Jongens gevraagd 1 C jMMü STADSNIEUWS Rumoer rond een benoeming D Vacantie in de stad Distributienieuws Vlaardingen Gemeenteraad van Rotterdam Onverkwikkelijk conflict tussen het Rijk en de Gemeente Raad achter B en W Landbouwtentoonstelling in Den Haag Holï. Mij v. Landbouw Zeventig km. per uur! Radio-programma Concentratie in de beurtvaart SCHEEPVAART SCHIEDAM NAAISTERS Leer!. NAAISTERS TORNSTERS ATELIERMEISJES .J Keerieïsteifs Vrijdag 15 Augustus 1947 In tegenstelling met vorig jaar, toen de vakantieweek er voor zorg de dat de Schiedammer verpozing "i eigen stad kon vinden e« men dus m de meeste gevallen dicht oil huis bleef, kan men momen teel \an een ware uittocht spreken nuizendeti terkken thans de stad uit om overdag hun \erticr aan tee of in Rotterdam te zoeken. In de stad ze if heerst een rust die on gewoon aandoet. De Hoogstraat cnag 4jch dan in de middaguren nogal in een druk bezoch van win kelende huismoeders, ditmaal in gezelschap van man en kinderen, verheugen doch a vorige na heerjst de rust van de vacanticdag Cp plein ens traat. Enigzitis anders is het in het Volkspark waar zij. die genoeg hebben van het reizen of zich daar nooit aan weagden. een koel plaatsje in de schaduw der hees ters hebben opgezocht en daar ge nieten van een mooi boek, of zo zii kroost en buurvrouw meenamen, hun ogen cn mond goed de kost geven. Zon of geen 7.011, maar op de zandvlakte in do Stcrrebos hol len de kimferen heen cn weer of het mats is. Onder het bescher mend oog van een enkele moeder kunnen zij zich hier naar harte lust vermaken. Een ietje gevaarlijk is het wel aan het strandbadje naast de werf Gusto, waar kinderen en ouderen profiteren van het feest dat op dit stukje Rotterdams gebied geen zwemverbod bestaat. Groot klein verfrist hier zijn ieder ïn het water van de Merwehaven of laat zijn huid in de zon de zozeer begeerde amandelbruinc kleur krijgen. Een ietwat controle voor al met het oog op öe kleinen zou hier zeker niet overbodig zijn. Te weinig stadgenoten genieten van het prachtige panorama over de rivier bij het nog gespaard ge bleven bos tussen Wilton- en werf Nieuwe Waterweg. Hier vindt enm wel één van de mooiste plek jes die onze stad momenteel biedt. In de toekomst zal ook dit stukje natuurschoon worden opgeofferd aan de steeds verder gaande indus- trialesatie-moloch. doch we mogen hopen dat dan het Nieuwe Hoofd gereed zal zijn. Wie in de gelegenheid is, moet een wandeling naar dit oude stuk je rivieroever niet verzuimen. De lange wandeling beloont zich ruimschoots. UITREIKING SCHOENENBONNEN De Di?tributïedlenst Schiedam maakt bekend, dat in. het tijdvak van 18 Aug. Lm. 23 Aug, een schoenenbon naar keuze zal worden verstrekt aan hen, wier stamkaartmimmer eindigt op het cijfer 9 voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt. Tevens zal in bovengenoemd tijdvak aan kinderen, gefa. in de maand juli of Augustus van een der jaren 1932 Lm. 1945 alsmede aan "kinderen geb. 10 de maand Sept. of Oct. 1946 een schoe nenbon worden verstrekt, doch niet naar keuze, tegen inneming van de in legvelbon 604. De uitreiking vindt plaats volgens onderstaand schema: Maandag 18 Aug. A t.m. D; Dinsdag 19 Aug. E tm. H; Woensdag 20 Aug. I t.m. M: Donderdag 21 Aug. N t.m. Q; Vrijdag 22 Aug. R tm. II; Zaterdag 23 Augustus V tan. Z. De Tweede Distributiestamkaart met inlegvel dient men mede te brengen. Het Bureau Broersvest 95 is gèopend van 9 tot 12.30 uur, en van 2 tot uur. Zaterdags van 9 tot 1230 uur. Burgerlijke Stand Gehuwd: Verstraten 25 j. en P, Penning 25 j-I J- Q- de Ruiter 23 1. en A. Goos 22 j.; P. M. v. d. Horst 23 j. en E. G. M. v. d. Pas 22 t; L. Onverwacht 26 j. en W. Brug- mans 24 j.; L. G. v. d. Hoeven 33 j. en J. M. J. K- Breetvelt 25 j.; H. D. Schol te 27 5- en C. B. v. Kurjk 24 j." M. Hogendocm 24 j. en C. Muis 25 j.; C. Jongste 38 j. en S. J. v. Logchem 35 3.; F1 J. Hamer- - slag 28 j. en E. Bult 23 j.; Th. J. Venderbos 25 i. en S. de Brnqn 20 j.; A. in 't Hol 31 j. en L Langen- bach 27 j.; W. Zwambom 24 j. en M. Herman 24 j.; J. v. d. Rurjt 28 j. en L Schippers 21 j.; W. P. van Rijswijk 28 j. en J. M. v. d. Windt 22 J. H. Smit 21 j. en J. Riet- Kerk 21 j. Overleden: M. M. Middendorp, 73 j. vr- v, W. de Vette, Dr. Nolet- straat 1; K. Busscher, 73 j., Nas- saulaan 75. rr Geboren: Anne H., d, v. H. Hey en J. K. Petiet, Prof. Kam. Onnes- laan 177; Leendert G., z. v. L. G. Hollemans en C. van t Zelfde, Snelliussingel 48; Elisabeth C. M., d v W. A. van Gelderen en M- H. Mieloo, Dr. Noletstraat 1; Maria S. <3. v. R. J- v. Yperen en A. Goaae, Boerhavelaan 1. VISSERIJ Binnengekomen van d© trawlvis- eerij VI 74 W. Hoogendijk met een besomming van l 7978. en 3 kust- viesers met een totaal van f 13S2. aan vis. Vertrokken VI. 97 P. Groe- neveld, VI. 216 A. Visser €n VL 80 Jb. van Duyn, GESLAAGDE POSTDUIVEN. demonstratie Woensdagavond zag bet zwart van de mensen, die op de Westha-, venkade bijelkaar gekomen waren om getuige te zijn van de demon stratie,'die de Postduivenverenigin gen in Vlaardingen zouden geven. Niet minder dan 16 manden met dui- .ven werden in één keer geopend en honderden duiven fladderden^ boven de haven om na een tijdje cirkelen en verkennen naar alle kanten te verwijnen om bun eigen bok weer op te zoeken. EEX VLAARDINT.SE WIELER- Het sportleven in Vlaardingen be leeft momenteel eon grote bloei. Be halve de voetbal-, 2ueni- en cricket* sporr Ttordj de athleück met succes beoefend en thans best?at bij do 1 laardingse Bond an Lichamelijke Opvoeding bet plan een wielerclub op te richten in verband niet de gro- 11? belancstellinc die voor deze sport bataat in on?e stad. Onsrefwiift M hebben de prestatie'? van Fhp Vet haak en Piet de Vries hieraan een flinke stoot gegeveu. MARKT WORDT OPENLUCHT. THEATER Ter afsluiting van de viering van de vacantieweken zal de Markt in Vlaardingen worden herschapen in een groot openluchttheater met minder dan 3000 zitplaatsen Het verkeer word* omgelegd en Zater dagavond om 7-45 uur precies begint men met hef programma. Dan wordt de uitslag van de grote prijsvraag ..Ken Uw eigen stad'1 bekend ge. maakt, draait er een Vlaardingse film, zal er muziek en zang zijn en zal de bekende voordrachtskunste naar Max Croiset, die het afgelopen seizoen reeds een bezoek heeft ge bracht aan^ Vlaardingen. het werk van John ?tcinbeck Muizen en men sen*' voordragen. OVERZICHT SPAARBANK Op I Juli bedroeg het tegoed bij de Spaarbank f 8.637.735.72. He aantal in omloop zijnde boekjes be draagt f 20.546, in Juli n„m het met ~*4 toe. Het schoolsparon hrachi f 2-439.65 op, wat ruim 600 cm leien meer is dan credurende dezelfde pe riode in 1946 werd gespaard. Het in de spaarbusjes gespaarde bedrag is f 2.790.05. officiële Publicatie De uitreiking van de bonkaarten voor de 11e en 12e periode 1947, KA/ KE 711 en de tabaks, gecombineerde cn versoaperingenkaarten Q 711 zal plaats vinden volgens onderstaand schema, Dinsdag 19 Augustus tot en met Vrij dag 22 Augustus: A, B, C: Maandaq 25 Augustus tot en met Vrijdag 29 Augustus: D, E, F, G. H; Dinsdag 2 September tot cn met Vrijdag 5 Sep tember: I, J. K. L. M: Maandag 8 Sep tember tot cn met Vrijdag 12 Septem ber: N, O, P, Q. R-: Maandag 15 Sep tember tot en met Vrijdag 19 Septem ber: S, T, U, V: Maandag 22 Septem ber tot en met Woensdag 24 September W. X, Y, Z. Medebrengen: de tweede distributie- stamkaart en de titelstrook van de bon kaart 709. Het uitreiklokaal Is geopend van 9 tot 32 uur en van 2 tot 4 uur. Onnozele kleermaker Rotterdam Vrijdag Een gezin van een kleermaker uit het Noorden kreeg enige tijd gele den bezoek van een schilder, die via een vriend dje voer, wel voor kle-4 ren- uit Amerika kon zorgen. Er werd f 600 vooruitbetaald: de le vering echter liet erg- lang op zich wachten. Btj' informatie op het poli tiebureau Bei»'singel bleek, dat men de schilder daar wel kende. Hg is gisteravond gearresteerd. Hier is de Sikorsky S 51, de hêlicoptère, die enkele degen geleden in Rotterdam per schip aankwam. De foto is gemaakt korf voor het vlieg tuig naar Nederland werd verstuurd. Eerst dachten we: 't zal wel loslopen vanmiddag. Begonnen wordt met een serie benoemingen hoogstens een kwestie van een kwartier cn dan een reeks voordrachten, die cr zo op het oog vrij onschuldig uitzien cn wel geen stof tot praten zullen geven. Met een beetje geluk wandelen uo om half drie weer op de Cool&ingel. JMis. De benoeming van een hoofdondcru yzer voor de ulo-school aan de Ilillevliet gooide roet in 't eten en 7.00 kwam er nog een dik uur by, gistermiddag in do Rotter damse gemeenteraad. Achteraf was deze misrekening niet zo heel erg verdrietig, want het is u\v verslaggever in dat extra-mirt,jc vergund geweest een blik te wer pen in de ambtelijke keuken cn heeft htf met belangstelling geluisterd naar hetgeen mr. Van Walsum (Arb.), öq vorige wethouder van Ondor- wys. de raad beeft verteld van een onvenvlkkelfjk heibeltje, dat aan het tot stand komen van de onderhavige voordracht is vooraf gegaan. Mr. Van der Grinten (R.K.) had de knuppel in het hoenderhok ge gooid. Hij wilde wel eens graag weten hoe deze voordracht was ge boren, waarom zij liefst vijf Candi da ten bevatte ongewoon veel en waarom er geen aanbeveling bij was van B. en W, De afwezigheid van wethouder Van der Vlerk, die huisarrest heeft wegens mankement aan een voet, gaf zgn voorganger, mr. Van Wal sum, die alle barensweeën dezer voordracht van a tot z heeft mee gemaakt, een schone gelegenheid een uitvoerig verslag te geven, van het rumoer, dat zich rond de per soon van de onderwijzer E. L. C. Maltha heeft afgespeeld. Het zou te ver voeren het be toog van de heer Van Walsum op de voet t© volgen. De zaak komt hierop neer, dat de gemeentelijke inspectie van het onderwijs de heer Maltha, die onderwijzer is aan de ulo-school op de HilJcvliet en gedu rende de laatste anderhalf jaar als waarnemend hoofd fungeert, Candi da at wenste te stellen cn de rijks inspectie, waar mede bij de sa menstelling van dergelijke voor drachten krach tens de wet over leg dient te wor den gepleegd, deze candrdatuur met de meeste -beslist heid afwees, om- dat zij do heer .,,Op de voor- Maltha in het ge- dracht komt ie heel niet geschikt achtte. Hier Kr. v. Walsum: Ter gelegenheid van haar eeuwfeest organiseert de ruim 12.000 leden tellen de Hollandse Maatschappij van Land- bouw, die zich over de proviacies Noord- en Zuid-Holland uitstrekt, van 2 t.m. 6 en van 8 tJn. 12 September een grote landbouwtentoonstelling op Hout- rust Deze tentoonstelling staat onder be scherming van H. M. de Koningin, aan wie, evenals aan het prinselijk gezin een uitnodiging gericht is de tentoon stelling te bezoeken. De minister van Landbouw, Visserij en Voedsclvoorzic' ning zal deze expositie op Dinsdag 2 September om 10 uur openen. Op een persconferentie, welke onder leiding stond van de voorzitter van de jubilerende maatschappij, de heer F. den Hartog, heeft de secretaris, ir. D. S. Tuynman, enige inlichtingen over deze grote tentoonstelling verstrekt. De ze legde er daarbij de nadruk op, dat men de tentoonstelling dienstbaar wil maken aan de toenadering van stad en platteland. Tussen beide bestaat een zekere te genstelling, aldus ir. Tuynman, welke niet alleen betreurd wordt, maar welke ook niet bevorderlijk is voor het zo zeer noodzakelijke wederzijdse begrip. Er is veel misverstand, nog vergroot door het feit, dat in de oorlogsjaren enige hon derdtallen boeren en tuinders misbruik hebben gemaakt van de benarde positie van de stedeling. Deze olievlek van enkele honderden is in de volksmond uitgegroeid tot duizenden, vernauwing van deze bestaande kloof is een van de belangrijkste oogmerken, die tot de in richting van de tentoonstelling hebben geleid. Er is getracht een vorm. te vin den, welke de stedeling toont hoe het platteland leeft en werkt, hoe de pro ducten worden voortgebracht. Bloemen, groenten, fruit, machines Het tentoongestelde is ondergebracht in twee grote hallen, een expositie van bloemen, groenten en fruit, zal in het bijzonder aan de Westlandse kwekers de gelegenheid geven te laten zien waartoe rij in staat zijn. Behalve in de beide hallen rullen er gedeeltelijk in de buitenlucht en gedeeltelijk in een 2000 m2 grole vliegtuighangar grote stands worden ingericht. Ruim 5000 m2 zal al leen reeds -worden ingenomen door een expositie van land- en tuinbouwwerk- tuigen. Daarbij zullen zelfs Proto-ty- pen van bepaalde buitenlandse machi nes te zien zijn. De tentoonstelling staat onder He ar tistieke leiding van de bekende kunste naar Henri Pieck. Bij een rondgang hebben wij reeds kunnen ervaren, dat de verwezenlijking van de hierboven geschetste op2et in een vergevorderd stadium verkeert. Behalve dit alles staan er in de eer ste week nog enige zeer belangrijke ge beurtenissen op het programma. De fokkerij zal namelijk niet ontbreken. Op en 3 September worden er speciale rundveedagen gehouden. Op deze da gen zal men het beste, dat de fokkers te bieden hebben, kunnen bewonderen. In verband daarmee is reeds geruime tijd geleden een nauwkeurige selectie toege past zodat men alleen de beste exem plaren op deze dagen zal zien. Daar men ons de verzekering gegeven heeft, dat de rundveefokkenj kwalitatief ze ker niet op een lager niveau staat dan voor de oorlog, beloven deze dagen de grote aandacht van binnen- en buiten land te hebben. Op dezelfde wijze zai cr ook op 3 September een schapen- varkens- en geitendag zijn, terwijl op 4 September de paardenfokkers de aan dacht zullen vragen. Op 5 September is cr een landelijke ruiterdag en op 6 September wordt de eerste week beslo ten met een concours-hippique. In de tweede week sullen alleen de beide hallen geopend zijn. De tentoon stelling zal in deze week in het bijzon der óp het bezoek van de schoolkinde ren gericht worden. Ten einde deze tentoonstelling een nog feestelijker cachet te geven, zal de toegangsweg naar de Houtnisthallen herschapen worden in een hchtallee met een verlichte fontein op de achtergrond. De ruim 12.000 leden van de jubile rende maatschappij, tezamen 153.000 ha cultuurgrond bewerkende, kunnen het eeuwfeest hunner maatschappij be zwaarlijk op een waardiger en belang wekkender wijze herdenken, dan met de inrichting van deze tentoonstelling. De mededelingen over Je opzet en de nog in aanbouw zijnde tentoonstelling wek ken immers hoge verwachtingen. botsten dus twee meningen, een kwestie, die uitgroeide tot een con flict, ter beslechting waarvan eerst het College van B. "en W. en later zelfs de minister werd ingescha keld, echter zonder het geringste resultaat. Den Haag bleef halsstar rig weigeren en aan de andere kant bleef ook Rotterdam op zyn stand punt staan. Omdat het de gemeen te uiteindelijk niets kon scheien welke plaats haar favoriet op voordracht zou innemen, besloten beide partijen de enige weg, die nog restte, in te slaan, nl. het vergelij kend onderzoek, Dit onderzoek blijkt in handen geweest te zijn van drie Haagse, onderwijsspecialisten en het resultaat is geweest, dat de heer Maltha het er het slechtst heeft afgebracht. Objectief of niet objectief deze test, waarde of geen waarde, het korf de gemeente alle maal niets schelen, de canöidatuur van de heer Maltha zou blijven ge handhaafd. Om de woorden van de heer Van Walsum tc gebruiken: al zouden er 25 candidaten aan dit onderzoek hebben deelgenomen en. al was de heer Maltha dan ook op de 25ate plaats terecht gekomen, op de voordracht komt-ie! Want de gemeente acht zich zeker niet min der deskundig dan Den Haag. Zrj heeft in de capaciteiten van de heer Maltha het volste vertrouwen. Spr. verzocht de raad dan ook met de meeste klem zijn stem op de heer Maltha uit te brengen. Het enige, dat de waarnemend wethouder van Onderwas, de heer Meertens, hieraan had toe te voe gen was de mededeling, dat het college van B. en W. het betoog van de heer "Van Walsum voor honderd procent onderstreepte. Onbevredigende toestand Op zijn zachtst uitgedrukt zo voegde burgemeester Oud er nog aan toe heeft het de rijksinspec tie aan het nodige beleid in deze kwestie ontbroken. Met het in de wet bedoelde overleg tussen rijks- en gemeentelijke inspectie heeft de wetgever gedacht aan de kleine ge meenten, ten aanzien waarvan de mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat zjj zelve niet öe beschikking hebben over ondgrwijsspeeialïsten. Dit geldt zeker met voor een stad a/s Rotterdam, die over een inspec tie beschikt, welke minstens even deskundig is als de heren in Den Haag. Hier komt de autonomie van de gemeente in het geding. (Ook de heer Van Walsum had op deze principiële kant van de zaak reeds gewezen). Het is een hoogst onbevredigende toestand zo ver- voigde mr. Oud -dat een gemeen te niet de mogelijkheid heeft de candidaat te benoemen, die haars inziens het meest geschikt is. Het bijzonder onderwijs kent deze moei lijkheden niet en is ïn de keuze ha- rer candidaten volkomen vrü- Hier klopt iets niet. Spr, besloot met te zeggen, dat Iiy liet hoogst onbe vredigend zou hebben gevonden, wanneer de raad niet in de gele genheid zou zijn geweest z$n stem op de heer Maltha uit te brengen. In zijn repliek betoogde de heer Van der Grinten, dat het niet juist Is om de heer Maltha op principiële gronden tot hoofd te benoemen. Door de procedure, die ten lange leste is gevolgd, achtte deze spre ker de principiële kant van de zaak afgedaan. Het gaat er nu om de ge schiktste candidaat te benoemen, in welk verband hij aan het vergelij kend onderzoek meer waarde toe kende dan de heer Van Walsum. De stemming had tenslotte tot resultaat, dat de overgrote meerderheid van de raad haar vertrouwen stolilo In het beleid van B. en W. De heer Maltha, nummer vjjf op de \oordrach»f vorulerl 27 en do heer R. K. llenkel, die volgens do rijks inspectie het geschiktst zou zjjn geweest, 7 stemmen. Pro ficiat meester Maltha! Miiiler kan liet wel betalen De rest van de agenda was spoe dig afgewerkt. Vermelding ver dient een opmerking van mr. Van der Giintcn by het voorstel tot het aangaan van een dading met be trekking tol; het verkrijgen van enige percelen grond en water aan cu 111 de Bergse Achterpias, Deze percelen waren vroeger Joods be zit. Het gemeentebestuur in de be zettingsjaren had er zich meester van gemaakt. Rechtsherstel eist nu natuurlijk teruggave aan de oor spronkelijke eigenaar. Dc gemeen te echter wil het eigendomsrecht uiteraard graag benouden. Dat kost geld cn in dit geval meer dan onder normale omstandigheden. Mr. Van der Grinten gaf do'wet houder in overweging de burge meester in de bezettingsjaren, mr. Miiiler. voor deze extra-kosten aan- sprakcltjk tc stellen. H\j toch zo zcl hij heeft de gemeente on rechtmatig schade berokkend en bovendien: hij kan het wel betalen ook. Wethouder Meertens deed de toe zegging, dat hij deze mogelijkheid m het college ter sprake zal bren gen. Het voorstel nopens de concen tratie van de HollandAmerika lijn ging ondor de hamer door, evenals dat inzake het toekennen van een gratificatie aan politie- en brandweerpersoneel. Ook het voor stel tot dc bouw van 188 woningen in Kralingen werd na ampele be spreking goedgekeurd. Gisteravond om elf uur, op de Rijksweg ter hoogte van de Konin ginneweg, stak een wielrijdster plot seling dc weg over. Een luxe wa gen. bestuurd door de 24-jarige ha ringhandelaar D. W. Haasnoot uit Katwijk aan Zee, die met een vaart van 70 km. per uur aan kwam rij den, remde 20 krachtig, dat hij be gon te slingeren, over een afstand van 100 drie tot vier maal. van de ene kant van de weg naar ande re. De auto sloeg over de kop en de bestuurder die eronder kwam. kreeg een schedelbasisfractuur en kneu zingen over het gehele lichaam. Hij is in het Zuiderziekenhuis opgeno men; toestand ernstig. De tweede inzittende, C. Haasnoot, 17 jaar. werd uit de auto geslingerd maar kwam ongedeerd op de weg terecht. Wie zag die aanrijding? Dinsdagavond werd in de Maas tunnel een fietser aangereden. Met een gekneusde linkerheup moest hjj in het Coolsingel-ziekenhuis wor den opgenomen. De Politie Ooster- vantstraat \erzoekt de onbekende wielrijder, die het slachtoffer heeft aangereden, zich tc melden. Het zelfde wordt gevraagd van eventu ele getuigen. VRIJDAG 15 AUG. Avondprogramma, HILVERSUM I: 19.00 - Nieuws. 19.15 „De Palestrina diorama's in Haarlem". 19.30 Kerkkoor. 19.45 Lezing. 20.00 Nieuws. 20.15 Hobo en orgel. 21.00 De Japanse capitu latie twee jaar geleden. 21.20 Resi dentie ork. 23.30 Nieuws. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Lichte muziek. HILVERSUM II: 19.00 Gram.- platen. 19.15 Ned. vrouw en de Ni- win. 19.30 Lezing prof. dr. Beek. 20.00 Nieuws. 20.05 Zangspel „Le Miroir de Jesus". 20.30 Lezing dr. G. Knutel. 21.00 Men vraagt 21,30 Buitenlands weekoverzicht. 22,15 Gram.platen. 22.40 Avondwrj- ding. 23.00 Nieuws. 23.15 Symph. concert. ZATERDAG 16 AUG. Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 9.00 Ochtendconcert 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Lichte Engelse or- Icestmuz. 11.00 Voor öe zieken. 12.00 Angelus. 12.03 Viool (Huber- mann), 12.30 Weeroverzicht 12.33 Welk boek, een goed boek? 12.38 Dansork. 13-55 Zonnewijzer. 13.00 Progr. Neü. Strijdkrachten. 13.30 Dansmuz. 13.45 Filmkwartier. 14.00 Filramuz. 14.30 Toneelkijker. 15.00 Voor de jongeren, 15.15 Piano. 15.45 KRO Kiosk. 16.00 Mtl3ette- klanken. 16.20 Reportage. 16.30 Causerie. 17.00 Voor de jeugd. 18.00 Gram.platen. 18.15 Journalis tiek weekoverzicht. 18.30 Progr, v. d. Ned. Strijdkrachten. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws. 9,30 Waterstanden, 9.35 Gram.muz. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Sport. 10.35 Liederen. 10.55 Mil. ork. 11.00 Voor de arbeiders. 12.00 Licht ork. conc. 12.30 Weeroverzicht. 13.00 Nieuws. 13.15 Kalender. 13.20 Vin- eentino Ensemble. 13.45 Jodeiplaat- jes. 14.00 Lezing. 14.15 2e Acte „Piqué Dame". 15.10 Boekbespre king. 16.05 Lezing. 16.20 Lichte muz. 17.00 Sport. 17.15 Piano. 18.00 Nieuws. 18.15 Gram.platen 18.30 Voor de jongeren. 1 iter 503. „Jongelui", sprak dc baron verder: „Tijdens onze werkzaamheden aan deze reiswagen zijn de middaguren verstreken, ik nodig jullie uit tot het nuttigen van ccn maaltijd te mijnen huize, al waar gij ook de nacht doorbrengen kunt!" Ik legde Plukkie en Daantje even uit wat de baron bedoelde, toen stapten we in en reden naar het huis van de baron. Na het eten gingen we nog allerlei kleine voorbereidingen voor dc grote reis maken, want we wilden de volgende morgen vroeg vertrekken. Daantje bekeek met de baron de landkaart, Plukkie sleep zijn pijlen en ik be gon met het inpakken van mijn koffertje, toen ik me plots bedacht. „Baron", riep ik: „We hebben nog iets vergeten, ik weet niet of mijn ouders het wel goed vinden, dat ik op reis ga!" De baron bedacht zich geen ogenblik, we sprongen weer ïn dc auto en reden dadelijk naar de stad. Mijn ouders hadden eerst een boel bezwaren, maar de baron legde uit dat het zo goed voor mijn aard rijkskunde was en dat hij goed op me zou passen, iets wat ik wel wat overdreven vond, ik was oud genoeg om op mezelf te letten.„Tja", zei mijn moeder: „Dat jong van iOtis schijnt avonturen- bloed te hebben, we kunnen hem niet thuis hou den". Zo werden dus de laatste moeilijkheden uit de weg geruimd en de volgende morgen om een uur of vier smeet baron Adriaan, de deuren van zijn garage open, laadde Daantje, Plukkie en mij •in zijn auto en begon de reis naar het Zuiden, op zoek naar de schatten van ridder Dagobert! „Alkmaar Packet" treedt eveneens toe In aansluiting op het onlangs versrlienen bericht, omtrent de op richting van de vennootschap „Ne derlandse Beurt vaart unie" door de NA'. „Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij" (Hunze- boten) gevestigd tc Groningen en dc „Koopvaart" N.V. gevestigd te Rotterdam, kan thans worden me degedeeld, dat met ingang van 1 September 1947 de N.V. Maat schappij „Alkmaar Packet" ge vestigd le Alkmaar, als dorde ven noot tot deze vennootschap zai toetreden. Aldus breidt de „Nederlandse Beurt vaar tunie", welke zoals be kend gevestigd is Maaskade 64 Rotterdam, haar belangen aan- zienlijk uit, waardoor haar stre ven, het brengen van meer een heid in de bcurtvaart tot voordeel an verladers en ondernemingen, wederom een stap verder komt. Wegens het samenvallen van het intcr-gcallieerde militaire ten- nistournooi tc Ostende met onze nationale kampioenschappen zal Van Swol niet in dit laatste tour- nooi uitkomen. AANGEKOMEN schepen Travancore Goüienburg Cornelder Lekhaven stg,; Erika Bremen per sib. Ganges naar Vlaardingen: Siork Lon den v.a.m. Merwchav. stg.; Springwood Londen Anth. Veder IJselhav. stg.; Leontios Baltimore alg. kolen cotnp. Waalhav. kolen-, Mecklenburg Harwich Hoek van Holland; Olivlan Coast New castle Burgei IJselhav. stg.; Ellen Abo N.B.K. Merwehaven hout; Thomas J. Jarvis Houston Buys Maashav. graan: Guenoie Rouaan van Ommeren Kral. Veer ledig; Bebo Teigomouth Schellen Waalhaven, klei; Walcnburgh Hamburg Muller Merwehav. stg. 15 Aug. Mira Amsterdam fumess Merwehav. ledig; Taurus Boston (1.) Koudijf. Maas sluis ledig: Vienna Harwich 'Hoek van Holï.; Prague Harwich Hoek van HoII.; Empire Wansbeck Harwich Hoek van HoII.; Franscesco Barbaro Newcastle Muller Waalhav. ledig; Notion K. Carey Baltimore Rott. Oceaan Maashav. kolen; Oranjepolder Londen Muller Parkhav. stg.; Hildegaard Yxpila Maurits Dor drecht hout. Piihamn (ex Glento) van Antwerpen: Van Ommeren Waalhaven, ledig; Irwell Goole Hud'-g en Pieter Lekhaven stg. VERTROKKEN SCHEPEN 14 Aug. Sambre Parijs; Kedoe Batavia; Hing StoockhOlm via Antwerpen; Roelf Bil bao- Corrnoran Antwerpen; Tonto Tri nidad; Smgvalla Einden; Tyro Dublin; Empire Parkeston Harwich; Oranje Nassau. 15 Aug. Kio de Ares Huelva; Ellinor Stock holm. De wind is Noord Qost, flauwe koel te. kalme zee. helder. British Commando Falmouth voor orders; Nieuw Amsterdam Sauthamp- ton" SCHEEPSBEWEGINGEN- Audacia 13 v. Weston Point naar Par; Ariadne 13 te Mulzuna; Actief 12 v. Hernosand te Hartingen (verb.)Adlnda <j van Pladjoe naar Mirl. Agamemnon 8 van Aruba n. Curacao; Amstelstad 14 van Bordeaux n. Dakar; Aalsum 14 te Suez thuis; Alamak 14 van Antwerpen te Fernambuo; Alcinous 13 van Suez New York Singapore; Al- dabi 18 te Antwerpen verw. van Buenos Aires; Aar dijk p. 14 Lizard via Antwer pen n. R'dam; Alpherat 14 op 280 mijl West van Land's End New Orleans L(Axeldijk P- 15 Vlissingen, Londen Antwerpen; Andijk wordt 15 om 17 u. van Antwerpen te R'dam verw.; Agiena 14 van R'dam te West Hartlepool; Al- garve 14 van Antwerpen, te Oporto; Audacia 14 van Runport te Par. Boandaris 13 v. Mendal n. Lannk; Bermna 13 van Odense n. Kopenhagen; Bess 16 van Oslo te R'dam verw. Bosfontem 14 van Southampton naar Antwerpen; Belanta (K.P.M. convooi) p. 14 St. Vincent. Crelghton Victory 19 van New York te R'dam verw.; Clavetla 7 te Miri; Corrnoran 15 van R'dam te Antwerpen. Cohstantia 7 van New York n. West Indié; Congostroom 14 van Accra naar ^Dtcto 12 van Aden n. R'dam; Dick Lykes 28 van New Orleans te R dstn verw.* Durward 16 van Grangemouth te E'dam verw.; Doros 7 te Curacao; Dido 10 van Barranquilla n. Curacao; Depa 13 te Londen. Delft p. 14 Dun genees Antwerpen ^Eben^Haëzer 13 te Limhamn; Edwin Abbey 0 van Lovisa te Helsinki; Ermna 12 te Singapore. Fennia 15 v Antwerpen te R'dam verw.; Fiat 13 te Lohdcn; Frejc 13 te Londen. Farmsum 15 van Antwerpen te Genua verw Gadila n. Shanghai 13 op 21 N. en 121 O Grootekerk lag 13 op de rede te Macassar, Glengarry 12 van Marseille n. R'dam; Governor Bibb v. Mobile n, R'dam 12 1e Londen; Ganymedes 11 te San Antonio. Gadila 15 van Singapore te Shanghai verw. Hugo de Groot 13 ie Belawan Deli; Hercules 13 te Alexandrié; Hedel 12 van R'dam te Montreal; Heemskerk 13 van Cftnstmchamn n. Lysekil; Houtman 13 van Wcrkonbach n. Dordrecht; Har- pefjell 11 van Toronto n. R'dam; Helder 11 te Taleahuano; Hada 22 van Houaan n. Kopenhagen. Hugo de Vries 13 te Manilla uit. Ittersum 13 van Santos n. Montevi deo; Innaren 20 van Loanda te R'dam verw. vertrok 9 van Dakar; Irene s Embirlcos 24 van Rosario le R'dam verw.; Ino 9 te La Guayra. Ins 13 van Oporto n. Lissabon. Jaarstroom p. 14 Las Palmas. Kaap Falga 14 te Limhamn; Kwiek 13 te Kopenhagen; Knox Victory 13 van New York n. R'dam. Kamerlingh Onnes 14 van Aden naar New York; Kertosono 30 te Port Ar thur; Helbergen verm. 15 van La Gou- lette naar Umuiden. Luna 8 van Curacao n. Guanta. Lombok 14 te Port Swettenham; Lut- lerkerk (ex Thorbccke) p. 14 Beachy Head; Larcnberg 14 van Kaapstad te Port Elisabeth. Malacca van Cebu n. R'dam 12 te Port Swettcnhm; Maria Stathatou 12 van Buenos Ayres n. R'dam: Marpessa 7 te Miri; Manoeran 10 te Cebu; Madoera 11 te Portland (Oregon); Muron IS van Louden n. St. Briene. Marinier 35 van Umuiden n. Oporto- Maaskerk 15 te A'dam; Manekerk 12 van Karachi n. Bedt Bunder; Manoe- ran 33 van Cebu n. Pacific kust; Ma doera 9 te San Francisco; Mulderkerk 11 van East London te Durban, Nicuwaal 13 van Kopenhagen n. Na pels; Nampa Victory van New York n. R'dam 13 tc Antwerpen; Nordnes 11 v, Aden n. R'dam. Othon 12 van Baltimore n. R'dam; i Osevin 17 van Stockholm te R'dam ver wacht; Oud Beyeriand pass. 14 VMssm- gen n. zee. Oranjefontcin 14 van A'dam n. Zuid- Afrika. Plato 6 te Curagao; Paula 11 van Pulo Samboe n. Pladjoe; Prinsontljn B te Curacao. Polydorus 10 te Batavia; Poeloe Laut 11 te Soerabaja; Prins Willem van Oran je 13 van Montreal n, Antwerpen; Po lyphemus 14 van Falmouth te Liver pool. Rijnland 10 te Rosario. Radja 14 van Palembang te Soengei Getong; Ruys 14 van Batavia n. Singa pore. Stad Arnhem 13 van Carthagena naar R'dam, alwaar 20 of 21 verw.; Slesvig 12 van Battle Harbour n. R'dam; Sorius (Noor) 18 van Bergen te R'dam verw.; Sonja 15 van Londen te R'dam verw.; Saidja 11 van Pulo Samboe n. Pladjoe; Sommelsdijk 13 te Batavia. Sloterdjjk p. 35 3 uur G.M.T. Fim- sterre; Samarmda 12 Zamboanga 17 te Sabang verw.; Sarangan 12 te Calcutta; Salatiga 14 vari Colombo CalcuttaRot terdam; Stad Haarlem 14 van R'dam to Bagnoli; Stad Schiedam 14 van Gibral tar n. Amsterdam; Straat Malakka 13 van Mombassa n. Penang: Sweelinek 14 van Madras n. Rangoon; Stad Maassluis 13 op 34.25 N. cn 1.43 "W.; van S£ax Montreal—A'dam. Theseus 13 van Messina n. Palermo; Twente 13 van Kalmar n. Poole, Tjimenteng 11 van Macassar n. Ballk- papan; Tiberius 13 p, Gibraltar; Tegele- berg 12 van Buenos Aires te Santos. Veendam 15 nam. 4 uur van R'dam a. New York; Vulcanus 13 van Lissabon n. Antwerpen. Valerius 33 van Batavia n. Soerabaja. Weltevreden VH 12 te Gothenburg, Westland 14 van Montevideo n. Am sterdam; Waterman 14 van Tilbury to Oslo; Winterswijk 14 van Kaapstad te Port Elisabeth. Zijpe 13 te Colchester; Zeeland (Rott. Lloyd) 13 t Soerabaja. Zeeland p. 15 3 uur G.M.T. Finisterre; Zeehond 13 van Cristobal naar Curacao. VAAR WATERDIEPTEN PannerdenIJsselkop 1.95; Dsselkop— Malb. Haven 1.80; Malb, HavenWijk bij Duurstede 1.40; Wyk bij Duurstede- Vreeswijk 1.60; IJsselkopDoesburg 1.50; Doesburg—Zutphen 1.65; Zutphen —Deventer 1.95: DeventerKaterveer 1.95. Waterh. bij Arnhem 6.67-2; Wester voort—Pley 7.312; minste waterdiepte Waal 2.55; Keulen 56—2. RIJNVAART LOBITH, gepasseerd 13 Aug. Stroom afwaarts: Atla, Ascona, Theodora, Ca» stüia, Louis, Pasteur, Fata Morgana, Baroma. alle R'dam: Sully. W. v. Drie! 50, Hendrik, Passwang, Paueil. alle Dor drecht; Constant, Arnhem; Bastina Adrlana. Veghel; de Hoop, Tilburg; Klaluitja. Groningen; Amicitia Maria, beide Nijmegen; Enjo. Doesburg; Jo hanna, Rika, Hlllegonda 2, alle Utrecht; Pius X, Culemborg: St. Maria, Alphen a.d. Rijn; Cosmopohet, Den Haag; Wee- chertje, Leiden; Tiny, Zaandam; Ex celsior, Puttershoek; De tijd zal 't leren, Gouda; Pax. Berentien, beide Lopper- sum; de Betuwe, Vlaardingen; Avond ster, Alblasserdam; Maria, Wagenlngen; Cunegonda, Loblth; Stad Brussel, Wer- na, Arizona, Mannga, Adwil, Charles. Jeri, Lena, Leon. Marignano, Ticino, Irene, Desir. Lodewicus, Oriënt, Labort Rupel 2, Jeanne, Vredenburg, Gerardina Maria, Marconi, Joseph. Lisette. Damco 41, Codam 68, President Crozier, Fulda, Pharailda, Pierre, Yolanda. Moanda, Alcedo, Jolande, Trajea, Ilse, Fluviale *26, alle België, N.V. Banket- en Biscuitfabriek C. NIEMANTSVERDRIET ZONEN le Maasbosstraat 33, Vlaardingen. MIES VAN ROSSUM, HANDWEVERIJ, vraagt- NETTE MEISJES als leerling. Ten minste 17 jaar Aanmelden tot 6 uur Korte Haven 4, Schiedam, GEVRAAGD CORSET-INDUSTRIE „WIDILJA" Van Swindenstraat 55b Ombouw 35-; baby-com mode 40.-. Edisonstraat 31 a, Schiedam. Te koop: v.o. kinderwagen, jn prima staat, ook genegen te ruilen voor in prima staat zijnde wandelwagon. Na 19 uur. De Jonge. Hal- leystraat 46, Schiedam. Te koop; naaimachine. Br. bur. van dit blad. Gcvr.: net meisje v. dag of dag en nacht, goede behan deling. 4 pers., veel vrij. goed loon. Br. no. S 2112 bur. van dit blad. Wie ruilt vrij benedenwo ning vo°r_ bovenwoning

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2