If li HET ROTTERDAMSCH PAROOL Minister Mansholt heeft besloten bakkerijen te vorderen Iet Vitamine A op kunstmatige wijze verkregen De broodprijs fit' ij. fff Personeelsgroepen kunnen samen bloem kopen Gemeenten zullen verkopen Weerbericht Bakkers vergaderen vandaag weer 100 gram vlees extra Bakkersgezellen zijn ongerust PvdA-resolutie door Vorrink toegelicht Prinselijk paar naar Rotterdam Ter gelegenheid van het Stadionspel Indonesië vandaag weer in de Raad Niet Van Mook Geen commissie van de Veiligheidsraad S.F.I.O.-congres besluit tot radicaler koers Opzienbare uitvinding van twee chemici Vijftien jaar geëist tegen verraadster Onder 97 slachtoffers 26 doden Drie kinderen door projectiel gedood Hevige ontploffing in Cadiz Ruhl verlangt een goede behandeling Reichswald brandt Vr edes- j amboree gesloten Hongerstaking op „Exodus 1947" 1947 warmer dan 1911! r il Bed en Adm. Lange Haven 141, Schiedam leL 69300 Abonnementspriji per week 31 cent, per kwartaal 4,—losse nummer» 0,09 Diasdag 19 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER ültgcrve Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankten Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. ds Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 192 Geen protest De minister van Landbouw, Vissery en Voedselvoorziening heelt be sloten een aantal bakkerijen te vorderen in die steden, waar de bakkers- patroons staken, teneinde ODder beheer van de overheid een beperkte voortzetting van de broodvoorziening te handhaven. Daarnaast zaf aan combinaties van consumenten (groepen personeel van grote bedrijven enz.) het mogelijk worden gemaakt op broodbonnen gezamenlijk bloem te kopen. Aan de daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen beveelt de minister aan eigen verkoopplaatsen voor bloem In te richten. voor overwerk en voor de mede werkende gezinsleden berekend. I Toen na afloop van het on derzoek aan de bakkers, in wier bedryf dit had plaats ge had, het rapport over hun Be drijf was toegezonden, heeft niemand van hen tegen de uit komst een woord van protest doen horen. Het accountantsonderzoek leidde tot de algemene conclusie, dat voor grote delen van het land een ver jaging van de bestaande broodprijs met één cent mogelijk was en In de grote steden zelfs met twee. De re gering is van oordeel, dat deze prijsverlaging in de eerste plaats ten goede dient te komen aan een vermindering van de overheidssub sidie van vijf op vier cent per brood van 800 gram. In die plaatsen, waar de uitkom sten van de bakkerij deze verlaging Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt naar aanleiding van deze besluiten het volgende mede: Het feit, dat de bakkersstaking verre van algemeen, is, wijst er op, dat de inzet van de strijd: de op heffing van de verlaging van de subsidie op meel en bloem voor de broodbereiding, niet door alle be- drjjfsgenoten als gerechtvaardigd wordt beschouwd, De regering ware ook niet tot deze subsidie- vermindering overgegaan, indien zij niet de overtuiging had, dat zij in het kader van de richtlenen, die voor alle bedrijven gelden ter be paling van prijzen en winstmarges, verplicht was deze correctie toe te passen, die f 13.000.000 per jaar op de staatsuitgaven bespaart. Tot voor kort bestond geen dui delijk inzicht in de werkelijke kos ten van het bakkersbedrijf. De gro te gevarieerdheid door verschillen in grootte en plaatselijke omstan digheden maakte een accountants onderzoek over een zeer groot aan tal bedrijven nodig. Dit onderzoek werd in volledi] overeenstemming geregeld met Nederlandse Bakkerg'-Stichting. Men zocht 250 bedrijven uit, welke tezamen representatief genoemd konden worden voor de Nederland se bakkerij. In overleg met ge noemde stichting werd vastgesteld, dat bij het onderzoek uitsluitend rekening gehouden zou worden met de brood bakkerij en dat inkomsten verkregen uit verkoop van koek, beschuit en banket buiten beschou wing zouden worden gelaten. Het onderzoek strekte zich uit ovjer het tweede halfjaar van 1946. In de eindconclusie van het accoun tantsrapport is rekening gehouden met de na de periode van onder zoek tot stand gekomen loonsver hoging voor de bakkersgezellen, de invoering van vacantiebijslag 'en de stijging van de sociale lasten, ter wijl tevens daarin is verwerkt het vervallen van de omzetbelasting op brood. *B0 het vaststellen van de kost prijzen is rekening gehouden met winstnormen, welke een redelijke vergoeding voor de ondernemers garanderen. Daarnaast is boven dien een afzonderlijke beloning PAROLCSCOOP Verscheurdheid HET LIJKT HARD, om in deze tijd van maandenlang prachtig zomerweer telkens in mineur te schrijven over de politiek, maar zij dwingt er toe. Waar zijn bijv. alle verwachtin gen gebleven, gewekt door Mars halls hulpverleningsideeën? Al wordt er nog zoveel geconfereerd, de westerse mogendheden kunnen maar geen vaste lijn vinden voor hun politiek, Europa's productie daalt nog dieper, en overal grijnst de bodem der schatkist tussen de laatste deviezen heen. De diplomaten zijn tegen de mees te problemen niet opgewassen, moed en verbeeldingskracht ont moet men vrijwel nergens meer. Cle ment Attlee heeft in zijn Britse cri sisrede nergens een vuurpijl afge schoten. waarvan iedereen ineens intuïtief begreep dat daar de grote reddingslijn aan vast-zat. En hoe Churchill's grote tegenrede luidde, zullen wij dadelijk zien. Maar ook Bidault (Fra.) neemt telkens zo scherp stelling, ook te genover de BeNeLux-beweging, dat hij wel een tegenstander lijkt van de gedachte Frankrijk een leidende rol te her-gunnen bij de gemeen schappelijke wederopbouw van West-Europa. Door, of: na. een scherpe regeringscrisis van het ka- binet-Ramadier wordt die toestand er voor Frankrijk en West-Europa niet beter op, omdat in Frankrijk, net als elders, de reactie of naar scherp-links of naar scherp-rechts dreigt af te buigen, hetgeen overal de binnenlandse onrust zal bevor deren. Van de scberp-rechtse critiek in Engeland heeft Churchill een staal laten horen onder het motto: „Wie Attlee volgt, is verloren"; hij voelt in Attlee's crisismaatregelen een „totalitaire dwang, een slavernij die in hongersnood eindigt. Na het ge zwoeg, na de tranen en na het zweet uit de oorlogsjaren kan vrij heid Engeland alleen nog redden. Er js met de Amerikaanse lening gesmeten; de besten verlaten het land, omdat hier alles wordt opge offerd aan partijgedoe en klassen- vooroordeel laten zij hier blijven en het mee uitvechten. Energie en genie kunnen .Engeland nog red den". Diametraal staan alle opvattingen tegenover elkaar, diametralcr dan ooit. De Franse en de Engelse pers zullen het deze week weer te zien geven. niet ten volle mogelijk maakten, is een verhoging van de consumenten prijs met één cent toegestaan. De verlaging met een tweede cent in de grote steden heeft de minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening voorlopig opgeschort. De bakkers hebben in de afgelo pen vier weken, toen de minister bereid was alsnog hun bezwaren tegen de berekening van de brood prijs aan. te horen, zich bepaald tot argumenten, die een afwijking van de algemene richtlijnen, waaraan het gehele bedrijfsleven is onder worpen, betekenen. Deze te aanvaarden zou in hoge mate onbillijk zijn tegen over ondernemers in andere bedrijven en bovendien een precedent .scheppen, dat een gevaar betekent voor de hand having van de huidige loon- en prijspolitiek. Grote verantivoor- delijkheid Een staking In de bakkerij van een omvang als die, welke thans in het bijzonder in de hoofdstad en enkele andere grote steden plaats heeft, verstoort in ernstige mate de normale gang van zaken in onze sa menleving. Degenen, die een derge lijke actie als wapen in een strijd om persoonlijke belangen hanteren, nemen daarmede een grote verant woordelijkheid op zich jegens hun medeburgers. Daarom heeft de minister ook de maatregelen genomen, welke in een dergelijke ernstige toestand pas send zjjn. Db Indonesische delegatie bij de Veiligheidsraad te Lake Success, gezeten Op de publiektribune, luisterend naar de debatten, v.l.n.r.: Soedjaimoko, C. Thamboe, dr. Soermfre, Hadji Agoes Salim en Soefan Sjafirlr, ti| <L m Weersverwachting geldig van Dinsdag avond tot Woensdag avond. Over het algemeen weinig bewolking, echter met een kleine kans op vor- ïnlng van enkele verspreide onweers buien. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Meest matige wind uit Oostelijke richtingen. 20 Aug.: Zota op 5.30 uur, onder 19.5S uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 7.21 uur, 2e tij 19-24 uur. Het Is moeilijk in do hoofdstad een duidelijk overzicht te krijgen van de omvang der bakkersstaking, omdat vele bakkerspatroons heb ben geweifeld of nog weifelen of zij a| dan niet aan de staking zul len deelnemen. Wei staat vast, dat het overgrote deel der bedrijven «■sloten heeft, hoewej op minstens tien adressen nog groot brood en »iï verscheidene gemengde zaken 'ij-'" hinndk"» worden verkocht. Ht hoofdstedelijk gemeentebe stuur heeft besloten voor het ge meente-personeel de centrale keu ken in te schakelen. Het actie-comité der bakkers heeft bekend gemaakt, dat de pa troons hedenmiddag om 3 uur in „Krasnapolsky" te Amsterdam op nieuw in huishoudelijke vergade ring bijeen zullen komen, ter be spreking van de Woensdag en Don derdag te volgen gedragslijn. Rotterdam bakt nocr Waarschijnlijk zal het Comité van Actie, gevormd uit Rotterdamse bakkerspatroons, Woensdagochtend een bespreking hebben mot de di rectie van. de grote bakkerij, die zich tot nu toe nog tegen sluiting heeft verzet. De organisaties van Chris Lelijke e? katholieke bakkers hier ter stede hebben zich inmiddels volko men achter de actie geschaard. v> annecr het eventueel tot een slui ting van de bakkeryen in Rotter dam mocht komen, zal deze voorlo- PJff n*et langer dan één dag duren. Nadien zou men zich nader over de te nemen maatregelen willen bera den. Uit steden waar de sluiting van de bakkerswinkels een feit is, b.v. uit Utrecht, komen velen per auto en fiets naar Rotterdam en kopen hier broden op bij tientallen tege- lijk. Eten „van de keuken" Ais gevolg van de bakkersstaking begint de gemeentelijke centrale keuken in Amsterdam, die na de oorlog aan bepaalde categorieën van de bevolking warm voedsel is blijven verstrekken, weer op volle capaciteiten te werken. Voorlopig zullen soep of pap wor den verstrekt en later wellicht stamppot. Het C. D. K. maakt bekend, dat voor personen geboren In 1942 en vroeger van 20 t.m. 30 September a.s. op bon K 03 vlees 100 gram vlees verkrijgbaar is. Als gevolg van de langdurige droogte is er onvoldoende voeder voor het vee. De laatste weken is er dan ook toenemend aanbod van slachtvee waar te nemen. Aange zien dit vee eigenlijk zou moeten dienen voor de vleesvoorziening In de wintermaanden, wordt zoveel mogelijk vlees ingevoerd. De vries- en opslagcapaciteit is echter niet voldoende, om het gehele aanbod te verwerken. Daarom is besloten deze week aan personen van de leeftijdsgroepen ABC (5 jaar en ouder) een extra rantsoen van 100 gram vlees toe te wijzen. Tot voorzitter van de hoofd- roep Industrie is benoemd de heer Twnstra te Maarssen. Coöperaties staken niet Het bestuur van de Bedrijfsunie van werknemers in het bakkers bedrijf heeft de door de stopzetting der bakkerijen ontstane situatie onder de ogen gezien. Het constateerde, dat de werk- ge\ers in het bakkersbedrijf over de broodprijs geen overleg met de gezellenbonden heeft jrepiecgd. zo- da'. de Unie zich in de strijd geen part»' kan stellen. Omdat evenwel blijkt, dat ten-, gevolg van dit geschil de belan gen der gezellen in het gedrang dreigen te komen, heeft de Be drijfsunie zich tot de ministers van Economische en Sociale Za ken gewend met het verzoek ten spoedigste alle partijen, bij deze belangriike kwestie betrokken, voor open overleg bijeen te roe pen." Het algemeen secretariaat van het Stadionspel „De Waterweg Her overd" heeft van Prinses Juliana en Prins Bernhard bericht ontvangen, dat zij een der voorstellingen van het spel op 30 Augustus of 1 September, zullen bijwonen. De Veiligheidsraad heeft besloten Indonesië vandaag, in de vergade ring die pm half vier begint, op nieuw te behandelen. De Sowjet-Unie had er bij de Vei ligheidsraad op aangedrongen de Indonesische kwestie zo spoedig mo gelijk in. behandeling te nemen, om dat „het wapenstilstandsbevel wordt geschonden, en op de Indonesiërs druk wordt uitgeoefend om bemid deling te aanvaarden". Vanmiddag zal worden gestemd over de Australische motie tot het zenden van een commissie, die aan de Veiligheidsraad rapport zou uit brengen over de toestand in Indo nesië. Gisteravond heeft mr. Van Klef- fens een bezoek gebracht aan vice- minister Lovett. Van Republikeinse zijde te Bata via wordt gemeld, dat volgens Chi nese berichten het Nederlandse le ger zich voorbereidt voor een nieu we opmars. De Republikeinen wij zen op verhoogde militaire activi teit op Midden-Java, waarvan in de laatste communiqué's melding is gemaakt. Volgens Antara is een Chinese vrrjwilhgersbrigade opge richt om met de republikeinse troe pen te strijden. Het hoofdkwartier zou te Soerakarta gevestigd zi|n, 64 kilometer ten zuidoosten van Djogja. Het republikeinse legerbericht van gisteren maakt melding van een aantal Nederlandse aanvallen, die met steun van artillerie uitge voerd zijn ten Zuiden van Semarang en ten Noordoosten van Tjilatjap, voornamelijk langs de wegen tus sen Semarang en Diogja. In tegenstelling met In Den Haag circulerende berichten, beeft een of ficiële Nederlandse woordvoerder te Batavia, naar A. P. meldt, ontkend, dat dr. Van Mook de Nederlandse regering toestemming had gevraagd om do Nederlandse troepen naar Djok ja te laten oprukken. De woordvoordcr*bevestigde, -dat. een groep Nederl.-Indischo autori teiten in een vertrouwelijk telegram aan de Nederlandse regering advi seerde Djokja in te nemen. Dr. Van Mook adviseerde Den Haag ver scheidene alternatieven, maar ver zocht geen machtiging voor een dergelijke aanval. In verband met hpt feit, dat er enig misverstand blijk* tc bestaan over de betekenis van do passage in de Zaterdag aangenomen reso- lutie van de P. v. -1. A.p welke over aibitrago handelt, heeft het A.N.P. zich voor een toelichting tot de voorzitter der partij, de heer Vorrink gewend. Do formulering, „....spreekt het vertrouwen uit, dat de regering bereid zal zijn, daar waar ait nuttig en mogelijk is, ook van arbitrage gebruik te maken", aldus de heer Vorrink, geeft duidelijk aan, dat het con gres der partij de mogelijkheid van arbitrage over het gehele complex van het Indonesisch geschil geens zins heeft toegelaten. De P. v. d. A. handhaaft hel standpunt, dat atbi- trage over de elementaire souverei- niteits-vragen, waartoe dns ook de hervorming van de Nederlandse grondwet zou behoren, niet over wogen kan- worden. De betreffende zinsnede in de partijresolutie wil slechts tonen, dat men vertrouwen heeft in „goeie diensten" en voorts detailkwesties met de verst mogelijke tegemoetko mendheid aan arbitrage vrij onder werpen. Als vooi beelden mor -Ier- gelijke kwesties noemde de heer Vorrink: dc vorm, waarin do ge meenschappelijke gendarmerie moet worden gegoten en problemen betreffende juiste begrenzing van het Je jure Cu het de facto gezag. Voor de ogen der ouders verdronken Mr. Van Kleffens heeft Maandag avond verklaard dat Nederland zich krachtig zal verzetten tegen het zenden van een UNÖ-commissie naar Indonesië om tc zien of de wapenstilstand in acht wordt ge nomen. Na zijn bespreking met do plaatsvervangend minister van bui tenlandse zaken Lovett, verklaarde Mi dat dc Nederlandse regering zich zal verzetten tegen iedere actie die in strjjd is met het Nederlandse standpunt. Hij merkte op dat Nederland had voorgesteld om de buitenlandse consuls te Batavia door de Veilig heidsraad te doen belasten met het waarnemen van de situaties. Neder land, aldus mr. Van Kleffens, zou gaarne zien dat de Verenigde Sta ten de behandeling Van het geschil zouden verhaasten, daar wy thans in de eerste plaats bezorgd zijn over net lot van 40 millioen vreedzame bewoners van Indonesië, die op het ogenblik te lijden hebben onder de wanordelijkheden en de plunderin- &en van losbandige elementen. In het natuurbad „De IJzeren Man" te Vught, is Maandagmiddag, buiten het eigenlijke zwembad, het 3-jarig dochtertje van de familie Van E. uit Den Bosch, dat onder toe zicht aan het pootjebaden was, voor de ogen yan haar ouders verdron ken. Het congres van de S.F.I.O., de t ranse socialistische partij, heeft oen resolutie van de oppositie-lei derGuy Mollct aanvaard, die een radicalisering van het gehele rege ringsbeleid beoogt. Moilets resolutie omvat de vol gende punten: 1. Distributie van alle land bouwproducten van regeringswege. 2. Inzameling van tarwe en an dere granen, desnoods vordering. 3. Contróle op productie en ver deling van vlees. 4. Overheidscontróle op de in dustriële productie. Ook op dit ge bied moet de staat tot requisitie kunnen overgaan. 5. Stopzetting van alle import voor niet-essentiële industrieën, 6. Inkrimping van de wapenfa- bricage. 7. Opschorting van de fabricage van transportvliegtuigen. 8. Financiële maatregelen ter verzekering van een gezond beheer van genationaliseerde ondernemin gen. 9. Verhoging van de export. 10. Geen herziening van de lo nen onder de huidige omstandighe den. De regering-Ramadier is door deze resolutie ernstig in gevaar ge bracht. „De redder van Mussolini" staat terecht Met Otto Skorzeny „De redder van Mussolini", staan in Dachau negen leden van een stoottroepbataljon te recht, Onder hen bevindt zich een Nederlander n.l. Arend de Bruin uit Rotterdam. Zij worden cr van be schuldigd, dat zij Amerikaanse sol daten en -krijgsgevangenen in de Ar dennen vermoord hebben. Na jaren experimenteren in de laboratoria van de N.V. Organon te Oss hebben twee Nederlandse chemici, dr. J. F. Areas en dr. D. A. van Dorp op kunstmatige wijze een stof bereid, die bij nader onder zoek identiek bleek te ziin met vi tamine A, Naar aanleiding van dit resultaat gaf de directeur voorlichting N.V. Organon nog de volgende toelich ting: Het vitamine A komt uitsluitend in het dierenrijk voor. Het is aan wezig in melk. boter, eigeel, lever en levertraan. Men neemt in het al gemeen aam, dat de dieren het vi tamine A vormen uit een kleurstof, die in vrijwel alle groene planten en gele vruchten voorkomt, het ea- rotine. Dit carotine wordt daarom wsl pro-vitamine genoemd. De om zetting tot vitamine geschiedt waarschijnlijk in de lever. Langs chemische weg Van de meeste vitamines werd vroeger of later na hun ontdekking de chemische structuur bekend, maar bovendten lukte het methoden te vinden om deze stoffen langs chemische weg op te bouwen. Hoe wel nu van het vitamine A de che mische structuur het eerst was op gehelderd. lukte het tot dusverre aan niemand, deze stof synthetisch, Zeven en negentig illegalen vielen de S.D. in handen door het verraad \an Maria H. Kleining, een Duitse \an origine, die door haar huwelijk Nederlandse was geworden. Zes en twintig hunner werden gefusilleerd, terwijl de overigen lange tUd in Duitse gevangenissen vertoefden. Maandag had zij zich te verant woorden voor het Amsterdamse bij zonder gerechtshof, dat tegelijkertijd de zaak behandelde tegen de musi cus Jan Mandemaker uit Amster dam, die een deel van de schuld in deze onverkwikkelijke affaire draagt, M. gaf nl. muziekles aan Maria K. en door deze lessen was tussen hen een intieme verhouding ont staan. Door zijn beroep kwam hii by vele families aan huis, o.w. de familie Oosterheert m de Biesbosch- straat te Amsterdam. Deze familie was op vrij grote schaal in dc illegaliteit betrokken. M. kwam o.m. tc weten, dat dc ver loofde van de dochter des huizes, een zekere Van Looy. een politieke tegenstander had gedood. Het ge volg was, dat v. Looy en de hele fa milie Oosterheert werden gearres teerd. Na deze arrestatie kon een hele illegale organisatie van 97 man worden opgerold. Tegen Maria K. eiste de procu- rcur-tiscaal een gevangenisstraf van vijftien jaar met aftrek. Tegen Jan M„ over wie een uit gebracht psychiatrisch rapport zegt, dat hij verminderd toerelie* nmgsvatbaar is, eiste mr. Gelinck vijf jaar met aftrek. Uitspraak 1 September. In de buurtschap „De Liter" bij Oostburg in Zeeuws-Vlaand eren zyn Maandagmiddag drie kinderen van de familie Gijs door ontploffing van een projectiel om het leven geko men. Het waren de zesjarige Fons- je, de achtjarige Arthur en hun ne genjarig zusje Adnc, afkomstig uit Aardenburg, die waarschijnlijk by het spelen aan een riviertje een projectiel hebben gevonden. Volgens een longer zusje, dat als door een wonder bij de explosie gespaard is gebleven, 'hadden de kinderen een busje gevonden, waarmede zij wa ter waren gaan scheppen. Het tot dusverre nog niet gekwalificeerde projectiel is plotseling ontploft. De drie kinderen waren op slag dood. m.a.w. langs chemische weg. te be reiden. In 1943 werd in de laboratoria der N.V. Organon te Oss door de chemici dr. J. F. Areas en dr. D. A. van Dorp het vraagstuk en de mogelijkheid van de synthese van vitamine A ter hand genomen. Zij volgden methoden, die in dit gebied van de chemie nog nooit wa ren toegepast en het gelukte in 1944 een stof te verkrijgen, die slechts een zeer gering verschil met het vitamine A vertoonde. Het was het z.g. \itamine A-zuur, terwijl het vitamine A zelf een alcohol is. Met de nu verkregen ervaringen werd de synthese van het vitamine opnieuw ter hand genomen en na het overwinnen van talloze moei- liikheden lukte het hun op 8 Mei 1947 een stof op te bouwen, waar uit het vitamine A verkregen kon worden. Een maand later werd het vitamine zelf bereid, In een chemische fabriek in het havengebied ran Cadiz heeft gister avond, vermoedelijk door de grote hitte van de laatste dagen, een ont ploffing plaats gehad, die oversloeg" op de nabijgelegen opslagplaats van torpedo's en munitie van dc onder- zeedienst, Deze vloog eveneens in de lucht met een knal, die op 100 km afstand te horen was. Een groot deel van de havenwijk staat in brand. Het aantal doden en gewonden is nog niet bekend, doch van heinde en verre zijn arisen naar de plaats van de ramp ontboden. De autoriteiten hebben de toegang tot dc stad verboden behalve aan personeel van reddingsbrigades, art sen. verpleegsters cn brandweerlie den. Het Spaanse kabinet, dat op het ogenblik van de ramp juist ver gaderde. heeft zijn bijeenkomst ver lengd om de ramp tc bespreken. Alk plaatsolyke ziekenhuizen zijn vol en men moet gewonden naar naburige steden overbrengen. De water- en lichtvoorziening in de stad is afgesneden. Men vreest voor nieuwe explosies. SD-er heeft last van zijn zenuwen ENG ELANDS TWEEDE nationale ramp binnen twee weken tijd. Eerst het grote spoorwegongeluk bij Lon den, nu een ernstige mijnontplof fing in Whitehaven. Ilonderdzeven- tien mijnwerkers werden afgesloten van de buitenwereld. De lichamen van vier en vijftig mijnwerkers wer den door de reddingsploegen gevon den. Dertien man kwamen nog le vend uit de mijn. Naar de overigen wordt door de reddingsploegen nog naarstig gezocht. Verwanten en fa milieleden bij de ingang van de mijn Kriminal-sekretdr Ruhl. die tot de meest'bekende SD-ers "behoort, is van mening, dat de Nederland se kranten hem geen goede pers hebben gegeven. Tudens een zitting van hot Am- sterdam se bijzonder gerechtshof, waar hi] vandaag nis getuige moest verschijnen, riep hij met de vinger naar de perstafel wij zend uit. dat do Nederlandse pers over hem heeft gelogen. Ruhl begrijpt, dat hij in Neder land moet blijven om inlichtingen te geven en om als getuige in strafzaken op tc treden. Dat hij erhter slechter behandeling geniet dan Nederlandse veraders grieft hem. Deze ontvangen pakketten en mogen kranten lezen zegt Ilulil doch hij, die in tegenstel ling tot dc Nederlandse verraders slechts politieman is geweest, zit niet als deze in een kamp. manr in oen gevangenis, waar hij twee maal een kwartier wordt gelucht. Ruhl heeft dan ook besloten geen gefuigeverklaringen meer af te leggen, tenzij hij in een kamp wo rd t on d e rgeb ra ch twa ar li ij wat meer lucht cn vrijheid heeft. Prof. Hamel besluit dan de rechtszitting tc schorsen om het hof dc gelegenheid tc geven zich over dc houding van Ruhl te be raden. Na een gesprek met de president blijkt Ruhl geen bezwaren meer te hebben. Ilij legt. uitvoerig als altijd, zijn verklaringen nf, die voor verdachte zeer bezwarend zijn. Aan do opgewektheid van Ruhls gezicht te zien, heefl hij nu meer hoop dat zijn wens. het, verblijf in de gevangenis met dat in een kamp te mogen ruilen, in vervul ling zat gaan. Prijzen voor fietsen- verhuur Vele klachten tvcr het bedrag, dat men voor het huren van fietsen en tandems moest betalen - f 35. per week was geen uitzondering - zijn aanleiding geweest de prijzen daarvoor vost te stciïcn. Het huren van ccn fiets mag nu niet meer kosten dan 30 cent per uur, I 3.25 per -dag cn f 6.per week. Tandems mogen ten hoogste het dubbele van deze bedragen kosten. Voor kinderfietsen zijn deze prijzen resp. f 0.20, f 1.en f 4.—. De verhuurder is verplicht ccn be talingsbewijs af tc geven, waarop de verhuurtijd cn bet verschuldigde bedrag zijn vermeld. Reeds gedurende enkele dagen woeden branden in het Reichs wald, aan de Nederlandse grens bij G roes beek. De Nederlandse regering had hier hout gekocht, dat voor een groot deel is verbrand. In totaal is naar schatting 3.000 kubieke meter hout verloren gegaan. De brandweer van Verviers heeft medegedeeld, dat zij machteloos staat tegenover bosbranden aan de Belgisch-Duitse grens. De grootste brand woedt in het woud van EI- senbom. Daar in deze streken nog vele mijnenvelden liggen, zijn voortdurend ontploffingen. DE HOUDING van de bakkers- patroons m onze omgeving wijkt gelukkig af van die in Am sterdam, doch als er één schaap ever de dam is, plegen er nogal eens meer te volgen. Vandaar, aat wij een enkel woord aan de drei gende bakkersstaking wyden. Am sterdam en verscheidene andere steden voelen het thans reeds aan den iyve wat het zeggen wil, ala men willens en wetens het hoofd bestanddeel van onze volksvoeding afsnijdt Het is niet veel nflnder aan een ramp en de bakkers dis hier tot uitstel besloten, om de con sequenties van een staking nog maals goed onder ogen te zien, verdienen alleen daarvoor ai een woord van hulde. Natuurlyk is dit niet de enige overweging die ons noopt een sta king als de onderhavige" tc veroor delen. De bakkers hebben reeds in Juli hun bezwaren bij minister Mansholt kenbaar gemaakt tegeft de broodprijs en pas gecapituleerd, toen de minister zich bereid ver klaarde een accountantsrapport te zullen laten maken. De inkoopspry* van patentmeel is sinds de verla ging van de subsidie zeer verhoogd. De bakkers verklaren nu dat da kostprijs '24 cent is, terwijl de ac countants van dc minister tot 22 cent komen. Het rapport van de minister zal inderdaad wel aan de lage kant zijn, zogoed ais de bakkers hun prijs wat hoog aansloegen. Volgens hen zouden zij 2-}.l cent moeten bij passen. Er is echter niet vermeld dat practisch overal ook klembrood wordt gebakken en dat de winst daarop behoorlijk is. Op de over wegingen van de bakkerspatroons zou, vandaag de dag, vrijwel clka ondernemer kunnen gaan staken. 1-Iet is de taak en plicht van de re gering om te voorkomen dat de prijzen telkens omhoog worden ge schroefd, omdat daarmee het pry- zenpeil omhoog zou vliegen. En is dat voor ons distributic-pakket al nipt kostbaar genoeg? De bakkers zelf menen dan ook dat deze hele actie samenhangt met hun eis tot salarisverhoging en daarvan zou de kleine man dc dupa worden. Men zal andere middelen moeten vinden om die moeilykhe- den te overwinnen en wjj hebben de indruk, dat men het hierover in Rotterdam en omgeving wel eens zal worden, Mefc een groot défilé is gister® avond de jamboreD te Moisson be sloten. Een symbolisch spel op het arena- veld vormde het hoogtepunt van deze laatste avond. I Een ongeluk met deMaginot- trcintjes op het terrein maakte dat enige Belgische verkenners nog wat in Moisson moeten, achterblijven. Waarschijnlijk door onoplettendheid van een der machinisten reden twee volgepakte treintjes op elkaar, Acht jongens werden gewond. De illegale joodse immigran ten van de „Exodus 1947", die zich nog steeds op drie Britse schepen voor Port de Bouc be vinden, hebben besloten in hon gerstaking te gaan. Levensmiddelen, die hedenmorgen door de Franse hulp-organisatie „Entr'aideFranpaise" op de schepen werden, bezorgd, werden naar de kade teruggebracht. Nog geen 350 personen, zijn, sinds dc schepen negentien dagen geleden voor de Franse kust arriveerden, van boord gegaan. De immigranten weigeren nog steeds „ergens anders dan in Palestina" aan land te gaan. Meer tropische dagen Reeds langer dan een week stuurt de zon overdag onafgebroken, slechts nu cn dan gehinderd door een klein wolkje zijn verzengende stralen. Ve len vragen zich af, of dit droge, zon nige, warme weer nu nooit meer ophoudt cn denken terug aan de „beruchte" zomer van 1911. In dat jaar werden ook een aantal hitterecords gebroken cn was aan het einde van de zomer op zeer vele plaatsen het gras volledig ge schroeid. Wanneer men do zomer van nu vergelijkt met die van X911 dan blijkt, wat warmte betreft, dit jaar 1911 ver achter zich zal laten. In 1911 werden in De Bilt tot en met September 42 dagen met een maximum temperatuur van meer dan 25 graden (z.g. zomerse dagen) opgetekend. Reeds op 17 Augustus van dit jaar werd dit aantal bereikt. Dc gemiddelde temporatuur van de afgelopen maanden is tot nu toe hoger dan in 1911. Ook leverde dit jaar reeds meer tropische dagen op (dagen met een maximum temperatuur van meer dan 30 graden) namelijk 16 tegen 13 in 1911, waarvan 2 in September. De zomer die we nu beleven is een. van dc allerwarmste van de laatste 100 j&ar, wel zeer merkwaardig, zo vlak na één van de strengste win ters van de laatste ecuwen. Meekliof krijgt gratie BH K.B. is gratie verleend aan J. Mecfehof, tot de doodstraf veroor deeld bti sententie van het Bijzon dere Gerechtshof te Leeuwarden. De doodstraf is veranderd in le venslange gevangenisstraf, STAATSLOTERIJ 501e Staatsloterij, 5e klasse, 6e trekking. 1000.—10316, 10345, 10535, 20435 21890. 400.—6422, 13506, 17801, 200.—10746, 19687, 19911. 100.—1014, 6488, 8857, 12186. 12782, 12896, 13138, 15464 16264, 16352, 20285, 2048Q In het concours hippique te Heerlen behaalde Metropole Palace (van Tol, Den Haag) het kampioen schap .van Nederland jachtpaarden. Iff" f.fef f® W. lit 9 i>J t 's' B Ij- Mi ll J'S ■i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1