HET ROTTERDAMSCI PAROOL Regering voldaan over de nieuwe lening Gevechten op Madoera? Twee trams botsten bij Edam op elkaar Realistische verkoeling in de hondsdagen Nieuwe Nederlandse eisen bij nieuw overleg? Volmachten-wet in Lagerhuis in beginsel aanvaard r~ Prof. Lieftinck voor de radio: Nederlandse volk moet zich offers blijven getroosten P A ROLOSCOO R Weerbericht Olievelden op Oost-Java in brand Bon voor fietsband aangewezen Remmen werkten niet Water en waanzin bij de sur-realisten Prinses Hermine overleden Streven naar versplintering der Republiek nog niet door Den Haag afgekeurd Tweeërlei opvatting over art. 3 en 4 Churchill: Aanslag op de vrijheid Sjahrir in New York Verliezen Nederlandse strijdkrachten Aruba wil afscheiding van Curacao Militaire 'goederen in India geblokkeerd Rei en A dm. tang* Haven I4f, Schiedam Ut 49300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal ir-> totse nummers 0,09 Zaterdag 9 Augustus 1947 M SCHIEDAMMER Vrii, onverveerd Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankten Amsterdamsche Bcmk te Rotterdam PI Dlrecteuri B de Vries PL Hoofdredacteuri Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 184 „Het herstel van financIeeLeeonomische zelfstandigheid is even belang rijk als het herwinnen van eigen politieke zeggenschap." aldus de minister van Financiën prof. mr. P. Lieftinck in zijn rede Vrijdagavond voor de heide zenders, gehouden naar aanleiding van het verleende crediet der wereldherstelbank, waardoor een groot deel van het tekort op onze beta lingsbalans voor 1947 en begin 1948 wordt gedekt. Enige weken geleden kon ik U een j en daarvan met overleg enzorgvul. mededeling doen over een gunstige j digheid een passend gebruik te ma. regeling, die was getroffen met de ken. regering der Verenigde Staten ten Een gebruik, dat er voor alles op - gericht is de productieve kracht van het Nederlandse volk te versterken door het verschaffen van voedsel _en kleding. Voor zoveel dat enigszins mogelijk is daarnaast door het be drijfsleven de grondstoffen erj pro ductiemiddelen ter beschikking te stellen, die de arbeid om vruchtbaar te zijn, behoeft. Niettegenstaande scherpe be snoeiingen op het aanvankelijke -in- 'voer-prögramma, krachtige bevorde ring van de uitvoer en een actieve politiek om langs andere wegen de voorraad van buitenlandse betalings middelen te versterken, werd ons land in toenemende mate bedreigd' door het spook der deviezenschaars- te, met name wat dollars aangaat. Steeds duurder aanzien van de Nederlandse finan ciële verplichtingen, die tijdens de oorlog en de eerste maanden na de bevrijding tegenover Amerika waren ontstaan. U herinnert U, dat aan ons land het grote bedrag van 262,5 millioen dollar werd kwijtgescholden en dat voor de resterende schuld gemakke lijke afbetalingsvoorwaarden werden verkregen. Een deel van de zware last die op ons land was komen te drukken, werd op deze wijze aan merkelijk verlicht. Wij meenden daarop wel enige aanspraak te mo gen maken, gezien onze bijdrage aan de geallieerde zaak. Hoe belangrijk deze verliohting ook was, voor het eigenlijke herstel van ons land zyn wy vooralsnog van. buitenlandse hulp afhankelijk. Ook bij de uiterste soberheid ten aanzien van de invoer voor het op peil bren gen van het vervoersapparaat en voor de wederopbouw, is Nederland nog niet in staat het hoog' nodige door uitvoer van goederen en het le veren van diensten zelf te verdienen. Op dit laatste is het streven gericht en over enkele jaren zal het ook be reikt moeten worden, wij ons land niet noodlijdend blijven. Het inzetten van alle krachten, om .ons zo snel mogelijk uit die toestand te bevrij den, mag niet verslappen, noch wor den uitgesteld. Offers nodig De regering heeft het vertrouwen, dat het Nederlandse volk hiervoor begrip heeft en bereid is beperkin gen te aanvaarden en offers te bren gen en toch zijn beste krachten te geven aan de economische bevrijding van ons land. Dit geeft haar de vrij. moedigheid, om gedurende de nood zakelijke overbruggingsperiode in het buitenland leningen af te sluiten Grieven van Tito 1Y/T EN BEGINT NU zo langzamer- J-'^hand te wennen aan de gedach te dat het politieke leven in weerwil van goedbedoelde UNO's en andere eenheidspogingen verdeeld blyft m een Amerikaans belangenmagazija vódr_ het IJzeren Gordijn en een Russisch daarachter. Stemmen uit dat Russische gedeelte zijn soms belangrijk, omdat men er zijn ziens wijze en inzichten aan kan scherpen. Tito, tegenwoordig maarschalk Tito'van Joegoslavië, heeft Donder dag te Belgrado zijn grieven tegen de westerse mogendheden geopen baard; en zijn grieven kan men de aigemeen-slavische grieven noemen, „Het Westen", zei hij, „en Amerika bij uitstek, is met zijn steun aan de wederopbouw nooit onbaatzuchtig of oprecht. Het Westen belet ons onze internationale betrekkingen te ver beteren; bijvoorbeeld met Grieken land Het Westen isoleert ons en tracht ons economisch te blokkeren. Het Westen steunt de „Tsjetniks" (.van de ter dood gebrachte Mihailowitsjt, „Oestaja's en Domobrani's" en derge lijke volksvijandige groepen om bij ons terreur en sabotage uit te oefe nen. Als er bij ons schaarste is, stuurt men ons geen graan. Ai> wij machines nodig hebben, laat men ons die niet kopen. Als er visa ge vraagd zijn, worden zij niet ver- Strekt. In Marshalls plannen zien wij geen heil; men helpt ieder Europees volk meer door het met rust te la ten daarom zal men ons niet in Parijs zien bij de Marshallbespre- kingén". „Men chicaneert", vervolgde bij, „tegen ons: men houdt ons goud vast. Zogenaamd omdat wij. volgens de leen- en pachtwet wapenen zouden hebben gekregen, die wij in werke lijkheid nooit ontvangen hetjben en verder hebben ze ons wat afge dankte rommel uit Malta gezonden". Josef Broz. alias Tito, kon hier nog heel wat aan. toevoegen. Zijn het hele, halve, of verdraai de waarheden? Zijn het misschien zelfs onwaar heden? Dat kunnen, wij. hier. thans niet nauwkeurig uitmaken. Grieven zijn groeisels uit teleurstelling, vrees en argwaan. De een heeft ze. de ander heeft ze. en de, voorlichtende krant die zich van partijdigheid en eenzij digheid onthoudt, moet ze vermel den. En niet vergeten voor later. KOELE NACHT Weersverwachting:, geldig -tot Zondag avond, Koele nacht met plaatselijk nevel of mist en weinig wind. Morgen over dag over het al gemem vrij zon nig en droog weer met opnieuw stij- 1 ging van tempera tuur. Matige wind tussen Noord en Oost. ÏO Aug.; Zon op 514 uur. onder 20.16 uur. Maan onder 14.48 uur. op 23 28 u. Waterstanden Rotterdam: le tö 9.50 uur. 2e tij 22 59 uur. 11 Aug.: Zon op 5 16 uur, onder 20.14 1 uur. Maan onder 15.13 uur, op 24.03 u. Waterstanden Rotterdam: le tij 10.4? uur, 2e ttf 23.06 uur. De voortgezette prijsstijging met name in Noord- en Zutd-Amerika. die onze invoer uit die landen steeds duurder maakte, heeft daartoe onge twijfeld bijgedragen. Hoewel de ge- Op de olievelden van de Konink lijke Shell te Tjepoe op Oost-Java (Republikeins gebied) z\jn branden uitgebroken, wordt van Nederland se zijde gemeld. De branded hebben tot nu toe geea ernstige afmetingen aangeno men. De Nederlandse troepen red den in de door hen bezette gebieden 1300 Chinezen, die door de republi keinen waren ontvoerd. dachte, die ten grondslag ligt aan het plan van de Amerikaanse minis ter Marshall een plan tot finan ciële hulpverlening aan Europa door de regering van harte wordt toegejuicht en zij allea in het werk stelt om de voorwaarden voor de verwezenlijking daarvan te helpen scheppen, bestaat de kans, het worde verhoed, dat hulp in die vorm voor de meest geteisterde Europese lan den, waaronder ook Nederland, te laat komt. Onder deze omstandigheden is het verheugend, dat de internationale bank voor herstel en ontwikkeling het besluit heeft genomen aan Ne derland een crediet te verlenen van 195 millioen dollar. Met grote vol doening kan ik vernielden, dat de be slissing om aan Nederland deze le ning toe te staan met algemene stemmen genomen werd en dat daar aan een motivering werd verbonden, die overduidelyk bewijst, dat het volste verrtouwen wordt gesteld in Nederlands credietwaardïgheid. Van 10 Augustus t.m. 30 Septem ber a.s. is op de bon C 26 van het bewijs van inschrijving voor fiets banden Bi 606 een toerbuitenband beschikbaar gesteld. Twee trams van de Noord Zuidhollandse Tramweg Mij..zijn gisteravond te Edam op elkander gereden. De Amsterdamse conducteur Klanderman werd hierbij op slag gedood. Een 12-jarig meisje uit Volendam, A, Veer man, dat terugkeerde van een vacantiereisje naar Amsterdam,' werden beide voeten verbrijzeld. Verscheidene passagiers liepen merendeels door glasscherven lichte verwondingen op. Het ongeluk is mogelijk te wyten aan het niet werken der remmen van een der wagens. Om half zeven zou den de trams elkander op de Mon nikendammer Jaagweg passeren. De tram uit Volendam had daar op de wisselplaats moeten wachten om cte uit de richting Amsterdam komen de wagen te laten passeren. Het licht stond dan ook op rood. Vol gens verklaringen van de bestuur der, die met een snelheid van onge veer 10 km reed, bemerkte hij plot seling, dat zyn remmen niet we pk. ten en hij was niet by machte de tram op het wisselspoor tot stilstand te brengen, zodat hij machteloos moest toezien hoe zyn wagen het enkelspoor opreed, waarop van de andere zijde de tram uit Amsterdam met vrij grote snelheid naderde: Beide trams botsten metgrote kracht tegen elkander. De bestuur, der van de tram uit Amsterdam had nog de tegenwoordigheid van geest van de wagen te springen, doch de conducteur Klanderman, die even eens op het voorbalcon stond, zag daartoe geen kans meer. De aan hangwagen van de tram schoof op de motorwagen, waardoor het ach- terbalcon geheel wprd vernield. Het Vo'endammer meisje Veerman, dat p dit balcon stond werd hierbij deer. lyk aan beide voeten gewond. De be stuurder van de andere tram bleef ongedeerd. Een der vrouwelijke pas sagiers is van het ongeval zo ge schrokken, dat zy in het ziekenhuis te Hoorn* is opgenomen. By onder zoek is gebleken, dat de remmen^van de tram uit Volendam inderdaad in achterwaartse stand stonden. De verongelukte conducteur laat' een vrouw en-- twee kleine kinderen ixal Op het traject WarmondLeiden wandelden, enkele dagen get eden een aantal koeien op de rads die in hef langdurige signaal van de treinbe stuurder geen aanleiding vonden om wal opzij te gaan. Na een eindje achter de koeien te hebben aangereden begon het de bestuurder te ver velen, hij stapte uit en na veel moeite gelukte het hem de beesten met een zoet lijntje langs de kant te krijgen. Volgens een Republikeins woordvoerder zouden er op Madoera gevechten gaande zyn. De Nederlandse troepen hebben, aldus dezè woordvoerder, op zes Augnstu5, dus twee dagen na de staking der vijandelijkheden, de stad Pamekasan bezet. Ook de stad Bangkalan zou bezet zijn. Er wordt tegen stand geboden, zo zei de woordvoerder. Djogja meldt verder nog de volgen de bestandssdbendingen: Nederlandse troepen hadden Pingit, ten Zuidwes ten van Ambarawa aangevallen en in.de omgeving Kranggan en Kobloko bezet. Nederlandse troepen waren opgerukt in het gebied van Malang, doch op Republikeinse tegenstand gestuit. Naar radio Batavia meedeelt, is in de vergadering van het werk comité van het K.N.I.P. het be leid van de huidige regering over het algemeen goedgekeurd. Spe ciaal 'gold dit de buitenwerking- stelling van de overeenkomst van Linggadjati. Daarom zullen zelf standige betrekkingen met het buitenland worden aangeknoopt. Alle partijen zegden de regering steun toe. In Batavia zijn rapporten binnen gekomen over gruwelijke massa moorden op Chinezen te Bocmisjoe en. Malang. Bij de terroristen werden onderscheidingstekens van de „Mas- joemi" gezien. Uit archiefstukken, zo wordt - verder uit Batavia gqmeld. 'blijkt dat in 1946 gedetailleerde Chi nese rapporten aan Sjahrir zijn ge zonden over de moorden te Tangge- rang. met opgave van de schuldigen, volgens de archiefstukken zou tegen de schuldigen niets ondernomen zyn. In een radiorede heeft Sjari- foeddin gisteravond gezegd dat de Republikeinse regering de anti-Chinese terreur van onver antwoordelijke elementen veroor deelt. Sjarifoèddln zei te 'weten, dat er lieden zijn, die de Indonesiërs -tegen EéN, TWEE, DRIE.... DAAR GA AT-IE! Een door het motorschip 5pring\vooof (cargadoor Anth. Vederuit Engeland aangevoerde acht ions-autobus bestemd voor de Ned. Spoorwegen wordt met twee portaal- kranen netjes en zonder een schrammetje op de kant gezet. De Britse fabrikanten van deze bussen voor 45 personen geven service; de wagens worden geleverd compleet met registratie-nummer en richting-transpa rant. TilburgDongenOosterhout'' staat .er op! PA RIJ SE BRIEF: (Van onze correspondent) N deze hondsdagen, waarin de 1 temperatuiir_ zelfs tot de record hoogte van 105 gestegen is, staan de tentoonstellingen en musea, die Parijs toch zo royaal ook de zomer- bezoeker breit, niet op ons pro gramma.. Het is, voor wie het as phalt niet kan ontvluchten, beter in een van de veie zwembaden binnen of buiten de stad, beter ook in de schaduwen van het Bois de Bou logne of het Bois de Vin- cennes, beter zelfs op een café terras met een Ijskoude dronk. Met onze boorden en jassen laten wij Je cultuur voorlopig thuis. De enige tentoonstelling, die wij misschien (misschien!) bezoeken, is die gewijd aan het surrealisme, ingericht in de Galerie Maeght. Als de enthousiasten onder de be langstellenden in deze geruchtma kende expositie Nederlands kenden, zouden zij zeker een nieuwe verruk- king gesmaakt hebben vanwege de toepasselijke naam van deze kunsthandel. De Franse zoeker naar associaties en dubbelzinnighe den kunnen echter niet smullen van dit etiket, maar overigens krijgen z\j in de Galerie M a e sr h t een rijke tractatie naar het bekende re cept. Het is niet uit liefde voor de buitenissigheden van de heren surrealisten, dat wij de warmte trotseren, om eens by hen te gaan kijken. Het is alleen, om dat het op deze tentoonstelling regent. Dit is geen vergissing, diè de warmte mij doet ver gaan: het regent werke lijk op de tentoonstel ling van 'le surrealis ten0 i n P a r ij s. Water. By druppels, bij straaltjes. Het giet in een van de zalen van deze tentoonstelling. Dit is nu juist een van die sur realistische stunts, waar de heren zo trots op zyn en die wij nu, met dit weer, toch ook wei waarderen. Er komen mensen met paraplu les, er komen ook lieden, die bun hemd uittrekken en zich heerlijk nat laten plassen. Er komen er ook, die be hoedzaam tussen de regen door la veren, om, droogblijvendo. van de koelte te genieten, die het water brengt. Er komen er toch ook, dje de schilderijen willen bekijken, die door de regen heenschemeren. Vernieling der kunst DE schilderijen met de bekende symbolen, waarmee de surrea listen ons nu al derlig jaar trachten te imponeren. Scbilderyen en voor werpen, die uitdrukking moeten ge ven aan een tocb wef machteloos protest tegen ds maatschappij, te gen de heersende zeden en tegen de kunst. Er is een zaal, gevuldv met doeken .van Miro, de schilder* die de „Vernieling van de schilder kunst" geschilderd heeft. De schry- Ver Sartre, die een behoorlijke do sis nuchterheid tegenover dit soort manifestaties bewaart, heeft opge merkt, dat de brandbommen ieder ogenblik de srhilderkunst en ziin vernieling zouden kunnen vernie ten. Maar de surrealisten verheffen zich boven deze triviale reialiteit. Zij protesteren met grapjes (ern stige grapjes) en machientjes, die deze tentoonstelling tót een soort van griezeltent van de kermis maken. Donkere gangetjes vindt men er, met kijkkastjes, gevuld met model letjes van vrouwen benen of andere lichaamsdelen, bloedige schaartjes, krantenknipsels, groenige insecten. Men kan er ensembles van slagers messen en vrouwenboezems bewon deren: rare foto's, handjes van was en héél vééj dubbelzinnigheden. Er is ook een gewoon biljart waarop men kan spelen, als men daar ril in heeft; door rustig eu toegewijd ts biljarten temidden van een warwin kel van freudiaanse symbolen, kan men er protestoren tegen de waan zin van deze wereld.... Als al deze omslachtige en na drukkelijke oppenkastery bijzonder verrassend en smaakvol uitgevoerd was. dan kwamen wjj, ondanks de warmte (misschien) voor die pop pen kastery. Nu komen wjj alleen voor de regen. 1 De Duitse nieuwsdienst in de Britse "zona meldt, "dat prinses Her mine, de weduwe van wylen keizer Wilhelm, Donderdagnamiddag plot seling is overleden in de leeftijd van 59 jaren te Frankfort aan. de Oder. 2— Besloten is de landbouw- en tuinbouwtentoonstelling te Haam stede, die dit jaar zou worden ge houden. af te iast-n, omdat door de grote warmte verschillende soorten fruit niet meei geëxposeerd kunnen worden. de Chinezen ophitsen, maar hij ver zocht zijn eigen volk niet in de Ne derlandse val te lopen om de Chine zen van de Indonesische bevolking ti scheiden. Hij waarschuwde, dat de Indonesiërs niet van de gehele Chi nese bevolkingsgroep moesten den ken, dat zij op Nederlandse hand is, aangezien bewezen is. dat de Chine zen ook samenwerken met de Repu bliek tegen de Nederlanders. Voorts dient met nadruk gezegd te worden, aldus Sjarifoèddln, dat het niet de bedoeling is de verschroeide aarde-tactiek zonder onderscheid toe te passen, maar alleen bij die objec ten, die voor de Nederlandse mili tairen wellicht van nut zouden kun nen zijn. De Indonesiërs moeten zich op een dergelijke wijze gedragen, dat Nederland 2ijn militaire actie niet zou kunnen rechtvaardigen. Tenslotte de Chinese bevolkings groep toesprekend, zei Sjarifoeddin, dat. indien Chinese levens en eigen dommen verloren waren gegaan, dit geschied was door onverantwoorde lijke elementen- Dit zal niet herhaald worden. Einde van boycott? A.F.F. meent te weten, dat de Australische boycot op verschepin gen naar Nederland Maandag a.s zal worden opgeheven, als gevolg van ©emwidErnond"T:ussen de pre mier Chïfley en de leiding der vak verenigingen. In een spoedvergadering van het Oost-Indonesische kabinet is beslo ten dat ook mr. dr. Soemokü, mi nister van Justitie, en waarschijn lijk de radja van Goa naar Amerika zullen gaan. Delegaties van N.V.V. en E.V.C. hebben besprekingen gevoerd met de secretaris-generaal van het Wereld vakverbond. Het W.V.V. zal contact opnemen met de Sobsi en de vakbonden van Nieuw-Zeeland en Australië. De vakvereniging van Indonesi sche ondernemingsarbeiders heeft besloten de verschroeide-aarde- tactiek voort te zetten als de Ne derlanders de wapenstilstand blij ven overtreden. (Van onze Haagse redacteur) Bij het vele dat thans m vrijwel alle delen der wereld over het Indo nesische vraagstuk worat gezegd, be waart Den Haag een opmerkelijk zwijgen, over de wegen die de rege ring denkt te gaan bewandelen. Dit zwygen behoeft geen verwondering te baren. Het overleg met de com missie-generaal, deze week gepleegd, duidt er al op dat de regering nog bezig is. aan de hand van de richtlij nen welke zij eerder heeft aangege ven, een omlijnd plan vast te stellen. Men kent deze richtlijnen. Dj*. Beel heeft ze reedS in de rede waarmede hij het begin van de politiële actie heeft aangekondigd nadrukkelijk ge bonden aan het vasthouden van de •beginselen van Linggadjati". Onbe antwoord is echter gebleven de vraag wat de regering dan wel als ..begin selen" van de thans als contract niet meer geldende overeenkomst beziet. Een duidelijk antwoord op die vraag is van het grootste gewicht. Want de berichten uit Java en Sumatra en de mededelingen van verschillende woordvoerders in Den Haag maken duidelijk dat men vooral aan Neder landse zijde iir Indonesië geneigd is die beginselen op een zeer bepaalde wijze te interpreteren. Wij hebben van hier reeds eerder gemeld dat een woordvoerder in Den Haag zich uit liet over door Nederland bij nieuwe onderhandelingen met de Republiek te stellen eisen met name ten aan zien van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren van de Republiek. Deze uitlatingen wilde men recht vaardigen met to verwijzen naar de artikelen 3 en 4 van Linggadjati. Wel lijken zodanige interpretaties, aldus hoort men in andere kringen dan die dezer woordvoerders opmer ken, formeel verantwoord, tcch ver liest men. zich aan die artikelen 3 en 4 vastklampend, uit het oog dat in de overeenkomst van Linggadjati weliswaar als hoofdmotief gold dat aan de volkeren van Indonesië een garantie werd gegeven voor onafhan kelijkheid binnen de Nederlands-In donesische Unie. doch dat die over eenkomst er niet minder een erken ning van was dat het nationale stre ven op Java en Sumatra zijn beste belichaming vindt in de Republiek. Aanvaardt men, zo wordt vervolgens deze woordvoerders aangevoerd, de beginselen van Linggadjati als uit gangspunt voor de verdere ontwik keling dan dient men deze gedach te onverminderd te handhaven. D? artikelen 3 en 4 kunnen immers niet anders dan een veiligheidsklep heb ben te betekenen die men eerst open zet els alle mogelijkheden zijn uit geput. Nog geen halt Tot nu toe ontbreken de aanwij zingen dat de regering een halt wenst toe te roepen aan degenen, (en daartoe behoren ook vele in vloedrijke personen in Batavia), die de versplintering van de Repu bliek in tal van staten zouden wen sen te bevorderen. Desalniettemin wordt in Den Haag geenszins aan genomen dat de regering al heeft zij zich daartegen nog niet uitge sproken. nu ook deze opvatting deelt. Met name in kringen van dë Party van de Arbeid staat vast, wat ook tot tegenstelling m de Par-, tij van de Arbeid aanleiding moge hebben gegeven, dat een loyaal vasthouden aan de beginselen van Linggadjati nimmer in overeen- Het Lagerhuis heeft het wetsontwerp waarbij de regering verstrekkende bevoegdheden wordt verleend om het hoofd te bieden aan de economische crisis in tweede lezing goedgekeurd en daardoor in principe aanvaard. In derde lezing wordt het ontwerp artikelsgewljzc behandeld. John Strachey, minister van voedselvoorziening heeft een rantsoenverlaging voor levens middelen (waaronder ook alle genotmiddelen en delicatessen vallen) met 1/8 aangekondigd. De bonnentoewijzing voor caïé's en restaurants wordt overeenkomstig verminderd. Toen Winston Churchill tijdens de debatten in het Lagerhuis opstond om te spreken, werd hij door zijn aanhangers luide toegejuicht. De gevraagde bevoegdneden ziin een ontkenning van de Britse vrij heid en de Brits» levenwijze w vre destijd, zo zei by. Als men kijkt naar landen als België en Nederland, die door Duitsland zijn onderdrukt en beroofd en de herleving van hun nationale kracht en gezondheid ziet. is het moeilijk te geloven, dat deze drukkende en ydele maatregelen, na de oorlog volgehouden, heilzaam zijn. De voornaamste oorzaak yan min stens de helft van Brittannië's moei lijkheden is de partijpolitiek en ad ministratieve incompetentie der re- fering. „Alle kwade dingen van de oorlog bestaan nog in ons land; in sommige gevallen thans nog erger. Ontkent U het?" riep hij naar de regeringsban- ken. De leider der liberale partij. Cle ment Davies, zei, dat de geestelijke vrijheid van het volk in het spel was: Voor de eerste maal in-de Britse ge schiedenis leggen wij ons lot in han den van een totalitair persoon, die zal bepalen wat het beste is. Richard Crossman, een der „rebel len" binnen de Labour-party, gaf zijn steun aan het ontwerp. Het symboli seert het- einde van de- waanvoor stelling, der oppositie, dat.de tijd zal kpmen, dat de regering van'haar so cialistisch pad'of zal gaan. Hij wen ste, dat deze wet ook zou leiden tot socialistische' planning- voor 'produc tie voor Sowjet-RussisChe en Oost- Europese markten- Gécn films uit USA Het Brif.a ministerie van financiën heeft bekend gemaakt dat slechts 25% van de winst, behaald op bui tenlandse films zal worden overge maakt. De overige 75% moet aan de schatkist worden afgedragen. Het nieuwe recht wordt niet geheven op films die voor 8 Augustus zijn inge voerd; daardoor zaï het nog enige maanden duren voor de hoge dollar rekeningen van de Amerikaanse filmmaatschappijen zullen verminde ren. De directeuren van de filmmaat schappijen. aangesloten bij de M.P. E A.. hebben onmiddellijk* besloten om de invoer van films in Groot- Brittannië stop te zetten. Sjahrir is per vliegtuig In New York aangekomen teneinde de In donesische zaak voor de veilig heidsraad le bepleiten. Hij werd door een grote groep Indonesiërs en vertegenwoordigers van de re gering van India en van dn Ara bische Liga verwelkomd. „Kota Baroe" met planters naar Indonesië Het motorschip „Kota Baroe". van de Rotterdamse Lloyd dat aanvanke lijk naar Amerika zou vertrekken met aan boord de bemanningen voor in de Ver. Staten aangekochte sche pen, zal, naar thans is vastgesteld deze reis niet maken. De „Kota Ba- roe", vertrekt n.l. 28 Augustus naar Batavia met ca. 500 passagiers, me rendeel employe's van ondernemin gen e.d. Met welk schip de scheepsbeman ningen nu naar Amerika gebracht zullen worden, staat nog niet vast. VERFVERGIFTIGING OP DE NIEUW AMSTERDAM Aan boord van de Nieuw Amster dam zijn in de afgelopen'nacht vier mannen. w.o. drie schilders onwel geworden door giftige verfdampen. Drie van hen moesten ter observatie in een ziekenhuis worden opgeno men. stemming kan worden gebracht met het streven tot versplintering van de Republiek van welke gebie den thans een deel m Nederlandss handen is. Opzet van de politie actie, aldus gaf men in kringen van de Partij van de Arbeid te ver staan, is geweest dc Nederlanders in een onhoudbaar geworden posi tie lucht te verschaffen. Niet ech ter om aan de Republiek een po litieke wil op te leggen, In dit laatste geval zal gebruik van het woord politiële actie niet anders oan een schijnheiligheid zyn ge weest. Dat men bij volgende besprekin gen er bij de Republiek op zal aan dringen in haar mterne organisatie rekening te houden met de wens tan de bevolkingsgroepen in haar gebieden, is zeer wel te denken. Versnippering echter door onder Nederlandse leiding tot stand ge komen afscheidingsbewegingen, kan onder geen beding als een. loyaal vasthouden aan de beginse len van Linggadjati worden be schouwd. Moeilijk kan worden, aange nomen aat deze opvattingen met ook in de boezem van de regering zouden leven en dus uiteindelijk hun mvloed moeten hebben op de houding die Ne derland ten opzichte van de Re publiek zal aannemen. Het wordt hier veelszins wenselijk geacht dat de regering van een uergeirjke opvatting zeer spoe dig diudelyke blijken zal ge ven, opdat aan het met deze opvatting onverenigbaar op treden van Batavia een einde kome. Geschiedt dit niet dan vreest men. dat het „geliefhebber" in Batavia er voor een. groot deel toe zai by- dragen dat de Republiek in haar onverzoenlijke houding ten opzichte van Nederland volhardt. Zy die aldus redeneren, achten bet dan ook van het hoogste be lang dat de commissie-generaal wier denkbeelden zeker niet met die van Batavia overeenstemmen, thans in het rechtstreekse overleg m de regering is betrokken. De regering maakt tot "haar leed wezen bekend, dat ,io de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Mariner J. A. Jan sen uit Arnhem; Th. 3. Giesen uit Gaan deren; J. G. A. Nols uit Kerkrade; A. ten Hove uit Raalte; L. van Rixtel uit Den Bosch. Koninklijke Nederlandse Laad, macht: G. van Rossum uit Vleuten: Tb. J. \V. Hendriks uit Schiedam; C. Verwey uit Gouda; D. Harmsec uit Heliendocrn; U. StruivSng uit Grijpskerk (Gr.); H. Hut uit Zuid broek; D. Kamstra uit Ulrum (Gr.ï*< A. F. van Hilst uit Waalwijk; \V. R. H. Mceuwsen uit Leeuwarden; M. A. C, van den Wijngaardt uit Breda; H. van der Ploeg uit Noord- wijkerhout; H. van der Land uit Hui/cn (L.); G. Vos uit Heerlen; J. van der Laan uit Terrmmten fGr.); P. Brandt ui' Leiden; B. J. Hevink uit Gl^t; H. Paap uit Haar lem: J. D Spierenburg uit Eefde (gem. Gorssell; G. van der Ploeg uit Oostrum (Fr.). Een depufarie van Aruba onder leiding van Hennv Eman, vertegen woordiger van Aruba In de staten, en de landraden Aristides Wever en. G A. Eman heeft een manifest aan de staten overhandigd, „gesteund door de gehele bevolking van Aru ba". waarin de afscheiding van Aruba uit het verband met Curacao wordt aaurrekondinxL Aruba ver klaart in dit manifest, da' het di rect onder de Nederlanaso kroot» wil komen. Deze week werd de pe titie naar de Koningin gezonden, ge tekend door 95 vooraanstaande Aru banen. De petitie vraagt-een onaf hankelijke positie van het eiland, di rect onder de Nederlandse regering. Zij is tot dusver nog niet beanï- •oord. De Arubaanse afgevaardig den V. E. Henriques en J. E. A rends hebben in de zitting van Vrijdag avond tecen de inhoud van het ma- uifest verzet. Het militaire hoofdkwartier te New Delhi heeft, na overleg met de Voor-Indische regering en de voor lopige regering van Pakistan, het bevel uitgevaardigd tot het „bevrie. zen" van alle militaire goederen in de Indische havens, die bestemd zyn voor overdracht aan de Nederlandse regering. Er worden maatregelen genomen om te voorkomen, dat geen Nederlands schip, dat thans in een Voor-Indi5che haven ligt, een derge lijke lading vervoert. UITZENDING WEER- BERICHTEN Met Ingang: van- Donderdag 14= Augustus 1947 zal het K.N.M.I. in De Bilt uitzendingen van weerbe richten in de vroege ochtenduren verzorgen over de zender Hilver sum II (415.5 meter) en wel in het tijdvak van I Maart tot 1 Novem ber om 5.45 en 6.45 en in het tijd vak van 1 November tot 1 Maart om 6.45 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1