HET ROTTERDAMSCH PARCDL Eerste hélicoptère binnenkort in Nederland Alk-bemanning in Batavia Heeft de arbeider het. recht om te staken? N.S.B.ers plegen chantage in Het Gooi Kostwinnersvergoeding voor militairen verhoogd Vrij, onverveerd Experimenteel onderzoek door talrijke instanties Geen auto-giro PAROLOSCOOP Weerbericht Chinezen in Indonesië doen beroep op de UNO 't Britse volk moet offers brengen „Volendam" bad moeilijkheden Odom vloog in 73 uur om,' de wereld Alles welaan boord JA, zegt 76%, maar - NIET NU, zegt 54% Beschikking over wapens f 2.50 pér kind extra Thomas Mann in ons land Gevechten duren nog voort Treinramp in Engeland Giral wijst opdracht van de hand Eed. en Adm. Long a Haven 141, Schiedam t«L 49300 Abonnementsprlji per week 31 cent pc? kwartaal 4loss* nummer* 0,09 Maandag 11 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398444 Bankier» Amsterdamscbe. Bank te Rotterdam Pi Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 185 HET doet wat vreemd aan in een tijdsbestek als het huidige, waarin de regering zich nadrukkelijk op het standpunt gesteld heeft, dat er in Nederland slechts plaats Is voor één luchtvaartmaatschappij, in casu de K.L.M. en daarbij gegadigden de raad gegeven wordt hun geld dan maar in die K.L.M. te steken, te verne men, dat een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaat schappij is opgericht. Dit bericht is echter toch niet zo tegenstrijdig als het lükt, omdat het hier een heei bij zondere luchtvaartmaatschappij betreft, n.l. de „Stich ting Hcfschrocfvliegtuigen". Deze Stichting stelt zich ten doel het hefschrocfvliegtuig op zijn bruikbaarheid In Nederland te toetsen, een experimenteel onderzoek dus, waarvoor zich talrijke instanties, die gezamenlijk dé Stichting hebben gevormd, interesseren. Die be langhebbenden zijn in dc eerste plaats vier ministeries, t.w. dat van Marine, van Oorlog, van Verkeer (Scheepvaart en Rijksluchtvaartdienst) en van Landbouw, verder het Ned. Instituut voor Vliegtuigontwikkciing, de P.T.T., de K.L.M., de Ned. Spoorwegen en tenslotte Frits Diepen Vliegtuigen N.V. Men is natuurlijk begonnen met het kopen van een hefschrocfvliegtuig en dc keuze is daarbij gevallen op een product van de bekende Amerikaan se vliegtuigontwerper, Igor Sikorsky, de Sikorsky S 51. De heer Bulten, chef-piloot van Diepen Vliegtuigen vertoeft al sinds geruime lijd in Ame rika om met het nieuwe toestel te Ieren omgaan. Nog deze maand wordt de Sikorsky S 51 op het vliegveld Ypenburg verwacht en dan zal een begin worden gemaakt met een lange 'reeks proefnemingen, die voor ons land •ongetwijfeld van grote betekenis zullen kunnen zyn. tuig snelheid, De bediening van het toestel is uiterst eenvoudig, het vliegen ermee echter moeilij ker dan wel eens wordt aangeno men. Wanneer binnenkort de Sikors ky S 51 in ons land verschijnt zal men ontdekken, dat ook dit type evenals de auto-giro een tweede, veel kleinere schroef heeft, echter niet &a-n de neus, maar op zij van de staart bevestigd. De aan de ro terende hefschroef hangende vliegtuigromp heeft namelijk de neiging in tegengestelde richting te gaan draaien. Men kan deze beweging tegengaan door twee in tegengestelde richting draaiende hfefschroeven te gebruiken, echter ook, zoals Sikorsky gedaan heeft, met een aan de staart gemonteer de kleine luchtschroef tegendruk geven. Hèllcoptére-post N; de oorlog heeft het hef- 'sèliröfvliégtuig de 'Amerika nen uitstekende diensten bewd- zen als verkenningsvliegtuig bij üf bestrijding .van duikboten en bij het vervoer van gewonden of hulpverlening in streken, dienaar hun aard het landen met een normaal vliegtuig onmogelijk maakten. Nu. in vredestijd, vindt de hélicoptère in Amerika een steeds ruimere toepassing, zoals bijv. in de landbouw bij het be sproeien van akkers en vooral ook bij het vervoer van post. De eerste hélicoptère-post is tot stand gekomen tussen Los Ange les, Long Beach en San Fernado Valley. Steden als New York, Chi cago, Boston, Philadelphia en Kansas City zullen binnenkort in c-e hélicoptére-postdienst worden opgenomen, hetgeen betekent, dat de post s^ms ettelijke uren eerder bezorgd kan worden dan voorheen. De hélicoptères dalen als regel op het platte dak der postkantoren, waar de postzakken snel worden uitgewisseld. Is dalen niet moge lijk, dan wordt de post in een mand, die met behulp van een katrol wordt bediend, neergelaten. Nederland heeft immer een open ooq gehad voor de practische toe passing van uitvindingen van bui tenlandse origine en ook thans is het rich ervan bewust welke grote mogelijkheden schuilen in het ge bruik van de hélicoptère voor verschillende doeleinden. Wij Nederlanders gaan echter I HET hefschroef vliegtuig, dat in de oorlog een snelle ontwik keling heeft doorgemaakt, lijkt in zijn uiterlijk veel op het auto-giro- vliegtuig van de Spaanse uitvin der wijlen.,De la Cierva, de „kof fiemolen", die wij vobr de oorlog meermalen,- boven ons land heb ben zien vliegen, doch berust wat vliegen betreft op een geheel an der principe. De auto-giro heeft .een. treksqhroef, die het toestel een voorwaartse snelheid geeft. Dc molenwieken, die weliswaar aan de motor zijn gekoppeld, draaibil echter tijdens de vlucht vrij rond en levéren daarbij zo veel lift, dat het toestel in de lucht blijft. De auto-giro heeft dus snelheid nodig óm te. kunnen vlie gen en dit houdt tevefis in dat bij starten of landen een korte aan- of uitloop nódig is. Het hefschróèFviiegtuijr daaretw tegen wordt.; zoals de haam reedjs Zfgt door e«n met een motor aan gedreven hefschroef van de grond gelild, d.w.ï. het vliegtuig kan rechtstandig'-"van de grond opstij gen. bij eunsüge weersomstandig heden in de lucht stilstaan en zich weer rechtstandig op de grond laten zakken. Al naar ge lang tijdens de vlucht de hef schroef een bepaalde helling wordt gegeven krijgt het vlieg- Werkelijkheid? O Ideologie M ER GEEN stokpaardje van te maken, dat iedere btrrjd in deze na-oorlogsé, en toch nog door- oorlogende wereld er een is tussen „net Amerikaanse" en „het Russi sche kan men even goed de stel ling- verdedigen, dat Werkelijkheid en Ideologie liet overal op leven en dood tegen elkaar hebben opgeno men. Sneller dan de Fransman heeft de Engelsman ingezien, dat er geen sprake is van „cost", en „baet" maar zij zet dè klein gewordente ring naar de wanhopige nering Dat is nuchtere werkelijkheidspoli tiek, waarbjj het Engelse hemd vóórgaat bjj.de best-bevriende rok, In Duitsland echter doet de En gelsman .ideologisch, terwijl de meer-ideologisch gezinde Frans man er met beide benen 'óp de grond bljjft staan. Aan Duitsland kan men, als aan een reübachtig proefkonijn, toetsen wat voor een politiek door de Groten wordt na- festreefd. Waar Engelsman en ransman aan zichzelf ongelijk werden, zijn Amerikaan en Rus conséquent door zowel het ideolo gische als de werkelijkheid te dié nen, met dezeonderlinge overeen komst dat beiden meer- voélen voor de werkelijkheid dan voor de ideo logie. Hóe-is nu de vaart van Neder land: volgens de werkelijkheid?, óf volgens een ideologie? De jongste pdhtie-actie in Indië werd iioor de regering toegelicht als een betreu renswaardig brokjewerkelijkheids politiek opdiep-gewonde ideologi sche gronden. Thans nu.de- atrjjd. verplaatst is naar de balie .van Lake Success, voert Nederland bij monde van Van Klef fens en zijn helpers (de reeds vrije Irïdfsche gebieden) een scher- ?e juridische werkelijkheidspoli- iek, die iri Engeland zó begrepen en zó gewaardeerd wordt, dat een semi-officieel, blad. gelijk de Times, zijn houding heeft gewijzigd en ons volledig bijvalt. Omdat wij „meer kunnen bijdragen tot de vrede in Zuid-Oost Azië dan Djogja, dat In competent en tyranniek is". Dus: net he; tegengestelde van wat Engeland in Duitsland laat zien: daar.de werkelijkheid ideolo gisch dienen; en in de Oost de ideo logie niet verwaarlozen, maar vóór alles werkelijkheidsdienst. Of: zoals de wind waait, waait mijn vaan. DROOG EN ZONNIG ..In- de nanacht plaatseiyk vor ming van nevel, mist of lage wol kenbanken, die I in de ochtend 'J j"" snel oplossen. A /<«-. Overdag droog A en zonnig 'met weinig verande ring van tempe ratuur. Matige wind uit Noorde lijke richtingen. De hélicoptère Reeft een pakje nf non boord van een schip.... niet over een nacht ijg en het ge tuigt 'van echte Hollandse dege lijkheid en voorzichtigheid alvo rens tot de practische toepassing over te gaan, het hefschrocfvlieg tuig eerst eeng duchtig aan dc tand te voelen en daarbij nauw keurig na te gaan, wat met dit type vliegtuig, dat eigenlijk nog aan het begin van zijn ontwikke ling' staat, valf te bereiken. Tot dc instanties, die met de' Sikorsky S 51 gaan experimente ren, behoert zoals gezegd ook de P.T.T. De mogelijkheid bestaat dus, dat wjj ook in Nederland de vliegende brievenbesteller eens zullen aanschouwen. Jammer al leen, dat de grote Nederlandse postkantoren geen plat dak heb ben; dat wordt dus 'mandjeswerk' Dc voorzitter van de grootste Chine se vereniging in Indonesië, de Cboeng Hwa Cboeng Hwï, heeft in een radio rede een beroep gedaan op de Verenig de Naties uit naam der Chinese bewo ners van Indonesië om geen uitspraak te doen in dc Indonesische kwestie, voordat de Chinezen volledig hun in zichten hebben kenbaar gemaakt. __De voorzitter zette uiteen,-dat de gru welen tégen 'dé bevolking vaak zijn ge pleegd door Indonesiërs sn het uniform van het. Indonesische Jeger. „Als men sen en als Aziatisch volk gaan de Chi nezen accoord, dat het Indonesische volk eens zijn vrijheid krijgt, maar dit betekent niet,'dat de republiek de po tentiële rechten van het Chinese volk als- volk van Aziatisch ras vergeten moet. „Sedert de capitulatie van Japan zijn de Chinezen in Indonesië herhaal delijk vermoord, geplunderd, en op alle mogelijke manléren uitgezogen door .In donesiërs. De Indonesische repubiiek heeft herhaaldelijk blijk gegeven on machtig te zijn eigen leger en volk in toom te houden, zelfs zo, dat op het ogenblik eigendommen en levens van Chinezen' gevaar lopen. 'Een telegram van met deze rede overeenstemmende inhoud is door de voorzitter van de Choeng Hwa Choeng Hwi gezonden aan de Chinese vertegenwoordiger in de veiligheidsraad dr. Hsi Chin Lin met het verzoek dit aan de veiligheidsraad voor te leggen. De Republikeinse regering heeft toe gezegd te zullen zorgen voor volledig herstel of schadevergoeding voor alle buitenlandse bezittingen, met uitzonde ring van dc Nederlandse, die tijdens het gewapend conflict verloren zijn gegaan door de tactiek van de verschroeide aarde of door gevechtshandelingen. De Chinezen, die de zwaarste verliezen in bezit hebben geleden, zullen op gelijke w;/e als andere buitenlanders voor schadevergoeding in aanmerking komen, Walter Foote, de Amerikaanse con- sulgeneraal te Bataviai is per vliegluig naar Djogja gereisd. De Britse premier, Clement Attlee heeft een radiorede gehouden, waar in hij een beroep dééd op het Britse volk orn behulpzaam te zijn by de uitvoering van het regering3plan, dat Engeland door de economische moeilijkheden moet heen helpen. Hij verklaarde, dat men bereid moest zijn offers te brengen, langer te wer ken, zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, bestaande handels metho den te herzien en wellicht loon eisen e. d, voorlopig in te trekken. Attleó zei, dat hy zeker van de overwinning was, gezien de natuur lijke hulpbronnen en de bekwaam heid en ijver van rt volk. „Wij staan voor een situatie, die behoort tot de ernstigste, waarmee wij in de lcop van een lange geschiedenis te maken hebben gehad." Toen het Nederlandse stoomschip de „Volendam" met 3000 militairen voor Indonesië aan boord Zaterdag middag om half drie de haven van Fort Said binnenvoer, liep een me nigte Egyptenaren te hoop. die het schip wilde beletten olie en water in te nemen. Er werd „Lang leve vrU Indonesië" en „Weg met. vervolging en tyrannie" geroepen en er ontston den gevechten met de politie. Honderden demonstranten die zich in sloepen en andere bootjes bevon den. leverden op het water strijd met de politie-boten. die de tank-schepen naar de „Volendam" escorteerden. Twintig demonstranten werden ge arresteerd; toexi zij aan wal en verder de stad in werden gebracht, werd er door burgers gedemonstreerd, die ..Weg met bet Nederlandse imperia lisme" en „Vrij Indonesië" riepen. De politie verspreidde de menigte met' behulp van gummi-stokken. De „Volendam" is in de nacht van Zater dag op Zondag er in geslaagd water, stookolie en levensmiddelen aan boord te nemen en Zondagmorgen om 6 uur het Suez-kanaal binnen te varen. Toen de „Volendam" Zondag Ismaïla binnenliep, hebben zich nieuy we demonstraties voorgedaan. De po litie. die de „Volendam" in boten van af Port. Said had begeleid, hield de de monstranten op een afstand. Vanmor gen vertrok-de Volendam naar Suez. - Captain William Odom, in z|jn Reynolds Bombsbcllr is .te- Chicago geland na in Iets minder dan drie dagen om de wereld te zijn gevlogen. Hjj heeft hiermee het wereldrecord solov'unht om de wereld, dat op naam stond van Wiley Post (1833) verbeterd. Zijn tyd was: drie-en-ze- venlïg uur, vijf minuten en veertig seconden. Post had in 1933, 186 uur en vijftig minuten nodig. Odom was bijzonder moe, daar hij de laatste drie dagen weinig geslapen heeft. Tussen Ancho rage (Alaska) en Edmonton (Alber ta) isf hij in de lucht in slaap geval len en heeft gedurende een uur en veertig minuten op zijn automatische piloot gevlogen. Hij ontwaakte juist' bijtijds om een botsing met een berg te voorkomen. Van de „Alk'Vbemanning bereikte ons Zaterdag bet volgende telegram: „In Batavia aangekomen. Alles wek" Een driewerf „hoera" voor de bui tengewone prestaties van deze drie mannetjesputters, kapitein Van Nieuw koop, stuurman Hoogstrate en scheeps bouwer Van Grevestein! De eenman5vlucht van Odom met ean vliegtuig rond de wereld veroor zaakt sensatie, maar wat dit drieman schap presteert, is welhaast nog onge looflijker. De reportages van stuurman Hoogstrate in ons blad (als enige krant „De Alk" een week voor het vertrek, toen zij nog in óe Jacht haven te Rotterdam lag. Op de voorgrond vj.n.r.: „meester" van Grevestein, de scheepsbouwer, kapitein van Nieuwkoop en stuurman Hoogsfrafc- ïn Nederland) maakten het mogelijk de wereldreizigers in een jachtje van 12 meter „op de voet" te volgen. Laten wij de reisroute nog eens de revue passeren en neemt u er dan de kaart nog eens bij: Op 2 Juli vertrok het scheepje uit Schiedam, Via - Het Kanaal, Las Palmas, Pemambuco (Bra zilië), Paramaribo, ging. het door het Panamakanaal naar de Markiezeneilan- den in de Stille Zuidzee, Tahiti, Bora- Bora, .Port Moresby op Nieuw Guinea, Koepang (Timor)en nu is dan Batavia bereikt. Hoe de reis verder zal gaan? Daarover zal in Batavia beslist worden. Wij zien, mèt onze lezers, verlangend naar de volgende reisverhalen uit. Vorige maand, voordat op Zondag 20 JpH, de Miester-President het be sluit tot politiële actie op Java bekend maakte, stelde het Nederlands «Instituut voor de Publieke opinie een representatieve „doorsnede" van ons wolk de volgende vragen: 'Vindt U dat de arbeiders principieel het recht moeten hebben om te staken?" èn „Vindt U' dat de arbeiders op het ogenblik 't recht hebben om te staken?" loofd waren. Staken op dit ogenblik werd dus begin deze maand door. wat minder mensen afgekeurd. Het princi&le stakingsrecht, wordt door grote meerderheden van alle groepe ringen in onts volk onderschreven, Yan "'dé "rijkste mensen is *66%; ww de middenstanders 76%, van de volksklasse 78% ervoor. 61% der Anti-Rev., 67% der K-V.P- ers, 87% van de aanhangers van de Partij v. d. Arbeid cn 98% der -C.P. N.-stemraera vinden dat arbeiders er principieel recht cp hebben. Om hu te gaan staken heeft men geen recht, menen echter de meeste politieke groepen. Alleen onder de communisten zijn- er 90%, die dit recht nu ook opeisen. Onder de aan-; hangers' van de Partij van de Ar beid zijn de stemmen ongeveer ge* lijkelijk verdeeld. Het waarom De antwoorden, die de Nederlan ders vani 33 jaar en ouder geven, luSéén: -'- -Vr-i--' v: Principieel Recht om nu stakingsrecht te staken Heeft recht 3G% Niet 20% ,54% Geen oordeel 4% 10% De antwoorden op de eerste (prin cipiële) vraag verschillen weinig van die op een nagenoeg gelijklui dende. din het N.I.P.O. ruim een. jaar geleden (tijdens de havensta kingen) stelde 70% antwoordde tóen Ja, 26% Neen (4% Geen oordeel). Bijna zéven van iedere tien onder vraagden meenden echter dat de ha venstakingen van toen niet geoor- Dc kostwinnersvergoeding voor dienstplichtigen, die tot nog toe niet meer mocht bedragen dan in totaal 50 is thani gesteld op 80 percent van het geen de dienstplichtige In het gezin in bracht met een maximum van 50 per week, welk maximum echter verhoogd 'wordt met 2.50 per kind per week. Daar komt dan nog bij het volledige bedrag van de kinderbijslag. Aldus de minister van Oorlog in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding vau het ia de Kamer besprokene met betrekking tot het wetsontwerp in zake de bekrachti ging van de algemene maatregel van bestuur betreffende dienstplichtvoorzie- ningen. Trad de dienstplichtige op als mede-kostwinner van het gezin, waar toe hij behoort, zo vervolgt de minister, en genoot een der gezinsleden, b v, zijn 'vader, kinderbijslag, dan werd deze bij slag tot nfcg toe tot de gezinsinkomsten gerekend. Het gevolg daarvan was. dat, na de in het vorig jaar,tot stand geko men verhoging van de kinderbijslag, de vergoeding in sommige gevallen met een gelijk bedrag moest dalen. Dit zal nu Einders worden. De ver goeding zal, die tot dusver als gevolg van het meerekenen van de kinderbij slag, een daling beneden de 80 percent, die als basis geldt, ondervond, met een zelfde - bedrag worden verhoogd. Het verhogen van het maximum-van Jj-50 brengt bovendien nog mee, dat ook in gevallen, waarin in .het gezin geen kin derbijslag werd genoten b.v. als het bestond uit-de moeder van de dienst plichtige en.andere kinderen —'de ver goeding op- een hoger bfdrag dan tot' nu toe gesteld kan worden. Enige tüd geleden is te Naarder» de vee-arts Ter Beek, die als N,S.B.-er geïnterneerd is geweest, in arrest ge steld wegrits het operatief verwijde ren van bloedgroeptekens bij S.S.- ers; Met deze arrestaties is een tipje opgelicht van He sluier, hangend over de ondergrondse activiteit die verschillende groepjes onruststokers bi het Gooi ten toon spreiden, met het doel ondergedoken of vrijgelaten. N.S.B.-ledcn tc helpen. Nog is er geen sprake van een grote organisatie; de diverse elemen ten, verenigd in zelfstandig opereren de groepen, vormen rog geen. wijd vertakt complot. Desondanks kan 't Gooi mee praten over hun optreden, dat gepaard gaat met contactpunten in de be waringskampen, met „onder- duïk-adressen" en met het wegwer ken. van verkeerde elementen naar het buitenland. De arrestatie van de Naardense .vee-arts geschiedde,nadat de politie, samenwerkend 'met een voormalige S,S.-er, er in geslaagd was het over tuigend bewijs te leveren, dat Ter Beek er inderdaad geen been in zag *5 x-i saft '.j De nieuwe aanwinst van .Diergaarde Blijdorp, een Miereneter. Het dier heeft groté klauwen, die tijdens hei lopen „naar achteren omgeklapt" gedragen worden. Hiermede verstoort het de mierenhopen.'.Door de nauwe mondopening wordt de lange rolronde tong uitgestoken, die door het speeksel voortdurend kleverig gehouden wordt, zodat de mieren, er aan blijven hangen en zo in dè, mond gebracht worden. De grote mieren eter bereikt een lengte van ongeveer 2,3 'meter, waarvan ongeveer 1 meter op de staart met de lange haren komt. het bloedgroepteken langs operatieve weg te verwijderen. Prompt voldeed hij aan het verzoek van de S.S.-er. Na de operatie overhandigde hij het stukje huid met-het S.S.-teken in 'n- flesje alcohol aan een tussenpersoon van de politie. De samenspannende N.S.B.-ers volstaan er in 't Gooi niet mee ontsnapte delinquenten uit de kampen te doen onderduiken of naar het. buitenland te brengen, neen, zij schrikken zelfs niet voor chantagepogingen terug. Het is bovendien bekend, dat zij be schikken over wapens. Wat zij willen bereiken? Er zijn onder hen elementen, die niets meer of minder dan een omwenteling wil len, die dan volgens enkelen binnen vijf jaar. tot stand zal zijn ge komen. Aan de ene kant is hun drijfveer vrienden en oud-partijge noten uit de kampen te bevrijden. Daarnaast willen zij wraak nemen op degenen, die hun detentie be werkten: illegale werkers, ja zelfs leden van Tribunaal en. Bijzonder Gerechtshof. Aangezien het in het Gooi gesigna leerde optreden van diverse groepjes onruststokers nog niet tot een wijd vertakt complot is uitgegroeid, zal men wellicht er toe overhellen hun gewroet als ongevaarlijk te beschou wen. Wie echter weet dat deze on ruststokers geruggesteund worden door lieden, die-uit de heersende on- tevredenheid'munt-trachten te slaan,' zal er mede op aandringen, dat met harde hand een eind aan dit optre den worde gemaakt, opdat de rust ëri veiligheid verzekerd blijve. Juwelen van de overleden prinses Hermine zoek De recherché van het ^meijikaah- ,sc leger-zóekt ^naar de juwelen van prinses Hermine, de weduwe van wijlen de Duitse keizer, die Don derdag tc'Frankfort a. d. Oder, in de Russische zone van Duitschland, is overleden. De juwelen, die een waarde- vertegenwoórdigen van een, half millioen ;dollar, zouden zoek geraakt zijn in- de Amerikaanse zone van -Berlijn," \ya.ar zij zich* in het bezit bevinden van de-zoon van prinses Hermine, prins Ferdinand. Het stoffelijk overschot, van Prin ses Hermine zal;te Berlijn worden begraven. Het kan voorlopig niet bijgezet worden naast het stoffelijk overschot van de ex-keizer in het familiegraf te Doorn, aldus is door verwanten van de overledene ver klaard, ofschoon dè Sowjet-Russi- sche - bezettingsautoriteiten, hier tégen' "geen bézwaar^geniaakt -heb ben, De (54%) tegenstanders van het recht op nu staken motiveren bun oordeel als volgt: 7% Nadelig voor 't gehele volk, voor de productie. Kan. onze econo mische toestand niet verdragen, an ders loopt het met de wederopbouw spaak, enz. 2% Door niet te staken wordt meer bereikt,, op andere'wijze doel berei ken, 13% Diverse andere motieven, 2% Geen motivering. 2ij, die ook nu recht op toekennen, zeggen: 12% Staken is het enige strijdmid del. 10% De Ionen'z(jn te laag 5% Dit recht beeft'de arbeider al- tijd. 4% Als er werkelijk reden toe .s, als vakorganisaties er foe besluiten. 4% Diverss motiveringen. 1% Geen reden opgegeven.- Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. De bekende 72-jarige Duitse schrij ver Thomas Mann, thans Amerikaans staatsburger, is in -een K.L.M,-vlieg- tuig uit Ziirich ,op Schiphol aange komen. Hij zal tot 29 Augustusa.s. in Noordwijk zijn vacantie .doorbren gen, Daarna vertrekt hij "weer naar Californië.waar hij in de omgeving van Hollywood een landhuis bezit.. Mann is déze zomer in de Queen Elisabeth van Amerika"- naar' Enge land overgestoken. Na. een kort ver blijf aldaar is hij naar Zwitserland, •gevlogen. - In beide landen heeft hij enkele lezingen gehouden. Een,daar van: „Niétzscbe .in the light of our experience" zal hij Donderdagavond a.s.' ih de aula'van' hét'Indisch insti tuut te Amsterdam 'ten -bate van-de- stichting 1940—1945. opnieuw uit spreken. Op.Schiphol deelde Thomas Mann onder meer mede, dat zijn onlangs voltooide boek ,,Dr. Faustus". waarin hij de geschiedenis van een modern musicus beschrijft, niet-alleen 'in- het Engels.- maar binnenkort ook in-het Nederlands zal worden vertaald. Onlusten in de Pendsjaab 138 Moslems en 2 Sikhs zijn ge dood tjjdens onlusten in een aantal dorpen. De Mohammedaanss bevol king van drie dorpen zou nagenoeg uitgemoord zijn. In de buitenwijken van Amritear.hebben gevechten tus sen'Moslems'en Sikhs plaats ge had, waarbij van granaten en ma chinegeweren gebruik is gemaakt. Nederlands legerbericht Oostjavaans protest tegen Djogja In het Nederlandse legercommu niqué wordt gemeld, dat het be stuur van de Persatoean Rakjat Djawatimoer (volksvereniging op Oost-Java) onder voorzitterschap van Soekardjo, de luitenant-gou verneur-generaal een telegram heeft gezonden, waarin namens het volk van Oost-Java geprotesteerd wordt tegen de afvaardiging van Sjahrir door de Republikeinse re gering als vertegenwoordiger van geheel Indonesië bij de Veiligheids raad. Het bestuur verklaarde zich accoord met de Nederlandse poli tiële maatregelen, die voor miliioe- nen bevrijding betekenen, aldus het communiqué. De Persatoean wenst in geen geval de terugkeer van het Republikeins gezag en verlangt de uitvoering van Linggadjati. Het bestuur verzocht de landvoogd het protest door te zenden naar de Veiligheidsraad. Zaterdagmiddag is te Bindjal bij Mdan een betoging gehouden voor de vorming van een vrije staat Su matra's Oostkust als onderdeel van ac Indonesische federatie binnen liet kader van Linggaduti. Meer dan duizend personen van verschillende landaard, waaronder Batakkera» namen hieraan deel. De treinverbinding Medan—Blnd- iaislabat is thans uitgebreid tot Tandjong-poera. Op veie wegen in de omgeving van Tanjong-Balai op Noord-Sumatra zijn door dc Lask- jars opnieuw bomversperringen aangebracht. Een Nederlandse pa trouille bij Falembang stelde opj nieuw vast, dat Republikeinse ben den dumdumkogels gebruikten, Op Macfoera werd Pamekassan door de T.N.I. met zware mitrail leurs beschoten.Op Zuid-Sumatra, ten westen van Lahat, werd een bende, die bezig was een brug af t® breken, door de Nederlandse troe pen verjaagd. (Ongecorrigeerd) Beide partijen melden bestandsschendingen In het Nederlandse legerbericht van Zondag wordt melding gemaakt van contact met een bende op Bor neo en met een andere op Zuid-Ce lebes. die beide werden verdreven. Bij de ontmoeting op Borneo leden de Nederlanders enige verliezen. Sedert 5 Augustus bedragen de Nederlandse verliezen nu: acht tien gesneuvelden. 43 gewonden en ren vermiste. In het legerbe richt van Zaterdag werd o.m. ge-, meld, dat 2000 .Chinezen en 800' gevangenen werden gered. Het communiqué van Zaterdag meldde, dat er enkele aanvallen wer- den ondernomen op de Nederlandse linies. Bij Serr.arang werd mortier vuur der Republikeinen met artille rievuur beantwoord. In Republikeinse communiqué'd wordt gemelddat gevechten plaats vinden in Midden- en Oost-Java. Met steun van artillerie en luchtmacht zouden de Nederlandse troepen een dorp hebben bezet, tien kilometer be zuiden Malang. In de omgeving van Semarang zijn volgens Djogja even eens plaatsen bezet. Een Republikeins rapport, waarin er nogmaals op wordt aangedrongen dat er een internationale arbitrage commissie naar Indonesië zal komen, is Vrijdag naar de Veiligheidsraad gezonden. In het rapport wordt op gave gedaan van de laatste verbonds- schendingen en gezegd dat de Neder landers hun militaire actie voortzet ten. Eigenaars M. Behrroaun eisen schadevergoeding De eigenaars van het Amerikaan se vrachtschip Martin Bchrmaan, dat in Maart van dit jaar door iN'cdcrlanclsc oorlogsschepen werd opgebracht, hebben via het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse zaken de Nederlanders tot een nnmiddcllykc betaling van ruim 3 millioen dollar schadevergoeding aangesproken. Zeventien passagiers zijn om bet leven gekomen en ongeveer 50 wer den gewond toen de Londen-Leeds express in de buurt van Doncaster op het achterstuk van een andere trein reed, dio oveneena op weg was naar Leeds. De locomotief cn de eerste .drie wagens van de express ontspoorden, terwijl de laatst© vier wagens van de andere trein totaal werden vernield. Beide treinen wa ren overvol. De voormalige minister-president van de Spaanse republikeinse rege ring in ballingschap, José Giral, heeft president Barrio medegedeeld, dat hij de or dracht tot het vormen van een nieuw kabinet niet aan vaardt. Professor" Pootjes moét terecht staan Prof, Pootjes uit Hilversura, die opgeroepen militairen aanspoorde hun dienstplicht niet te vervullen, zal Vrijdag 15 Augustus voor de vacantie kamer der Amsterdamse rechtbark wegens het uitlokken van desertie terécht staan. De „professor" die indertijd .voor dit feit was gearresteerd, was na zijn betuigingen van berouw en de be lofte clat hij het nooit meer zou doen met-het oog op zijn hoge leef tijd vrijgelaten. De luatsto tijd werd hij niet meer op zijn woon adres aangetroffen, zodat de kans groot is dat hij zich opzettelijk schuil houdt en zijn zaak bij ver stek zal moeten worden behan deld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1