijn! En hoe lang al is men doende in bet Egyptiscn-Bntse conflict, om van Palestina, e.d., nog maar te zwijgen. Egypte maakt gebruik van de conjunctuur: Engeland moet zich uit allerlei „imperiale" posities te rugtrekken en gaat binnenslands een ernstige economische crisis tege moet; met de reeds voltrokken ont ruimingen door Britse troepen is Egypte nTet tevreden, alles moet weg, zelfs al baseert Londen hel blijven der laatste eenheden op grond van een verdrag van 193o; als dat verdrag in de weg staat, dan moet ook dit maar naar de rommel zolder by de andere weggeborgen dingen, die eens de vooroorlogse verhoudingen karakteriseerden. Nokrasji Pasja bracht deze, mo derne, Egyptische zienswyze te Lake Success onder krasse woorden; hsj sprak van „Egypte te bevryden van de last van de Britse imperiale macht, die een aanzienlijk gevaar betekent voor de vrede in het Mid den-Oosten"; 10.000 woorden be steedde hy aan het begrip „weg met het lb-de eeuwse imperialisme, dat z'n doei heeft overleefd". in zyn peroratie vroeg Nokrasji Pasja iets wat iedere Engelsman vreselyk m de oren moet hebben geklonken, nl. „Egypte verzoekt de Veiligheidsraad de Britten te g e- 1 a sten de Soedan by de Nyldelta te ontruimen, volledig, onvoorwaar delijk en onmiddellyk, tevens be ëindiging van het bestuur in de Soedan, zoals de Engelsen het sedert 1899 handhaven". 1 Voortzetting na afloop van de verdaging tot 11 Augustus!. Ais verschijnsel is zo'n redevoe ring op het eerste gezicht opmer kenswaard. Met grote sprongen bevryden ge kleurde gebieden zich van blanke toestanden uit vorige eeuwen. Het wordt voor veel blanken een kwes tie van kiezen op delen, van aan passen ot omkomen in de maal stroom van de 2Uste eeuw, van sa men-roeien met nieuwe riemen met de vroegere overheersten, of over- roeid worden. Tenminste als de Vei ligheidsraad zonder veto's vatbaar der is voor een Egyptische klacht dan voor een Brits verweer op juri dische gronden. Weerbericht OVERDAG MEER ZONNESCHIJN Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond. Aanvankelijk nog en- kele verspreide buien. VT Morgen overdag afne ig mende bewolking met pe- f rioden van~ zonneschijn en overwegend droog /fóSVE/a weer. Verdere stijging LffiMA/p van temperatuur. Gelei- bw T/ delijk verder afnemende wind tussen West en Noord. DONDERDAG 7 AUG. 8 Aug.: Zon. op 5.11 uur, onder 20.20 Uur. Maan onder 12.07 uur, op 22.48 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 8.18 uur, 2e tij 20.23 uur. zware arbeid hogere rantsoenen be schikbaar gesteld worden. CLEMENT ATTLEE „Ik ben vol vertrouwen". ling, zelfs indien de Canadese dol lars worden meegerekend. Voor de eerste zes maanden van 1947 be droeg ons tekort aan Amerikaanse dollars 405 millioen pond sterling. Er - is evenwel een verschil tussen een ernstige stemming en een. pa niekstemming. In de U.S.A. heb ben wij 250 millioen pond sterling van ons crediet uitstaan en in Ca nada 125 millioen pond sterling, terwijl wy nog een reserve van 600 millioen pond sterling bezitten", al dus Attlee. De premier Attlee deelde mee, dat Marshall het Britse voorstel tot een Brits-Amerikaanse bespre king over de Britse dollar-positie had goedgekeurd. Hoger productie Hierna maakte Attlee de maat regelen bekend, die de. regering dacht te nemen om de economische toestand het hoofd te bieden. Een van de belangrijkste dingen is, de binnenlandse hulpbronnen verder te ontwikkelen. „Wij moeten zoveel mogeiyk van deze hulpbronnen aanwenden voor de wederopbouw en de ontplooiing van de voornaamste industrieën, de export van goede ren en' de productie van datgene, waardoor wij on2e import kunnen MET BEZORGDE GEZICHTEN stond gis/eren een menigte voor Downingstreet 10, waar voortdurend minisiers aan- en afreden voor de doorlopende conferenties die aan Attlee's „crisis-rede" voora/g/ngen. beperken. De productie van niet direct benodigde artikelen moet stopgezet worden. In de tweede plaats moet de totale productie zo danig opgevoerd worden, dat Groot-Brittannië in de kortst mo gelijke tijd op eigen benen kan staan. Ten derde moet voortgegaan worden met plannen ter uitbreiding van de productie in de koloniën van het Keizerrijk", aldus Attlee. Het beoogde exportcijfer voor dit jaar kon niet worden bereikt. Het cijfer voor 1948 zou 140 zijn ver geleken met 1938, en tegen medio 1948 opgevoerd moeten worden tot 160 tegen het eind van dat jaar. „Dit zal", zo zeide Attlee, „enige opofferingen van indi viduele vrijheid met zich mee brengen voor werkgevers en werknemers. Wy zullen zekere controlemaatregelen moeten nemen ten. aanzien van het in dienst nemen van arbeiders. Het zou nodig kunnen zyn, om het indienstnemen van arbei ders voor minder belangrijk werk te beperken". Lager uitgaven Vervolgens sprak Attlee over voorstellen tot beperking van uit gaven. De totale sterkte van de ge wapende strijdmacht zal tegen Maart 1948 tot 1.007.000 man te ruggebracht zijn. In verband met deze beperking van de strijdmacht was een grondig onderzoek inge steld naar de Britse defensie-poli tiek in de toekomst. Verder deelde Attlee mede, dat de regering voornemens is de toewijzing voor benzine voor particulieren met een derde te verminderen en extra- toewijzingen (zoals voor dokters! met 10 De toewijzing van ben zine voor commerciële voertuigen zal eveneens met 30 verminderd worden. Voor reizen naar bet bui tenland zullen in plaats van 75 pond sterling per jaar 35 pond sterling per 14 maanden toegestaan worden. Voor de invoer van luxe-artikelen zal een verlaging van 5 millioen pond sterling gelden. De invoer van hout zal met lOmühoen pond ster ling verlaagd worden. De invoer van levensmiddelen zal met 12 mil lioen pond sterling per maand wor den beperkt. De regering zal alles m het werk stellen om de levensmid delenrantsoenen te handhaven. In dien deze echter zouden moeten worden verlaagd, zal een zodanige regeling getroffen worden, dat voor „Niet onze schuld" De voornaamste oorzaken van de huidige economische positie van Gr-oot-Brittanme zyn, zo besloot Attlee, geieg. a buiten het bereik van welke regering dan ook. De re gering heeft zonder twijfel, even als andere regeringen, enkele fou ten gemaakt. Een conservatieve re gering zou ook fouten gemaakt hebben. „Vandaag zyn wij gewik keld in een slag om Groot-Brittan- me, die met door enkelen kan wor den gewonnen. Dit vereist de geza- menlyke inspanning van de gehele natie. Ik ben vol vertrouwen, dat de natie dit zal willen doen, zodat wy nogmaals zuilen overwinnen." Ziliacus, die deel uitmaakt van de oppositie binnen Labour, drong er nogmaals op aan meer samenwer king te zoeken met Oost-Europa, om minder afhankelijk te zyn van Amerika. Kans op nieuwe onderzoekingen Hoewel het onderzoek dat de mi nister van Economische Zaken enige maanden geleden heeft laten instellen In verband met de goud vondsten op de Veluwe een aanvan kelijk vrij onbevredigend resultaat beeft opgeleverd, bestaat er, zo vernemen wij, toch nog een rede lijke kans dat binnenkort op de Veluwe nieuwe onderzoekingen op grotere schaal zullen worden ge daan. Men heeft naar aanleiding van officiële bodemproeven in samen werking met de*-geologische stich ting te Haarlem de structuur van de Velmve-bodem nog eens aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Hieruit bleek dat van de onlangs genomen grondmonsters die elk een redelijke hoeveelheid goud en zilver bevatten, vrijwel alle afkomstig waren uit de omgeving van een thans verdwenen, grote zy-arm van de Pdjn. In verband hiermede be staan plannen om de bodem in de buurt van deze vroegere arm aan een grondig onderzoek te onder werpen, daartoe zal men boringen tot enige tientallen meters diep .wil len verrichten. Wij vernemen hier omtrent nader dat het Rijk echter weinig genegen is de onderzoekin gen voor zijn rekening te nemen en dat het meent, dat dit werk door particuliere firma's moet worden verricht. Treinramp in Tsjecho- Slovakije Radio Praag meidt. dat minstens zestien personen om het leven zijn gekomen door de ontsporing van een sneltrein op weg van Praag naar Banski. 45 personen werden gewond. Het ongeluk is te wijten aan het feit, dat de trein het sta tion van Sekul zonder vaart te minderen binnenreed. De trein ontspoorde toen op de wissels en de machine sloeg over de kop. De machinist en de stoker zijn gear resteerd. In het midden op de tekening het nieuwe gebouw van de Twentse Bank naar ontwerp van architect ir. A. van der Steur. Het beton- skelet is thans tot de le etage gevorderd. Rechts is nog een stuk te zien van het nieuwe gebouw van de Ned. Handel Mij., waarvan architect is Corns, Elffres. Ter weerszijden van het oude, deels vernielde kantoorgebouw zijn twee delen van het beton- skelet voor het nieuwe gebouw btjna tot en mte de bovensie etage gereed gekomen. Over enkele maanden zal het oude middenpand ge sloopt worden, waarna de twee gescheiden delen tot één groot ge bouw zullen worden samengevoegd. In een officiële radio-uitzending is gisteren een Australisch aanbod om samen met de U.£.A. te bemiddelen aan de regering der Republiek overge bracht. Walter Foote.de Amerikaanse consul-generaal te Batavia heeft gis teren, via Radio-Batavia het Amerikaanse aanbod van „goede diensten" aan Djogja meegedeeld. Marshall heeft op een persconferentie te Washing- on verklaard, dat de U.S.A. bereid zyn cembemidrtelingscommissie naar Indonesië te zenden, wanneer beide partijen daarmee hun instemming heb ben betoond. Op de vraag, of de ten aanzien van Indonesië gevolgde poli tiek een precedent vormt voor andere onrustige gebieden, antwoordde Marshall: „Ik kan geen poging doen deze vraag te beantwoorden. Tot heden is dat kwaad al voldoende. Ik kan niet zeggen, dat wy van plan zijn alle geschillen b(j te leggen". lijkheden en terugtrekking der Ne derlandse troepen „tot tenminste achter de demarcatielijnen van Octo ber" wordt verlangd. In het telegram wordt verder gezegd: De'republikeinse regering vraagt de_ Veiligheidsraad om volledig be- grip. voor de ernstige technische moeilijkheden, waar zij zich voor ge steld ziet, zoals tijdsgqbrek en de zware schade, welke door de Neder landse aanvallen aan de verbindings wegen zijn aangebracht. Er is op het 'ogenblik geen bepaal de demarcatielijn. Tengevolge van de methode om mot het Republikeinse nationale leger de bevolking te ver dedigen is dc strijd niet tot bepaalde frontlinies beperkt. In vele steden, welke het Nederlands commando be weert bezet te hebben, hebben de Republikeinse troepen hun posities gehandhaafd. De Republikeinse regering dringt erop aan zo spoedig mogelijk een commissie van vertegenwoordigers uit verschillende landen door de Vei ligheidsraad tc benoemen, naar In donesië te zenden om het nakomen van do order tot het staken der vij andelijkheden te waarborgen. De Chinese consul-generaal te Ba tavia, Tsjiang Tsjia Toeng, heeft in een radiotoespraak zijn grote teleur stelling uitgesproken over de hou ding van de Republikeinen tegen over de Chinezen. Hij verklaarde, dat in tegenstelling tot Republikein se beweringen, de Chinezen nergens partij hebben gekozen voor de Ne derlanders. ..De onderdanen van de Republiek, aldus de consul-generaal, schenen alle haat over te dragen op de Chinezen, toen zij de vlag van China op dc huizen van de Chinezen zagen". Hij raadde de Chinese ver eniging te Djogja aan om te trach ten de Republikeinse regering tot het inzicht te brengen, dat zij in dit op zicht beneden de maat van een be schaafd volk bleef. De Motion Picture Export Association (uitvoervereniging voor films uit de Verenigde Sta ten, waarvan de grootste Ame rikaanse filmondernemingen lid rijn) heeft bekend gemaakt, dat de Nederlandse regering beslo ten heeft het ministerieel besluit, waarbij bepaald was, dat in Ne derlandse bioscopen ten hoogste achtentwintig speeiweken per jaar films uit de Verenigde Sta ten vertoond mogen worden, op te heffen. De beslissing werd gepubliceerd door de president van de M.P.E.A., Eric Johnston, die telefonisch op de hoogte was gebracht door de am bassadeur der U.S.A. in Nederland, Baruch. De mededeling van Johnston hield verder in, dat de „nieuwe overeen komst tot stand is gekomen bij een onderhoud tussen Baruch en J. H. Reinink, secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen." Er is volgens het Amerikaanse bericht ook onderhandeld met een grote productiemaatschappij in de Verenigde Staten aangaande ten minste één en mogelijk twee semi- documentaire films over Nederland. Van bevoegde departementale zijde verneemt het A.N.P., dat het totaal-bedrag aan deviezen, dat voor films uit de Verenigde Staten beschikbaar blijft, niet verhoogd wordt. De heer J. G. J.' Bosman, direc teur van de Nederlandse Bioscoop bond, heeft medegedeeld, dat het ministeriële besluit aangaande de beperking van speeiweken voor Amerikaanse films voor een iaar van kracht was cn dat de minister de geldigheid niet verlengd heeft. Met betrekking tot nieuwe maat regelen was officieel nog niets be leend. De heer Bosman meende in tussen te kunnen verzekeren, dat de Bioscoopbond er naar zou streven, dat die maatregelen worden getrof fen, welke in het belang zijn van het Nederlandse filmbedrijf. Vol gens hem zog de meerderheid der exploitanten niet aarzelen maatre gelen te sanctionncren, welke ertoe leiden, dat dc ondernemingen in Ne derlandse handen blijven. Ook al zouden deze maatregelen in éerste instantie wellicht een nadeel bij de exploitatie betekenen. De bond zal een billijke verdeling der deviezen nastreven. Engelse phytopathologen heb ben in Nederland studie gemaakt van de bestrijding van de colorado kever, zijn overtuigd van de kracht der bestrijding en waren onder de indruk van de in Nederland bereik te resultaten. ONDERHOUDSWERK TABOE! en de minister sloopte het weer De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer L. Neher, heeft zich in een circulaire tot de burgemeesters van alle gemeenten gewend, om bij hen aan te dringen op een strenge handhaving van een door hem uitgevaardigd besluit, volgens hetwelk met ingang van 1 Augustus tot 31 October het verle nen van goedkeuringen voor onder houdswerkzaamheden wordt stop gezet. Deze maatregel is noodzake lijk omdat onderhoudswerk in het algemeen zeer arbeids-intensief is, terwijl thans alle arbeidskrachten noodzakelijk zijn om vergroting van de woningvoorraad mogelijk te ma ken. In dezelfde brief doet de Minis ter een beroep op de burgemeesters niets achterwege te laten, om ook het zwarte bouwen tegen to gaan. De minister deelt ln dit verband mede, dat hjj kort geleden ln zeven gevallen van zwart bouwen besloten heeft de afbraak van hetgeen reeds was opgetrokken te gelasten. Makreel wordt tien cent duurder De prjjs voor gerookte of ge stoomde makreel is met 10 cent ver hoogd. De maximumverkoopprrjs is thans vastgesteld op 1.45 per kg. netto. Het bedrijfschap voor vis serijproducten heeft tevens bepaald, dat in het belang van. de afzet klei ne kabeljauw tot 35 cm en schelvis tot 30 cm. gerookt of gestoomd mo gen worden. Voor deze vissoorten gelden de volgende maximumVer- koopprijzen 1.10 resp. 0.95 per kg. netto. Mr. P. E. Teppema. de Nederland se gezant te Camberra. heeft gisteren de Australische minister-president, Chiflev, bezocht om hem te spreken over de Australische boycott op Ne derlandse schepen. Beider commen taren na afloop van hpt onderhoud waren nogal tegenstrijdig. Chifley zei tegenover de pers, dat tijdens de discussie de situatie in In donesië was besproken cn de Neder landse handei met Australië, doch een officieel protest tegen het eerder genoemde verbod had hij niet ont vangen. Van zijn kant 'verklaarde mr. Teppema, dat de actie van de bond van vakverenigingen de ern stigste gevolgen dreigde te hebben voor de betrekkingen tussen Neder land en Australië. Hij uitte de hoop, dat de Australische regering het hare zou doen om dit verbod op te heffen. Hadio-Djogja heeft gisteravond een nieuwe schending van het be stand door de Nederlanders gemeld. Uit officiële bron werd meegedeeld, dat de Nederlandse troepen van Gombang uit verder opgerukt zijn naar Karanganjar. Het comité, vertegenwoordigende de Daerah Istimewa Soematera Ti- moer (Sumatra's Oostkust! heeft in een telegram de aandacht van de Nederlandse regering er op geves tigd, dat zij geen onderhandelingen over dit gebied met de Republiek er kent, indien niet voorafgaand over leg is gepleegd met de vertegen woordiging der bevolking. Het tele gram was namens het comité gete kend door dr. T. Mansoer. Telegram van Ganf Dr. Gani heeft een officiële ver klaring van Sjanfoeddin aan de voor zitter van de Veiligheidsraad getele grafeerd, waarin mededeling wordt gedaan van het staken der vijande- Als je in het veen zit... De veengebieden Groningen, Dren te er. Overijssel stonden de afgelo pen week extra in het teken van de turf. Ter voorbereiding van een nieuwe prijzenbeschikking werd van overheidswege ieder transport van turf in de genoemde gebieden ver boden. Niettemin, werden er toch pogingen ondernomen om turf te vervoeren, hetgeen aanleiding gaf tot een vijftigtal processenverbaal. Uit vrachtauto's langs de wegen werden ca. 225.000 stuks pers- en 300,000 stuks baggerturf in beslag genomen. Hetzelfde iot trof de in houd van een 25-tal turfschepen, te schatten op 2*4 millioen turven. Het vervoersverbod is thans op geheven en een nieuwe beschikking, welke in werking trad op 31 Juli 1947, bepaalt, dat buiten de veen- districten geen turf mag worden verkocht anders dan door tussen komst van erkende handelaren. Di recte verkoop van verveners aan verbruikers is alleen nog toegestaan binnen de veengebieden. Groente uit Italië? De Ondervakgroep import van Groenten en Fruit heeft in ver band met de komende onderhan delingen inzake het handelsver drag met Italië nogmaals de aan dacht van de bevoegde autoritei ten gevestigd op het belang van de groenteimport uit Italië in de periode van half November tot eind Maart. De ondervakgroep heeft dit gedaan met het oog op de in die periode hier te lande heersende schaarste aan groenten, welke het vorige jaar en andere jaren 'tot exhorbitant hoge groen ten prijzen leidde met alle daaruit voortvloeiende moeilijkheden. Ook sultan Hamed II op reis? Aneta verneemt uit Makassar, dat de minister-president van Oost- Indonesië, Nadjamoeddin, via Bata via naar Amerika zal vertrekken. Hij zal waarschijnlijk vergezeld worden door de ministers van bin nenlandse zaken en van voorlich ting. Het ligt in de bedoeling, dat de Oost-Indonesische ministers con tact zullen maken met mr. E. N. van Klef fens om hem van advies te dienen bij de behandeling van de Indonesische kwestie. Voorts is het niet onmogelijk, dat sultan Hamed II van West-Borneo volkomen op eigen initiatief naar Amerika zal reizen. Riouwraad plechtig geïnstalleerd Maandag is de Riouwraad door de resident van Riouw plechtig ge- installecrd. Na diens rede nam de voorzitter van de Riouwraad, Mo hammed Apat, het woord, die de dank van de raad overbracht aan de regering voor de verleende auto nomie. Hollandse paarden voor de Engelse bruidskoets Twee Nederlandse schimmels zullen op 20 November waarschijnlijk de huwelijkskoets trekken vau prinses Eli sabeth en luitenant Philip Mountbatten. Voor dit doel heeft de A.T.O. de beide psarden, bijzonder mooie exemplaren, naar Engeland verkocht. Ik deed alles in een droom, ver klaart de 47-jarige letterkundige Jan H. Eekhout voor het tribunaal te Leeuwarden. Er is hem heel wat ten laste gelegd. Hij was lid van de N.S.B., hij adviseerde het nationaal- socialistisch gezinde hoofd van de afdeling „Boekwezen" van het de partement van volksvoorlichting en kunsten op welke wijze men het best tot de oprichting van een na- tionaal-socialistisch schrijversgilde kon komen. Hrj stelde zich ter be schikking van Goedewaagen als lei der van de vakgroep letterkunde. Hy schreef in verschillende natio naal-socialistische bladen. Tot het erk dat hij tijdens de bezetting uitgaf behoort Groot-Duitse Dicht kunst. Toen Eekhout in 1943 naar Leeuwarden verhuisde, betrok hij een Joodse woning. „U stelde Uw gaven in dienst van de vijand. Op alle mogelijke manieren bent U hun van dienst geweest. U had moeten inzien dat de Duitsers U op litte rair gebied voor hun wagen span den," zei de president. De raadsman van Eekhout deelde mede dat deze na de bevrijding van het ene Duitse kamp naar het andere was overge bracht. Tenslotte kwam hij in een. kamp in ons land terecht. Hij wordt thans in een sanatorium in Wezep verpleegd. In verband met de ge zondheidstoestand vroeg hij het Tri bunaal zyn cliënt een lichte straf op te leggen. Het Tribunaal adviseerde daarop internering tot 1 October 1947. Negentien Joden door bejaard echtpaar verraden Een 70-jange vrouw, Maria van Geel en haar 58-jarige tweede echt genoot Corneiis Pouw uit Amster dam, die gedurende de Duitse bezet ting aan de Amsteldyk te Amster dam een pension exploiteerden, had den zich gisteren voor het Amster damse Bijzonder gerechtshof te ver antwoorden wegens het verraad van verscheidene Joden. Pouw zelf erkent, dat hy ten min ste negentien Joden aan de S.D. heeft overgeleverd. Hij nam deze Joden in huis, incasseerde het pen- siongeld voor een of meer maan den en leverde hen dan ten spoedig ste, soms reeds na enige uren, aan de Duitsers uit. De advocaat-riscaal mr Janssen eiste tegen beiden een gevangenis straf van 20 jaar. De president be paalde de uitspraak op 18 Augustus. Gedurende het tijdvak van 10 t/ra 23 Augustus zijn geldig de bonnen „Tabak J-31" van de tabakskaart elk recht gevend op 2 rantsoenen siga retten of kerftabak. Bon „Tabak J-35" van de gecombi neerde kaart is eveneens aangewe zen voor het kopen van 2 rantsoe nen sigaretten of kerftabak. Bon „Tabak J-32" van de tabaks- kaart is niet aangewezen. Kaas naar keuze Met ingang van de volgende dis tributieperiode (17 t.m. 30 Augus tus) kan de consument desgewenst op de aangewezen kaasbon inplaats van per rantsoen van 100 gram na- tuurkaas, 125 gram gesmolten (korstloze en/of smeerkaas, met uitzondering van buitenlandse kaas) betrekken. Franse regering tegen pri j zenherziening Het Franse kabinet heeft de overeenkomst tussen de - werkge* versbond en het algemeen vakver bond afgekeurd met het oog op het inflatiegevaar. Volgens de overeen komst zouden de lonen met II pro cent worden verhoogd. Wat de prij zen betreft heeft het kabinet 2ich uitgesproken tegen een algemene herziening daarvan. Het handhaaft echter zyn besluit in de naaste toe komst dé prijzen van bepaalde goe deren, waarvan de productie niet langer lonend is, te herzien. Het besluit van de Franse rege ring wordt zowel door de werkge vers als door het vakverbond sterk gecritisecrcl. Beide bonden zullen afzonderlijk en onderling hun hou*1 ding bepalen. De werkgevers ver gaderen Donderdag en het vakver bond Maandag a.s. Aardappelmeel naar f Engeland Als resultaat van onlangs ge houden besprekingen tussen een Nederlandse delegatie en verte genwoordigers van het „Ministry; of Food" in Engeland is een rege ling tot stand gekomen betreffen* dc dc export van aardappelmeel, speciale aar-dappelmeelproducten. en dextrine naar Engeland voor het seizoen 1947'4S. Als gevolg van deze regeling kan de Nederlandse industrie per 1 September a.s. beginnen met de aflevering van 50.000 ton aardap pelmeel en aardappelmeelproduc- ten naar Engeland. Ilij goochelde in twee richtingen Voor het Haarlemse Tribunaal stond gisteren dc zoon van de ex- directeur van het Frans Hals-mu seum, K, W. D. Gratama, terecht. Hij had een schilderij van Frans Hals voor tienduizend gulden aan. een verbindingsman van de Duit sers geleverd. Na de bevryding toen hy in dienst was van het M.G. en deel uitmaakte van de missie tot opsporing van gestoien Nederland se kunstschatten, was het doek door zijn bemiddeling weer terug gekomen. Bovendien was hjj be trokken in_ een handelsvennoot schap die via derden verbeurdver klaarde auto's aan de bezetter le verde. De verdediger wees er op dat hij verschillende illegale werken verricht had. De uitspraak werd bepaald op 20 Augustus.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1