C G De stemming in Batavia Vacantie Prof. Fokker pleit voor de zevende boventoon STADSNIEUWS Een zeldzaam jubileum in Schiedam Op een regenmiddag naar Museum Boymans >®T*l«l*bf Vuittltr vXt in yngi" J Muzikale revolutie Orgel met gamelanklanken Huygens wist er alles van! Honderdvijfenzeventig-jarig bestaan van kruideniersfirma Dubbel feest Grootse schoonheid AGENDA De oudjes vermaakten zich nog best Geluk en Behang Sunetta niet door mijn beschadigd? Radio-programma CALVÉ'S mosterdsaus SCHEEPVAART S C H I E D AM EEN BEKWAME BANKETBAKKER Donderdag 7 Augustus 1947 (Van onze speciale verslaggever) Ware het niet dat de grote Barh op geniale wijze met zHn wereld beroemd „Das M ohUemperlerte K!a\ Ierryn stempel had gedrukt op de muziek van r.yn lijd en de onze en daardoor de thans gangbare stem ming oor de plano aan de ulleenheerschapptf had geholpen, dan zou PrDf.or. a. Fokker, curator van het physlseh kabinet der Te.vler- sitchrlng jn Haarlem. zleh niet behoeven In te spannen om de zevende boventoon In de muziek wederom recht te doen wedervaren. In de Span mest ad 's deze strijd van prof. Fokker heeonnen met een \oordrarht o\ei het geluid in de muziek. Daarna is deze hoog leraar zich voor de zevende bo ventoon in de tnuziek gaan inte resseren. dank zu de publicatie vm het werk van onzo irrote Huy gens. die jn één van zijn aan de tnuziek gewilde studies zich er zo uitdrunkriijk C.v, ^srbaast. dat de tnnsid w zijn tijd geen ge bruik maakten van een harmonie, die toch ook consonant was (en is't. De erkende consonanten wa ren namelijk de boventonen van een snaar, tot en met de zesde. Verder gingen de. musici niet "Waarom? Mét Chr. Huygens stelde prof. Fokker deze vraag aan verschil- l„..,4^ m.. o„i ovii pCJiyuuvii, wcjko zyn oeuwviu ode musiu. Het ant 1001a: „h'e |ajs een selectie voor nationale milt- lijk op muzikaal gebied, overtui gend moeten demonstreren, Mèt Huygens zijn we. wat dat betreft, stellig \oor enkele eeuwen onder dak!" zo eindigt prof. Fokker. Zeker; de Haarlemse geleerde is op de hoogte van de grote moeilijkheden, welke nog over wonnen dienen te worden. Men stampt een orgel maar niet z° uit de grond. Gelukkig heeft het Prins Bernhard Fonds door toe kenning ynn een subsidie, wat de financien betreft, een stoot in de goede richting gegdenn. Mede daarom is prof. Fokker vol goede 'moed. WEDSTRIJDEN" VOOR SOLI TAIREN" "Woensdag zijn op de Nenyto-sin- telbaan regionale aUiletiekwedstrp- den voor militairen gehouden, Dins dag 29 Juli en Vrjjdag 1 dezer wer den respectievelijk te Deventer en te Eindhoven soortgelijke wedstrij den gehouden, welke zijn bedoeld Batavia. 27 ]uli 1947 Op Zondag de 21 e. even vóór mid dernacht reed een autc wan het Paleis Fet erf binnen Republikeinse instellingen, gebou- kringen sterk <5« nadruk. ook in die van het vroegere huis van wen, vitale bedrijven ejx de aan- welke zich „progressief" noemen. Sjahcir. In deze auto bevond Indonesische brief bedrijven eji de aan- welke zich „progressie! houding van een aantal personen. In allerlei toonaarden en met waarvan thans de mccsten weer schillend accent hoon men hier -irh dr Korte rliV aa.i dr n™» zÜn vrijgelaten. Brj het verhoor van zeggen -ten dr NO ets die aan dr Uam een van do atudcntea in het Indone- móést.. (de hoogste in Batavia aanwe- risehe studentenhuis trachtte één van hen te ontvluchten; hfj werd zige Republikeinse functionaris) door een viertal kogels getroffen per brief mededeling deed van overl«d cnl«° tiaE^ lster' het besluit van de Regering, dat D IT yo°T ™v" het zz zich niet stemming, die bepaald nrrd door bet besef dat de toestand onoplosbaar was, dat do Impasse niet 1© doorbreken was met onderhandelingen. Het is bekend, dat verschillende regerings personen psychisch geleden hebben onder de loodzware druk die do Im passe op hen legde. Het In mogelijk dat ook zjj nu iets van opluchting i" \j i loeien vooral nu do operatics zich act moest. hc». moest, n-t IOJldpr veel bloedvergieten hebben voltrokken. Merkwaarjfg is dat zelf* zeer be zonnen lieden, na het vallet, van de beslissing een gevoel van opluch ting hebben gens<S. FT R zullen maar weinigen z\jn zo- gebemden weest. Toch zjjn er onnodig licfite j j t- mishandelingen gepleegd en de be- achtte door het bestand, iin jegening die de aangehoudenen on- als die handelsman die zich de vraag stelde: „oorlog, goed, maar D_ wat dan? We zullen „winnen" n&- inn£heeft tuur lijk, maar als de militairen hun lang geduurd. E* lang heett i„.j. men in Batavia en In andere steden, hiermee was, zoals het heet, teerling geworpen." j- dervenden. moet in bepaalde geval- Jeu nog wp! wat it> wenwn hphhen wel wat te wensen hebben overgelaten, uporal a1» ven deze beziet ia het hcht va:i de dagorder Het stadsbeeld van Batavia heeft van Spoor. In elk gfval heeft men de politieke spanning van de iaat- ook tegenover vrfjhooggeplaatst© ste weken nauwelijks geregistreerd. Republikeinse regeringsambtenaren Eerst de afgelopen Zaterdag was verzuimd dc elementaire beleefd- voor een goede opmerker enige ver- heidsvormen in aoht te nemen, het- hoogde militaire actie te bespeu- geen niet te verwonderen valt, als ren; ze was echter van die aard dat men de mentaliteit van deze tot men gemakkelijk kon denken aan aanhouding uitverkorenen kent. alleszins begrgpelflke voorzorgs- Men kan cr maatregelen, gegeven, de politieke incorrecte handelingen bij de Indo- spanning. Wie hierdoor met ver- nesiërs breed uitgemeten onder zéér slechte omstandigheden' geleefd in een gevoel van afwach ting en spanning, van geen zaken te kunnen doen, ook niet in de let terlijke zin des woords en hoe lan ger hoe meer is dit gevoel ondra gelijk gebleken. Daarbij heeft men, weinig geschoold als men in dit op zicht is. zich niet bekommerd of niet willen bekommeren om het po litieke snel, dat, zo meende men, over dc hoofden van de belangheb- Nederlander* benden heen gespeeld werd. In elk -^derianaers. geval had men er ais „realist" („wy Men kan er zeker van zijn, dat deze incorrecte handelingen hh de Indo- f>rond „een enkel „„voel voor. licht gedaan hebben, kunnen wy de 'lek'- bloedvlekken uitwassen en je weet hoe moeilijk die uit de kleren, gaan". Een Hollander als hfj die het gevoel heeft weer in een andere, persoonlijke impasse te zy'n geko men, zal weinig opluchting voelen, omdat hij weet dat andere, niet di rect realiseerbare waarden onher roepelijk vernietigd zuilen worden en dat vooral gescheiden wordt wat by elkaar hoort: een bepaalde soort Indonesiërs en een bepaalde soort Een Republikeins ambtenaar zei: .,Ik zal mijn persoonlijke vriend schappen niet verloochenen, maar muilen Als 111011 de Hollandse samenleving evenmin mijn instinct als Indone- V, Kaa—f mi*iinlr, nn Tint KnnOff cin. f.nk 41. aI1>. -n— weten niet hoe deze te gebrui ken!" bevredigde niet, te meer omdat de Haarlemmer een Ita liaans siusictis od bet spoor was gekomen Giuseppe Tar tint, die in het midden van de achttiende eeuw leefde en die stellig Huy gens* geschrift niet kende die de zevende harmonische een p!aat« in de toonladder had aan gewezen en dat in zijn boek ..Tra tt a to di Musi ca" had beschre ven, welk boek echter onopge merkt bleef. ,.Het_ is in de muziek", aldus prof. Fokker, „nu eenmaal zo. dat men niet alleen van harmo nieën gebruik maakt om een le vendige afwisseling tot siand te brengen en contrasten te krijgen, men past ook bet overgaan van de ene toonsoort in de andere toe. Zancer* en violisten kunnen dat onbeperkt doen. omdat men de intonatie (bepaalde toonhoogte) in eigen hand heeft. Om gedurig over te kunnen gaan heeft men een oneindige verscheidenheid van tonen nodig. Zuiverheid of modulatie Een orgel of piano heeft echter slechts twaalf toet sen in een octaaf. Wie dan toch onbeperkt wil module ren, zal jets van de zuiver heid moeten offeren. Dit com promis is in de zestiende eeuw in Ittaliö tot stand ge- bracht. "Velen vonden in die tijd dati het voordeel! van modulatie! niet opwoog! tegen de scha-; de in de har monie. Maar' halverwege de achttiende eeuw groeide het besef, dat men met mo duleren moest doorgaan. En iiiïst Bach gaf toen het geni- PROF. FOKKER ile en beroem de voorbeeld. Thans beheerst men cm modulatie Zö volkomen, dat vele musici z.0 langzamerhand de ingetreden paden willen verlaten en naar iets nieuws verlangen!" 31 toetsen in één octaaf Prof. Fokker heeft het niet by theorie gelaten. Enige jaren gele den wist hij een primitief proef- orgel te laten maken, waardoor overtuigend gedemonstreerd werd wat er op dit gebied mogelijk is. Hij Iaat horen, hoe wij, dank zij Huygens. ook exotische muziek aan onze instrumenten kunnen ontlokken. De °ren van de aan dachtige luisteraar vangen inder daad op wat voorspeld is: gatne- iaaklanken. „Dat is nu d® moeilijkheid voor onze Westerse oren", zegt prof. Fokker glimlachend. „Er komen elementen in onze muziek, die tot nu toe onbekend waren, terwijl men zich die op Java al sinds ecu wen eigen heeft gemaakt. Zo dra het nieuwe orgel met 31 toet sen in één octaaf (I) bij eni piano stuit dat noj? op practise hè bezwaren gereed is. zal mijn rol uitgespeeld ziju. Dar» is hot woord aan de componisten, dl© reeds eerder, naar aanleiding van een prijsvraag, uitgeschrevm door Stichting Teyler, antwoord gaven op de vraag of er nieuwe Eaden in de muziek bewandeld kunnen worden. Willem Pijper, Willem An dnessen en Fduard van Bel li urn vormden met twee mu ziekgeleerden, prof. Snijders uit Utrecht en pater Smiis van Waesberge. de jury. die de composities van M. J, Ltirsen. hoofdleraar in de mu ziektheorie aan het Ko ninklijk Conservatorium in Den Haag, bekroonde. Vrien den van de winnaar hebben deze reeds enkele raaien uit gevoerd op strijkinstrumen ten: een belangrijk feit, om dat zij- zich volkomen in de nieuwe mogelijkheden moes ten inleven. Veel moeilijkheden Dit is pas bet begin .Nu gaan we verder. Het te bouwen proef- orgel zal het vele nieuwe, moge- taire kampioenschappen op Woens dag 20 dezer op Te Wervc te Rijs- wyk. Dc beste athleten zullen 13 en 14 September a-s. te Berlijn uit komen in de internationale kam pioenschappen. die uitgeschreven zijn door de Allied Forces Sports Council. WEER WEDSTRIJDEN" IN* DE OUDE PLANTAGE Door reparatie aan net wegdek is het parcours in de Oude Plantage dat de Rotterdamse Leeuw steeds voor zyn wedstrijden gebruikt, ge ruime tijd onberijdbaar geweest. Zondag a.s. zullen er evenwel weer wedstrijden worden gehouden en wel 's middags om 2 uur. Diverse verenigingen zullen op deze wed strijden met A- en B-klassers uit komen. DE 2 K.M. IN" DE SCHIE Als onderdeel van de feestelijk heden, die elk jaar ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin worden gehouden, zal de 2 K.M. volkszwemwedstrijd in de Delfshavense Schie worden gehou den op Maandag 1 September. Aan deze wedstrijd kunnen slechts in Rotterdam woonachtige personen deelnemen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. De Rotterdamse Zwemclub is wederom met de leiding belast en de inschrijving kan dan ook ge schieden brj de secretaris van de R.Z.C.. de heer H. A. Dehvel, Span jaardstraat lla. Rotterdam-W. on der vermelding van naam, adres en geboortedatum. TOERNOOI VAN „GERMINAL" Op 17, 24 en SI Augustus zal de R.S.V. „Germinal" een groot tour- nooi houden op haar velden aan de Gordehveg. Het programma voor de eerste Zondag luidt als volgt: le afdeling: a. AVS—LMO; b. USCOV; c. WicoSt. Volharden; d. DJS—VIOS CR.): e. Germinal— Tedïro; f. SVOSchiebroek. 2e afdeling: Schiebroek IIDDC II; LMO 2—Radio 2; AVS 2—Ger minal 2; VIOS (R.) 2St. Volhar den 2 Tediro 2Wico 2 USC 2 OV 2. ontrust vilde worden, behoefde het worden, dat men zich gegriefd en bte meer hoe de Indische ook r.iet te zfln. Op Zondagochtend, beledigd zal voelen en dat men zta «SrlS met hlar verïoencnd^ be de 21ste raakte echter in beperkte haatgevoelen» zoals gev,-oonIUk zal «g»™S kring een marine-circulaire bekend opkroppen. Hoe onbelangrijk de in- m met duidelijke aanwijzingen in de eldenten op z»hzelf ook moge J™1"1 P richUiig van een op handen zijnde In de loop van de avond werden OThSeiigehfc!8™ of a° Wscho regering tenslotte KoniSspLn~"b?gonnen5df motoren hgb Mmiwn legt) "ot dat tegen de dTrccte VMrdeira; wat mtj e® te drafien' In vele d t eindilrik ©eni od dlo Inlan- zelfstandig tot andere Inzichten betreft, al mijn twijfel aan de Repu- mlhtalre gebouwen (en er zijn er ders„ Wordt losgeslagen"en onlust is pekomen? Men weet natuurlijk bliek (en ik kan je verzekeren dat heel wat.) brandde licht en ook in dat h zover jf moften komen nooit precies waar de grenzen iig- dit al te vaak is geweest) ben ik het Paleis scheen van buitenaf gen. In elk geval kan men dit In kwyt. alle critiek is weggevaagd, ik meer beweging dan gewoonlijk. La- Uiteraard Is de laatste categorie de het midden laten en er toch zeker weet nu beter dan ooit waar ik sta ter bleek dat men om elf uur be- kleinste. Op het onvermijdelijke van van zjjn, dat de regeringspersonen en dat geeft by alle spanning gonnen was met de bezetting van de acties legt men hier in Europese deel gehad hebben aan do algemeno een gevoel van zekerheid". sier, daarom heb ik eike samen werking met Nederlanders verbro ken". H$ voegde eraan toe dat dit de algemene stemming onder de in- tellectuëlen was. „voor mij", zo ging hy voort, „liggen de verhou dingen anders dan voor jullie Ne derlanders die nu in twijfel verke ren en voortdurend de gevolgen van de geweldsmethode afwegen Er zal wel niet een Schiedamse firma op %zo'n eerbiedwaardige ouderdom kunnen bogen ais de fa. C. B. van Noort op het hoekje van Nieuwstraat en Korte Kerkstraat. Vandaag is het precies 175 jaar ge leden. dat op dezelfde plaats, de heer Gysen een melkzaak vestigde, die door een der leden van de tam. Van Dyke hierna werd uitgebreid tot een winkel met vleeswaren. De vader van de tegenwoordige fir mant, de heer A. van Noort had 30 jaar hier een specialiteitzaak in fijne vleeswaren cn comestibles. Voor de heer C. J. van Noort is dit zakenjubileiun. dat eigenlijk hele maal niet wordt gevierd de heer Van Noort is een zeer bescheiden man, die niet van veel drukte houdt een dubbel jubileum, want op de zelfde dag dat hij voor 25 jaar naar het stadhuis stapte, betrok het jonge paar ook de zaak. Hoe groot het vertrouwen is dat de firma brj haar klanten geniet blijkt wel uit het feit dat men reeds drie generaties 3ang zijn kruide nierswaren van de firma Van Noort betrekt. De plaats waar de zaak zich bevindt is een van de oudste punten der stad. Vroeger stond hier een klooster dat zich uitstrek te tot halverwege de Korte Kerk straat. In het huis bevindt zich "nog de put waaruit Liduina, de Schie damse heilige eertijds water ont ving. By de restauratie voor 25 jaar is de put wel behouden gebleven doch het huis is er overheen ge bouwd. Als het eens op dag regent in uw vacantie, kunt u natuurlijk het huis onveilig maken met uw gemopper: u kunt zielig naar de lucht staan kijken of u loom in luie stoelen la ten zakken. U kunt echter ook be denken, dat de pensions in Noord- wjjk en Epe en waar ook oorden van gruwelijke verveling zijn en dat u zich m een stad, ook m een stad als Rotterdam, best vermaken kunt. Hebben wij bijvoorbeeld met onze musea, die een uitgelezen col lectie curieuze voorwerpen bevat ten? Land- en Volkenkunde, Mari tiem Museum, Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart; u kunt er uren in doorbrengen, zonder dat u zich een ogenblik verveelt! Zo heb ik vrouw en kinders mee genomen naai' Boymans, dat zijn be zoekers deze zomer een keur van exquise exposities voorzet. „Rotter dam Straks" hebt u natuurlijk al gezien. Wy ook, en toch deed het weer deugd, van dichtbij waar te hemen, hoe onze actieve architecten een schoon Rotterdam denken op te bouwen. De tekenngen van Vincent van Gogh en dc Franse affiches zijn voor leken als wy soms wat al te problematisch en we konden het Kees niet kwaiyk nemen, dat hij deze tentoonstellingen naar mijn zin wat erg vlug doornam. Toen zijn we gaan dwalen iangs de eeuwenoude comerleitsels. die met hun stille, stralende schoon heid ook de met-ingewijde in het rijk der kunst tot bewondering bren gen, We zagen er De Verloren Zoon van Jeroen Bosch, de warme kleuren van de Oud-Nederlandse meesters, de praai van de Italianen en de stoere werkstukken uit onze Gouden Eeuw. We werden even stil by Rembrandt en we keken onze ogen uit op Hals, Steen, Fabncius en Rubens en alle anderen, symbo len van Hoiiards grootheid op schilderkunstig gebied. Niets voor kinderen, zegt u? Als het een dag regent in uw va cantie, moet u uw kinderen eens naast u op de divan zetten en, aan de hand van een boek uil onze on volprezen gemeentebibliotheek mis schien, iets vertellen over die oude meesters en hun tijd. Verdiep u eens in hun levenssfeer cn Iaat uw i.m- deren zij het op kinderwijs meegenieten van de schone dingen, die ook dicht bij huis te zien zijn. Vertel ze eens van de bijbelse voor stellingen, woliicht van de Griekse mythologie, die Rubens geïnspireerd heeft. En neem ze dan mee naar Boymans en ze zuilen, net als u, in deze tempel der kunst in eerbiedige bewondering raken voor wat daar aan schoons bijeen gebracht is. Films: Passage-theater: *Da. 1.45, 4.15, 7, 9.30 uur: De Dictator met Charlie Chaplin (Toeg, 18 j.) Op het to neel Duo Ackema. Monopole: Da. 2, 7 en 9 uur. Za. 2, 5, 7 en 9 uur. Zo. 3, 5. 7, en 9 uur: Gekke toeristen, met Bud Abbott en Lou Costello. (Toeg. alle leeft.) DISTRIBUTIE-AGENDA Vrijdag kunnen in het distributie bureau, Broersvest 95, van 9-—12.30 en van 25 uur ingeyulde aanvraag formulieren voor rijwielbanden wor den ingeleverd door de letters X t.m. Z. Dank zy de welwillende mede werking van artisten en de directie van het Monopole theater is het de afdeling Schiedam van de algemene bond van Ouden van Dagen moge lijk geweest haar leden ter gelegen heid van het tweejarig' bestaan van de Bond een feestelijke bijeenkomst aan te bieden. In twee voorstellingen (het le denaantal is reeds zo groot, dat men allen niet in een maal kon bergen), hebben Leen de Bruyn, Jan Brouwer en partner in. Martin van Heelsbergcn. de oudjes, waar van velen nog niet vaak in een bioscoop waren geweest, een pro gramma voorgezet dat er zijn mocht. Het succes was groot en de uitnodiging van Leen de Bruyn om eens mee te zingen werd niet m dc wind geslagen. Uit volle borst zong men de succesnummers van 50 jaar geleden. De heer Hakkert begeleid de op de piano. Dames van Nederlands Volksher stel deelden tijdens de bijeenkomst versnaperingen uit terwijl bij de uitgang de mannen een feestsigaar ontvingen. WONINGBOUW KRALINGEN In het kader van de plannen tot de bouw van pl.nu 1600 woningen in Kra- üngen hebben B. en W. thans bij de Raad een voorstel ingediend voor het bouwen van totaal 1SS woningen en enige winkels. De complexen zijn ont worpen aan de Dijkstraat en de Oost zeedijk, 56 woningen en vier winkels aan de Chris Bennekerslaan en de Robert Baelderstraat. 66 woningen en 2 winkels aan de Plantage weg, dc Planta- gestraat en het Oosteinde (66 wonin- gen). Kobus, de Oeang-Oelan van Dier gaarde-Blijdorp is- reeds geheel ver trouwd mei zijn nieuwe baas, directeur Resema. Nachtmerries en, jarenlange el lende zijn soms veroorzaakt door een behangetje. De een wordt mankeliek van dag in dag uit aan te kijken tegen 300 meer dan levensgrote doodsmuren, een ander wordt tureluurs van de 600 bloemkolen op de muur van de slaapkamer, een derde krygt verdraaide ogen van de valse kleur van z'n „welverzorgde wanden". Mensen.': neem effen behang! Neem een kunstzinnig effen be hang. Neeb het beste van het nieuwste, zelfs als het niet helemaal effen is. Raadpleeg een behanger, die met alles rekening houdt, met de lig ging van de kamer, wie er most huizen, en met het doel van het vertrek. Alle mogelijke rustige kunste naars zijn opgeroepen, en zijn reeds bezig producten voor u te scheppen, die uw huiselijk leven op een be hoorlijk peil zullen brengen, jonge kunstenaars, die hun tijd en de toe komstproblemen op woninggebied begrijpen. Zij zullen meedoen aan de grote prijsvraag van Rath en Doodeheefver de R. D-Prysvraag 1947, en na de beslissing van de practische, kunstzinnige jury zal men op de behangseltentoonstcllingen kannen kiezen en zich kunnen doen voor lichten. Heus: „een behangetje", maar een goed, mooi behangetje, dat ja renlang uw trots uitmaakt, is geen vodje papier. Het is meer. Het is een deel van uw geluk. 496. Maar meneer Hooghehoct tot Platsak scheen plotseling wel dool en versuft van verdriet, hij sjokte de lange gangen van het oude kasteel door, naar buiten en de weg op zonder zich iets van mijn gepraat aan te trekken, „Blijf staan", riep ik wanhopig: ..-Zeg toch wat er aan de hand is. Mis schien kan ik u helpen. Heeft ridder Dagobert zijn schatten zó diep begraven of is er helemaal geen goud. Heeft hij het zelf opgemaakt met kaartspelen of.... Geef mij dat. testament, dan kan ik zelf kijken! Alles voor niets geweest", stamelde meneer Hooghehoet moedeloos: „Het..., is...onmogelijksniksnufgeen schat ten.... geen goud.... ik zal.... ik moet..,." Meer verstond ik niet, want de oude man was bij een scheefgezakt huisje gekomen en sloeg de deur achter zich dicht.hij was thuis. Maar nog voor het binnengaan had hij het tes tament weggegooid, de wind kreeg het te pakken cn ik holde cr achte» aan. „Ik moet het hebben", hijgde ik: „Als het maar niet in die sloot.nee, Ah, gelukkig, ik heb het. Zo en nu eens even kijken wat ridder Dagobert te vertellen had. Wat hij met de erfenis gedaan heeft". Ik streek het papier glad cn begon de gekrulde letters van het testament te ontcijferen. En terwijl ik las begon ik te begrijpen waarom meneer Hooghehoet zo teleurgesteld was. „Grietgrutheremefcijd", mom pelde ik: „Drieduizendtwintig kilometer.... en nog meer..... dat valt niet mee.... Dat moeten Daantje en Plukkie eens horen.... een rare snui ter is die rfdder Dagobert geweest...." meneer Hooghehoet, maar alles bleef er stil, da Zoals we reeds hebben gemeld heeft de Koninklijke Marine een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de ontploffing waarvan het uitva rende tankmotorschip Sunetta het slachtoffer is geworden. Dit onderzoek geeft aanleiding te concluderen dat de explosie hoogstwaarschijnlijk niet door een mijn is veroorzaakt. Wat dan wel de oorzaak is geweest kon nog niet worden medegedeeld. Zondag heeft de mijnenveegdlenst de Waterweg nog eens voor het laatst onder handen ge nomen en is de scheepvaart weer vrij gegeven. DONDERDAG 7 AUG. Avondprogramma HILVERSUM I: 19.00 Nieuws. 19.15 Amusementsorkest. 19.45 Reg. Voorl. Dienst antwoordt. 2D.0Q Nieuws. 20.25 Vacan tie-concert. 21.00 Cinema-orgel. 21.30 Lezing. 21.50 Gram.muz. 22.30 Nieuws. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 So praan Mevr. Noordewier. 23.10 Pia nomuziek. 23.30 Londens Philh. ork. HILVERSUM II: 19.00 Bernard Person. 19.10 Bont programma. 20.00 Nieuws. 20.05 Komst van Czaar Peter. 20.20 Concert. 20.55 Paul Vlaanderen. 21.30 Franse gram.muz. 22.00 Cab. liedjes Toon Hermans en VViesje Bouwmeester. 22.30 Pierre PalJa. 23.00 Nieuws. 23.15 Nabeschouwing schaaktour- nooi. 23.25 Dansmuziek. VRIJDAG 8 AUG. Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 9.00 Ochtendconcert. 10.15 Lezing. 10.40 Zang. 11,00 Voor de zieken. 11.45 Vioolmuziek. 12.00 Angelus. 12.03 Werken van Debussy en Ibert 12.30 Muz, van Percy Faith. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13-15 Welk boek een goed boek? 13.20 Harmonie-muziek. 14.00 Kamermu ziek. 14.20 Zangspel. 15.15 le Acte Cavelleria Rusticana. 16.30 Gram. muz. 16.45 Concert in theetuin. 18.00 Pianomuz. Wilhelm Back- haus. 18.30 Progr. v. d. Strijdkrach ten. HILVERSUM IX: 8.00 Nieuws. 8.50 Voor de huisvrouw. 9.00 Gra- mofoonmuz. 9.30 Waterstanden. 9.35 Boedape3ter Strijkkwartet. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de zieken. 10,45 Liederen. 11.05 Gram. muz. 11.15 Voordracht. 11.30 Sport. 12.35 Cowboyprogr. 13.00 Nieuws. 13.15 Pierre Paha. 14.00 Kookkunst. (Sneezanden Mededeling), Wat men ook vay tomaten jnaakt, Caivé's mosterdsaus smaakt er verrukkelijk bij. Heerlijk pikant op duizend en-een gerecht - zó te ge bruiken - droogt met uit. 0VER41 VEflKRÜGBIêR. HECHTS F. Q.3B Pt* Rt» 14.20 Franse balletmuz. 15.10 Voor dracht. 15.30 Gram.muz. 16.00 Be kende marsen cn walsen. 10.30 Voor kinderen. 17.00 Vocale En sembles. 17.30 Johan Jong, bios cooporgel. 18.00 Nieuws. 18,20 Lichte muz. Aangekomen schepen te Rotterdam 6 Aug. Annemarle, Hamburg naar Southamp ton bylegger Maassluis; Velma, terug uit zee met defecte motor bijlegger R'damj Rapid. Londen Muller Jobs kade. stukgoed: Grebbcstroom, Antwer pen RoU. Scheepsagentuur Waalhaven» stukgoed; Amerskerk, Brisbane Holl. Br. Indielijn Maashaven, stukgoed en graan: Orlon, Gent Vulcaan bunkeren R'cfam; Jamaica, Gothenburg Van Om meren Merwchavcn. stukgoed. 1 Aug. Amstclstroom. A'dam Fumess Mer- wehaven. ledig; Argyll Newcastle Hudig Veder Waalhaven, ledig: Saginaw Vic tory, New York Niev. Goudriaarx Lek haven. stukgoed; Hermund. Cebu Cor- nelder Lekhaven, stukgoed; Vienna. Harwich Hoek van Holland: Antwerp. Harwich Hook van Holland; Walen- burgh, Antwerpen Muller Merwcha vcn, stukgoed; Arnhem, Harwich Hoek van Holland; Ino, Bristol Muller Mer- wehaven. stukgoed; Wacosta. New York Runclman Merwehaven, stukgoed; Eemshorn. Colchester Wagenborg Maas sluis. ledig; Oranje Nassau. Harwich Hoek van Holland. Vertrokken schepen 6 Aug. Stentor. Malta; Canvaspark, Antwer pen: Mecklenburg. Harwich; Nortdown, Dublin; Bald Eagle. New York; Hor nat, Antwerpen; Mindoro, Kopenhagen; Stad Vlaardlngen. Hampion Roads: Sal- hus, Antwerpen; Haskerland. Kings- iynn; Tiberius, Vigo; Algarve, Lissa bon via Antwerpen; Batavier II, Lon den; Astunas, Stettin; Edward N. Hur ley. Landskrona; Oise, Parljr; Unden. Geile: Wlm. Ostrand; Empire Par- keston, Harwich; Prague. Harwich. 7 Atig. Slier ingham. Harwich; Mies. Ham burg; Maas. sleepboot, Noordzee; Ar dennes, A'dam. Wind N.W., stijve bries, deining, be wolkte lucht.' SCHEEPSBEWEGINGEN Averdijk, 3 te New Orleans; Anchlses, 2 van Port Swettenham naar R'dam; Admiraal de Ruyter, 6 te Antwerpen; Algarve, 7 van R'dam te Antwerpen. Barendrecht, 10 van Curacao te R'dam verwacht; Batavier II, 7 van R'dam te Londen. Celebes, 2 te Singapore; Crescendo, 4 te Dublin. Deni. 5 van Vlissmgen naar Ips wich; Doros. 2 van Port au Prince naar Puerto Plata; Douro, 1 van Guayaquil naar Menta. Essq Little Rock, 25 van Aruba naar R'dam. Fano, 7 van Danzig te R'dam ver wacht. Hedel, naar Montreal 5 op 550 mijl van Belle Isle. Ida. 5 te Gothenburg; In Orde, 5 van Londen naar R'dam. Junior. 7 van Londen te R'dam ver wacht. Lombok, 5 van Bombay naar Cal cutta; Leeghwater. 4 van Ras Tanuara naar Basrah; Luna. 1 van Maracaibo naar Curasao. Mijdrecht. 7 van Port Arthur ie Bow ling; Martha. 2 van Tobroek naar Mar seille. Nijenburgh. S van Uddevalla te Caen. Oranje, thuis. pass. 6 Gibraltar, prins Alexander, naar Antwerpen 5 op 600 mijt Oost van Belle Iste; Prins Maurits, naar Antwerpen 6 op 200 mijl van Land's End. Saba, 5 van Londen naar Fecamp; Si- rius, 5 van Londen naar R'dam; Sonna- vind, pass. 2 Gibraltar naar Antwer pen en R'dam. Tjisadane. 7 van Amoy naar Hong kong; Tjibadak, 7 te Kobe; Tegelberg, vertrekt 10 van Montevideo naar Durban. Vulcanua, 5 te Malaga: Vida. 4 te Goole; Vrede, pass. 6 Vlissingen naar Dublin. Zeehond, 5 van Barranquilla naar Cartagena (col.). Vanaf VRIJDAG S Augustus ROY EMERTON en KARY WALSH DE LAATSTE DER AVONTURIERS Een strijd tegen storm en onbeschrijfelijke gevaren. Weekdagen: 2—7—9 uur. Zaterdags 2—5—7—9 uur. Zondags: 3—5—7—9 uur, Cassa open 10 uur. Toegang alle leeftijden. Brood- en Banketbakkerij J. VERHAGEN, Groeaelaan 71, vraagt A.ir.meitic: »a 7 uur. f N.V. W. A. HOEK'S Machine- en Zuurstoffabriek HAVENSTRAAT 19 SCHIEDAM VRAAGT JONGSTE BEDIENDE en JONGEDAME voor lichte kantoorwerkzaamheden, Sollcitaties met volledige inlichtingen uitsluitend schriftelijk. Om teleurstelling voor onze clientele te voorkomen, delen wij mede, dat onze zaak wegens vacantie gesloten is van 11 tfvx 16 Augustus *47. Reparaties uiterlijk Zaterdagmorgen 9 Aug. vóót elf uur ingeleverd, worden nog diezelfde dag uitgevoerd. Beleefd aanbevelend, GEDIPLOMEERD OPTICIëN D. DIJKSHOORN St. Liduinastr. 13, Schiedam - Ziekenfondsleverancier GEVRAAGD: NET MEISJE voor de huishouding, zelfst, k. werken en koken, hoog loon en niet ben. 20jaar. Aanm.: Mevr. Loef, Hoog straat 94, telefoon 69700. KOERIERSTER Ruilen: bovenetage, 1 ka mer, tussenkamer en keu ken voor groter beneden huis. Verhagen, Fabristraat 31 b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2