1MB SET ROTTERMMSCS PARCDL Raad van vakcentralen tegen bakkersstaking w, Om 9.03 begon „operatie heidebrand" Explosies de hele dag Brand in het Reichswald thans geïsoleerd Houtvervoer wordt weer hervat Bezorgdheid neemt nog toe in Batavia 4, Vrij. onverveerd „Departement licht Uonjuist in," zegt Bakkerij Stichting Staking opgeheven in meeste steden PAROLOSCOOP Nog nooit zo vaak beledigd Weerbericht Tabaksbonnen geldig Geef Uw kaart niet in bewaring Wififfii Eén lucifer zette Leusderheide in lichter laaie In Zeeland is het - water luxe .Zeeland' voorlopig niet naar de Hoek Dinsdagverklaring over Indonesië? Sumatra's vorsten in vrijheid Ministerraad bijeen Nederlandse visie: Intimidatie Bevolking van bezette gebieden steeds minder geneigd tot samenwerken Brittannië stopt grote dollar-lek Telegrammen aan de Veiligheidsraad RPF doet mee aan de verkiezingen Egypte van de agenda? Naar een derde loonronde? m: Bed. «a A dm. Long© Korea 14ff Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week SI ©eet, p« kwartaal V—* lone nnimaurf 0,09 MM—3—m— Donderdag 21 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pb Directeurt B. de tfxles PI Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 194 Terwijl de oproep van de afdeling Amsterdam van de AJg. Ned. Bond van arbeiders In het bakkersbedrijf (niet werken by vordering van bak kerijen) de Indruk wekt alsof deze organisatie met de staking der bak kerspatroons zoti sympathiseren heeft de Raad van Vakcentralen zich er tegen uitgesproken. Onverantwoord acht de raad het do productie van een zo belangrijk volksvoedsel stop te zetten om de overheid te dwingen terug re komen op een na uitvoerige voorbereiding genomen prijsbesllsslng. Hij wijst er op, dat In de streken, waar nog gestaakt wordt, vooral do arbeidersbevolking het slachtoffer dreigt te worden. De vakcentralen doen een beroep op de arbeidersbevolking geen en kele steun te verlenen aan de sta kende bakkerspatroons. Het Tweede Kamerlid dr. ir. A. H. W. Hacke (Vrijheid) zal vandaag verzoeken een interpellatie over het bakkersconflict te mogen houden. In een uitvoerige verklaring wijst de Nederlandse Bakkerij-Stichting de verantwoordelijkheid voor het uitroepen der staking af, omdat deze door de patroonsorganisaties geproclameerd is. De Stichting kan meer beschouwd worden als een be- drijfs-economisch instituut van de bakkers. Zij bestrijdt de verklaring van het departement, dat meende te kunnen concluderen, dat lang niet alle bakkers sympathiseren met de staking. Alle bakkers in het land, behalve in de grotere steden, moch- ten de broodprijs verhogen en voel den daarom geen neiging tot sta- - ken, aldus de Bakkerijstichting. Onjuistheden Verder wftst zij op een aantal on- mtsthedea. die het departement zou hebben gepubliceerd. Zo zou bij het accountantsonderzoek rekening zijn gehouden met de vacantie-bijslag en de sociale lasten, terwijl dit uit drukkelijk niet toegestaan was. Het accountantsrapport is ge maakt over de bedrijfsuitkomsten van een groot aantal kleine bakke rijen. Deze kregen het rapport in derdaad toegezonden, maar het is hun. volgens de Stichting, niet kwa lijk te nemen dat zij een dergelijk ingewikkeld rapport niet beoordelen konden, te meer, nu er geen conclu sies over het al of niet verhogen of verlagen van prijzen In stonden. De Stichting wijst er verder o.m. op, dat zelfs rekening hou dend met de subsidie van vijf cent per brood, de broodorijs irr ons land de laagste in Europa is. Woi£ en schaap A TTLEE'S crisisplanhen zijn met 1 de grote meerderheid, die zijn partij in 't Lagerhuis inneemt, aan genomen; ook waren er vriendelijke applausjes. maar het grote succes, uit de Engelse crisis geboren, is voor de felle critiek, óók bij Labour, en voorde persoon van de aartscon servatief, Churchill. De critiek vertelde, dat Attlee het land heeft teleurgesteld en Churchill, ouë politieke rot die hij is, heeft de Britse teleur gestelden laten voelen en laten zien van welk soort men sen de gemiddelde traditionele Brit wèl leidinn verwacht. Attlee had geen andere entourage gehad dan een tot de laatste plaats bezet Lagerhuis; hij had erge din gen te vertellen, maar als comediant en als voordrachtskunstenaar scho ten hij en zijn stem tekort; hoe goe dig hij het bedoelde, men begon zich te vervelen en er waren al spoe dig geeuwers in de benauwde zaal en weglopers (na eerst een beleefde buiging te hebben gemaakt voor de Speaker). Churchill, hem horend, vond het vernietigende woord; ,-Aha! ons schaap in een schaaps vacht!" In hoeverre kon de oude conser vatief zichzelf rehabiliteren en ont poppen als een wolf in een. wolfs huid? Hij verzamelde 60.000 Britten uit alle kringen om zich heen op de grasvelden van Blenheim, het ka steel dat een erkentelijk Parlement eens aan Churchill's beroemde voorvader Marlborough ten ge schenke had gegeven. Sport, spel, kermis en hoge politiek! (er waren allerlei kramen en zelfs acrobaten traden vóór en na op!). Churchill versloeg Attlee orato risch. Nu schijnt Attlee zich dit alles zo te hebben aangetrokken èn de omstandigheden, èn zijn persoon lijke tekorten dat hij er aan denkt het premierschap over te dra gen aan Bevin; Dalton neemt dan buitenlandse zaken over van Bevin; en sir Stafford Cripps financiën van Dalton Alle ministers zwijgen, Attlee is met verlof naar Wales gegaan. Achter zijn rug woedt in de Engelse pers de storm - over Enge- lands crisis wel verder. Wilson Broadbent, de oudste politieke corres pondent van de Daily Mail, weet po sitief. dat Attlec's ontslagaanvrage, om de gebruikelijke gezondheidsre denen, klaar ligt en in zee gaat zodra de besprekingen over de dol larlening achter de rug zijn. Labour zelf blijft ongeschokt. „De bakkersactie is bij het 'pu bliek zeer onpopulair". Dat was de algemene conclusie van de bakkers patroons te Amsterdam. In hun vergadering ze één: „ik heb nog nimmer zoveel beledigin gen moeten slikken als in de af gelopen drie dagen. Wij dienen thans de consun nten ie doen be seffen dat de bakkers ook hun verantwoordelijkheid jegens het publiek kennen". Bij stelde dan ook voor het werk zo spoedig mogelijk te hervatten. Een andere zei: „Wij moeten protesteren tegen de bedrijfsvor- dering, die in icezen een Duitse maatregel is. Wij hebben onze za ken niet voor ons plezier geslo ten. Elke dag kost om, veel geld. Als wif onze aclie niet begonnen waren zouden ome bedrijven noodlijdend -zijn aeworden". De voorzitter van de Christe lijke Bakker, 'airoansbond was van mening, dat n*ct minister jjfans..olt aan de touwtjes trekt, doch prof. Brouwer, de directeur- generaal Van de prijsbeheer sing. OVERDAG FLINKE WIND Weersverwachting, gel dig van Donderdag- ivond tot Vrijdagavond. In. het Noorden van het land zonnig; in het Ztiïtfvn van het land meer bewolking, doch, vriJwet overal droog weer. Matige, overdag krachtige wind uit Oos telijke richtingen. Iets lagere temperatuur. Waarneming hedenmorgen te Rotter dam: 8.40 min. luchtdruk 762.6 wind O.-N. 04, Temp. 19.1 max temp. 23.3 (gisteren 14-40) min. temp. 14.0, hedenmorgen; 640. Weersgesteldheid dicht bewolkt. 22 Aug.; Zon op 5.33 uur, onder 19.52 uur. Waterstanden Rotterdam: ie tij 8.32 uur, 2e tij 20.45 utir. Het landelijk actie-comité blijkt zeer verontwaardigd over de ver klaring van de minister desnoods tot vordering van bedrijven over te gaan, hetgeen zou moeten geschie den op grond van een Duitse ver ordening. Dit streven wijst, aldus het actie-comité, op het doelbewust drijven van „de priizendietatör en zijn kliek". Nu in 'f Noorden staking Het comité heeft in Utrecht. Bra bant en het Gooi opdracht gegeven weer aan het werk te gaan, maar in de provincies Groningen en Fries land was het niet In staat de ge moederen rustig tfc koudcm'Daar-is men vooral ernstig verontwaardigd ovet het tewerkstellen van politieke delinquenten. In deze provincies verwacht het comité binnenkort oen protest-staking. De Amsterdamse bakkers" staken nog, hedenmiddag vergade ren zij weer. De bakkers in W a- g e n i n g e n hebben gisteren hun bedrijven gesloten. In Alkmaar bsloot men de houding der Amster dammers ais richtsnoer voor te hou den. Indien deze vandaag besluiten door te staken, gooien de Alkmaar- ders morgen hun bedrijven dicht. Verder komen uit verschillende delen van het Jand berichten binnen dat de staking geëindigd is. Voor het tijdvak van 24 Augus tus t-m- 6 September geven de bon nen K 31 Tabak en K 32 Tabak der tabakskaart QA 70" recht op een rantsoen sigaretten of kerftabak. Bon K 35 tabak der gecombineer de kaart geeft gedurende bovenge noemd tijdvak recht op twee rant soenen sigaretten of kerftabak. Het komt herhaaldelijk voor, dat detaillisten in tabak de tabakskaar- ten van hun klanten in bewaring nemen. Deze detaillisten 2ijn van mening, dat dit geoorloofd is. Dit is evenwel niet het geval. De detail list en de klant maken zich schul dig aan verkopen resp. kopen, zon der daarbij gelijktijdig bonnen in ontvangst te nemen resp. af te ge ven. De prös van verpakt en verduur zaamd roggebrood mag thans in <lo daarvoor aangewezen gemeenten met één cent worden verhoogd. AMERSFOORT Donderdag. om drie minuten over negen begon vanmorgen op de Leusderheide bij Amersfoort de ..operatie-heidebrand". Jhr. H. W. Schenkgnberg van Mierop, houtvester van het Staatsbosbe heer en commandant van de Provinciale Utrechtse Bysbrandweer, streek een Sakerhets Tandstickor langs een luciferdoosje en, nadat hij het nie tige vuurtje even tussen zijn handen gekoesterd had, duwde hij het diep weg In de kurkdroge heide. grote terrein doorkruisten. De wind stond Noord-Oost, men stak de hei. de in brand in het Westen van de afgebakende driehoek Doornseweg achterste kogelvanger ingang schietbanen, 't Vuur moest dus te gen de wind optornen, waardoor het beter te controleren was. Voor alle zekerheid waren echter twee com pagnieën van het achtste regiment infanterie aanwezig, waarvan de manschappen met vuurzwepen en schoppen gereed stonden om in te grijpen, waar dit nodig was. Er was ook een afdeling v.'d Mijnen-Oprui- mingsdienst, want omdat er op de Leusderheide nog veel ontplofbaar materiaal verscholen ligt is deze „brand" gesticht. Nog niet zo heel lang geleden werdfen er drie mili tairen gewond, toen er munitie ex plodeerde. Eigen risico Trouwens, de burgers voor het grootste deel journalisten en fotografen moesten, voordat zij op de heide werden toegelaten, «en verklaring ondertekenen, dat zrj volkomen op eie'en risico aanwezig waren. Zelfs de Doornseweg was voor het verkeen afgesloten, omdat de mogelijkheid bestond, clat er nog Duitse bommen pp de heide lagen. De Duitsers gebruikte de Leusder heide namelijk als dump voor hun luchtmacht, w: nneer deze van vluchten terugkeerde en de vlieg tuigen de bommen niet kwijt kon. den. Tien minutenj^adat de brand was - ij - dev eerste- knal van ontploffende munitie. Het was een geweerpatroon, die explo deerde zonder ongelukken te ver oorzaken. Dit geknal duurde met regelmatige tussenpozen de hele dag voort. Na een half uur werd de heide ook op andere punten aan gestoken. Strook voor strook ver brandde. Men ging zeer systema tisch te werk. Het liet zich, toen wij de heide verlieten, niet aanzien dat er ongelukken zouden geschie den. ï*ct ligt in de bedoeling van de Mijnen Opruimingsdienst het ver brande terrein terdege na te gaan op in de grond geborgen munitie en andere explosieven. De burgemees ter van Amersfoort, de heer Molen, dflk, bevond zich onder de aanwezi- Filmcamera's begonnen te rate len, fototoestellen klikten, militai ren en burgers gingen plat op de grond liggen om eventueel rond springende scherven te ontgaan en daar lekte een klein vlammetje om hoog uit het bruin-groene hei.tapijt. De wind greep er in en kleine vuur- tongetjes wervelden achter de ijle blauwe rook, die zij veroorzaakten, alsof het een spelletje was. Maar een heidebrand is geen spel letje. Zelfs een heidebrand met „voorbedachten rade" is er geen Dat bleek vanmorgen ook. Want het nietige kleine vlammetje was in een oogwenk een zee van vuur ge worden, die in al zijn woeste on stuimigheid steeds groter werd, steeds meer stinkende smook ver spreidde en steeds meer zwart ge blakerde aarde achterliet. De Nederlandse Heide Maatschap pij, die de zorg voor het eigenlijke afbranden op zich had genomen, had het werk goed voorbereid. Overal waren brandgeulen gegra ven, die het ruim honderd hectare Met een tankwagen langs de huizen De watervoorziening in Zeeland wordt door de langdurige droogte ernstig bedreigd. De Waïcherse boeren kunnen voor een deel wel water krijgen met Nortonpompen en aanvoer, doch zitten met het probleem dit water naar de weiden te krijgen. De eigen putten zijn door de inundatie onbruikbaar ge worden. In Koudekerke wordt door een ingezetene met een tankwagen water uit Vlissingen gehaald en aan de dorpsgenoten verkocht. Ook de woningen aan de Vlissingse boulevards kwamen zonder water. Dit vond zijn oorzaak in de geringe aanvoer uit Goer, terwijl ook de eigen winplaats in Biggekcrlte door de droogte weinig meer ople vert. Om in de ergste nood te voor zien is het waterleidingbedrijf ei reeds toe overgegaan, om in de hoogste delen van Vlissingen, w.o. de boulevards, met een tankwagen water langs de huizen te distri bueren. In de lagere gedeelten van de stad hebben de bewoners op de benedenverdieping nog water. In Goes en de dorpskommen in Zuid-Beveland is de druk op het water gering en krijgt men op de bovenverdiepingen niet steeds wa ter uit de kranen. Zuid-Beveland kent nog het instituut van de offi ciële waterverkopers. Dezen wor den thans door de boeren bestormd cm water voor het vee. Op Noord-Beveland wordt van gemeentewege overal op het eiland water gedistribueerd. Dit water .wordt geleverd door de waterlei dingmaatschappij Zuid-Bevel and en wordt aan het veer te Wolphaarts- dijk met vrachtauto's afgehaald. Het transport brengt nog al wat kosten met zich mee, zodat de prijs voor twee emmers water gesteld moest worden op een kwartje. De waterleidingmaatschappij Tho- len is overbelast; de druk op het water is ook daar gering. STAATSLOTERIJ 501ste Staatsloterij, 5e klasse, 8e trekking. f 1000.- f 400.- 7, 13857, 16663, O? 8407 9337, 1939' 200.—; 2104, 6098, 10328, 20301 100.—: 4296, 6718, 9427, 9407, 10715, 11629, 18126, 2009, 21329, 21604. Op grond van de bestaande ver houding tussen de Staat en de Stoomvaart Mij. Zeeland" behoef: deze maatschappij de goedkeuring van de regering, alvorens zij uitvoe ring kan geven aan enig mogelijk bij de directie dezer maatschappji bestaand voornemen om de voorlo pige dienst van Hoek van Holland naar Harwich tot een definitieve te maken. Een zodanige goedkeuring is aan de regering nog niet ge vraagd en uiteraard ook met ver leend, Niet slechts in Vlissingen, doch ook in brede kringen van de gehele provincie Zeeland wordt behoud van de „Zeeland"-lijn voor Vlissingen van groot belang geacht. De te Vlissingen door de oorlog aange richte verwoestingen zijn weer in zover hersteld, dat spoedig opnieuw de technische mogelijkheid zal be staan om aan de schepen der Stoomvaartniij. „Zeeland" te Vlis singen ligplaats te geven en gele genheid te bieden voor het in- en ontschepen van passagiers. Op de vraag of de minister nog steeds op het standpunt staat, dat bij het nemen van een beslissing zeer zeker niet alleen economische argumenten zuilen tellen, maar dat ook andere overwegingen gewicht in de schaal zullen leggen, ant- woordd"1 deze bevestigend. In de hedenmorgen gehouden ver gadering der Tweede Kamer heeft de voorzitter medegedeeld, dat de regering voornemens Is in verband met de ontwikkeling van de toe stand ten aanzien van Indonesië op korte termijn aan de Kamer inlich tingen te verstrekken. Het is niet onwaarschijnlijk, dat dit a.s. Dins dag zal kunnen geschieden. Vice-president drs. Mohammed Hatta, die alle bevoegdheden van de centrale legering op Sumatra uitoe fent. heeft gelast, dat alle vorsten, die als gevolg van de sociale revo lutie in Oost-Sumatra in Maart 1947 thans nog door het volk gevangen worden gehouden, ten spoedigste moeten worden vrijgelaten. De bedoeling is hun de gelegenheid te geven staatsburger van de Repub'ick te worden. Het besluit werd door de centrale regering op Java genomen, nadat 2ij het rapport had ontvangen van de staatsmir;_ ter Hamengkoe Boe won o IX, diens terugkeer uit Sumatra, vice-president heeft slechts het be sluit ten uitvoer gebracht. In de overwegingen verklaarde de rege ring. dat ze van mening is. dat de sociale revolutie gericht was tegen het feodale stelsel, dat niet meer door het volk erkend wordt, echter niet tegen de personen zelf. Het feodale stelsel, aldus de verklaring van de regering, mag door het volk opgeheven zijn, doch de ex-feodale personen moeten de gelegenheid krijgen om als gewoon staatsburger te leven, mits zij op goede voet wil len staan rro* de Republikeinse re gering en br *'en geen stappen te zullen doen, voor de Republiek nadelig zijn. De ministerraad Is in verband niet de Indonesische kwestie gis teren om 12 uur In buitengewone zitting bijeengekomen. Rapporten van het Nederlands- Indische gouvernement wijten de moeilijkheden op Java aan het feit dat de bevolking van dag tot dag meer vatbaar wordt voor Republi keinse intimidatie. De ^Republiek maakte in de bezette gebieden pro paganda met de volgende motieven 1. De Nederlanders zijn de politie ke actie begonnen uit financiële en economische noodzaak. Nederland staat financieel voor een ineenstor ting en zal zich niet lang meer in Indonesië kunnen handhaven. De Republiek zal dus binnenkort terug keren. 2. De Veiligheidsraad is op onze hand. i le helicoptère Sikorsk y S 51 heeft zijn eersteproef vluchten gemaakt Bier ziet men het vliegtuig, bestuurd door Tl. Bulten, een van de twee piloten die in Amerika net de he licopicre leerden vliegen. De geweldige brand in het Reichs wald is men nagenoeg meester. Men heeft de bramlomiervlakte weten te beperken door het opwerpen van dammen, die bewaakt worden door de brandweren van omliggende Duitse steden. Ongeveer 600 brand weerlieden zijn naar liet terrein van de brand geroepen en in samenwer king met het personeel van de Ne derlandse houtfirma's bestrijden z{\ liet vuur. Het hout dat voor vervoer gereed lag, is geheel door de vlammen ver teerd. Over grote afstanden ziet men niets anders meer dan lcale vlakten van zwart geblakerde heide grond en resten van zwart ver brande stammen. Bij ons bezoek aan het terrein van de brand, gister middag, waren ploegen bezig de stompen en boomstronken, die nog in de zwart geblakerde aarde zitten, te doen springen met munitieladin gen. In de late avond van Dinsdag werd nog groot alarm geslagen voor een bosbrand, die in Asperden uit brak. Het vuur greep an el om zich heen in een dennenbos van hoge stammen. Groot gevaar ontstond voor enkele dichtbijstaande wonin gen, doch men wist deze tenslotte voor brand te behoeden. Weer duikt het woord sabo tage op. Zelfs Duitse ambtena ren hebben het op de lippen. Ztf geven toe dat de oorzaak van deze nieuwe brand aan -kwaad willigheid moet worden toege schreven. Op Nederlands gebied Gistermiddag sloeg het. vuur over naar de akkerlanden op Nederlands gebied, die langs de bosrand uit veengrond bestaan. Dé korenvelden heeft men echter gemaaid en bij tijds ontruimd,zodat de vlammen slechts aan de stoppels lektefi en met veel schade konden uitrichten. De telegrammen die uit Batavia bij de Nederlandse regering binnen kwamen geven biyk van een 'toenémencle zórg voorde toestand in Indone sië. De bevolking van de bezette gebieden blykt steeds minder geneigd te zijn met de Nederlanders samen te werken. Zelfs In Oost-Indonesfë cn West-Borneo neemt men een kentering In de stemming waar, die ver klaard kan worden doordat de Republiek bij de behandeling in de Veilig heidsraad aanmerkelijk itan prestige heeft gewonnen en de eigen regerin gen,'door de weigering van de Raad hen toe te Faten aan prestige hebben ingeboet. 3. De Nederlanders zullen zich in ieder geval op 1 Januari 1949 definitief uit de Republiek terug trekken. 4. De bevolking van geheel Indo nesië steunt de Republiek. Deze motieven schijnen, blijkens de offi ciële rapporten, grote indruk te raaken op de bevolking. De Republikeinse leiders zijn gisteren begonnen alle nodige voorbereidingen te treffen In verband met de mogelijkheid, dat de Nederlanders de ..vijan delijkheden" in volle omvang hervatten, wat daar spoedig verwacht wordt. Het Republikeinse kabinet heeft Dinsdagavond de voorbereidingen voortgezet tot overbrenging van de zetel def centrale regering naar Su matra door de benoeming van Vice- president Mohammed Hatta tot vice-opperbevelhebber van de Indo nesische legers. Hatta zou op deze wijze automatisch formeel leider worden van de regering, zowel als van de gewapende macht, indien ir. Soekarno zijn functie als president ea opperbevelhebber niet zou kun nen uitoefenen. Sjahrir in 'Washington SjahrIr heeft gisteren In gezel schap van Hadji Agoes Sallm een ontmoeting gehad met James K. Penfield, directeur van de afdeling voor het Verre Oosten van het mi nisterie van buitenlandse zaken te Washington. Naar verluidt zou de ontmoeting op verzoek van Sjahrir hebben plaats gehad. Het Franse persbureau A.F.P, meldt nader, dat de beide Indonesi sche diplomaten na afloop van hot onderhoud hebben verklaard, dat de Republiek nog steeds arbitrage wenst in het geschil roet Neder land. Zij weigerden echter aan te geven, welke arbitrageformuie de Republiek zou aanvaarden. Naar hun mededeling heeft het onder houd met Penfield zich beperkt tot het uitwisselen van zienswijzen. De diplomatieke correspon dent van Reuter seint dat het Britse aanbod van goede dien sten technisch nog steeds open blijft. Kampongs in brand Volgens het Nederlandse officiële communiqué no. 57 zijn op Wcst- Java ten Noord pn van Leuwiliang ongeveer 50 kampongs in brand ge stoken. In de nacht van 17 Augustus heeft de T.N.I. van het Oosten en Westen uit met mortieren een aan val op Poerwokerto gedaan. In Ma- lang deed een bende gedurende de nacht een aanval op Nederlandse posten nabij de gevangenis, waarbij geweren en automatische wapens werden gebruikt. Een republikeinse bende bezuiden Pematangsianlar op Sumatra werd met enige verliezen hunnerzijds verdreven. Ten Zuid- Oosten van Bindjai ontmoette een patrouille hevige weerstand, waar bij ook de Nederlandse Patrouille enige verliezen leed. Blijkens de lot op heden ontvangen berichten be dragen de Nederlandse verliezen 3 gesneuvelde en 6 gewonden. Hier en daar laait het vuur nu in de avond nog op. De witte rook duidt op brede verbrande plekken, maar ook enkele donkere rookzuilen die 2ieh ter hoogte - van Frasselt vlak bij de Plasmolense bossen ont wikkelen, geven aan dat de brand weer nieuw voedsel heeft gekregen. De dag-en-nacht-bewaking zal ech ter deze nieuwe branden intijds we ten te blussen. De toestand In het Reichswald is f hans zover verbeterd, dat het hout- vervoer naar.Nederland kan worden voortgezet. Volgeladen vrachtauto's passeren nu weer de doorlaatposten aan de grens. Hugh Dalton, de Britse minister van linanciën, heeft gisteravond in een met grote haast opgestelde ra diorede bekendgemaakt, dat met Ingang van middernacht vele rege lingen Inzake de omwisselbaarheid van sterlingsaldï in dollartegoeden tijdelijk zul Jeu u-orden opgeheven. Canadese sterlingsaldï mogen alleen worden aangewend in Canada of in het sterilnggebied. Later zouden volledige gegevens bekend gemaakt worden. Dit besluit is genomen na onder handelingen in Washington met de Amerikaanse regering, zei Dalton. Ons besluit zal ongetwijfeld een sto rende invloed hebben op de handel. Wij betreuren dit, doch het is on vermijdelijk. (Daltons aankondiging houdt de opheffing in van art. 7 der voor waarden van de dollarlening, waar bij Groot-Brittannië zich verplichtte sterling-tegoeden van derden in dol lars om te zetten. Dit was het grote lek dat de oorzaak is geweest van het snelle verbruik tan de dollar- lening. Deze voorwaarden uitge schakeld, te.-krijgen, Was een van de eerste opdrachten van de Britse delegatie bij de besprekingen in Washington). De Vereniging „Ncderland-Indo- nesiê" heeft een telegram gezonden aan de Veiligheidsraad, waarin wordt gezegd, dat gedeelte ijk door de aanwezigheid van Nederlandse troepen, waardoor de onderhande lingen in Indonesië onder druk stonden, de huidige situatie is ont staan. De vereniging stelt voor: a) dat. de Veiligheidsraad een commissie instelt, die moet bijdra gen tut zo spoedig mogelijk herstel van het Republikeinse burgerlijke en militaire bestuur in het door Nederland bezette gebied; b) dat de Veiligheidsraad een tweede commissie instelt om te ar- bitreren in alle geschilpunten tus sen de Nederlanders en de Indone siërs. De Verenigde (Nederlandse) Poli tieke Partijen, waarvan de heer Van 1 Iclsdingcn (Vaderlandse Club) voorzitter is, hebben aan dr. Van Moot geschreven» dat, hoewel zij in het verleden /eer eritisch hebben gestaan tegenover de regermgspoli- tick ten opzichte van de Indonesi sche kwestie, zij zich thans gedron gen voelen om hun waardering uit te spreken voor de sinds 19 Juli ge volgde gedragslijn. Dc V.L'.P. hebben tevens telegra fisch een beroep op de Veiligheids raad gedaan om in aanmerking te nemen, dat ieder besluit ten voor dele \an de Republiek betekent dat moord, roof cn andere dodelijke misdrijven tegen millioenen on schuldige. vredelievende mensen blijven voortduren. Het uitvoerend comité van de Pasoedan-beweging heef. aan minis ter Bcel een telegram gezonden, waarin het kabinet wordt verzocht na de bevrijding van West-Java op korte termijn uitvoering te geven aan de artikelen drie cn vier van de overeenkomst van Linggadjatj met het oog de wensen van zelfbestuur voor het boendanese volk, los van de Republiek Indonesia met een gelijkwaardige status als West-Bor neo en Oost-Indonesie. Het Bestuur van de „Rassem- blcmcnt du Pcuplc Francais" van generaal Charles dc Gaulle heelt medegedeeld, dat het candidatcnlijsten zal indienen voor de in October te houden gem ccntcraa dsver kiez i ngen. Woensdag is er een Gaullistisch» groep binnen het Franse parlement gevormd, waardoor dc campagne van Dc Gaulle, om opnieuw aan de macht te komen als de leider van een flinke anti-communistisch© meerderheid in het land, in 4 een nieuw stadium is gekomen. Vijf cn vijftig afgevaardigden, behorend tot de centrum- en rechtse partijen, hebben zich aangesloten bij een „inter-part'jcn-groep van attie"^ die zich voorneemt de principes, die zij essentieel acht voor werkelijke de mocratie cn het verzekeren van een snel herstel in Frankrijk, te bevor deren. De nieuwe „actie-groep" noemt zich niet openlijk Gaullistisch, maar haar program cn leiders laten geen twijfel bestaan over haar werkelijke aard cn betekenis. De M.R.P., waarvan naar verluidt twintig leden zich bij de nieuwe groep hebben aangesloten, is in het bijzonder in moeilijkheden gebracht door het vooruitzicht van een even tuele splitsing in Gaullistische ea andere leden. De Braziliaanse afgevaardigde in de Veiligheidsraad, Carlos Munir, heeft gisteravond voorgesteld dat de raad een hervatting van da rechtstreekse onderhandelingen tus sen Groot-Brittannië cn Egypte zou aanbevelen. Wanneer het onmoge lijk zou blijken door rechtstreekse onderhandelingen tot een regeling- te komen, zouden beide partijen, volgens het Braziliaanse voorstel, andere mogelijkheden van onder handeling moeten zoeken. Gromvko noemde het Brits- Egyptische verdrag „althans op de wezenlijke punten" in tegenspraak met het Handvest der Verenigd© Naties. Hij voegde cr aan toe, dat de Soedancse kwestie niet duidelijk is en dat de Veiligheidsraad geen beslissing kan nemen, voor de wens van de Soedancse bevolking bekend is. China, Frankrijk, België cn de U.S.A. waren voor directe onder- li andclingcn tussen Egypte en Croot-Brittaimic, zoals in de Bra ziliaanse nota werd voorgesteld. Fraaie tijd van Zatoueü Tijdens een meeting te Brno, waar aan Tsjechen. Fransen en Amerikanen deelnamen, hebben Zatopek en Fiteh. 7eer fraaie prestaties geleverd. Fltch wierp de discus 54 meter 65, en Zatg- pek liep zonder tegenstanders de 3000 m. in 8 min. 8.8 sec. Voorts won Lawler (Am.) de 100 m. in 10.5 en de 200 m. In 21.8 see., Whitfield de 400 m. in 48.2 sec., terwijl Fitch het kogelstoten won. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernomen, wordt op het ogenblik in het kabinet over wogen de subsidie op liet levens middelenpakket sterk te verlagen of geheel te laten vervallen, in dien besloten zou worden, de Iconstop los te laten, waardoor een dorde loonronde mogelijk zou zijn. De voornaamste levensmid delen, die op het ogenblik nog worden gesubsidieerd, zijn brood (vier cent per SO0 gram) en ver der zuivelproducten, vlees en vee voeder.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1