maat ■Êk BOLS P/AMA ■k Jongste Bediende (vr.) LT, Wmwwmwm Ruimschotel en Rademakers gaven de Ploeg voor Praag samengesteld toon aan r Daarom is de verwezenlijking noma JONGENS GEVRAAGD 2.5.4.3.0. Ned. poloploeg voor Monaco Dr. L. A. a. 9- Lashiey, Tandarts Assistente EN KAN NIET KRASSEN VLOTTE TYPISTE "N PATROONTEKENEN MAAIEN GOED GEKLEED ZEILMAKER GERF LERMER Zoek de zon op met Diana! JONGENS GEVRAAGD V. .J DB MINISTER M FINANCIËN BE STICHTIiVG 1910-1945 dC c^l> ($k> d$E> ERVAREN ORAGIST v 1 Zoekt U een woning Plaatst een Koerierster zon-idtion - GIST- en SPIRITUSFABRIEK GEROUTINEERD ISOLEERDER KOERIERSTERS KOERIERSTER Militaire zu:emkampioetisc!wppen In samenwerking met de Kon. £»ed. Zwernbond organiseerde bet bureau sport R-A-O. van de dienst adjudant-generaal de jaarlijkse wed strijden^ om de nationale militaire zwemkampioenschappen voor leden van landmacht, marine en lucht strijdkrachten. welke wedstrijden evenals het vorige jaar. in het bad ,(Crailoo" te Hilversum war- den gehouden. De prestaties gaven Qp vrijwel alle nummers een belangryke vooruitgang te zien. Deze wedstryden golden tevens als een selectie voor de in ter-geallieer de militaire zwemkampioenschap- pen. welke van 25—31 Augustus te Praag door de Allied Forces Sports Council worden georgani seerd. Het laat zich aanzien, dat ons land by deze wedstrijden heel wat sterker vertegenwoordigd zal zijn dar* het vorig jaar te Neurenberg, waar slechts twee derde prijzen wer den behaald, nl. op de 400 en 1500 m. vrije slag. Ook zullen deze zwem- mers ons land vertegenwoordigen i half September in de wedstrijden om het Brittannie Shield. De uitslagen Waren: 100 m. vrije slag: 1. serg. adelborst D. Ruimschotel, aid. mariniers te Doorn. 1 min 8.3 sec.: 2. korp B. AI. Kor eva ar. Ie kaderschcol mf. te Harderwijk. 1 min. 8.8 sec. 100 m. rugslag: 1. korp. J. C. Krö- ber. pontonniers Dordrecht. I mm. 17,9 sec; 2. korp. B- AE Korevaar. Ie kaderschool inf. Harderwijk, 1 min. 22 sec. 200 m. schoolslag: 1. korp. H. Ra demakers. reg. verbjndmgstr. Utr., 3 mm. 3.6 sec; 2. serg. H. Ie Roj, 3 RI. Bergen op Zoom, 3 min. 8.7 sec. 400 m. vrije slag: 1. serg. adelborst D. Ruimschotel. afd, mariniers Doorn, 5 min. 44.7 sec; 2. korp. H. Kauch. SR OA Breda, 6 min. 4.5 sec. 1500 m. vrye slag: 1. korp. H. Ra- demakers. Ie reg. verbmdmgstr. Utrecht, 23 mm. 52.B sec. Schoon springen: 1. serg. N. v. d. Voort, min. van Oorlog te *s-Graven- hage, 80.56 p; 2. serg. P. Koppelle. Vrijdag 15 Augustus 1947 RAO te 's-Gravenhage, 77,72 pnt, Bovenstaande prijswinnaars wer den aangewezen om ons land in Praag te vertegenwoordigen. Hieruit wordt nog een estafette ploeg ge formeerd, terwijl ook nog een polo- ploeg wordt samengesteld. SV.H.-JEUGD NAAR ENGELAND Zaterdag \ertrekt met de Huil» boot de waterpolo-ieugdploeg \an SA'.II. tut HillegersberK voor het spelen van vijf wedstriiden in Engeland. Behalve aan watorpolouedstrij den zullen de jeugdiue Hillegers- berpenaren deelnemen aan per soon hike baan nummers en est.i- fettes. Er zal worden Restart in Filay, Hull en Blackburn. Op Zaterdag 16 Augustus a.s. organiseert de H.S.C. „De Bataaf" haar jaarlpkse ronde van Halfweg De Nederlandse waterpoioploeg, welke zal deelnemen aan het Euro pese tournooi begin September te Monaco is als volgt samengesteld: Johner (Kobben, Hilversum), C. Braascm (Zian, den Haag), H. Kee telaar (Bobben, Hilversum), N. Ko- revaar (Mei wede, Dordrecht), H. v. Koot se la ar (V, Amsterdam), R. van Feggelen( Meeuwen, Amsterdam), J. Ca bout (Goudse zwem club), H. Storm (Y, Amsterdam). F. Smol (Zian, den H.iag), H. Smit (Y, Am sterdam) en G. Mosterd (Amersfoort se Zwem- en Poloclub). Van doze elf spelers zullen er tien naar Monaco I gaan, een van iïen zal dus niet de reis meemaken. De ploeg wordt vergezeld door de trainer F. Kuiper en door de heer Planter (Utrecht) namens de K.X.Z.R. Laatst ge noem le heeft met mevr. Suttorp van den Berg (Rot terdam) de algemene leiding van de tour der zwem- en waterpoloploeg. De voorzitter van de KJfZB, Jan de Vries (Amsterdam) is in Monaco aanwezig als' secretaris van de L.E.N*. en bestuurslid van de KINA. voor amateurs en nieuwelingen. WATERPOLO De beslissingswedstrijd promotie eer ste klas KNZB beren tussen Rotterdam en Brandenburg zal niet Vrijdagavond te 8.15 uur. doch te 7.45 uur in het Sportfondsenbad worden gespeeld. BELGISCHE ZEEKADETTEN -NAAR ROTTERDAM Een klein opleidingsschip van het Belqisclie zeekddcbcncorps. de ..Soio- r.is =al Donderdag 21 Augustus ia Rotterdam aankomen. Het Belgische zcekadcttcnlcorps i» een navolging van het Britse Sea Ca det Corps, dat reeds bestaat sinds 1856 en thans ongeveer vijftigduizend jon gens van 14 tot 18 jaar omvat. De be doeling is, de jongens in hun vrije tijd en zonder enige verplichting hunner zijds een pracbsche opleiding in zee manschap te geven. Van de zijde van de Stichting Circuit Tubbergen deelt men ons mede, dat in tegenstelling met an ders luidende berichten de motor- wedstrijden om het kampioenschap van Nederland op de weg, Zater dag 16 Augustus a.s. in ieder geval door gaan. Op 29 Aug, as. hopen l onze lieve Oma en Opa D. v. NOOYEN M. v. NoOYEN— LR COMTE de dag te herdenken, dat j zij voor 30 jaar in het 5 huwelijk zijn getreden- Hun blijde Klem kinderen DAANTJE, FRANSJE. MARJQLIJNTJE Oogarts AFWEZIG van 16 Aug.—2 September. Meisje gevraagd, voor oplei ding tandarts-assistente, niet ouder dan 21 jaar R*dam-W. Br. no. 4112 bur. van dit bï. GEVRAAGD STOKER-MONTEUR! Hotel CENTRAL Kruiskade 32. I INSCHRIJVING «.#V voor /A BEGINNERS en GEVORDERDEN dagelijks v.a, J5 Aug, i De geur van varenblad vroege ochtend 501ste STAATSLOTERIJ Omdat voor Valdelts par fums van kostbare luxe-fla cons is afgezten. kan de prijs zo laag zijn. Inclusief we—L debelasttng t. 1.- per Hesje. Maar... zo gewoon het fles je. zo kostelijk de inhoud I PARFUMS CD h Qui.. c"osb Valdeiis H AUGUSTUS l»«> ito.— 3iï: mis 16043 16157 16460 14435 16595 16328 10O64 16129 13573 usOS 1JJ39 50033 20153 Ï0167 5C572 50469 20485 20349 20933 21143 21240 51353 51423 GEVRAAGD tegen 1 Sept. a.s. M.U.L.O. opleiding. Br. onder No. 4105 bür. van dit blad. Voor uw vacanfiereïzen Maandag 18 Augustus Dinsdag 19 Augustus Valkenburg 11. Friese Meren (via Afsluitjyk) 11. Holte rberg 10.50 Arnhem (Grebbeberg, Ouwehands Dierenpark) 7.50 Vier provinciën tocht 8.50 Apeldoorn, Arnhem 7.50 Woensdag 20 Augustus Marken en Volendam 8. Noordoostpolder 10.50 Schiphol, 't Gooi «'?6- Donderdag 21 Augustus Valkenburg 11. Walcheren (markt Middelburg) -- 9.50 Wieringermeer 9.50 Montferlani 9. Vrijdag 22 Augustus Bergen en Schoor 1 (Kaasmarkt Alkmaar) 7.8 uur Zaterdag 23 Augustus Valkenburg ƒ31.6 uur MIDDAGTRIP Oisterwijkse veunen Baarle Nassau, Den Bosch 4.— 2 u. n.m. REISBUREAU ,DE JONG S TOURS' Heemraadssingel 263d, Rotterdam Tel. 39726 REISBUREAU „POPULAIR" Bergweg 168 Rotterdam Tel- 42595 6 unr 6 uur 7 uur 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur 6 uur 8 uur 6 uur 7 uur 7 uur 8 uur Uncle Sam ook 2oveei van BOLS houdt en met zijn, voor Nederland, onmisbare, deviezen betaalt van ons deviesEiken dag ee# glaasje soms nog moeilijk! 2 SEPTEMBER vangt aan de nieuwe cursus en Gelegenheid tot inschrijving vanaf 18 Augustus da gelijks van 1 tot 5 en van 7 tot 8 uur. Eerste Rotterdamsche Modevakschool BEUKELSDIJK 21a ROTTERDAM ÉN ZONDER PUNTEN! COSTUUMS 1- en 2 rij, zonder punten 39.— BETERE HERENKLEDING Ie MIDDELLANDSTRAAT 10, gevraagd, bekend met alle voork. machinaal en handwerk. Aanb. on der opgave van leeftijd, waar voorheen gewerkt, enz-, onder No. 4106 Bureau „Het Farool", Rotten! am. I Eerste klas rijwielen I TOCH VRIJ TE KOOP I met prima banden. gHet beste merk „PEUGEOT" ifitT MOTORPALEIS m, Scaepenstraat Blijdorp. HEEK, 35 jaar in het bezit van nieuwe auto. ZGEKt LEUKE VRIENDIN tot 28 jaar. nette verschijning, zonder make up, om 2o nu en dan flmke dagreizen te maken. Brieven, liefst met foto, op ere-woord retour onder No. 1484, Adv, Bur. Betcke, 's-Gravendyk- wal 95. Ochtend- en avond KEUKEN-WERKSTER gevraagd. Hotel CENTRAL, Kruis kade 32. NET MEISJE of HULP IN HUISHOUDING GEVR. voor dag of d. en n.. goed loon Zondags vrij. Mevf'-w van SOON, 's-Gravenweg S bij de Hoflaan. WAPBNAAR WESTZEEDIJK 31. Grossierderij in levensmiddelen vraagt voor direct Brieven onder No. 4113 bureau van dit blad. tossen 1720 jaar voor fabriekswerkzaamheden. N.V. v. d. HEUVEL Co's WIJNHANDEL KRALINGSEWEG 293 ROTTERDAM. heeit besloten, dat aan Nederlanders of Nederlandse onderdanen, die In verband met een persoonlijke verzetsdaad of verzetshouding schade hebben geleden, met toepassing van art. 13 lid 1 van het Be sluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945 een VERGOEDING of - indien zij reeds aanspraak maken op een Rijksbijdrage - een EXTRA VERGOEDING kan worden toegekend. Onder de hier be doelde schaden worden ook begrepen de zgn. zoengelden d.w.z. boeten, opgelegd ingevolge de verordeningen No's 7 en 138 van 1941 en No. 1 'van 1943. roept allen, die menen dat zij op grond van het bovenstaande voor een vergoeding, resp. extra- verqoedmg in aanmerking komen, op om zich VOOR 15 SEPTEMBER 1947 SCHRIFTELIJK AAN TE MELDEN bij het Hoofdbureau Stichting 1940-1945. postbus 140, Amsterdam. ANNO 1575 SWKERWERKFABRIEK te Rotterdam zoekt Sollicitanten moeten bereid zijn op proef te wei ken- Zonder prima getuigschr. onnodig te solliciteren. Brieven onder no. 4118, bureau Het Parool. I'ur 1 September gevraagd GOEDE BETROUWBARE DIENSTBODE voor dag en nacht. Hoog loon, goede verzorging. Mevr. A. RADEMAKER, Lijsterbes la an 57, Rotterdam, teiefcon 49891. Diana geeft U het mooie egale zonnebruin, dat de Amerikaan „Tan" noemt. Daarvoor zorgt het befaamde filter, dat alleen de ge zonde „bmmmakende" ultra-violette zonne stralen rot de huid toelaat en zelfs het minste spoor van zonnebrand voorkomt. Het geeft geen vettig gevoel, integendeel, het is wel dadig koel op de huid. VANTïAA VANDAAG NOG KOPEN 1 AlUtnvrrktoP voor JïtdtrUsndN.V. Phaeemt, Keizersgracht 337, Amsterdam-C, N-V-NEDÊRLANDSCHE DELFT Bij de MACHINEWERKPLAATS van de N.G, S.F. kan geplacrts worden een bekend met alle voorkomende isolatie-materialen voor ketel- en leidlngwerk. Leeftijd niet hoger dan 28 Bij gebleken geschiktheid volgt vaste aanstelling met recht op weduwenvoorziening en premievrfj pensioen. Sollicitaties schriftelijk'* te richten aan Afdeling Personeelszaken, Yuateringscheweg 1, Delft 1—1(1 mm 2 IEDERE 5 mm MEER Onceiooflijk, koopt U nergens. 2 gr. lage fauteuils, 4 stoelen, dressoir, schuiftafel, pr. eiken, vloerkleed, tafelkleed, 20 mJ balatum, tezamen 598. Haast U. W v. Maren en Zn, Noordplein 11-1, R'dam. TE KOOP GEVRAAGD Gevr. costuums. overalls, ja ponnen, brdeken enz. lopers, kleden, gordijnen, meubelen, haarden enz. Haanstra. Olean- derstr. 72 b. 2-peTs. ouderwets eigen slaap kamer m of z 6piraal en was- stel Brieven F 3733, Zaagmo lenstraat 47. Aangeb. bruidsjapon met sleep, zeer apart, maat 40. Vrijdags 1 uur. Knelerf 12 2. fauteuils, 4 stoelen, dressoir, uitschuiftafel, theemeubel en eiken hangklok. Br. p. 3730, Zaagmolenstr. 47. Eiken boekenkast met plrn 40 boeken, elk aann. bod. Biji- ■erffstr. 38 c, ben. Te koop dressoir i 35.for nuis 30Lmdhout, Anjer- straat 20- Te koop gevraagd gashaard of gasradiator. Event, ruilen voor mooi kolom-ui tdraaib aard Bergweg Ï79. Tel. 44468 Nwe Philips (Phialetta) radio. Bevr Zaterdag na 4 uur. v. Huvte. Spoor singel 86 TE KOOP AANGEBODEN Motor Excelsior-Villiers 125 cc, gereviseerd. Bevr. Van Baaren, Vredehofstr. 30. Te koop pr. tandem, verende voorvork, goede banden. Na 8 uur. M. Gnelis, O. Binnenweg 119 b. 2-pers. maft. slaapk. met bed- stel, hoogtezon, D. mant, cost m. persianer. m. 42, witte 1. schoen, m. 38, gouden h hor loges, ca. 100 weckfl. met rin gen, Geen opkopers. Berglust- laan 14, H'berg. pr. st. Te koop: fluw. mantel, m. 42 f 25.tv', zomermantel, m. 44 30.witte stofjas, m. 46 15.—, verchr. theewagen m. glaspl. 40,— 2 konijnenhok ken 20. Stationssingel 103 A. 1 öriekw. najaarsjasje, 2 dikke winterjurken met korte mou wen, 4 donker zijden japonne tjes. 2 wollen stof rokjes, al les m. 44—4G. 1 p. 2Warte avondschoentjes. 33—39. t-ason- der. Van Houtenstraat 22 d, Blijdorp Thuis Zaterdag avond en Zondag. Electr. Technisch Bureau! We gens ouderdom Koopprijs goe deren 15 000,—. Inlichtingen Nieuwveld, Stadhoudersweg 120. Tel. 46491. Te koop 3,i ton bestelwagen. Prima lopend en prima ban den. Tel 47883. Motor, 500 cc KKbouwjaar 1936, merk New Impeiial Al leen Zaterdags na 10 uur. Wes- terbeekstr. 1. Te koop: motorrijwiel Triumph 350 cc half kop. half zijklep, goed lopend, eventueel ruilen voor tweetact 250350 cc. D Th. v, Puffelen, Wapenstraat 47 b, B'dam Z. Grootst mogelijke sortering tn latten, ronde stokken, kra- tex. presto, ïmcabouwplaat Joh Groen, Tel. 30303, Kore naarstraat 61 a/b. Te koop pr. bankstel, 2-pers. bank, 2 fauteuils, ronde tafel, .o. Kurvers, Uitwijkstr. 4. Z Voor tuinaarde, koolas, grind enz- Wijnstekers. Schoonder- lostraat 70 Telef. 36539, A'cam Autobanden, binnen en buiten, luxe en-vracht Diverse matzn P. L Visser, B. L. Rottekade 206. R'dam N. Z g a n. Maxwell tandem m. nwe banden, IJzendoorn, De La Reijstr. 75. Aangeboden: D.K.W--R.T. 1938. Geh- gereviseerd. Z n gr. rijles Klem. Bergpolderstraat 10 TE HUUR GEVRAAGD Te huur gevr. werkplaats of souterrain te huur of onder huur Br. no 4101 bur. van dit blad- Te huur gevr. op goede stand in Westen suite (ongem. of gemm vrije keuken. Br. no. 4109 bur. van dit blad: WW heeft lege woning- We hebben vergunning, geen Zuid. 4 kamers, huur plm. 30. Br. no. 4108 bur van dit blad. Nette juffr^bbhh. vraagt on gem zit-slaapk. met stook-en kookgelegenh. omtr. N. no, 4104 bur. van dit blad. Besch. echtp. zk zoekt kamers rn. gebruik keuken, veel af wezig. Br. no. 4114 bur. van dit blad. TE HUUR AANGEBODEN Aangeb. zit-sl-fc. ongem. bij dames, moeder en dochter, goede st. v, dame 30 40 j genegen in 'huish. behulpzaam te zijn. Br. no. 4115 bur. van dit blad PERSONEEL GEVRAAGD Groentenbeürijf vraagt fl. winkeljuffrouw, hoog loon. Obreenstr, 3032. Herenrijwiel z.b. 50,da mesrijwiel z.b. f 75.—. Wate- nnghestr. 12 a. Te koop pracht Duitse herder, oud twee jaar, lief v. kinde ren. Bree 47 II. Te koop een Simplex tandem met banden, in prima staat. 3. Bijl, Rijwielhandel, Klaas- Waal. TeJ. 37. Moderne radio met verlichte namenschaal te koop. F. van Toor. Blokland 10, Tuindorp Vaan. Te koop motorcarrier 7 L.O en kl. vrachtauto 750 kg, pr. st Vil ets tra at 39. 1 dressoir, twee 2-pers spira len en prima vulkachel. A. J Zwiers, Hr. Arnoldstr. 24, R'dam Z. Na 6 uur. Te koop aangeboden z g a n carrier met nieuwe banden Motorrijwiel 200 cc ..Francis Barnett". ..Agfa" fototoestel Tel. 47883- Guitaren vanaf 32,50. 65, 95.en 125,—. Mandolines vanaf i 27.50 Swnonis. Beyer- dandselaan 29. Mah. slaapk. zw. ui tv. geh handwerk, kast 3-deurs, heel toog, 2 n kastjes, 2 stoeien, va- fel Raephorststr. 23 a. Er was eens een bakker uit Lingeti, - Die zat op een Carrier te springen. Een Koeriester gebeld, en alles verteld, En nu heeft hij wel 3 van die dingen. Inzender C. Euser, Boogjes 32. Botterdam (Zuid), kan na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging 2,50 aan ons kantoor in ontvangst komen nemen. DIT NUMMER DRAAIT U EN WIJ NOTEREN GAARNE UW- Aile kiosken in Rotterdam, de boekhandelaren -en adverten tfe-byreaux nemen ze aar Jongen gevr. voor de bakkerij. D. Koppenol, 's-Gravenweg 54. einde lijn 16—22. Gevr. loopjongen v. wegbren gen geneesmiddelen per fiets Apotheek Cohen, 's-Graven- dykwal 93, Gevr. wegens huwelijk fl. zelfst, meisje vde.n. in kl. ge zin. Sterren, Statenweg 125 a. 2- anti-dagdieven gevraagd. Leeftijd 15—35 jaar. Aanmel den: Gebr. Simons N-V Broersveld 1112. Schiedam. Tel. 56040—38851—66901. Gevraagd nette meisjes voor alle werkzaamheden. Wasserij Hagelwit, Hendrik Sorchstr. 4. Jongens gevraagd voor oplei ding m de zeilmakerij. Hendrik Veder, JJselstr. 10. Gevr. dekknechten v. slrep- boot. uitsluitend stadswerk. Aanm. Stuwadoors Mij. Pro gress. Kudfconstr. 9—11, tussen 11—12 uur. PERSONEEL AANGEB. Prima broekenmaker vraajt nog enige stuks brj^V-n p. w., klasse 4—5. Br. no 4111 bur. van dit blad. WONINGRUIL etage Noqrdpl. bij Noord singel, 3 k., zijk., keuken, halve zolder 30.—» voor beletage, zo mogelijk 2 k, en s., zjjk hefst Bergpolder of Blijdorp Br. no. 4110 bur. v. d. blad. HUWELIJK 2 vriendinnen, resp. 26—32 jaar beiden donker type en. aardige verschijning, zoeken kennismaking met twee broers of vrienden, ook zeevarende. Br. onder no 7120 Kiosk Bur- gem. Hofmanpl. LESSEN Autorijschool. Vanouds be kend, ook voor dames. H. Koks, Jac. Catsstr. 16 (N.). Tel. 41097 Gedipl. A.N.W.B,-in structeur. FransEngels. Opl. ass. ex, door pract. leraar. Nobelstr. 55 B, Blijdorp. Adto-rljschool H. P. Take, ge dipl.. K.N.A.C,-instructeur, A N. WiB.-Bor.dsautoriJsCfeool, Jan Sonjestr. 4 (nabij Middelland straat). Tel. 36777. Voor perfecte motorrijles, voor aan- en verkoop "motoren, jr. reparaties. E. Wessels, Scherm- laan 21. Tel. 32029, Heemróads- slngel 36. Autotljles? Direct "even cellen naar Autorijschool Correct en U wordt thuis of aan de zaak gehaald. J. Wuyts, Engelsestr. 47. Tel. 38233—38497, Wie ruilt mijn woning A'dam naar Rotterdam. Br. no. 725 Kiosk Jonkerfransstraat. 1st? etage, bev. 5 ka., badk keuken, 2 veranda's, 2 W.C.'s, 29,— p. mnd.; of etagewoning, bev. 3 k., keuken, douche en kelderbergruimte; v. won-, min stens 4 k.. ruim ultz Liefst meuwb. W. of Blijdorp. Huur t 30.tot 35.p. mnd. Br. no 4117 Parool. Aangeb. souterrain Bergweg, 6 kamers, keuken en badkamer gevr. 4 kamers, liefst Noorden, huur plm. f 30.—Br. no'. 4107 van dit blad. VERLOREN Verloren: portemonnaie, inh o a. koffersleuteltje, gedup. T b. t b. C. Haze, De Sav. Lohman- laan 34 b. A.N.W.B. Bonds-auto-motorrij- school Eversteyn, bezitter Ned. grootvaardigheidsdipl. School van vertrouwen. Violierstr. 32. Tel, 73150, thans ook Henegou- •erlaan 6. bij Beukelsdijktun- nfii. Tel. 36665 - Autorijschool WiU A. Louwe, gedipl. K. N. A. C -instructeur, A N.W.B. Bondsautorij school, enig bezitter Ned. Super groot vaardigheidsdipl. G J. Mul der str 79 Tel 30321. DIVERSEN Verzoeke tijdens .de vaeantie van Uw eigen schoenmaker ons niet lastig te vallen. Gebr, Simons nv. Bruiloft? Het aangewezen, adres voor liedjes, mutsen, petten, enz. is Bierllng's Feestpaleis, Maashaven 36. Tel. 73322. Rotterdam. Uw kind in eigen omgeving ge fotografeerd 6 verschillende foto's 7,60 Foto „DimO", Bergsingel 194 a, Tel. 46650.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4