i C FLINK JONG PERSOON ^FT*L*lRVn> STADSNIEUWS PAROOLLEZERS BAAN VAREN! VAART U MEE? J BOEKEN ROELOFF Uittenbogaard ontvlucht AGENDA SS'er leefde onder valse naam Dit jaar nog geen raadhuiscarillon SCHEEPVAART Inwoning: gez. te Schiedam AMBACHTSSCHOOL - SCHIEDAM 9, BOAS NIET GECOLPORTEERD WORDT Dinsdag 12 Augustus 1947 Bang voor uitslag van nader onderzoek? Toen de vroegere S.D.-portter Wil lem IJlttenboogsard, die op 13 Juni door het Schiedamse Tribunaal ver oordeeld is tot een 4-jarige interne- ring, dezer dagen werd overgebracht van Viaardingen naar het kamp Crailoo bjj Laren, heeft hij kans ge wen tjjdens een oponthoud te Am sterdam. de henen te nemen- Het is nog niet gelakt, hem op te sporen. Uitten boogaard. die voorheen woonachtig was aan de Eriisonstraat 39b. moest nog twee jaar in inter nering doorbrengen In zyn za«k was echter in verband met andere mis drijven. dan waarvoor hij veroor deeld was. "een nader onderzoek in gesteld door de P.B.A. te Schiedam. Vermoedelijk is hij voor de uitslag hiervan bang geworden, want ook in Viaardingen heeft hu reeds verschei dene ontvluchtingspogingen onderno men. Teneinde hom alle kans hiertoe te ontnemen, heeft de kampcom mandant gelast hem naar Crailoo over te brengen, waar de bewaking zeer streng is en waar de geïnter neerden met buiten het kamp wer ken. Naar wtj vernemen heeft Uitt en- boogaard in de bezettingstijd ver scheidene arrestaties helpen verrich ten, waarvan vele slachtoffers met zijn teruggekeerd. Burgerlijke Stand Geboren: Johanna M., d. v. C. J. Visser en G. J. Eijkenbroek. Dr. No- letstraat 1: Pieter. z. v. C. Ouden aarden en H. M. van Hees, van Be- verensstraat 6; Janneke, d. v A. Bakker en C. M. Scheenloop. Vlaar- dingsedrjk 335: Willem J., z. v. C. Punt en M. van Ge ijl. Hagastra&t 14; Willem C., z. v. A. Meijers en L. J. M. van Bedaf, F. v. Bourgon- diëstraat 43. Overleden: J. B. Bijtenhoom, 47 jr.. Dr. Noïetstr&at 1. Films: Passage-theater: Da. 1 45. 4.15, 7, 9-30 uur: De Dictator met Chèrlie Chaplin (Toeg. 18 j) Op het to neel Dc 3 Alexandre's. Monopoly Da. 2, 7 en 9 uur. Za 2. 5, 7 en 9 uur. Zo. 3. 5. 7 en 9 uur: De laatste der avonturiers. (Toeg alle leeft.). Monopole „Dc laatste avonturiers" Predikbeurten Zondag 10 Augustus Ned- Herv. Gemeente, Grote kerk 10 uur v.m. ds. K. de Bel, 5 uur n.m. Ds. van Noort Vlaardtngert. Nieuwe kerk 10 uur v.m. ds. v. d. Most, Dclfshaven. 5 uur n.m. Ds. Jansen. H. Doop. Westerkerk: 9 en 10.30 uur v.m. Ds. Verbaas to Schipluiden. Vredeskerk: 9 en 10.30 uur v.m. Ds. 3. G. Jansen. Jeugd- kerk gebouw Irene: 10 uur v.m. de heer P. Gerritsen. Rotterdam, Wijklokaal Nw. Maasstraat: 10 uur v.m. de heer 3, Boer. Kcthel: 10 u. v.m. Ds. van der Hooft, emer. pred, te Overschie; 7 uur n.m. Ds. de Bel. Nederl. Prot. Bond. kerk West- vest: 10.30 uur v.m. Ds. K. F. Proost uit Rotterdam. Ger, kerk. Oosterkerk v.m. 10 uur dr. C. N. Impeta van Dinteloord n.m. 5 uur ds. H. Willetns. Plantagekerk v.m. 10 uur dr. 3. L. Koole n.m. 5 uur ds. C. N. Impeta Julianakerk vm. 10 uur ds. G. Tom van Oudeschoot, n.m. 5 uur ds. J. L. Koole. Ketfceï v.m. 10 uur ds. H. Willems, n.m. 5 uur ds. G. Tom. Chr. Ger. kerk. Kerk- Warande - - 5 Zelden zal het leven van de vissers der Noordzee zo suggestief zyn uit gebeeld als in de film .,Dc laatste avonturiers", waarover David Lean de regie voerde. De filmer was met zijn camera aan boord van de En. j hoek"B-KT'laan^ 1*0 uur*v.m? gel*e trawler, die op visvangst gaan j uur n.m. Leesdienst Evangel Luth. van Grimsby naar de Lofoden en Gemeente: kerk Lange Nieuwstraat IJsland. H\j filmde het uitzetten van 110 uur v.m. ds. J. van Leeuwen, het net en het binnenhalen van de Oud-Kath. kerk: kerk Dam: 8.30 volle zeeg. De camera was er bij als uur v.m. Pastoor C. Tol. Vrije Ev. de storm in al ign kracht het schip I Gemeente Bcbonw Harmonie Nieuw beukt en ook als de vracht behouden jgj" "nr v.m J. Segaar Nw. binnenkomt aan de visafslag van Gr.msby. Zonder het verhaal was i nam. 5. uur ds. W. Roos. Leger des ,.De laatste Avonturiers zeker een Heils pobomv Lan?e Haven: 10 der beste documentaires voor de zee i UUr v.m. Heiligingsdienst; 6.30 en en de vissers geworden. Met het ver- j 7.30 n.m. samenkomst, haai gaat het echter niet zo goed i xed. Herv. Evangelisatie gebouw Het is het bekende onderwerp van Tivoh, Nieuwe Haven: 10 uur v.m. liefde en haat, op de bekende manier ?n 4 uur n.m. Ds. Wgnmalen van DOOR DETAILLISTEN IX TE LEVEREN BOXXEX VOOR DE week van 10 Lm. 16 Augustas '47 Suiker: H-02 Algemeen (3 rts.); H-12, H-I3 Alg. H-21 Suiker, rts.b. E-14, G-14 <1 rts.). Versnaperingen: H-33 Versnaperin gen (0.8 rts.); H-36 Versnap,, rts,b. E-12. G-I2 <0,4 rts.). Afloss. week 13 —19 Juli 1947. Brood: J-G3 Bes. (16 rts.); J-G6, J-13 Res., J-01, J-ll J-2I Brood <8 rts.); J-02 Brood, rts.b, E-21, G-21 (4 rts.); Coupure X 225. Melk: H-13, H-X5 Melk <12 rts.); H-03, H-05 Melk (7 rtsJ; H-21 Melk (5 rts.); H-01 Melk (4 rts.); Rts.b. E-39. G-39.-1 rts.). Afloss. week 13— 19 Juli 1947. Zachte zeep: G-04, G-15 Alg.. G-18 Res., rts.b. E-40, G-40 (1 rts.). Afloss. week 814 Juni 1947. Tabak (DeU: H35 Tabak <2 rts.); H-31, H-32 Tabak, rts.b. E-66. G-66 (1 rts.). Afloss. week 1319 Juli 1847. Textiel: "Toewr. text, goederen. Toew. Bistex MD 85; 101 tn. 140 VA, VB. VC. VD, VE 605 (1 pnt.) 4- B/"C, D. E. F. (5 pnt.); 101 tm. 200 VF 605 Cl pnt.); A. B, C, en D VA 705 (1 en 5 pnt); B-82, C-B2 <1 en 10 pnt.). Voor hen waarvoor deze week is aangewezen. Brandstoffen, ind.-kolen: Nw. coup, B, C, D, E, verbr. Geen v:rvangings- toewijzingen. Brandstoffen: 74 BV. 75 BV (3 rts.) WA 707 1 tm. 6 per. (1 rts.); WB 707 1 tm' 6 per. (5 rts.); Rts.b. 1 eenb. 1947, 1948. behandeld. Door eer. kapitein van een trawler wordt als enige overlevende van een boot uit Aberdeen opgepikt, de bootsman. Hij gaat met hem naar zijn huis m Grimsby, waar zijn. doch ter grote liefde voor de bootsman opvaC Er is echter ook nog een nichtje, de dochtr- van de broer van de kapitein, waarmee deze in onmin leeft. Zij A.aapt de bootsman weg, niet uit liefde, doch uit berekening. Ais stuurman op de nieuwe boot van haar vader maakt hy niet deze de stranding op de rotsen mee, waarvan zü verlost worden door niemand minder dan de gehate broer. De mensen worden gered, de vrede ge tekend en met bootsman en eerste dochter is het natuurlijk oké. Zoals reeds gezegd, het beeld is hier hoofdzaak en dit is zo goed dat men de rest wel op de koop toe neemt. De Plantagekerk wordt gerestaureerd Binnenkort zal een begin worden gemaakt met herstelwerkzaamheden in de Plantagekerk der Geref. kerk hier ter stede. De werkzaamheden, waarmede na 17 Augustus wordt aangevangen, zullen een vijftal we ken duren. De kerkgangers moeten deze tij 1 gebruik maken van de Ooster- en Julianakerk. Plantageconcert Zondagavond acht uur concer teert het Stedelijk Muziekcorps weer in de Plantage. Uitgevoerd wordt een programma van lichte muziek. Het programma luidt: Onze Garde, Mars, R. Forster. Ouverture De twee Huzaren, F. Doppier. Kunstenaarsleven, Wa's. Joh. Strauss. De Dragonders van Villars, MailJart. In een Klooster tuin, Keteiby. Koning voetbal. Mars, W. Schootemeyer. Leerbroek. Stadsevangelisatie; „Jervei" ge bouw Lange Kerkstraat 70: 10 uur v.m. Samenkomst. MEDISCHE ZONDAGSDIENST Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur zal de medische dienst worden waargenomen door mevr. dr. C. Duyster-Jamin, BJi.- laan 156, tel. 69991; dr. A. L. J. Kunze, Singel 70, tel. 67760 enfdr. G. in 't Veld, W, de Zwijgerlaan 23, tel. 68599. Geopend is apotheek F. H. Backer, Et. Liduinastraat 58. (Ingezonden Mededeling). ZWITSERS FABRIKAAT Haarborstels met handvatuitgevoerd in gepolijstmahonie en berkenhout. Gegarandeerd echt haar MATHENE5SERIAAN (DIJKZiChT)H ALS LAATSTE VAN DE SERIE PAROOL- BOOTREIZEN" IX DIT ZOMERSEIZOEN OP ZONDAG 17 AUGUSTUS feestelijke boottocht naar het temidden van fraai natuurschoon gelegen Rhenen Gelegenheid tot bezoek aan de sprookjestuiaen van Ouwehands Dierenpark en de, Grebbeberg. Tijdens de bootreis tal van attracties, o.m. optreden van een bekend humorist-conferencier, gezel schapsspelen, enz. Buffet, geluidsinstallaties en radio aan boord. Gelegenheid tot dansen. Vertrokken wordt te 7 uur v.m. van de Ooster kade, terugkomst des avonds ongeveer 10 uur. De salonboot biedt plaats aan 2000 personen. Om de reis zo prettig mogelijk te maken worden niet meer dan 500 kaarten verkocht. Reisbiljetten k f 2.25 per gersoon (alle leeftijden) van beden af verkrijgbaar Schiedamsesingel 42, telefoon 25430. Een Parooltocht betekent 'n onvergetelijk V ACANTIE-UITSTAP JE I DUIZENDEN GENOTEN REEDS tVAN DE GEZELLIGE PAROOL-BOOTREÏZEN Zondag plaatselijke cricketontmoeting Morgen speelt Hennes I zijn laatste wedstrijd voor de cricket- coinpetitic van dit seizoen aan de Damlaan en wel tegen Excelsior. Voor deze plaatselijke ontmoe ting bestaat steeds bijzondere be langstelling en ook deze keer zal Excelsior zeker weer proberen Her mes een puntje te ontfutselen. Of Hermes daar veel voor zal voelen me^sn wij te betwijfelen, daar het beide punten nodig heeft om in de running voor de eerste plaats te blijven. Hermes zal het zonder wicket keeper Visser en de slow-bowler Tettelaar moeten doen, maar de 3 gekozen Hermesspelers voor het Nederlands cricketteam, hetwelk 31 Aug. op het V.R.A.-terrein te Amstelveen tegen de Free Fores- tors speelt, Borrani, Stolk en Mo lenaar zuilen de cricketliefhebbcrs wel een goede partij cricket laten zien. Voor het Flamingo-juniorestour- nooi wist de Hermesjeugd beslag te leggen op de derde plaats door van de Sparta-Qtiick (H.) en H.C.C. jeugd haar wedstrijden te winnen. Als persoonlijke prijs voor dc beste prestatie in dit tournooi werd aan H, v. d. Sloot een Fraai cricketbat aangeboden. Dit voor zijn *cor„e van H2 runs in de wedstrijd tegen Sparta. D.W.S. speelt hedenavond in V.U.C.-stadion In het kader van de Haagse va- cantic-week, worden aldaar in het V.U.C.-stadion een tweetal handbal- wedstrijden gespeeld, welke zeker bijzondere belangstelling zullen ge nieten. Het Schiedamse D.W.S. heeft hier voor een uitnodiging ontvangen, en zal hedenavond half negen op het V.U.C.-terrein tegen het Haagse he ren-elftal uitkomen. De tweede helft van deze ontmoeting, zal gezien het aanvangsuur (half negen) onder de schijnwerpers gespeeld moeten wor den. Dit is voor de eerste maal dat een lioht-handbalwedstrijd zal plaats hebben. De Schiedammers maken door der" bijzondere uitnodiging wederorr goede beurt. Als voor wedstrijd speelt het Haag se dames-elftal tegen het sterke P.S.V. uit Eindhoven. den"Vrijdag drie balen suiker van een vrachtauto en kwamen in het water van de open riole ring daar ter plaatse terecht. Op de West Frankelandsedijk nabij het SVV-terrein wilden twee vrachtauto's, bestuurd door W. H. B. uit Rotterdam en J. M. D. uit Schiedam, elkaar passeren. Beiden, hielden volgens hun verklaringen uiterst rechts, doch hotsten noch tans tegen elkaar aan, waardoor bfcide auto's aan de linkerzijde' schade opliepen. Door schad-e en schande wordt men wijs zou men kunnen zeggen tot de man wiens fiets nu giste ren weer werd gestolen bij het distributielokaal aan de Broers- vest. Evenals het rijwiel dat in het begin van deze week ver dween, stond ook dit karretje wiet op slot. Aan boord van een motorboot liggende in de Nieuwe Haven, brak brand uit toen de dekjongen •T. v. B- struikelde over enkele blikken benzine, die vlamvatten, doordat tegelijkertijd de start- knop van de motor in werking werd 'gesteld. De schade aan de motor, waarvan -de brand met een schuimblusapparaat werd ge blust, wordt door verzekering gedekt. Een op straat aangetroffen Ierse setter is door de eigenaar terug te bekomen aan het gebouw van de Gemeente Reiniging aan de Buitenhavenweg. ROTTERDAM Lo &o»r - towiWiSk 498. „Zeg", schreeuwde ik kwaad: „Begrijpen jullie dan niet wat dit testament betekent: dit wordt een avoc ir, zoals je nog nooit beleefd hebt?!" Daantje vloog Klaarwakker overeind en Plukkie viel van de boomtak. „Avontuur," riepen ze: „Waar is het?" „Kalm aan." bromde ik: „Eerst heb ik een lineaal en een wereldkaart nodig, dan pas kan ik jullie vertellen wat er gebeuren gaat" Daantje veegde met zijn arm de broodkruimels van de tafel, de kaart werd uitge spreid en ik ging aan het meten. „Tjonge," mompelde Daantje ongeduldig: „Drieduizend kilometer, dat is vast een heel eind buiten de stad." „Ja, Daantje," zei ik- „Dat zal waar zijn. Kijk ik heb Het uitgemeten, de plek waar we naar toe gaan ligt in het hartje van Afnkaü!" „Tjoecheee," schalde het plotseling door de kamer en het was de stem van Plukkie Buksjek: „Oei, we gaan naar Afrika, naar Plukkie s huis. -Naar Timboe, de aap, naar Pisang winkeltje van pipa. Hoera Plukkie weer fijn slingeren in klapperbomen, joeplal" Plukkie verbeelde zich zeker, dat hij al in Afrika was, want hij nam een sprong en slingerde zich juichend aan de lamp heen en weer. Daantje en ik bekeken het geest driftige geval even. maar ik begreep dat er meer te doen was. „We moeten alles voorbereiden," dacht ik: „Want we kunnen niet naar Afrika gaan lopen. We moeten iemand vinden die ons helpen kan en mee wil gaan„Hé, riepen Daantje en Plukkie: toen ik plot seling wegholde: „Waar gij jij heen? Wacht maar," riep ik: „Ik ga naar een goede vriend van me, die ons helpen kan..." Thans drié R.E.T.-rond- ritten Mtt ingang van Maandag 11 Aug. worden de vertrekuren van de R.E.T.-rondritfcussen (standplaats kiosk V.V.V., Coolsingel) vastge steld op negen en elf uur 's mor gens en twee uur 's middags. Dit besluit is genomen vanwege de grote belangstelling van deze stadsrit van de wederopbouw. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat op één enkele rit honderden lief hebbers moesten worden afgewe zen. Door politie ontmaskerd Ruim twee jaar heeft een Am sterdamse SS-er, die tevens N.S.B.- er en N.S.K.K.-er was, het iklaar gespeeld om zich aan zjjii gerechte straf to onttxekken. Door een toe val is liet de politie gelukt de man, die onder valse naam In Rotterdam leefde en werkte te ontmaskeren cn aan do P.R.A, uU te leveren. Hij noemde zich Dirk Berend S. Zijn. vrouw kwam in de nacht van Donderdag op Vrijdag by de politie vertellen, dat haar man spoorloos verdwenen was. Naspeuringen had den geen succes maar brachten wel aan 't Jicht dat het praatje van de vrouw dat haar man tijdens zjjn verblijf in een Duits concentratie kamp zijn geheugen verloren had niet waar was. Hij was namelijk vroeger schip per geweest. Een foto van hem werd op de schippersbeurs herkend als die van Dirk Uitzetter uit Am sterdam, een bekend SS-cr en etc. D. U. werd gearresteerd op het terrein van Dispatch waar hij werk zaam was. Hjj viel spoedig door de mand en bekende, onder valse naam te hebben geleefd om zich aan een vervolging door de P.R.A, te onttrekken. De vrouw van Uitzetter zette tot 't laatst toe do comedie voort, maar dit verhinderde met dat haar man overgeleverd werd aan de P.R.A. te Amsterdam. Zo als beker,d heeft het gemeente- personeel een belangrijk geldsbedrag bijeengebracht voor de aanschaffing van een nieuw carillon voor de Raadhuistoren. Het ontbrekende be- drag werd aangevuld door het ge meentebestuur, zodat met reden kan worden aangenomen, dat eerlang de klokken en klokjes van het Raadhuis- carillon weer zullen beieren over on ze goede stad Oorspronkelijk "was de.verwach ting, dat het klokkenspel in Augustus van dit jaar op zijn plaats gebracht zou kunnen worden maar de gieterij, die de klokken sal vervaardigen heeft het zo druk met uitbreidings werkzaamheden, dat het wel 1948 zal worden, voordat de klokken ge reed zullen zijn. Pseudo-dokter van de Volkshuisvesting Men zij gevvaarshuwd voor een ongeveer 4-jarige man, die zich uit- Dienst van Volkshuisvstmg en zich op bepaalde adressen vervoegt om bewoonsters z.g. medisch te. onder zoeken, Deze man is geen arts en heeft ook niets uit te staan met de Dienst van Volkshuisvesting. Het verdient aanbeveling van ambtenaren, die in functie optreden te verlangen dat zij zich behoorlijk legitimeren. Succes voor Rotterdamse 2angers Onder leiding van Matinus Eg berts behaalde het Rotte's dubbel- mannénkwartet „Helicon" op het te Utrecht gehouden zangconcours Donderdag 7 Augustus de le prijs met 371 punten en met lof der jury. Als verplicht werk werd gezongen „De dag des Oordeels" van A. B. H. Verbey. Uit het politierapport Bij de afrit in de Zijlstraat gle- geeft voor geneesheer'van de Gem. can tie? 18.00 Nieuws, 18.15 Accor- J -i. 1 tI CL 1. rfevr» mii» 18 \Jr>nr T\1 at tol arm «J. (Ingezonden AfededefingJ, e-en professor „Forgotten" geheten Inz Hr J. G, Haarlem ontv. 1 fles TIP. Radio-programma ZATERDAG 9 AUG, Avondprogramma HILVERSUM I: 19.00 Nieuws. 19.20 Kareol Septet. 19.45 Uitzen ding voor Ned. in Duitsland. 20.00 Nieuws. 20.12 Gewone man. 20.20 Gram.muz. 20,30 Lichtbaken. 21.00 Negen heit de klok. 22,00 Reporta ge Wereldjamboree. 22.30 Gram. muz. 22.40 Avondgebed. 23.00 Nieuws. 23.15 Mozart-progr. HILVERSUM U: 19.00 Hongaars Strijkkwartet. 19.30 „Amerika helpt Nederland". 19,45 Klankbeeld over Franse Protestanten. 20.00 Nieuws. 20.15 Lichte muz. 20.50 Joh. de Jong, orgel. Max van Praag, zang. 21.15 Soc. .commentaar. 21.30 Malando. 22.00 Luisterspel: De El- lendigen. 22.30 Cabaret. 23.00 Nieuws. 23.15 Gram.muz. ZONDAG 10 AUG. HILVERSUM, I: 8.00 Nieuws. 8.30 Hoogmis. 9.30 Nieuws en wa terstanden. 9.45 Zondagmorgen- klanken. 10.00 Kerkdienst. 11.30 Gewyde muz. 12.15 Boekbespre king. 12.30 Lunchconcert. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.15 Welk boek eea goed boek? 13.20 Kamermuz. 14.00 Quintet voot pia no en strijkers. 14.35 Choralen. 15.00 Mlssiebond. 15.10 Gram.'muz. 16.30 Pontificaal Ziokenlof. 17.00 Kerkdienst. 18.30 Progr. voor de Ned. Strijdkrachten. 19.00 Carillon- bespeling. 19.15 Koorzang. 19.30 Nieuws en weerov er zicht. 19.45 SportZwemkampioenschappen. 20.07 Gewone man. 20,15 „De Zil vervloot". 21.00 Amerikaanse Ka mermuz, 21.25 Luisterspel: „Hei, Jt was m de Mei". 22.10 Avondgebed. 22.30 Nieuws. 22.45 Reportage We reld pamborec. 23.00 Sympn. con cert. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws. 8.30 Voor de tuin. 8.4-5 Orgelspel. 9.12 Postduivcnberichten. 9.15 Sport. 9.30 Men vraagt en wij draaien. 10.00 Geestelijk leven. 10.15 Palestgnse liederen. 10.45 Ge dichten. 11.00 Franss liederen. 11.15 Omroep-ork. 12.00 Postduivenbc- richten. 12.03 Gram.muz. 12.40 Zangvereniging „Caeciiia". 13.00 Nieuws. 13.15 Zigeuner-ork. 13.50 De Spoorwegen spreken, 14.05 Boe kenhalfuur. 14.30 Residcntie-ork. 16.30 Reportage (boksen, zwem men). 17.00 Aocordeonmuz. 17.40 Gram.muz. 18.00 Nieuws. 18.15 Sport. 18.30 Lezing. 19.00 Kerk dienst. 20.00 Nieuws. 20.15 Vrolijke melodieën. 20.55 Lultserspel: De Blauwe Smaragd. 21.20 Cinema orgel, Pierre Palïa. 21.40 Cabaret liedjes. 22.10 Herensgymnastiek. 22.30 Viool en piano. 23.00 Nieuws. 23.15 Grara.ir.uz, MAANDAG 11 AUG. Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 9.15 Voor de zieken. 9.30 Gram. muz. 10.30 Morgendienst. 11.15 Voordracht 11.35 Gram.muz. 12.00 Ned. Componisten. 12.30 Weerover- zicht. 13.00 Nieuws. 13.15 Orgel concert. 14.00 Voor jonge moeders. 14.20 Rhapsodia-sextet. 15.00 Lon- dens Phiih. ork. 15.30 CeiJo-recital. 16.00 Bijbellezing. 16.55 Volksliede ren en Madrigalen, 17.30 Sportuit slagen. 17.45 Het R^k over zee. 18.00 Bioscoop-orgel. 18.30 Progr. voor de Ned. Strijdkrachten. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws. 9.00 Kamermuz. 9.30 Waterstanden 9.35 Symph, ork. 10.00 Morgenwij ding. 10.20 Voor de zieken. 11.00 Voordracht. 11.15 Gram.muz. 12.00 Orgelspel Joh. Jong. 12.30 Kalen der. 12.33 Voor het platteland. 12,38 Tango ork. Malando. 13.00 Nieuws. 13.15 Kalender. 13.20 Luchte muz, 13.50 Wiener Bohème ork. 14.10 Piano en zang. 14.30 Voordracht. 14.45 Frank Sinatra, zang. 15.00 Luisterspel. 15.30 Orkestwerken. 16.00 Voor de kinderen. 16.15 Ver korte uitvoering van de operette „La Mascotte. 16.55 Wiens Radio crk. 17.00 Wat doen we in dc va- 18.45 Voor plattelands- deon muz. vrouwen. Aangekomen schepen te Rotterdam 8 Aug1. Grey County, Montreal Burger mer- wehaven. stukgoed; Fiat, Londen Mublo Viaardingen, yzer; Olivian Coast, New castle Burger IJselhaven, stukgoed; Ceres, Londen Wagenborg Maassluis, ledig; Hebble, Goole Hudig Pieters LeMraven, stukgoed; Junior, Londen Lijnzaad Binnenhaven, suiker; Sala- wati, Calcutta Holl. Br.-Indielljn Uael- haven. stukgoed'. Sandar, Wasklo Vmke Waalhaven, bout; Jo Xlngsly&n KoudJJs Maassluis, ledig. 9 Aug. Stad Maastricht. A'dam Huys Lek haven. stukgoed, Walloma, Gothenburg Kuyper Dam Smeer Nselhaven, stuk goed; Frey, A'dam Burger IJselhaven, stukgoed; Dubrovnik, Cuba Kuyper Dam Smeer Maashaven, suiker; Sin- goalla, A'dam Vmke Schiedam, ledig; Gaasteriand, Klngslynn S.S M, Jobsha ven. stukgoed; Vienna, Harwich Hoek van Holland; Antwerp, Harwich Hoek van Holland; Mies, Antwerpen Huys Lekhaven, stukgoed; Sheringham, Har wich Hudig Pieters Lekhaven, stuk goed; Lynn Trader. Yarmouth Van Es Merwehaven, ledig. Taurus, Boston Line. Koudris Maas sluis, ledig, Veendam, New York H.AL. Wdheiminakade, stukgoed en passagiers. Vertrokken schepen 8 Aug. Mecklenburg, Harwich; Ino, Bristol; Grebbestroom, A'dam; Prinses Juliana, Hye; Wtlham Tyler, Hampton Roads; Tempo. Plymouth; Thomas Nelson, Cape Hatteras; Andre Thome, Antwer pen; Wacosta, Bremen; Ronan, Grange mouth; Saginaw Victory, New York; Bucldow. Leith; Walter Reed, Port Ar thur; Hada, Rouaan; Castor. Hull; Em pire Parkeston,'Harwich; Prague. Har wich Fano, Wismar. 9 Aug. Aptity, Londen; Havsbris, Gdynia; Rakke, Aarhus; Durango Victory. New York via Cherbourg; Velma. Abadan, Wind Z.Oflauwe koelte, kalme zee, helder. Dageid, Aruba; Maas, sleepboot, Noordzee. SCIIEEPSBEWEGINGEN Asko, 11 van Kemi te* R'dam ver wacht. Agiena. 8 van Londen naar R'dam; Alamak. 8 van St. Vincent c.V. naar Pernambuco; Algenib, 8 van Buenos Ayres naar Rio Grande; Arkeldjjk. pass. 9 Seilly naar Antwerpen. Bernina, 8 van R'dam te Antwerpen. Brastagi. 8 te San Pedro; Borneo, 7 van Dublin naar Ardglass; Bacchus. 9 van Midd. Zee te Antwerpen; Berkel, 8 te Mantyluoto; Betana (kuetvaarder- convooi), 9 nabij Iron op weg naar Batavia. CJan Maelachlan, 7 van Calcutta naar R'dam. Coryda, 8 te Ab.-idan; Cicodora, 7 te Abadan; Canbia. 8 van A'dam naar Kopenhagen: Ceronia, 7 van Sydney naar Wellington; Chama, 2 van Penang naar Abadan; Cistula, G van Bahrein, naar Lorenzo Marques, Congostroom, 8 van Monrovia naar Takoradi. Dom, 8 van VJissingen naar Ipswich; Drafn. 9 van Curacao te R'dam ver wacht. Depa, 9 van Londen naar Antwerpen; Doggersbank, 8 van Antwerpen naar Oslo; Delft, van A'dam naar Chili 9 te Antwerpen: Delfshaven, 8 te Rio Grande do Sul: Djirak. 6 van Abadan naar Port Okha; Diana V, 8 van Delfzijl naar Huil. Eiandsfontcin. per sleepboot Zwarte Zee, 9 tc Vüssingen Flandrla, 8 van Partington naar Lor ic t. Gerard Dou, 7 van Batavia naar R'dam. Heemskerk, pass. 7 Gothenburg naar Christinehamn; Henriëtte, 7 te Suri- ïmg; Henry Barnard, kwam 8 vm. vlot. vertrok naar Antwerpen om lading ko len te lossen, komt niet naar R'dam. Holland. 8 ie Vlieland; Houtman, 8 t* Werkenbach; Heerengracht, 9 van Kot- ka te A'dam: Hilversum. 8 van A'dam naar Gdansk. Iris. 8 van Musel naar Leixoes. Java, kustvaarder, 7 van Weston Point naar Par. Kijkduin. 7 van DelfzÜl naar Middles- bro. Leuvehaven, 8 van Antwerpen naar Middelfahrt; Lekhaven, 8 van Norfolk naar Nederland. Muren, 6 van Coryton naar Rouaan: Mahout, van Calcutta'naar R'dam. 4 te Dundee. Marlet je Bohmer vertrekt 11 van fol ding naar Gambely; Marinier 8 van L* Falhce naar A'dam; Maaskerk. thuis 8 te Dover; Mapia 6 van San Francisco nar Bombay; Merwedc thuis 9 te Rio de Janeiro Maeuba 7 van Southampton naar Curacao; Malvina fl te Curacao; Melampus thuis 9 te Londen. Nykerk, 8 te Antwerpen, gaat vi» Suez naar Oost-Afrika; Noord Hol land. sleepboot naar IJmuidcn, 6 op 39 Noord en 58 West; Nottingham. 6 van Goole naar Herhngen; Noordarn. 9 midd. 12 uur van R'dam naar New York; Norwalk Victory, pass. 7 Lizard naar R'dam; Noreg, 10 van Curajao te R'dam verwacht. Nas5auhavcn, 8 tc Malmo; Nautilus 8 van Oslo haar Pörsgrunn; Nigerstroorrt thuis 12 te Dover verwacht; Nieuw Hoi- land 8 van Batavia naar Semarang; Oranje, thuis, pass. 7 Flnisterre; Olwe, 6 van Londen naar Oslo: Oud Beyer- land, 3 te Falmouth; Orestes, 7 te Du blin; Orion, 7 van Londen naar Mtddles- bro. Oranje, kustvaarder 8 van A'dam te Antwerpen; Oise 8 van A'dam naar Pa rijs; Oranje 9 van Batavia te A'dair.: Orestes 8 van Dublin naar A'dam Ovula 7 van Bombay naar Abadan. Prins Alexander, naar Antwerpen 7 op 680 mijl West van SelUy; Prina Maunts. 8 van Chicago te Antwerpen; Pont l'Eveque, 4 van Los Angeles naar R'dam. Paula 30 te Soerabaja. Rossum, 1 te Kemi; Rapid, 8 van R'dam te Antwerpen; Robert B. Forbes, 9 van Baltimore te R'dam verwacht; Rabcnhaupt, pass. 3 Vhssingen naar Boston Line. Radja 7 te Paletnbang: Rondo 9 van Port Swettenham, 10 te Singapore ver wacht. Rijnland 8 van Montevideo nr. Rosano; Stad Viaardfngen, pass. 7 Dungenesa naar Hampton Roads; Salatiga, thuis, 7 van Vizagapatam> Schelde, sleep boot met drie sloopscheepjes, naar R'dam 7 Schiermonnikoog; Singkcp, 8 van Antwerpen te A'dam; Samarmda, 7 van Cebu naar Zamboanga; Saroena, 7 te Miri: Sommelsdijk. 7 te Semarang; Sonnavmd, van Calcutta naar R'dam 7 te Antwerpen; Sambre. 7 van Parijs naar Antwerpen en R'dam; Samaria, 12 te Marseille verwacht; Swarten- houdt, 1 te Hongkong, Spinoza 8 van Londen naar Perzisch® Golf; Strijpe 8 van Wismar te Delfzijl; Triton, 8 te Cumana (Venezuela) Tallsse, uitgaand, 7 te Port Said; Taria' naar Melbourne 6 op 28 Noord en 125 West; Tabinta, thuis. 7 van Port Said; ^ar* ,7, van Batavia naar Pladjoe; Themlsto, pass. 7 Lizard naar Montreal; Tasman. 7 te Tandjong Prink; Tjlsadane, 7 op 150 mijl Noord van Hongkong; Thriantha, 7 van Aalborg naar Lysekil; Tatuk, 6 van Singapore naar R'dam; Trude. 6 van Kalmar naar R'dam; Thomas J, Jar via, 14 van Hous ton te R'dam verwacht. Tyro 8 van Dublin naar A'dam; Talis- se uitgaand 8 te Suex Talang Aker 8 te Pladjoe; Tjipondok 8 van Kaapstad naar Durban; TJimanoek 8 te Soerabaja Utrecht, pass. 8 Ouessant, nam. 4 uur te Koek van Holland verwacht. Volendam, pass. 6 Malta naar Ba tavia; Villa Franka, 6 van Leixoes naar R'dam; Vulcanus. 7 van Gibraltar naar Lissabon; Van Heutz, 7 te Singapore; Virgo, 7 van Stralsund te Delfzijl; Va derland. 7 van Londen te A'dam. Van Brakel 8 van Emden naar Gran gemouth: Virgo 8 van Delfzijl naar Gambehj; Vaderland 8 van A'dam naar Leith; Van Heutz 8 van Singapore naar Penang: Volendam naar Batavia 8 op 33 Noord en 25 Oost. Weltevreden Vil, 6 van Londen naar Gothenburg; Wirn, 7 van Antwerpen naar Oslo; Wegro, 6 van Haukipudas naar R'dam. Zeeland (Rott. Lloyd), 8 ter rede van Macassar; Zaan, 7 te Hernosand (is vlotgekomen)Zeeman, gesleept wor dend. 7 op 26.12 N. en 76.28 W„ 10 te Jacksonville verwacht. Zuiderkruis thuis pasc 8 Aug. mid dernacht Finisterre, RIJNVAART LOBITH. gepasseerd 7 Aug. stroom afwaarts: Frits, Morgenster, Anna- Alida, Clara Elisabeth, Malabar, Alouette, Janna-Gerdma 2, Wim. Vul» caan 2. Corma, Elisabeth, Hendrik, Tilly, Anna-Allda. Atias. Emanuel, alle Rotterdam; C.G.N.R, 23, Sambre. beide Dordt; Wllmar. Deventer; Ida. Arnhem: Aaldenka, Middelburg; D'Alembert, Comptoir 2, Antigone.- Solveij, alle Dordt; Joma, Papendrecht; Meuse, Dordt; Wico, Harlingen; Ma ja, A'dam; Eltsabth, Den Haag; Stella Maris, Utrecht; Aurora, Stampersgat; Amor, Den Oever; Sark, Appmgedanu Go liath, Dordt; Rijnohna, Vreeswijk; De tijd zal "t leeren, Gouda; Rival, Tiel; Gertruda. Irma, Meteore, Vil Sine Deo, Cleraence, De Hoop, Plnaele, Codam 71» ,t Adolf, Rheirunion S, Saturnus, Donau. Au-Revoir, Jan-Nette, CoratI, Jan-Netto alle België. SCHIEDAM Tandarts ALBRECHT AFWEZIG tot 2*3 Augustus Schiedam, Jac. Catslaan 15 Constructeur Gusto zoekt m gezin (2 zoons, 5 en 12 j.) ged. van woning tegen fl. vergoeding. Vrouw is gene gen hoofdbewoner(ster; be hulpzaam te zijn. Br. Vlaar- din ger dijk 247 a, Schiedam. LAAT UW VOETEN THUIS BEHANDELEN! Prettig en pijnloos, o.a. verwijderen van eelt, lik doorns, enz. .Tarief 1.50 per behandeling. Per ab. 1.25 p. behandeling. Mas sage 0.50. S.v.p. bespreken Beleefd aanbevëlend. Mej. A. VAN DER HORST Onder Med. Toez. Gedipt Pedicure Mesdaglaan 4, Telef. 6799? KOERIERSTER H.H. Kappers. Gevr.: nette halfwas, F. Breedveld, Dam 13 b. Schiedam. PLAATST EEN KOERIERSTER GEVRAAGD: een leraar in motor- en ijjwielherstellen (Nw) een Ieraar in natuur- en werktuigkunde (NI) een leraar in Ned. taal, rekenen en wiskunde (Hoofdakte en Wiskunde L.O.) Wettelijke 'bevoegdheden gewenst, een leraar (tijdelijk) in bouwkundig tekenen (indiensttreding 1 September a.s.) Volledige dagbetrekkingen. Sollicitaties en inlichtingen zo spoedig mogelijk bij de wnd, directeur .T. W. "JT. BOOT. St. Liduinastraat 35, Schiedam. (Afwezig van 1625 Augustus). TE KOOP GEVRAAGD: OP ELK GEBIED LANGE SINGELSTR. 92a Telefoon 66719, Schiedam. N.V. BREEUWWERKFABRIEK v.h. Joh. Smit Schiedam VRAAGT MEISJES EN VROUWEN JONGENS van 1418 jaar 6 MANNEN van 48—24 jaar 3 OUDEREN of invaliden voor licht zittend werk. Aanmelden: 8 uur voorm.6•uur nam. .Wésterkade 4—'8c Schiedam Waarschuwing Wy maken onze cliëntèie opmerk zaam, dat er voor onzo firma Bestellingen worden gratis afge haald en thuisbezorgd, CHEMISCH REINIGEN VERVEN Hoogstraat 8 - Schiedam - Tel. 67709 GEVRAAGD op een machinefabriek voor Drukkerij machines ENIGE HALFWAS MACHINEBANKWERKERS met diploma ambachtsschool en ENIGE LEERLINGEN Brieven onder no. 4024, bureau vaD dit blad. COÖPERATIE „D.E.S." voor Melkbezorgcz, Chauffeur en andere voorkomende werkzaamheden, Aanmelding dagelijks Hoofdkantoor KETHELSTRAAT 10, SCHIEDAM*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2