mm Woninginrichting J. DE BRUIN NETTE MEISJES VERLAAGDE PRIJZEN! MODERNE HUISKAMER POLLEN'S DOOF? POLLEN'S 32610-32640 Een Koerierster brengt het U Zaterdag 9 Augustus '1947 Dr. IV. N. Donkersloot Zenuwarts PRAKTIJK hervat. BARTEN' Eüïte.n- tandarts] AFWEZIG tot 25 Augustus Bruidstoiletten en avondkleding eomplpet naar maat, OOK VOOR HEREN, huurt U bijt „HET BRUIDSHUIS" Maison van den Hoogen Aimttid»m, StrphatlparSi «8, telefoon 90B2B FH. B«rt«i]orlnlr*it 4. teWf. 21470 FiJ. Dan H.eg Zuldarptrklaa» 252. tel. 399027 Elgan atelier! Hedewerbers aan onze toekomstige collecties. A.s. Maandag van 11-5 en 7-9 uur slechts één dag VRIJE VERKOOP duszonder pun ten van Damesiapon- ne.n. Mantels. Mantel- costumes, Deux- pieces, Kinder- en He- re nkledinE in het R.K. VercniiringsCeijouw v' h Distributiekantoor Afrikaanderpiein 5. Rotterdam Zuid. H.H. oetbal-SUPPORTERS huurt nu reeds Uw reiswa gen voor het a.s. seizoen. CURSUS STAATSPRACTIJKDIPL0MA Sfie-vin^: Rp-jctbdiploma Boekhouden en Moderne Bedrulsadnunistratie. Staatspraetybdiploma en akte M.O. Handelswetenschappen A. Docenten; J. J. BAART. D. W. DE HEER. Mr. P A. v. d. HEUL, L. v. d. MËYDEK. M. KATS. J. SANDTKE en t Dr#. W. P. DEN' TURK. e.a. SEPTEMBER a& aanvang nieuw cursusjaar De lessen worden gegeven op \*rijdagavond en Zaterdag- j miaaag te Rotterdam en Donderdagavond te Dordrecht.' lal. voor Kdjvnx e.o.: M. KATS. Statensingel 95B. R'dam. 1 Telefoon 47308 (voor 14/8 en na 31/8) en voor Dordt e.a.: J. SANDTKE. van Baerlestraat 50. Dordt tna 17/81. Vacantie van 11 -18 Augustus Chemisch Reinigen - Verven - Reparaties - Stoppage, enx. enz. STATIONSSINGEL 4 - ROTTERDAM - T 47951 op Woensdag 13 Augustus 1947 nam. 2 uur in 't beurs gebouw a. d. Coolsingel te Rotterdam van de PANDEN en ERVEN Slaghekstraat 14. 16. 20, elk ingpzet op de max.pry* van f U9O0.— Slaghekstraat 18, ingezet Op f 12375-max.prijs j f 12400— j Lambertusstraat 100, in- j gezet op 9300.—, max.priis f 12.000. Lambertüsstraat 100 af- j zonderlk en Slaghekstraat j IS afzonrerlijk eb in com binatie. p. c. K00TMAN. cand- not„ "waarnemer van hei vacante kantoor van wijlen hots. J. Knegt, Heemraads singel 239, fel. 33746. DINSDAG 12 AUGUSTUS per persoon vertrék Marken en Velen dam f S.8 uur Veluwe f 7.50 S uur Valkenburg f tl.Buur Amsterdam f 6.— 8 uur WOENSDAG 13 AUGUSTUS Holierberg f 10.50 7 uur Berg en Dal f 8.25 8 uur 't Gooi f 6.S uur DONDERDAG 14 AUGUSTUS Marken en.-VoIenJam. f 8.S uur VRIJDAG 15 AUGUSTUS BergenSchÓoij .{Alkmaar f 7,8 uur Marken en Vnlemiam f 8.S uur Överloon (Oorlogsmuseum5 f 9.75 7 uur ZATERDAG 16 AUGUSTUS Valkenburg f II6 uur REISBUREAU .POPULAIR' Bergweg 168 Rotterdam Telefoon 42595 REISBUREAU ,DE JONG'S TOURS' Heemraadssingel 263d Rotterdam Tel. 34787 MARC SAOiTSAENS WERKT AAN EEN ONTWERP VOOR DE FF-COLLECTIES. Door verhoogde capaciteiten in de fabrieken, bieden U deze REPARATlëN KUNSTGEBITTEN In enkele uren. J. DUMAS Jacob Catsstraat t25, TeL 43186 bestaande uit: 2 ARMFAETEDÏLS, 4 STOELEN, JIjU UITSCHUIFT AFEL en GROOT DRESSOIR VOOR SLECHTS W Verder grote sortering HUISKAMERS - SLAAPKAMERS - BANKSTELLEN KLEIN/MEUBELEN', enz. tegen sterk verlaagde prijzen!.' Bezoekt nnze Showrooms THAN LURCAT en MARC SAINT-SAÊNS, de kunstenaars, wierwandtapijten zovelen in diepe bewondering hebben aanschouwd op de grote tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam, Ook zij ontwerpen behang voor de „Fine FJeur"-collecties Mochten tot .nu, uitsluitend enkele bevoorrechten zich ver heugen in het bezit der schone scheppingen dezer meesters, in de toekomst 2al menig 'interieur van hun kunst getuigen, Juist die MEDAILLES BEKERS TAKKEN en kransen NIEUW GERESTAUREERDE ZAAL TE HUUR VOOR BRUILOFTEN ENZ. VOORZIEN VAN ALLE MODERNE COMFORT Aparte dansvloer aanw. Buffet onder eigen beheer. Ihl.: JONKER FRANSSTRAAT 37, TELEF. 26424, NOORDMOLENSTRAAT 64 TELEFOON 44775 ZWAANSHALS 179 TELEFOON 473J3 ROTTERDAM Let op de juiste adressen, daarin Ugt Uw waarborg Gouvernestr. 88c, R'dam Opleiding Moderne Bedrijfs Administr. 1 September aanvang mondelinge cursussen diploma Moderne B edrij fs-A d mi n i str a ti e voor bezitters practijkdiploma Boekhouden Prosp.:Bergschelaan 17a, telefoon 43028 Inlichtingen Maandag en Vrijdagavond 7.30-9 uur ROTTERDAMZAAGMOlSNDCffT 55. MATHSNE5SE3WEG 1 (a O. SS'JG) SÊUSBIANQSCHELAAN S MlfOEfi KQSTSi OEN HAAG. lAAN VAN N.'SUW COSTWDIÉ ZOUTMAnSTRAAT 18 REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een Yz our klaar Claes de Vrieselaan 21 b. Rotterdam Tel^f 3*519 ZlJM.WUUl.J ojer e£n poos j rjDAAEN, KOM6MWE p\ x wesR Jr !JV> tk moor "Dor ze nu -TïROö KON£*4 IK VEOvetL 6M JEUK- l cS\üo. rsr? beg'm /^Sr ik oöv "E Wff -ZULL-in CRM mooi vlqatsx *1 VOOR -HEA5 OP- ZOcK£M. ctE.- WJÏ"CfAöTVL J EO HU •A. N. W. B, Uonds-aifto-motor- rljschoc! Eve-isteyn, bezitte* Nedl: grootvaardigheidsdiploma, Sehoóï van vertrouwen.- Vlo- lierstr. 32. Tel. 73150, thans ook Henegouwerlaan 6, bij Beu- Xelsdijktunnel. Tel. 36S66. Ingaande'Maandag 11 Aug u it us zijn de kantoren van Oj3H,Ncit.i.y<5ïAimi *£T LO<3ER5M f. lw^rT9E-HEgt>£>N OFgrnoftftHi Q KPlTEx |H W wituvL b.v.1 TJ 181 w„ artini,s< w#»i6wr voor dieren iMjjasiing Er H ooit; PITEX vloeibaar voor boofd- behnndaling - PITEX Inseclertpoed^r (beüdan. ligplaats van huisdieren, enr.) PITEX voor witkalk - PITOX spultvloeislol Distillateurs- en Like u rsto kers bedrijf N.V. Laat U. een hoortoestel aanpassen met \fe nieuwe Western Electric Audiometer Uit voorraad'leverbaar: SONOTONE MULTITONE WESTERN ELECTRIC BEDTONE Eefioorapparatencentraie Walenhurgerweg 26, R'dam ALL-ROUND INTERIEUR TEKENAAR heeft nog enige tfjd dispo nibel voor ontwerpen-pers- pectief en detailleren. Rotterdam .- Tel. 32214 Besch. dame, alg. ontw.. in leidende functie of als Br. no. 4021 Parool. DIVERSEN Slljtenjbedrijf hlV. gevestigd: Pelgrimsdwarsstr.41 (Delfsheyen) en aangesloten onder de telefbonnummers Wordt Wakker! Laat Uw stoe len opnieuw overtrekken door Joh. Bakker, Bergweg 182—164. Tel. 49153. Vraagt prijs. H.F. DIRECTEUREN Wie kan plaatsen ontw. jon geman, 20 jr., m. ongekende activiteit en. aanp. vermogen gtimulerende kracht voor uitgebr. personeel. Na zeer korte tijd verbluffende rer sulfaten- Mulo-opl. genoten.- Br. no. 4028, Het Parool- Op vakveremgingskantoor gevraagd een Gevraagd op kantoor ener middelgrote machine fabriek, eeriLflinke BEDIENDE Leeftijd 1822 jaar. voor accuraat en zeifst. ad ministratief werk. H.B.S.«dipldma gewenst. Uit'v, sóïl. onder letters Z.W.Z. aan Advertentie bureau Nijgh van Ditmar, Rotterdam. TE KOOP AANGEBODEN Speciale aanbieding kleding: jongensjassen en meisjesman tels, damesblouses, japonnen en mantels, nachthemden en op- knoop pakjes. Mag. .Splen did". Filiaal Vollebregi. Beyer- landselaan 7. Autobanden, binnen en buiten, luxe en vracht. Diverse .maten./ P. L: Visser! B. L. Rottekade n"; R'clarnN. INfERNATiDNAAL HBBEIIRASSPORJ VULtANXSERBN COVEREN van AUTOBANDEN J. DE HAAN Pt*- Fr- Hendrikstraat 33 milfgersberg TeL 44797 TE HÜUR GEVRAAGD met Mulo diploma. 'Diploma sfeao strekt tot '/aanbeveling. "Brieven onder No. 4Q38 ^bureau. vaa dit blad. Vergaderlokaal gezocht voor ongeveer 100'personen. Cen trum of West. Br. met- prijsop gaaf W. de Valk, Sav. Lohman- Jaan-30 b. Rotterdam: Jong echtpaar. 1- k„.zoekt on- gem. woonruimte met kookge legenheid. Br. no. 4018 Parool, Heer. b.b.h.h., zoekt zit- of slaapkamer,' omg. W..' z, -pen-. Bion.' Liefst ongem. Br, no., 60. Ktosk' Statenwég. 2. verpleegsters vragen tegen IS Sept. 1 gr. of 2 kl. zit-slaap- kamers, liefst Centrum of Blij - dorp: -Br. Lumeystr. 26 b. Gedeelte van woning of slaap- etage door jongelui met trouw-., .plannen. Br. no. 243 Bur. Hille- vliet 7- Keilehaven 40, ROTTERDAM-VV. kunnen worden geplaatst'in haar machinefabriek: BEKWAME DRAAIERS GEREEDSCHAP. EN STEMPELMAKER KOTTERAAR BANKWERKER MONTEUR voor montage In haar constr. werkplaatsen en Etaiènramenfabriek TRASSEURS PLAATWERKERS CONSTRUCTIEWERKERS AANBOUWERS BOORDERS RAMEN-BANKWERKERS RAMENMONTEURS (montage) SJOUWERS VERVERS ZANDSTRALER Bij gegadigden voor fabriekswerkzaamheden-geldt de ieeftijd tot 40 jaar. Verder kunnen voor het fabriekswerk nog enkele Halfwassen en leerlingen in bovengenoemde afdelingen:geplaatst worden.. Aanmelding bij de portier na 12 Augustus op elke werkdag of schriftelijk. E-E N PRETTIGE WERKKRING in heldere omgeving, dat is wat wij naast goed loon, ie bieden, hebben aan Stalhouderij v.h. L.v. d. KUYLEN Gevestigd vanaf 1340 Gonvemestr. 20 R'd. Telefoon 30597 Autogarage teL 68817 boven 16 jaar VERPAKKINGSAFDELING' DER VAN" DEN BERGH'S JÜRGENS>FABRIEKEN N.V., NASSAUKADE 3 ROTTERDAM Meld ja 4>y de hoofdportier tussen 8 en "12 uur- en breng je vriendin mee. U bouwt uw eigen huls zonder kapitaal. Het bedrag dat U thans aan huer betaalt, tg vol doende om in Uw eigen onbelast hulH te wonen. Vraagt vrijblijvend inlich tingen ta onzen kantore. Boompjes 2, Rotterdam, telefoon 28361. postbus 133 Bouwkas Herrijzend Nederland TEi HUUR AANGEBODEN Te huur sjleke trouw-, bruids- eny avondjaponnen, witte en zilVi bontcapetjes, zwarte he renkleding. Aleldisstraat 74 b. Tel. -36310. Te huurpér 1 Oct. Blijdorp. zit-slaapk, zonder pens.,, voor nette heer, Br.'no. 4025, -'Parool.. Aangeb.'in Epe, eén ftiingalow, geschikt voor 4; pers.' Van 23 Aug. tot6'Sept.; -25.- p.w. Mevr. v. d. Horst, Hiïiskè 23IB, Epe (Gld.). Aangeb. zlt-sl.k, voor 1 of 2 héren, met of z. pens. Br. no: 4026 Parool. .Aangeb. gem. zit-slaapkamer yo'or dame of heer, z. pension, b.b.h.h. Sehiebroekselaan 62 b. gevraagd. SCHRIJFMACHINE-MONTEUR Aanai. 9—12 u. én 25.30 n. D. TREURB .Maürifsweg' S7, TgJ, 23061. EXPERTO vraagt bekwame MEUBELMAKERS en POLFfOERDERS Oudaenstraat 58 Ltn., 62 Teleroon 28448 WONINGRUIL DE ERVEN DE WED- J. -VAN NELLE N.V. te Rotterdam, vraagt voor deAfdeling Sociaal Werk, wegens vacature, HOOGOVENS IJ M U I DEN De Koninklijke Nsderlandjche Hoog ovens en Staalfabrieken N. V.f Umuiden vraagt voor spoedige indiensttreding EEN JONG INGENIEUR voor haar afdeling Ovenbouw. Sollicitatleg met heschröving van levensloop en op leiding worden, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ona nummer P 25, ingewacht bö de Sociale Afdeling BUjenhoeve. Woningruil? w. Smits zorgt voor Uw complete verhuizing, tegen zeer billijke prijs. Alleen Zwaanshals 2B6. Tel. 43484. VERLOREN Verloren: gouden armband met bruine stenen (topaas), van Overschle ndar. Maasstation T.bJ.b. Theodora, Jacobalaan 15. 'Overschic. Liefst voor -directe indiensttreding. Leeftyd vanaf 25 jaar. Behoorlijke schoolopleiding gewenstV Voorkeur hebben zij, die reeds over practische ervaring op dit terrein beschikken, .Uitvoerige sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten-aan de Directie. S fiOST EN INWONING Joiiged.,- 22- j.,kantoor, zoekt net kosthuis, geen beroeps; niet in Zuid. Br. no. 4034 Parool LESSEN PERSONEEL GEVRAAGD Leert nu motorrijden, gratis (heorie, desgew. gehaald e.ti gebracht, goüiplm., instructeur.' E- de Groot, AelbrecKtskade 152. Tel. 33619—30973. Jongen gevraagd, 15 jaar. voor lederwarenvak. J. Welerings, Hugo de Grootstr. 2.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4