Sjahrir en Salim toegelaten tot Veiligheidsraad HET ROTTERDAMSCH PAROOL Hitiers valsemunters zetten bonnenlijst hun werk voort I Nood in slagersbedrijf dreigt permanent te worden Vrij. onverveerd Republiek niet souverein, maar met internationale rechtspositie PAROLCSCOOP Weerbericht rriS Nederlandse leger communiqués Sjahrir officieel tegengesproken Stroom van valse bank biljetten in Engeland Uitslaande brand in wasserij Wij kunnen ook nooit eens een prettige dag hebben!" «Lm z,j wil- g&grZZiïÜXiSSr™ Eind September conferentie met de West Ruhr-confer en tie is begonnen Dordt levert sleepboot voor de Tsjechen Luchtpostdienst naar Indonesië gestaakt Geen groenten naar Duitsland Half millioen aan juwelen vermist Zuinig met suiker Te veel slagers, te weinig vlees? Sed en Adtn. tonga Haven 141, Schiedam tal. 69300 Abonnementsprijs par week SI cent, pa* kwartaal *r-% losee nummer» 0,09 Woensdag 13 Augustus 1947 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam PL Directeur* B. de Vries Pt Hoofdredacteur Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 187, Met acht stemmen voor en drie tegen (Groot-Brittannië, België en Frankrijk) heeft de Veiligheidsraad gisteravond be sloten tot toelating van Indonesische afgevaardigden bij de be- besprekingen. Het besluit werd genomen na een langdurig debat, waarbij behalve mr Van Kleffens, ook Columbia en België zich tegen toelating hadden uitgesproken. De Amerikaanse afgevaar digde Herschel Johnson was er voor, maar legde er de nadruk op, dat de U.S.A. dit niet beschouwen als een indirecte erken ning van de Republiek, Sjahrir en Hadji Agoes Salim, die gisteren op de publieke tribune zaten, zullen vandaag reeds aan de besprekingen deel nemen. De Republikeinse ministers van financiën en onderwijs, Maramis en mr Sastroamidjojo, zijn alsnog afgevaardigd. Van Kleffens behield zich het recht voor om ook Oost-Indo- nesië en West-Borneo in de Veiligheidsraad te brengen. NEDERLANDSE MARINIERS in gesprek met de Indonesische bevoï- king op Oost-Java. De verstandhou ding blijkt hier goed Ie zijn, te oor delen naar de vrolijke gezichten Het Republikeinse verzoek om toelating kreeg de steun van Gro- myko. B. R. Sen (India), Herschel Johnson (U.S.A.) en kolonel Hodg son (Australië). \<an Kleffens betoogde dat de Re publiek geen souvereine staat is, omdat de Republikeinen zelf in Linggadjati, en zelfs nog in de brief van Soekarno aan de Amerikaanse regering van 10 Julv'de Nederland se souvereiniteit hebben Erkend. Sen en Hodgson wezen er echter op, dat de souvereiniteit niet in het geding is. De U.N.O. heeft ook niet- souvereine staten erkend. Het gaat er om, of de Republiek in het inter nationale recht wordt erkend. Australië heeft een motie in gediend. waarin wordt aange drongen op de vorming van een commissie, die na onderzoek ter plaatse, aan de Veiligheidsraad verslag zal uitbrengen over de toestand in Indonesië. De mo tie noemt geen bepaald aantal voor de leden dezer commissie, noch tot welke nationaliteit zij zouden moeten behoren. De Fhilippijnse delegatie heeft de Veiligheidsraad verzocht, het ver- Quitandinha PETROFOLIS; zo heet de nabij Rio de Janeiro gelegen vroe gere zomerresidentie van de Brazi liaanse keizers. De 15de Augustus a.s. komen er de Amerikaanse sta ten byeen. om tot een gezamenlijk Amerikaans verdrag van verdedi ging te^gerakên; het is reeds een oud plan. De Brazilianen hebben te Petropolis een sprookjes ver blijf ge bouwd, dat voorzien is van alle mo gelijk Noord-Amerikaans comfort, Quitandinha; in dat gebouw zal men elkaar ontmoeten. Tot dusverre stond Argentinië de conferentie in de weg; Washington vond, dat Buenos Aires de „ver plichtingen van Chapultepec" (uit schakeling en wering van het na- tionaal-socialisme) niet was nage komen en een betrouwbaar Buenos Aires is voor een gezamenlijk ver dedigingsverdrag van het grootste belang! Thans is de toestand nog niet zo erg gunstig voor een pan*-Ameri- kaanse gedaehtenwisseling: Argen tinië is nog steeds allerminst anti- nationaal-socialistisch, Nicaragua's regering wordt door lang niet iedereen erkend en in Paraguay woedt als sinds vijf maanden een felle burgeroorlog. De beraadslagingen zijn bedoeld voor politici en diplomaten, maar Argentinië komt met een grote af vaardiging van vertegenwoordigers uit zijn ministeries van oorlog, ma rine en luchtvaart. Gezien de agenda ook niet hele maal in orde is, kan men niet voor nodeloos-pessimistisch worden aan gezien, als men betwijfelt of Qui tandinha de resultaten zal afwer pen, die Washington zich oorspron kelijk had voorgesteld; vermoede lijk komt er een verdaging van de neteligste kwesties tot op de confe rentie van Bogota, die geprojec teerd is voor December 1947, maar op z'n vroegst wel in 1948 zal ver gaderen. Over drie der voornaamste pun ten zal men wel niet uitgepraat ra ken, nl. de eenheid van uitrusting, de modaliteiten der onderlinge hulpverlening en de kwestie van het vetorecht. (Ad 2: de meeste Amerikaanse landen willen een tweederdenmeer- derheid voor het nemen van geza menlijke maatregelen ter onder steuning van een aangevallen me delid. maar Uruguay acht een een voudige" meerderheid voldoende en Argentinië wil eenparigheid van stemmen.) Zoals op dit ene punt, verschilt men op alle ingediende en reeds lang onderzochte problemen van in zicht, om nog maar te zwijgen van de nog niet-ingediende. door de wonderlijke wereldomstandigheden, actueel-wordende problemen. GELEIDELIJK WARMER In de na-nacht op nieuw hier en daar vorming van nevel, mist of lage wolken banken, die in de ochtend snel oplos sen. Overdag zon nig en droog weer met iets hogere temperatuur. Mati ge geleidelijk iets meer naar het Oos ten draaiende wind. zoek om de Philippijnen toe te la ten tot de discussies over de Indo nesische kwestie, dat 7 Augustus verworpen werd, nogmaals te over wegen. In het memorandum, dat de afgevaardigde Romulo overhandig de, wordt er nogmaals de nadruk op gelegd, dat de Philippijnen vita le belangen hebben bij het Indone sische probleem. Aanbod afgewezen? William Foote heeft zich over zijn bezoek aan Djogja niet uitgelaten. Hij was, zegt men, naar de Republi keinse residentie vertrokken om het Amerikaanse aanbod van „goe de diensten", dat de Republikeinen als „arbitrage" hadden geïnterpre teerd, toe te lichten. In welingelichte Republikeinse politieke kringen te Batavia geeft men te verstaan, dat het antwoord van de Republikeinse regering een waardering van het Amerikaanse aanbod bevat, doch tevens de ver klaring, dat het vroegere verzoek aan de Veiligheidsraad en de aan vaarding van het Australische ar bitrage-aanbod niet te niet kunnen worden gedaan. Tadjoeddin Noor. minister van de staat Oost-Indonesië. heeft in het openbaar de vraag gesteld, of de Nederlanders wel het recht hadden zich gelijk tr steil"!!met de cen trale federale regering, die politi ële maatregelen mag nemen, in het oog houdend, dat de Verenigde Sta ten van Indonesië nog moeten wor den gevormd. Wanneer de Verenigde Staten van Indonesië gevormd ziin. aldus mr. Tadjoeddin Noor, is het van zelfsprekend. dat de federale cen trale regering het recht heeft een politiële actie tegen een deelstaat uit te voeren, die weigert zich aan de beslissingen van die regering te onderwerpen. Intussen heeft de Indonesische Republiek, naar mening van Tad joeddin Noor, het recht, zich niet meer aan Linggadjafi gebonden te achten, aangezien uit de Neder landse uitspraken duidelük is ge bleken. dat d«» Nederlanders Ling gadjati niet meer erkennen. Schermutseling in Tuin van Buitenzorg Gedurende ongeveer twee uur heb. ben een Nederlands beheerder, zijn assistent en vier leden van het Brit se consulaat met pistolen en toramy- guns tegen een gewapende bende van Indonesische extremisten ge vochten, op de helling van bet em placement van Tjiboda, ongeveer 100 km van Batavia. Het emplace ment maakt deel uit van de Botani sche tuinen van Buitenzorg. Het ge zelschap werd door een Nederlands officier en een soldaat ontdekt, toen zij aan het patrouilleren waren. Een Indonesiër werd gedurende de scher mutseling gedood. Ook gewone kaas Op de bonnen „j-02 diversen" en „3-12 diversen" voor korstloze kaas kan thans ook 50 gram gewone kaas worden gekocht; deze bonnen zijn na Zaterdag 16 Augustus niet meer geldig. cr-i •^^m-mmanonarrnttirr f i Nederlands leger actie communi qué no. 43: Het Nederlands leger actiecom muniqué no. 43 meldt: In Oost- Ja! a werd toenemende agressie cn in tilt rat ie geconstateerd in het ge bied rondom Malang. De post m Batoc ondervond hinder \an sluip schutters, terwijl enige patrouilles in deze sector werden beschoten. Op het Westelijk front van Soera- baia vonden eveneens enige beschie tingen van onze patrouilles plaats. Onze post bij Randegankocloo werd met handgranaten bestookt en op Zuid-bumatra stootte een patrouille ten Zuidoosten van Ba toeradja op een bende, die het vuur opende. De bende werd verdreven en in de richting van Republikeins gebied achtervolgd. Onze verliezen op 12 Aug. bedra gen: één gesneuveld, 16 gewonden. Het Nederlands legercommuni qué no. 44 meldt, dat bij de Neder landse pesten in Kocala, 45 km. ten Westen van Medan, zich vele L ask jars hebben gemeld De mees- ten verklaarden, dat zij gedwongen waren om dienst te nemen. Als reden voor hun overga! e voerden zij aan, dat zij met als medeschul digen beschouwd wilden worden aan de, vooral door de Pemoedas, tegen de eigen volksgenoten zowel als tegen de Chinezen en de Indiërs bedreven schanddaden. Óp Midden- Bali werden 16 terroristen gevangen genomen, waaronder 3 leden van de verzetbeweging in de afdeling Taba- nan. PRIJZEN STAATSLOTERIJ f 1000.— 5478, 20942. 21314. f 400— 1587, 14001, 816360, 18867. 21951. f 200.— 4682. 5601. 6030, 7659, 8255, 9136, 14118, 19268. f 100— 6105, 10884, 14629, 16604. 16899, 17367, 20564. „Geen vlammenwerpers cn geen Japanners" Voor het eerst is gereageerd op uitlatingen van Republikeinse zij de. Sjahrir krijgt uit Den Haag een logenstraffing van zijn andere be weringen op de persconferentie, waarop hij de Amerikanen „inlicht te", toen hij in New York arri veerde. Hij vertelde daar o mdat de Nederlandse troepen tijdens de politiële actie gebruik hebben ge maakt van vlammenwerpers. Sjahrir vertrok evenwel reeds vóór het Inzetten van de actie naar het buitenland en had sindsdien geen rechtstreeks contact meer met de Republikeinse regering, zodat liii zijn gegevens slechts uit de vrij verwarde persberichten kan heb ben geput. Da Nederlandse troepen hebben ceen vlammenwerpers gebruikt, nnch is op burgers geschoten relfs niet on hen. die in gescheur de RenubUkeinre uniformen ge kleed" varen en evenmin is ge vuurd op soldalen, die zich over gaven - Japanners De marine-brigade heeft in Oost- Jaya o.m. twee vlammenwerpers buitgemaakt. De Republikeinse ra dio heeft bij herhaling beweerd, dat aan Nederlandse zijde Japanners meestreden. De Nederlandse troe pen hebben echter 6 Japanners ge vangen en 7 gedood. De Republikeinse radio schuift de aanvallen op lijf en goed van de Chinese ingezetenen en van andere nationaliteit op rekening der Ne derlanders. Uit de verklaringen, mededelingen en protesten van de slachtoffers zelve bliikt echter on omstotelijk het tegendeel. Door de oplettendheid van een kassier van de Bank of England, die een kleine afwijking ontdekte in een vals bankbiljet van vijf pond ster ling een vinger aan de hand van de Britse maagd was namelijk iets te lang heeft men aanwijzing gekre gen van het bestaan van, naar men aanneemt, het omvangrijkste inter nationale valsemunterscomplot van de moderne tijd. Scotland Yard werkt thans samen met twee agenten van het Ameri kaanse federale recherche-bureau, ter onderzoek op het vasteland van Europa, in. verband met het in om loop zijn. van duizenden valse Ame rikaanse dollarbiljetten en Britse banknoten. Men neemt aan, dat de valse biljetten destijds op order van dc Gestapo zijn vervaardigd om als mvasiegeid te dienen. Honder den van de beste vaklieden ter we reld zouden in een „luxe-concen tratiekamp" aan dit object ge werkt hebben. Thans zouden de val se biljetten door vacantiegangers m Engeland worden binnenge bracht. Uit documenten, welke zich in handen van Scotland Yard te Londen en de Sureté Nationale te Parijs bevinden, blijkt, dat al dege nen, die aan de vervaardiging der biljetten hebben gewerkt, door de Nazi's omgebracht zouden zyn, wanneer dc Amerikaanse troepen het kamp niet by verrassing geno men hadden. Thans blijkt, dat een Partij wasgoed verloren gegaan Gisteravond omstreeks elf uur werd de omgeving van de Bovenstraat m v.m. IJssel- monde opgeschrikt door het gierende geluid van brandweer sirenes. Een rossig schijnsel van een uitslaande brand verlichtte de nachtelijke hemel en het ge rucht, dat de wasserij „De Maas", van de firma Schreuder en Trouw aan de Bovenstraat in brand stond, verspreidde zich als een lopend vuurtje. Om half tien had een der firman ten, de* heer J. M. Trouw, nog een rondgang gemaakt langs de gebou wen van de wasserij, zonder dat hem iets bijzonders was opgevallen. Even over half elf echter, zagen twee mannen, A. M. Gerritsen cn K. Vlegwaard uit Bolnes, die een café in de buurt bezocht hadden, vlammen opschieten uk het dak van de droogzolder van de wasserij. Tezamen,met de machinist van het jniiimratnniinnig Teikens wordt geprobeerd on. ter wille van haar kinderen door- ze prinsesjes onder het publiek te willen lopen. Doch zelfs toen te brengen, maar steeds weer is luisterde men niet het juist dit publiek, dat door Het publiek drong op de zijn gedrag elk plezier bederft, prinsesjes in het water na'uwe- Van elk kind, ook van een prin- lijks een meter ruimte latend sesje, is het de wens net als an* Het bleek onmogelijk op deze de re kinderen fe zijn, net als zij manier Zanger aan zee te blijven, te genieten en behandeld te wor- den. k!<en verzuchting Maluwe hadden de prinsesje, sTaldt thuis in Soestdijk een heerlijk m.- staa*>te- picniccen op het strand. Zo ge- P cgnjpehjke beurde het ook. Aanvankelijk ^VmiS w iing ,11e, Md. Zij hoordenbij ,md d vac^'tie\e"J^n de grole badgasten/cm,he, totdat Het prl„scUik jr w(l Bok J I ,X „°TZ da" IWtO't komen aan door he hinderlijk gedrm ran M verImf,m d(, primesks Pfbhete. /ie( publiek ie brengen. Echter. Hulpvaardige badgasten ver- van de wijze waarop men toont zochten de mensen rustig niet te begrip fe hebben voor de vurige blijven staan en trachtten door wens van de prinselijke ouders spel de aandacht af te leiden, hun kinderen ter wille van hen Toen dit niet hielp, vroeg prinses zelf, met rusi te laten, zal afhan- Juliana de mensen persoonlijk, gen of dit mogelijk is. 'lÉimiDiiiiiiiiiiii a Kostbaar wasgoed ging in vlammen op. bedrijf, slaagden zij er in, een auto, een wagen een hoeveelheid wasgoed uit de benedenverdieping van het brandende gebouwtje m veiligheid te brengen. Door het openen van de deuren ontstond er echter zulk een trek, dat het vuur zeer snel om zich heen greep, zodat de mannen zich niet meer naar de brandende droog zolder konden begeven. De bewoner van het voorpand zette uit voor zorg zijn meubilair op straat. Inmiddels was de brandweer ge arriveerd met twee motorspuiten en een gcreedschapswagen Hoog sloegen de vlammen uit het dak van de droogzolder toen per soneel van de autospuiten IV en V met vijf stralen van de autospuit IV dc strijd met het vuur aanbond. In het licht \an enkele schijnwerpers van gcreedschapswagen J slaagde de brandweer er na een half uur hard werken in, het vuur op de droogzolder te b'usscn. De zolder braddc echter geheel uit waardoor een partij daar opgeslagen wasgoed verloren ring. Een verbindingsgang tussen droog-, zolder en het eigenlijke fabrieks gebouw, waarin de strijkerij cn expeditie is gevestigd, hadden even eens vlam gevat. Het gebouw kon evenwel behouden worden: alleen de kap kreeg lichte brandschade, In totaal gi igen bij de brand 500 kg wasgoed cn 150 manden ver loren. Voor de gedupeerde gc/innen is het te hopen, dat zij spoedig voor het verlies worden schadeloos gesteld. Ter nadere uitwerking van de beginselen der Koninklijke rede van December 1942 en in aan- j sluiting op het staatkundig pro gramma van de overeenkomst van Linggadjati, heeft de Ne derlandse regering besloten om streeks de tweede helft van September van dit jaar een ronde-tafelconfe-entie bijeen te roepen van vertegenwoordigers van Suriname, de Nederlandse Antillen-en'Nederland, teneinde gezamenlijk overleg te plegen over de verhouding in het nieu we staatsbestel tussen deze staatsdelen in Amerika en Ne derland in het bijzonder. Ter voorbereiding wordt een gemeenschéppelijk secretariaat ingesteld. De Brits-Amerikaanse conferen tie over de steenkoolproductle van het Ruhrgebied Is gistermiddag te Washington geopend. De leiders der beide delegaties, Sir William Strang (Brittanme) en Willard Thorp (U.S.A.) verklaar den, dat zij het volkomen eens wa ren over de omvang der technische besprekingen ter verhoging van de Duitse steenkoolproductie tot meer dan 300.000 ton per maand. Gezaghebbende kringen wijzen er op dat de conferentie vooral technisch zal zijn. De twee moei lijke politieke problemen sociali satie en financiering van de Ruhr- rnij'rten worden langs vier diplo matieke kanalen behandeld. Bevin heeft zich hierover met Marshall in verbinding gesteld. Zowel Britse als Amerikaanse bronnen spreken het uit New York afkomstige bericht, dat er reeds door de beide landen overeenstem ming zou zijn bereikt om het Britse plan voor socialisatie van de Ruhr- mljnen voor onbepaalde tijd uit te stellen, tegen. De regering van Tsjccho-Slowakije heeft na de bevrijding in het kader van haar twee-jaren-plan voor economisch herstel, in Nederland een order ge plaatst voor vijf stoomsleepboten. De N.V. Scheepswerf en Machinefabriek H. J. Koopman te Dordrecht kreeg op dracht, twee van deze boten te bou wen. Een werf in Alkmaar zou de drie andere op stapel zetten. Vanmiddag is met de eerste van deze boten, die ge reedgekomen is, een plczicrvaart ge maakt rond het eiland van Dordt. Aan wezig waren onder meer de ingenieurs Zinke en Pekarek, vertegenwoordigers van het Mm. van Verkeer van Tsj.- Slowakijc. de Tsjecho-Slowaakse ge zant, dr. Erban, met zfjn echtgenote, ir. Bily, die „Oder-Schiffahrtsgesellschaft", voor wie de sleepboot is bestemd, ver tegenwoordigde, leden van de Tsjechi sche legatie, alsmede de burgemeester van Dordrecht, de heer J. Bleeker. Het nieuwe schip is gedoopt „Presi dent Benesj". Het zusterschip waarvan het casco op het ogenblik op de helling ligt, zal „President Masaryk" genoemd worden. In verband met de omstandig heid, dat de E.L.M. niet langer te Colombo kan landen, wordt de luchtpostdienst naar Indonesië loorloplg gestaakt, zo deelt de persdienst an de F.T.T. ons mede. I Onderhandelingen 7.(jn gaande, vaarvan het resultaat dient te «or den afgewacht. 1 aantal van Hitiers valsemunters - misdadige elementen uit vele lan den - na de oorlog het werk, in vre- schillende groepen, op eigen gele genheid hebben voortgezet in de Europese hoofdsteden. De jongste stroom van valse biljetten m En geland schijnt afkomstig tc zijn uit Nederland, Beigie en Frankrijk. Naar voorzichtige schatting zou voor tweehonderdduizend a dne- honderdduizen pond sterling aan valse Britse bankbijetten m om loop zijn. De Verenigde Staten heb ben tot nu toe reeds een verlies van meer dan vijfhonderdduizend pond sterling aan valse dollarbiljetten moeten boeken. Duizenden kilo's worden weer doorgedraaid Nadat de Nederlandse tuinders maandenlang in het onzekere heb ben verkeerd omtrent de levering van Nederlandse groenten naar Duitsland, is thans de definitieve uitslag van de besprekingen met de geallieerde bezettingsautoriteiten bekend geworden. He Nederlandse onderhandelaars zyn naar Den Haag teruggekeerd zonder resul taat daar het de Nederlandse rege ring uit economische overwegingen ongewenst voorkwam, aan de hoge eisen van de bezettingsautoriteiten te voldoen. Daarmee is de hoop, dat door de leveringen naar Duitsland het doordraaien van groenten zou kunnen worden voorkomen, de bo dem ingeslagen. Dit teleurstellende bericht komt op een wel zeer ongelegen moment. Tengevolge van het warme weer is de aanvoer aan de tuinbouwveilin gen zeer groot, te groot dan dat dc handel alles zou kunnen verwerken. De conservenfabriekcn kunnen wel veel, maar lang met alles afnemen. Dientengevolge worden thans weer honderdduizenden kilo's met zorg en hoge kosten gekweekte produc ten naar de mesthoop gebracht, of m een gunstig geval, als veevoeder gebruikt. Het spreekt vanzelf dat de tuinders door deze gang van za ken het meest zijn gedupeerd. Di rect na het bekend worden van het mislukken der onderhandelingen zyn de minimumprijzen verlaagd, zodat er wel minder groenten op de mestvaalt terecht zullen komen, maar daar deze prijzen meestal lig gen onder de kostprys blijft de schade voor de tuinders zeer gevoe lig. Op KLM-traject AmsterdamKarachi De Amsterdamse recherche zoekt op het ogenblik naar de dader van een brutale diefstal, die op het K. L. M.-traject Amsterdam Karachi gepleegd moet zijn. Gp deze route bleek een zak juwelen ter waarde van een half millioen gulden verdwenen te zyn. Een Belgische juwelier heeft dc juwelen aangete kend naar Amsterdam gezonden, waar zy ook inderdaad bij de pos teryen m goede staat zijn aange komen. Van Schiphol zijn zy naar Karachi geëxpedieerd. By aankomst bleek dc zak open gesneden te zijn. De juwelen waren er uit verdwenen. Waar de diefstal heeft plaats ge had is moeilyk uit te maken. Een samenwerking van de internationale recherche zal nodig zijn om de zaak tot klaarheid te brengen. Plattelandsvrouwen uit heel de wereld in Amsterdam Plattelandsvrouwen van heel de wereld zullen de volgende maand te Amsterdam in een internationaal congres bijeen komen en Nederland zal de gastvrouw zijn. Op 8 September komen 450 bui tenlandse vrouwen om over tal van vraagstukken, van gedachte te wis selen. In de congresweek zal ook een Nederlandse dag gehouden worden. Ter bestrijding van de kos ten zullen 700 poppen in Nederland se klederdracht verkocht worden. Voor het tijdvak van 17 tm. 30 Augustus 1947 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten KA, KF, KC 709 (Serie K) K-0I Brood: 800 gram brood K-02 Brood: 400 gram brood K-01 Boter: 125 gram boter K-02 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet K-03 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet K-01 Melk: 4 liter melk K-03. K-05 Melk: 7 liter melk K-01 Vlees: 100 gram vlees K-02 Vlees: 200 gram vlees K-01 Algemeen: 120 gram spijsolie K-01 Diversen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas K-02 Diversen: 1 ei. K-03 Diversen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1500 gram jam. stroop enz., of 750 gram chocolade of suikerwerk K-04 Diversen: 125 gram koffie K-05 Diversen: 50 gram thee K-06 Diversen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) K-07 Diversen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep K-08 Diversen: 250 gr. zachte zeep K-03 Reserve: 1600 gram brood. K-06 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 709 (Serie K) K-ll Brood. 800 gram brood K-ll Boter: 250 gram boter K-12 Boter: 125 gram margarine of 300 gram vet K-13. K-15 Melk: 12 liter melk K-ll. K-12 Vlees: 100 gram vlees K-01 Algemeen: 120 gram spijsolie K-ll Diversen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas K-12 Diversen: 1 ei K-13, K-14 Diversen: 250 gr. suiker boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk K-15 Diversen: 450 gr. huishoudzeep of 360 gram toiletzeep K-16 Diversen: 250 gr. zachte zeep K-17 Diversen: 500 gram bananen (voorinlevering) K-13 Reserve: 800 gram brood K-14 Reserve: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) K-16 Reserve: 600 gram bloem oï zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) K-17 Reserve: 250 gr. zachte zeep Bonkaarten MA, MB. MC, MD, ME, JUF, MG 709 (Serie K) (bjjz. arbeid, a.s. moeders en zieken) K-21 Brood: 800 gram brood 'K-21 Boter: 250 gram boter K-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet K-21 Melk: 5 liter melk K-21 Vlees: 300 gram vlees K-22 Vlees: 100 gram vlees K-21 Eieren: 5 eieren K-21 Kaas: 200 gram kaas K-21 Suiker: 250 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram chocolade of suikerwerk Versnaperingenkaarten enz. QB, QC 707 K-33 Versnaperingen: 200 gr. choco lade of suikerwerk, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz, of 400 gram jam, stroop enz. K-36 Versnaperingen: 100 gr. choco lade of suikerwerk of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Donderdag 14 Augustus worden gebruikt, met uitzondering van. de bonnen voor melk. De bonnen voor spijsolie zijn geldig t.m. 13 September a.s.; de voorinle- veringsbon voor bananen moet uiterlijk op 23 Augustus bij een de taillist worden ingeleverd. Gedurende de zomermaanden ia eens per veertien dagen een bon nenlijs t gepubliceerd. Na 30 Augustus worden de bonnen weer wekelijks aangewezen, waarbij dan o.m. de suikerbon in de twee de week van elke veertiendaagse periode uitkomt De eerstvolgende suikerbon komt dus op 4 Sep tember. Teneinde de suikervoorziening te vergemakkelijken wordt deze week een bon bekend gemaakt, rechtgevend op 750 gram in plaats van 500 gram suiker voor perso nen van 5 jaar en ouder. Op 4 Sep tember zal een bon worden be kendgemaakt, rechtgevend op 500 gram in plaats van 750 gram sui ker. Voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar worden deze week en op 4 September bonnen geldig ver klaard. rechtgevend op 500 gram suiker. De slager werkt twee dagen in zijn winkel; de rest van de week poetsen de gezellen machines en de haas werkt in de oogst. Dat is bet huidige beeld van de toestand, die in de slagerij heerst. Een omzet v.m nauwelijks Vt deel van 1038, veel hogere lasten, onMagverhod voor personeel en bonnenadmtni- stratie, ziedaar de klachten die wij vanmorgen hoorden op een perscon ferentie van d© slagersbonden. De welden staan vol vee, maar 't vfeesraniboen is minimaal, Is het wonder, dat slagers zich met bezorgdheid afvragen waar het met hun bedrijf been gaat? Te meer baart deze gang van zaken grote zorgen omdat de toestand permanent dreigt te worden. De eerste jaren zal het rantsoen niet hoven de 200 gr. kunnen stijgen. Oorzaken? Sier hts vijf procent ian het nnndzakpliikp krachtvocder wordt geïmporteerd. Dat is nog niet 'dies. Veel erger is het kwaad van le huifslachting, de smokkelarij en de zwarte handel. Waaneer al het vlees, dat op deze wy'ze aan de dis tributie wordt onttrokken voor de distributie zou vrij komen, zou ieder van ons maar liefst 300 gram vlees per week meer kunnen ontvangen met het gevolg dat aan de behoefte van het publiek (gezien de koop kracht) ruimschoots zou worden voldaan. De uitgebreide zwendel op de veemarkt en het feit, dat talrijke dorpsgenoten en hoeren mee profi teren van de 7„g. hirisslaehtinsen, onttrekt 63.000 ton eerste kwaliteit vet en vlees aan de distributie. Hier aan moet allereerst een einde ko men. Inmiddels staan de slagerswinkels schonngpvcegd en leeg. Zijn er dan slagers te veel? Zoals de stand nu is: ja. Maar belangrijker is dat er vpel te wpinig vlees wordt toegewe zen. Broodjeswinkcls schieten als paddestoelen uit de grond. De sla ger mag toezien en mot één dag wer ken per week trachten zijn bedrijf in stand te houden. Er is geen kyk op een lonend bedrijf, nog in geen jaren. Tenzij do voorgestelde sane ringsmaatregelen spoedig worden getroffen. 10.000 draagkrachtige, werklustige en geschoolde midden standers gaan anders onverbiddelijk ten onder. Aldus de mededelingen van de vertegenwoordigers der sla gershonden,.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1