Beb van Klaveren kampioen m Nederlandse zwemploeg voor Monaco samengesteld tdvocat Luc van Dam moest strijd staken wegens oogwond O'Kelly en Mühring delen de eerste prijs leudekt Uitverkoren zijn: heöen Prachtig gevecht in het Stadion Athletiekzege op Belgïe Fanny Blankersgai stoot aan de zege Ros8olimo en Szabo winnaars in de andere groepen Nationale kampioenschappen openen gunstige perspectieven Goede tijden te Veendam Van Vliet de sterkste te Ostende De Vries en Verschuren winnen Bosbaan-ronde U weet het wel -Zet 'm op, Dirk.' Van Swol speelde uitstekend Piaswij ck-tournooi geëindigd Maandag 11 Augustus 1947 3 Ik weet niet of er voor de bokser» zo'n oubollig mannetje bestaat als onze goeie ouwe vriend Soccer voor de voetballerij, doch Indien hy, ergens uit hoger sferen, gistermiddag op het Fayenoord-stadlon heeft neergezien en getuige ls geweest van liet moment, dat er allerlei mensen officials, hel pers, promotors, fotografen en filmoperateurs om twee boksers heen- sprongeil, waarvan cr écn een verband had voor zün rechteroog en de ander een rood-wit-blauw lint om de hals, dan moet 1k my al zwaar verglsseh als hij niet vanaf zün planeetje in z'n baard heeft gegrinnikt. Want hij had zo maar eventjes de klok een jaar of tien teruggezet, louter en alleen omdat hij zo'n „gein" had in die oude Rotterdamse vechtjas Van Klaveren, middengewlchtkampioen van Nederland. HU was minstens even beduusd als Luc Van Dam geschokt. En cerlfjk gezegd waren wU het ook, want wat we ook hadden verwacht, zeker niet deze uitslag, deze non- arbitrale uitspraak, waarmede wij ons nog altijd niet goed kunnen ver enigen. yj/s een panter loerend op ztjn prooi, wacht Beb ven Klaveren in volledige concentrelle zl}n kans af. Zo is dan. deze hoogtijdag in Rot terdam dat eigenlijk al, vanaf de bevrijding op gebied van de boks- sport zo weinig meer te betekenen heeft gehad, geëindigd met een dubbele verrassing. En het is toch wel typerend voor de bloedarmoede, waaraan deze sport, niet alleen In Rotterdam, maar in heel ons land lijdt, dat het een 39-jarlgc bokser moest zijn, die haar weer eens een tonicum heeft gegeven. Want laten we het maar eerliik zeggen: voor Luc van Dam z(fn gisteren geen vijftien duizend toeschouwera naar het Fcijenoord-stadion getogen. De nieuwsgierigheid gmg uit naar Beb van Klaveren, die m een paar onbe tekenende partijen nog niet veel goeds te Zien heeft gegeven, doch m wiens capaciteiten en göed ge conserveerde body de man-ln-the- street nog altijd voldoende vertrou wen had om een niet onaanzienlijk bedrag voor een plaats neer te tel len. Welnu, Van Klaveren hoeft dit vertrouwen niet beschaamd. H« mag dan niet meer de grote bokser zün uit zjjn giasperiode. hj,j is het tenslotte toch geweest, die sfeer en kleur aan de match heeft gegeven, die al die duizenden in het zomerse stadion in spanning heeft gehouden, opgezwiept en hun, na al dat zou teloze ringgeleuter van de laatste tijd, weer eens mannelijke taal heeft laten horen. Hji was het ook. die ons een Luc van Dam heeft laten zien, zoals we hem al bijna vergeten waren. Bleek In de ring Bleek kwam de kampioen in de ring. Geen zorgeloze Van Dam, die links en rechts knipoogjes gaf en grapjes maakte met z'n helpers. Deze Van Dam was In concentratie, men las het van z'n gezicht, dat cr deze middag niet» te spotten viel. Men zag het ook aan de 'gelaats uitdrukking van do boksers, toen scheidsrechter Bergström hen voor het begin van de wedstrijd bij el kaar riep. Twee strakke gezichten, ternauwernood een begroeting. In deze sfeer begon ook al dade lijk het gevecht. Deze boksers had den niets tc verkennen. Van Klave ren zette dadelijk de aanval in, met een furie alsof de match maar vijf in plaats van vijftien ronden mocht duren. En Van Dam stond onmid dellijk scherp op de verdediging. Van Klaveren mocht om hem heen glijden, „bobbing en weavifig", zo als dat in het Engels heet, met het bovenlijf heen en weer zwiepend om de counters, die Van Dam op hem afvuurde, te ontgaan, de dek king van de kampioen was perfect. Vanaf de eerste tot de laatste ron de was het Van Klaveren, die steeds de lacht opende, met rushes en roffels op korte afstand, loerend op de kans om een eindstoot te plaatsen en toch werd het geen een zijdig gevecht. Want deze Van. Dam bleef niet lauw in de afweer, maar vocht terug met gevaarlijke linkse en rechtse dlreptcn. Niet elke ronde was even fel, maar men voelde het, dat dit gevecht niet met een ptm- tenoverwinning van de een of van de ander zou eindigen. Hier moest de spanning een andore uitweg zoe ken. In de zevende ronde tornden de strijders weer fel tegen elkaar op. Van Klaveren werd vinnig geraakt en dit prikkelde hem tot een storm aanval. Eyen klontten de boksers aan elkaar en toen opeens stroom de er bloed. Van Dam had een oog- wond van een kopstoot. Bergström staakte de strijd, dr. Prenkel kwam cr bij. Ondertussen raadpleegde De landen-athletiekwedstrijd kus ten Nederland en België werd door de Nederlandse ploeg gewonnen met 95 'A Punt tegen België 80 lA punt. De gedetailleerde resultaten luiden; 110 meter horden: 1. Braek- man (B.l. 14.0 sec.; 2. Jan. Zwaan fN.); 3. Lastmans (B.); 4. Schaay (N)._ Kogelstoten: 1. de Bruyn (W.), 13.72" meter; 2. Houtzager (N.); 3. Verhas (B.); 4. Depre (B.). 400 me ter hardlopen: 1. Kunnen 0B.), 49.3 sec.; 2. Blok (N.); 3. Bakels (N.)j 4, Rosier (B,). 800 meter hardlopen: 1. de Ruyter (N.), 1.52.5 sec.; 2. Bran- cart (B.>; 3. Brys (B.>; 4. Ribbene tN.L 100 meter hardlopen: 1. Braek- man (B.), 10.7 sec.; 2. Kleyn. (N.); 3. Lamme (NO; 4. Bourgaux (B.). Speerwerpen: 1. Lutkeveld <N,), 65.04 meter; 2 Fontaine <B.); 3. Prud'homme (B.); 4, Dammers (N.). 400 meter horden: 1. Dits (Bd, 56.4 sec.; 2. Schwarts (B.); 3. van Ede <N.); 4. Schulenbcrg (N.). 1500 me ter hardlopen: 1. Slijkhuis (N.), 3.67.4; 2 Reiff (B.>; 3. Everaart (B.) 4. van Gog (N.). 200 meter hardlo pen: 1. Kleyn (N-), 21.8 sec.; 2. Blok (N.); 3. Bourgaux (B.>; 4. van de Vliet (B.). Discuswerpen: 1. do Bruyn (N.), 40.79 meter; 2. Dayer <B.); 3. Herla (B.); 4. Wcllcrdfcck (NV), 5000 meter hardlopen: 1. La- tauter (N.). 15 min. 23 sec.; 2. van de Wattync (BJ; 3. Doms (N.): 4. Walstra (N.). Polstokhoogspringen: 1. Lamorcc (N.). 3.05; 2. van Pote- ghem (B.); 3. van Mullen <B.); 4. Schaay (N.5. Hihk-stap-sprong: 1. Lourens <N.l, 13.85 meter; 2. Box- hens <N.); 3, Bodart <B.); 4. Ma- chiéls (B.). Verspringen: 1. Leeu wenhoek (N.), 7.08 meter; 2. Naakt geboren (N.); 3. Libert (B.); 4. Hut- Sèbmit (B.). 4x200 meter estafette; 1, Nederland met van data. Lam- mers. 2waan on Kleyn, 1 min. 28.4 sec.; 2. België mét BourgaUX, Kun nen, Brnekman on van da Vliet, zelfde tijd. Högsprlngen: 1. v. Mui len (B.), 1.80 meter; 2_<>en 3. ex&e- ouo Keyzer (N.) en Hérssens <B.); 4, Bulder (N.). Bergström de touwrechtera wat er gedaan moest worden. De een ad viseerde stoppen, de ander doorbok- sen. Van Dam zelf gebaarde uiterst opgewonden dat hy door wilde gaan Even later kwam het einde van de ronde. De helpers van Van Dam sprongen in de ring om de wond te verzorgen. Nauwelijks was de acht ste rondo begonnen of het bloed be gon weer uit de wond te stromen. Het werd een angstig gezicht en waarschijnlijk meer onder de sug gestie hiervan dan door het gevaar van de wond, staakte Bergström de match. Door de bepaling, dat de bokser, die de strijd staakt of moei staken, automatisch verliezer wordt, ook al staat hij op punten voor, verloor Van Dam de match en zfln titel. Dat zulks niet zonder luidruchtigheid van de zijde van het publiek geschiedde, laat zich wel be grijpen. Dat Van Dam slechts met moeite z'n teleurstelling kon ver kroppen is ook begrijpelijk, doch reed5 de 31e Augustus krijgt hij in het Olympisch Stadion tc Amster dam de revanche. Nog meer sensatie De overwinning van Van Klave ren was wel de klap op de vuurpijl, maar daarvoor was er al meer vuur werk in het Stadion afgegaan. Zo heeft Jan de Bruin grondig afgere kend met z'n eeuwige tegenstander Jan Nicolaas. zo grondig zelfs, dat deze partij misschien we! de laatste in de serie is geweest. In de negen de ronde is Haags Jantje gevoelig neer gegaan en als z'n helpers niet de handdoek hadden gegooid, was er stellig een k.o. op gevolgd. Job Roos, die nog steeds geen profparty verloren heeft, maakte met de Groninger Venema korte metten door hem in de tweede ronde knockout to slaan en hetzelfde deed de Rotterdammer Luc Lucas min of meer ook met de Amsterdammer W. Kraus. Hier was het de scheidsrech ter. die erger voorkwam. De overige uitslagen zpn: H, van Klaveren (R'dam) verliest van G. v. d. Broek (Eindhoven), F. van Kempen (R'dam) wint door Inter ventie van Van Vhmmeren (Breda) en P. Diesen (R'dam) verliest op punten van Schubart (Groningen). De tweede atletiekwedstrijd voor dames tussen Frankrijk cn Neder land heeft in Tivoli Stadion te Straatsburg plaats gehad in tegen woordigheid van 2.000 toeschou wers. Er ontwikkelde zich een spannende strijd, welke tenslotte door de Nederlandse vertegenwoor. digsters met 51 tegen 45 punten gewonnen werd. Dit dankten zij in de eeiSte plaats aan de verrichtin gen van Fanny BI ankersKoen die drie maal zegevierde: op de 100 mete, met de uitstekende tijd van 12 sec., op de 80 meter horden met 11.6 sec. en bij het hoogspringen met 1.6! ra. Gerda Koudijs won het verspringen met 5.64 m. Dc 4 x 100 m. estafette zag even eens eer Nederlandse overwinning. Op de Ocrl.konbaan tc Zürich won Bijster een sprintwedstrijd van Harris. Von Buercn en tseli. Eindklassement: 1. Bijster. 2. Von Bueren, 3. Harris. 4. Iseli. Pro fession a4s.' 15 ritten s deux: 1, Dcrkscn 6 p., 2. Sen ff ticven 7 p., '3. Van VHet 7 p.r 4. Plattner 7 p„ 5. Gerardin 8 p., 6. Hagenbusb 10 punten. 'igebonden Mededeling), Er is geert Holland,die j kan verslaan De drie Internationale achtkam- pen, welke het Hilversum» schaak genootschap ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Hotel Sant bergen te Hilversum organiseerde zijn beëindigd. In deze laatste ronde deden zich vrijwel geen verrassingen voor. In groep A wonnen zowel de Belg O'Kelly als de Hagenaar Müh ring, daar zij elk met 6 pnt. uit 7 partijen eindigden en tezamen de cerate en tweede prijs in hun groep deelden. Kramer, de Friese kampioen werd derde. HU won na een lange partij van van Oosterwijk Bruyn, die met dr. Euwe tezamen de vierde en vijfde plaats deelde. Euwe bewees na zijn teleurstellend spel in vorige partijen heden weer eens zijn kracht door korte metten te maken met D. J. S. de Lange, die spoedig moest op geven. In groep B had de leider Ros- solimo aanvankelijk moeilijkheden in zijn slotpartij tegen van Doesburgb, doch de Fransman wist tenslotte toch te winnen en met 6Vs pnt de eerste prijs te behalen voor de Tsjech Pach- man, die met 6 pnt de tweede plaats bezette. In de derde groep droeg de Hon gaar Szabo de zegepalm weg. Hij speelde slechts één partij nl. tegen Castaldi remise; de* overige won hij, daarmee bewijzende, dat hij zijn sterke vorm na het ietwat falen in het zöne-tournooi teruggewonnen heeft. Hij verwierf ook de eerste schoonheidsprijs. De Utrechtenaar mr. Spanjaard werd in deze groep fraai tweede met 6 pnt. (Van onze speciale verslaggever) ZWEMKAMPIOEXSCHAPPEN van Nederland 1947. Zwembad van de vereniging „Bubble" te Veendam, die haar 15-jarig bestaan herdenkt. Een kille, winderige Zaterdagavond cn een warme, zonnige Zondagmid dag. Golvende, «chuimspattende bruine lijven, met sterke, trekkende armen en krachtig stiswcndp benen gleden spurtend door het donkere veenwater. Wapenschouw van de K.N.Z.B.! Do 'generale repetitie voor de Europese zwemkammoenschappen is al achter de rug. Hollands ver- ti gen ivoordigers voor Monaco zijn gekozen. Deze uitverkoren Neder landse zwemsters en zwemmers zullen van 10 tot 14 September in een schitterende, Gub-troplsehe om geving Europa tonen, wat ons land op zwemgebied presteert. En Ne derland kan cr gerust op zijn, dat dit groepje daar een heel goed fi guur zal slaan. Dc gedurende het week-emde gehouden nationale kampioenschappen geven n.l. roden tot een gezond optimisme. Bjjna op alle afstanden waren dc gemaakte tijden van internationaal kaliber en door intensievere traming over het algemeen beter dan het vorige jaar. Hierbij werd, zowel door de meisjes als door de heren, een vechtlust aan de dag gelegd die. met Monaco in het vooruit zicht, zo al niet zelfverzekerdheid, dan toch een gevoel van betrekke lijke veiligheid schenkt. Goede toekomst De super-klasse van zwemmend Nederland stond aangetreden in het door dichte, groene heggen om zoomde bad van «„Bubble". En. de hier geleverde prestaties hebben Wel bewezen, dat deze „super-klas se" nog niet is uitgeput en even min spoedig uitgeput 2al raken. Want hoewel sommige van de „Oude grootheden" merkbaar aan krachten bleken te hebben inge boet, toonden vertegenwoordigers van de huidige generatie, zwem sters en zwemmers van benijdens waardig internationaal formaat te zijn. En wat hoopvol is voor dc toe komst! Er .presenteerden zich weer jeugdige deelnemers, die zo goed als zeker over luttele jaren, wan neer hun physieke krachten zijn toegenomen, tot de nieuwe Super- klasse zullen behoren. Al weer zijn het vooral meisjes die zich aankondigen als toekom stige zwemphenomenen. Wij doelen hier in de eerste plaats op de 14- jarige Dicky van Ekrls, die nog maar kortgeleden in een van de Hilversumse zwembaden door Jan Stender werd „ontdekt" en later opgeleid; en het vijftien jarige Rot terdamse meisje, Lottie Broekho ven, een pupil van mevrouw Kerk meester. Beide meisjes zwemmen een van nature gemakkelijke, prachtige stijl die, verder ontwik keld onder verstandige leiding, gro te beloften inhoudt. Hoving present Tot veler verrassing was ook ir. Kees Hoving present in Veendam. Het grote treffen in Monaco (hij' Op dc Europese zwcmkampiocn- schappcn, die van 10 tot 14 Sep tember in Monaco worden gehou den, zal Nederland vertegenwoor digd zijn door H'annic Tcrmculcn, Irma Schumacher, Annie von Kam pen, Jarmïe dc Groot, Nel van Vliet, Gré Gnlliard, Iet Koster—Van Feg- gelcn, M. L. Faassen, M. Marsman, Cobi Floor (schoonspringen); Kees Hoving, Rob Sindorf, Rinus Daatsc- laar, Bob Boute, F. C. Maus, F. Al- dendorff cn H. L, Haasman (schoon 6pringen). De wielerwedstrijden te Ostende hadden slechts weinig publiek ge trokken. De wereldkampioen sprint Scherens was aanwezig, maar kon niet aan het sprintnummer deelne men omdat hij nog met geheel her steld ia van sijn val te Aarhus. De uitslagen waren: Sprintwedstrijd in vier manches Klassement: 1 Van Vliet 5 pnt.; 2 Gosselin 7 pnt. Een handicap-race, waarin Van Vliet 10 m. voor gaf aan Gosselin. 20 aan Mallebrancke, 60 aan huwel, 40 aan AUemeerseh en 30 aan De Clerck, had tot resultaat: 1 Gosse lin, 2 van. Vliet (scratch) 3 Malle brancke, 4 Huwel. 5 Allemeersch. 8 De Clerck. Een honderdtal Nederlandse en 4 Zweedse amateur-wielrenners start ten voor een 100 km. wegwedstrijd rond de bosbaan bij Amsterdam. Amateurs: 1) Piet de Vries (Ned.) 2 uur 40 min. 20 sec.; 2) Harri Srtell (Zwe den) (naar 2e plaats gedlstan- cieerd); 3) Sieveking (Ned.) 2 uur 40 min. 30 sec. Profs: 1. Verschuren (Rotterdam) 2 uur 35 min. 5 sec.; 2. Steenbakkers (Den Bosch) op 30 meter; 3. Loos (DemHaag) idem. (Ingezonden mededeling) is er pas nog geweest) kwam hem 2o aanlokkelijk voor, dat hij man, die verleden jaar afscheid nam van de wedstrijdsport -zich weer het msehrijven. Hoving* kwam fop 't nippertje, waardoor hy zijn serie voor de 100 m borstcrawl met twee dames moest zwemmen), Ho vmg zag (Rob Sindorf en Frits Al- dendorff, die hem het schuim na aan de crawlende benen legden) en Hoving overwon. Hij versloeg ze, met een seconde voorsprong, m een tijd van 1 min. 3.5 sec. Tijdens de 100 m borstcrawl voor dames ontspon zich een race op vercldpeil tussen Hanmc Termcu- lcn, Irma Schuhmacher en mej. Faassen (Limburg), dig eindigde in een overwinning van Hannie Ter- mculen (1.7.8!), doch die eveneens, wat de beide concurrente'S betreft, de schoonste illusies wekte voor dc komende Septembermaand. Maus en Scheffer leverden een felle strijd op de 100 m rugslag, die Maus inct gering verschil won (hij waa ook Lets beter gestart) in de goede tijd van 1 min. 12 sec. Absent: Nel en Iet Nel van Vltet en Iet Koster-van Föggelen waren ditmaal mot in de gelegenheid dc prijzen weg te sle pen omdat zU nog op tournée Zijn in Amerika. Zo \yas Gré Galllard nu superieur op de 100 m rugslag voor dames (1.16.6! t) en betwistten Se- licn van Slocftteren en Dicky vèn Ekris elkaar fel de tweede plaats. Met i/1(, sec. verschil was die ten slotte voor mej. Van Slochtcrcn. Niet Herman Smitshuyzen, de recordhouder, werd winnaar op de 200 m schoolslag, maar de jonge Z.A.R.-man Bonte, die hem met rustige, spoepele slag inhaalde en even kalm voorbij zwom (2.50.8). Nu ze haar vaste meesteres, Nel van Vliet, niet als tegenstandster had, won de blonde vechtjas Jan- me de Groot, de 200 m scnoolBlag. Ket kostte haar echter een enorme hoeveelheid nergie, de jeugdige Lottie Broekhovn af te Bchuöden. Aanvankeiyk fel vechtend, doch in de laatste banen niet meer be dreigd, veroverde Rinus van Daat- nelaar zijn kampioenschap op de 400 m borstcrawl, evenals hij dat op de 1D00 m had gedaan. De m slechte styl, maar met enorme kracht zwoegende Eindhovenaar Van Rooy, moest hem beide keren laten schieten. De 400 m borstcrawl voor dames was onbetwistbaar voor Hanme Termeulen (6.29.2), met Annie van Kampen (Robben) als tweede, twintig meter achter zich. Vermelden we verder, dat de ,.A.Z. 1870" de Z.I.A.N.-beker en ook de 4 x 200 m. borstcrawl he ren won (10.7.ert steken we een pluim op de badmutsen van de kra nige Rotterdamse meisjes van „R.D.Z. I". Henny Langenbach, Willy Soetekouw, B. Zyistra en Ir ma Schuhmacher, die de estafette 4 x 100 m borstcrawl dames won nen in 5 min, 8.0 sec. O.D.Z. (R'dam) werd derde met A. van Duyl, M. de Hoog, N. Gran- cha en E. van Boom. R.D.Z. II werd vijfde. Uitslagen Finales: 100 m borstcrawl heren: 1. en. kampioen van Nederland ir, K. Hoving (RZC), 1 min. 2,6 sec.; 2. R. Sindorf (IJ), 1.3.5; 3. F. Ai- dendorff (AZ 1870), 1.3.6, 100 m borstcrawl dames: 1 en kampioene H. Termeuien (HDZ), 1 mm. 7,8 sec.; 2. I. Schuhmacher (RDZ) 1.9.5; 3. M. L. Faassen (Z.O.N.) 1.9.6. 100 m rugslag heren: 1. en kam pioen F. C. Maus (Haarlem) 1 min. 12 sec.!!; 2. J. C. Scheffer (DJK) 1.12.4; 3. N. C. Korevaar (Merwc- de) 1.15.1. 100 m rugslag dames: 1 en kam pioene Gr. Galaard (ADZ) 1 min. 16.5 sec.; 2. S. van Slochteren (GDZ) 1.20.4; 3. D. van Ekris (Robben) 1.20.5. 200 m schoolslag heren: 1. en kampioen B. Bonte (ZAR) 2 min. 60.8 sec.; 2, J. v. Daatselaar (AZ 1870) 2.56.1; 3. H. Smitshuyzen (AZ 1870) 2.57.4. 200 m schoolslag dames: 1. en kampioene Jannle de Groot (ADZ) 3.1.9; 2. C. F. Broekhoven (Zwem- club R'dam) 3.3.2; 3. VV. Haverlag (Robben) 3.4.1. 400 m borstcrawl heren: 1. cn kampioen M. van Daatselaar (A2 1870) 5.11.2; 2. R. Sindorf (IJ) 5.17.6; 3. D. v. d. Kuil (SZC) 5.18.8. 400 m borstcrawl dames: 1. en kampioene Hannie Tcrmeulen (HD Z) Ö.29.2; 2. A. v, Kampen (Rob ben) Ö.44.4; 3. M. Marsman (HV GB) 5.49.0. Schoonspringen dames1, en kampioene: Cobi Floor (AÜZ) met 91.29 pnt.; Heren: 1 en kampioen: H. L. Haasman (DJK) met 127,92 pnt., J. Stuyp (RZC), N. J. van Putten (RZC) en J. Mussert (ZC Rotterdam) werden resp, 6, 7 en 8, er is maar één BAGATELLE C. HUISMAN BERGWEG 282 Tot kjjk! Ik_voor mij was liever met dö trein gegaan, maar de jongens wil den per se liften en mammie is ook gek op avonturen in dc vacantie. Én daar staan we nu met de hels karavaan bij dat bruggetje aan 't begin van het Kralingse bos. te loe ren op een wagen in de richting Utrecht. Eigenlijk is het gekkenwerk, want wie zal er nu stoppen voor deze vreemd uitgedoste bende met drie fietsen, vier koffers en een knaapje m een reismand, We hangen nu al anderhalf uur rond. Twee staan er onafgebroken met hun duimen te gebaren, maar ik denk wel dat ik nog alle tijd heb om dit stukje af te maken, gezeten op een koffertje met de grote als schrijftafel. Een half uur geleden was het bijna voor mekaar gekomen. Een man met een lege vrachtwagen was zo innig vriendelijk te stoppen. De hele boel hadden we al opgeladen en ik dacht dat iedereen aan boord was. maar bij het neuzen tellen miste ik m'n dochter van drie. Door het hebberige getuur naar al lerlei auto's had niemand gemerkt dat het lieverdje aan de wandel was gegaan. Dat werd een paniekerig geroep en gezoek. Hoor eens hier. zei de chauf feur ineens glashard, daar ken ik niet op wachten, hoor. zet het zakie maar weer d'r af, ik mot door. Nou daar stonden we weer. Geiukkig was de kleine na een minuut of tien terecht. Gewoon even weggekuierd achter een lief wit hondje aan. on geveer tot de Oude Dyk toe. Neem het zo'n kind eens kwalijk dat ze de fyne kneepjes van het liften nog niet door heeft. Wacht, daar komt wat aan, een zindelijke drietonner, ik heb ge woon het lef met m'n duim op te steken, niet nodig trouwens, ik zie er al een stuk of vyf heen en weer zwaaien mis nee waar achtig hij mindert vaart...... In orde, ik sta op het punt mijn zetel, de helft van een ouwe auto band, in te nemen. Over een uur zitten we in Utrecht en dan maar weer verder zien. De chauffeur gaat vanmiddag terug naar Rotter dam. Hij zal deze groet even afge ven op de krant. Aardige mensen heb je toch. M'n potloodje gooi ik straks weg. Geen letter schrijf ik meer vöör September. Nou tot kijk, vrienden. Daar gaan we...... DESIDERIUS. ÉNSt FABRIEN vak vtRpcMtMPt SLWTABlETTBl 6HZ Nederlanders nog niet 20 slecht (Van onze tennismedewerker) Dat het Nederlandse tennis nog niet zo in de put zit als velen wel willen doen voorkomen, alleen od grond van de niet al tc grote pres taties op het grote internationale toneel, heeft de wedstrijd tegen de sterke ploeg van dc Internationale Club van Engeland bewezen, welke wel zo ongeveer de beste is welke Engeland in het veld kan brengen. Want de ontbrekende sterkste En gelse spelers waren vervangen door gelijkwaardige buitenlanders: de Fool Tloczynski, die in Engeland rournooi na tournooi wint, cn de bekende Australiër Harper. Met slechts 10—8 heeft deze ploeg van dc Nederlanders gewonnen, waarin Krijt die nog geen lid is van de I.C. omdat hij nog niet in interna tionale wedstrijden uitkwam, niet meespeelde. Van Swol heeft uitstekend ge speeld, beter dan hij gewoonlijk in eigen land doet. Hij won zijn beide enKelspclcn cn zijn beide dubbels! Hij sioïg Tloczynski (dc no. 1 van de Engelse ploeg) met 63, 62 cn de Australiër Harper met 6—2, 62, Zijn drives waren snel en diep, zijn nctspel was ditmaal af en 2ijn stopvollies gaven menig onver wacht punt. Tloczynski's befaamde vastheid werd heel cn öl gebroken. Wilton bleek niet op dreef, Rinkel schoot onverwacht in zijn beste spel en won van Butler met 6—2, 6—0, terwijl ook van Meegeren een van Cral8 ^ce vertaald door Ada Campers. 00) Dinah liep langzaam, met gratie en grote waardigheid, voor het geval dat Pete toevallig in de buurt mocht zijn. En April was m gedachten verzonken. „Tdch zou Mr. Holbrook geen enkele reden hébben gehad om Frankic Riley te vermoorden. Mrs. Sanford ja. Maar niet Frankie Rtley". Dinah schrikte op. „Gek", zei ze. „Ik dachl net precies hetzelfde". „Maar evengoed kunnen we hem nog niet van ons- lijstje van verdachten schrappen", ging Aprll^ verder. „We kunnen in dit stadium geen enkele verdachte missen. Denk maar aan wat de detective in de Clark Cameron boeken van Moeder altijd zegt. Hij... Ergens bij de heilvcl vandaan klonk een fluittoon. Archie bleef etaan, luisterde en floot terug. Toen rende hij naar de twee meisjes. „Da 's de Bende'*, zei hij. ,.Ik ben zó terug". Hij klauterde de heuvel op en was uit het gezicht. April zuchtte. Zoals ik zei: „Iedereen, die erbij betrokken kan zijn, is. „HaÜo daorl" riep Dinah vrolijk. De bekende gestalte van Pierre Desgrattges stak de straat over en liep vlug op de zee toe mat ezel, klapstoeltje en schil derskist bij zich. Hij bleef staan, boog beleefd voor hen, wenste ze goede morgen, zei ze zijn groeten aah hun Moeder over te brengen en liep door. „Om dan verder te gaanzei April. „Iedereen, die...." Plotseling stokte ze. „Wat is er?" vroeg Dinah bezorgd. „Niets", zei April. „Ik dacht inééns aan iets". Ze draaide zich om en keek torug in de richting waar ze v&ndaan ge komen waren, wetend, dat Dinèh zich ook zou omdraaien vóór 2ê tijd had om de sportwagen te 2ièn, dié voor de oprij laan geparkeerd stond en Rupert van Deusen, die erin zat te wachten. Er moest iets gedaan worden en vlug. Als Dinah met haar meeliep, en de man, die beweerde Rupert van Deusen te zijn, hen allebei bij zich riep. dan zou 2ij met de gebakken peren zitten. O, had ze het Dinah toch maar eerder verteld maar nu was het te laat. „Dinah". zei ze, ik wou.... ik vraag me af.... ik bedoel ik denk...." „Hou op met dat gebazel", zoi Dinah, „en vertel me wat je denkt". „Mr. Desgranges", zei April. „Hil is een heel verdacht type. Hij is naar d& 20e gegaan om te schilderen. Ik vind, dat jij maar 's met hem moest gaan praten". ,,Ik!" zei Dinah. „Waarom?" „Nou,J zei April. „En dat alles dan, wat Mrs Sanford over hom te weten is gekomen?Hij had alle reden om haar te vermoorden. En ris ze Frankie Riley over hem heeft ver teld, dan zou hij ook een reden gehad hebben om Frankie Riley te vermoorden". „Ja nntuurliik", zei Dinah. „Maar waarom ik?" „Omdat J»j jou aardig vindt", zei April. „Hij denkt, dat je begaafd bent. Weel je nog, hoe hij die reclameplaat heeft geprezen, die Jo voor de tekenles ge maakt hebt? Je gaat gewoon bij hem Zitten en je vraagt hem o£ hij het goedvindt, dat je naar hem kijkt, terwijl hij schil dert. En dan begin je tactvol een gesprek met hem". Dinah fronste haar voorhoofd. „Waarom kunnen we niet samen gaan?" „Iemand praat gewoonlijk vrijer met één persoon dan met twee", zei April. „Dat heb ik 's ergens gelezen. En jij bent degene van ons, die hij het aardigst Vindt", „Nou", zei Dinah aarzelend, „Ik donk».,. Maar wat moet ik hem vragen?" „Günst", zei April. „Vraag hem niét van alles on nog wat. Breng het gesprek eenvoudig op dc moord, laat hem maar praten en onthoud wat hij zegt. Gebruik tact, misschien kun je iels te weten komen". „Bijvoorbeeld of hij Mrs. Sanford heeft vermoord", zei April. „Maar..,," Dinah stokte. „Waarom ga je niet mee April. Ik weet niet, wat ik zeggen „Nee zeker niet", zei April. „Een onderzoek is het werk van één persoon. Nu ben jij aan de beurt. Ik heb een onder zoek ingestold bij de Cheringlons én Archie naar de kogel. Nu is öc beurt aan jou, Toe nou! Wees niet bang", „Klets niet", zei Dinah stijfjes. Ze draaide zien om en be gon de straat uit te lopen. Na een paar stappen stond zo stil, „Hé April. Gesteld, dat het blijkt dat hij Mrs. Sanford vermoord heeft. Wat moet ik dan doen?" April kreunde. „Dan roep je een agent", zei ze, „of je pro beert hem ertoe te bewegen, dat hij het op schrift stelt. Of je schreeuwt alleen maar'. Dinah gaapte haar aan. „Je bent een drupaakl" zei ze, hevig verontwaardigd. Ze draaide Zich om en liep met grote stappen de straat uit. April keek haar na tot ze goed en wel de hoek om was, Toen slenterde ze langzaam het pad op met een overtuigend nonchalante houding. De man, die in de auto zat, zou dc moordenaar v&n Mrs. Sanford en Frankie Riley kunnen zijn. Hij zou wol 's nieuwe moorden van plan kunnen zijn, als hij een of ander bewijs tegen hem zou moeten vernietigen, Het kon best zijn. dat hij daar een revolver binnen zijn bereik had en zat te wachten, tot zij binnen schootsafstand was. Misschien kon ze beter omberen cn hard weglopen. Misschien was hot maar het beste als zo om Llnah riep of alleen maar gilda. Maar als ze dat deed, zou ze nooit iets over hem te weten komen! 2e liep kwasi-fluitend de heuvel op en probeerde niet naar de sportwagen te kijken. Hij kou maar één keer schioten, met een vijf-en-veertiger. Hij kón goed schieten. Zé vroeg zich af, o£ het pijn zou doen. Ze vroeg zich af, wat Moeder en Dinah cn ArchSo zouden doen, als de politie hun hst bericht bracht. Nu was het nog maar een meter of zeven naar de sportwagen cn ze kon zien, dat hij naar haar zat te kijken. Zouden ze haar portret in de kranten zetten? Ze hoopte niot die vreselijke foto met die strikken in 'r haar. Feitelijk had ze geen goede foto. Dit was niet het geschikte moment om vermoord te worden. Hij zat naar haar te kijken, maar bewoog zich niet. Misschien was hij van plan, haar langs de auto te laten lo pen en dan ta schieten. Nou. ze zou langs de wagen lopén, net dóén alsof ze hem niet zag, en dan vlug achter een boom duiken. (Wordt vervolgd) I zijn" beide partijen won. Knotten-" belt droeg eveneens een punt bij. Enkelspelen (Nederland 5, Enge* iand 7)Van Swol slaat TJoczynski 62 6—-3, slaat Harper 6—2 6—2; Wilton verl. v. Tloczynski 26 06, verL v. Harper 246; Rinkel verl. van Carter 5—7 7—5 46, slaat Butler 6-2 60; van Meege ren sl. Carter 6—4 36 6—4, verL van Butler 46 36; Reidt verl, van Hughes 62 16 16; verl* van Billington 810 16; Knot-« tcnbelt sl. Hughes 06 6—3 64, verl. van Billington 61 06 26, Dubbelspelen (Nederland 3, En* geland 3): Van Swol en Rinkel sl. Hughes en Billington 62 64, slaan Harper en Butler 86 64; Wilton en Reidt sl. Tloczynski en Carter 62 2—6 6—3. verl. van Hughes en Billington 63 46 0—6; Knottenbelt en' D. Rinkel verl. van Harper en. Butler 36 68: verl. van Tloczynski cn Car ter 3—6 3—6. Zowel in het dames- als in Ke? heren-enkelspel is de eindstrijd on* bedreigd gehaald cn onbedreigd ge* wonnen. D. Teschmacher gaf van- Oort geen moment kana cn mej. Broese van Groenou was te snel en te zeker voor mevr. Rademaker. Da verwachting dat mevr. Kunze-Mel* chers de eindstrijd zou bereiken' werd to niet gedaan door de ver* rasschde nederlaag welke zij leed tegen mej. van Kuijk, die echter in de volgende partij geen tegenstand kon bieden wegens eCh pijnlijk» m. Dc voornaamste uitslagen varj Zaterdag en Zondag waren: Heten-cnkclspcl, halve eindstrij den: D. Teschmacher sl, Pleters 63 6—2; v. Oort sl. K. Teschma cher 26 62 6—3. Eindstrijd: D« Teschmacher sl. van. Oort 6—1 6I, Dames-enkelspel: halve eind* stryd: mevr. R adem aker sl. mej. v. Kuijk 60 60. Eindstrijd roejrf Brocsc van Groenou sl. mevr. Rade- maker 64 60. Gemengd dubbelspel, halve eind* strijden: mej. Broese van Groenou cn v. Oort slaan m,ej. van Kuijk en Pieters 61 61; mevr. Kunzo en V. Herwijncn sl. mej. v. d. Torre ca van Opstal 62 6—2, Eindstrijd! mevr. Kunzc en van Herwynen sl. mej. Broese v. Groenou van Oort' 6—2 2—6 6—2. itcrcndubbelspcl, halve eiftditrij* den: Piötcrs cn K, Teschmacher sL Vclttsnaar cn v. Oort 4 4—6 63; Pasteur cn de Roy v. Zulde- wljn sl. Stumphius en Kammftf 7—5 6—r4. Eindstrijd Pieters cn K. Tesch macher sl. Pasteur cn dc Roy van Zuidewijn 6—4 4—6 9—7. Dames-dubbelspel, eindstrijd: mevr, Kunzc cn mej. Broese van Groenou sl. mej. v. Kuijk cn mej, d. Torre 64 26 6—0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3