Eetfestijn in het puin van Koepang De vrouw in het wit r Leef doelmatig; het devies voor dikke dames Frankrijk gereed om 30.000 padvinders te ontvangen Raast met een lappie sappie en imitaosie andijfie In gala naar Timors resident Met de „Alk" rond de wereld (XV) Van Vliet wint sprint te Aarhuus Scherens brak sleutelbeen TtlINKALENDER Eet weinig voor 't Medische slapen gaan Euwe verliest na dertien zetten heöen De zesde wereldjamboree Donderdag 7 Augustus 1947 3 TIMORwe verkeerden wel wat In spanning want in Port Moresby had men ons verteld van onlusten, maar tot onze opluchting zagen we een zeeschip liggen, de Melchior Treub, bezig te lossen met behulp van Jappen. „Zo, zijn jullie daar eindelijk", zei de havenmeester, „ik heb al post liggen van drie maanden:" Zodra we aan dc boei gemeerd lagen doken we In bet nieuws van thuis en de havenmeester vertrok maar weer in zijn bootje, waarin de bruine stuurman hevige fluitsignalen stond te geven cn daarbij de machinist, die vlak voor hera stond, op hinderlijke wijze in het oor blies. Koepangpuin en nog eens puin, alleen de hoofdstraten zijn geruimd. Timor was bestemd als springplank naar Australië, en, daar het stadje herhaaldelijk te lijden had van luchtaanvallen, sloeg men zijn bivak op in het binnenland, waartoe aiie hulzen in Koepang werden afgebroken om het hout tc gebruiken bij het bouwen van een dorp onder de cocospalmen. jn^ES AVONDS hurkt alles rond de kleine olielampjes tussen het puin o£ rond het enige goede licht, de bcnzinelamp van de kapper op het hoekje. Dc kazernes zijn hersteld, elke gehuwde soldaat heeft weer, nel als vroeger, zijn eigen kamertje, waar hij met vrouw cn kinderen kan wonen. De vrouwen hebben halve menage in natura om hun eigen keukengebouw, waar ze boven hout vuurtjes hun potjes koken, hun vlees verschroeien en hun visies roken tot Ze hard en bruin ziin als djaltihout. Het voedsel in de cantine is besl. Wij van dc Alk maken een dankbaar ge bruik van de toeslemming om er da gelijks eten te halen. Een echte Am sterdammer is er kok: ,,'k Sal je hel- pe, meester, raast met een lappie sappie en imitaosie andijvie fendaog" (sapi is rundvlees). Binnenland*, bestuur is nng in het ..klapperdorp" gevestigd. Bijna alle ambtenaren, van hoog tot laag, zijn rechtstreeks uit de concentratiekam pen weer aan het werk gegaan op Timor, waar ze van hielden, maar waar ze hun woningen vernield von den, het huisraad geroofd, kantoren gesloopt, geen licht, water, gas, geen archieven of bibliotheken, zonder hun vrouwen, want die mochten eerst later volgen. Goten moesten worden gegraven om het grijze klei- \vater uit de gebouwtjes te houden als in de regentijd de stortbuien neerkletterden op de lekkende palm- bladdaken. Bij het huiswaarts keren moest men zich aan de bomen steu nen om niet dc helling af te glijden in de kali. Velen is het kamp nog aan te zien, vermoeid zijn ze. vaak lijdend aan een niet meer wijkende malaria. Plus minus honderd Jappen, zware jongens, zitten inmiddels met hun getuigen op hun vonnis te wachten en verrichten ondertussen nuttige arbeid aan wegen en andere openbare werken. Ze zjin kruiperig beleefd en buigen voor elke uniform pet. zelfs de onze. In hun rapport Staat vaak dat ze verzocht hebben op Timor te mogen blijven.zeker als fotograaf! In pontificaal O NZE GASTHEER, de agent van de K.P.M. nam ons in een jeep mee naar een Chinees restaurant. Het was er gezellig aan de lange houten tafel, geleund tegen stapels koop waar. We schoven de varkentjes en kippen onder de tafel wat opzij en strekten onze benen om te gaan ge nieten van de vele goede gerechten, die de glimlachende en handen wringende Chinees voor ons ging uitstallen. Het gezellige was dat alles ineens op tafel kwam, zodat men niet, zoals in Holland, zijn capaci teit kan overschatten bij de hors d oeuvre. Een uitnodiging van de resident deed ons allen In de „linnenkast" duiken om te zien ïioe het met het gala stond. We gingen toen ln ons zwembroekje.... dat wil zeggen, tot aan het strand, om het risico te ver mijden met de vlet in pontificaal om te slaan, zoals al eens gebeurd was. En zo geschiedde het. dat de chauf feur van de resident de gasten van zijn toean zag worstelen om in hun beste Hol'andse spul te komen, puf fend in das en boordje en jasje en hinkend in het oatte zand met aan de fXfJ® A0®1 ec? sok of onwillige schoen. Het eerste, wat de resident na de, begroeting zei was; „Heren, ik krijg het zo warm van uw jasjes, zou U ze met liever uitdoen!!!! Pionier der onthouders- beweging Op 12 Augustus a.s. is het vijftig jaar geleden dat de pionier voor de geheelonthouding in Nederland, ds. C. S. Adama van Seheltema in Arn hem is overleden. Ds. Adama van Seheltema werd geboren in 1815. Na dat hij zyn theologische studie be ëindigd had, was hy achtereenvol gens als predikant werkzaam in Zee land, in. Borssele en Colijnsplaats, daarna in Hoorp cn sinds 1849 in Amsterdam. Hier heeft hij vooral ge arbeid in de Jordaan, waar in 1862 het Koning "Willemshuis werd ge sticht, dat een centrum werd" van evangelisatie cn geheelonthouding. Tot de drankbestrijding werd hij gedrongen door een droevig voorval in Coiynsplaah Een jonge man, eni ge steun van zijn moeder, die wedu we was, maakte op een veiling zo ruim gebruik van de gratis aangebo den brandewijn, dat hij bij het laatste glas dood neerviel. Ds. Adama van Seheltema is toen toegetreden tot de Ned. Ver. tot Afschaffing van sterke Dranken, welke vereniging in 1842 was opgericht. De Nat. Chr. Geheel onthoudersvereniging werd in 1881 opgericht. De vorige maal meldden wij dc aankomst van de Alk op Tünor, ongeveer éen Jaar na het vertrek uit Schiedam, welke laatate stad het wakkere drietal niet heeft vergeten, want wij vernamen, dat per s.s. „Sl- bajak" behalve kisten met proviand ook kruiken met edel vocht, een geschenk van dc Schledamsc Jacht club, alles bestemd voor de „Alk", onderweg zijn naar Indonesië. In bijgaand artikel vertelt stuur Hoogst rate over Timor, dat zwaar van dc oorlog re lijden heeft gehad cn waar dc Jappen beestachtig heb ben huisgehouden. Maar ons drietal Is er met hetzelfde enthousiasme onthaald als in de vorige havens. Leest U maar Brood wordt duurder alleen op platteland Zoals gemeld is besloten, teneinde de broodprijzen op een niveau te brengen, voor zover de maximum prijzen voor volkswitbrood lager ligt dan 23 cent, deze met Ingang van 6 Augustus met een cent per 800 gram te verhogen. Deze verho ging geldt o.a. voor de gehele pro vincie Zuid-Holland, met uitzonde ring van 's-Gravenhage, Rijswijk, Voorburg, Delft, Schiedam, Viaar- dingen, Maassluis, Wassenaar, Rot terdam, uitgezonderd L.ek van Hol land en Rozenburg. De sprint wedstrijd, die Woens dagavond te Aarhuus plaats vond, werd gewonnen door Arie v. Vliet met 8 punten. Tweede werd de Zwitser Plattner met 7 punten, de Deen Koblauch eindigde met 3 pun ten op de derde plaats. Tijdens deze wedstrijden kwam de Belgische wereldkampioen Sche rens zo ernstig te valicn dat hij be halve een sleutelbeen-breuk ook nog een fractuur aan zijn heupbeen opliep, ook is sprake van een darmkwetsure. Amsterdam - Leeuwarden non-stop Evenals het vorige- jaar organi seert de Amsterdamse sportvereni ging „De Lange Aistand Tippe laars" op 6 en 7 September a.s. de non-stop monsterwandeltocht Am sterdam-Leeuwarden over een af stand van 150 km. De eerste keer, die een pioefncming was startten 42 deelnemers en slechts 8 deelne mers moeten onderweg opgeven. Om het aantal uitvallers dit jaar nog kleiner te houden vormen de zes beste wandelaars een koppele- ton dat opdracht heeft het tempo zodanig tc regelen, dat de wande laars niet te ver uit elkaar komen te liggen. Niemand mag de kop- ploeg passeren. De bepaling is ge maakt, dat wandelaars, die een uur nadat het koppcleton een rustplaats heeFt bereikt nog niet binnen zijn, gediskwalificeerd worden. Dit geldt ook voo' nen die op advies van de begeleidende E.H.B.O.'ers niet ver der mogen lopen. Het parcours gaat van Amsterdam langs het Noord-Hollands Kanaal naar Pur- merend, dan door de Beemster naar Hoorn, via MedebÜk en de Wicrin- gcrmcer gaat het naar de Afsluit dijk. Aan de overkant wacht Zurich en Dieper in Friesland Arum, Fra- neker, Drontijp en Leeuwarden, waar men Zondagsavond tegen vijf' uur hoopt aan te komen. 7 AUliUbTUS. Evenals ■ver schillende andere hamei planten kunnen ook de O l o i n i as een volgend jaar opnieuw in bloei wor den verkregen. Wanneer deze plant is uitgebloeid wordi gestadig aan wat nündcr water gegeven. De bla deren worden aan lang tamer hand geel, verschrompelen en vallen af. zodat ten slotte nog alken de knol in de droge aarde van de pot over blijft. Men laat de knol in die droge aarde zitten en plaatst de'p'ot 'VOf>r overwintering ergens in een droge kast in een koele, vorstvrije kamer. Omstreeks Februari of Maart wordt de knol van verse potaarde voorzien en daarna in de warmte weer tot groei gebracht. Aldus kan se dan een \olgend jaar weer rijkelijk bloeien, SL, TA/IJ hebben de laatste dagen zoveel warmte genoten, dat iedereenbehalve de geluk, kige vacantiedagen, begon te verlangen naar wat minder bran dende zonneschijn. Maar och, zon en zomer horen bij el kaar, en wanneer wij een week long in regenjassen hebben lopen huiveren onder een bedekte hemel, kijkt iedereen weer ver langend naar het weerbericht, of er geen zomerser weer op komst is. Wij hebben dit jaar onze zomerjurken waarlijk niet in de kast behoeven te laten hangen En menige extra luchtige jurk, die gewoonlijk het overgrote deel van het jaar op non-actief is, is de laatste tijd herhaaldelijk te voorschijn gehaald. At die bloemetjes, ruitjes en streepjes, en wat voor fantastische figuren men tegenwoordig nog meer op zijde of katoen mag drukken wij zagen paarden met jockeys, schaakborden en weelderige landschappen geven het straatbeeld een uitermate fleurig cachet, maar toch wij zouden ditmaal eens een pleidooi willen houden voor de witte jurk. Witte zomerjaponnen zijn de laatste jaren een zetdzaam ver schijnsel geworden. Ja, wij weten het: zij zijn zo besmettelijk, en zeep is nog schaars, en al dat strijken..,. Allemaal heel waar, maar de meeste vrouwen hebben wel enige moeite voor haar kleding over, als die haar flatteert. En dat doet wit zeker. De vrouw in het wit maakt zelfs in de groolste hitte een indruk van frisheid, van koelte. Wit kan zeifs het schelste zonlicht verdragen. In de stad of buiten, het is altijd in hannonie met de omgeving. .Maar de witte jurk moet aan bepaalde eisen voldoen. Het materiaal moet niet te dun en ie kreukelig zijn, zodai hei goed hangt. De coupe van de japon moet aan hoge eisen voldoen, maar het model mag wel eenvoudig zijn. De jurkdie wij hierbij afbeelden, is een goed voorbeeld. De enige garnering vormen een viertal plooien, die van de schouder tot de zoom lopenen gedeeltelijk zijn ingesiikt en met een afstekende kleur opge- werkt. Een ceintuurtje van hetzelfde materiaal als dc jurk, een boven lijfje nel twee, schuin over elkaar geslagen voorpanden. Dood simpel, maar een jurk om jaren plezier van Ie hebben. En als u weer eens een lapje witte zij tegenkomt, denk dan niet direct aan een blouse, maar ook eens aan een jurkI Deze foto ontvingen wij nog uif Samoa, het Zuid zee-eiland, waar de Alk-bemanning zo'n vreemdsoortige bruiloft meemaakte. Zij stelt voor de bereiding van „hava", de drank der Samoanen bij recepties en plechtig heden. „Niet sterk", schrijft stuurman Hoogstrate, „maar 't zakt in je knieën". Hij kan het blijkbaar wet ent.. TELKENS weer bezoeken ons de rheumatische patiënten, de dikke dames met „pijnen overal". En bijna allen verklaren, nu eens trots, dan weer wat beschaamd, dat zc weer veel dikker zijn dan voor de oorlog. Het is dan mijn ge woonte me flink boos voor te doen, de enige wijze namelijk om op deze patiënten indruk te maken, met enigszins duurzaam effect. Want zij geven allen zonder uitzondering toe dat zij zich veel en veel beter ge voelden, toen hun gewicht een 15 20 Ie gereduceerd was, Toen er weer volop te eten was, ontbrak hun echter de zelfbeheer sing, hun gewicht op een wat lager peil te handhaven. Ze aten maar raak en zyn nu zelfs zwaarder dan voor de oorlog. De gevolgen blijven niet uit: krakende, overbelaste knieën en heupen, pijnlijke vetaan.- zetting aan de dijen, kortom het be kende type van de zogenaamde fibrositis of cellulitis (resp. Engel se en Franse benaming) van de dikke vrouwen. Het onderhuidse vetweefsel gaat kleine ontsteking achtige plekken vertonen, die ge voelig zijn en bij aanraking direct blauwe plekken achterlaten. Ook het vet, dat in de plooien om de gewrichten heenzit, vertoont dergelijke veranderingen. De toe stand van het gewrichtskraakbeen verandert en de hele bloedstoevoer der gewrichten raakt in het ge drang. Degene ratie van het kraakbeen en la ter van het bot zelf zijn het vol gend stadium. Dan komen de onregelmatige gewnchtsvlakken met het bekende 1 cralt en en tenslotte kunnen er klei ne stukjes aan de oppervlakte van de gewrichten loslaten en als deze toevallig in de gewrichtsspleet schieten, zit het gewricht als het ware „op slot", kan niet meer ge strekt noch gebogen worden. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij de knieën. Maar ook de heupen lijden door overbelasting en degeneratie, gaan tenslotte vervor men en aeven dan veel pijn en last bij het lopen. Al deze kwaJen, eenmaal ontwik keld, zijn moeilijk te bestrijden. Rust, warmte, bestraling, massage, het kan allemaal een beetje helpen. Voorkomen is echter ook hier verre te verkiezen boven genezen. Hoewel overvoeding niet de enige factor is bij het dik worden van dit type patiënten, kan toch door een doelmatige leefwijze veel worden voorkomen van de ziekte die hier boven beschreven wordt. Al deze dames beginnen reeds bil de begroeting zich te verdedigen: „Heus, dokter, als ik U nu zeg, dat ik vanochtend nog niets gehad hob dan één dun boterhammetje en één kopje thee." Ze zijn dan verbaasd als ik dat onmiddellijk en volledig geloof, maar er op laat volgen: „Wat at U gisteravond voor het slapen gaan?" Want deze mensen ontbijten veelal de avond te voren, gaan dan met een volle maag sla pen en voelen zich 's morgens nog niet hongerig. Het is merkwaardig, dat onder de Engelsen dit dikke type veel minder voorkomt dan in onze lan den. Een der factoren hierbij is on getwijfeld de Engelse gewoonte een stevig ontbijt te nemen, een be hoorlijke lunch en tegen de avond slechte een zeer licht souper te ge bruiken of zelfs tc eindigen met een vrij uitvoerige „tea" in plaats van een avondmaaltijd. Dat ontbijt loopt men er geduren de de dagtaak wel af, het avond eten. wordt echter gevolgd door rust en „slaat veel meer aan." Zodat met dit alles voor ogen, ons schema voor te dikke of dik wordende vrouwen er als volgt uit ziet. Aan het ontbijt wat yoghurt (14 flesje), 2 k 3 boterhammen, zo mo gelijk een gekookt ei of wat kaas. Lunch met sla en vruchten, 2 A 3 boterhammen met ei of gekookte vis, weinig zout, weinig vocht- Diner evenals lunch beginnen met sla of vruchten, verder veel blad groenten, weinig «.f geen aardappe len en zo mogelijk mager vlees (liefst gestoofd) of gekookte vis. In de loop van de avond nog en kele vruchten. Zeker een menu, waarbij men niet te kort komt en geen honger zal hebben. Bij zwaar lichamelijk werken kan aan het ontbyt en lunch nog wat meer gegeten wor den. Het avondeten moet echter zo sober blijven als het hier beschreven staat. Voldoende beweging en frisse lucht sullen tezamen met boven staande leefwijze zeker een gunsti ge invloed op de gewrichtsklachten der dikke dames hebben. S. JOLES, arts. Muehring blijft met O'Kelly aan de kop ■De eerste resultaten van dc Woensdag gespeelde partijen lui den: Groep A: Kramer (Leeuwarden) tegen Ó'Kelly (België) 0—1dr. Max Euwe (Hollandse Rading) te gen Muehring (Den Haag% 01. Groep C: mr. Spanjaard (Utrecht) tegen mr. Fontein (Baam) 10: D, F. de Lange (Laren) tegen van Hof wegen (Hilversum) 10; Szabo (Hoygarije) tegen vaa Seters (Bei- gie) 1—0. Onze landgenoot dr. Max Euwe verloor voor de tweede maal. na dertien zetten moest hij zijn partij tegen Muehring opgeven. De resultaten van Jt laatste par tijen in de vijfde ronde luiden: Groep A: D. J. S. de Lang (Laren) tegen van Oosterwijk Bruyn (Maartensdijk) \4Pothast (Hollandse Rading) tegen de Jong (Winterswijk) Vx—Vz. Groep B: Kuperus (Hilversum) tegen Aan Helden (Hilversum) 0-1; ir. van Steen is (Utiecht) tegen van Doesburgh (Lu.en) J—0: de Ruiter (Hilversum) tegen Foerder (Pales tina) afgebroken: Rossolimo (Frank rijk) tegen Pachman (Tsjccho-Slo- waUjc) Vz—Vz. Groep C: Pastevn (Hilversum) tegen Castaldi (Italië) 0—1. Afge broken partij uit dt eerste ronde: de Lange (Laren) tegen Pastevn (Hilversum) 14—Vz. De stand na de vijfde ronde is nu als volgt: Groep A: Muehring en O'Kelly ieder 4 punten, van Oosterwijk Bruyn 3 pnt., Euwe 2\4 pnt.. Kra mer en Pothart ieder 2 pnt., de Jong V/2 pnt. en D. J. S. dc Lange 1 punt. Groep B: Rossolimo .414 pnt., Pachman 4 pnt.. Foerder 3 pnt. en 1 afgebroken partij, van Doesburgh cn van Stcenis ieder 214 pnt.. van Helden 2 pnt,, de Ruiter punt cn I afgebroken partij cn Kuperus 0 p. Groep C: Szrbo 5 pnt., Spanjaard 4 pnt., Castaldi 3'j pnt., van Seters 3 pnt.. Fontein 2J4 pnt., D, F. de Lange 2 pnt. cn van Hofwegen cn Pastevn ieder 0 pnt. Schoonheid Daar had je waarachtig Josine, in eens vlak naast me aan de lees tafel. Ik was zó verdiept in een bundel verzen van een jonge dich ter die almaar de schoonheid, lief lijkheid en edelaardigheid der vrou wen bezong, dat dc die goede vriendin in-levende-lijve pas op merkte toen de schimmige engelen uit de gedichten mijn verbeelding gepasseerd hadden. Nee maar. Josine, sprak ik op getogen, is dat nu tien of twaalf jaar geleden dat ik je de laatste maal zag. En je bent gewoonweg niets veranderd! Dat was geen goedkoop smoesje, het was de waarheid. Josine was nog precies dezelfde Josine als in. 1935. Het geheim van m'n vak. zei ze, fijntjes lachend. Je weet toch dat ik destijds me vestigde als schoonheidsspecialiste. Dacht je dan dat ik m'n eigen huid zou ver waarlozen en andere dames mooi maken! Ik vind het een heerlijk be roep, en als ik weer op de wereld kom. word ik beslist weer schoon hei dsspee iahste. Je doet het nu al jaren en als ik je zo eens aankijk ben je een kunstenares m je vak. Je hebt na tuurlijk veel succes en een enorm» praktrjk gekregen. Ja, zei Josine, succes heb ik genoeg, maar de praktijk is niet zo groot als je wel denkt. Je zou zeggen, zei ik zo stom als een man, dat mét het succes de klanten vanzelf komen. De een vertelt het toch tegen de ander en geleidelijk gaat het storm lopen. Toen keek Josine naar me als een heel wijze vrouw naar een erg domme man. Ben je daar zo oud. voor geworden om de vrouwen nog zó weinig te kennen, zei zc rustig. Al zeg ik het zelf, ik ken m'n vak prima en als ik een vrouw eenmaal behandel, komt ze haar leven lang terug. Maar dacht je dat ze aan. iedere kennis ging vertellen: je moet toch heus eens naar Josine gaan dat ik er zo goed uitsde heb ik aan haar te danken. Zuinig is ze op haar schoonheid en ze houdt de bron angstvallig geheim. Ik heb jaren lang \'riendinnen be handeld," die het van elkaar niet wisten dat ze bij mij kwamen. Sommige vrouwen genéren zich zelfs te erkennen dat ze nu.en dan. een schoonheidsbehandcling krij gen. Zo zit dat, Desideriusjc, zo zija ue dames...... O, zei ik. DESIDERIUS. EPRAN'KRIJK het land, dat evenals zoveel andere, sinds de bevrijding te kampen heeft met grote economische moeilijkheden, heelt het klaar gespeeld om binnen het jaar, bij Moisson, aan de Seine, een kam peerterrein in te richten, dat over ruim een week ongeveer 3O.O0D padvin- derf. uit de hele wereld zal herbergen. Onder dezen zijn ook Nederlandse jongens. Ons contingent is jammer genoeg niet groot. Was het aantal 1000, door de deviezenmoeUijkheden moest het Nederlandse contingent worden gereduceerd tot ongeveer 600 verkenners met als leider, de hoofd commissaris van dc Nederlandse Padvinders Vereniging, de heer Roest van Limburgh. Grote Vredesdemonstratie Overmorgen, op 9 Augustus, wordt dc 6de of Vredes-Jamboree, geopend. Het is een goede gedach te geweest, om als symbool van dit evenement het door de volkeren van deze wereld zo vurig verlangde woord VREDE te gebruiken. Toch mag het zeker geen verwondering wekken, drt de Fransen dit symbool hebben gebruikt. Nog kort geleden verklaarde dc Franse minister-presi dent, Rarradier, dat Frankrijk de „traditionele boodschapper" is van de iredc. Hij gebruikte deze woor den in een rede, waarin hij erop wees. dat het dc taak van Frankrijk is, om de tegenover elkaar staande machten. Rusland en Amerika, weer tot verzoening tc brengen. Van groot belang voor de organi- sal oren van deze ode Werdd-Jam boree zijn ontegenzeglijk ook ge weest dc slotwoorden van wijlen Lord Baden Powell, stichter der Wercldbroederschap van Padvin ders, op dc in 1937 in Vogelenzang gehouden Jamboree. Hierin zei hij tot dc verkenners: „Jullie moet jc best doen, vriendschap tc vestigen ontier de padvinders van de hele wereld". Zo sprak de „Oude Grijze \JJMB!)PFF I Wolf" tot zijn jongere broeder- I padv mders. Dit was in 1937 toen op Vogelenzang 37.000 padvinders uit de hele wereld bijeen waren. Voor dien hadden Nederlandse Voor trekkers alle krachten ingespannen om met behulp van werklieden Het kampeerterrein in orde te maken. Hun arbeid werd beloond. Da We reld-Jamboree van 1937, in Neder land gehouden, was een succes, al kon niet worden voorkomen dat 2 jaar later geen plaats meer was voor dc woorden „vriendschap" en „vrede", doch slechst geweld cn terreur heersten in een verdwaasde wereld. Veel werk verzet Nu precies 10 jaar later zijn het 2.000 Franse Voor trekkers, die teza men met 500 arbeiders een hele stad hebben gebouwd aan de oevers Aan de Seine, ongeveer 70 km. ten Noordwesten van Parijs. In totaal werd 20 km. nieuw wegdek aange legd, ook de spoorbaan werd aan merkelijk verlengd. In het heuvel achtige cn beboste terrein heeft men eci. parkeerplaats aangelegd, plaats biedend aan 4.000 auto's. Écn station werd gebouwd, waar dage lijks 20 treinen binnen zullen komen. Om een goed overzicht van het terrein te kunnen krijgen, legde men rond het kamp een kleine spoorbaan. Er zijn twee garages ge bouwd, die 200 autobussen kunnen bergen. Verder is cr op het terrein een aantal bioscopen ingericht, die gedurende de kamptijd allerlei pad- vindcrsfilms en ook andere films, die geen betrekking hebben op het padvinderslcven zullen vertonen. Bij een echte stad hoort ook tele foon. Ook op deze Wereld-Jambo ree ontbreekt zij niet. Er is 'n leiding door Craig Rjce Vertaald door Ada Campers 63) „Maandag", zei Dinah prompt. „Morgen". April zweeg even en dacht na. Dan komt ze pas laat in de middag thuis en haar haar zit nooit echt goed, voordat het voor de tweede keer uitgekamd is. Ze dacht nog even na en rende toen het trapje af. Dinah en Archie keken elkaar ver bijsterd aan cn volgden haar. April liep op o* i drafje naar Bill Smith toe en zei buiten adem: „O, ik ben zo blij, dat ik U nog net te pakken heb gekregen voor U weggaat. Hoort U 's. Moeder wil graag weten, of U Dinsdagavond bij ons kunt komen eten. Ze hoopt, dat U kunt komen en wij ook". „Hè?" zei Bill Smith een beetje versuft. „Eten? Dinsdag avond? Waarom Uit N-t huis kwam liet duidelijk hoorbare geluid van ra zend vlug typen. „Moeder zou het U zelf wel zijn komen vragen", zei April, „maav 7.e heeft het verschrikkelijk druk. U kunt wel horen, hoe druk ze het heeft". Bill Smith keek op naat do ramen van. Moeders kamer. „Ze werkt te hard", Zei hij. „Veel te hard. Ze moest iemand hebben, om voor haar le zorgen", „Ze heeft ons", zei Dinah waardig. „Dat bedoel ik niet", zei Bill Smith, nog steeds naar de ramen kijkend. April ontdekte een blik op Archie's gezicht, die er op wees, dat hij juist op het punt stoncl precies het verkeerde tc zeg gen. Ze kneep hem in zijn elleboog en zei vlug: „Kunt U dan aanstaande Dinsdag'komen? Zullen we zeggen om een uur of half zeven?" „Nou eh ja", zei Bill Smith. „Graag. Dinsdag. Half zeven. Zeg maar aan je moeder, dat ik graag kom. Zeg haar maar...,"' hij slikte „zeg haar maar dat ik er om half zeven-zal zijn, Dinsdag. Zeg haar maar...." hij stokte, „Dins dag. Dank je. Dag kinderen". Hij draaide zich om en liep struikelend weg, zodat hij bijna in een rozenstruik terecht kwam. April onderdrukte juist bijtijds een neiging om te gichelen. Hïi leek precies op Pete, toen die voor de eerste keer een afspraakje met Dinah maakte. „Ik vind het niets om te lachen", zei Dinah streng. „Hoe denk je dit met Moeder klaar te spelen?" „O, da's makkelijk genoeg", zei April vol vertrouwen. „Laat 's kijken.,., ze zal 'r haar laten doen en haar nagels laten manicuren. Wij zullen haar ertoe bewegen, dat ze zo'n ouderwetse rollade met zulke fijne jus maakt. En meringues. Alle mannen houden van meringues. En na het eten...." Dinah zei: „Da's nou allemaal goed en best, maar wie moet san Moeder vertellcm dat hij komt?" „O, dat is niets", zei April. „Jij bent mijn zusje en we doen alles samen. Goed, ik heb het in orde gemaakt, dat hij komt eten. Dat is mijn aandeel En alles wat jij nu te doen hebt, is Moeder te vertellen, clat ze hem. heeft uitgenodigd!" HOOFDSTUK 18 Archie ging de keuken in, haalde een zak appels naar bul ten en de drie kleine Carstairs gingen op het trapje aan de voorkant van het huis zitten om over een en ander te praten. ..In plaats van dat we wat verder komen, als we iets ont dekken, lijkt het wel of we nog meer in de war raken", klaagde Dinah. „Neem nou wat Moeder vanmorgen aan Bill Smith heeft verteld". April beet in haar appel en knikte heftig. „Wie zou er nou het lijk van Bette LeMoe hebben willen stelen? Waarom?" „Misschien was het bewijsmateriaal", zei Archie en spuwde met vaardigheid een appelpit uit. „Maar er was een.... een lijkschouwen geweest, en een onderzoek en nog veel meer", zei April. „De politie had het lijk vrijgegeven en dus...." „Dat is heel makkelijk na te gaan", zei Dinah. „De man, die verliefd op haar was. De man. die Mrs Sanford en Fran- kie Riley heeft vermoord en die naar Mr. Sanford zoekt". April ging op het thema door. „Hij was verliefd op haar, maar hij kon zich niet blootgeven, omdat hij nog wraak moest nemen. Dus..,." Ze hield op, kreeg een ingeving en ging op zachte toon verder: „Ergens op een of andere "ver borgen plaats had in het holst van de nacht in het geheim een begrafenis plaats, terwijl slechts de maan, die spookach tig door de donkere bomen scheen, toekeek. En nu, altijd wanneer het volle maan is.,.." „April", zei Archie kleintjes, „schei nou uit", „Hou op met je broertje bang te maken", zei Dinah, „En hou op met dingen uit Moeder's boek aan te halen. Ze zegt zelf, dat het niet zo'n erg goed boek was". April snoof verontwaardigd. „Omdat je dan zo knap bent: denk dan eens hier aan: Mr. Sanford zei, dat hij de enige man was. die verliefd was op Bette LeMoe". „Dat weet ik", zei Dinah. „Daardoor raak ik nou juist in de war". Ze zweeg even. „Of misschien was er iemand anders op haar verliefd, en wist hy er niets van". „Als hy zelf verliefd op haar was", zei April, „dan zou hij er wèl van geweten hebben". Daar viel niets op te antwoorden. De drie kleine Carstairs zaten even zwijgend ïn gedachten verzonken. Plotseling mik te Archie het klokhuis van zijn appel netjes door de dichtst- bij staande hortensiastruik en stond op. „Er komt iemand het trapje op", kondigde hij aan. Dinah trok automatisch haar vingers door haar haar. voor het geval, dat het Pete mocht zijn. April bracht even auto matisch 'r haar in orde, onverschillig wie het mocht zijn. Het was de kleine Mr. Holbrook. Hij klom puffend het trapje op; een of twee keer bleef hij staan om op adem te komen. Hy had een keurig grijs colbertcostuum aan en zijn donkerblauwe das was met zorg gestrikt. Hij zag er bleek, moe en afgetobd uit. maar zxjn witte haar was zorgvuldig geborsteld. De 7-wartleren acte tas, die hem overal scheen te vergezellen, had hij in zijn hand. April kwam er zelfs toe, zich af te vragen of hij hem 's avonds mee naar bed nam. Plotseling kwam haar het beeld voor de geest van Mr. Hol brook in een ouderwets flanellen nachthemd en met trijpen pantoffels, nog steeds met de actetas in zijn hand en ze on derdrukte vlug een neiging om te gichelen. Mr. Holbrook klom de laatste tree op. hijgde en zei, nog steeds buiten adem: „Goeie morgen kinderen. Is jullie Moeder thuis?" Dinah zei: „Ze is wel thuis. maar ik ben bangJa, ziet U. ze heeft het druk". Instinctief keek ze op naar Moe ders ramen en Mr. Holbrooks ogen volgden haar blik. {Wordt vervolgd) De Hoofdcommissaris van de 6de Wereld-Jamboree in Frankrijk, Henri van Effenterre, de man dia pas na 18 August ui weer rustig zat kunnen slapen. gelegd, waarop 500 telefoontoestel len zijn aangesloten. U zult natuur lijk willen, weten, hoe groot deze stad nu precies is. Wel, laten wij eens ccn vergelijking gaan maken. Deze padvindersstad in Frankrijk is, wat oppervlakte betreft, even groot als L c id e n. Het kampterrein van de 6e Wereld-Jamboree is verdeeld in 15 subkampen, die allemaal de naam hebben .gekregen van ccn Franse provincie. Dan zijn er twee speciale kampen, één voor zeever kenners, en één voor padvinders- groepen, waarvan de jongens invali de zijn. En tenslotte heeft men ook nog 5 bij-kampjes gemaakt, waar voortrekkers, artiesten voor de Jamboree-schouwburg enz. hun ten ten zullen opslaan. Op 6, 7 en 8 Augustus zal het grote kamp bij Moisson worden bevolkt. De vol gende dag, op 9 Augustus, is de officiële opening. Enige dagen later brengt de president van Frankrijk, Vincent Auriol, in gezelschap van het Corps Diplomatique een bezoek aan de Jamboree. Eten zonder bon, Een belangrijk ding in deze tijd is nog steeds het eten, Ook in Frank rijk heeft de bevolking, nog meer dan in ons land, last van distribu tie. De 30.000 padvinders echter bc» hoeven zich daar geen zorg over to maken. Hoe de Franse gastheren dit ook hebben klaargespeeld: tij dens de 6e Wereld-Jamboree in MoKson zal geen distributiekaart nodig zijn. Alles is „zonder bon". Bossou wint revanche achter grote motoren Onder grote belangstelling vond te Genève de revanchewedstrijd van de wereldkampioenschappen achter grote motoren plaats, welke gewonnen werd door Besson 5 pt. 2. Lesticur 6 pt. 3. Frosio 9 pt. 4. Lamboley 10 pt. 5. Burtin 14 pt. - Dc jubilerende biljartvereni ging D.O.S. te Deift organiseert 17 en 18 Augustus een internationale biljartwedstrijd ankerkader 45/2 tussen de Belg Rene Gabriels, Piet de Leeuw en Van Vliet. Het gevecht om de Europese titel bnntamgewicht tussen de Franse titelhouder Theo Medina en de Engelsman Peter Kane zal 29 Augustus in he^Bellevuc Stadion te Manchester plaats vinden. Het nationale waterpolo-tcam an Egypte speelde een wedstrijd tegen het zevental van dc Cerds de Natation de Bruxclies. Dc Egyple- naren wonnen met 4—1. Zoals "men weet, spelen de Nijldalbewoners volgende week enkele wedstrijden in ons land, o.a. te Amersfoort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3