Philippijnen thans toegelaten Malino-staten niet HET ROTTERDAMSCH PARCDL 6 c KI Onafhankelijkheidsf eesten in Pakistan en India Olie-opslagplaats in Priok (door sabotage?) in brand Uiteetüopeiide standpunten van U.S.A. en Rusland Vrijdag 15 Augustus 1947 Vrij. onverveerd Wil Nèderland arbitrage en onderzoek aanvaarden? Langdurig debat; Gromyko schamper Sprinkhanenplaag in Zuid-Frankrijk Britse soldaten zullen Tweede grote brand Weerbericht in paar maanden deze week vertrekken Schumacher herhaalt zijn eis: socialisatie Minister Neher in Cairo gestrand Borneose federatie thans een feit Gromyko spreekt op ironische toon. Australische boycot beperkt Nieuw-Amsterdam vertrokken Prof. Gerbrandy over de Indonesische kwestie Bakkers zullen spoedig beslissen Gevechten op de grens van twee steden Red en Adm. Lang* Haven Ut, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—t losae nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644' Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 189 Het herhaalde verzoek van de Philippijnen om aan de be sprekingen over de Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad te mogen deelnemen is aangenomen met onthoudingen van tiowjet-Unie en Polen. Hef verzoek om toelating van Oost- lndonesië en West'Borneo, door België ingediend, werd ver worpen. Hèt kreeg slechts vier stemmen (U.S.A., Groot-Brit- tannië, Frankrijk en België),de overige delegaties onthielden zich van stemming. Sjahrir kreeg voor het eerst het woord in deze vergadering. Na de vergadering heeft Van Klef fens gezegd het unfair te hebben gevonden, dat hij na Sjahrir niet het woord kon krijgen, terwijl hij een belangrijke mededeling had. Volgens welinge lichte kringen zou deze mededeling inhouden, dat de Neder landse regering bereid is onderzoek ter plaatse en arbitrage van een onpartijdige commissie te aanvaarden, mits niet onder juris dictie van de Veiligheidsraad, daar deze niet bevoegd is. Over de toelating van Oost- Indonesië en West-Borneo heeft de Veiligheidsraad 'twee uur ge debatteerd, nadat de Belgische afgevaardigde de woorden „op gelijke voet met de Republiek Indonesië" had laten vervallen. Het debat werd j pend door Co- eftige beide meningsverschillen als di deelstaten werden toegelaten. Van Kleffens antwoordde, dat de regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo zijn erkend voor wat zij zijn. nl. elk op gelijke voet met de Indonesische Republiek. „Als gjj de Indonesische Repu bliek toelaat, dan zouden om rede nen van billijkheid en recht de bei de andere staten eveneens moeten worden toegelaten". Hodgson (Australië) achtte deze beide gevallen niet van gelijke waarde. Hjj viel Van Kleffens ver klaring. dat slechts een zeer gering aantal ataten de Indonesische Repu bliek heeft erkend, aan door de volgende Tanden te* ncemenr-Syrië. Irak. Nederland. Engeland. USA en Australië. De twee deelstaten zijn daaren tegen alleen door Nederland erkend. Hodgson was echter bereid de bei de regeringen volgen" artikel (personen die op verzoek van de PAROLCSCOOP KalroWarschauMoskou j\/| OEIZAAM slepen zich de de- iV1 batten in de Veiligheidsraad voort. Bij vroegere conferenties vergeleken staan tegenwoordig of- ficieel-politieke debatten niet meer op het peil, dat respect afdwingt, ot liever: de landen die proberen de goede toon te handhaven en zich van insinuaties te onthouden zyn èn in getal èn in invloed in de min derheid. De Egyptearen handhaven hun reeds eerder, en toen in vernederen de termen vervatte eis, dat vóór 1 Sptember a.s. de Britse troepen uit Egypte verdwijnen: „geen ba jonetten meer in Kaïro!" Bij monde van Cadogan wees Engeland de insinuatie i.z. de bajo netten af. Zeker, men had te Kaïro weieens Britse bajonetten gezien, maar dat was toen noodzakelijk, omdat hoge Egyptische functiona rissen heulden met de Italianen en met de Duitsers om de geallieerde zaak te ondermynen. Met andere woorden: Cadogan gaf Nokrasii Pasja lilt op stuk. De Veiligheidsraad, betoogde Ca dogan verder, zou er goed aan doen de gehele Egyptische affaire van de agenda te schrappen, want En geland heeft een normaal verdrag met Kaïro, komt dat normale ver drag normaal na, de vrede wordt niet in gevaar gebracht, dus wat wil men nog meer? In alle vriend schap zal Engeland zijn eigen Egyptische bonen we! doppen!" Polen en Rusland -zyn Egypte te hulp geschoten, zoals zij iedereen te hulp schieten, die van mening verschilt met de oude-en-nieuwe Westerse mogendheden. Ogenblik kelijk zei de Pool, dat er een eind moet -komen aan Engelands 19e eeuwse imperialisme, en hij zei het alsof hij helemaal niets wist van de hervormingen, die Engeland in New Delhi had mogelijk gemaakt (weliswaar langzaam' en traag, doch dcgeljjk en op een lange ter mijn berekend). Vermoedelijk stemmen Polen en Rusland voor een ver-eniging (her eniging) van de Soedan met z'n Noorderbuurman. Daarmede wordt dan ineens het principe van „vrij heid voor wie om vrijheid vraagt' zomaar prijsgegeven, omdat er .iets heel anders achterzit. Als de Soe dan nl. aan Egypte wordt gehecht, wordt het Britse imperiële -verde digingsplan, dat hoofdzakelijk op Afrika gebaseerd Is (met Kenya als kern) gedwarsboomd. Wat verwacht Kaïro toch van Warschau en van Moskou?, deze verwonderde vraag ligt mede be sloten in de Engelse teleurstelling van Lake Success. Veiligheidsraad inlichtingen ver schaffen) uit te nodigen. Herschel Johnson (USA) sloot zich hierbij Gromyko zei dat een dergeliike uitnodiging betekent dat de Veilig heidsraad een ..vrije stem" krijgt aan te horen. Van Kleffens betoogde dat Oost-Indonesié en West-Borneo grote belangen hebben btf de oplossing van het geschil, wellicht meer dan de Philippijnen. Columbia voerde aan dat er alleen in de ogen van de Nederlandse regering geen verschil bestaat tussen de Republiek en de deelstaten. Hierop haalde Gromyko de brief van Nadjamoeddin aan de Veiligheidsraad aan, waarin deze zijn instemming met de politiële ac tie betuigt. Politiële actie betekent oorlog. Ziet gij nu, wie de Neder landse regering ons wil laten uitno digen? vroeg Gromyko schamper. Onderzoek gevraagd Tijdens de debatten over de Aus tralische motie over een commissie van onderzoek, kreeg Sjahrir het woord: Hij zei: Getuige de feiten blijken de Ne derlanders nooit oprecht gen vreed zame regeling met de Republiek te hebben gewenst. Alle Nederlandse actie politiek, militair en econo misch was niets anders dan voor bereiding tot agressieve actie tegen de deelgenoot van de overeenkomst van Linggadjati. Sjahrir verzocht de Raad het be vel te geven tot volledige terugtrek king der Nederlandse troepen uit alle Republikeinse gebieden "en on middellijke benoeming van een com missie der UNO om ter plaatse su pervisie uit te oefenen op de nale ving van het verzoek van de Raad om het vuren te staken De com missie zou eveneens moeten beslui ten welke maatregelen moeten wor den genomen om recht en orde te garanderen en vergeldingsacties te voorkomen, wanneer de Nederland- troepen terugtrekken. De com missie zou arbitrage moeten verle nen in alle punten van geschil tus sen Nederland en Indonesië. Sjahrir ontkende ten stelligste de juistheid van de Nederlandse be schuldiging. dat de Republiek nog 700 gijzelaars heeft. Hij beschuldig de de Nederlanders er van, dat zij de overeenkomst van Linggadjati schonden door de „marionettecsta- ten" Oost-Indonesië en Wcst-Borneo op te richten en door hun gewapen de troepenmacht te verhogen tot 30.100 boven het toegestane aantal. AJs de Nederlandse troepen worden teruggetrokken verzekert de Repu bliek de Veiligheidsraad dat zij zich verantwoordelijk zal stellen voor recht en orde in het hele Republi keinse gebied, aldus Sjahrir. Koets c.s. aangekomen De afgevaardigden van Oost-In donesië en West-Borneo, en de heer Koets die als vertegenwoordiger van het Nederlands-Indisch gou vernement mr. Van Kleffens zal bystaan, zijn gisteren in New York aangekomen. Van officiële zijde wordt er de aandacht op gevestigd dat de commissie die is samenge steld uit vertegenwoordigers van de regeringen van Oost-Indonesië en West-Borneo uitsluitend namens en in opdracht van de regeringen dier beide staten naar Amerika is vertrokken. De heer Koets die, ver gezeld van enige ambtenaren, ge lijktijdig met deze commissie is meegereisd, vertegenwoordigt al leen het Nederlands-Indische gou vernement. In Zuid-Frankrijk, vooral het ge bied van de Gironde, waar grote schade is aangericht, lijdt aan een sprinkhanenplaag. Aanvankelijk bestreed men de plaag met motor spuiten. maar thans zijn water vliegtuigen gerequireerd, die een verdelgingsmiddel uitstrooien. Deze bestriidingsmethode is zeer afdoen de gebleken. Naar schatting is in 't gebied waar de vliegtuigen geope reerd hebben. 90% der sprinkhanen vernietigd. Een zwerm sprinkhanen is dezer dagen neergestreken op de stad Lourdes, waar zij ontsteltenis onder de bedevaartgangers teweegbrach ten. Men trachtte de insecten door alarmsirenes te verjagen. Na een half uur vloog de zwerm weg. Ook zij hebben 't warm De Sophia-vereniging tot be scherming van dieren, vestigt er de aandacht op. dat tengevolge van het droge weer in vele^treken ge brek aan drinkwater voor het vee is ontstaan. Zij dringt er ten sterk ste bij de veehouders op aan, voor aanvoer van voldoende drinkwater voor het vee in de weide zorg te dragen. Alle employe's van de PTT in Chili zijn in staking gegaan. De re gering heeft het leger opgedragen de werkzaamheden voorlopig te verrichten. WOLKEJ^KRABISkR-IOEE? Amsterdam bouwt in de boogie om een oplossing te vinden voor bet woningvraagstuk en het grondprobleem. Op een fabrieksdak verrijst een,nieuw, houten kanfoorgebouwtje. DROOG, WARM WEER u Weersverwachting, tv.» geldig van Vrijdag avond tot Zaterdag avond: Heldere nacht met weinig wind. Overdag zonnig droog weer met opnieuw iets hogere temperaturen en ma tige Oostelijke wind. rrrtJ Waterstanden Rotterdams le tfj - uur, 2e tij 16.22 uur. Op de olie-opslagplaats van de Koninklijke Petroleum Maat schappij aan de haven van Tandjong priok Is een felle brand uitgebroken, naar ver ondersteld wordt ten gevolge van sabotage, pe olie kon voor een groot gedeelte gered worden. Vol gens A.F.P. Is de schade geringer dan de omvang van de brand aan vankelijk deed vermoeden. Cijfers zyn echter nog niet hekend. De brand begon in het Westelijk gedeelte van de opslagplaats en breidde zich spoedig uit over een gehele treinlading olie- en petro leumvaten. Een grote tank vlieg tuigbrandstof werd bedreigd tot de wmd van richting veranderde. Vol gens de laatste berichten loopt een oheopsiagpiaats, waar honderden olievaten liggen opgestapeld ge vaar te ontploffen. Een vliegtuig werd gebruikt voor het geven van ®,e aanwijzingen aan de brandweer. Honderden mannen vormden een schakel om de grote voorraad va ten uit de vuurhaard te redden. Deze brand was de tweede grote brand in het gebied van Tandjom Priok in de afgelopen maanden. Bi de eerste, waarbij verscheidene schepen gevaar liepen, werd een van de grootste rubberopslag plaatsen vernield. Daarbij werd eveneens sabotage vermoed. Het republikeinss Legercommuni qué van Donderdagavond meldt, dat op Madoera een Nederlandse aanval met 21 brigades aan het front by Pamekasan heftige tegen stand ontmoette. De verliezen be- dioegen aan Nederlandse znde 3 doden en 7 gewonden, aldus het re publikeinse communiqué. Op Midden-Java rukten de Ne derlandse troepen op tot op 2 kilo- 'mefcer afstand van Karanggajam. Boemiajoe bySalatlga en Gawang by Seleri werden aangevallen. Aan het meer boven Djogj'a werden verschillende verkenningsvluchten gemeld. De Indonesische vakverenigings centrale „Sobsi" heeft, volgens An- tara, een telegram verzonden aan de C.I.O. en de A.F.L. (de beide Amerikaanse vakbonden) met het verzoek op de Amerikaanse rege ring invloed uit te oefenen ten einde de instelling vèn een intei- nationale arbitrage-commissie voor Indonesië te bevorderen. Antara meldt, dat de Indo-Euro- pese organisatie „Indonesia Mer- deka" in een radiogram aan de pre sident van de Veiligheidsraad ge protesteerd heeft tegen de beschul diging van het Indo-Europees ver bond in een telegram aan de Vei ligheidsraad van dertien Augustus, waarin gesproken wordt over „het vermoorden en martelen van Indo- Europese mannen, vrouwen en kin deren". j De republikeinse strijdorganisa ties „K.R.I.S." en hebben in een radiogram aan de Veilig heidsraad de aandacht gevraagd voor „de moord cp veertig duizend inwoners van Zuid-Celebes. waar onder nog duizenden anderen ge vangen zyn gezet". Dr. A. K. Gani heeft telegrafisch aan Sjahrir in Lake Success mede gedeeld dat de Nederlanders zich niet houden aan het bestand. Hy verwijst hiervoor naar Nederlandse aanvallen in de driehoek Bandoeng CheribonTjilatjap, het doorsto ten naar Tasikmalaja, het bezetten van Tjiamis, waarbij parachutisten zyn gebruikt en de hevige gevech ten te Garoet. USA tonen zich bereid in Paraguay te bemiddelen Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Buitenland se Zaken heeft verklaard, dat Amerika bereid is te bemiddelen bij de burgeroorlog in Paraguay, wanneer beide partijen in dat land dit zouden wensen. Overigens staat de Amerikaanse regering op het standpunt, dat zij zonder meer in het binnenlands geschil niet moet intervenieren. De 'woordvoerder zeide voorts, dat, volgens telegrammen van de Amerikaanse zaakgelastigde te Asuncion rond de stad hevige ge vechten gaande zijn. Het zaken leven 3n de stad ligt geheel stil en de voedselvoorraden worden klein, i kunnen beslissen. Lord Mountbatten heeft de consti tuerende vergadering van Pakistan gisteravond een boodschap van de Engelse koning voorgelezen, waar in deze opmerkte, dat de geest van samenwerking in de toekomst de waarborg zal blijven voor geluk en voorspoed. De onderkoning zelf prees in een toespraak de goede verstandhouding met Djinnah en noemde het weder zijdse vertrouwen een goed voorte ken voor de toekomstige betrekkin gen. Djinnah dankte Mountbatten uit naam van Pakistan en verzocht hem de koning de verzekering van good will en vriendschap over te brengen. Politieke gevangenen zullen van daag worden vrijgelaten en de ge meentelijke en provinciale-.autori teiten hebben duizenden ponden sterling uitgetrokken voor een pas sende viering van de grootste dag in het leven van deze generatie van Voor-Indiërs. De eerste grote groep Britse sol daten, die Voör-Indië verlaat, ver trekt dit week'-end uit Bombay. De U.S.A., China en Eavpte heb ben besloten Ambassadeurs voor de Unie van Voor-Indië en Pakistan te benoemen, terwijl Arthur Hender- son. de Britse pnder-mim$tir_voor, Voor-Iriaië en Birma I's benoemd tot minister van Staat voor de betrek kingen met het gemenebest. Canada en Pakistan zullen hoge commissa rissen uitwisselen. „Eca der Uwen" Vanmorgen heeft lord Louis Mountbatten, in handen van sir Harilal Kama, de president van de hoge raad van de unie van Voor- Indië, de eed als gouverneur-gene- laai der Unie a/gelegd. Later nam Mountbatten de eed af van de nieuwe kabinetministers der Unie. In de raadskamer ver klaarde de nieuwe gouverneur-ge neraal: „Ik vraag u mij te beschou wen als een der uwen, die de be langen van de -unie geheel is toege daan". Voorts zeide hij, dat hii voor nemens is om volgend jaar April zyn ontslag in te dienen, daar hij van gevoelens is, dat de unie vry moet zijn om desgewenst een van haar eigen mensen als gouverneur- generaal te hebben. Dr. Radjendra Prasad, de voor zitter van de constituerende verga dering, zeide in zijn antwoord, dat de betrekkingen met Engeland voortaan zullen rusten op basis van gelijkheid, wederzijdse welwillend heid en wederzijds voordeel. Kurt Schumacher, voorzitter van de soc.-democratischc partij in Duitsland, heeft een rede gehouden, waarin hij het juist zes jaren gele den geproclameerde Atlantic Char ter een onvervulde belofte noemde. Schumacher noemde Duitsland het slachtoffer van de onenigheid on der de geallieerden. Hij keerde zich in zijn gewone scherpe vorm voor namelijk tegen de Sow jet-Unie. Hij verweet de Socialistische Een heidspartij, ondanks haar propagan da voor Duitsland's eenheid, de grootste steun te zijn voor het im perialisme. Schumacher herhaalde zijn eis: Socialisatie der basis-industrieèn in West'Duitsland en vroeg in dit op zicht van de Amerikaanse bezet ting, dat zij haar beloften waar zou maken. nl. dat de Duitsers over het bezit dier industrieën zelf zouden Mahatma Gandhi, de 77-jarige veteraan van de Voor-Indische vrij heidsstrijd, die gisteren door Pan dit Nehroe „de grootste man van onze generatie" werd genoemd, zal ter gelegenheid van de onafhanke lijkheidsdag 24 uur vasten. Britse zone Naar aanleiding van het stoppen van enige aan de grens bij Veulo aangekomen Nederlandse groente transporten naar Duitsland heeft generaal Robertson, de vice-gouvor- neur van de Britse zone, verklaard, dat de Britse overheid in Duitsland op het standpunt blijft staan, dat de voor Duitsland beschikbare financiële middelen zo efficient mogelijk moeten worden besteed. Zij laten, volgens Robertson, geen in voer van groente toe, zo lang dl daarvoor gevraagde prijs in ver houding tot de calorische waarde veel hoger is dan voor* andere levensmiddelen Het vertrek van het KLM-toe- stel PH. TAH naar Batavia is uit gesteld tot morgen. Ik hoop, dat Ik, door myn erva ringen aan de Nederlands-Indische autoriteiten mede te delen, in staat zal zyn om een beter begrip tot stand te brengen voor de moeilijk heden op vele gebieden, waarmee zowel Nederland als Nederlands-ln- dlë te kampen hebben", aldus ver klaarde minister Neher tegenover Aneta- De minister is op weg naar Ba tavia te Cairo gestrand, maar hii za! met een toestel van de BOAC naar Singapore doorvliegen. Minister Neher verklaarde, dat hij' zonder politieke instruc tie der regering naar Batavia gaat, maar hij wees op het be lang vart persoonlijk contact tussen de Nederlands-Indische en Nederlandse regeringen. Zijn reis is voornamelijk van technische aard, met het doel om verbetering te brengen in de tele- communxcaties, radiotelêX en pers- verkeer. Op het gebied van de wederop bouw wil de minister een idee krij gen van de schade in de verschil lende delen van Indonesië. ,H8 was van mening, dat er buitenlands ka pitaal nodig is voor de wederop bouw. Op 26 Augustus zal de federale raad voor Oosfc-Borneo worden eëin- staJleerd. De zelf bestuurders van Koetei, Boelongan, Sambalioeng en Goenoentaboer hebben op 12 Mei van dit jaar besloten zich te ver binden In een federatie voor de be hartiging van hnn wederzijdse be langen op sociaal, economisch en staatkundig gebied. De onderafde ling Faslr zal, eveneens aan de fede ratie deelnemen. Als voorzitter vi de raad van zelfbestuurders zal de Sultan van Koetei optreden. Hier mede is een volledige federatie van het gebied van de residentie Oost- Borneo tot stand gekomen. Textiel bij demobilisatie Dienstplichtigen beneden de rang van adjudant-onderofficier, c.q: vaandrig of kornet, komen voor zover zij tenminste zes maanden werkelijke dienst verricht hebben, bij groot-verlof m aanmerking voor een extra textieltoewijzing. Bij de voortzetting der dis cussie over de Griekse grens incidenten in da Veiligheidsraad heeft het permanente lid An- drej Gromyko (SU) stelling ge nomen tegen de conclusie der Verenigde Staten omtrent deze incidenten. De USA stellen Albanië. Bul garije en Joego-Slavie aanspra kelijk en verzoeken de Veilig heidsraad de incidenten als een bedreiging van de vrede op te vatten. Gromyko daarentegen stelde de Griekse regering aansprake- kelyk en was de mening toege daan, dat de Veiligheidsraad eisen aan de Griekse regering moet stellen, „De grensinci denten", merkte hij op. „worden veroorzaakt Joor de hevige strijd tussen enerzijds de demo cratische krachten en ander zijds de anti-democratische krachten, die om de huidige Griekse regering gegroepeerd zijn". Gromyko wees ook de resoluties an Columbia en Australië af, die volgens hem even verwerpelijk wa ren. Op de verklaring van de USA dat zij eventueel (bij toepassing van het veto-recht door de Sowjet-Unie) de zaak voor de algemene verga dering der UNO zouden brengen ging Gromyko niet in. Slechts zin speelde hij op „niet ter zak® doende dreigementen". Op ironische toon vroeg de Rus sische afgevaardigde, waarom de Verenigde Staten zirii thans wilden beroepen op hoofdstuk zeven van het handvest („bedreiging van de vrede"), terwijl zy twee weken ge- Voor centrale verwarming krijgt men brandstof Voor woningen, waar wel een centrale verwarming doch geen schoorsteenaansluiting aanwezig kan een toeslag vaste brandstof of huisbrandolie worden, verstrekt. Het daartoe nodige formulier dient bij het betrokken toewijzings kantoor van het rijkskolenbureau te worden aangevraagd en voor 1 September te zijn ingezonden. Voor de adressen van deze kantoren wende men zich tot de brandstof- fenhandel of de plaatselijke distri- butiedienst. Voor woningen met centrale ver warming door olicstook in welke wel een schoorsteenaansluiting aan wezig is, zal uitsluitend olie kunnen worden aangewezen, indien de in stallatie reeds op 1 October 1946 bedrijfsklaar was. Zo men van deze gelegenheid gebruik wenst te ma ken, dient men de distributiedienst te verzoeken om een verklaring, dat geen brandstoffenkaai t is uit gereikt. Op deze verklaring ver strekt het rijksbureau voor aard- i it ,-j i i t i olieproducten in Den Haag een ver ben overzicht si oio tijdens hei debat over de Indonesische kwestie in de gunning voor het betrekken van zes- VeiUgheldsraad te Lake Success. I honderd liter. iMen hnoHriiik zee („vrppdzame re- ffeTinfr1') voldoende achtten. Hij achtte Johnson's (USA) jong ste rede vo] „frivols taal", welke slechts geëvenaard werd door die van de Griekse minister van Bui tenlandse Zaken, Tsaliaris, die naar Gromyko's opinie meer weg heeft van een „handelsreiziger uit de provincie" dan van een minister. Uit Saloniki wordt gemeld, dat Griekse geregelde, troepen, gesteund door artillerie en luchtmacht, een Erroot offensief hebben ingezet tegen Je gueriHa-strijders nabij de berg Grammes en na hij de Albanese en Joegoslavische grens. Het doe! is Je guerilla strijders hier te verjagen, daar zij en'ge grote steden in West en Xoord-Maredonië bedreigen. De „activiteit vtn handieten" in de provincies Roemelië en Roeotië zou naar de mening der regering die. nen om het gros der geregelde troe pen af te leiden naar de operaties in noordelijke richting. Gn hp vestigde berichten zeggen, Jat de Griekse regering een bood schap van de opperbevelhebber der guerilla strijders, generaal Mark os, in handen heeft gekregen, welke boodschap de datum van stichting ener „vrije Griekse regering'* zou bevatten, n.l. 8 Augustus. Afgevaardigden van 18 vakbon den m Australië hebben besloten dat de boycot zal beperkt worden tot transporten van personeel, wa penen, ammunitie of goederen die door de Nederlanders gebruikt u-orden tegen de Indonesische Re publiek. Een gevolg van dit gewijzigde besluit Ts dat de HollandAustra- llë-iyn zijn diensten zal kunnen hervatten. Op de conferentie werd echter besloten om de federale re gering te verzoeken aan Neder lands militair personeel niet toe te staan Nederlandse schepen In Australië te laden met militaire uitrusting, zoals dat kort geleden gebeurd is in Tjibesar. Auriol en ministers op Jamboree De president van Frankrijk4 Vincent Auriol, bracht gisteren in gezelschap van de minister-president Ramadier, de minister van buitenlandse zaken Bi- dault. de minister van ouderwijs en jeugdzaken Boilleau. de minister van kolomen Moutet, de generaal De Lat- tre de Tassigny en de Nederlandse am bassadeur in Frankrijk Jhr. Tjarda van Starkenborgh, een bezoek aan de Jam boree. Nadat het gezelschap een de monstratie van de Schotse padvinders bad bijgewoond volgde er een défilé voor de vlaggenwachten van alle deel nemende naties. Vervolgens brachten de gasten een bezoek aan het tenten kamp. Jhr. Tjarda van Starkenborgh en zijn echtgenote gebruikten de thee in bet Nederlandse hoofdkwartier. Na af loop bezocht de ambassadeur de Ne derlanders ia bet subkamp „Bourgonje". In Southampton wordt kiel geverfd en nagezien Omstreeks half negen is vanmor gen de Nieuw Amsterdam van de Merwehaven naar Southampton vertrokken. Duizenden hebben langs de oevers van de Nieuwe Waterweg genoten van de aanblik van hei machtige schip, dat thans na maan denlange arbeid op de werf van de R.D.M. zijn vooroorlogs aanzien en karakter heeft teruggekregen. Helwit schitterden in het gulle zonlicht de lange promenadedekken onder de egaal zwarte romp. Prach tig tekenden zich de gele kleur van de gestroomlijnde schoorstenen en de helrode mondingen van de lucht verversers tegen het blauw van de hemel af. welk een verschil, dit als herboren schip met de verveloze, gehavende boot die op 10 April van het vorig jaar, na jaren van afwe zigheid zulk een triomfantelijke ont vangst werd bereid. Toen vreugde alom over de behouden terugkeer, nu blijdschap over het herstel van de trots van onze handelsvloot. Tegen half elf spoelden de golven van de Noordzee om de slanke neus van het schip, dat koers zette naar Southampton. Daar zal het ge plaatst worden in het King George V Graving Dock, voor het verven en nazien van de kiel. „Als elke beslissing wordt ge fundeerd op de waarheid omtrent de werkelijke verhoudingen en toestanden en op het grondwette lijk recht van het Koninklijk, kan de Nederlandse regering de we reld nog overtuigen van het feit, dat de republiek Indonesia nim mer beeft bestaan en dat alleen onder Nederlands gezag orde en welvaart verzekerd zijn. De tot nog toe genomen maatregelen van het kabinet Beel blijken slechts halve maatregelen en zij dreigen een nog grotere chaos te schep pen," merkte prof. mr. P. S. Ger brandy op in zijn gisteravond ge houden radioreden over Indone sische kwestie. „Er is slechts één mogelijkheid om uit al de verwikkelingen te ra- kenn.l. door kort en duidelijk, niet alleen met het woord-maar ook met de daad. in binnen- en buitenland, te tonen, dat Neder land het oppergezag in Neder- Jands-Indié heeft, dat al liet pra- teit 'over één republiek Indonesië dwaasheid is, dat wij onze verant woordelijkheid nooit kunnen dra gen. indien wij de millioenen-be- volking niet verlossen van hst noodlot dat haar bedreigt Laten wij onze Amerikaanse vrienden, die ons hun goede dien sten hebben aangeboden, de gele genheid geven zich ter plaatse te overtuigen, dat afrekenen met de republiek op recht gegrond en door bitters noodzakelijkheid is ingegeven," zo besloot prof. Ger brandy. Vanavond zullen in Den Haag besturen en Hoofdbesturen.^ vaa de bakkers verenigingen bijeen komen om de gerezen moeilijk- beden in hun bedrijf onder ogen. te zien. De bakkers moeten een hoger- meel prys betalen, doch mogen da broodprijs niet op slaan, hetgeen hun zeer onrede lijk voorkomt. Wanneer zij niet in de gelegenheid worden ge steld de broodprijs te verhogen, zal het niet onmogelijk zijn, dat tot de uiterste maatregel wordt overgegaan, die nfet veel min der dan een totale staking zal betekenen. Het landelijk actie-comité, dat zich met deze aangelegenheid ern stig bezig houdt, zal na de heden avond te Den Haag te houden ver gadering Zaterdagavond een beslis sing nemen, die door het grootste deel der Nederlandse bakkers zal worden opgevolgd. Omtrent* het gerucht, dat a,s. Maandag reeds gestaakt zal wordqn, konden wij nog geen zekerheid ver krijgen, dofch wel staat vast, dat de stemming onder de belanghebbenden in het gehele land zeer pessimistisch is. Uit Arabische bron wordt verno men. dat er ie Salamah op de grens wan Jaffa en Tel Aviv, een „veld slag" woedt tussen Joden cn Ara bieren. De zegsman verklaarde, dat volgens politieberichten aan beide zijden aanzienlijk veel personen vechten. Er wordt sporadisch ge bruik gemaakt' van vuurwapenen. Vanavond zal een uitgaansverbod van schemering tot dageraad in gaan. Volgens lateie berichten staat een Joodse houtopslagplaats in brand, de schade wordt officieus geschat op 100.000 pdt. st. Gistcien werden vijf personen gedood: vier Joden cn een Arabier. Leden van de Haganab, het Jood se ondergrondse leger, zijn in actia gekomen om een „doorbraak" te voorkomen. Volgens berichten uit Joodse bron worden automatische wapens en handgranaten gebruikt in de strijd tussen twee steden Jaffa en Tel Avr\ Van Arabische zijde wordt meegedeeld, dat twee Arabische semi-militaire organisa ties aan de gevechten deelnemen. De Arabische communistische partji in Palestina heeft een tele gram naar de UNO gezonden waar in zjj eist, dat het Palestijnse vraagstuk onmiddellijk In de Vei ligheidsraad gebracht wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1