HET EOTTEEDAMSCH PARGDL Egypte vraagt: 1 Sept. Britse troepen weg lis T Majoor Breimesebreiigtviër punten naar voren Moge Holland Moeien door de moed der stichters" Rotterdams haven bijzonder slecht? ENGELSE ZOEG OVER INDONESIë 11 Alexander Cadogan: Brits-Egyptisch verdrag van 1936 is geldig FAROLOSCOOP Weerbericht Djogja protesteert Joden vechten met Arabieren KLM-vliegtuigen weer op Ceylon Hij bracht de zaak aan het rollen „Er is sprake van laster en eerroof" zegt zijn verdediger Behandeling in de Raad van State Koninklijke boodschap aan jubilerende stad in Noord-Amerika Regering biedt geschenk aan Prins-regent Karei uit Congo terug Vliegtuig-ongelukken in Boekarest en Pau Op Sumatra optreden tegen groepen Rij n-Ruhr kanaal gedeeltelijk vrij Onderwijzers uit militaire dienst Bezoeker uit USA heeft het mis Commissie onderzoekt „spreiding van bezit" v Red. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam tel Ó930Q Abonnementsprlji per week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummers 0,0? *- I II I— Donderdag 14 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER Vrij. onverveerd Ultgtrv» Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankten ftmsterdomschs Bank te Rotterdam - PI Directeuri B. do Vries PI Hoofdredacteur! Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 188 De premier van Egypte, Nokrasji Pasja, heeft de Veiligheids raad verzocht te bevelen, dat de Britse troepen per 1 September uit zijn land zullen "worden teruggetrokken. Dit is de eerste maal dat Egypte een tijdsgcens stelt. Er is voor de Britten geen nieuw verdrag nodig, om het land te verlaten, zei Nokrasji. Het nieuwe systeem van collectieve veiligheid, vastgelegd in het UNO-Handvest, maakt Britse troe pen als beveiliging van de kanaalzone overbodig. Verder wordt er door de aanwezigheid van Britse troepen r voortdurend druk uitgeoefend op de Egyptische regering. Egypte kiest voor het Handvest in plaats van het Anglo-Egyptische verdrag van X936. Sir Alexander Cadogan, de Brit- Be afgevaardigde, had tevoren ge zegd: Nokrasji Pasja schijnt te denken, dat 19e eeuws imperialisme en fascisme hetzelfde is. Toen de Engelsen in Egypte kwamen, trof fen z\j cjaar een ondoelmatig despo tisme aan en slavernij. Thans be staan deze dingen niet meer en heerst er orde en recht. Op grond yan de bepalingen van het Handvest, aldus Cado gan, moet de eis van Egypte worden afgewezen. Het ver drag van 1936 ls geldig en vormt geen. gevaar voor de vei ligheid, tenzij Egypte zelf een gevaar schept door zrjn ver plichtingen niet na te komen. Sir Alexander wees de „insinua ties" van Nokrasji van de hand, dat Engeland de Soedanezen buiten de besprekingen over hun toekomst wil houden en hun zelfbeschikkings recht op de lange baan wenst te schuiven. De Engelsen hebben ge tracht te bewijzen, dat de Soedan, in tegenstelling tot de verklarin gen van Egypte, niet door geogra fische ligging, ras, taal en econo mie onverbrekelijk met Egypte ver bonden is, Ais het volk van de Soe dan gehele zelfstandigheid mocht - wensen, is er geen enkele reden zulks in de weg te staan, aldu3 Ca dogan. In de kamer heeft Nokrasji onlangs nog gezegd, dat de Soeda nezen voor altijd met Egypte zrjn verbonden, onverschillig of zij zulks wensen of - niet. Over de rol van Egypte in de laatste wereldoorlog zeide Sir Alexander, dat het naar zjjn me ning het verdrag van 1936 en niet Egypte's loyaliteit tegenover de geallieerde zaak was dat in de eer ste plaats tot de geallieerde over winning in het Midden-Oosten heeft bijgedragen. India's grote dag De 15de Augustus is in meer dan een opzicht een datum van inter nationale betekenis; niet alleen de pan-Amerikaanse conferentie van Petropolis (Braz.) zou beginnen in het Quitandinha (zie gisteren), maar de twee eerste grote brokken van voormalig Brits Indië, Hindoe' stan en. Pakistan worden dan eer. vry dominion. Deze vrijheid is met veel bloed bezegeld, hoewel de oor spronkelijke kolonisators en de vol ken van Voor-Indië tot de minst bloeddorstige elementen ter wereld behoren. Zenuwen en geloofsverschil len hebben de meeste slachtoffers gemaakt, en maken ze nog aan de vooravond van de door Gandhi, Pandit Nehroe .en Djinnah vurig- begeerde vrijheidsdag. Gandhi is de ziel en de wegwijzer van de bewe- ging geweest. Pandit Nehroe de politieke ordenaar en Djinnah de Mohammedaanse corrector. De vrij wording zelve voltrekt zich onder oppertoezicht van de Brits-konink lijke krijgsman lord Mountbatten, die tevens èen befaamd diplomaat van de beminnelijke oude school moet wezen. Om op eigen benen te kunnen staan heeft „India", het eigenlijke Hindoestan, nog een eigen grond wet nodig; vermoedelijk is men daarmede klaar tegen November 1947, waarna de gewone wetgeving moet volgen. De constituante van Pakistan wacht op de definitieve afbakening van de grenzen der Westelijke en Oostelijke gebieden, Pendjaab Bengalen. Daarmee is alles nog niet in kan nen en kruiken; de Noordwestelijke prcvincje droomt van een aparte vrijheid als Pathanistan het k half Afghaans en dissident-Mohairn medaans verder blijken ook de vorstendommen (met 600 vorsten) niet alle van zins zich by een van de twee groten aan te sluiten; het rijke Haiderabad bijv. kan zichzelf volledig bedruipen en is zeer pro- Engels, maar het ligt ingesloten. Aansluitings-, afscheidings- er splitsingsproblemen blijven dus; bo vendien: inpalmingsmoeilijkheden: zo eisen de Bengaalse muzelman nen de overwegend Hindoese haven Calcutta op. Economisch krygen de nieuwe -stans het moeilijk; de een verliest kólenmjjnen en mineralen, de ander industrieën of een haven, enz. Alle staan voor een nieuwe, zwa re tijd. Maar: vr^j! IETS WARMER Weersverwach ting geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond: Heldere nacht met nog slechts op enlsele plaat sen wat ochtend nevel. Overdag zonnig droog weer. Opnieuw iets ho gere temperatu ren. Matige Oos telijke wind. 15 Aug.: Zon op 5.22 uur. onder 20.06 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 3.09 uur. 2e tij 13.27 uur. Waarnemingen hedenmorgen te Bot terdam 8.40 uur: Luchtdruk: 766.8; wind: O.N.O. 3; temp.: 18.6; max. temp. 23.3 (4.40 gister middag): min. temp. 15.0 (hedenmorgen 5.40) Weersgesteldheid: onbewolkt. Cadogan onthulde dat tijdens de oorlog hooggeplaatste Egyptische functionarissen met de As sympa thiseerden, en de geallieerden actief tegenwerkten. Cadogan verzocht de Raad de Egyptische kwestie van de agenda af te voeren. Bij de discussie kwam alleen nog Polen aan het woord. Suchy, de Poolse afgevaardigde, beschuldigde de Britten van imperialisme, door het streven naar nationale onaf hankelijkheid van bepaalde landen tegen te werken. Polen achtte de aanwezigheid van Britse troepen in Egypte in strijd met het Handvest en vond, dat de Veiligheidsraad het recht heeft verwijdering van die troepen te eisen. Suchy meende, dat de Soe dan by zijn streven naar zelfbe schikkingsrecht diende te worden gesteund. Het was een moeilijke kwestie en Polen kon geen oplos sing aan de hand doen. Het debat werd verdaagd tot volgende week Woensdag, Een delegatie van het Soedanese onafhankelijkheidsfront is op weg naar Lake Success, waar 2dj voor de Veiligheidsraad der UNO hoopt te getuigen, te Londen aangeko men. Het is niet zeker, of de Soe danese afgevaardigden in staat zullen worden gesteld hun getuige nis voor de raad af te leggen. „Delegaties kunnen niet worden gehoord De leden van het republikeinse kabinet zullen-een protest aan de Veiligheidsraad zenden tegen het horen door de raad van de delega ties van Oost-Indonesië en West- Borneo. Deze delegaties, zeggen zij", bestaan uit hoge officiële per sonen van de"'twee staten, die niet representatief zijn voor de in de desbetreffende gebieden wonende Indonesiërs. De regering van die staten zijn niet door een plebisciet aan het bewind gekomen en staan onder controle van de Nederlanders. In de verklaring wordt bovendien nog eens het standpunt uiteenge zet. dat de Nederlanders het ge bied dat zij bij de jongste vijande lijkheden veroverd hebben, terug moeten geven en zich moeten te rugtrekken achter de demarcatie lijnen van October 1946. (A.P.) Buitengewone minister raad Vandaag is de ministerraad in bijzondere zitting bijeen gekomen. Aan het overleg werd ook deelge nomen door de leden van de com missie-generaal. HOGE PRIJZEN STAATSLOTERIJ 400: 3563 200: 6694 10995 100: 2192 2408 5410 7210 9467 11981 17852 20130 20316 Tien doden38 gewonden Sedert Zondagavond, toen Arabie ren een Joods café in Tel Avlv met vuurwapens bestookten, worden voortdurend botsingen tussen Joden en Arabieren gemeld. Tot dusver zijn 3 Arabieren en 7 Joden gedood en 12 Arabieren en 26 Joden gewend. Volgens berichten uit Arabische bron hebben Arabieren vier Joden, die in het bezit van wapens waren, te Jaffa overmeesterd en hen aan de politie overgeleverd. Gisteravond zijn alle stalletjes van een Arabische markt te Jaffa door brand verloren gegaan. De schade wordt op 20.000 gulden geraamd. Volgens de politie i$ de brand door 50 Joodse jongelie den gesticht Enige honderden Joodse vrouwen en. kinderen hebben de nacht in de grote synagogen van Tel Aviv door gebracht uit vrees voor Arabische represaille-maatregelen. De Irgoen Zwal Leoem! heeft gis teravond een verklaring gepubli ceerd, waarin beweerd wordt, dat Britse agenten en Britse wapenen in het spel zijn bij de botsingen tussen Arabieren en Joden. „Groot-Brittan- nië blijft onze voornaamste vijand", zo werd in de verklaring gezegd. In enige A -b:sche en Joodse wij ken is de a ndklok afgekondigd. Latere berichten maken melding van verdere doden cn gewonden, zowel aan Arabische als aan Joodse zijde. Ook de postdienst hervat Van officiële zijde vernemen wij, dat de luchtverbinding met Bata via via Colombo van heden af zal worden hervat. Reeds eerder hadden wij ons, naar aanleiding van het onderhavige geval, tot de Britse ambassade ge wend, waar men on., mededeelde, een bericht to hebben ontvangen, dat KLM-vliegtuigen weer op Cey lon mogen landen. De K' M wist dit te bevestigen. Ook de luchtpostverbindiag naar Indonesië is hervat. Oorlogsbodems in de West Het vormingsschip voor adelbor sten „Van Kinsbergen" en de beide onderzeeboten „Zwaardviscb" en „O 23", die gedurende enkele maan den een oefenreis maken in de West-Indische wateren, zijn in Willemstad op Curasao aangeko men. De bemanningen hebben op deze heenreis honderden telegram men ontvangen van bezoekers van de tentoonstelling „Zeemacht" te 's-Gravenhage. Het orgaan van de A.N.J.V. „Op de plaats rust'* is op de lijst van verboden geschriften voor mi litairen geplaatst. In het hele land organiseren de grote zuivelfabrieken zg. melkcursussen om te komen tot een hogere melkopbreng&t en zindelijk melken. De melk moet zonder vuil en smetstoffen aan de fabriek komen, dat wordt, tijdens het examenmelken, de deelnemers op het hart gedrukt. PRINS FERDINAND VAN SCHii- N AlCH-CAROL ATBstiefzoon van ex-keizer Wilhelm, deed aangifte van de vermissing uit zijn koffer van ju welen, die een t, aarde van twee mil- Hoen dollar vrtegenwoordigden, en aan zijn moeder, de enige dagen ge leden plotseling gestorven prinses Hermine, hadden toebehoord. Hij bracht hiermee een onfris zaakje aan het rollen, waarin zowel hij zelf als zijn zuster Caroline de 'hand schijnt ie hebben gehad De sobere vergaderzaal van de Raad van State kreeg gistermiddag aile entourage, die de spannende slotacte van een belangrijke rechts zaak pleegt te omgeven. Een volle tribune, een aandachtig college, een hartstochtelijke, ontroer de aopellant en een knap verdediger. Even over elf uur komt majoor Breunese, correct in een blauw „bur ger" costuum naar voren en de be handeling van het beroep op de Kroon tégen zijn ongevraagd eervol ontslag uit de militaire dienst vangt aan. Breunese wordt bijgestaan door dr. Kortenhorst. Slechts 4 punten, knap geformu leerd, wenst Breunese naar voren te brengen, als hij het woord krijgt. 1. Na de onstellende verwarring, die na de capitulatie ontstond, paste het tn.i, niet, dat een officier de troep in de steek liet. Dit kon ik mij als chef-staf v. d, 3e Divisie niet ver oorloven. Winkelman stemt hiermede in. 2. Géén man is door mijn toedoen naar Duitsland gevoerd. Daar ben ik nog trots op. Zelfs min. Ficvez (thans Oorlog) en generaal Koot (Binnen!. Strijdkrachten) werken onder mijn leiding door! 3. Seyss-Inquart vraagt mij: Hoe veel mannen van de N.A.D. krijg ik van u voor het Seyffard-legioen? Ik antwoordde: Niet één! 4. Ik heb de ontroering gekend, die ons sterkte toen door mijn toe doen iedere morgen in de kampen van de Arbeidsdienst de rood-wit blauwe vlag met plechtig ceremo nieel werd gehesen. De Commissie-RÖell besloot na zijn terugkeer uit krijgsgevangen schap in 1945 (Breunese nam in 1941 ontslag en. ging eigener be weging in gevangenschap) met één stem tegen géén maatregelen tegen hem te treffen. De minister van Oorlog week van dit advies af en gaf hem ongevraagd eervol ontslag. Daarna volgde de„Vicrdaagse-rel". Vervolgens bracht de Proc. Fiscaal van - het Haagse B. G. een nieuw rapport uit, dat één grote waarde ring inhoudt voor het gedrag van de majoor, maar,bij de dossier stukken treft men het nu niet aan. Het is zoek Tijdens het betoog van de raads man, dr. Kortenhorst, komen ver slagen, almanakken, notulen en brochure's ter tafel. Gesprekken met Seyss-Inquart en met collega's worden aangehaald ten bewjjze van de strijdlust en het verantwoorde lijkheidsgevoel van Breunese. Spreekt zijn openlijke rehabilitatie bij de laatste Vierdaagse geen dui delijke taal? En als dat niet vol doende is dan 2$n hier de getuige nissen van Commissaris - Kesper, Kardinaal de Jong, Mag. Stokman en Henri Hermans: allen zijn het er over eens, dat hier groot onrecht is gepleegd, ja dat er sprake is van laster en eerroof. De vertegenwoordiger van de mi nister van Oorlog, mr. M. J. P. D. baron van Harinxma thoe Slooten, bepaalt de aandacht van het colle ge bij een. aantal feiten: Het aanblijven na omzetting van ning van het memorandum van prof. Langeveld, waarin aangedrongen wordt op het aanvaarden van feite lijke lotsverbondenheid met Duits land, de aansporing, om zich aan te melden voor hun werk in Duitsland, de redevoering te Arnhem tegen het Bolsjewisme, toen Rusland onze bondgenoot was en waarin hij zeide, dat Nederland geestelijk aan de kant van Duitsland moest staan, het hijsen van een Duitse vlag. het bijwonen van een biieenkomst, waar de Rijks commissaris een propagandarede hield en ook een bataljon van de Arbeidsdienst aanwezig was, tenslot te het doen uitgaan van een circu laire, waarin stond, dat propaganda voor de Duitse S.S. diende te worden toegelaten. Dit alles deed een hoofd officier, die een eed van trouw aan de Koningin aflegde, aldus spr. De uitspraak van de Kroon zal la ter volgen. i 59 Ter gelegenheid van de overhan diging van het geschenk der Neder landse regering aan „The Nether lands museum" van Holland (Mi chigan) heeft jhr. O. Reucblin, bui tengewoon gezant en gevolmachtigd minister een boodschap van de Ko ningin aan de stad voorgelezen. Het geschenk, bestaande uit een groot aantal oud-Hollandse ge bruiksvoorwerpen, is bijeengebracht door de rijksadviseur voor de mu sea, de heer D, F. Lunsingh Scheur leer, In de boodschap zegt de Konin gin o.m. het volgende: „Het is met oprechte vreugde, dat ik en mijn volk verlangen, deel te hebben aan het feest van een ge meenschap, die honderd jaar gele den gesticht werd door de moed, het_ beleid en de trouw van een kleine groep mannen en vrouwen uit Nederland en die thans als bloeien de Amerikaanse stad met trots en eer de naam Holland draagt. Mijn kinderen bewaren prettige herinneringen aan de vriendschap, aan hun persoon en aan ons land betoond, bij het bezoek, dat zij in Juni 1941 aan Holland in Michigan hebben gebracht, bij welke gelegen heid „Hope college" aan mijn doch ter het eredoctoraat in de rechten heeft verleend. De uitnodiging om het eeuwfeest in Holland te bezoeken, die ik ont ving van een eminent lid van een Nederlands-Amerikaanse familie, heeft mij diep getroffen en ik be treur ten zeerste, dat zaken van groot belang mij hebben verhinderd de uitnodiging te aanvaarden. Gevoelens van oprechte gemeen schapszin kwamen op treffende wij ze tot uiting in Mei 3940, toen de vijand Nederland binnenviel en het de stad Holland is geweest (toenter- Op het vliegveld Meisbroek bij Brus sel is gistermiddag prins-regent Karei teruggekeerd van het bezoek, dat hij, vergezeld van de minister van Kolo niën, aan de Belgische Congo heeft ge- BracfTtTHif werd" verwelkomd doorTco- ninginmoeder Elizabeth, de- leden der regering, de voorzitters van Kamer en Senaat en het carps diplomatique, waarin Nederland vertegenwoordigd, was door de zaakgelastigde dr. H. R. van Houten en de militaire attaché, ge neraal G. J. Sas. Afdelingen van de luchtmacht brachten de prins eerbewij zen. Van de openbare gebouwen in de hoofdstad wapperde de vlag. Na zijn aankomst op het paleis ontving de prins-regent minister-president Spaak, die hem op de hoogte bracht van de toestand in het land. Drie personen zijn gedood en vijf ernstig gewond bij de mislukte lan ding van eeu vliegtuig van de Roe meens-Russische luchtvaart maat schappij C£ARF), dat de dienst Con- stantza-—Boekarest onderhoudt. Een vliegtuig van de dienst Biar ritzCannes is op 15 kin van Pan (Zuid-Frankrijk) neergestort. De pi- tijd juist bezig met de voorberei dingen voor haar jaarlijks feest), die het initiatief heeft genomen om te helpen, hetgeen spoedig daarop, in de gehele Verenigde Staten zou geschieden onder leiding van die grote organisaties, welker weldaden aan het land bewezen, voor immer in de herinnering zullen voortleven. Mogen Holland (Michigan) en de andere steden en gemeenten m het middenwesten, die een eeuw gele den door Nederlandse pioniers ge sticht zijn. groeien en bloeien door de moed en de geest van de stich ters." Het officiële Nederlandse leger- comminiqué no. 45 van heden meldt: Ir; verschillende streken op Sumatra werd politieel optreden tegen ge wapende groepen, welke het land onveilig bleven maken. Op Java werden voortgezette beschietingen met automatische wapenen en mor tieren alsmede pogingen tot infril- tratie aan het Westelijk front bij Soerabaja cn in de sector van Ma- lang geconstateerd. In de omgeving van de laatstgenoemde plaats werd veel last ondervonden van sluip schutters. Op Noord-Sumatra zijn in republi keins gebied Pankalanbranden en bybehorenden olie-opslagplaat sen in brand gestoken (by Panka- lan-branden in een olieraffinaderij van de B.P.M. gelegen Red Aneta). In het Noord-Westen van Tandjong- poera vond een botsing plaats tus sen een patrouille en. ben don, welke naar republikeins gebied werden verdreven. Op Zuid-Sumatra werd een aanval van circa 300 man op onze bezetting te Kajoeagoeng met succes afgeslagen. De Nederlandse verliezen op 13 Augustus bedroegen 8 gewonden. Een nagekomen bericht meldt, dat op het Westelijk en Oostelijk front van Semarang twee inbreuken op de staking der vijandelijkheden werden geconstateerd. Benden be schoten een Nederlandse patrouille met automatische wapenen. Het vuur werd beantwoord en de benden .werden verdreven. Het Rijn -Ruhr-kanaal tussen Duisburg en Mühlheim is voor de scheepvaart vrijgegeven. Hierdoor is het mogelijk het ver voer per schip van de steenkool van het Ruhrgebied naar Frank rijk, België, Nederland en Luxemburg te versnellen. Demobilisatie voor drie lichtingen mogelijk Onderwijzers, geboren in 1918, 1919 en 1920 komen in aanmerking voor groot vet lof of, indien zy een vrijwillige verbintenis hebben aan gegaan, voor ontslag of groot ver lof. Voor hen gelden dezelfde voor waarden als voor de vorige catego. rte, n.l. onder-officieren van 30 jaar en ouder en de korporaal en soldaten van 27 jaar en ouder. Be trokkenen kunnen, indien zü naar het onderwijs als bovengenoemd te- rugkerefi, een daartoe strek--:end verzoek om groot verlof dan wel ontheffing uit hun vrijwillige ver bintenis langs de hiërarchieke weg tot de minister richten onder over legging van een verklaring, afgege ven door het schoolbestuur, waaruit blijkt, dat zij bij het onderwijs zul len terugkeren, zodra aan hen groot verlof, dan wel ontheffing uit bun vrijwillige dienstverband zal zijn verleend. Kinderbijslag ook voor arbeidscontractanten Enige tijd geleden heeft het N.V.V. zich gewend tot de minister van Binnenlandse Zaken, met het verzoek de uitbreiding van de kinderbijslag tot het eerste en tweede kind. ook van toepassing te doen zijn op de arbeidscontrac- tantcn in rijksdienst. Thans is me degedeeld, dat zeer spoedig ejen re geling kan worden tegemoet ge zien. Ir. Carl G. Homquist van 9e we- reidhandelsvereniging uit New York heeft bij zyn terugkeer van een bezoek van drie ncken aan Europese havens verklaard, dat de haven van Rotterdam bijzonder slecht was, doordat de meeste fa ciliteiten daar ten gevolge van de oorlog verloren zijn gegaan. De toeBtand in de haven van Le Havre noemde h\j betrekkelijk goed. Verder was hg van mening dat Groot-Britlanniö en het vaste land van Europa veel meer haven faciliteiten boden dan de Atlanti sche kust van de Verenigde Staten. Wij hebben ons gehaast, naar aanleiding van dit bericht, dat via een Amerikaans persbureau in ons bezit kwam, bevoegde instanties te vragen of haar iets bekend was van een bezoek, dat genoemde heer loot én twee passagiers kwamen om Homquist aan Rotterdam zou heb- het loven. ben gebracht. (Bijzondere correspondentie.) WIE menen zou. dat het Engelse volk het Nederlandse optreden in Indonesië met een welwillend oog qadcslaat, kan door een bezoek aan Londen snel worden genezei). Na lan ge tijd is Nederland weer een „front page news" geworden, maar men kan nauwelijks zeggen, dat onze reputatie er beter op is geworden. Op persconfe renties-en in vrijwel alle toevallige bij eenkomsten waar Indonesië ter sprake komt, overheerst de afkeurende toon. Het misprijzen is zo algemeen, dat zich gemakshalve slechts uit in halve woorden en onvoltooide uitdrukkingen. Hier is kennelijk sprake van 'een com munis opinio. De Engelse openbare mening pleegt zich de laatste tijd nogal intens met Aziatische kwesties op te houden. Juist dit maakt het voor ons zo moeilijk. De laatste gebeurtenis op dit gebied betrof immers India. Hier was eert enorm vraagstuk en het is begrijpelijk, dat de wijze, waarop het opgelost werd in Londen een diepe indruk moest nalaten. Telkens weer wordt het gebeuren in Indonesië vergeleken met de houding, die Engeland in India heeft aangeno men en wij hoeven niet te zeggen, dat de vergelijking iedere keer ten ongun ste van de Nederlandse militaire actie* uitvalt. Natuurlijk, Engeland heeft ook nog wel op andere wijze problemen opgelost en dc Nederlandse gemeenschap in Londen heeft dan ook niet nagelaten 't Indonesische incident tc vergelijken met het Engelse optreden in Malakka. Maar het argument maakt op de Engelsen weinig indruk. India was Engelands voornaamste kolonie en India is met een gebaar, dat een maximum aan prac- tische berekening verborg, prijsgege ven. Onze voornaamste kolonie was Indonesië en hier had men das van ons een gebaar verwacht te vergelijken met de Engelse houding ifi India. Er is meer. Wij hadden het voor recht enkele Engelsen te ontmoeten, die een speciale studie van Aziatische pro blemen hebben gemaakt Wat hen het O.D. in Arbeidsdienst, de onderteke- meest trof ja, ergerde, was dat zij zo als zij het uitdrukten, bij de Nederlan ders een tekort zagen aan inzicht In de ernstige gevolgen, die hun actie moest meebrengen voor alle bij Azië betrokken landen. meent toch niet dat deze zaak al leen Indonesië betreft? Wat er verder oote gebeurt, er is in Indonesië een na tionale beweging, die sterker is dan vroeger en zich dan ook veel meer za! laten gelden. Daar komt dan bij. dat gij deze beweging waarlijk niet meer zo onderdrukken kunt als voor de oorlog het geval was, De wereld rondom u heen zal dat niet dulden." ..Maar dat is dan ook helemaal onze bedoeling niet," waagden wij te inter rumperen. „Niemand bij ons praat over herstel van het oude koloniale systeem." „Ach wat," viel onze Engelse vriend in, „dat lost niets op. Wat ge ook geeft, het zal minder zijn, dan ia dc huidige historische ontwikkeling nodig is en zeker minder dan de Indonesiërs absoluut noodzakelijk achten. Ge kunt dus niet vermijden, dat protest-acties worden opgezet en ge zult genoodzaakt zijn die te onderdrukken." Wij maakten een verontschuldigend gebaar. „Maar daarmee begint voor ons de ellende pas," viel nu een derde in, „El ke keer dat gij iets doet. dat de natio nalisten als onrecht beschouwen, zullen de Indonesiërs hun stem verheffen en elke keer. dat gij het verzet onder drukt, zal hun protest verdubbelen. Zij zullen zich zonder enige twijfel tot dc Aziatische broedervo'keren wen den om hulp en, voor zover zij van geestelijke aard is, zal deze hulp zeker worden gegeven. Op deze wijze wordt er een Aziatisch front gesmeed en dit front zal door uw politiek voortdurend sterker worden. Dat front 23I zich op de duur sterker tegen Europa gaan richten. Ge kunt toch wel begrijpen dat India onophoudelijk de UNO in deze zaak zal betrekken en in de UNO wor den wij dan gedwongen stelling te ne men, hetzij tegen u hetzij tegen India." Ziehier nu in dc meest beknopte vorm wat voor de Engelsen de grootste zorg uitmaakt en waarom men zo weinig waardering heeft voor onze politiek. Men heeft het gevoel, dat door ons Aziatische gevaren worden opgeroepen, die voor 50 pCt. ongedaan maken, waf zij met hun eigen politiek ia India had den goedgemaakt. En juist daarom ver oordelen zij dc vorm, waarin wij onze politiek hebben gegoten. Men vindt die veroordeling overal. Bij intellectuelen, bij politici en bij ambte naren van het Foreign Office. Laat men daar niet aan twijfelen. Nergens vindt men werkelijke steun, zelfs niet in een passieve vorm, Dat wij ccn zekere druk uitoefenden, kunnen vooral de conservatieve Engelsen nog wel begrij pen, doch dat wij overgingen tot het geweld, in zijn brutale vorm, ontsnapt aan hun politiek begrip. Maar wat ze merkwaardigerwijze het toppunt vin den. is dat Nederland aan zijn optre den de naam heeft gegeven van een politionele actie. Wat dat betreft, heeft de regering precies het tegenoverge stelde bereikt, van wat ze met deze for mulering beoogde. Ronduit werd ons door een der hooggeplaatste Engelsen gezegd; „Dat u het een politionele actie noemt, bewijst, dat u het gebruiken van tanks cn vliegtuigen blijkbaar iets heel gewoons vindt. Maar dat moet op Azië al een heel slechte indruk maken." Dit is dan de situatie: dc naam van Nederland ls de .'aatste weken op zeer onaangename wijze in opspraak geko men. Het buitenland bekijkt alles van uit zijn eigen oogpunt en vanuit de wereldbelangen cn is dus volstrekt niet geneigd onze formuleringen tc aan vaarden. Het buitenland karakteriseert de realiteit zonder enige omweg. Diplo matieke slimmigheden kunnen hieraan weinig veranderen; die worden immers alleen aanvaard van hen, die sterk zijn. Men verwacht van ons verstandige ca progressieve daden en men verwacht ze sneL Daden van dat soort zijn niet al leen nodig om het Indonesische pro bleem op te lossen, maar ze zijn vooral nodig om het prestige van Nederland to het buitenland te herstellen. Wij durven beweren, dat iedere ambassadeur van Nederland op het ogenblik naar Den Haag hetzelfde rapporteert Het bleek ons; dat de heer Hom quist inderdaad m Rotterdam is ge weest en wel in zijn kwaliteit van ingenieur, om een studie te maken van verschillende typen kademuren. Ir. Homquist is de gast geweest van het gemeentelijk, havenbedrijf, welke instelling ervoor gezorgd heeft, dat hjj alle inlichtingen ver kreeg, die hü maar wenste. Dat de technische dienst van het gemeen telijk havenbedrijf volkomen op de hoogte is met de uitrusting van onze haven cn daarvan ir, Hom quist uitvoerig zal hebben verteld, zal geen mens in twijfel trekken en daarom is het voor ons een raad sel, hoe onze Amerikaanse bezoe ker althans volgens bovenaan gehaald persbericht tot de slot som is gekomen, dat de Rotterdam se haven wat betreft de faciliteiten bijzonder slecht zou zijn. Het is waar, wat de behandeling van mas sagoed aangaat, zjjn we nog niet klaar, maar wat betreft de verwer king van stukgoederen, ook bijzon dere als autobussen, locomotieven, gedemonteerde binnenvaartschepen e.d., kunnen we de huidige goede renbeweging gemakkelijk aan. Het bouwen van nieuwe goede renloodsen vindt snel voortgang. Het is jammer, dat een dergelijk voor onze haven schadelijk bericht in de wereld is gekomen en wellicht vele Amerikanen onder ogen komt. Een tegenspraak, dat het bureau voorlichting cn publiciteit van de gemeente Rotterdam van plan is hierover te lanceren, is o.i. volko men op zijn plaats. Do ministerraad heeft aan de minister van Sociale Zaken mach tiging verleend om over te gaan. lot instelling van een commissie, welke con onderzoek zal instellen naar de vraag of cn zo ja, in hoe ver het wenselijk is, door wettelij ke maatregelen de spreiding van bezit over degrote massa des volks en een redelijker verdeling van het inkomen over de verschil lende groepen der bevolking te ba- vorderen. Het ligt in de bedoeling in deze commissie, behalve een aantal we tenschappelijke leden een 6-tal vertegenwoordigers te benoemen van de stichting van de arbeid, alsmede vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken, van Economische Zaken, van Fi nanciën en van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening en van het college van Rijksbemidde- laars. Tot Zondag mooi weer Verwacht kan worden, dat de periode van droog weer met wei nig wolken cn veel zonneschijn, nog tot en met aanstaande Zondag, zal voortduren. De temperaturen, zullen in de volgende dagen ge leidelijk nog hoger worden, maar tengevolge van de grote droogte van de lucht kan nog vrijwel ner gens onweer ontstaan. Pas tegen. Zondag wordt de kans op enkele verspreide omveersbuien wat gro ter, zo meldt het K.N.M.I, te de Bilt. 1 y J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1