INDISCHE BOEDELSCHEIDING; resultaat van een politiek Weer twee tinmolens naar de Oost vertrokken 'n Feest van de dans onder de bomen van het Park FactoryKolonie, Keizerrijk, Dominion Interzone finale voor de Davis Cup Eerste resultaten volkstelling Binnenkort publicatie te verwachten Maandag volgt nog een derde Dijk doorbraak te Amsterdam hsidm ik.... W ereldkampioenen Student schaakte zijn meisje demonstreerden .Vrijdag 15 Augustus 1947 3 Op het ogenblik, dat de Britse regering in India de macht overgeeft aan de regeringen van de zelfstandige dominions Hmdoestan en Pakistan, wordt de defintieve scheiding van Hin does en Moslems voltrokken. Maar de langdurige, steeds weer oplaaiende strijd, die zich tijdens de Britse heerschappij heeft ontwikkeld, zal ook nu, na de verdeling van India, niet geheel ten einde zijn, want de Hindoese en de Mohammedaanse be volking is zo vermengd, dat het trekken van een duidelijke grenslijn niet meer mogelijk is. De grenzen tussen de dominions zijn nog niet geheel afgebakend, en er zijn nog kwesties genoeg waarom de beide partijen in confJict zouden kunnen komen. VANNACHT zyn in Londen, op het ministerie voor India de laatste belangrijke stukken getekend, die de overdracht der macht van Groot-Brittannië aan de twee nieuwe dominions,de Unie van India en Pakistan, tot een voldongen feit maken. De gebruikte tafels en stoelen droe gen het wapen der vroegere Oost-Indische Compagnie, die met de koninklijke goedkeuring van Koningin Elizabeth om streeks 1600 door avontuurlijke kooplieden werd opgericht. Na anderhalve eeuw „vreed zame handel" der compagnie, nam het parlement het toezicht op de Indische aangelegenheden over. Toen de Fransen in India verslagen werden, .bleef de com pagnie niet slechts een handels onderneming, doch werd heerseres over uitgestrekte gebieden. Na het bedwingen van een opstand kondigde Koningin Victoria in 1858 aan, dat de Kroon de direc te regering zou overnemen. In 1876 werd India een Keizerrijk. Sedert de jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde zich de nationale beweging. In 1908 ont stonden de eerste Indische verte genwoordigende lichamen, met een zeer beperkt kiesrecht. Tij dens Wereldoorlog I besloot het Britse Parlement uitbreiding te geven aan de middelen tot zelf regering. Dit werd ten dele ge realiseerd in de India-wet van 1919, maar onvoldoende volgens de Indische nationalisten. Er kwam een periode van grote onrust, waarbij Gandhi als leider naar voren trad. In '28 werd de commissie-Simon naar India ge stuurd, en in 1935, na zeven jaar onderhandelingen, conferenties en verdere onlusten, kwam het tot de tweede India-wet, die tot gisteren het statuut van het kei zerrijk was. De wet voorzag in de vorming van een Indische fe deratie. De instelling daarvan stuitte echter op de tegenstand der vorsten, .die trouwens de ge hele onafhankelijkheidsbeweging slecht gezind waren, omdat zij niet wensten dat hun staten ïn een nationale staat zouden op gaan. Een nieuwe periode van onderhandelingen werd door de oorlog afgebroken, daarna weer voortgezet, tot Lord Louis Mountbatten dit jaar als onder koning naar India vertrok en binnen twee maanden met de In dische leiders tot overeenstem ming kwam over de vorming van twee dominions, het Mohamme daanse Pakistan en het Hindoese India. Mahatma GANDHI Vader der Vrijheid Donderdag ving te Montreal de wedstrijd AustraliëTs. Slovakije aan in de mhnrone finale voor de Davis Cup. tiet eerste enkelspel werd gcwonni-n door Joh. C. Brom- wicli (Australië), die Vladimir Cer- nik (Ts. Slovakije) sloeg met 6—1, 6—1, 6—1, De Tsjech Cernib, die klaarblijke lijk erg aan plankenkoorts leed, was geen partij voor de geroutineerde Bromwicb. In het tweede enkelspel won Ja- roslav'Drobny (Ts. Slovakije) met 6—3 6—4 4-^-6 6—4 van Dinny Pails (Australië), na de eerste dag istde stand dus gelijk. Elk der beide dominions heeft sterke minderheid van de bevolking van de ander. Pakistan bestaat zelfs uit twee delen, waartussen in een strook van honderd kilometer breed te het gebied der Hindoes ligt. Hin doestan, met 562 Indische vorsten dommen, die nog niet weten, waar zö heen moeten en of zij zich geheel zelfstandig zullen maken, is nog meer verdeeld. Er zal dan ook voor lopig wel genoeg aanleiding bestaan om de politiek-religieuze hartstoch ten steeds weer uit te leven; vooral in de grote steden, waar de bevol king zeer gemengd is. Deze voortdurende moeilijkheden doen de vraag rijzen, hoe een zo grote vijandschap tussen Hindoes en Moslims eigenlijk is ontstaan. Gaat het hier om twee volkeren of rassen, wier karaktereigenschappen het samenleven zo bemoeilijken? Neen! De Hindoes en Moslims van de Indische provincies behoren tot hetzelfde ras en hetzelfde volk. On geveer 98% van de Moslims zijn... Hindoes. In de loop dei' eeuwen zijn zij tot de Islam overgegaan, nadat, ongeveer in de 11e eeuw, de Islam in India vaste voet gekregen had, maar de Hindoe-traditie bleef de zeden cn gewoonten bepalen. Ook taal en schrift bleven voor beide godsdienstgemeenschappen, die in vrede naast elkaar leefden, dezelfde. ■iL Mohammed Ali DJINNAH Pakistan Pandit Jawarlal NEHROE Hindocstan Het verschil lag alleen in de reli gieuze riten en tempels. Van gods dienstoorlogen was geen sprake. Verscheurde eenheid 'T'OEN in 1885 de, met Groot- Brittanië samenwerkende, „Pan- Indische Congres~artij" opgericht werd, waren de vertegenwoordigers hiervan zowel Hindoes als Moham medanen. Zij beraadslaagden or vreedzame wijze en namen tezamen belangrijke besluiten. Het stond destijds iedere Indiër vrij op een Hindoe of een Moslim-candidaat te stemmen. Pas toen in het begin van onze eeuw extreme kringen van de Congrespartij tegen de Britse heer schappij agiteerden, en de drang naar onafhankelijkheid sterker naar voren kwam, ontstond de politieke splitsing. Aangezien deze tegen Groot-Brittanië gerichte strijd slachtoffers eiste, voerde de Britse regering het parlementaire stelsel in en begunstigde de vorming van een tweede partij, die tegen de Con grespartij ingesteld was en die in 1907 werd opgericht de Moslim- Liga. De nieuwe partij, die men als op positie tegenover het onafhankelijk heidsstreven van de Congrespartrj wilde stellen, werd er toe gebracht om in haar vertegenwoordiging het religieuze element als basis te aan vaarden. Daardoor kozen van 1907 af Mohammedanen nog slechts Mo hammedaanse en Hindoes alleen Hindoese afgevaardigden. Op deze kunstmatige wijze werd een princi piële splitsing van het land ge bracht/ die sedertdien steeds verder doorzette en thans zo onoverbrug baar is geworden, dat beide par tijen het land liever in twee Britse dominions verdeeld, dan verenigd met volledige onafhankelijkheid be kroon zien. Hindocstan India [jOCH kan men in de houding van de beide partijen een zeker verschil opmerken. De Moslim-Liga legt namelbk meer de nadruk op het onderscheid ten opzichte van de Congrespartij. Vooral de leidende Mohammedaanse burgers maakten gebruik van de religieuze tegenstel ling, waardoor zij de Hindoes van de leidende plaatsen in handel en - industrie menen te kunnen verdrin- I te leggen. Lord Louis MOUNTBATTEN De laatste Onderkoning gen. De Congrespartjj daarentegen wilde steeds de vertegenwoordiging van alle Indiërs vormen. Zonder uit zondering. En ook thans nog zeg gen de lotdende Hindoes, dat het Congres dc nationale vertegenwoor diging van geheel India is. Het was Pandit Nehroe. die steeds weer ver- Klaarde, dat de Congrespartij alleen in de verdeling toestemt om ten minste de onafhankelijkheid van Hindoestan te verkrijgen, als begin voor de bevrbding van geheel India. De Britse regering heeft dit stand punt th-»ns onderstreept door Pa kistan als een afsplitsing van het oorsnronkelijki India op te vatten, en niet beide dominions als een ver deling. Maar deze tendenz wordt door de Mohammedanen reeds weer als een bedreiging^ opgevat. Misschien zou de ontwikkeling anders geweest zijn, wanneer de Moslim-Liga, tot ongeveer 1942 dc partij waarin 't grootgrondbezit en het Mohammedaanse kapitaal ver tegenwoordigd waren, intussen niet haar structuur gewijzigd zou heb ben. In 1942, midden in de oorlog dus, was de Congrespartij met haar tweede „ongehoorzaamheidsveld tocht" tegen Groot-Brittanië begon nen, hetgeen tot de arrestatie van de vooraanstaande figuren leidde. Djinnah. de leider van de Moslim, had toen de gelegenheid op de voor grond te treden en voor de Moham medaanse socialisten en communis ten, die tot de Congrespartij hadden behoord en daarop gestemd hadden, was dit feit aanleiding om over te gaan tot dc andere partij. Thans is «»ok dc Moslim-Liga een massa-par tij, die zieh door haar religieuze een heid en haar fanatiek-roligieuze in stelling wat stootkracht betreft met de Congrespartij kan meten. Nog veel werk P) IT is een historische dag voor het Britse imperium, èn voor het ontwakende (ontwaakte) Azië. Maar de belangrijke dingen gebeu ren meestal niet in de vacantia- stemming op historische dagen. Er is nog veel werk tc doen, en allen die de plechtigheden in India en. in Londen bijwoonden, zijn daarvan diep doordrongen. Om op eigen benen te kunnen staan heeft „India", het eigenlijke Hindoestan, nog een eigen grond wet nodig; vermoedelijk is men daarmede klaar tegen November 1947, waarna de gewone wetgeving moet volgen. De constituante van Pakistan wacht op de definitieve afbakening van de grenzen der Westelijke er Oostelijke gebieden, Pendjaab er Bengalen. Daarmee is alles nóg niet in kan nen en kruiken; de Noordwestelijke provincie droomt van een aparte vrijheid als Pathanistan het is half Afghaans en dissident-Moham medaans verder blijken ook de vorstendommen (met 600 vorsten) niet alle van zins zich bij een van de twee groten aan te sluiten; het rijke Haïderabad bijv. kan zichzelf volledig bedruipen en is zeer pro- Engels, maar het ligt ingesloten. Aansluitings-, afscheidings- en splitsingsproblemen bleven dus; bo vendien inpalmingsmoeilijkheden zo eisen de Bengaalse muzelman nen de overwegend Hindoese haven Calcutta op. Economisch krijgen de nieuwe -stans het moeilijk; de een verliest kolenmijnen en mineralen, de ander industrieën of een haven. Na deze feestdag wacht de Britse en,Indische staatslieden weer zwaar werk. Het begin is er, maar het einde nog niet in zicht. Betere treinstellen traject RotterdamAntwerpen Op een vraag van het comité Bel gischNederlands Luxemburgse samenwerking betreffende de ver betering van het materiaal van de trein, welke des morgens vroeg uit Rotterdam naar Antwerpen vertrekt en des avonds laat weer terugkeert, hebben de Nederlandse Spoorwe gen medegedeeld, dat getracht zal worden met de a.s. winter dienstre geling reeds comfotabele wagons in Naar wij vernemen, zullen volgende weck de eerste resultaten van de op 31 Mei gehouden volkstelling officieel be kend gemaakt worden. Het exacte aantal inwoners op die datum aal eerst later bekend gemaakt kunnen worden en wordt in tegenstel ling met vorige volkstellingen niet van zoveel belang geacht. De telling van 31 Md had in de eerste plaats tot doel, gegevens te ver krijgen over de woningtoestand in Ne derland. de omvang van het woningte kort, hoeveel mensen er samen wonen of m nood verblijven huizen, het aantal beschadigde en vernielde woningen etc. Van de hierover verzamelde gege vens zal het centraal bureau voor de statistiek in Den Haag binnenkort me dedelingen doen. Amerikanen naar Holland zonder visum Ten aanzien van inwoners van de Verenigde Staten van Noord Ameri ka ts het visum voor hen, die naar Nederland wensen tc reizen, met in gang van U5 Augustus afgeschaft. Hiermede is de toestand van voor dc oorlog hersteld. Deze regeling is niet wederkerig, aangezien tic Verenigde Staten een te grote toeloop van vreemdelingen zouden ondervinden, wanneer zij geen visum zouden eisen. Uitgeleide gedaan door een sa lonboot \an de Nederlandse Stoom- bootrederg, aan. boord waarvan zich o.a. familieleden van opvarenden en personeel van L. Smit en Co's In ternationale Sleepdienst bevonden, zfjo vanmorgen twee „Smittugs", de Thames en de Tyne van de werf Gusto te Schiedam uaar Dabo (Singkep) vertrokken met twee tin baggermolens op sleeptouw. De Thames onder bevel van ka pitein J. Kalkman heeft de ,,Men- danau" voor haar rekening geno men, terwijl de Tyne onder com mando van kapitein A. van Dorp de „Singkep" trekt. Dit is de tweede maal van dit jaar, dat de beide gezagvoerders voor een dergelijk groot sleepkar- wel uitvaren. Nog maar kort geleden, in Juli, rijn ze' uit Indonesië teruggekeerd, na aldaar een maand tevoren de beide tinmolens „Menoembing" en „Dendang" reap, op Banka en Bil- liton behouden te hebben afgele verd. Eigenlijk had toen ook een derde molen, de „Kalmoa", in het ttngebïed moeten aankomen; door het slechte weer echter was het transport van de ..Kalrooa" in de Golf van Biscaye blijven steken en moesten de sleepboten tenslotte naar de Waterweg terugkeren, om dat het met meer mogelijk was, voor het invallen van de moesson de Indische Oceaan over tc steken. Op 5 Augustus zijn dc sleepboten Poolzee en Hudson voor de tweede maal met de „Kalmoa" in zee ge stoken en nu onder heel wat beter omstandigheden dan in het voor jaar. Van de zes geheel identieke tin- baggermolens, die de N.V. Gemeen schappelijke Mijnbouwma&tuchappij Billiton te 's Gravenh&ge bjj een viertal Nederlandse werven heeft laten bouwen, zijn er nu dus vijf uit Nederland vertrokken. De zesde, „Maras" genaamd, zal Maandag, 18 Augustus, per sleepboot Zwarte Zee uit Schiedam wegvaren met Muntok op Banka als bestemming. Herstel Coenhaven is maanden vertraagd Door tot dusver onopgehelderde oorzaak is vannacht een dijk door gebroken in de Coenhaven aan het Noordzeekanaal bij Amsterdam, ten gevolge waarvan het na een arbeid van maanden drooggelegde gedeelte van de Coenhaven tbans weer on der water staat. De Coenhaven werd bij de bevrij ding deerlijk gehavend door de Duit sers achtergelaten. Diverse steigers en. aanlegkaden- waren ondermijnd en ingenieurs achtten het noodzake lijk hot grootste gedeelte van de haven droog te malen, wilde men in. staat zijn deze te repercren. Juist nu men enn geslaagd was de haven droog ie leggen, is de tijdelijk ver vaardigde dijk doorgebroken, waar door het met grote kracht naar bin nenstromende water- de arbeid van maanden heeft vernietigd. Gat van dertig meter Nader wordt gemeld, dat het af gedamde gedeelte der Coenhaven niet volkomen drooggelegd was, maar dat men het peil van het wa ter door bemaling 3 meter had ver laagd ter inspectie en eventueïe reparatie van de kaden. Het gat in de dijk is ongeveer 30 meter groot. Scnuin dooi- de toegang der Coen haven is de gemeente het vorig jaar begonnen een ongeveer 300 meter lange dam aan te leggen. Tijdens de strenge wintermaanden stond het werk stil. Daarna werden de werkzaamheden aan de dam vol tooid en begon bemaling' ter verla ging van het waterpeil ten einde de funderingen der steigers, die in te genstelling tot de kaden in de Rot terdamse haven vrij hoog zijn, te kunnen inspecteren. Bij de aansluitingsplaats van de afdamming aan de bestaande grote kademuur is nu in de afgelopen nacht door een lekkage van de dam wand zg. „achterloopsbeid" ontstaan, waardoor het water uit het N oordzeekanaal aanvankelijk in geringe hoeveelheden in de afge damde Coenhaven stroomde. Daar de wakers juist op dat moment aart het schaften waren, ontdekte men het onheil eerst, toen het al te laat was. Langzamerhand brokkel de de kruin van de dijk af en kreeg het water vrij toegang. Ger en Mien zjjn jarig Onze overburen, de Bolkenbraats hebben 't goed getroffen. Met zich zelf en met de zaken; Bolkenbraat, cue an dc oorlogsjaren energiek heeft gehandeld in kunstboter en old finish, is iets hoogs geworden op een rijksbureau. 't Zijn Brabanders, van die ge zellige mensen, van saeg-maar-Gcr- en-Mien, echt populaire figuren. Nog geen week woonden ze in onze straat, of ze hadden al een hele stoot supporters geworven. Voor 't standsbewuste deel van de straat was het uiterst pijnlijk te merken, hoe zieh 's avonds tegen de schemering van lieverlee grotere oploopjes vormden, voor het huis van de favoriete familie. Het peil van de straat daalde bedenkelijk vonden ze - maar daar trokken de Bolkenbraatse volgelingen zieh niet veel van aan. De heren luiste ren graag naar de kruidige vertel lingen van Ger en ook Mien weet met haar gezellige distributie-kout vele dames te boeien. Toen Bolkenbraat zo langs z'n neus weg eens had laten weten, dat hij „illegaal" gedaan had, was z'n leiderschap meteen gevestigd. Royale lui ook, die Bolkenbraat3, en vrolijk. Dat hebben we kunnen merken, toen ze van de week een dubbel ver jaarsfeest je gaven; Ger en Mien zijn op dezelfde dag jarig. We hoor den 2elf jammer genoeg niet tot da gelukkige invité's, maar op een af standje hebben we van begin tot eind kunnen meefeesten. Via de geluidsinstallatie, die za voor een goede acoustiek in de bad kamer hadden opgesteld, vernamen we, hoe het d ess akin d Sarina haar pappie tot rijst stampte. Dan volg de een kwartiertje volkszang door de gasten, frisse liedjes als Jippie- jee en Loewirse knalden door tls zomernacht. De lichten floepten uit en in een aandoenlijke stilte droeg een oude bard het eeuwig mooie Broekje van Jantje voor. Wanneer zo'n ronde was afgelo pen, maakte de badkamer bekend, dat ze „er de moed maar in" hiel den en „nog lange niet naar huis" gingen. Opmerkingen, die kennelijk uit het hart gegrepen waren, ge tuige 't vrolijk gekletter van iene- verglaasjes, die men leutig uit de ramen wierp na een dronk op Ger, die verdienstelijke acrobatiek had bedreven aan dc huiskamerlamp. De vijftiende feestronde was juist verstoiven 't was ongeveer dag geworden toen iemand vond, dat ze maar eens moesten opstappen. Maar stil voor de buren, hoor! don derde de attente heer. Anderhalf uur was men aan 't opstappen, Ger op straat ondertus sen ererondjes draaiend op z'n 750 cmJ, maar tenslotte aanvaardde men de terugtocht onder 't afste ken van een laatste gillende keu kenmeid. De volgende avond schoot Bol kenbraat me aan: ik heb 't giste ren best gemerkt, dat jullie mee luisterden. Geeft niks hoor. Hoef je niet voor te generen. Gtrn een an der graag z'n pleziertje. Hartelijke kerel toen! COCONS VAN DE ZIJDERUPS. In het Engelse plaatsje Lulling- slom (graafschap Kent) begon een meisje uii liefhebberij een kwekerij van zijdewormen in een oud kasieel. Deze liefhebberij is uitgegroeid tot een belangrijke Engelse export-industrie en milliocnen Engelse zij dewormen worden over de gehele wereld geëxporteerd. De feest japon, tien van d Engelse koningin en de prinsessen worden van zijde ver vaardigd, uit eigen land afkomstig. Toen vorig jaar Augustus het 21- jarige meisje D. H. R. haar niet- officieel engagement met dc 22 ja rige student J. A. B. wilde verbre ken. liet zij hem deze teleurstellen de tijding door een vriend brengen. Do student, die in Mei met stu dieverlof uit actieve militaire dienst was gegaan, kan niet in deze één zijdige liquidatie berusten. Tot elke prijs wilde hij een ont moeting hebben met het meisje, om de zaak nog eens ernstig te bespre ken. Op 2 September wist hij haar- in de wachtkamer van instituut Schoevers te spreken te krijgen. Ge kleed in een militaire uniform had hij zich voorgedaan als een recher cheur van dc Militaire Politie, die het meisje voor een onderzoek no dig had. In de spreekkamer is het nogal rumoerig toegegaan en onder protest van 't meisje hij zou nog een alarmpistool hebben laten zien, zijn zij beiden per auto naar Amers foort gereden en vandaar per treirf naar Apeldoorn doorgereisd. De president van de Rotterdamse rechtbank vraagt B. waarom hij zo'n geweldige afstand wilde afleg gen. U had toch net zo goed naar 't Vliegent Hert in Ovcrschic kun nen gaan Verdachte: ik wilde rustig met haar praten. In Apeldoorn bestelde dc student kamers en een diner in een hotel. In de loop van de avond is het meisje m een onbewaakt ogenblik naar de politie gelopen. Het meisje, als getuige opgeroe pen, beweert verschillende ont- vluchtingspogingen gedaan te heb ben. Overigens was dc „schaker" zeer correct cn ze ontkende, dat htf in 't hotel verder strekkende bedoe lingen gehad zou hebben. De officier van justitie vraagt zich af, of dit geen zaak is voor de krijgsraad en stelt voor haar naar de rechter-commissaris te verwijzen om vast te stellen of verdachte des tijds militair was. Na schorsing verklaart dc recht bank zich wel bevoegd te oordelen. In zijn requisitoir achtte de offi cier schaking bewezen; hij vroeg een gevangenisstraf van vier maan den. Uitspraak 28 Augustus. 7 OIETS hebben we in Den f j t-j Haag niet", bekende ons gis teravond een blonde schone in groenzijden avondjurk en ze wees met een gracieus gebaartje om zich heen naar de honderden stralende lampjes, naar cle oude hoge bomen van het Park waarin de zoele zo- meravondwind zacht ruisend door het lommer speelde en naar de flon kerende sterren aan de hemel, die zieh als een donkere koepel boven flc betonnen dansvloer spande. Niet in Den Haag maar wel in Rotterdam. Arme Rotterdammers dan, die menen dat er in eigen stad niets te beleven valt; dat je ver maak en ontspanning alleen elders kunt vinden. Ze hadden gisteravond moeten zitten, de dansliefhebbers onder hen, op de tientallen stoeltjes, die nu akelig leeg zijn gebleven rond de openlucht-dansvloer van Park zicht in het Park. Zii die wel aanwezig waren en on der hen waren nog vele vreemdelin- gn, hebben het voorrecht gehad het betoverende dansen te aanschouwen van de wereldkampioenen 1947, de Denen Erna en Hans Tolneborg. Met een Quick-wals o.a., brachten zij het publiek in stille verrukking door de gratie en charme waarmede deze klassieke dans werd uitge voerd; de kenners nog meer in op rechte bewondering voor de nieuw gevonden en feilloos toegepaste va riaties, Geen wonder dat „Parijs" jubelde over hun prestaties. Hun optreden vormde wel het glanspunt van een dans-showavond waaraan eveneens de Nederlandse dansprofessionaia Antoine Kroes uit Den Haag en Pierre Zom. beiden met partners, Jiun medewerking ver leenden. Antoine Kroes demonstreerde o.a. door Craig Rice Vertaald door Ada Campers. 70) „Ja?" zei April. „Waar heb je die allemenseïijk mooie naam Rupert van Deusen gevonden?" Ze keek hem met grote ogen aan. Iets, dat Moeder eens had gezegd, schoot haar te binnen. „Als je ooit moet vechten, wees er dan van verzekerd, dat de eerste klap een daalder waard is". Ze trok haar wenkbrauwen op, probeerde onge ïnteresseerd te kijken en zei: „Nou, dat behoorde U toch te weten. Toen U met Mrs. Sanfcrd in gesprek was en ze U wou afpersen, zei U: „Zo 2oker als mijn naam. Rupert van Deusen is. „U-uh", zei hij berispend. „Volgens het krantenverslag heb *je het mis. Rupert werd gebruikt in de ene zin en van Deusen in een andere". April zei: „Tja, U behoort het te weten". Hij grijnsde tegen haar cn zei: „Mijn kleine vriendin; ik weet. wanneer ik het verloren heb. Laten we nu eens ver standig praten. Omdat ik alle boeken van je Moeder gelezen en bewonderd heb en omdat ik in erfelijkheid geloof, denk ik wel, dat je verstandig kunt praten. Dus: waarom heb je die arme brigadier O'Hare dat prachtige verhaal over Rupert van Deusen verteld? Ik wed met je om een rijksdaalder, dat je me de waarheid niet wilt vertellen". „Laat 's kijken die rijksdaalder", zei April. Hij greep een rijksdaalder uit zijn zak. „Nou, vooruit. Waarom?" „Omdat hij een ezel is", zei April, „die dacht dat hij mijn broertje kon omkopen om hem een inlichting in die zaak te geven. Dat vond ik een gemene streek, en ik besloot hem dat betaald te zetten. En een persoon in een bock van Moeder, dat nog niet is uitgegeven, heet Rupert van Deusen. Zo Geef me de rijksdaalder". „Ik verlies", zei hij. April stopte de rijksdaalder in haar zak. „Zo", zei ze. „En nu wed ik, dat U me niet wilt vertellen, waarom U op dat verhaal bent doorgegaan. Ik wed om negen millioen dollar, dat U dat niet will". „Laat zien dio negen millioen dollar", zei hij. t> April viste in haar zakken en zei: „Verdraaid! Nu heb ik mijn portefeuille in mijn andere jasje laten zitten". Hij lachte niet. Hij zei heel ernstig: „Ik zal genoegen ne men met een schuldbekentenis". Toen zei hij op veranderde, maar toch ook ernstige toon: „Ik zal je vertellen, waarom ik op dat verhaal ben doorgegaan. Omdat ik een heel goede reden had, om uit te zoeken, wat er werkelijk gebeurd is. En die reden heb ik nog, en ik wil er nog steeds achter zien te komen". Hij glimlachte tegen April. „Kijk, ik heb een vol maakt alibi. Ik zou Mrs. Sanford niet vermoord kunnen hebben. En ik ben geen politieagent en ook geen verslagge ver. Ik ben maar een derderangs scenario-schrijver, die een dag vrij heeft". April keek sceptisch en zei: „Wat voor films hebt U ge schreven?" „Op het ogenblik draait er een. De Gemaskerde Mummie. Heb je hem gezien?" „Ja", zei April. „Hij was afschuwelijk". Ze was teleurge steld. Ze onthield vaak de namen van scenario-schrijvers en. had gehoopt zo achter zijn werkelijke naam te komen. „Nou, wat wilde U welen, Mr. van Deusen?" Hjj leunde over het stuur heen en keek haar aan. Zijn ge bruind gezicht stond ernstig. Luister eens, kind. Jij en je zusje en je broertje waren bijna getuigen van de moord. Jullie hebben de schoten gehoord. Jullie hebben het tijdstip van de misdaad vastgesteld". Dinah was naar de keuken gegaan om te zien, of bet tijd was om de aardappelen op te zetten", begon April. Hü kreunde. ..Dat heb ik allemaal al lang gelezen. Die aardappelen beginnen me aardig de keel uit te hangen. Ik heb het hele verhaal in de krant gelezen, weet je wel? Jullie hebben Pollych.... het meisje, dat het lijk heeft gevon den, gezien, nietwaar?" „O, U bedoelt zeker Polly Walker", zei April. „Ja. die hebben we gezien. We waren erbij, toen ze het lijk ontdekte". „Jullie waren erbij?" „Ja", zei ze. „we waren bij het huis. We konden door het raam alles zien". „Luister. Vertel me 's. Wat heeft ze gedaan? Hoe scheen ze te reageren? Hebben jullie haar daarna nog gezien? Had den jullie haar tevoren ooit bij het huis van Sanford ge zien? Hadden jullie haar daar ooit gezien alsMrs. San ford weg was?" Aprils ogen werden groot. Nu glimlachte hij niet en zijn gezicht was bleek onder het bruin. Hij zag er.... angstig uit. Hij zag er wanhopig uit. Met haar armen over elkaar leunde ze op <Ie auto en glimlachte tegen hem. „Doe die lange, witte snor nou maar weg", zei ze. „Ik ken U. U bent Cleve. is hel niet?" „Ja", zei hij automatisch, „Cleve Calahan". Toen: „Hoe kom je aan mijn naam?" „Omdat Polly Walker hier in deze zelfde straat In haar auto als een klein kind zat te grienen en Cleve.... Cleve' riep", zei April. Met een plotselinge beweging reikte hij over het portier van de auto heen en greep haar pols. „Weet je 't zeker? Heel zeker? Het is belangrijk. Het is héél belangrijk". April week terug. Zijn vingers waren als stalen veren. „Natuurlijk weet ik het zeker", zei ze kwaad. „Geen van do kinderen van Mrs Carstairs is doof". „Als ik het maar kon geloven", zei hij, naar het stuurwiel kijkend. „Kdn ik het maar geloven. Maar Wallace San ford „Hou op met dat gemompel in Uw baard", zei April scherp. „Bent U verliefd op Polly Walker?" „Ben ikHij keek haar aan. Er was iets in zijn gezicht, dat haar deed denken asn Jenkins, de kat, als hij juist voor het eten de keuken in kwam en hongerig en. verdrietig bij de keukentafel ging zitten. „Als dat zo is", zei April, „dan zou ik er maar eens -wat aan doen. als ik U was. Want zij is verliefd op U". „Ja", zei hij, „maar je schijnt het niet te begrijpen. Wallace Sanford. „Vergeet Wallace Sanford nou 's even", zei April streng, „en luister naar mij. Nu weet ik, waarom U op dat verhaal van Rupert van Deusen bent doorgegaan". „Dat kan nooit", zei hij. „Hoe kan je dat nu weten?" „Vrouwelijke Intuïtie", zei April, in de hoop hem respect af te dwingen. „Luister, Als Polly Walker Mrs. Sanford had vermoord, wat zou U dan doen?" (Wordt vervolgd) de Samba, een vrolijke en inpulsleve Braziliaanse volksdans, die thans in Londen en Parijs als gezelschaps dans veel opgang maakt en deze winter ook in ons land gepropa geerd zal worden. Ook de nieuwste rumba en pasodoble werden ge toond, terwijl Pierre Zom met mevr. Van Ieperèn, tezamen met het Deense danspaar, een merkwaardige duel-wals uitvoerden, waarbij bei de paren precies dezelfde dansbe wegingen maakten. Tja, bij zoveel „sterren"-geschit ter onder.'n nachtelijke hemel, ver bleekten de ..sterretjes" onder da amateurs-dansparen, die tussen de officiële nummers door de dansvloer vulden, natuurlijk wel een beetje- Maar toch was er aardig- voeten werk en goede houding- te zien van diverse paartjes, die deelnamen aan. de amateur-danswedstrijden, waar voor de heer P. van Berlcelo, de pachter van Parkzicht, o.a. een grote zilveren ..Parkzichtbeker" als hoofdprijs beschikbaar had gesteld. Niet minder dan de wereld kampioe nen traden bij deze wedstrijd op als jury. Tot slot van het dansfestijn werd er een gezellige polonaise door de tuin gehouden. Van landingsvaartuig tot kustvaarder De scheepswerf .Holland Nautie* te Haarlem heeft een ca. 380 ton metend ex-Engels landingsvaar tuig omgebouwd tot. kustvaarder. De verbouwing geschiedde voor rekening van de firma Jac. Ai Vonk's handelsonderneming te Rotterdam en onder toezicht van ,Mublo' scheepvaartbedrijf, welke firma tevens als cargadoor van de ,B)ue Boy', zoals rlc nieuwe kust vaarder is gedoopt, zal optreden. Dc BIue Boy' is 46 meter lang cn. 6.70 meier breed, uitgerust met twee Dieselmotoren van 375 o.k. eik (snelheid 12 13 mijl), terwijl het ruim een speciale luclitver- versings-installatie heeft. Het schip ligt thans aan de Willems kade te Rotterdam en zal vandaag haar proefvaart maken. Daarna komt het in tic vaart op Engeland voor het vervoer van groenten en fruit. VRIJDAG 15 AUGUSTUSÜe Vuurdoorn of Pyracantha cocclnea Lalandii is een altijd groene plant die in het najaar en in de winter, prijkt met haar prachtige oranje-' rode bessen. Eigenlijk is ze een hees- ter gewas, doch ze wordt ook zeer, veel als klimplant langs een gevel of muur gebruikt. Niet alleen door, de mooi gekleurde bessen, doch ook door de bloei trekt ze de aandacht. In het voorjaar vertoont de plant haar talrijke, grote, witte bloem- schermen. Als klimplant kan ze wel een hoogte van enige meters berei ken. Het is wel raadzaam om ze een enigszins beschutte standplaats te gevenDe Vuurdoorn wordt met een kluit aarde om de wortels verplant. Dit kan zowel in de winter als in het vroege voorjaar geschieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3