HET ROTTERDAMSCH PARCDL Wereldbank verleent ons land crediet van 195 millioen dollar l Lagerhuis-oppositie stemt tegen Attlee's program Philippijnen krijgen geen stem in 't kapittel Djogja vestig zijn hoop op arbitrage 41 Herstel van ons productie-apparaat belangrijk voor Europa Omlooptijd van 25 jaar Slijkhuis-Heino in Helsinki Vier kustvaarders naar de Oost „Onvolledig en - ws «p-es teleurstellend" Nederlands verzet tegen arbitrage :h Red. en A dm. tango Havea 14!, Schiedam tel. 693M Abonnementsprtje per week 31 cent, por kwartaal f 4f—> losie nummer» 0,09 Vrijdag 8 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER CJltgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankleri Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vrie# - PL Hoofdredacteuri Th. Ramaker Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No, 183 Donderdagavond is een overeenkomst getékend, waarbij de wereldbank aan Nederland een crediet verleent ten bedrage van 195.000.000 dollar. De lening beeft een omlooptijd van 25 jaar, terwijl de rentevoet 3*4 bedraagt, In overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst wordt echter op bet uitstaande gedeelte van de lening nog een commissie berekend van 1% 'sjaars, voor bet vormen van een speciale reserve. In beginsel zullen de eerste vijf jaren geen terugbetalingen plaats vinden. Ofschoon de wereldbank bet duidelijk maakte, dat de lening niet gebruikt mag worden voor de strijd in Indonesië, wordt Indonesië in de bekendmaking een van de factoren genoemd, waarom de lening is toegestaan. Dit is gebeurd omdat er een waardevolle vooroorlogse bron van grondstoffen, en inkomen buiten werking gesteld werd. ■waardoor Nederland in het bui tenland hulp moest zoeken. Volgens de wereldbank zijn de behoeften van Nederland voor 1947 wat de wederopbouw betreft gedekt. De bank meldt, dat ongeveer 35 van de Nederlandse frnnort van grondstoffen en machinerieën ln 1947 in Amerika zullen worden gekocht. Hoewel de bank te dien opzichte geen beloften deed, verklaarde zij PAROLOSCOOP T N zes westerse landen is navraag -1 gedaan Jtoe het met de algemene overtuiging stond „of er een land wasF dat neigingen vertoonde de we reld te willen overheersen". Het hoogste aantal ja-stemmen kwam uit on3 dierbare vaderland, n.l. 84 van de 100; slechts 6 Nederlanders van de 100 zeiden neen, en het wa ren er maar 10 die het niet wisten of er geen mening over hadden. Het geringste aantal ja-stemmen kwam uit Noorwegen, n.l. 52 (toch nog altijd mee dan de helft): het grootste aantal neen-stemmen uit Engeland, n.l. 21 (nog geen kwart) en het hoogste aantal onverschilli gen, enz. stamde wederom uit Noor wegen, n.i. 32. De tweede vraag betrof natuurlijk de pijnlijke onvermijdelijkheid „Wel- k(e) land(en) dan streeft (streven) naar de overheersing van de we reld?" 62 Canadezen, 60 Amerika nen, 59 Nederlanders, 59 Fransen, 50 Britten en 38 Noren bleken ge antwoord te hebben: Rusland!, ter wijl 42 Fransen, 37 Nederlanders, 24 Noren, 24 Britten en 5 Amerikanen ten honderd „Dc.USA" hadden inge vuld. Als niet 6 landen, doch 60 landen, waaronder ook Rusland stel, dat zoiets normaal zou kunnen geschie den ondervraagd waren, zou men waarschijnlijk een nauwkeuriger uitslag hebben verkregen; nu moet men het stellen met een willekeuri ge uit 6 westerse landen, 6 landen die niet doof zyn voor een Verenigd Europa, voor zover mogelijk, 6 lan den die ieder economisch samen gaan nastreven om allerlei crises het hoofd té kunnen bieden, 6 landen, die vaak gedoodverfd wor den van een westers blok te willen vormen. Dat is, omdat zij trachten te ontsnappen aan wat er zich bij voorbeeld voltrekt in de Balkan. Te Bied hebben bijvoorbeeld Joe goslavië en Bulgarije een verdrag gesloten, dat de grenzen van „vriendschap en handel" verre over schrijdt, daar het „Griekse grens- provocaties en andere internationale problemen, zoals het régime aan de Donau" op een aan Moskou welge vallige manier aansnijdt. Tito en Di- mitrof hebben het bejubeld als „de nekslag voor westerse imperialisten en eigen reactionnairen, die de Bal kan in de greep wensen te brengen van het Westen, politiek zowel als economisch." Even zo goed zijn dergelijke lan den met hun afkeer van het westen, toch lid van de UNO,, die heel ande re opvattingen predikt; desnoods verklaren zij met een bland" ge zicht, dat zo'n verdrag als dat van Bied geheel valt binnen het kader van de UNO. Tussen wantrouwen in zo'n UNO en vrees voor wereldoverheersing van een der machtigste en lastigste leden, waggelt de wereld verder. Weerbericht VRtJ ZONNIG Weersgesteldheid, geldig tot Zaterdag avond. Koele nacht. Mor gen overdag vrij zonnig, droog weer. Geleidelijk hogere temperaturen. Wei nig wind. 9 Aug.: Zon-op 5.12 uur. onder 20.18 uur. Maan onder 13.26 uur, op 23.06 u. Laatste kwartier. Waterstanden Rotterdam: le tij 9.03 uur. 2e tij 21.10 uur. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur. Luchtdruk .763.6; wind N.N.W. 2; temp. 16 6 max. temp. 18.7 (3 uur gis termiddag); min. temp. 13,9 (3.40 he denmorgen). Licht bewolkt. bereid te zjjn aanvullende aanvra gen van Nederland om geld ter fi nanciering van de wederopbouw in 1948 en 1949 in overweging te ne men. De bank houdt *er rekening mee, dat Nederland een van de landen is, die het laatst bevrijd zijn, en dat herstel van Neder lands economie in belangrijke mate zal bijdragen tot het her stel van Europa als geheel. De Nederlanders mogen kopen, waar ze willen met het geld van deze lening, maar een groot deel van de uitrus tingsstukken en grondstoffen, zowel als een aantal schepen, moet in de Verenigde Staten worden gekocht. Do Nederlandse ambassade ln Washington heeft medegedeeld, dat er reeds voor een bedrag van 60 miillocn dollar geliquideerd was. De heer J. H. Daubanton, hoofd der economische afdeling van de Nederlandse ambassade, heeft de lening voor Nederland ondertekend met dr. L. R. W. Stoutendijk, finan ciële ambassaderaad. Omvangrijke invoer In de toelichting werd het vol gende opgemerkt: „Het program ma voor de Nederlandse wederop bouw voorziet in een omvangrijke invoer in de komende drie jaar. Voorts moet Nederland in de ko mende vijf jaar terugbetalingen verrichten uit hoofde van ver plichtingen cfp kór te termijn. Der halve is overeengekomen, dat in deze periode geen terugbetalingen van de hoofdsom behoeven te ge schieden. Nadien zal met de terug betaling van de hoofdsom in kleme termijnen worden begonnen. L^eze termijnen zullen geleidelijk groter worden, totdat de gehele lening op de vastgestelde datum zal zijn al- gelost". Er werd verder op gewezen dat Nederland reeds een „indrukwek kende" vooruitgang in zijn produc tie heeft tot stand gebracht, niet tegenstaande het een der laatste Europese landen was, die bevryd werden en de door dit land geleden oorlogsschade, die van de omlig gende landen overtreft. De behoefte der lening vloeit voort uit: (1) de noodzaak voor een. abnormaal grote invoer om de oor logsschade Te herstellen en de pro ductiviteit weer op peil te brengen. (2) Het verlies van Duitsland als afnemer en (3) de onzekere econo mische betrekkingen met Indone sië. De wereldbank is er zich ten zeerste van bewust, dat Nederland bijzonder gevoelig is voor de poli tieke en economische factoren die de wereldhandel beïnvloeden. „Hoe deze factoren zich zullen ontwikke len kan niet worden voorspeld doch er bestaat duidelijk een „harde noodzakelijkheid" voor Nederland om van iedere gelegenheid om ge zonde, productieve handelsbetrek kingen aan te knopen, gebruik te maken. Met betrekking tot de ca paciteit van Nederland om de Je ning terug te betalen wordt ep op gewezen, dat het Nederlandse volk dat goed geschoold is en hard werkt, getoond heeft in staat te zijn tegen ontberingen te strijden en buitengewone veerkracht aan de dag heeft gelegd om zich te her stellen van de gevolgen van de oor log. De regering van het land houdt zich aan solide beginselen en heeft het bewijs geleverd van sta biliteit en van een verstandig be leid. Nederland is nimmer ln gebreke gebleven zjjn binnenlandse of bui tenlandse schulden te voldoen. Deze uitnemende reputatie als debiteur tezamen met ztfn oude traditie vooraanstaand crediteur Nederland tot een* goed risico". maken crediet- Wim Slijkhuis heeft een uitno diging ontvangen om op 3 of 4 September in Helsinki de 3000 me ter te Jopen. In ieder geval komt de Fin Heino aan de stait en waarschijnlijk ook de Belg Reiff. Verleden jaar was Heino een van de tegenstanders van Slijk huis. toen deze in Bergen de 3 km. in 8.3-8 liep, de op een na de snel ste tijd die ooit werd gemaakt. Ongeluk aan boord van „Karei Doorman" Sloep gekanteld, stoker verdronken Van het vhegtuigmoederschip „Ka- rel Doorman" dat ligplaats heeft m de Maashaven werd gisteravond omstreeks kwart voor zeven een sloep gestreken. Door een defect in de hijsmrichting kwam het scheepje rechtstandig te han gen waardoor dc inzittenden te water raakten. De 20-jarige stoker j. Dekker uit Uitgeest verdween m de diepte. Na eer» uur dreggen "bracht- de rivierpolitie zijn lichaam boven water maar toen waren de levensgeesten reeds geweken. Een aan tul reizigers, onder wie buitenlanders, mocht gistei en Roe menie niet verlaten toen zij op het spooi wegsla t ion hun kaartles reeds genomen hadden. De auto riteiten gaven niet officieel te kennen, dat de grens gesloten was De spoor.vegheambten betaalden het geld terug zonder nadere ver klaring van de maatregel. ÖEASD f 8*7AVï* Afscheid aan de Lloyd- kade De laatste vier van de serie van tien kustvaarders, dié na de bevrij ding door de regering werden be steld, zijn gisteren' naar de Oost vertrokken. Om twaalf uur klonk aan de Lloydkade een laatste af scheidsgroet der stoomfluiten. Daar kreet nog-een ongeruste kok, dat het bessensap was vergeten en daar schreeuwde een. stuurman zijn ant woord: „Dan drinken we maar ouwe klare". Toen werden aüe trossen losge- smeten, maakten de coasters zich langzaam los van de kade en. werd de reis aanvaard naar het verre In sulin de, waar de scheepjes in dienst van de K.P.M. de verbindingen tus sen de eilanden zullen gaar. onder houden. De schepen dje vertrokken beho ren tot dc z.g, Tarocn'a-Banka klas se, zijn 37 meter lang en zeven me er breed en hebben een diepgang van 2.42 rreter. Ook thans zal de reis weer in convcoi worden ge maakt, waarbij de Bclanta, waar over kapitein C. A. M. I. Kramers; het bevel voert, als convooilcider optreedt. De Bcsori staat onder commando van kapitein K. H. Vos, de Berombang onder kapitein W. Koppenol cn de Beaso onder kapi tein S. F. Rohr Woensdagmiddag precies om iwaalf uur vertrokken de laatste vier „duikeentjes" van de K.P.M, van de Lloydkade ie Rotterdam naar Indonesië. Talrijke verwanten der opvarenden en vertegenwoordigers van K.P.M., regering en Roit. Lloyd deden de kleine coasters uitgeleide. Attlee's verklaring heeft b(j de oppositie ln het Lagerhuis een slecht onthaal gevonden. De conservatieve zowel als de liberale woordvoerders tijdens de debatten van gisteren achten de aangekondigde maatregelen ontoereikend. Bij de stemming verklaarde de oppositie zich tegen het bezuinigingsprogram. Het werd met 318 tegen 170 stemmen aangenomen. Sir John Anderson, de minis ter van Financiën in het kabi net van Churchill, vond Attlee's verklaring onvolledig en te leurstellend. Hjjj verweet de regering, de toe stand verergerd te hebben. De dit jaar ingevoerde sociale maatrege len waren op zichzelf hoogst ge wenst maar gezien de economische toestand niet gewettigd. Anderson critiscerde de Amerikaanse lening, die hij een „geweldige werklozen steun" noemde, en de nationalisa tie-maatregelen. „Vroeg of laat moeten wij overgaan tot deflatie of devaluatie", aldus Anderson, Clement Davies, leider der libe rale partij, beschuldigde de rege ring van het gemis van een voor uitziende blik. Ook voor hem was de rede van premier Attlee een te leurstelling geweest. Anthony Eden, voormalig minis ter van buitenlandse zaken, was de laatste spreker voor de oppositie. Hij kenschetste de door de regering beoogde maatregelen als „ondoor dacht, haastig geïmproviseerd en onvoldoende." De regering was vol gens hem onvoorbereid en zonder een vastomlijnd plan terechtgeko men in een crisis die zij niet had voorzien. Hij had het gevoel, dat men slechts ten dele een beeld ge kregen had van de huidige econo mische positie. „Wij kunnen dit allegaartje van zekere verminderingen er» onzekere verwachtingen niet beschouwen als Veiligheidsraad laat Manilla niet toe bij behandeling van Indonesië De Veiligheidsraad heeft zich gisteren opnieuw met de Indonesische kwestie bezig gehouden. Australië heeft voorgesteld samen met de Ver enigde Staten als bemiddelaar op te treden. De Philippynen hebben officieel gevraagd de besprekingen in de Veiligheidsraad te mogen bijwo nen. Australië steunde het verzoek, maar Groot-Brittannië en België ver- zetten-zich.ertegen,. en daardoor kon„hct de vepitete zeven stemmen niet meekrijgen. De Voor-Indische gedelegeerde B. R. Sen deed een beroep op de Vei ligheidsraad om een bevel uit te vaardigen, dat zowel de Indonesische ais de Nederlandse strijdkrachten neb zouden terugtrekken op de stel lingen die zij voor het uitbreken der vijandelijkheden innamen, aangezien de Indonesiërs anders ernstig m het nadeel zouden zijn bij de onderhan delingen. Sen beschuldigde de Ne derlandse regering ervan het accoord van Linggadjati op eigen wijze te in terpreteren. De Indonesiërs waren Nederlands contingent naar Jamboree vertrokken Om 7 minuten over half drie vertrok gistermiddag van het Cen traal Station te Utrecht een groot gedeelte van het Nederlandse con tingent padvinders dat aan Jamboree te Moisson deelneemt. Vooral uit het Noorden, Oosten en Centrum van het land waren de naar schatting 500 padvinders met autobussen, legertrucks treinen naar Utrecht gekomen om daar de Jamboree-trein te kunnen nemen, die uit Amsterdam kuatn met de padvinders uit Noord-Hol land. Deze trein zal in het Zuiden de rest van het Nederlandse con tingent opnemen. De jongens zullen morgenoch tend in de plaats van bestemming arriveren. Vele ouders en belang stellenden waren vóór en op het station bijeen gekomen om van de padvinders afscheid te nemeu. De padvinders zelf zagen er keurig verzorgd uit, allen in het khaki- uniform met een blauwe das waar op de Nederlandse leeuw was ge borduurd. Ze hadden allen gryze plunjezakken en veelal nieuwe uit rustingsstukken. Op hun gezicht speelde een gelukkige glimlach, dat zij de uitverkorenen waren voor dit grootse padvindersevenement. Vele padvinders en burgerlijke autoritei ten waren op "het station aanwezig. Bij het vertrekkende contingent ontdekten we ook een groepje pad vinders uit Indonesië. Schacht tekent beroep aan DuitsJands voormalige minister van financiën Hjalmar Schacht, heeft bij het zuiveringshof van Wuertemberg-Baden vernietiging aangevraagd van het tegen hem uitgesproken vonnis van acht jaar werkkamp. Een van de adviseurs van het hof. Hans Wedemeyer, zou namelijk zelf Nazi zijn. Prinselijk gezin naar Huis ten Bosch Het Prinseifjk gezin zal van midden Augustus tot begin September de gast zijn van de Koningin op huis „Ten Bosch" te s-Gravenhage.- ES. verzocht, bezoek van internationale commissie te bevorderen De vice-premier en waarnemend minister van buitenlandse zaken der Repuhliek Tamzil, heeft Donderdagavond te Batavia aan de Amerikaanse consul-gene ra al Walter Foote formeel een copie overhandigd van het ant woord der Republiek op het Amerikaanse aanbod tot het verlenen van goede diensten. Radio Djogja gaf in 6 punten een toelichting op de repu blikeinse aanvaarding van het Amerikaanse aanbod. besprekingen der delegaties te her vatten. Indien de Republiek iedere vorm van militaire en propagandistische activiteit tegen -Oost-Indonesië staakt, is de regering van deze staat bereid de vrijlating van politieke ge vangenen te overwegen. Sjahrir: Toestand onduidelijk Sjahrir zenfe in een interview met de correspondent van United Press Geen andere oplossing zegt Sjahrir Deze punten zijn de volgende: 1. De republiek stelt de goede diensten der Verenigde Staten op prijs, bij alle toekomstige onderhan delingen. 2. De republiek stemt met de be slissing van de Veiligheidsraad in en verzoekt de Verenigde Staten hun invloed bij Nederland en de Veilig heidsraad te willen aanwenden ten. gunste van het republikeinse voor stel om een internationale arbitra ge-commissie naar Indonesië te zen den. 3. De republiek acht internatio nale arbitrage na 2 jaar vergeefse onderhandelingen de laatste hoop om het conflict op vreedzame wijze te regelen. 4. Worden deze voorstellen door de Verenigde Staten ondersteund, dan acht de Republiek het redelijk dat Nederland en Indonesië zich by elke beslissing der arbitrage-com missie zouden neerleggen, hetgeen tevens voor de UNO het nodige pre cedent zou betekenen om aan te to nen dat de organisatie in staat is oorlogen te beëindigen en geschillen te'regelen. 5. De republiek vraagt de Ver enigde Staten een vertegenwoordi ger per vliegtuig naar Djogjakarta te zenden. De republiek zal een tijdig ant woord op prijs stellen betreffende het tijdstip waarop een dergelijke vertegenwoordiger te Djogjakarta wordt verwacht. Het afschrift van het republikein se antwoord heeft Tamzil aan de Engelse, Australische, Franse en Chinese consuls-generaal overhan digd. Radio Djogja heeft verder een be roep gedaan op de P.T.T. van India om republikeinse berichten door te geven, o.a. om de rapporten inzake de order „staakt het vuren" naar de Veiligheidsraad te zenden. De regering van Oost-Indonesië sprak in een verklaring de hoop uit dat de Republiek bereid zal zijn de dat het duidelijk was geworden dat geen oplossing bereikt kan worden door middel van directe onderhan delingen tussen de Nederlanders cn de Indonesiërs. De Nederlandse rege ring heeft haar belofte gebroken en daarom hebbqp wij, .aldus ging hij verder, een internationale garantie nodig omtrent de activiteit van de Nederlandse troepen in Indonesië. Verondersteld kon worden dat de Nederlanders de interim-periode zouden gebruiken voor de liquidatie, maar zij hebben haar blijkbaar ge bruikt voor consolidatie van hun po sitie. Vandaar dat de aanwezigheid en het goede gedrag van de Neder landse troepen gewaarborgd moet worden door de Engelsen en Ameri kanen, daar beide mogendheden eco nomische belangen in Indonesië heb ben. Sjahrir voegde er aan toe. dat hij SOETAN SJAHRIR: „Internationale garantie nodig". wenste te weten of India zijn voor stel om de Indonesische kwestie op de agenda van de Veiligheidsraad te plaatsen al dan niet had ingetrok ken na het Amerikaanse aanbod. De situatie is lichtelijk onduidelijk, zeide hij Hij hoopte precies te kunnen vaststellen waar de Indonesische re gering zich aan te houden heeft voordat zij de volgende stap onder neemt. Al het praten, dat wij van plan zijn de buitenlandse economische be langen zoals de olie. over te nemen, kwalificeert hij als Nederlandse pro paganda. Zelfs wanneer Wij dit wil den. zouden wij toch de technische ervaring daartoe missen, zegt Sjah rir. "Wij zouden de staatsbedrijven als de spoorwegen willen overnemen, welke steeds onder het beheer van de Nederlanders hebban gestaan cn die thans overgedragen dienen te worden aan de republikeinse rege ring. Den Haag zou geen commissie der UNO accepteren In welingelichte kringen in Lake Success wordt bericht, aldus A.P., dat de Nederlandse regering van plan is de verplichte arbitrage in het Indonesische geschil te verwer pen. De woordvoerder zeide dat Nederland er reeds in heeft toege stemd de goede diensten van de Verenigde Staten te aanvaarden. Nederlan dzou zich niet verzetten tegen de instelling van een com missie van de Verenigde Naties om toezicht te houden op de huidige wapenstilstand. Zij zou geen UNO- commissie accepteren om te bemid delen of arbitreren. Het Nederland se standpunt werd uiteengezet, ter- ijl de Veiligheidsraad de Indone sische kwestie tot Dinsdagmiddag ter zijde legde om dc delegatie in de gelegenheid tc stellen een nieu we mededJing van de Indonesische regering te bestuderen waarin de vorming van een arbitrage-commis sie werd voorgesteld. Groep Stern kondigt geweld aan De Joodse verzetsgroep Stern heeft aangekondigd, dat zii gedu rende het seizoen, dat de voor En geland bestemde citroenen naar Haifa en Jaffa vervoerd worden, onophoudelijk aanslagen op de spoorwegen zal plegen. bereid met de Nederlanders op alle punten aceoord te gaan behalve op dat betreffende het handhaven van de orde door een gemeenschappelijke NederlandsIndonesische politie- maent. zo zeide hij. India, hoewel oog I.ibbend voor de goede intenties der Verenigde Staten bij het voorstel tot bemidde ling, zou er de voorkeur aan geven, dat de kwestie behandeld zou wor den door een internationale commis sie van arbitrage. Mr. Van Kleffens ontkende ten sterkste, dat de kwestie van de ge meenschappelijke politiemacht het struikelblok was geweest. Hij her haalde, dat de redenen voor de Ne derlandse militaire actie waren: het vasthouden van gijzelaars, het staken van de levensmiddelentoevoer, waar door hongersnood ontstond, meer dan duizend bestandsschendingen en de onmacht van de Indonesische rege ring om ongeregelde elementen in bedwang te houden. Hij deelde mede, dat als gevolg van de Indonesische blokkade 13% der inwoners van Ma- doera van honger was omgekomen en dat 27% van honger ongeneeslijk ziek was: „Wij konden dat niet lan ger tolereren". Van Kleffens heeft het protest van Nadjamoeddin tegen de interventie van de Veiligheidsraad in de Indone sische kwestie aan de raad doorge geven. Skymaster met post op weg naar hier Giste-avond is op het vliegveld Batavia de Skymaster naar Am sterdam gestart. Daar het Neder landse vliegtuigen niet is toege staan op Voor-Indisch grondgebied te landen, zal de afstand Batavia Colombo fCevlon) non-stop worden gedogen. Het toestel zal vervol gens in Athene landen, waarna de vlucht direct naar Amsterdam wordt voortgezet. Aan boord van het vliegtuig bevindt zich voorna melijk post. (U.P.) Chifley wil beperking van boycot Chifley heeft Vrijdag, volgens A.P., een conferentie bijeen geroe pen met vakbond- en scheepvaart autoriteiten ',oor een bespreking om de boycot tegen de Nederland se scheepvaart op zijn minst tc be perken tot de Nederland-Indische handel. Hij zal trachten gedaan te krijgen dat de boycot wordt opge heven voor zover het schepen van de Holland-Australië lijn betreft. Onverschillig knaapje door auto gedood Op de Stadionwcg nabij de Varken- oordsebrug is Donderdagmiddag dc vierjarige Gern 1 je van de Berg uit de Slaghekstraat bij het onvoorzichtig over steken van de rijweg door een vracht auto overreden. Een der achterwielen raakte bet kind so ernstig dat het met zware verwondingen naar het Zuider ziekenhuis vervoerd moest worden. Na aankomst bleek het meisje reeds over leden. De nieuwe consul-generaal der U.S.A, in Indonesië. Charles Livelihood, is met een vracht vliegtuig van de K.L.M. naar Ba tavia vertrokken. onze kwalen," aldus Eden. Een jaar uitstel Tevoren had de minister van Fi nanciën, Hugh Dalton, een over zicht gegeven van de financiële achtergrond van de huidige crisis. Hij zette uiteen dat de dollar-lening een jaar uitstel van moeilijkheden heeft opgeleverd. In dat jaar is do industrie op vredesproductie over geschakeld en zijn de legers ge demobiliseerd; daardoor zijn da vooruitzichten op verhoging van de productie beter en de kansen op het verkrijgen van de nodige steen kool groter geworden: Engeland staat nu sterker dan een jaar ge leden. De export van de Verenigde Sta ten is tweemaal zo groot als hun import; dit verschil is omgekeerd terug te vinden op de gezamenlijke handelsbalansen van alle andere landen ter wereld. De oorzaak hier van is dat het herstel van Europa en Azië langzamer is gegaan dan men gehoopt had. De minister verklaarde, dat de Amerikaanse lening waarschijnlijk in October uitgeput zal zijn, hoewel hierin enige vertraging kan komen door de beperkingen die de eerste minister heeft aangekondigd. Hfj wees er op, dat Engeland, afgezien van het Amerikaanse crediet, een crediet heeft in Canada, waarvan nog 500 millioen dollar over is. Maar Canada, dat thans zelf met moeilijkheden te kampen heeft, heeft verzocht dit crediet niet al te snel op te nemen en Engeland is overeengekomen slechts 50% van haar uitgaven ln Canada te dek ken met het Canadese crediet; de andere helft zal worden gedekt met het Amerikaanse crediet- Irgoen-aanhangers gearresteerd IC.L.M. staakt Lichtdienst op Palestina De Eerste Lord der Admirali teit van Engeland, Viscount Hall, heeft in het Hogerhuis de berich ten over de arrestatie van een gtoot aantal leiders van de dood se revisionistische partij in ;?*- festina bevestigd.'Hij noemde de ze leiders „bekende aanhangers" van de Irgoen. De Britse militairen zouden Dinsdag nog vier en veertig Joodse leiders zoeken. Het is voor Joden onmogelijk om het land tc ver laten. Te Lydda, het voornaamste vliegveld van Palestina, weigerde •men Joden "te laten vertrekken. In verband daarmee hebben de K. L, 51. en de Pan Africa Airways haar voorgenomen vluchten naar Lyd* de geannuleerd. De gearresteerde leiders werd meegedeeld, dat zij er rekening mee moesten houden drie maan den van huis weg te 2ijn, Het Joodse agentschap wees er op, dat de Joodse verklaring, waarin het terrorisme werd ver oordeeld door vcrscheidenen der gearresteerden was ondertekend. De anti-terroristische campagne der Joodse gemeenschap in Pa lestina wordt op deze wijze tegen gewerkt, zeide men. Joodse delegaties uit de voor naamste steden zullen in Jeruza lem een conferentie over de toe stand houden. „Be Hervormde Kerk" geen opinieblad? Het Tweede Kamerlid Van Wal» sum heeft aan dc minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen schriftelijke vragen gesteld, naar aanleiding van het feit, dat het weekblad „De Hervormde Kerk" niet regelmatig in twaalf pagina's mag verschijnen. De overweging daarvan is dat het weekblad niet onder de „opinie-bladen" wordt gerekend. Dc heer Van Walsum vraagt de minister om welke rede nen genoemd weekblad niet als een opinieblad wordt beschouwd, en of hij niet van oord cel is, dat het Riet zonder bedenking kan zijn, dat, wanneer de kerk haar weekblad wel als een opinieblad beschouwt, de overheid het tegendeel uitmaakt! Ten slotte vraagt de heer Van Walsum of wegen gevonden kunnen, worden om tot een uitbreiding van de omvang van het weekblad to komen. Oude dame wilde de bus niet missen De 68-jarige mevr. O.H.V., tracht te zich aan liet portier van een reeds rijdende autobus van dB R.A.G.O.M. vast te klampen hoewel de bestuurder haar gezegd had, dat dc bus vol was. De vrouw geraakte door haar On voorzichtigheid met de linkervoet onder het rechtervoorwiel waardoor haar enkel brak. In het Bergweg ziekenhuis belandde ze toen per auto van de G.G.D. inplaats van per bus op haar bestemming. Het motorschip „Tabinta" van de Stoomvaart Mg, „Nederland" zal 5 September van Rotterdam naar Montreal vertrekken met Neder landse emigranten voor Canada aan boord. Het betreft hier Neder landse boeren die in Canada een nieuw bestaan hopen te vinden. !t; 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1