EE HET ROTTERDAMSCH PARGOL Wel arbitrage - Veiligheidsraad echter niet competent Protest tegen behandeling der Nederlandse verzoeken Mij. Nederland contra K.L.M. Voortzetting van de militaire actie Mogelijk zullen de bakkers Maandag staken Rotterdams Toneel Vrij, onverveerd Woorden van teleurstelling, beklag en protest Twee voorstellen aan de republiek PAROLOSCOOP Wilde vaart in de lucht Weerbericht Ernstige mijnramp in Engeland 118 Mijnwerkers opgesloten „Verzoek aan Paraguay geschil bij te leggen" Geen oplossing van het conflict? Thee- en koffieprijs verhoogd Belangrijk duurder P.vd.A. beraadt zich over Indonesië Ned. verliezen in Indonesië - Weer bonnen voor fietsbanden b SecL «o Adm. Long* Havan 141, Schiedam ft 69300 Abonnementsprijs p« week SI oent per kwartaal V—t km nummer* 0,W Zaterdag 16 Augustus 1947 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» 8. de Vries Pi Hoofdredacteur Th. Ramaker Ia de gisteravond gehouden vergadering van de Veiligheids raad heeft de Nederlandse afgevaardigde, mr. Eelco van Klef fens, verklaard dat zijn regering bereid is het instellen van een onpartijdige ccsunissie voor onderzoek en arbitrage in Indonesië te aanvaarden, mits dit niet onder de jurisdictie van de Veilig heidsraad geschiedt. Hij argumenteerde dit laatste met de opmer king, dat het recht tot interventie van de raad in deze aangelegen heid niet door de Nederlandse regering wordt erkend. Voorts protesteerde de heer Van Kleffens tegen de wijze, waarop de Nedpiandse verzoeken door de Veiligheidsraad zijn behandeld. Ook de verklaring van Sjahrir aam de Nederlandse afgevaardigde onder de loupe. Hg achtte haar een in hoge mate gekleurd relaas-vol algemeenheden van een weinig pre cies karakter. „Het was meer een aannemelijk betoog voor het niet- wetend publiek, dan een exacte Zakelijke verklaring", zo merkte de heer Van Kleffens op. Na deze toe lichting schilderde de afgevaardi, de vervolgens de toestanden in c. Republiek, waar „het roerig is, het terrorisme hoogtö viert, de auto riteiten niet opgewassen zijn tegen gewapende benden". Ook noemde de heer Van Klef fens de verwoestingen, brandstich tingen en moorden, die volgens hem in Indonesia aan de orde van de dag z^jn. .►Het is betreurenswaardig, dat- het cjichebeeld van arme Indone siërs die strijden voor hun vrijheid, bij velen overheerst en toch is niets meer 'bezijden de waarheid. De be woners van de Republiek kunnen deze vrijheid te allen tyds krijgen, Wonderlijke oorlog HET ia een onaangenaam iets voor de met veel pomp en praal begonnen pan-Amerikaanse confe rentie te Metropolis is het luxueuze Quitandinha, dat deze bijeenkomst niet opgeluisterd kon worden met een beslechting van de burgeroor log -m Paraguay. Heeds vijf maanden kampen de uit het Noorden en uit het Oosten opzettende .rebellen met de eenhe den van president-dictator Morini- go, en telkens als voor een van de twee partijen de kansen beslissend leken te keren, vernam de wereld het een en ander. Verleden week was het in het op en neergaande spel der kansen zo ver, dat de „rebellen" de hoofdstad Asuncion hadden ingesloten en dat Higinio Morinigo het vege tóf niet meer kon bergen, en dat zhn laatste bewindsverschynselen m net wilde weg evacueerden. De regerings troepen hadden zich van een ont ruimd Concepcion meester ge maakt, en de rebellen waren listig om deze troepen heengebogen, om met de onbewaakt-gelaten rege- rmgsvloot en met de voorraad van een volledig arsenaal naar Asun cion te varen. Het oerwoud had Morinigo verleid tot een verrassing tegen Concepcion, maar de oer woudrivieren hadden de opstande lingen bjj hun list geholpen. Op dat kritieke moment begon nen twee zenders door elkaar heen te roepen: generaal Franco's op- atandelingenzender erkende, dat Higinio Morinigo's tegenstand nog sterk was, maar dat da 97.000 Asuncianen er wel korte metten mee zouden maken om de intocht der overwinnaars der overwinnende bevrijdingslegers te helpen glorieus te maken. En Morinigo's zender riep de 97.000 Asuncianen op, om nog even vol te houden, want dat „het opstandsvarken op een oor na gevild was". Onder dat rumoer begon Quitan- dmha, in Brazilië. Is dit bloedig Paraguaans geschil nu niet iets voor de UNO (c.q. de Veiligheidsraad) O neen, zegt men te Quitandinba, het is een binnenlands geschil! En, bovendien citeerde men een van Smuts' jongste mismoedige uitlatingen: „Ik ben zelf een van de bouwers en tewaterlaters van de UNO, maar nu ik dat schip zie varen, weet ik, dat het zal vergaan cp de -kHp van het veto-recht". Daarop besloot Marshall Para guay ..Amerika's bemiddeling aan te bieden, tenminste 1 s de Faragua- nen er op gesteld zouden zijn Wat worden die Paraguanen toch ontzien! Lang niet iedereen die opstand of oorlogje wil maken, kan zich op hetzelfde beroemen. evenals de bewoners van Oost-In- donesië en Borneo deze hebben ont vangen. Ai wat wij wensen is anar chie en chaos tegen te gaan. Met andere woorden: „Niet wij, Neder land staan die vryheiü in de weg doch de wetteloosheid, die de onbe kwame republikeinse regering nooit de baas heeft kunnen worden". Hierna ging mr. Vgn Kleffens over tot een geschiedkundige uit eenzetting. H0 schetste het ont staan der Republiek, de binnen landse toestanden in haar gebieden en schilderde het Japanse element in haar organisatie. Tenslotte riep hg uit: Niet in deze zaak „Ge kunt arbitreren in menings verschillen tussen geordende en gevestigde regeringen, zoals die van Oost-Indonesië en West-Bor neo, doch niet wanneer men te maken heeft met de gezagsloza re gering van de Republiek, die niet in staat is om haar gegeven woord gestand te doen". Ten aanzien van de jurisdictie van de Veiligheidsraad merkte hij op: .„Ik zou nogmaals in herinnering willen brengen, dat de Nederlandse regering de wens van de raad tot hec staken van de vyandelykheden heeft vervuld, omdat zij de huma nitaire motieven welke zonder twijfel de grond waren voor deze handelwijze van de raad ten volle wilde laten gelden. Dit is het uiter ste waartoe de Nederlandse rege ring kan gaan. Wij zijn van me ning dat het een zeer gevaarlijk precedent is dat de Veiligheidsraad stap voor stap zich beweegt naar bevestiging van volledige jurisdic tie welke z»j zo overdui3ei$k,mïstt' "„Hoewel wij dus op deze grond het Australische voorstel afwijzen, wil dat niet zeggen, dat onze hou ding zuiver negatief is. Integendeel, de Nederlandse regering is bereid aan de regering van de Republiek voor te stellen: Twee voorstellen 3,, Dat ieder een staat aanwyze. Beide eidus aangewezen staten zul len een andere staat aanwyzen, die door beide partijen geacht wordt volledig onpartijdig te zijn. Deze onpartijdige staat, zal indien hij daartoe bereid is een aantal van zijn burgers ayar Indonesië zen den om de situatie te onderzoeken, Zö zullen, toezicht houden op de uitvoering van het bestand, en ver der de situatie bestuderen. Aan de rapporten, welke zij aan hun rege ring uitbrengen zal de grootst mo gelijke publiciteit worden gegeven. In geval de Republiek in gebreke mpchi, blgven op ondubbelzinnige wijze het aanbod van goede dien sten van de zgde der Amerikaanse regering te aanvaarden zal deze waarlijk onpartijdige derde mo gendheid gemachtigd kunnen wor den om de besprekingen tussen Ne derland en de Repqjiliek onmiddel lijk te doen hervatten. 2. Al de beroepsconsuls in Bata via gevestigd zullen onmiddellijk een rapport opstellen over de si tuatie op de eilanden Java, Suma tra en Madoera. Wij hopen dat op dezs wgze een. belangrijke bgdrage zal worden geleverd tot het berei ken van een onpartijdig- inzicht. Mijn regering verzoekt daarom alle landen, welke beroepsconsuls of consuls generaal te Batavia hebben deze de nodige instructies te ge ven". Na de rede Na de rede van mr. Van Kleffens betwistte de Belgische afgevaardig de de competentie van de Veilig heidsraad om zich met het Indone sische probleem bezig te houden. De Poolse vertegenwoordiger stel de daarentegen voor, een commis sie op te richten, die zou moeten bemiddelen en arbltieren. De Syrische afgevaardigde stelde voor de kwestie van de competen tie van de Veiligheidsraad op te lossen door een formele motie van enig lid, waarin zou moeten wor den voorgesteld om de Indonesische kwestie van de agenda af te voe ren daar deze niet onder de com petentie van de raad valt. De Fhi- lippynse afgevaardigde was van oordeel, dat de Nederlandse ziens wijze over de competentie geba seerd is op een zeer beperkte inter pretatie van het internationale recht. Hierna werd de zitting tot Don derdag 21 Augustus verdaagd zon der dat besloten werd de bespre kingen over de Indonesische kwes tie dan. te hervatten. AANHOUDEND ZEER WARM WEER Weersverwachting, geldig van Zaterdag avond tot Zondag avond: Heldere nacht niet weinig wind. Morgen overdag zonnig weer, vooral In de namiddag. ••■I rf' Opnieuw zeer hoge «ftlnL temperaturen met ia vVH het Zuiden van het land een geringe kans op vorming van eelt enkele verspreide on- Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit' Oostelijke richting. Waarftemipgen hedenmorgen 8.40 uur: luchtdruk: 765.0; wind: O. 2; ttrap,: 233; max. temp. 31.5 (4.40 gistermid dag): mfn. temp. 18.3 (6 uuV hedenmor gen). Weersgesteldheid onbewolkt. - 17 Aug.: Zon op 5 25 uur, onder 20 02 uur Waterstanden Rotterdam: le ty 5 01 uur. 2e tij 1T.U uur. 18 Aug.: Zon op 5.27 uur. onder ZO00 Uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 3 54 UUr, Se tÖ 17.58 uur. weersbul. (Speciale berichtgeving) Op het vliegveld Ypenburg dezer-! dagen een toestel geland yan de „British-Nederland Air Services Ltd.", dat met een lading vracht uit Engeland kwam. Het behoort aan een enkele maanden geleden opge. richte maatschappij, waarin de Stoomvaartmaatschappij „Neder, land", naar de Pers Associatie ver. neemt, aanzienlijke financiële belan gen heeft. Er wordt gevlogen met Miles Aerofanvliegtuigen, welke speciaal voor vrachtvervoer zijn ingericht en een nuttig laadvermo gen van één ton hebben. De heer Bronsing, directeur van de Stoomvaartmaatschappij „Neder, land" bevestigde dat zijn maat schappij betrokken is bij deze nieu. we onderneming. Dit is dus de eerste daadwerkelijke stap van de Neder- landse Scheepvaart om zich met luchtverkeer bezig te houden. Onze luchtvaartmedewerker tekent hierbij aan: Na de duidelijke nederlaag welke onze scheepvaart tegen de combina. tie RegeringK.L.M. heeft geleden, komt het bovenstaande bericht als een verrassing, In het request van de Stoomvaartmaatschappij „Neder, land" aan de Eerste Kamerleden, werd reeds gezinspeeld op de moge lijkheid die de reders onderzochten om de deviezen, welke zjj buiten ons land verdienen, op de een of andere wjjze in luchtvaart te investeren. De „Nederland" had reeds aan de rege ring verzocht om vliegtuigen voor haar dollars te mogen, kopen, het. geen is afgewezen door Den Haag. Blijkbaar is de Maatschappij er todi in geslaagd met eigen kapitaal een luchtvaartbedrijf onder Britse vlag op te richten. a Enkele vliegtuigen De Maatschappij werkt nog slechts met enkele vliegtuigen. Het zijn zeer kleine toestellen, uitsluitend geschikt voor vrachtvervoer en wat dat betreft is de gehele onderneming nog van geringe omvang, Voor een regelmatig ljjnverkeer tussen bepaalde landen en plaatsen zijn officiële toestemmingen en con- Ontwikkelen en afdrukken van amateurfilms Voor het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van amateurfilms zijn maximumprijzen vastgesteld. Het ontwikkelen van een 6x9 cm rol- film en van een kleinbeeldfilm met méér dan 16 opnamen mag respec tievelijk ten hoogste 30 en 72 cent kosten. Het afdrukken van een 6x9 opname ten hoogste 12 cent en het vergroten van eèn klein- beeldnegatief op formaat 6t4 x 9% ten hoogste 20 cent. Voor hét ver groten van een 6x9 opname op briefkaartformaat is de maximum prijs 47, cent, cessies nodig. Het is zeer de vraag of deza binnen afzienbare tjjd ver leend zullen worden. Minister Vos en de K.L.M. zullen er zich ernstig tegen verzetten. Een andere kwestie is dat «wilde vaart" niet verboden kan worden. Het eerste '„Nederlands-toestel land. de dezer dagen op het Haagse vlieg, veld met eer. vracht uit Engeland welke uiteraard niet geweigerd kon worden. In feite hebben we hier dus met het merkwaardige geval te maken dat onze Scheepvaart voor het eerst het element „wilde vaart" in het Nederlandse luchtverkeer heeft ge. bracht. In elk geval is het een nut tige oefening voor luchtvaart arabië. rende rederijen. Vier jaar geëist tegen „prof." Pootjes Tegen Johannes Willem Poot jes uit Hilversum, die militairen heeft aangezet tot desertie, is Vrij dag voor de Amsterdamse Recht bank bij verstek vier jaar gevan genisstraf geeist. De officier van justitie", Mr. B. Kist, zeicte. dat de verdachte geestelijke afwijkingen vertoont, waarop ook het hand schrift van de heer Pootjes what. Mr, Kist wilde daarom afzien zijn eis te stellen oo tl" maxi mum- straf voor het door verdachte ge pleegd»» misdrijf, welke 7% jaar bedraagt. De officier had gaarne een psychiatrisch onderzoek, bil de heer Pootjes laten instellen, doch li var deze is ondergedoken is dit voorlopig niet mogelijk. Van Mook kan de verantwoordelijkheid niei dragen. (Van onze Haagse redacteur* De talrijke ongetwijfeld ernstige moeilijkheden waarmee Nederland op Java en Sumatra te kampen heeft en welke naar men in Hen Haag meent voor een groot deel voortvloeien üt bet stjjgend gezag dat de Republiek ontleent aan de steun van de Veiligheidsraad, heb ben in Nederlandse kringen op Ja va de paniekstemming tot een cli max opgevoerd. Tot in de hoogste kringen in Den Haag wordt thans onder de invloed van de noodkreet uit Batavia het geluid gehoord, dat vooral na de beslissing van de Veiligheidsraad oin de Indonesische kwestie tot Donderdag te verda gen wachten op verdere beslis sing van de Veiligheidsraad onmo gelijk is geworden. Deze stemming is nog ver sterkt door een haer bekend geworden telegram van dr. Van Mook aan de Koningin, waarin de luitenant-gouver neur generaal zou hebben mee gedeeld dat hij de verantwoor delijkheid niet langer kan aan vaarden, tenzij hem uitgebreide volmacht wordt Verleend. Onder deze bgzonder zware druk van het politieke offensief van Ba tavia overheerst in Den Haag over vrijwel de gehele linie de opvatting dat aan een onmiddellgke voortzet ting van de militaire actie nier-te ontkomen is, nu de Veiligheidsraad de zaak voor zes dagen bevroren heeft. De verontwaardiging m of ficiële kringen over deze hier als onverantwoordelijk gekenmerkte beslissing van de Veiligheidsraad is bijzonder groot en bij vele 'met verantwoordelijkheid beklede perso nen constateerde men de opvatting dat de noodtoestand op Java» welke ook de rust van de andere delen van de Archipel bedreigt, niet nog zes dagen kan voortduren. M.a.w. de politionele actie zai on middellijk hervat moeten worden. De waarschuwing In deze geest, welke mr. van Kleffens gisteren in bedekte termen ook in de Veilig heidsraad heeft laten horen, wordt daarbij als een bewijs gezien van het feit dat deze opvatting ook. in de regering terrein zal winnen. Opmerkelijk is intussen het ge mak waarmede men. met uitzonde ring van de pmgevjng van Buiten landse Zaken de internationale con sequenties bagatelliseert welke een derAeltike - besBrèing ivoor Neder land zou hebben. Men vreest, dat 118 mijnwerkers te Whitehaven (Cumberland) ziln ingesloten in de steenkoolmijn „Wit- liam'* de oudste onderzeese mijn in Engeland, tengevolge van een he vige explosie, die gisteren in het vroege avonduurplaats had. Raim een uur later had men nog geen contact met de slachtoffers gehad, ofschoon reddingsploegen onmiddel lijk waren afgedaald, Na afloop van de eerste vergadering an de :nter-Amerikaanse conferentie, die te Petropoits. een voorstad van Rto de Janeiro, wordt gehouden, heeft de Argentijnse munster van Buitenlandse Zaken verklaard, dat Argentinië met zal afwijken v&n zijn standpunt, dat beslissingen van het orgaan voor de tnter-Amerikaanse veiligheid met alge mene stemmen moeten worden geno men. Argentinië zal streven naar een eco nomische regelmg voor alle Amerikaan se staten, ofschoon die uiteraard over eenkomsten tussen afzonderlijke landen met ,moet uitsluiten. Een voorbereidende bijeenkomst van de conferentie voor inter-Amenkaanse verdediging is gisteren gehouden. De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, werd tot voorzitter van da con ferentie gekozen, De afgevaardigden hechtten hun goedkeuring aan een motie van Uru guay, gesteund door Argentinië, dat de conferentie een beroep zal doen op de Hel iinmolentransport op de Waterweg. Rechtt dé sleepboot Blankenburg die iegelijk met de sleepboten Thames en Tyne uit de Nieuwe Waterweg vertrok om een bak naar Tunis te brengen, (Luchtfojo Diepen N.V.) (Speciale berichtgeving;) Tenzjj op het laatste ogenblik nog een uitweg wordt gevonden, zuilen tie bakkerspat.roons in Amsterdam, Twente en Limburg Maandag hun zaken sluiten. Er is met minister .ManshoIt langdurig onderhandeld, maar zonder resultaat. Vier weken geleden, juist cp de dag, .toen het conflict op Java en Sumatra scher pere vormen aannam, hebben de bakkers toegestemd in een uitstel an de bedrijfssluiting om de mi nister alsnog gelegenheid te geien een accountantsonderzoek naar de prezen te laten instellen. In deze periode ls echter de toeslag van f 5.80 op patentsbloem vervallen, zodat de tneelprys weer ls geste gen. De bakkers zeggen, dat zij 2.7 cent toeleggen op een gewoon brood van S00 gram, een verlies dat gecom penseerd moet worden door het ver kopen van luxe brood. Daarom vragen zij verhoging van de brood prijs, hetgeen voor een gemiddeld gezin een uitgave van 11 cent be tekent. Doch bij deze berekening moet men voor ogen houden, dat de Nederlandse Staat op elk brood nog cent toelegt, hetgeen per jaar oploopt tot 52 millioen gulden. Als we nu berusten in het besluit van de ministfer, moeten we binnen kort weer een veer laten, betogen de-bakkers, oindatrde regèrihg" van die toeslagen op het brood af moet Ih Rotterdam In het conflict tussen de regering en de bakkersbedrijven over de ver hoging van de bloem- en meelprjjs gaat het hard tegen hard. Gisteren hebben de gezamenlijke organisa ties van werkgevers in het bak sen. Deze motie moet nog worden goed1 gekeurd door de algemene vergadering van del conferentie. Er werd geert besluit genomen san- gaande de-kwestie Nicaragua, welks revolutionnane regering niet Is uitge nodigd op de conferentie te verschijnen. SLECHT NIEUWS VOOR INBREKERS- De grootste kluisdeur van Europa is gisteren na een vlotte reis van Dordt over geoliede sleden hef tiieuwe gebouw, van de Robaver aan de Coolsingel binnengesleept. Wie lust mocht hebben de kluis een onaangekondigd bezoek te brengen, moei wel 't eeuwige leven hebben. Twee stolen met ieder honderd-mil' /fogS combinaties yersperreji ihem-de mg, - Met inganer van Maandag, 18 Au gustus, 7,a! de prijs van thee en kof fie gewijzigd worden. De "verkoopsprijs van eerste soort en roodmerk thee is van f 4.12 per kilo. verhoogd tot f 7.40, Voor thee an de merken blauw en groen zijn de prijzen gewijzigd van f 3.S0 en f 3.14 in f 6.60 en f 5.40 per kilo. De prijs van eerste soort koffie is van f 2.76 verhoogd tot f 3-28 per kilo. De Party van de Arbeid beraadt zich over de te volgen politieke ge dragslijn ten opzichte van het pro bleem Indonesië. Vrijdagavond om 8 uur opende de voorzitter, de heer K. Vorrink, in de grote zaal van ho tel Krasnapoiaky te Amsterdam het buitengewone congres der partij, waarbij afgevaardigden uit het ge hele land, in huishoudelijke verga dering bijeen, IVs dag van gedach ten wisselen over het Indonesisch probleem. Er bestaat voor dit congres een bijzonder grote belangstelling. On geveer 600 afdelingen der P. v. d. A. hebben een of meer vertegenwoor digers afgevaardigd. Voorts woon den verscheidene ministers en oud ministers, tevens leden der partij, de avondzïtting bij. die eerst tegen het middernachtelijk uur werd gesloten. Na de openingsrede van voorzit ter Vorrink hield prof. J. H. A. Lo- gemann, lid der Tweede Kamer, als eerste spreker zijn referaat. Twee co-referaten werden uitgebracht door ds. J. K. Buskes en de heer J. de Kadt, redacteur van het week blad „Paraat". Vandaag beginnen de discussies. Mogelijk zullen,tot besluit van dit huishoudelijk congres in een resolu tie de richtliirten Worden vastgelegd, die de Party v. d. Arbeid in de toe komst ten aanzien van het beleid in de Indonesische kwestie zal vol- 'gen. Op het jaarlijks congres te Lyon van de Franse Socialistische Party heeft de Nederlandse afgevaardigde KteiJn verklaard:' „Ik verEeker u< dat de socialistische party van mijn land spoedig uit de regering zal tre den, wanneer het vooroorlogse ko loniale regiem in Nederlands-Oost* Indië wordt hersteld." Palar naar Lake Success Op uitnodiging van Sjahrir is het vroegere 2e kamerlid de heer, Palar gisteravond per vliegtuig naar de Verenigde Staten vertrokken om de Indonesische delegatie van -advies te dienen bij de besprekingen in de {Vfafligöoidfiraad. kersbedrjjf tijdens een vergadering in Den Haag besloten zich achter de rechtmatige eisen van de bakke rij te stellen. Wanneer het eventueel tot een sluiting van de bedrijven mocht ko men, gaan deze organisaties daar mede volledig aecoordl Hedenavond zouden in tal van sleden van ons land o.a. te Rotter dam, de plaatselijke organisaties van patroons en gezellen m verga dering bijeenkomen. Daar zal moe ten blijken of de bakkers una niem van mening zyn. dat tot sluiting moet worden overgegaan. In het standpunt van de coöpe raties is tot nu toe nog geen wjj- 2!ging gekomen. De directie van de H.A.K.A. deelt ons mede, dat zij het eenmaal aan de b\j haar aangeslo ten coöperaties gegeven advies, niet tot sluiting over te gaan. blijft handhaven. Dit neemt niet weg, dat ook de coöperaties ernstige critiek hebben op de maatregelen van de regering. De voorzitter van de Ned. Bak- kertjstichtlng, de heer Ulrich, heeft zich vandaag naar Den Haag bege ven voor een onderhoud met de be treffende regeringsinstanties. Mo gelijk, dat er op net laatste mo ment nog een oplossing voor het conflict gevonden wordt. De regering maakt tot haar leedwe zen bekend, dat m de afgelopen week de navolgende verhezen zijn gerappor teerd: Koninklijke Marine: mar. 1ste kl. o v w E. G. Huying tut Z. Hom (Gr.), korp mar. o. v. w. J. Bruggink uit Gor- sel: korp. mar. o, v, w. A. J. Wanders uit 's-Gravenhagt; matroos 1 ste kl. o. v. P. van Westen uit Dordrecht. Koninklijke Nederlandse Landmacht: sold. 1ste kl. W. van Zandbeek uit St. Michelsgestel; sold. H. Meursmg, uit 's-Gravenhage: vaandrig G. P. H. Jans- sens. uit Tilburg: serg. P. G. van der Veen uit 's-Gravenhage; sold. A. van Dam uit 5omme]sd)jk; sold. 1ste kl. W. Godschalk uit gem. Bergh; sold. H van der Molen uit Assen: sold. J. J. de Boef uit Leiden: ser. raaj. M. The pass int Leiden: It. G. M. Sitike uit Vlissmgcn; sold. L, M. A. Zandkuyl uit Zuilen (U.): sold. W. J. van Bremen uit Eist (Gld.): sérg, P, C. Gij zen uit Halsteren, tra)oor jhr C Roéll uit Laren (NH,): sold. A. f. Wigmans uit Maarssen; op perwachtmeester L. M. Andeweg uil 's-Gravenhage: sold. G. Lamte uit Lei den. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Le ger: korp. art. F. M. Mosies; mil. sold. 1ste kl. J. F. Lanstners; mil. serg. vl. wnr. ra. C. H. Verbon; Soendanees fus Sarga: mil. wachtmeester P. F. Schonherr; Ambonnces sold. 1ste kl. W. L. Pesiwarisa; Ambonnees fus K. Samanin; sold. 1ste kl. art. I. van der Ley; Jjiv. sold. 1ste kl. Arnsad; Mena- donees sold. 2de kl. P. Faada: Jav, sold. 2de kb Paiman, alien uit Indonesië. Legerherichl no. 49 Het Nederlands actie communi qué no. 49 meldt: Ten Westen van Buitenzorg wer den Nederlandse patrouilles nabjj Lemviüang eveneens door groepen, bestaande uit T.N.I.-soldaten, on der vuur genomen. Deze werden niet verliezen teruggeslagen. Op Midden-Java, in de sector van Ara- barawa, zijn enige gewapende ben den uit het door de Nederlanders bezette £ebied verdreven. Hierbij werd enige tegenstand ondervon den. In de omgeving van Gombong werden, bij de zuiveringsacties in ons. gebied, 3 gewapende Japanne- zen, die aan de zjjde van de T.N.I. meevochten, gedood. Sedert de staking der vijandelijk heden bedragen onze verliezen, vol gens de totdusver ontvangen gege vens: 29 gesneuvelden, 91 gewon den en één vermiste". Parachutisten en tanks op Java in actie Het Republikeinse communiqué van gisteravond meldt, dat de Ne derlanders ten Zuiden van Garoet parachutisten neerlieten. Verschil lende aanvallen van Nederlandse troepen worden gemold on Midden- en Oost-Java. Op 9 Augustus z\in Nederlandse troepen met pantser wagens Pasieroelakan binnenge rukt. Speciale rijwicltieincn Oók pp Zondag 17 en Maandag 18 Augustus zullen speciale rij- ieltreinen rijden. Op die da gen zal het uitgesloten rijn rij wielen te vervoerèo met treinen naar k*uze .van ds reiziger over afstand en van méér dan 40 km Zevende jaargang, No. 190 „Rotterdams eigen toneelgezel schap bereidt sick voor op de in- intocht in de Maasstad," schreef dezer dagen onze Amsterdamse correspondent die een onderhoud had met Paul Storin en deze laat ste Voegde, er aan toe: „dat bete kent déar repeleren, daar costuums en décors laten maken, daar een baliet samenstellen. Als ree maar, eenmaal in Rotterdam zijn!" Over een maand is het toneelsei zoen alweer begonnen. Dan zal on2ö nieuwe schouwburg, nu met een eigen troep, moeten bewijzen dat Rotterdam deze vooruitgeschoven culturele post waard is. Zowel da gemeente als hét rjjk hebben aan zienlijke subsidies gegeven voor Rotterdams toneelleven. Er is eea sterke, grote troep samengesteld, on der leiding van Ko Arnoldi en de leden zijn hun oude banden met vroegere gezelschappen aan het ver breken. Spoedig zullen ze als een eenheid, een Rotterdamse eenheid, aan ds slag gaan. „Als we raaar eenmaal in Rotter dam zijn", verzuch- Paul Storm..,. Ook wij verheugen ons in de komst van het „Rotterdams Toneel", doch au wij als een goede gastvrouw nog even de zaken nalopen ons te zien of alles voor de gasten ge reed ïs. rijzen e/ enkele vragen. In de eerste plaats de vraag van de huisvesting der acteurs en actri ces. Wij menen daj als voorwaarde is gesteld, dat zij in Rotterdam moe ten wonen. Het ia de bedoeling, dat zij zich heel en al Rotterdammers g<ian voelen, dat zij hier ook lezin gen, voordrachten en cursuêsen zou den geven. lg de vraag van de huie- vesting al beantwoord? Zijn er wo ningen voor onze toneelspelers? Rot terdam lydt aan cea groot woningte kort, doch naar onze smaak moet voor een dergelijke huisvesting con sideratie worden gebruikt. In de tweede plaats: betekent de komst vau de troep inderdaad, dat hier gerepeteerd kan worden? In de schouwburg zal dit doorgaans niet. goed mogelijk zijn en een neven ruimte, waar gerepeteerd kan wor den heeft de schouwburg niet. Zijn wij wel ingelicht, dan is men nóg bezig. Vraag: moét hier niet zeer snel opgetreden worden, voordat de gasten aangekomen zijn? In de derde plaats: de aeonstielt in de schouwburg. De acteurs en ac trices die hier verleden jaar opge- Jr kiaagd en evenzeer tela- het publiek over een acoustisch ge brek. We vernamen dat dit opgehe ven zou zyn, doch by een van onze laatste bezoeken kregen w\j de in- druk, dat er nog altijd een „geluids- zak" bestaat, W(j geloven gaarne, dat deskundigen bezig zy^. bet ge brek op te heffen, doch zal het opge heven zyn ais zometeén „het sei zoen" begint. In de vierde plaats: kag hef Rot terdamse publiek er van verzekerd zyn, dat zjjn eigen gezelschap de premières aan Rotterdam zal gun nen? Premières en niet die welke worden voorafgegaan door een reeks voor-p re mi ères in de ..provincie1' geven 6fcer en spanning en het zou ons onjuist lijken, wanneer b.v. Shakespeare's „Veel leven om niets" de helft van de Nederlandse pers zou zijn besproken voordat Rotter dam er zelf kennis van heeft kunnen nemen. Er rijzen meer vragen, over het aantal speelavonden van het Rotter dams Toneel io Rotterdam en over andere gezelschappen, die onze Schouwburg zullen bespelen. Deze vragen kwamen niet bij one op, om dat wij bij voorbaai een vonn van critiek wilden uiten. Integer d, wij vertrouwen, dat aj deze v en in gunstige zin reeds beantwoc zyn.. Maar wy weten, dat het Rotterdams Toneel snel en definitief in de alge mene belangstelling moet komen te staan, wil de scbouwburgexploitatie slagen en dat is een algemeen he la ner, waarin iedere Rotterdammer (door de subsidie) als bet ware een. aandeel beeft. Aller ogen zyn gericht Op dit welslagen. Van 18 Aug. t.m. 30 Sept. is op de bonnen C 27 en C 28 van de in- schryvingsbewyzen voor vervanging van fietsbanden BI 607 reap. BI 608 een buitenband verkrygoaar. Voor het kopen van een binnenband ls gedurende dit tijdvak geldig bon. D S9 van het inschrjjvingsbewys voor vervanging van fietsbanden BI 606. De handen kunnen recht streeks op de bovengenoemde bon nen warden betrokken. (Herplaatsing wegens misstelling) Prijs van spijsolie De thans voor het publiek be schikbare spijsolie wordt verkocht in Vn flessi n, bevattende zes rant soenen van 120 gram, in flessen, bevattende drie rantsoenen van 120 gram, dan wel los uitgewögen. Voor deze spijsolie gelden de vol gende maximum-prijzen: klasse 1: f 1.38 per fles, f 0.76 per fles, f 0.23 per los rantsoen. Klasse 2: f 1.29 per */t fles, f 0.71 per fles, f 0.215 per los rant soen. Het motorschip „Sloterdijk" met 478 repatriêrendsu aan boord, waaronder 35 terugkerende mili tairen van de Koninklijke Land macht, wordt Zondagmorgen te Hoek van Holland verwacht. De deb&rkatie zal 2.Ó0 uur 'ta 'Rotterdam plaats vinden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1