Onze dochter voor 't eerst naar school Directeur van Diergaarde over zijn plannen Politieman vergreep zich aan Joods bezit Tegen de nacht gaan wij op muggenjacht Waarin GIJSBERT geen geslaagd verpleger is jDoel is culturele tuin; middel 'n goed verzorgd café- en restaurantbedrijf Zet 'm op, Dirk! Het doel, maar ook het middel telt Bijzonder gerechtshof - Jeugdpuzzle Uitspraken Bijzonder Gerechtshof Met stoffers en zwabbers, met flit en „die-die-tie" Wij „fokken" ze zelf bij millioenen Muggenplaag heöen Boksen I Zaterdag 9 Augustus 1947 DIERGAARDE-BLIJDORP moeten wtf voor alles bltfven beschouwen als een culturele instelling", zegt de nieuwe directeur, de heer Sierwertsz wan Reesema, Maar hij voegt er tevens aan toe, dat voor een particuliere Instelling zonder overheidssubsidie, dit alleen mogelijk is wan neer de hoge kosten van onderhoud en uitbreiding gedekt worden door evenredige inkomsten, die het tuin-bezoek alleen niet kan verschaffen. ïacacE roeden H IER Ap&CVCN HIÉR De heer Van Reesema was na be ëindiging van zijn studie in Wage- ningeu dertig jaar werkzaam als adviseur van grote cultuur onderne mingen. Tydens zijn. verblyf in de Oost had htt bovendien veel gelegen heid zijn liefde voor de tropische fauna en flora te cultiveren. Zijn organisatietalent en cultuurweten- schappelijke kennis wil hij thans aanwenden om Diergaarde-Blijdorp aan een sluitende begroting te hel pen zonder dat het culturele karak ter van de tuin daaronder behoeft te lijden. Voor het verkregen van de nodi ge inkomsten ziet de heer Van Ree sema vooral heil in een goed ge outilleerd café- en restaurantbe drijf. Aan 3000 textielarbeiders uit Twen- the werd Vrijdag in de Rivièrahal op één dag een warme maaltyd ver strekt. Dit is een geslaagd experi ment geweest, dat men nog dik wijls tot voordeel tevens van het toeristenverkeer naar Rotterdam, hoopt te kunnen herhalen. Ook zal de Diergaarde zich nog meer gaan toeleggen op het ver zorgen van diners voor partijen en gezelschappen buiten de tuin. In de stille maanden zullen eerste klas orkesten het bezoek aan de Ri vièrahal moeten stimuleren. Bij zijn plannen in deze richting ondervindt de heer Van Reesema grote steun van de wnd. directeur, de heer A. Jansen. Meer bomen, meer dieren Zo zal de beplanting van de Dier gaarde met snelgroeiende en scha duwrijke bomen in de herfst van dit jaar op grote schaal ter hand genomen worden. De directeur is van mening dat de tuin thans nog veel te kaal is en te veel bezet met zgn- botanische bomen, die weinig lommer bezitten. Aan het dieren- bezit wenst hif sterke uitbreiding te geven. De deviezenschaarste en de hoge kostprijs van uitheemse dieren, vormen daarbij echter een remmende factor. Van de omstandigheid van aan kopen in het buitenland gaf de heer Van Reesema ons het volgen de interessante voorbeeld: De Dier gaarde wenste een man-giraffe als echtvriend van het vrouwtje dat onlangs in de tuin arriveerde. De dierentuin in Zürich bleek bereid een giraffe te leveren voor 13000 Zw. francs. De vakgroep „levende dieren" in Nederland kon dit be drag niet zonder meer in deviezen beschikbaar stellen. Diergaarde- Blijdorp moest, zich verplichten te genover de giraffe, twee zebu's, twee zwarte zwanen, een witnek- kraan, een stel kamelen en twee watoeai runderen vobr export be schikbaar te stellen, die tezamen een deviezenwaarde van 13000 Zw. francs vertegenwoordigen. Deze diererfruil, want anders is het fei telijk niet, is inderdaad tot stand gekomen. In September zal de gi raffe-man arriveren, mits hij on derweg van Afrika niet sterft. „Jaarlijks kost alleen het onder houd van de tuin ons f 650.000,' verzuchtte de heer Van Reesema, Het is moeilijk om dan nog geld te vinden voor de aankoop van nieu we dieren. Schenkingen van kapi teins en bemanningen van schepen die op de tropen véren en van hen, die daar verblijven, zijn thans dub bel welkom. Baat de Rotterdam mers onder hen dan speciaal aan Diergaarde-Blijdorp denken!" Prim a vera, 'n duur geval Zeer beslist was de nieuwe direc teur in zijn mededeling, dat de Pri- mavera in Maart van 1048 zal door gaan. De kosten van inrichting worden op 120.000 geschat maar ze belooft dan ook iets heel bijzon ders te worden. Onmiddellijk aan sluitend op de Primavera, zal naar gehoopt wordt, een grote bloembol len- en sierhecstertentoonstelling werden Ingericht op het terrein van de Diergaarde. „Hillegom" en „Boskoop" hebben reeds hun mede werking toegezegd, zodat o.m. een millioen bloembollen zuilen 'worden ultgepoot. In de herfst van dit jaar zullen pluimvee- en duivententoon- stelHugen in de Rivièrahal gehou den worden. Treinreizigers verraden Beste jongens en meisjes, Van de onderstaande 19 letter grepen: AR AS BBL BRUL BUI ES GE KEN LA LEN LEN LOOS PEN SEN STAM STE TEN TOL VIG moet men P woorden vormen vol gens de omschrijvingen. Op de -kruisjesrü komt dan een zeer be kend spreekwoord. (Het aantal punten geeft het juiste aantal let ters aan van elk woord: 1. y onschuldig 2. X niet binnen 3. X deel van kachel 4. y hecht 6. X schreeuwen 6. y vertalers 7. X klingelen 8. X Plaats in Duits land 9. -XUiting van kwaadheid met de voeten Onder de inzenders van de juiste oplossing worden drie boeken ver loot. Inzendingen vöör Vrijdag IS Augustus aan de redactie van Het Rotterdamsch Parool, Schiedamse- smgel 5052; op de enveloppe ver melden: Jeugdpuzzle. De oplossing van ons raadsel van 28 Juli is als volgt: (denKen Denen en (mieR ~-mi jen (STroom room) en (Maken Aken) en (reiS re) Kerstmis. Na loting werd een boek gewon nen door: G. Jacobs, Fleinweg 41b Rotterdam Z- W. Soeters, Nieuwe Maasstraat 77, Schiedam en Hennie Post, Roehussenstraat 291a. Rot terdam. De boeken zullen door onze administratie worden toegezonden. De 52 jaar oude gewezen majoor van politie Johannes Bakker deed in de pe riode van Januari '42-'44 dienst bij bet gevangeniswezen. Hi] had het beheer over de goederen, in beslag genomen bij Joden en gedeponeerd op het Haag- seveer. Hem werd ten laste gelegd, van deze goederen aan de echtgenote van lijn chef te hebben gegeven en zelf ge houden te hebben De chef Versloot, gewezen hoofd van het gevangeniswe zen, thans gedetineerd, en diens echt genote traden als getuige op. Verdachte ontkent hardnekkig tot het einde toe, hetgeen de advocaat-fiscaal niet verwondert van een vrij gerouti neerd politieman, die enige tijd bij de recherche is geweest. Verdachte is door het Tribunaal op buitengewoon slordi ge wijze gezuiverd, aldus de adv,-fiscaal Hij is in rang teruggezet tot agent van de straatpolitie. doch mensen als Bak ker, die zich op laaghartige wijze heb ben vergrepen aan grote hoeveelheden voedsel en voorwerpen van mensen, die naar de kampen werden gestuurd, be horen niet in dienst gesteld te zijn van het recht en de veiligheid. Dit is een slag in het gezicht van de politieman nen, die zich in de moeilijkste oorlogs jaren goed hebben gedragen. Eis: drie jaar met aftrek en levenslange ontzet ting uit het recht, in overheidsdienst werkzaam te zijn. Wilhelm Gustaaf Diderich Contzé, 37 jaar, koopman van beroep, trad in 1942 uit de n.s.b. maar dit hield hem er niet van terug, in December '42 een man, die zich bij de treinhake Schie- broek anü-nationaal socialistisch uitliet, mee te nemen naar het Haagseveer en hem uit te leveren aan groep 10. In Februari '43 pleegde hij een dergelijk feit: in de trein tussen Utrecht en Zwolle hoorde hij anü-Duitse en nat. soc. uitlatingen van een medereiziger, hetgeen hij rapporteerde aan een Duits officier op het station te Zwolle. Beide slachtoffers hebben méér dan een maand vastgezeten. Tegen verdachte werd vier jaar met aftrek geëist en ontzetting uit de kies rechten. De verdediger vroeg invrijheid stelling in verband met verdachte's toe stand (hij is lijdende aan een'chroni sche uierontsteking en werd op een draagbaar binnengebracht!. Foute distributie- ambtenaar Het boterde niet erg tussen de 48- jarige n.s.b.-er Hermannus de Winter, ambtenaar bij het distributiekantoor aan de Baan en zijn chef S., welke laatste hem, zeer tegen zijn zin, wilde over plaatsen. Toen dan ook S. in Augustus '43 de Winter trachtte over te halen tot het plegen van fraude zag deze hier zijn kans, om S. een hak te zetten. In plaats van dit feit te rapporteren aan de leiding van de chstributiedienst stap te hij naar de beruchte inspecteur de Jager van groep 30, die er zich geluk kig toe beperkte, de leiding van de dis- tributiedienst van een en ander op de hoogte te brengen. In een voorgelezen psychiatrisch rapport werd verdachte verminderd toerekenbaar verklaard. Eis 3 jaar met aftrek, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en ontzetting uit de kiesrechten voor de tijd van 10 jaar. De distributie-ambtenaar W. J. Schaffers luisterde geregeld naar de En gelse zender. Dit is verraden, met het gevolg, dat Schaffers, diens zoon en de eigenaar van de radio geruime tijd op het Haagseveer hebben vastgezeten. De n.s.b.-er De Munnik, een collega van Schaffers en van bovengenoemde De Winter, werd van het verraad verdacht. Het hof. onmiddellijk uitspraak doende, sprak verdachte vrij en gelastte zijn on middellijke invrijheidstelling. In alle zaken uitspraak over veertien dagen. Wegens het vrijwillg in vijande lijke krijgsdienst treden werden Teunis Jonkers, metaaldraaier, 23 jaar oud, veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden met aftrek, Teunis Klootwijk, zeeman 23 jaar, Francis Machicl v. d. Laan, instrumentma ker, 24 jaar, Johannes Lambertus Donker, chauffeur, 22 jaar, Pieler Sjerp v. d. Vaart, zonder beroep. 24 jaar eh Theodorus Bernardus Tie- man, magazijnbediende, 24 jaar alle tot 5 jaar met aftrek. \/OOR het eerst naar school: een v gewichtige dag! Niet alleen voor de nieuwelingen zelf, niet minder voor de moeders: één van haar voornaamste zorgen is wel, dat er op het uiterlijk van haar kroost niets aan te merken valt. In 9 van de 10 gevallen be tekent dit, dat er nog gauw een. extra jurkje ge- of vermaakt moet worden. Ons modelletje is voor bei de gevallen geschikt. Het patroon is getekend voor meisjes van 6 A 7 jaar en is dat van het eerste jurkje, maar met een kleine wijziging kan het ook voor de andere gebruikt worden. Voor een jurkje geheel van dezelfde stof heeft u nodig ongeveer 1.80 M. van 80 c.M. breed. Het voor baantje is aan één stuk getekend, maar in de plooien kan een naad verwerkt worden. Desgewenst kan het hele plooigedeelte apart tussen - gezet worden. De plooien worden x op vallend ^ingelegd, waarna we de deelnaadjes er boven dichtstikken. We maken langs deze naad en de bovenste 10 c.M. van de plooi aan weerskanten een stiksel op c-M. breedte. We stikken dan het voorpasje op. waar- bn de aangeknipte puntjes op de aeelnaadjes vallen. Het rugpasje op het rugpand gestikt. Aan beide is een overslag geknipt, die .w« "let een beleg je afwerken en van knoopsluiting voorzien. We zet ten nu het rugpandje aan het rokje en maken zfj- en schoudernaden dicht. De mouwnaad wordt geslo- Dït iurkje heeft op het plaatie een pas en plooien van andere stof. Ook de mouwtjes kunnen van an dere stof zijn. Maakt u het geheel van een zelfde effen stof, dan is het wel Jeuk om de stiksels (ook het pas wordt dan tweemaal afge- stikt) in afstekende kleur te ne men. Bij het tweede jurkje is het aan het voorpand geknipt eh de halsopening afgewerkt met een heel smal boordje, dat van voren ge strikt wordt. Bij jurk nr, 3 is het pasje zonder puntjes geknipt en helemaal afgezet met geplooide strookjes, die bfj het opstikken van het pas gelijk meege- naaid worden. (Eerst even aan het pas rfjgen!) Van andere stof ge maakt geeft het de indruk van een grote kraag. In plaats van rond is het halsje vierkant uitgeknipt en aan de binnenkant met schuine re pen stof afgewerkt. Ook bij nummer 4 is het pas recht geknipt, maar hier zyn twee loze zakklepjes, al of niet met een ge rimpeld strookje of kantje versierd, meegeatikt. Voor het verwerken van een ruit ten en het mouwtje, over de kop streep In verschillende richtingen, ingehouden, met de naad op de zij- dit eveneens een leuk modelletje, maar naad vallend ingezet. De halsope- Denkt U eraan, dat naden en zomen ning wordt tussen de dubbele stof aangeknipt moeten worden van het kraagje genaaid. ELLA BEZEMER 30 /v *4.2/ MÖIUW 33.3 V 6 KRAAG VAN de Zomer zullen we fijn geen last van muggen hebben", meenden optimisten in het begin van dit jaar, toen de winter was afgelopen- „De kou heeft ze allemaal doodgevroren". Een klein beetje hebben de voorspellers wel gelijk gekregen. Inderdaad werd de Invasie der groene zoemers dit jaar niet zo'n obsessie als In de vorige zomer. Maar toch belagen ze ook nu weer bij millioenen onze steden; moeten wy allen wéér vele malen voor het slapen gaan op jacht! Met kranten, stoffers, lappen cn zwabbers, met spuiten flit en „die- die-tie". Voor sommigen wordt het een sport, de muggen te vangen in een glas met wat „teut", ze te ver morzelen onder een vliegenmepper of een petsende hand. Tientallen merken oliën en poeders proberen we. En als het niet helpt „voor de muggen", dan helpt jet toch de drogist, die er zij'n winst van heeft. Nee, allemaal zijn ze niet dood gevroren, de slanke stekers, prie- mers cn zuigers, de brommende langpoten en dansende kricbelanrs. De schavuiten, dede schoorsteenvegers! Door dc \isscn moesten ze zich laten opslokken, allemaal! Bezorgden ze ons geen pukkels en bulten; konden we 's avonds tenminste rustig lezen cn ongestoord slapen met open ramen, zonder anti-muggen lucht Oorzaken De oorzaak \an de muggenplaag zijn de talrijke in Nederland aan wezige broedplaatsen. Van de vroegere Zuiderzee hebben ,ve zelf als het ware een enorme fokkerij gemaak' ,v millioenen ,Te wapen te gen deze lang poten! Afsluitdijk overwaaiende helgroene plaaggeesten zijn niet te tellen. Maar ook in de steden zelf en vooral in Rotterdam hebben we onze, zij het niet altijd zelf ge maakte, fokkerijtjes. In de poe'en en ruïnes der gebombardeerde stadswijken, invlecht onderhouden tuinen, op 'mesthopen en vuilnisbe? ten worden ontelbare larven tot mug. Begieten met* petroleum niet afdoende cn zou trouwens on begonnen werk zijn. Er is maar één middel, dat ons tenminste van on ze „eigen kweek'-muggen kan be vrijden: opruimen van al die poelen cn puinhopen, die, mesthopen eu vuilnisbelten. Het'tempo, waarin de eerste twee zullen worden verwij derd, zal vrezen wij niet al te hoog zijn. Het opruimen van de puinvelden houdt gelijke tred roet de bouw van nieuwe "huizen cn an dere panden. En bouwen vergt veel TÜINKALENDER tijd. Maar de vuilnishopen moeten uit Rotterdam tenminste verdwij nen. Ook hier moet ons devies zijn: „In Rotterdam, daar gaat het goed'" Wij moeten de Stadsreiniging helpen, die dagelijks handen vol werk heeft aan het bijeengaren van allerlei straat vuil. De Stadsreiniging doet een beroep op Rotterdam, op de muggenhaters vooral. „Werpt geen vuil op straat cn probeert an deren er van te weerhouden. Meldt de belagers der volksgezondheid, de „muggenkwekers", desnoods bij de politie". Een voorstel Mevr. J. VroonKramer Freher uit Schiedam die ook last heeft van muggen, scbrccf ons naar aanleiding daarvan bijgevoegde rijmelarij Leest U maar eens, hoe zij ons van de muggenplaag wil verlossen: „Ze gonzen en dansen gestSag om mijn oren en zoeken d'r kansen mijn huid ie doorboren; ik sla om mij heen, iref mijn kussen cn laken, maar muggen: met één geiukt me te raken; twee kiezen mijn benen cn eisen mijn bloed wijl ik door mijn lenen weer anderen voed; een aast on mijn neus en vliegt dartel erin, een heel grote reus biji terloops in mijn kin; een and're, die iuisi tussen door weet te glippen, drukt, om mij tc sussen een kw op mijn lippen; dan geef ik mijn ega een woedende por en zeg: als de weerga gezorgd voor een hor! en 's avonds de „Protos" aan 't zuigen gezet totdat er geen zuiger meer zweeft om mijn bedl" Gasten. Je moet natuurlijk een hele Pret geweest zgn. willen ze een stand beeld voor je oprichten en als hele Piet ben ie alhcht bij je leven en weJzyn met attenties verwend. Daarom leek het mij altijd zo pijnlgk dat er geen mens notitie van je meer neemt, wanneer je eenmaal een poosle ergens neeree- zet bent met je onsterfelijke gestal te in steen. Laat mij maar knus rusten m mijn koele urn, dacht ik immer, aan mijn lijf geen polonaise, groene uitslag- en vogeltjes-je-weet-wel. Als ik in het heden over de Cool- singel loop en een kennis roept: ha, die Desiderius, of een kennisje orgelt: daaag! dan vind ik dat fijn, dan groei ik, dan word ik warm van bmnen, want ik voel mij opge nomen in het humanitair verbond der zoete levers. Maar dan moet je daar later staan, uitgehouwen met een rijtje geraniums aan ie voeten en geen sterveling bekijkt ie, alleen een hond licht nu en dan z'n poot bg je op. is dat niet om groen te worden van ergernis een eenzaam heid? Maar in Augustus zou ik wel met Oldenbarnevelt en Erasmus willen oversteken, wat de gezelligheid en aanloop betreft. Thans kun je die •mannen niet passeren of ze hebben bezoek. Hele volksstammen zién naar hen op. Het zijn de vreemde lingen: provincialen en buitenlan ders, die weten wat een stenen mens toekomt. Als je de duizenden vreemdelin gen wilt tellen die deze dagen Rot terdam de eer aan doen ga je maar eenvoudig staan turven bh' Johan of m'n oom D. 't Is rond die grote mannen nog gezelliger dan voor de apies xn Blijdorp. En alle talen kim je er horen spreken. Vraag maar eens wat aan zo'n bezoeker en je krijgt antwoord in het Frans. En gels, Zwitsers-Duits. Amsterdams, Zeeuws. Brabants of Oud-Berjer- lands. En ie gunt het die stenen reuzen zo, hè, want als ze het van ons Rotterdammers moesten hebben... DESIDEPJUS Ingezonden mededeling) Morgen, Zondagmiddag 1 uur Feyenoord Stadio'n Rotterdam. Bep v. Klaveren tegen Lue v. Dam met prima btjprogramma. V.a. 10 uur aan de stadionkassa's alle rangen vcikrjjgbaar van 73 ct. tot 12 gld. To boks ring wordt overkapt, do vfdstrijden gaan in ieder geval door "T" 9 AUGUSTUS. - De Uj star bes of Sorbus aucuparia prijkt weer met zijn prachtige oranje-rode bes sen. In ontelbare trossen i$ de boom er mede overdekt.,. Evenals tijdens zijn bloei is hij opnieuw een sieraad voor de tuin. In een vaas of op een schaal vormen de bessen ook een sieraad voor de kamer, boven dien lenen ze zjfh ook zeer goed om in bouquet ten of andere bloemstuk ken te worden verwerkt. Daar deze bessen een lekkernij zijn voor de lijsters en andere vogels, 2ijn 'ze meestal reeds in het begin van de herfst van de bomen verdwenen* De zwarte bessen van le vlier worden ook door de vogels opgegeten, In het buitenland worden de vlierbes-" sen in grote hoeveelheden in de keuken gebruikt, o.a. voor jam of vruchtensap. Een soort met zeer grote vruchtentrossen is de Canade se Vlier" (Sambucus canadensis). T^OET, de duizend-en-één-poot was knorrig in slaap gevallen en Gysbert, die vond, dat je niet al tijd door kon gaan met polsen voe len, keek ijverig om zich heen naar terreinen voor zijn nieuwe roeping. Zijn blik viel op een dier, dat stil terzijde vat. Hij had iets dergelijks nog nooit gezien, want 't torste een soort zomerhuisje op zijn rug, waar het nu eens in verdween, dan weer uit te voorschijn kroop. Gysbert vond het een boeiend dier en ste vende op hem af. „Hoe is het er mee", zong hij met een fleurige verplegersston. Het dier, dat juist binnen was, begaf zich naar buiten, „UIT...", sprak het „Ja, dat zie ik", zei Gysbert te gemoetkomend, „je bent er niet uit gekropen, hè. Aardig huisje, hoor." „STEKEND", vervolgde het dier met een slijmerige stem, die heel langzaam uit hem naar voren wrong Gijsbert begreep 'met, wat er voor stekends aan het huisje was, maar in de stilte die volgde, drong de diepere betekenis van alles tot hem door. „O, het gaat uitstekend met je, bedoel je", en hij lceek vol die renliefde. „Dat is mooi, dat is prach tig." „Hoe heet je eigenlijk?" „SSS SSSzei die van het huisje. „Waarom moet ik stil zijn?" vroeg Gijsbert verschrikt cn keek om zich heen. ..LAK", vertelde het dier ver der, Gijsbert vatte het eerst niet, maar toen hij alles aan elkaar spel de, begreep Hij dat het dier SLAK heette. „Waarom ben je hier", vroeg hij, want voor hij aan het verplegen ging, wilde hij zich goed in het ge val inleven. „ERStilte. Gysbert wachtte. „ZIT...". Stilte. Gysbert wachtte weer. „EENStilte. Gijsbert wachtte nog weer, maar wat ongeduldig nu. „LEK Stil te, wel een hele minuut. Gijsbert wachtte bijna niet meer. „IN MIJN... DAAAAAK", zei de slak vlot. Gysbert had nog nimmer in z'n leven iemand zo dun gesneden horen praten, want het had wel een paar minuten geduurd, voor Slak alles er uit gepriegeld had. „ALS dcot Craig Kice .g-j vertaald door Ada Campers. „Mijn zusje heeft een ongelukkig gevoel voor humor", zei Dinah effen, met een poging om het heel volwassen te doen klinken. Maar als het U plezier kan doen: de p o 1 itie heeft Mrs. Sanfords particuliere papieren niet gevonden". „Dan"hij staarde haar aan. „Weet ie 't zeker?" „Absoluut zeker" zei Dinah. „Eerlijk", zei April, „we wéten het". Mr. Holbrook slaakte een diepe zucht van verlichting. „Dan moeten ze nog in het huis zijn", zei hij. „En in dat geval.Hij zag er plotseling weer ongelukkig en tobberig uit. „In dat geval kan de politie ze ieder ogenblik vinden". „Als ze daar tenminste nog zijn", zei-Dinah. „Hij keek haar met grote ogen aan. „Wat bedoel je?" April praatte vlug door. „Ik heb een theorie", zei ze, „U weet, dat onze Moeder detective-romans schrijft en nu heb ben wij een zekere mate van kennis over de wetenschap van het ontdekken van misdaden". Zulke taal, dacht ze, moest Mr. Holbrook imponeren en goed ook! „Dat hebben we zeker", zei Archie. April kneep hem en hij hield 2ijn mond. „Onze theorie is, dat Mrs. Sanford onder haar particuliere papieren iets kan hebben gehad, dat iemand kon corapromi- teren, als U begrijpt wat ik bedoel. Dus die persoon, wie hij of zij ook is, kan het huis van Sanford zijn binnengeslopen en die papieren gevonden en vernietigd hebben. Als dat ge beurd is, dan heeft die persoon alle papieren moeten wegha len, want terwijl de politie het huis bewaakte, kon hij bet natuurlijk niet wagen om ze uit te zoeken. Dus dan heeft hij ze allemaal moeten verbranden, omdat hij de papieren, waar hfj geen belang by had, niet kon bewaren, want als hij dat deed, dan zoti iemand ze kunnen vinden en dat zou hem compromitteren, begrijpt U?" „Je bent een heel verstandig klein meisje", zei Mr. Hol brook goedkeurend. H'j stond op, liep naar de deur en begon weer van voren af aan met zijn zakdoek: uit zijn zak te ha len, zyn voorhoofd afvegen, de zakdoek netjes opvouwen en hem weer in zijn zak steken. „Dank jullie wel voor de limonade, het was heel verfris send", „Het was niets geen moeite", zei Dinah beleefd. Ze liepen met hem mee de veranda op. Daar bleef hij staan met de actetas in zijn hand en keek nadenkend naar de villa van Sanford. „Als ik er maar zeker van kon zijn", zei by. „Zoekt U dan nog 's'\ opperde April. „De politie", zei hij. „Ze wilden helemaal niet meewerken. Het huis wordt bewaakt Ik kan toch niet. „Aan de Noordkant van het huis is een latwerk", zei April. „Het is heel gemakkelijk voor U om erin te klimmen. Er is een afdakje en dan een raam, dat op de overloop uitkomt". „O ja?" zei Mr.^ Holbrook. Plotseling keek ny haar drei gend aan. „Ik neem niet aan, dat je zou veronderstellen dat ik langs een latwerk zou klimmen en in het huis van wijlen Mrs, Sanford inbreken. Dat zou absoluut tagen de wet zijn!" „Natuurlijk", gaf April toe. „Dat zou werkelijk onwettig zijn". „Zo is 't nu maar net", zei Mr, Holbrook. Toen keek hij haar argwanend aan en zijn ogen vroegen: „Steek je soms de gek met me?" Een lange blik op Aprils gezicht en zijn ogen werden zach ter. Hij glimlachte onpartijdig tegen alle drie en zei: „Dank jullie heel vriendelijk voor de limonade, Daaag". Ze riepen hem goedendag. Dinah en Archie wilden weer in huis gaan, maar April fluisterde: „Psssst. Wacht eens!" Ze wachtten. Mr. Henry Holbrook liep tot halverwége de trap, bleef toen stilstaan, keek op, liep 'n paar treden terug en riep: „Zeg jij, kleine meid. April hing over de leuning en zei met een bedriegelijk lief stemmetje: „Roept U mij?" „Ja. Ik..'., ik weet niet goed meer...." Hij aarzelde en begon weer naar zijn zakdoek te zoeken. „Dat latwerk. Aan welke kant van het huis zei je ook weer „De Noordkant", zei April, Ze sjilpte het haast. „O ja, de Noordkant. Nogmaals bedankt. En daag". Deze keer liep hij het trapje helemaal af en bleef maar een keer staan om een nadenkende blik op de villa van San ford te werpen. Dinah, wachtte tot hij hen niet meer kon horen en barstte toen uit: „April! Wat bezielt je! Als hij gaat proberen tegen die latten op te klimmen en in dat huis te komen, dan zal de politie hem zeker grypen Ze zullen hem arresteren!" „Dat zou me niets verwonderen", zei April. „Maar April! Ze zullen hem in de gevangenis stoppen!" „Dat hoop ik", zei April. „Stel je voor! Verstandig klein meisje. Hallo, kleine meid! Dank je, kleine meid. Dag kleine meid. Ik zal hem krijgen". „Hu kleine meid", nep Archie spottend. April dook naar hem. Hij dook vlug weg achter Dinah, „Hou alsjeblieft op, baby's", zei Dinah, „In de eerste plaats zuilen jullie ^loeder hinderen terwijl ze aan het werk is, en in de tweede plaats moeten we werkelijk eensgezind zijn", „We moeten eensgezind zijn, of het gaat verkeerd met ons allemaal", zei April met dodelijke ernst. „Vraag April excuus", zei Dinah streng. Archie riep: „Hé, kleine meid, het spijt me, dat ik je kleine meid genoemd heb". „Vraag Archie excuus", zei Dinah nog steeds streng. April zei: „Jammer, dat ik mis sloeg Archie. De volgende keer sla ik je hoofd achterstevoren". „Hu, hu, hu", zei Archie. „Baby's", zei Dinah. „Alsjebllèft!" „Wij zijn nog steeds vrienden", zei April. „En omdat we nog steeds vrienden zyn, laten we daarom naar de overkant lopen en 's kijken of Luke ons een moutbicr wil poffen. Het is al een uur geleden, dat we ontbeten hebben!" „Reuze!" zei Archie, Hij kwam met een vaartje achter Dinah vandaan en was al halverwege de trap voor Dinah kon zeggen: „Ja, dat geloof ik wel". Een uur later slenterden ze op hun dooie gemak terug de weg op. Luke had ze gepoft voor twee moutbier de persoon, een zak olienootjes en drie klonten kandij. Het stalletje aan de overkant van de straat had ze een tros druiven, een zak pruimen, drie perziken en een pakje kauwgom gepoft. Nu was alleen het kauwgom nog maar over. Het gewone twistgesprek had plaats gehad over de verdeling van de stukjes kauwgom in dri£ gelijke delen. Het was ongewoon vriendelijk geëindigd. Na het moutbier, de olienootjes, kan dijklonten. druiven, pruimen on perziken was geen van de drie klein Carstairs in een vechtlustige stemming. Archie, die steentjes tegen de bomen schopte, was ze een half blok voor. CWordt vervolgd) Pauze. „HET...", weer pauze, Gijs bert voelde een gil in zich opkomen „REGENT... WORD... IK". Hier zweeg Slak stil om op adem te ko men. „Wat word je nou, wat word je nou", zei Gysbert wel driemaal zo vlug als hij anders sprak. „NAAAAT", zei Slak. „Wat geeft dat npu?" Gijsbert kon daar het erge niet van inzien. „Iedereen wordt nat als het regent. Je bent zo weer dréog." „IK--- BEN.. ZO.. LAAANG", vervolgde Slak zijn verhaal. „Lang?" Gijsbert bestudeerde hem. „Nee, dat kan ik nou niet vinden..." „ZAAM, ZEG GEN ZE„Wat zeggen, wat zeggen ze." Gysbert kreeg er koorts van. „O, dat je zo langzaam bent... TsjaaaHij kon het niet over zijn gespleten lippen krijgen om te zeggen, dat Slak vlug was. „Och, wat is langzaam. Als je de tijd hebt, is langzaam vlug", filosofeerde hij troostend. Maar Slak scheen het toch een beledigende aantijging te vinden, want er rolden slijmerige tranen uit hem. Gijsbert, die net had weg willen lopen, omdat hij neiging in zich voelde opkomen om' persoonlijk de woorden uit Slaks glibberige bek te gaan trekken, her innerde zich plotseling zijn roeping en vulde zich met medelijden. „Arme Slak", zei hij week, tilde het diertje op en wiegde het grie zelend, maar liefderijk in zijn poten „Ga maar een 'dutje doen, slapen helpt voor alles", raadde hij aan. „Slaap, slakje, slaap", zong hij en of het nu kwam, dat Slak tot de glib- berigen behoorden of dat wiegen toch niet in zijn lijn lag. maar Gijs bert voelde opeens dat hij het dier niet meer helemaal in de poot had en met een zwierige boog kwakte Slak op de grond. Hij kroop onmid dellijk in zyn schulp en zette het daar binnen' op een gillen. Het hoeft nauwelijks gezegd, dat Pil plotseling weer ter plaatse was, „Wat heeft hij?" informeerde hij gulzig, maar Gijsbert kon geen. antwoord geven, want hij was ver lamd van schrik. Iedereen liep te hoop. En toen kwam Slak uit zijn. huis en langzaam on nadrukkelijk zei hy: „IK(stilte) HEB(stil te) S... LAAAAAAK.r. (meer stil te) AAN... JULLIE..." en hij slijmde in de richting van de deur. MARIAN SMEETS (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3