DE VOLKEN VAN INDONESIë VOOR TUSSEN-REGERING UITGENODIGD M HET ROTTERMMSCH PAROOL Spoedig Ronde-tafelconferentie Prinses Hermine, beroofd en vergiftigd? Minister Nelier naar Batavia Tweeërlei oppositie tegen Attlee's noodwet r Regeringsbeleid niet gewijzigd Stoffelijke resten naar Weerbericht Doorn Tigermoth neergestort, vlieger omgekomen Hélicoptère in ons land aangekomen Van Kleffens dr. h.c. in Holland (Mich.) Twintig jaar tegen .Poppesnor' geëist Belangrijke opdracht verband houdend met de huidige crisis Batavia zou Haagse koers niet volgen Amendement van Churchill Op oude bananen- bon w ordt geleverd Extra snoepbon op 31 Augustus Verhoging broodprijs pas op 18 Augustus Sinaasappelen uit Suriname Binnenkort zonder bon verkrijgbaar Donderdag harde en zachte zeep Bepleit het lot der -gijzelaars! Beroep op Yan Kleffens „Wij willen Nederlandse schepen boycotten" Breuk tussen USSR en Griekenland? Motie van vertrouwen voor Ramadier Walter Foote terug WFA blijft bestaan Red. en A dm. Lange Haven 14!, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week SI cent, per kwartaal 4,—losse oummera 0,09 Dinsdag 12 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER Vrij. onverveerd Uitgave Stichting „Het Parool"1 Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» b. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No 186 In een officiële verklaring heeft de Nederlandse regering aangeboden een Indo nesische federale interimregeririg voor het gehele gebied van de vroegere kolo nie, waarin vertegenwoordigers van de deelstaten en vertegenwoordigers van nog onvoldoende vertegenwoordigende minderheden met de lt.-G.G. kunnen samenwerken. In de verklaring wordt gezegd dat de Nederlandse regering bereid blijft de troepensterkte te verminderen zodra de Republiek kan beschikken over een betrouwbaar politie-apparaat; verder wordt een ronde-tafelconferentie „bin nen de kortst mogelijke tijd" in het uitzicht gesteld. De regering doet een ernstig beroep op de Republiek om haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Nederlandse plannen. Deze stap kan worden beschouwd als een poging om het ver trouwen van de Republiek in de Nederlandse bedoelingen te winnen door de mogelijke samenwerking te verplaatsen naar een ander terrein, zonder de besprekingen te hervatten over de in zichten, die na de politiële actie opnieuw ver uiteen zijn geraakt. De Republikeinse regering zou in de interim-regering de thans nog onder haar gezag vallende gebieden vertegenwoordigen; de gebieden die door de Nederlandse troepen zijn bezet zouden door de interim-regering worden bestuurd. De regeling van de verdere zaken op ]ava, Sumatra en Madoera zou, schijnt het, voorlopig ter zijde zijn gesteld. De regeringsverklaring omvat de volgende punten: 1 1 werd in de overeenkomst van Ling- 1) Opnieuw ziet de Nederlandse regering zich thans - gesteld voor de vraag hoe zij met vreedzame mid delen haar doel in Indonesië kan be reiken. Dit doel is bekend. Het is geenszins de terugkeer tot enigerlei koloniale verhouamg. Het- is geen andere dan de uitwerking der toe kenning van het door de Nederland se regering als grondslag van haar beleid aanvaarde zelfbeschikkings recht. Het is geen 'ander, dan het ombouwen van het oude Neder - lands-Indie tdt een nieuw Indo-/ nesië, een souvereine, democratische en federale staat, zelfstandig lid der Verenigde Naties en met Nederland, Suriname en Curacao verenigd in een reële Unie. Het is dus nog •steeds hetzelfde doel. dat belichaamd PAROLOSCOOP Een nietig eilandje UlNNENKORT praat de hele spraakmakende wereld over Clipperton, zoals zij thans haar neuswijsheden lucht over Indonesië en zes maanden'geleden luchtte over Spitsbergen. Clipperton is een eilandje van acht vierkante kilometer in Frans bezit, op 500 km. ten Westen van het Panamakanaal, 1250 km. van de kust van Midden-Amerika, en 3000 km. van de kusten van Noord en Zuid-Amerika. En wie heeft zich lange tijd voor dat Franse eilandje onder de rook van de drie Arneri- ka'5 geïnteresseerd?: Sowjet-Rus- land! In 1943 'wilde Wisjinski bij De Gaulle Clipperton ruilen voor Rus sische hum-in Algiers; De Gaulle zei neen. In weerwil hiervan, begon ötalin met De GauRe over Clipper ton'te praten tor gelegenheid van de ondertekening; van -het Frans- Russische -handelsverdrag; in ruil voor 'Clipperton zou Stalin de fran se aanspraken op het Saargebied steunen. „Dan ook nog uw steun in zake onze eisen'ten opzichte van het Roergebied", antwoordde De Gauile, Dat vond Stalin wel wat veel gevergd. De. Gaulle zond naar,het onher bergzame Clippertoneen groepje nijvere deskundigen' die de („ruil") waarden van het eilandje tot in de puntjes nagingen, ook-de militair- strategische. Ambassadeur Catroux te Moskou kreeg, toen het Clipper- tonrapport klaar was, opdracht de Russische belangstelling nog eens te toetsen op aanwijzingen van Gouin en Bidault, '„de pers mocht zich echter, van de aangelegenheid niet meester maken, want ae vre desconferenties waren nog niet af gelopen" dat zijn zij thans ook nog niet!). "Wat bleek? De Russen hadden inmiddelsanderevrienden gevon den, die minder „veeleisend" en „ar mer" wafen dan Frankrijk met ;z'n Saar- -en Roerverlangens: Ecuador met z'n .op 500 km. voor Guyaquil beruchte Galapagos-groep, een Amerikaanse lucht- en viootbasis uit de oorlogsdagen, heel „dutiful ontruimd in 1946. De Moscovische onderhandelingen met Quito vlot ten' best. Sindsdien is de Franse, buiten landse politiek minder Russophiel en' meer; pro-Amerikaans: boven dien begon Marshall met de zak met dollars té rammelen.. Thans is Clipperton ineens meer van belang voor Washington,- dat voor z'n Panamakanaal beducht is. Zo'n eilandje toch, van. acht km-. gadjati, 2) Vóór alles is nodig het verder herstel van rust en orde, onmisbaar voor de veiligheid van persoon en goed, voor de verzekering van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, voor economische weder opbouw, voor Indonesië's deelne ming in de wereidhuishouding en voor de vestiging van .de nieuwe rechtsorde. Daartoe behoeft Indo nesië een deugdelijk politie-appa raat. De Nederlandse regering her haalt haar bereidheid haar troe pensterkte te verminderen, zodra een deugdelijk polme-apparaat de handhaving van' orde en rust zal vermogen te waarborgen. Aanbod herhaald 3) Om iedere mogelijke twijfel aangaande haar bereidwilligheid om werkelijk een souvereine, democra tische en federale staat m Indonesië tot stand te brengen, de pas af te snijden, heeft de Nederlandse rege ring aangeboden aanstonds, hangen de de voorbereiding van deze staat, gedurende een noodzakelijke over gangsperiode een Indonesische fede rale interim-regering te vormen, waarin vertegenwoordigers van de verschillende deelstaten, alsook van de nog onvoldoende vertegenwoor digde minderheden onder de bevol king, met de' it. gouverneur-generaal zouden samenwerken. Met de regeringen zowel der Re publiek als der andere Indonesische deelstaten, Oost-Indonesië en West- Borneo, was hieromtrent reeds belangrijke mate overeenstemming vèrkregen. De Nederlandse regering herhaalt thans dit aanbod tegenover alle deelstaten en bevolkingsgroepen in Indonesië. Zij is voornemens te bevorderen, dat deze interim-rege ring voorlopig -ook het beheer zal voeren- over de gebieden, die in de vorige weken werden bezet. 'Het politie-apparaat, hierboven bedoeld, zal aan deze regering ondergeschikt worden gemaakt. Zo spoedig moge lijk zullen ook de reeds eerder voor gestelde federale organen, Waarbor gend de vóedseivoorzienin*? alsmede de'economische, monetaire* èn han delspolitieke eenheid van Indonesië, alle eveneens -onder, meergenoemde regering ressorterend, door haar dienen'te. worden-gevormd, 4) .De totstandkoming ener interim-regering' zal geenszms de stap vertragen naar een blij vende oplossing.-De Nederlandse «regering is voornemens op de kortst, mogelijke termijn ver tegenwoordigers. der verschillen de deelstaten en bevolkingsgroe- péri in Indonesië om een ronde tafel bijeen te roepen teneinde over de definitieve inrichting van het nieuwe j Indonesische staatsbestel te beraadslagen.' Waar de bevolking van enig ge biedsdeel het verlangen hiertoe te kennen geeft, zal zij langs democra tische weg zich kunnen uitspreken over haar plaats in het nieuwe HETZELFDE WEER "Weersverwachting, gelfllg van Dinsdag avond .tot Woensdag avond: In de na-nacht plaat selijk vorming - van nevel, mist of lage wolkenbanken, die In de ochtend 'snel op lossen. Morgen over dag enkele overdrU- vende wolkenvelden, doch over het alge meen zonnig en droog. Weinig verandering van.temperatuur. Zwakke, tijdelijk ma tige wind-i tussem Noord en Oost. - Waarnemingen te Rotterdam 8.40 uur hedenmorgen: Luchtdruk 766-1; wind: N.O. 2; temp. 16.2; max. temp. 23-6 (2.40 gistermid dag) - min. temp:~ 14.3 (hedenmorgen 440). Licht bewolkt. In Beriyn vraagt men zich vol gens UP af, of prinses Hermine vermoord is door dieven, die voor by na twee millioen dollar waarde van haar kroonjuwelen hebben ge stolen. De weduwe van ex-keizer Wilhelm gaf 48 uur voor haar plot selinge dood een kleine theeparty. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat zy toen werd vergiftigd. Het uitgebreid .onderzoek naar de geheimzinnige verdwijning van de juwelen van prinses Hermine heeft geleid tot de aanhouding van een oud-vriendin van prins Ferdi nand, Vera Herbst, die by het smokkelen van de juwelen uit de Russische zone als koerierster heeft dienst gedaan. By haar arrestatie werden nog smaragden, diamanten en safieren, gevat in oorbellen en in een tiara die door de prins niet ge mist werd, aangetroffen. Ook zjjn nog juwelen van prinses Hermine gevonden in de woning van de zuster van prins Ferdinand, Carolina von Schoeneish-Carolath m Berlijn. Frau Herbst ontkende tijdens het verhoor-dat zij de ex- keizërin vermoord had. Ook ont kende zij een gedeelte van de juwe len gestolen te hebben. Zij vertelde dat zij twee maal naar Frankfort a. d.'Oder gereisd was om de juwe len vandaar naar Berlijn te bren gen. Een gedeelte was, naar zy ver klaarde, in. opdracht van prinses Hermine verkocht en het geld was gebruikt om vóór prins Ferdinand het Berchtesgadener Hof, een hotel dat destijds op last van Hitier ge bouwd is, te kopen. Na een ondervraging van 13 uur is Vera Herbst weer vrijgelaten. Naar Doorn Er worden voorbereidingen ge troffen om het stoffelijk, overschot van prinses Hermine in Doorn ter aarde te bestellen. De Russische autoriteiten zouden beloofd hebben het ljjk in Frankfort a. d. Oder, in de Russische zone, ter beschikking te stellen. Het zal naar, Berlijn ge bracht worden waar men zal trach ten de goedkeuring van de Neder landse .regering te krijgen voor de begrafenis in Doorn. Op de vliegbasis Woensdrecht is gistermiddag de korporaal L. A. J. Dirken, bij het maken van een oefen- vlucht, dodelijk verongelukt. Het toestel een Tigermoth raakte "plotseling in een vrille en kwam ruim 500 metex;. van het vliegveld neer en vloog onmiddellijk in_ brand. Hoewel hulp spoedig aanwezig was, kon niet worden voorkomen, dat het vliegtuig geheel uitbrandde. Eerst daarna slaagde men er in het ver koolde lichaam te bergen. DE LAATSTE FOTO van Prinses H ermine, de: plotseling over leden weduwe van de Duitse ex-keizer Acht en veertig uur voor haar'dood gaf zij nog een kleine theepartij, zodat het niet uitgesloten wordt ge acht, dat zij is vergiftigd. staatsbestel voig is beginselen in de art. 3 en 4 van Linggadjati neerge legd. 5) Bij de Nederlandse regering leeft de overtuiging, dat de andere staten en Staatsdelen evenals de verschillende minderheden onder de bevolking van Indonesië met haar denkbeelden en voorsteilen instem men en onmiddellijk aan de uitvoe ring daarvan zullen willen deelne men. Op de Republiek doet zij een ernstig beroep ook haar medewer king daartoe te verlenen. Zij koestert de hoop, dat de goe dé diensten, door de Verenigde Sta ten aangeboden, hiertoe belangrijk zullen' bijdragen. Uit de omstandig heid, dat het gaat om de hervorming van het Indonesische staatsbestel derhalve niet om de beslechting van enig geschil vloeit voort, dat de oplossing wel door goede diensten kan worden bevorderd, met door arbitrage tussen Nederland en de Republiek zou kunnen worden uit gemaakt. Denieuwe staatkundige I constructie is immers een zaak, waarbij naast Nederland en de Re-1 publiek ook de andere deelstaten en bevolkingsgroepen betrokken zijn, en is een onderwerp, dat uiteraard reeds bij de totstandkoming van Linggadjati van arbitrage uitgeslo ten werd. De „Sikorsky", het hefschroef- vllegtuig waarover wy gisteren uitvoerig schreven, is Maandag-, verpakt in grote kisten per s.s. Gainesville Victory van New York te Rotterdam aangekomen. De kisten zullen van de Lekha ven naar het vliegveld Ypenburg worden gebracht, waar het vlieg tuig zal worden gemonteerd en overgedragen aan de „Stichting Hef schroef vliegtu igen Het vervoer van het vliegtuig zal met de nodige voorzichtigheid moeten geschieden, daar de kisten 3.60 meter hoog zijn. Er dient dus een zodanige weg gekozen te wor den, dat men geen last heeft van stroomdraden van electrische trams of tunnels. Naar het luchtvaartblad „Vlieg wereld" weet te melden, blijft de Sikorsky gestationneerd op Ypen burg en zal daar worden onderhou den door monteurs van de stich ting, zo nodig in samenwerking met de technische dienst van de Frits Diepen Vliegtuigen N.V. Dr. I. J. Lubbers, president van het Hope College, de hogeschool van Holland (Michigan), heeft meegedeeld dat de raad van cura toren besloten heeft het eredocto raat in de rechten te verlenen aan mr. Van Kleffens. De promotie ge schiedde Woehsdag. In verband met de bespreking van de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad kon mr. Van Klef fens vandaag niet naar Holland vertrekken om de viering van het eeuwfeest bij te wonen. Een zetel voor de U.N.O. De secretcris-gcoeraa*. van de UNO heelt een rappor: over de permanente zetei van de UNO gepubliceerd, dat aan de plenaire vergadering ter goed keuring ral worden voorgelegd. Hel ontwerp omvat twee grote gehouwen. De kosten bedragen bijna S5 millioen dollar. In een eer gebouwen sullen ver gaderzalen ondergebracht worden voor de 70 delegaties. Het andere, een wol kenkrabber sal maximaal 500 employés kunnenberbergen. HOGE PRIJZEN STAATS- f 1000.-—; 5645, 14028, 16409, LOTERIJ 21720. f 400.—: 1303, 5618, 7S97, 11364, 14739. f 200.—: 2912, 10270, 16377, f 100.—: 8053, 8871, 19529, 20805, 20990. Poppesnor, bij de Burgerlijke Stand bekend als Hendrik Blonk, agent-rechercheur van politie, in de oorlog berucht als „jodennaler", het werktuig van de SD, stond gisteren voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam terecht. Uit het dossier bleek, dat hij 54 personen heeft uit geleverd. „Het zijn er wel 100 ge weest", zei de verdachte, „maar ik heb honderden mensen gered." Op de vraag van de president hoe hij zo royaal kon leven en grote be dragen uitgeven voor, naar be weerd werd, illegaal werk, ant woordde hij, dat een rechercheur kon verdienen wat hij wilde. Eer.s kreeg hij een premie van bijna 4000 voor teruggevonden goederen In zijn requisitoir merkte de pro cureur-fiscaal, Mr. Gelinck, op, dat hij bewondering had voor Bionk's optreden tegen SS en Landwacht. Niettegenstaande deze houding meende hij dat hij voor het arres teren van ruim 100 joden zwaar moest boeten en eiste hij een ge- vangenisstraf van 20 jaar. De uitspraak 25 Augustus. werd bepaald op (Van onze Haagse redacteur) De minister van Wederopbouw cn Volkshuisvesting, L. Neher, is van morgen per K.L.M.-toestcl van Schiphol naar Batavia vertrokken. Naar minister Neher ons toever trouwde gaat hij naar Indonesië om hoogst gewichtige zaken aangaande de P.T.T. en de wederopbouw te regelen, aan welke mededeling hij nog toevoegde, dat liij voor het overige zou optreden al naar „de bui zou vallen". Het feit dat de secreta ris van Overzeese gebiedsdelen de tocht meemaakt, zou cr. op kunnen wijzen, dat minister Neher een uiterst belangrijke opdracht heeft, die directer verband houdt met de huidige crisis in de Nederlands- Indonesische betrekkingen dan met de wederopbouwproblemen. In de ministerraad van gisteren, ook door minister Neher bijgewoond, is onder meer de regeringsverklaring besproken. Minister Neher zal dus in de gelegenheid zijn in Batavia duide- Churchill heeft zich geweerd bij de voortgezette debatten over het wets ontwerp voor voorzieningen en diensten, waarbij voorgesteld wordt de re gering verstrekkende bevoegdheden te geven om aan de economische moei lijkheden te ontkomen. Hij zei dat Attlee en Morrison onder druk van buiten handelden en beschuldigde de regering van Hitlcriaanse taal, maar haastte zich cr aan toe te voegen dat zijn politieke tegenstanders respec tabele lieden zyn. Churchill hield staande dat achter het wetsontwerp „Crypto-communisten en extremisten" een rol spelen. treft maatregelen om tijdens het par lementaire reces als commissie actief te blijven toezien. In de Maandag gehouden fractie vergadering, zo is thans bekend ge worden. heeft de regering een voor stel om de beslissing over .de natio nalisatie van de staal-industrie uit te stellen, er door gekregen met 81—77 stemmen. Bijna honderd afgevaardig den onthielden zich van stemming. Churchills krachtigste aanvallen golden de bepalingen, die de rege ring in staat moeten^ stellen de wer^ kers over de verschillende bedrijfs* takken te verdelen (arbeidsconscrip- tie"). Hij diende een amendement in om deze voorstellen te verwerpen, en kreeg daarbij zelfs de steun van een Labour-lid, R. Blackburn. Tevoren had Churchill een tegen aanval te verduren gehad van Sir Hartley Shawcross (Labour), op grond van zijn uitlatingen, dat het Labour-bewind een totalitaire rege ring was en dat hij vreesde voor ..nachtelijke Gestapo's, spoken en dictators". Shawcross betoogde, dat deze dingen alleen in de verbeelding, van Churchill bestonden, voor zover deze ze op de Labour-regerïng be trok. Morrison, die voor de regering ant woordde, zei: Churchill houdt er van andere mensen „Hitier" te noemen, maar hij is zelf een interessant ge val voor de psychologie. Toen hij zelf eerste-minister was. meende hij de meest uitgebreide bevoegdheden voor zich te moeten opeisen, maar als een ander volmachten vraagt is hij een dictator in Churchills ogen. Vanochtend om negen uur, na een vergadering die achttien uur had ge duurd, werd het ontwerp met 178— 63 stemmen in derde lezing aan vaard, Het gaat vandaag nog naar het Hogerhuis. Back-benchcrs actief Een derde der Labourleden van het Britse parlement is nog ontevre den over de plannen der regering. Gisteravond werd vernomen, dat 150 of meer leden, die een beslissing had den willen forceren ten aanzien van de nationalisatie van de ijzer- staalindustrie en.de omvang van de gewapende macht, nog niet tevreden zijn na de geheime vergadering van de parlementaire fractie, tijdens welke Attlee en zijn voornaamste ministers openhartige critiek hebben moeten verduren. Men gelooft, dat de woordvoerders der regering meer tijd voor beide kwesties hebben gevraagd en tevens hebben verzocht de regering niet in verlegenheid te brengen door aan te dringen op het nemen van vroegtijdi ge beslissingen. Ervaren waarnemers voorspellen thans, dat enige veranderingen in het kabinet onvermijdelijk zijn om de partij tegemoet te komen. De „houd-links"-groep- der party Nieuwe bon op komst Rotterdam is thans aan de beurt voor honorering van de bananenbon voorkinderen tot 5 jaar,die"1% maand geledpn werd bekend ge maakt. De distributie van de bananen is begonnen in Zuid-Limburg, de ove rige provincies geleidelijk, worden afgewerkt. De Rotterdamse kindé-. ren profiteren thans van de aan komst van een bananenboot, die vandaag 200' ton in Rotterdam heeft gelost. Op 13 Augustus zal opnieuw een bon voor 500 gram bananen worden aangewezen, voor kinderen van 0 tot 5 jaar. {Van onze Haagse redacteur) Ter gelegenheid van de verjaar dag -van de Koningin 'zal een extra bon versnaperingen voor alle leef tijdsgroepen. worden aangewezen. De aangekondigde verlaging van de subsidie op patentbloem met f 6.80 ,per 100 kg. zal om technische redenen niet zoals oorspronke lijk werd gemeld op 11 Augus tus a.s. maar op 18 Augustus in gaan. Naar wjj vernemen zal nog deze maand een hoeveelheid sinaasappe len uit Suriname te Rotterdam aankomen. De vruchten zullen zon der bon verkrijgbaar worden ge steld. De sinaasappelcultuur In Surina me staat'nog m de kinderschoenen, maar men verwacht, dat deze cul tuur geleidelijk kan worden uitge breid. Naar wy vernemen, zullen Don derdag bonnen voor 2z5 gram har de zeep en 2-50 gram zachte zeep bekend gemaakt worden. Fietsen niet van de bon In verband met de geruchten, dat opheffing van de fietsendistributie aanstaande zou zyn, deelt het mini sterie van Economische Zaken me-, de, dat besloten is de bestaande re geling voorlopig ongewijzigd te handhaven. Wel zijn, in nauw con tact met het bedrijfsleven, de moge- lijkheden van vrijgeven van fietsen overwogen, maar hét is gebleken, dat de opheffing van de distributie van fietsen bij handhaving van de bandendistributie grote moeilijkhe den met zich mee zou brengen. Weer een ei In de bonnenlijst van deze week zal een bon worden aangewezen voor een ei. Deze verstrekking geldt voor alle leeftijdsgroepen. Nieuwe scheepsnamen Tien Liberty-schcpen, die de Ver enigde Nederlandse Scheepvaart Mij. te 's-Gravenhage voor drie jaar in huur heeft van de regering en welke namen dragen van bekende Nederlanders, zullen bij terugkeer in de thuishaven als volgt worden herdoopt: Anthony Leeuwenhoek in Laurenskerk, Bredero in Lekker- kerk, Erasmus in Lemsterkerk, He- mony in Leopoldskerk. Hugo de Vries in Leuvekerk, Leeghwater in Lieve Vrouwckerk, Lorentz in Lin-. dekerk. Simon Stevin in Lissekerk, Spinoza in Locnerkerk en Thor- becke in Lutterkerk, Troepentransportschepen krijgen ander intérieur De aan de Nederlandse regering toebehorende troepentransport schepen Zuiderkruis, Waterman, en Grote Beer zullen resp. bij de wer ven Wiltoit-Feyenoord, „Gersto" en Amsterdamse werf een interieur verbouwing ondergaan. De sche pen krijgen een récréatiezaal met toneel, een filmcabine, zitjes en een bar. "Ook worden zij uitgerust met een mechanische wasserij. De sta len dekken zullen van een isoleren de laag worden voorzien. De „Gro te Beer" wordt speciaal ingericht voor het vervoer van 200 zieken en gewonden. De gemeenschappelijke actie van Nederlandse vrouwen heeft het vol gende telegram aan mr. van Klcf- fens,aoen'"tötkomem-^^^-' ?•-; - „Nu politiële actie gestaakt is, wenden do grote Nederlandse vrou wen-organisaties verenigd in ge meenschappelijke actie zich zeer bewogen en ten diepste geschokt tot u met dringend verzoek het lot van gijzelaars, geïnterneerden, vrouwen en kinderen In gedwongen concubinaat levend, moord op land genoten en, rijksgenoten, levend verbranden van Chinezen, tn Veilig heidsraad met klem namens ons naar voren te brengen". Een afschrift van dit telegram werd toegezonden aan mevrouw Roosevelt. Het havenpersoneel eh de haven arbeiders van Ismailia, Suez en Fort Said hebben een vergadering belegd, waarin zij de methoden zul len vaststellen om alle Nederlandse schepen te boycotten, welke met. bestemming Indonesië in de Egyp tische wateren aankomen. In krin gen der havenarbeiders is men wei nig tevreden over het resultaat van hun interventie tegen de „Volen- dgm", welk schip Zondag 10 Aug. het Suezkanaal is doorgevaren. Het blad „Al Mfsri" beschuldigt de Britse autoriteiten er van. dat zy belangrijke voorraden munitie aan boord van de „Volendam" heb ben laten brengen', toen deze door de Rode Zee voer. Van Britse zijde wordt de juistheid van deze be schuldiging officieel ontkend, daar het schip zijn reis vervolgd heeft zonder aangehouden te zyn. De vak hond van havenarbeiders in Singapore deelde vandaag mede, dat de boycot voor het Iaden of los sen van alle Nederlandse schepen naar Indonesië vandaag zou ingaan. Hieronder vallen al direct drie sche pen, ender welke de Van der Ha-, gen en de Rondo. Het welingelichte Griekse rege ringsblad „Estia" bevestigt, dat een breuk tussen Griekenland en de Sowjet-Unle waarschijnlijk Is na de protesten, de vorige week door de Soxvjet-zaakgelastigde'bjj de Griek se regering Ingediend. De Griekse autoriteiten zouden volgens de zaakgelastigde on vriendschappelijke daden hebben verricht, aie niet in overeenstem ming waren met de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Het blad voegt hieraan, onder aanhaling van gezaghebbende krin gen, toe, dat eenzelfde stap van Joegoslavië wordt verwacht. Politieke kringen te Athene zijn van mening, dat de verbreking der diplomatieke betrekkingen tussen Griekenland en de naburige landen de eerste stap naar de vorming van een „vrije Griekse regering betekent. Deze regering zóu door de guerillastryders worden ge vormd en naar men vermoedt on middellijk door Joegoslavië, Bulga rije, Albanië en de Sowjet-Unio worden erkend. Volgende veek zullen voor het eerst na dc oorlog verse mosselen, naar Engeland worden verzonden. lijk uit een te zetten welke politiek de regering dringend nodig acht om de Indonesische kwestie weer vast in handen te krijgen. Er zijn veel tekenen welke er op wijzen, dat in Batavia andere denkbeelden leven over de hou ding welke Nederland thans te gen de Republiek en tegenover de wereld zal moeten aannemen, dan de weg welke de regering meent ie moeten volgen. Men heeft hier de indruk dat het in regeringskringen in Batavia en in het legerhoofÖkwartier aldaar niet bij denkbeelden blijft, maar dat men. daar, niettegenstaande de instructies van Den Haag, die fatale denkbeel den bezig is uit te voeren op een wijze welke voor Nederland niet an ders dan moeilijkheden met zich mee kan brengen. Reeds tijdens de politïe-actie op Java en Sumatra bleek tot grote ver wondering van de binnenlandse en buitenlandse pers, dat de gebeurte nissen op Java steeds een andere wending namen dan men in Den Haag meende te mogen veronderstel len. In sommige doorgaans welin gelichte kringen heeft men thans sterk de indruk, .dat niet het on belangrijkste deel van dc op dracht, welke de regering aan minister Neher heeft meegege ven, tot doel heeft in Batavia duidelijk te maken dat niet daar, maar in Den Haag de koers be paald wordt welke de regering zal voeren en tevens dat de koers thans gericht zal zijn op het be reiken van een oplossing van dc moeilijkheden langs vreedzame Waarom Neher? Het meest van alles heeft in Den Haag de aandacht getrokken dat men minister Neher heeft belast met deze uiterst delicate opdracht. Want als ér toch gezocht wordt naar een cf meer personen die na- mense de regering kunnen optreden om de zaak in Batavia uiteen, te zetten overeenkomstig de wens van Den Haag, dan zijn dat toch wel de leden van de commissie-generaal. Het lijkt wel haast vast te staan dat men. ook in de boezem van de regering aan. deze voor de hand lig gende oplossing heeft gedacht. Dat men niet tot het nemen van een be slissing in die geest heeft kunnen komen kan nauwelijks anders bete- kenen,, dan dat er tegenstellingen in het kabinet zijn van zo uitge sproken karakter, dat zij in de be sluiten der regering niet meer ver bloemd kunnen worden. Toch .moet er toch zeker wel j eerst een andere naam dan die van de mintstet vatt" Wederopbouw naar - 'voren zijft gekomen.'Ook over die persoon is de regering het blijkbaar niet eens kunnen worden, zodat men ten slotte zijn toevlucht heeft moeten zoeken tot het verlenen van de opdracht aan een minister wiens werkzaamheden hem toch waarlijk niet bij uitstek voor deze taak de uitverkorene maken. Dc regeringsverklaring En ten slotte is er nog de onbe vredigende verklaring, welke de re gering vannacht over haar te voe ren beleid heeft gepubliceerd. Wy houden vast aan Linggadjati, heeft de regering in dit stuk tot uitdruk king willen brengen, doch indien zij thans ernstig van dit standpunt wil blyk geven, waaróm dan niet de meest eardinale van alle vragen be antwoordt, n.l. die over.de handha ving van de uiterlijke vormen van de Republiek. De regering drukt zich waarlijk wel heel voorzichtig uit als zij zegt, dat d.e thans be zette gebieden voorlopig onder de rnterimregering zullen leunnen ko men. In eerste aanleg- dus niet on der de Republiek en daarna? Da verklaring vvyet wel weer op de ar tikelen 3 dn 4 van Linggadjati, doch zij laat een duidelijk antwoord achterwege. De Franse Assemblee heeft met 404 tegen' 184 stemmen haar vertrouwen in Ramadier uitgesproken. Deze had. Zater dag de vertrouwenskwestie ge steld in verband met het re geringsvoorstel betreffende wijziging van de wet op dë ge meenteraadsverkiezingen. Ramadier werd gesteund door socialisten, M.R.P., radicalen en an dere gematigde en rechtse afge vaardigden. Slechts communisten en deze zeer na staande afgevaar digden stemden tegen. Ramadier staat vanavond nog voor een nieuw groot probleem, dat van het herziene statuut voor Al geria, De moelljkheden met de ra dicalen over het tijdstip van behan deling van deze kwestie loste hy op door een compromis, nL dat het de bat onmiddellijk zal beginnen, maar dat er geen tijdslimiet zou worden gesteld en dat het Algerijnse pro bleem voordat het parlement op reces gaat, geen prioriteit heeft boven ~de agenda. andere punten op De Amerikaanse consul-generaal te Batavia, Walter Foote, is gister middag laat met een speciaal Ame rikaans marine vliegtuig uit Djogja teruggekeerd. Hy verklaarde by aan komst te Batavia, dat hij ongeveer, twee uur met bet Eepublikeinse ka binet besprekingen bad gevoerd en daarna ongeveer een uur met Soe- karno persoonlijk. Over liet bespro kene kon hy geen enkele medede ling doen. Na een vergadering te Londen heeft het bestuur van de World Friendship Association verklaard, dat de organisatie haar werk op dezelfde basis zal voortzetten, meldt de „News' Chronicle". Ofschoon de positie van de Britse nationale organisatie ernstig is, vertrouwt het bestuur dat de middelen zal kunnen vinden om haar werk voort te zetten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1