pwme FILM VARIA C 3 STADSNIEUWS Grote zege van Hermes op Excelsior Mr 7mkm Excelsior ploeg moet verjongd worden Vlaardingen AGENDA Oud-burgemeester werd 101 jaar S.R.B. kampioen DWS verloor tweemaal in Den Haag IClein kind stak alleen de: „Bellevue" won He D.G.M.-beker Hengelsport straat over Radio-programma SCHEEPVAART SCHIEDAM SCHIEDAM ROTTERDAM Maandag 11 Augustus 1947 Hermes heeft Reen misstap g-edaan en Excelsior vojjgoencle haar Kracht getoond door haar een innmesneder- laag toe ie brengen. Doordat H.C.C. ook van Rood en Wit won. wordt de wedstrijd H.C.C—Hermea op 24 Aug.v, In Den Haasr de grote wedstrijd van ^?aJ hebben 2U op hun tour door het seizoen. De eerste plaats kan i alleen van Hermos ver- Hennes echter niet meer hereiken en 'P1?" PD heb?ea toen reeds gezegd, door van H.C.C. te winnen kan zii clal wraak zullen nemen. Do Ï5S4"™f.."M» 'ik SSf.?i?tec?*02!?J\Jt5 Hermes deze wedstrijd -won met in nings en 3? runs. Bowhngeufers; Molenaar 5 wickets voor 17 runs en A. Ruiterman 2 wie- kets voor 5 runs. Morgen (Dinsdag) krygt Hermos aan de Damlaan bezoek van de En gelse touringeïub de Craven Gentlemen. Zij zijn bh Hermes graag geziene gasten. Het vorig geval heeft Hertnes ook dit jaar weer bewezen tot de sterkste teams van het land te behoren. Excelsior brengt er dd jaar niet veel van terecht. Ern verjonging van de ploeg lijkt ons dringend gewenst, wil men zich in eerste klas cricket bijzonder sterke formatie en het is daar by jammer dat Hermes niet op oorlogssterkte kan verschijnen, daar o.a. Stolk die dag met het sterke Flamingo team naar' Enge land vertrekt en daardoor niet van de partij kan zijn, terwijl Tettelaar Wijven h*Bdtom>a. Zeker, er is nog j "«.,ult Engeland ls terug*.- j 1 Jtrnrri. TUt ni*pmi /.fhtcp ntof. wpp een enkele kracht van de oude gai de, bv, ,T OosterhaD kan in het team moeilijk gemist worden, maar enkele anderca kunnen o i in eerste klas cricket toch niet meer moe. Met Spelers als Dries, Huet en van Geene xs Excelsior op de goede weg. Wy hopen voor Excelsior dat wj het vol gend seizoen meer dergelijke jongere spelers in haar eerste elftal zal kun nen 'opnemen. Bij het begin van de wedstrijd bliikl aanvoerder Hoenderop goed te koord. Dit neemt echter niet weg dat de liefhebbers morgen van oen mooie party cricket kunnen genie ten. Abusievelijk vermeldden wjj dat de wedstrijd van het Nederlandse elftal tegen de Pree Foresters op SO—31 Augustus op het V.R.A.- terrein in Amstelveen zou worden gespeeld. Deze wodstrnd wordt ech ter gespeeld op het Rood en Wit- terrein te Haarlem. Verdere uitslagen: Hermes 2- In deze drukke vncantleiijd zijn Vrijdag, Zaterdag en Zondag hoogtij dagen voor het Maasstation, Op die dagen voeren speciale rijwicltrcinan per dag gemiddeld 1000 rijwielen af cn aan. Wanneer een dergelijke trein met 6 700 rijwielen op het station aankomt, is de stetionsstaihng te klein om de honderden fietsen le kunnen bevallenZe worden dan maar zo lang in de openlucht geplaatst totdat de eigenaars hun Aar rei je komen halen. .''laar de fietsen staan er veihg. Het ste/ZiVigpersonee/ waakt daar over nauwgezet. hebben geraden, hij verkiest te bat- v.O.C. 2. gewonnen "door Hermes ten. Beukers en van Geene openen voor Excelsior, terwijl Molenaar en Buiterman de bowlery voor hun re kening nemen. De eerste over van Molenaar is een raaiden en de eerste over van Ruiter- man levert een tweetal runs op. Op het totaal van 9 runs wordt' van Geene door een ..beautv* van Ruiter vaan gebowled. op welk totaöl ook J. Oosterholt als slachtoffer vsn Mo lenaar kan vertrekken. Een licht punt in de innings van Excelsior is fcet batten van J. Dries, welke voor 19 runs op het bowlen van Molenaar l.b.w. gaat. De stand is dan 5 wickets down voor 51 runs. Molenaar krijgt h.et nu op zijn heupen en ruimt in 1 over 4 wickets op. terwijl Ru lier man met de eerste bal van de vol gende over het laatste wicket neemt. Vooral de eerste overs was Mole naar ontzettend snel en zijn bow- Imgcijfers 5 voor 12 waren verdiend. Bul term an bowlde 2 voor 25 en No- let 2 voor 6 runs. Nog voor de lunch trokken Borra- ni en. Stolk naar de mat en scoorden tot lunchtme in kalm' tempo 3 runs. Wanneer om tien minuten over half twee opnieuw wordt begonnen, zetten, beide spelers hun innings voort Op het totaal van 21 loopt Bor- rani in de val. welke hem listig door Oosterholt wordt gezet en wordt ge vangen. Nolet blijkt nu een gehele veran dering in zyn order op going in te hebben gebracht en wij zien Mole naar als derde man op de mat ver schijnen. welke al spoedig een bal van Oosterholt-in zijn wicket'speelt en voor 0 kan verdwijnen. Scheep maker komt nu Stolk gezelschap houden en te samen passeren zij het Exselsior-totaaL Stolk had opdracht na het passeren van het Excelsior- totaal agressiever op te treden, waaraan hij ook voldoet. Het wordt hem echter noodlottig daar hij direct een vangkans geeft aan Huet. welke tnet moeite wordt geaccepteerd. Na de 2 slachtoffers van J. Doster- holt doet Dries voor hem niet onder ■en neemt dc 3 volgende wickets, waaronder dat van Scheepmaker, die een goede 21 runs scoorde. De daarna inzijnde v. d. Schoor speelt uitsluitend verdedigend, terwijl de ingekomen Ruïterman de bowlerij niet zuinig onder handen nam. Wij zien nu bright cricket van de beste soort Het is formidabel zoals Ruï terman de bowlers onder handen neemt en de zessen en vieren volgen elkaar op. In veertig minuten scoor de Ruïterman 64 runs, waaronder 5 zessen en 5 vieren. Na de thee tracht Hermes in zo snel mogelijk tempo het totaal op te voeren waarbij veel risivo wordt ge nomen en de bowlery de overhand krijgt. Op het totaal van 160 runs sluit de Hermes innings, waarbij Ruïterman met een ontzettend harde 70 runs not out blijft. Een niet moei lijke kans van bem werd gemist. Het fielden van Excelsior was per fect. al werd het na de thee al slor diger. Bowlingcijfera: J. Oosterholt 5 wic kets voor 50 runs en J. Dries 3 wic kets voor 39 runs. Daar er nog voldoende speeltijd over is wordt Excelsior voor de tweedt maal ingezonden. Ook nu 2ijn dc Hermesbowlers de Excelsior- batsmen de baas en is het alleen J. Dj 'es die daaraan kan weerstaan. Hij nam bijna cm helft van de runs voor zijn reken.en zijn 33 runs, waar onder 2 T\ ^sen en 2 vieren, waren uitstekend. Dries is een allround CfiêkeUèr die het, onder goede lei ding. ver zal brengen. Het totaal van Excelsior werd in de tweede innings 69 runs, zodat met 202 runs en 3 wickets. V.O.C. 51 runs. Hermes 253 runs voor 7 wickets. Hemes 3P.M. gewonnen door Hermes met 125 runs en 3 wickets. P.M. 40 runs. Hermes 165 runs voor 7 Wickets. Xerxes 3—Hermes 5 gewonnen door Hermes met 10 runs. Hermes 51 runs. Xerxes 41 runs. 31. L. Honnerlage-Grete maakt het not; best i Ins: Passage-theater: Da. i 45. 415. 7, 910 uur Do Dictator met Charlie Chaplin (Toeg 18 3) Op het to neel De 3 Alexandre's. Monopole: Da. 2, 7 cn 9 uur. Za 2, 5. 7 en 9 uur. Zo. 3. 5, 7 en 9 uur: De laatste der avonturiers. iToeg, alle leeft,). Zaterdag werden In het Gem. Zwem bad te WaddïnkVeta de kampioen schappen voor het district Zuid-Hol land in gekleed zwemmen gehouden. De Schiedamse Reddings Brigade wist be slag te leggen op dc twee wisselbekers nJ. een voor dames en een voor heren. Op de 150 m schoolslag, waarvan 'de laatste 25 rn met drenkeling.» was Marie Hodes de favoriete. Zij wist met een tijd van 2 m 55 sec en een be oordeling van 9, beslag te leggen op de eerste prijs. Bij de heren was het Henk Scharloo die met eea beoordeling van 7 en een tijd van 3 m 4.4 set le werd. Op de 100 m schoolslag bracht An nie Maltha, een jeugdige nwemster die meer en meer van zich doet spreken, er de spanning in. Met 2/100 sec achter Marie Hodes en 1 sec voor Mej. Moer-* kerk van Rotterdam werd zij een goede tweede. De 50 rti. rugslag weer eeu Schiedamse overwinning, Mane Hodés kwam als fierste aan met een tijd van 59.6 sec. terwijl Mane Lagerwcij da ttweede plaats bezete. Bij dc heren werd B. Penning tweede. öok dc jongeren sloegen fien kranig figuur. tia Richter werd 2e op de 50 m. schoolslag meisjes, terwijl Jacob Lips 'bij de jongeils le werd met een tijd van 45.5 eft Jan Rolaff 2c in den tijd van 51.6 sec. ïq dè estafette 4x25 m. nJet drenke ling bezette Schiedam de 3e plaats met een damesplóeg. Oe andere brigades kwamen met eett gemengde ploeg uit. tiit déze overwinning blijkt dat de 5RB ovef goede jüdchten beschikt. Zondag werd de oud-burgemees- ter M, H. Honnerlage Grete te Breda 101 jaar. Namens „Orpheus" hebben de heren Oranje en Kiela, respectievelijk voorzitter en secre taris, vergezeld van enkele heren van het bestuur der mannen-zang vereniging. de oud-burgervader en mede-oprichter van ..Orpheus", gis termiddag hun felicitaties overge bracht. Zij troffen de heer Honner- lage-Grete, die zeer verheugd was hen weer in Breda te zien, aan ïn uitstekende gezondheid. De inzin king van Januari schijnt hij weer geheel te boven te zijn. Bijna voort durend nam hij deel aan de con versatie, vooral de grootse huldi ging door „Orpheus" en het stede lijk muziekcorps op zijn honderdste verjaardag, was nog vaak het on derwerp van het gesprek. Wellicht bezoekt „Orpheus" zijn enige nog in. leven zijnde oprichter dit jaar nog eens? Het zal ïn Breda 2eker op hoge prijs worden gesteld. Zaterdagavond speelde DWS in het VUC-stadion een handbalwedstrijd te gen een zeer sterk Haags elftal welke bijzonder geslaagd mag heten. De ge hele wedstrijd werd onder de schijnwer pers gespeeld, eo droeg vooral voor de rust een spannend karakter. Hoewel het voor de spelers zeer vreemd was, on der deze omstandigheden te moeten spe len, was het vooral DWS dat er zich al direct goed bij aanpaste. De Schie dammers speelde m deze periode eea schitterende partij, waarbij talbehande ling en techniek veel beter verzorgd was, dan bij dc Hagenaars, die nog naar hun vortó hepen te zoeken. Na enkele Haagse aanvallen, wisten de Schiedam mers het spel over te nemen en met een zeer snelle solo-ren. wist jaap ten Bosch met een zuiver schot de Haagse döel- verdiger tc passeren. Hierna ontwikkel de zich eeit fraai op en neef gaande strijd, welke" door het talrijke publiek vele malen met luid applaus beloond werd. DWS bad ongetwijfeld ïn de eer ste helf het beste spel vertoond, hetgeen uitgedrukt werd jn een 2—»3 voorsprong Het twede half uur gaf echter eerf ge heel ander beeld te zien. De DWS doel- verdedigcr de Ronde welke voor de rust op schitterende wijze rijn doel verde digd had, was in dc tweede helft totaal uit vorm, zodat vele houdbare schoten in het DWS-doel verdwenen. Dat dit op het gehele DWS-elftal haar invloed had, is begrijpelijk. Hierbij kwam dag. dat vooral de DWo-voorhocde al haar krult Jn de eerste helft verschoten bleek te hebben en geen Jeans meer zag om de prima Haagse doelman té verschalken. Het Haagse elftal dat nu haar kans zag. trok sterk ten aanval. Met veel méér succes daif voor de rust, braken -ij door de DWS-verdedigmg heen. De vele schoten Wélke door de Hagenaars op bet DWS-doel afgevuurd worden, leverde even zo vele doelpunten voöf hen op. Hierdoor werd een 124 neder laag door DWS geleden, welke totaal na de eerste helft ftiet verwacht werd. De damêsvoorwèdslrijd: Haags elftal— RSV èindfgde la een 3—1 zége vóór de Haagse dames. Seriewedstrijden van „Schiedam" Zondag zijn op de beide terreinen van S.V.V., de jaarlijkse serie-wed- stryden om de „Schiedam-wissclbe- ker" gehouden. Door alle wedstrijden te winnen, kwam Schiedam zelf voor een jaar weer in het bezit van dit kleinood. Het Zuiden won de tweede er. Deetos de derde prijs. De uitsla gen van de door Schiedam gespeel de wedstrijden waren: Schiedam—TOV 2—0: Schiedam Regenboog 10; SchiedamDeetos 2 1. In de andere afdelingen waren de uitslagen als volgt: 2e afdeling: 1. Succes I; 2. DSKV I; 3. Velox I. 3e afdeling: 1. DKC I; 2. Poortugaal I; 3. Regenboog II. 4e afdeling: 1. ADO H; 2. Het Zui den IV; 3. Phoenix. By de door de biljartvereniging „Do Groene Magneet" ter gelegen heid van het 5-jarig bestaan geor ganiseerde serie-wedstrijden om de D.G.M.-beker ia „Bellvue" als over winnaar uit de bus gekomen. Dat de Ma ass lui zonaren de overwinning niet cadeau Kregen bewees het ge- .ringe puntenverschll. waarmee zij wonnen. „Entre Nous'* en „De Sluis" kregen respectievelijk dc tweede en derde prijs. De heer J. Doejaaren, die de or ganisatie in handen had. heeft met een toepasselyk woord de prijzen uitgereikt. „Het Voorntje" organiseerde Zondag een onderling coucours in de Polder vaart. De vangst was gering. Prijzen werden behaald door: 1ste prijs J. Lup- kcr. 300 gram: 2e prijs: A. Wcnsvcen, 235 gram: 3de prijs A. v. Alphen, 172 gram: 4e prils: P. Nsjman, 145 gram: 5de prijs- P. Lens, 332 gram: 6de prijs: F. B. v. Doesburg 108 gram. Dc driejarige \V. F. liep Zater dagmiddag omstreeks kwart over drie bij het oversteken van do Broersvest, pardoes tegen do voor vork van de juist passerende moton van W. K., wonende aan de Singel, op. Inex verwondingen aan hoofd cn kniecn is de kleine per G.G.LX- auto naar het Gem. Ziekenhuis overgebracht, vanwaar het na ver bonden te zijn, weer naar huis terugkeerde. Vermoedelijk liep het ook een hersenschudding op. De bestuurder van het motor rijwiel treft in deze geen schuld. Zaak Diekmann nog niet volledig Het onderzoek in de zaak tegen de vroegere Schiedamse hoofd inspecteur bij dc politie, Diekmann, is nog niet bcéinidgd, zodat het Lcidse Tribunaal waarvoor hij t.z.t. zal terechtstaan. Vrijdag j.L deze nog niet kon behandelen. Uit het politierapport Zaterdagavond tussen 9 en 11 uur is uit een tuin aan de Stadhouders laan ten nadcl- \an v, G. een fiets gestolen, die daar op slot was neer gezet. Men zij gewaarschuwd! Tegen de koopman C. V. werd proces-verbaai opgemaakt wegens het frauduleus slachten van een geit. Een deeï van het vlees bleek reeds te zijn verkocht. De spoorwegarbeider v. *t H. kreeg het Zaterdagnacht aan de stok met de Dclftenaar W.,v, d. S., die in verregaande staat van dron kenschap met nog enkele „heren" op de vloer van de wachtkamer 3e klasse lagen. Van 't H., die de vloer moest aanvegen, verzocht hen op te staan, waarop v. d. S. hand tastelijk begon op tc treden. Er is proces-verbaal wegens mishandcliDg tegen dc Dclftenaar opgemaakt. BURGERLIJKE STAND Geboren: Lucina, d v L Schippers cn W H P M Bart, Emmastraat 13; Gczinus. z v J Mulder en R A Lin deman, Tumlaan 70; Nellie, d v J Quispel en H A E Fonteijn Knij pers, Boerhavelaan 1, Maandag- 11 Augustus 1G47: Bin nengekomen van de trawlvisserij VI. 30 D. van Haren. Van de ha ringvisserij kwam bmnen Vlf 97 A. van Boon met 46 last. VACAh. TIE-AGENDA DINSDAG Dinsdag; wordt een bezoek gebracht aan Den Haag waarbij het Vredes paleis. Panorame Mesdag en het Zeiss Planetarium natuurlyk met vergeten worden. Men vertrekt om 12.43 uur van het station Vlaardin gen. Er wordt verder weer een be zoek gebracht aan de Superfosfaat- fabrieken, de wielerwedstrijden worden gehouden en men houdt een wandeltocht door het mooie pol derlandschap van onze stad. 's Avonds wordt in de Harmonie do eersto Bonto Avond gehouden met medewerking van de toneelklnssc der V.U, o.I.v. Ko Amoldi, do Eto- na's. het Sunlightcabaret, terwjjl bovendien de film over do Vacn-n- tfefeesten. vervaardigd door Beeld- spoor vertoond zal worden. DE WXEl.EKWEDSTRLTDEN De aanmeldingen voor de wieler wedstrijden op Dinsdag a.s. stro men binnen. Vele bezorgers- cn particulieren gaven zich reeds op, tenvfjl ook een klein aantal slagers de krachten zullen meten. Het be stuur van „Do Babberapolder" hoeft tevens besloten eon wedstrijd voor jeugdige wlelorenthousiasten van 12 tot 18 jaar in te lassen. Deze mogen de wedstrijd rfjden op tour- en racefiets. Het inieggold voor deze race bedraagt t 1-In schrijvingen kunnen geschieden tot morgenmiddag, Dinsdag 12 Augus tus, 's middags 12 uur. DE VACANTD3FEESTEN De Zaterdag stond in het teken van wandelsport en volkszang, 's Middags werd de mars gelopen cm en door Vlaai-dingen over een atstand van 15 A 20 km. waaraan door talrijken werd deelgenomen. Het was een aardig gezicht de lan ge ryen door de straten van onze stad te zien marcheren met vereni gingen, -jeugdorganisaties, enz. Ook ae volkszang op het feestterrein trok veel belangstelling en vol enthousiasme werden de liederen meegezongen. Tot besluit werd de film „Oké Mr. Deeds" vertoond. IEDERE ZWEMMER EEN DIPLOMA Op Woensdag 20 Augustus a.s. 's avonds om 7 uur is er in het zwembad in de Spoorhaven weder om gelegenheid tot het behalen van één der K.N.Z.B.-zwemdipIo- ina's. In alle overdekte en natuur baden in Nederland wordt diploma I als minimumeis gesteld voor een ieder die van het diepe bassin ge bruik wil maken. Inschrijvingen voor deze diplo ma's vanaf heden t.m. IS Augustus aan de cassa van het zwembad. Meer dan tien jaar geleden maak ten twee „Jonge Harten". C A. Hu guenot van der Linden en H. M. Jo- scphson. op het eiland Texel een film •van zon en zomer, zee en zand en frisse Hollandse jeugd. „Een misdaad uit hartstocht" noemde Filmliga des tijds met een variant op de titel van Hecht en Mc. Arthur's buitcn-m- dustriëlefilm hun poging om wat frisse buitenlucht te blazen in de al te bedompte sfeer waarin de Neder landse film dreigde te verstikken. De „Jonge Harten" zijn wat ouder geworden, en naar hun eigen mening ook wat wijzer, maar de hartstocht is gebleven, en het kan ieder, die het goed meent met onze nationale prestaties op filmgebied, slechts ver heugen te vernemen, dat na een lan ge onderbreking dit regie-duo elkaar opnieuw gevonden heeft, en ons in het najaar zal laten zien wat het, als eerste bescheiden aanloop tot groter werk, deze zomer zal weten te pres teren op het gebied van de korte film. Onder de „gestroomlijnde fiT- ma-naam" Joscphson en van der Lin den zal de Eagle-Lion filmmaatschap pij een viertal bijprogrammafilms van hun hand lanceren, waarin zij hun krachten op stoffen van zeer uiteenlopende aard kunnen botvie ren. Volgens de dezer dagen gepu bliceerde aankondiging omvat het zomerprogramma de één-acters „Dorp aan de Grens" ëh „Ballade van de Boer", waarvan het eerste filmpje een inzicht zal geven in sociale en andere problemen, die zich vdordoen m een grensdorp, dat door het prik keldraad in tweeën gesneden worat, en het tweede een experiment wordt met het schone maar moeilijke genre an het „elné-poème", en waarin het fotografische beeld, de muziek en de tekst van Werumeus Buning's toe kende gedicht tezamen een filmische ontroering zullen dienen te schep pen.. Iets langer ven duur worden ..Portrait of a Dutchman" en „Een Heldenleven". Eerstgenoemde film, waarvoor de schrijvers nog geen Ne derlandse naam bedacht hebben zal de moderne Nederlander in zijn han del en wandel laten zien, en in een groot aantal elose-ups ons volk ver gelijken met de belangrijkste voor- boeiden onzer historische portret kunst, Josephson en van der Linden willen aantonen hoe het karakter der Nederlanders, zoals dat uit hun ge laatstrekken spreekt, bepalend is voor hun daden en werken. Het „Heldenleven" tenslotte zal de re gisseurs de gelegenheid geven te la ten zien of zij een bioscooppubliek aan het lachen, kunnen brengen; be doeld is hier namelijk een tamelijk zotte persiflage te geven op de typi sche filmheld, in wiens rol, naar het zeggen, der critici, de gemiddelde bioscoopbezoeker zich pleegt in tc le ven. De „slagzin", die de aankondi ging van dit filmpje vergezelt (De Dagdroom van -een Miezerig Man netje) zegt genoeg omtrent de be doelingen. Josephson en van der Linden zijn een voorbeeld van perfecte samen werking. Wie hen bij het schrijven der scenario's gadeslaat meet wel ge troffen worden door de bijna grieze lige regelmaat, waarmede zij gelijk tijdig op dezelfde ideeën komen. Ook voor een „short" moet een'behoor lijk aantal beelden, invallen en over gangen gewikt en gewogen worden, en de thans gepubliceerde^ plannen vormen slechts een keuze uitstal van draaiboek-ontwerpen, die in het voorjaar reeds door „Hein" en „Charlie" zijn uitgebroed, uitgewerkt of weer verworpen. Josephson's „Zes jaren" vertoont reeds een enorme vooruitgang vergeleken bij „Op Drift" van dezelfde maker, en is wellicht een bewijs dat wat onze fil mers nodig hebben om tot goede re sultaten te komen slechts een be hoorlijke mogelijkheid tot werken en zichzelf ontwikkelen is. Wat de beide Eagle-Lion regis seurs zeer verheugt is de degelijke zakelijke basis waarop hun werk thans komt te rusten. Beiden kennen de Nederlandse film van ervaring slechts als een instituut, waartoe men zich inderdaöd meer door „harta- i tocht" dan door winatbelag aange trokken gfvoelt, en waarbij nogal eens gegoocheld moest worden met de allerlaatste centjes uit de praduc tiépot. Josephson heeft sinds de be vrijding zyn beste krachten aan de zaak van de Nederlandse film gege ven en daarmede een bedrag ver diend waarvoor eon straatveger fees telijk zou bedanken om te vegen. Van der Linden financierde destijds de gehele productie van „Jonge Har ten" uit eigen zak. Die taak zal de Rank-organisatie nu overnemen. Zij kan een behoor lijk budget beschikbaar stellen, daar de bovengenoemde films ook in En- ggland en vele andere landen zullen worden uitgebracht. Paul Kjjzer, de directeur van het Studenten-film theater „Knterlon" in Amsterdam zal de leiding van de productie heb ben. Hij beseft terdege, dat deze kans, die Arthur Rank aan 'Neder land als eersté van zijn „overseas- branches" geeft, uitgebuit moet wor den, en zal slechts aan tevreden zijn als zijn twee auteurs-regisseurs met filmpjes voor de dag komen, die op de internationale markt een behoor lijk figuur slaan. TENTOONSTELLEN" GROOT SUCCES Het bezoek aan dc tentoonstel ling- wordt nog ateods beter wat wol een bewijs is, dat het de moeite waard is de tocht naar het Han delsgebouw te maken. De eerste Week kwamen er 7393 volwassenen en 2804 kindoren. zodat het aantal bezoekers de ÏO.OCO reeds gepas seerd is. Vooral 's avonds is het aantal bezoeiters gioot, zodat het aan to raden is voor hen, die op hun gemak de werken willen be zichtigen, dit *s morgens of 's mid dags te doen. 't IS Echter niet te- verwonderen. dat de avonden de grootste drukte brengen want de concerten ;n dc hal trekken veel aandacht, vanavond zal Me. X-arrc- wfln zingen, op de piano begeleid door mej. J, de Lange. Morgen avond zuilen de kleintjes van „Ons Clubje" zingen onder leiding van mej. Thca Boos, die tevens voor goede pianomuziek zal zorgen. Dan Fe er nog een attractie op de huls- viytafdeling. Map v. d. Velde zal zich n.I. aan het spinnewiel zetten on zo van ruwe schapenwol draden spinnen. Ook de film „Dc ontwik keling van Vlaardingen van visse rij- tot industriestad" lokt heel wat mensen. Dezo werd leeds bezocht door 3023 mensen en draait nog slechts 3 avonden van 7 tot 10 uur. Wh zien hier naast de ouderwetse kuipers de koffiejongons, suiker de len. c!e omroeper, hoe Vlaardingen zich ontwikkeld heeft als industrie stad, doch we zien eveneens de Vlaardlngse- kunstenaars in actie. Elke Vlaardingcr behoort deze film te zien. Donderdag- en Vrijdag avond draait Bceldspoor de film van de vacantiefecsten dor laatste weken en ook daar wordt weet veel belangstelling voor verwacht. Im mers. wjj hebben deze allemaal meegemaakt en wtf vinden dan na tuurlijk onszelf terug op het witte doek als filmacteur of actrice. Zo nodig wordt 's avonds na sluitings tijd nog een massavoorstellmg ge draaid m de hal van het Handels gebouw. Na-uitreiking Inschrtfvlngsbew ijzen BI 600 t.m. 609 De Directeur van de Distributie- dienst Vlaardingen maakt bekend dat de na-uitreiking van inschrij- vingsbewyzen zal plaats hebben op Woensdag 13, Donderdag 14 en Vrij dag 15 Augustus a.s. in het uitreïk- fokaal Kortcstraat 1. Formulieren ziln op genoemde da gen af tc halen, waarbij de aanvra gen terstond moeten worden inge vuld, daar direct tot de uitreiking van de inschryvingsbewijzen wordt overgegaan. De formulieren worden alleen afgegeven tegen overlegging van de tweede diatributlcstamkaart. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze regeling alleen geldt voor die personen die na de bevrijding doch. niet later dan in de maand September 1946 bonnen voor rijwiel banden ontvangen hebben. Het uitreikingslokaal is geopend van 912 uur en van 2 tot 4 uur. om/en Mededeling PIJNEN SNEUE ZEKERE WERKING Holland; Zwarte Zee «tbc. Vllssingfn n. Maassluis. to Aug. Mk tcli ca pc Montreal Van Ommeren Merweliaven s*ukeoedj Samuel D Ing ham Stockholm Worms bunkeven Per- nie; Bwcndrecht Curapae van Omme ren Fcrnus olie: Agiena Londen Fur- ness Mcruehave» ledig: Madaket New York Kun elm an Merwchawn stukgoed- Empire Parkoiton Harwich Hoek van Holland: Prague Harwich Hoek van Holland; Loppersum Buenos Ayres NV HaVemiJn Mcrviehavcn stukgoed; Ba^ tavler II Londen Muller Jobskade stuk goed en passagiers; Kaap Falga Ant werpen Schellen Pm kkade ledig. Drafn Curapao Vinke Pernis oho, Manistee Costa Rica Muller Jobshaven bananen; Coolhavcn Kat ka Muller Merwehaven stukgoed; Wik la Abo Burger XJaelhavcn stukgoed; Loan da Londen Ruys IJael- bavcn stukgoed; WUpo Fltea Maurits ?«drc5„ht h?ut- Bullfinch Londen V. AM Merwehaven stukgoed; Melrose Abbey Hull Ver. Humber agent Park haven stukgoed en passagiers; Maas sleepboot Vlisslngen n. Maassluis, Villa Franka Lissabon Kersten Hunmk Mer wehaven stukgoed. Zeehond Gd>nta Ruys Lekhaven pot- as, Mulon Grangemouth Mublo Maas sluis "cdig; Hondsrug Londen Furnesa Merwehcvcn ledig; Ida Aalborg van uclen binnenhaven cement; Zubr. sleep boot met kraan Rouaan naar Stettin Xuyper dam cn smeer Waalhaven bun- kéren; Jaba par Schellen Waalhaven kiel; Blankenburg sleepboot met twee bakken Rouann n. K'dam. IX Aug. Duivcland Grangemouth s.s.m Jobs haven stukgoed. Zuiderkruis Batavia Ruys Schiehaven passagiers; Prins Msu- nts Chicago Anth. Veder Uselhaven stukgoed; Gainesville Victory New York Nfev. Goudrlaan Lekhaven stuk goed; Bawoe aleepboot met kraan Rou- «an n. Stettm Kuyper dam en smeer Waalhaven bunkeren: Waterman Esb- jerg Muller Merwehaven passagiers; Vienna Harwich Hoek van Holland; Prague Harwich Hoek van Holland; Cornell# Skelleftea Soetermeer Fekkes Merwehaven hout; OsUee Hamburg Wambersie n Duitsland stukgoed. VERTROKKEN SCHEPEN 9 Aug. Ponza. Oslrand; Hermund, Stavanger; Pallice, Antwerpen, Eemshorn Boa- 499. Ik liet Daaatje cn Piukkle dus voorlópig vóop wat ze waren én ging op weg naar de goéde vriend, die ons helpen moest om in Afrika te komen. Na een half uurtje rijden in een «toomtramcietje, stapte Ik uit bij een bréde laan en helde aan hij een deftig huis 4us* sen de bómen. Een maft ia een lakeitostuum deed open en herkende me dadelijk. „Hallo, Kareltje" zei Ifc: „Is de baron thuis, Ik moet hem dadelijk spreken." „Volg rtie öiaaf." Sprak Karéltjé lijzig: „De haron bevindt zieh momenteel la de tuin." Ik had wei hard willen hollen, maar dat ging niet, ik móest kalm achter Ka» feitje door de brede gangen stappen tot we aan de achterkant vèn het huis kwamen, „Waar Is de baron nu?" zei fk ongeduldig: „Ik zie htm niet, én Ik heb haast; wé moeten naar Afrika!" „Kalm, jongmens," zei de huisknecht: „De baron rijdt momenteel in zijn auto door het park. Ik meen in gladse richting reeds enig gerucht te horen dat zijn komst aankondigt". Dat gerucht werd snel lawaai en met rommelend gebrom en knetterende ontploffingen kwam er iets ia dichte stofwolken gehuld aanloeien, het hield met snerpend remmen geknars stil en toen de wolken optrokken zag ik dat het een auto was. „De haron staat momenteel voor uw neus," zei Kareltje eii verdween weer in het huls. Ik deed een stap voor uit en zag* een heer met een rultjcspak en een bekende s'nor achter het stuur van de lange auto zitten. „Hallo, baron Adriaaö," juichte ik en snelde de stoep af: „Hier is Ketelbinkie! „Dst zie Ik," sprak de baron yrolijk: „Hoe vind jij mijn niéuwe wagen?" MAANDAG 11 AUG. Avondp rogramma HILVERSUM I; 19,00 Nieuws. 19.15 Boekbespreking, I'S.30 Ac tueel geluid. 19.45 T. Kleyweg: Personeelsnood by L.O. 20.00 Nieuws. 20.45 Reportage uit Brug ge. 21.30 Studio-Uunconcert. 22.00 Kampvuur wereld-jamboree. 22.30 Nieuws. 22.45 Avondoverdcnking. 23.00 ChOpin. 23.20 Licht muz. HILVERSUM H: 29.00 Gram,- muz, 19.25 Klankbeeld over het verblyf van Czaar Peter de Grote te Zaandam. 19.40 Zweedse liedjes. 20.00 Nieuws. 20.15 Residentie-ork. 21.15 Halfuur by G.G. Cabaret. 21.45 Dansmuz. 22,45 Rondgang over de tentoonstelling op het Mui- derslot. 23.00 Nieuws. 23.15 Lichte Belgische ork.werken, DINSDAG 12 AUG. Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 9.00 Lichtbaken. 9.30 Muziek voor strijkorkest. 10.00 Voor kleuters. 10.15 Lichte opera muz. 10.40 Voor dracht. 10.50 Kamermuziek. 11.40 Schubert-concert. 12.00 Angelus. 12.03 Charles Panzcra, zang. 12,30 Weeroverzicht. 12.33 Lunchconcert. 12.55 Zonnewijzer. 33.00 Nieuws. 33.15 Welk boek een goed boek? 13.15 Welk bock een goed boek? 13.20 Lunchconcert. 13.50 Kon. Harmonie. 14.30 Voor dc vrouw. 35.00 Walsen. 15.26 Gram.muz. 36.00 Voor de zieken. 16.30 Gram. muz, 17.45 Het rijk over zee. 18.00 Volksliederen. 18.20 Sport. 18.30 Strijdkrachtenprogr. HILVERSUM H: S.00 Nieuws. 9.15 Morgenwijding. 9.30 Water standen. Ö.35 Vrolijke gram.mu2. 10.30 Voor dc vrouw. 30.35 Gram. muz. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Licht symph. concert. 32.30 Voor het platteland. 12.40 Piano. 13.00 Nieuws. 13.15 Renova-septet. 18.45 Londens Phil. Orkest. 14.00 Mevr. de Leeuw van Rees. 14,20 Gram. muz. „De verkochte bruid" van Smetana. 16.40 Voor de kinderen. 37.00 Lyra Trio. 17.30 Skymasters. 18.15 Tom Erlch, piano. 18.30 Le- 18.15 Tom Erich, piano. 18.30 Lo zing R.V.U. AANGEKOMEN SCHEPEN 9 Augustus Zaanstroom Harlingon Hott. Schceps- agentuur Waalhaven ledig; Heron Lon den Wie velt Goudriaan Spoorhaven ledig; Schelde slbt. Flensburg met drie stoopsehepen H.I. Ambacht; Inspecteur Mellema Kaltttar Wagenborg Merweha ven hou tv <fMaifrid Stockholm N.B K. Jobshaven stukgoedUtrecht Batavia Ruys Lloydkade stukgoed en passa giers; Stavros Buenos Ayres Ned. Zwit Maashaven graan; Hutda Thorden Am sterdam Soetermeer Fekkes Kralingse Veer ledig; Mcckonburg Harwich Hock van Holland j Ardennss A'dam Erh en Dekkers FcigrimBkatie Jedlg; Robert D. Forbes Montreal Furness Maashaven graan- Manxman Harwich Hoek van ton Line, Ncordam. New York; Man- gen, Malmo; Danholm, Wasa; Sumatra. Plymouth; Qucntin. Leith; Johanna Stockholm: Walcnburgh, Hamburg; Eton, Londen; Wallonië, Gothenburg; Spaarnestroom, A'dam; Grey County, Montreal; Westlaan. Londen; Stalina- bnd, Mocrmansk; Alflo, Sunderland; Zijpenberg, Casablanca; Ridderkerk. Shanghai via Antwerpen; Smith Thompson. Dingwal: Berkel. Hull; Mies, Gdynia; Frcy, Stockholm; Stork. Lon den; Poiartank, Batoem; Veenenburgh, Middlesbro; Bury. Hull; Loula Nomikos, Venetie; Bill SNoordzee; Antwerp. Harwich; Sherlngham, Harwich; In Or de. Londen; Norden, Malmb; Ceres, Londen. Oranjepolder, Londen; Vienna, Harwich; Echo, Dublin; Springwood. Londen; Tromperburgh, Kmgslynn. 10 Aug, Arnhem, Harwich: Fiducia. Boston LineJo. Boston LineManxman, Harwich: Heron. Londen; Oiivian, New castle; Wilhelmina Rio de Janeiro; Samuel D. Lingham, Cape Fatras; Ab- bedijk. Tampa vla Antwerpen: Meck lenburg, Harwich; Trnnslc, Hull- Njord, An two-pen: Clio. Helsingfors. Empire Parkeston, Harwich. SCIIEEPSBE WEGINGEN Actinia 8 te Wexford; AudacJa 8 te Runcorn; Amstelkerk 8 von Dakar n. Freetown; Acadia 5 van Calcutta naar R'dam: Abbedbk 10 van R'dS'h te Ant werpen; Ary Scheffer 13 van Lissabon te R'dam verw.; Arak 8 te Antwerpen; Amslelstad pass. 8 Ouessant naor West Afrika; Amstelveen 7 te Durban; Alet- ta 3 van Piadjoe n, Singapore: Averdijk 7 te Mobile; ntonia 5 van Abadan naar Cebu. Brem te Nykjobing; Bnlsum 7 van Quebec n. Halifax; Brcehelle 8 van Hernosand n. R'dam; Beriage 8 van Batavia n. Soerabaja. Corlll 6 te Hongkong: Cronenburgh 10 van Helsinki n. Kotka: Creighton Victory 20 of 21 van New York te Rot terdam verw Cerei 10 te Londen; Chrysostomos 6 van Galveston n. Rot terdam; GlavelJa 4 van piadjoe, Dordrecht 12 van Philadelphia te Antwerpen verwacht; Dem 8 te Ips wich; Douro pass. 7 Cristobal. Edwin Abbey 13 Juli van Oulu via Lovisa en Helsinki n. Durban: Elands- fonteift 9 nam. te Vlissingcn 8 (voor herstel bij dc werf de Schelde) per slbt. Zwart Zea; Eton 10 te Londen. Frisla 8 van Rouaan n. Cherbourg; Flying En dependent van Philadelphia n. Antwerpen en R'dam 7 te New York. Cftlilca 8 te Konakry. Heiland n. R'dam 7 op 200 mijl van Land's Ed; Hebe Nobel 8 te Middles bro; Helena 4 te Curacao. Itidrapoera 7 van R'dam te Kaapstad; In Orde 10 te Londen; InO 6 te San Juan p.r, ■-» Kota Gede ultg, 8 te Singapore; Knud 11 van Kopenhagen te R'dam verwacht; Kertosono 6 te Houston. Lena 4 te St. Louis du Rhone. Maartje 8 van Preston n. Par; Mer- eurlus5 te* Tröpani teruggekeerd we gens machine schade; Mijdrecht 9 van Glasgow n. Port Arthur; Mulder kerk 8 te Port Elisabeth; Maaskerk thuis 11 te Dover verwacht (verb.); Master Elias Kulukundis van Bahia Blanoa n. R'dam 7 te Rio de Janeiro; Manto 7 van Cristo bal n Curapao. Nottingham 7 te Harlingen: Nijen- burgh 8 van Caen n. Antwerpen; Njord 10 van R'dam te Antwerpen; Norwalk Victory van New York n, R'dam 8 te Antwerpen. Oranjepolder 10 van R'dam te Lon den; oud Beyerland 8 te Londen, Pacific 7 te Havre; Paula 4 van Sin gapore n. Piadjoe; PhronUs 7 van Sin gapore n. Batavia; Prins Bernhard 6 van Maranaham n Paramaribo Ridderkerk 10 van R'dam te Ant werpen; Rottl 8 te Soerabaja. Sloterdljk thuis 8 van Port Said; Strijpe 8 van Delfzijl n. "WiEtnar; Sapa- roea 9 van A'dam n. Batavia; Sam- 4dauntlesB 8 van Mombaesa n. R'dam; Southern Collins van Abadan n. R'dam 7 te Oran; Simon Benson 15 van. Fen- aacola te R'dartt verw.; Speedwell 7 te Londen. Trompenburgh ll van R'dam te Kingslynn: Titus 5 te Paramaribo. Volertdem 10 van port Said n. Ba tavia: Veenenburgh 11 van R'dam te Middlesbro; Vcstrla 11 van LUbeek te R'dam verw. Westlaan 10 te Londen, HOOOSTR.ire TEL.6761? V.H.H00FDSTÊEG MEENT 112 TEL.21902 GBVKAAGD On kantoor tc ScMédam STENO-TYPISTE EEN AANKOMEND EN EEN JONGSTE BEDIENDE Brieven met opgave \'an Jéeftija CR schooloplei ding onder no. 4042, Bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2