Malino-staten opnieuw niet tot Raad toegelaten HET ROTTERDAMSCH PAROL Mr. Van Kleffens: Veiligheidsraad op een gevaarlijke weg Achter de schermen van het Stadion-„toneel" Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 196 Chinees-Australische resolutie stelt consulair rapport voor Reeds contact met de consuls PAROLCSCOOP Weerbericht „Besluit niet te snel," adviseert dr. Baruch Drie voorstellen aan de Raad Ned. verliezen in Indonesië Zij wilde haar man vergiftigen.... ere hoorde tien jaar tegen zich eisen Honderden Rotterdammers offeren vrije uren om het spel te doen slagen Carel Briels speelt het klaar De Peel brandt nog Min. Neher in Batavia gearriveerd Sigarenbandjes voor Amerika Ook de Prinsesjes naar het Stadion Ve to-kwestie op agenda Tariefsverlaging voor huishoudwas Conferentie over Duitse economie Red- en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs pet week 31 oent, per kwartaal V-> losse nummer» 0,09 wn i i i.i.i i I., i, i.,i ——I Zaterdag 23 Augustus 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hei Parool" Poetgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeun B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Opnieuw heeft de Veiligheidsraad besloten Oost-Indonesië en West-Borneo niet tot de besprei ingen toe te laten. Het voorstel, voor de tweede maal door België ter tafel gebracht, kreeg slechts vier stemmen; de zeven andere leden onthielden zich. China en Australië hebben thans een gecombineerde resolutie voorgesteld om een rapport te doen uitbrengen door de consuls te Batavia van de landen, die lid zijn van de Veiligheidsraad. Deze resolutie is ongeveer verenigbaar met het Nederlandse standpunt. (Mr Van Kleffens heeft bekend gemaakt, dat de Nederlandse regering reeds, buiten de Raad om, stappen heeft ondernomen om een dergelijk rapport te doen opstellen). Een nieuw Australisch voorstel .voor arbitrage wil een commissie van drie leden, waarvan één door Nederland, één door de Re publiek en één door de Raad wordt benoemd. Mr Van Kleffens hield gister middag een grote rede, waarin hij opnieuw de bevoegdheid van dc Veiligheidsraad in deze be streed. Er is geen enkele nood zaak voor de Raad om hande lend op te treden. Wij hebben reeds een internationaal onder zoek voorgesteld, zodat de Raad voldoende inlichtingen kan ont vangen. Mr Van Kleffens deel de mede, dat de Nederlandse regering reeds in contact is ge treden met de consuls in Ba tavia. De voorzitter, Paris al Choeri stelde vast dat de Repu- biiek volgens de overeenkomst van Lmggadjati verantwoordelijk is voor orde en rust in haar gebie den. Daaraan ontleent de Raad zrjn bevoegdheid. Hierop stond Parodi (Frank rijk) op met de vraag ot Faris als Syriër of als voorzitter had ge sproken. „Ik doelde slechts op de bevoegdheid de besprekingen voort te zetten", antwoordde de voorzit ter. N l s o t (België) stelde daarna Coïncidenties T EDER onderdeel van de gehele- Indonesische warboel gaat star door; een allesbeheersend keerpunt is er met geweest. Van het vechten in weerwil van het bestand van 4 Augustus tot en met het gescher- mutsel der hooglopende discussies in organen die wel. en organen die totaal geen begrip hebben vair wat er feilelyk aan de gang is. gaat al les star door. In dat starre door gaan van alles schuilt iels zeer ver ontrustends: er wordt een ontkno ping mee geforceerd. De regering zal een verklaring afleggen. Dinsdag a.s.. dus over drie etmalen. Ten gevolge van die ver klaring ka« er een crisis ontstaan die de P. v. d. A. scheidt van de K.V.P.; daarna zou het redction- naire gedeelte tijdelijk meer wind in de zeilen krijgen. Waar is Van Mook in deze uren? - Is hy op zyn post, in spanning afwachtend hoe Djogja reageert op zijn concrete eisen, en bij zijn tele foon om te horen, wat er, juist op dezelfde dag. in Den Haag gebeurt Neen, hij begeeft zich. ook Dinsdag, naar Samarinda om de opening van de federale raad van Oost-Borneo bij te wonen. Opperbevelhebber Van Mook kan echter niet weg zonder orders achter te laten. Te Lake Success luistert men meer en meer naar de Chinese op vattingen i.z, Indonesië; de Chine zen zyn met pro-Djogjaas, en zjj hebben daar ook alle redenen toe. Zjj roeoen om bescherming, en zij hebben die eerder te verwachten van de Nederlanders dan van de anderen. Hoe kan er op Java en Su matra anders beschermd worden dan met voorwaarts cirkelende mi litaire bewegingen zowel in de reeds afgesneden gebieden als in die welke nog open liggen in Djogjaas republikeins territoir. Daartoe moe ten bevelen worden gegeven, of daartoe zijn reeds bevelen gegeven of achter gelaten. Bij het opsommen van voorbeel den schaadt overdaad. Daarom, aan de hand van deze kleine greep (dc coïncidentie op Dinsdag a.s., de hulp, de rol, en de nood der Chine- 'zen, wier woordvoerder te Lake Success het getij heeft doen keren ten bate van Nederland) is het mis schien niet bestrïjdbaar te voorspel len. dat er weer gebeurtenissen in de lucht hangen. Gebeurtenissen, die evenals de actie van 21 Juli even een schijnopluchting brengen, om ons daarna te bedelven onder een lawine van „onvoorziene" onaange naamheden. i1 Weersverwachting gel dig van Zaterdagavond tot Zondagavond, Heldere nacht. Overdag tijdelijk wat bewolking, overigens zonnig weer. Droog. Weinig verande ring van tempera tuur. Wind zwak tot ma tig alt Noord-Oostelijke richting. 24 Aug Zon op 5.37 uur, onder 19,43 uur Maan onder 23.08 uur, op 15 34 u. Waterstanden Rotterdam; le tij 10.03 uur. 2e tp 2219 uur. 25 Aug.: Zon op 5 38 uur. onder 19.45 Uur. Maan onder 23.56 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 11.12 UUT. 2e tij 23.36 uup. voor, de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië en West-Borneo toe te laten, Gromyko wees er op, dat de Raad het toelaten van deze beide staten reeds had afgewezen; „het is niet nodig hierop terug te komen'' De vertegenwoordiger van India verzette zich heftig tegen het toe laten van Oost-Indonesië en West- Borneo. Hij lanceerde een aanval op de Nederlanders, die hij er van beschuldigde een koloniale oorlog te voeren en de Indonesiërs reeds eeuwen lang te hebben uitgebuit. Hij vroeg een onpartijdig onderzoek door een commissie van de Veilig heidsraad. De vertegenwoordiger van Co lumbia verklaarde, dat de argu menten van mr. Van Kleffens voor zijn delegatie „niet erg overtui gend" waren geweest. Nieuwe voorstellen In de avondzitting werd na voortgezet debat het Belgische voorstel tot toelating van Oost-Indonesië en West-Borneo verworpen. Belgie, Frankrgk. Groot-Brittannië en de U.S.A. stemden voor, de overigen ont hielden zich. Herschel Johnson (U.S.A.) aiende een resolutie ui waarbg de Veibgheiasraad zftn goede diensten tot een vreedzame oplossing i Nederland en de Republiek a biedt. Ohma en Australië stélden een gecombineerde resolutie voor, waarin wordt aanbevolen, dat con sulaire vertegenwoordigers"''van de' mogendheden, die Ud zyn van de Veiligheidsraad, een gezamenlijk rapport over de situatie uitbren gen, ter voorlichting van de Vei ligheidsraad. Australië diende tevens een eigen resolutie in, volgens welke een ar bitrage-commissie zou worden in gesteld, bestaande uit drie leden: eén gekozen door Nederland, één door de Republiek en één door de V eihgheidsraad. De Raad ging daarna over tot de bespreking van de nieuwe Austra lische resolutie. Gedelegeerde ont kende de bewering van mr. Van Kleffens, als zou de Veiligheids raad de dupe zyn van de Republiek, en noemde zijn uitingen op dit punt betreurenswaardig. Hij verklaarde verder, dat het Chinese amende ment geen rekening hield met het dringende karakter van de aange legenheid. Hodgson stelde tenslotte voor af zonderlijk te stemmen over drie voorstellen: 1) De Australisch-Chinese reso lutie. voorstellend een gemengde commissie van de Veiligheidsraad om de situatie te onderzoeken. 2) De Poolse resolutie tot In stelling van een arbitrage-commis sie. 3) De Amerikaanse resolutie, die voorstelt dat de Veiligheidsraad het aanbod van goede diensten, dat Amerika heeft ingetrokken, zal overnemen. Gromyko in verzet Gromyko keerde zich onmid dellijk tegen de Amerikaanse resolutie, aangezien deze een voorbijgaan van de Veiligheids raad en de. U.N.O. zou beteke nen. Hy leverde critiek op het Australjsch-Chinese voorstel en zei, dat de Veiligheidsraad niet kon vertrouwen op menin gen en acties van drie of vijf consuls. De Britse, Franse en Amerikaan se positie tegenover Indonesië is ten voordele van Nederland, aldus Gromyko, „In wezen betekent de gemeenschappelijke Australïsch- Chinese resolutie, dat de Veilig heidsraad zich vrijwillig terug trekt en een voorstel aanvaardt, dat gedicteerd is door de Neder landse afgevaardigde een voor stel dus, naar voren gebracht door de schuldige partij in dit geschil. Hersehell Johnson, heeft ver klaard, dat de Verenigde Staten zich zouden onthouden van enige beslissing die zou impliceren, dat de Veiligheidsraad ter zake bevoegd heid bezit. Hg zou echter het voor- De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, dr. H, Baruch heeft gisteren een bezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Za ken. mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout. Hij heeft het Amerikaanse standpunt inzake de Indonesische kwestie uit eengezet. Naar de correspondent van Aneta-New York te Den Haag verneemt zou de Amerikaanse am bassadeur Nederland hebben gead viseerd „niet te haastig te besluiten tot het hervatten van-de politiële maatregelen in Indonesië". In de vergadering van Maandag zal dc Veiligheidsraad moeien beslissen over drie voorstellen ter oplossing van de Indonesische impasse. Het zijn de volgendet CHIN A-AUSTRALIË De Veiligheidsraad stelt met voldoe ning vast. lo. dat door beide partijen stappen zijn ondernomen tot uitvoering van de resolutie van 1 Augustus 1947; 2o. dat door de Nederlandse regering op 11 Augustus een verklaring is uitgege ven, die bevestiging geeft van haar voornemen otn de souvereine democra tische Verenigde Staten van Indonesië te vormen in overeenstemming roet het accoord van Lingg' .djati. De Veilig heidsraad stelt voorts vast, dat de Ne derlandse regering voornemens is de consuls te Batavia onmiddellijk te ver zoeken een gezamenlijk rapport uit te brengen over de huidige toestand in In donesië en dat de Republikeinse rege ring de veiligheidsraad verzocht heeft een commissie van waarnemers samen te stellen. De Raad verzoekt, dat de regeringen, die zitting hebben in de Vei ligheidsraad en waarvan consulaire ver tegenwoordigers te Batavia zijn gesta- tionneerd, dezen instrueren om geza menlijk rapporten over de situatie in Indonesië na het uitgeven van de order tot de wapenstilstand op te stellen, die zullen dienen tot voorlichting en leidraad van de veiligheidsraad. De Veiligheidsraad besluit de zaak verder in overweging te nemen, wanneer de situatie dit zou vereisen. AUSTRALIË: Aangezien de Veilig heidsraad op I Augustus 1947 een be roep gedaan heeft op Nederland en de Republiek Indonesia om faun geschil door arbitrage of andere vreedzame middelen op te lossen en de Veiligheids raad van de voortgang der pogingen tot oplossing op de hoogte te houden en aangezien het wenselijk is, dat zo spoe dig mogelijk onderhandelingen beginnen met het doel te komen tot een recht vaardige en blijvende oplossing, ver zoekt de Veiligheidsraad de regeringen van Nederland e„ de Republiek Indo nesia om al hun geschilpunten te onder werpen aan arbitrage door een commis sie, bestaande uit één lid, gekozen door de Republikeinse regering, één door de Nederlandse regering en één doer de V ei ligheidsraad. VERENIGDE STATEN: De Veilig heidsraad besluit haar goede diensten aan te bieden om beide partijen behulp zaam te zijn bij het zoeken naar een oplossing van haar geschil. De Raad verklaart jJichJjer$id, indien de paiujeo zulks Verzoeken "een" oplossing te "ver gemakkelijken door een commissie uit de Veiligheidsraad, bestaande uit drie leden, waarvan elke partij een lid aan wijst, terwijl het derde lid wordt aan gewezen door de twee aldus gekozen leden. stel ondersteunen om de competen tie-kwestie te verwijzen naar het internationaal gerechtshof. De zitting van de Veiligheidsraad werd verdaagd tot Maandag, twin tig uur Nederlandse tijd. Als enige spreker staat nog Sjahrfr op de agenda. Na z\ïn rede verwacht men, dat er over de Chinees-Australische, Australische en Amerikaanse reso luties zal worden gestemd. De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Marine: Sgt vlieger G. H. Verberne uit 's-Gravenhage; mar. 3de kl. H, Hecker uit Maastricht; sgt mar. jl Ottevanger uit Amsterdam. Mar. lste- kl. v.w.: G. J. Mensink'uit Tu- bergen; mar. 1ste kl, G. M van de Kuit uit Ede (Gld.). Koninklijke Landmacht* Sold. 1ste kl. A. W, Mouwen uit Oudenbosch: serg. B. Bïetterman uit 's-Gravenhage; sold. L. Bijl uit Amsterdam; korp. J. W. de Ruyter uit Bergen op Zoom; korp. G. dc Jong uit Cheshire (Engeland); sold. J. C. Roos uit Eindhoven; sold. A. van der Schans uit Sprang-Capelle; sold. T. J. Boruus uit gem. Acbt- karspelen; huzaar Z. V, van Laar, uit Rotterdam: sold. J, H. J. Loef- fen uit gem. Nistelrodc; sold. 1ste kl. J. Snijders uit Poortvliet; soïd. A. Hazen uit Pijn acker; sold. J. M. Leerïnakers uit Amsterdam; sold. C. J. Maas uit Udenhout; sold, G. Meyer uit 's-Gravenhage; korp M. Pl Verdegaal uit Noordwijkertiout; korp. Th. L. G. Vervuurt uit Oost rum; serg. D. J. Hettema uit Hen gelo (O.); sold. P. Verberne tut Am sterdam, Tien jaar gevangenisstraf heelt de officier van Justitie va» de Zwolse arrondissementsrechtbank geëist tegen een vrouw, die haar echtgenoot door nïddei van vergif van het leven trachtte te beroven. Hij achtte bewezen, dat zij kalm en met overleg te werk was ge gaan. In het begin van dit har begon zij ..Rodent" in de koffie en thee van haar man te doen. Na eniee tijd hield zij er mee op. doch in April herhaalde zii haar pogingen tot moord, tot haar man argwaan kreeg en zijn vrouw in de keuken bij het inschenken van de koffie gadesloeg. In de keukenkast ont dekte hij een mosterdpotje met een merkwaardige substantie. Hij bi acht deze naar een scheikundigs die vaststelde, dat de substantie gele fosfor bevatte en dus vergif tig was. De politie werd gewaar schuwd en de zaakrktvam aap h^t rollen. De verdachte noemde als mo tief voor h«aar moordpogingen, dat haar man haar geen goed leven gaf en dat zij wilde scheiden. De gedachte om haar man door middel van ..Rodent" om het teven te brengen, was haar ingegeven door haar zuster. Dit bekende ver dachte. Deze zuster woourie eerst in Wierden en verhuisde later, na het overlijden van haar echtge noot. naar Zwolle. Dit overlijden was ook aan \ergiftiging door „Rodent" te wijten. Uitspraak op 4 September. NV moet V eens goed luisteren", zegt Carel Briels door de micro foon tot de om hem heen verzamelde menigte in het stadmn. HJJ staat er gemoedelijk bjj op een wiebelig houten bankje en in z*jn licht grijs zomerpak, met glad achterovergekamd baar en eenJoorncn bril op, maakt hij eerder de indruk van een student, die een rfxle^oering al wil steken, dan van „de grote man", de opperregisseur van het stfcdlon- 8PZbn stem klatert door het stadion, echoot twee, drie maal terug van de hoce, ongezellig lege toeschomversruimten. Aandachtig luisteren de om hem heen geschaarde vrouwen en In lichte zomerjurkjes, mannen in hun daagse plunje of in het uniform van noHtie-agentbrandweer of Bode Kruis-soldaat. Thans vormen rij nog een willekeurige massa, het materiaal voor een kunstenaar, voor Set Briels, waaruit deze zijn verbeelding gestalte kan geven. LORD INVERCHAPEL, de tegen woordige Brifse ambassadeur in de U.S.A., die (ioen nog Sir Archibald Clark Kerr geheten)t een belangrij ke rol speelde als bemiddelaar bij de Nederlands-Indonesische onder handelingen, is deze week in Edin- burg hertrouwd met zijn vroegere vrouw Maria Teresa Diaz uit San tiago. Zii waren in 1929 getrouwd en in 1945 gescheiden. Lord Inver- chapel heeft zijn verblijf in Schot land fee korf om aan de Briis-Ame- tikaanse economische besprekingen tn Washington deel te nemen. Wekenlang arbeidt Carel Briels reeds ann zijn schepping, Waterweg heroverd", bet stadion* spel, dat op 30 Augustus en 1 September zal worden opgevoerd. Wekenlang ook, hebben hon derden Rotterdammers menige vrije middag nn avond moeten of feren om in het stadion te repe teren onder de bezielende leiding van Orej Briels. Op hem rust de moeilijke taak uit mensen, mate riaal. tekst en muziek, het groot se tnassa-spe! te modelleren, dat in staat is straks' tienduizenden uit stad en land te boeien. U kent de inhoud reeds: de ach tereenvolgende stadia yan mobili satie. oorlog, capitulatie, verzet en bevrijding, waarbij Rotterdam at spel-middelpunt gekozen is. vanwege zijn landelijke betekenis als havenstad en de bijzondere Iragiek^van zijn recente geschie denis. Hieruit putte Den Doo laard de gegevens voor de tekst van het spel, die straks door tien tallen luidsprekers in het stadion zal klinken De Peelbranden in de gemeenten Asten, Meyel en Nede;weert heb ben ongeveer 300 h.a. bos en heide in as gelegd. Zuidelijk van het Peel- kanaal breidt het vuur zich uit m de richting van de Zuid-Willems vaart De brandweer van Someren zal waarschijnlijk het vuur daar een halt kunnen toeroepen. Dit is van groot belang omdat er in deze omgeving verscheidene boerderijen en arbeiderswoningen staan. Het vliegtuig ..Paramaribo" met minister Neher aan boord is gister avond te Batavia geland. Tussen Singapore en Batavia verklaarde minister Neher aan een correspon dent van Aneta, dat hij zeer waar schijnlijk een maand in Indonesië zal blijven. In het bijzonder zal hij trachten vast te stellen hoeveel buitenlands kapitaal nodig zal zijn voor de wederopbouw. Als zeer belangrijk nevendoel van zijn reis ziet de minister het verstevigen van de betrekkingen tussen de Ne derlandse en de Nederlands-Indi sche regering. Zijn bezoek zal niet tot Java beperkt blij'ven. In een lang betoog beeft Mr Van Kleffens opnieuw het Nederlandse standpunt uiteengezet, dat de Veiligheidsraad geen bevoegdheid heeft, in de Indonesische kwestie op te treden. Hij wees erop, dat het ingrijpen van de Raad reeds tot chaotische toestanden heeft geleid, die de Nederlandse troepen meer verliezen dreigen toe te brengen dan de politiële actie zelf en gaf verder als'zijn opvatting te kennen, dat de Raad ten on rechte de Republiek au serieux neemt. Wanneer de Australische resolu tie, zoals de-- hier voor ons ligt, in welke variatie dan ook, het ove rigens gematigde Chinese amende ment incluis, in stemming wordt gebracht, mijnheer de voorzitter, dan verklaart elk lid van deze Raad dat een bevestigende stem uit brengt, hierbij impliciet, dat deze aangelegenheid onder de jurisdictie der veiligheidsraad valt. aldU3 mr. Van Kleffens. Gij kunt dit niet ont kennen. Met andere woorden: nie mand kan zpn stem geven aan de Australische resolutie, die naar eer en geweten er niet van overtuigd is, dat de Veiligheidsraad op basis van het formele reglement te dezer zake bevoegdheid bezit. Heden zal een zeer belangrijk precedent ge schapen worden, een precedent, dat voor de toekomst zal gelden en van groot belang zal zijn voor alle con flicten, welke zullen ontstaan, wan neer in enig -land een groep, die er aanspraak op maakt, een regering te zjjn, zich stelt tegenover het sou vereine of opperste gezag. „Alles wat gij kunt doen en het spjjt my het te moeten zeggen alles wat gij gedaan hebt, is een in de haart spelen van extre misten. Zoals de Luit.-G.G. op 20 Augustus j.l. voor Radio-Batavia verklaarde, hebben wij onze politië le actie stopgezet om opnieuw een bewijs te leveren van onze bereid heid om te pogen iedere methode om het gebruik van geweld zo veel mogelijk te beperken en aan de Re publikeinse regering nogmaals de gelegenheid te geven haar aggres- sieve houding te herzien. Een paradox Maar de republiek interpreteerde deze bereidwilligheid als een toege ven vap een militaire nederlaag. Nooit tevoren hebben Republikeinse troepen en benden zo veel gemoord ■MR. VAN KLEFFENS als sedert uw uitnodiging de vyan. deljjkheden te staken. Het is een vreemde, verschrik kelijke paradox, dat uw uitno diging tot het staken der vijan delijkheden een gevolg heeft gehad, diametraal tegengesteld aan uw humane bedoelingen. Het aantal van onze verliezen se dert het staken der vijandelijkheden benadert bijna dat van onze verlie zen gedurende de veertien dagen van onze politiële actie indien het dit aantal al niet heeft over schreden. Maar oneindig veel groter is het aantal verliezen onder de Chinezen en de overige burgerlijke bevolkingsgroepen. Moet gij' nu nog iets toevoegen aan dit gevaarlijke besluit? Meent de Veiligheidsraad dan werkelijk, dat dit zyn prestige zal verhogen? Indien gij ons zoudt willen toe staan vrede en recht te herstellen, dan zult gij* een gemeenschap zien ontstaan, die streeft naar inwendi ge vrede en rechtvaardisrheid en te rugkeert naar de arbeid voor zich. zelf en de gehele wereld. Dit is de realiteit. Maar grj hebt verkozen de illusie te volgen, de illusie n.I., dat uw uitnodiging tot het staken van de vijandelijkheden orde en rust zou brengen. Gij faalde, omdat gij u niet realiseerde, wat deze republi keinse regering in werkelijkheid is- Zult gij voor de tweede maal een nog ernstiger fout begaan door plechtig te verordenen, dat een commissie voor onderzoek moet worden ingesteld, terwijl uw uitno diging tot het staken der vijande lijkheden door de Republiek tot een bespotting wordt gemaakt? Niet au serieux De overredingskracht van Kadio-Djogja is blijkbaar toch zeer groot, wanneer ik zie, dat zij er toe in staat is geweest u er toe te brengen de Republi keinse regering au serieux te nemen. Sta mij toe te zeggen, dat deze radio ongeveer alles is, wat de Republikeinse rege ring bezit: een microfoon, maar geen gezag, een stem, maar geen betrouwbaarheid," wapens maar geen bestuur, terreur maar noch vrede noch recht. Indien gij een commissie instelt om naar Indonesia te gaan, wat ook haar taak moge zjjn, wat zal zii dan kunnen doen Indien igij wer kelijk wenst, dat de vifandeltikhe- den zullen eindigen, dan moet gij of wel troepen zenden of wel ons toe staan onze troepen te gebruiken, die hier vrijheid en veiligheid kun nen brengen, waarnaar millloenen aldaar vurig verlangen Welke taak hebben wij hier? Wij zijn hier, zo als wjl het begrijpen, om deze we reld tot een enigszins beter verblijf te maken. Een verblijf, dat een wei nig veiliger, welvarender en aange namer is, in het bijzonder voor de gemene man. Denkt gij, dat Indone. sië gelukkiger zal worden door deze Republikeinse regering in stand te houden Het is een belangrijke beslissing, waarvoor de Veiligheidsraad thans staat. Het probleem gaat, juridisch beschouwd, over het al dan niet naleven van het Handvest. In de sfeer der feitelijkheden gaat de keuze tussen illusie en werkelijk heid. Deze kwestie is zo belangrijk, dat de wereld op uw beslissing wacht en de gevolgen van deze be slissing zij'n van buitengewoon groot belang, zo besloot «r. Van Kleffens. Eeu K.L.M.-Constellation zal op 2S Augustus naar New York een pak sigarenbandjes mee nemen. Deze bandjes moeten dienst doen als monsters bij het in September te New York te houden congres van „The International Cigar Band So ciety" met het doel om deze bij ons zo verbreide bobby ook in dpp nieuw'o wereld in te voe ren.' Een lid van deze vereniging zal met de opzichtigst geschil derde auto van de wereld (de wagen is geheel bedekt met sigarenbandjes), het pakket op het vliegveld te New York ko men afhalen. Een leger van journalisten en fotografen zal deze gebeurtenis in üoord en beeld vastleggen. Behalve prinses Juliana, en prins Bernhara" -sullen, ook de prinsesjes Beatrix en Irene, teza men met hun ouders een der voor stellingen van het Stadionspel „De Waterweg heroverd" bijwo- Australië heeft officieel verzocht de veto-kwestie op de agenda van de Algemene Vergadering der UNO te plaatsen. Deze aanval van de zijde der kleine mogendheden op het veto-recht in de Veiligheidsraad schijnt 'n hoogtepunt te zullen wor den in de besprekingen van de Al gemene Vergadering, die zestien September te Flushing Meadows bijeen zal komen. Het ministeritj van Economische Zaken heeft bepaald, dat de kilo- gramprijs voor witwasserden vanaf 28 Augustus wordt verlaagd van f 0.52 op f 0.44. Voor luxe was mag de prijs niet hoger zijn dan f 0.60. Een huishoudwas, zoals die in 80 Co van alle was behandelingen voor komt, b.v. van een gewicht van vier k.g. met twee overhemden en drie boorden mocht tot heden worden berekend voor zes k.g. met aparte tarieven voor overhemden en boor den. Prijs was f 4.12, mag nu maxi maal kosten f 2.84. Tarief voor minimum-huishoud- was is teruggebracht van f 2,28 op f 2.25. Benelux wil geraadpleegd worden Gisteren zijn de 21 Amerikaanse, Britse en Franse gedelegeerden te Londen in besloten zitting bijeenge komen voor de eerste vergadering van de conferentie over de Duitse industrie. Men verwacht, dat de eerste ver gadering zal dienen voor het vast stellen van de procedure en het af bakenen van het arbeidsveld. Naar verluidt, zullen alle bespre kingen met gesloten deuren worden gevoerd. Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat Nederland, België en Luxemburg officieel verzocht hebben om van de resultaten der besprekingen vip de hoogte te worden gehouden. Men neemt aan, dat Nederland verzocht heeft, dat er geen definitieve be slissing over het peil van de Duitse industrie zal worden ge nomen zonder dat het is geraad pleegd. Men verwacht, dat de Britse dele gatie, het voorstel van de Benelux gunstig gezind is. Nu reeds zou U het stadion veranderd vinden. Staanplaats- vak k"n zijn weggebroken en tegen de vior meter hogt afscheiding tussen toeschouwers- ruimte en veld, is al een deel van het reusachtige, door Karei Bruck- man ontwomen décor opgebouwd: een brok oud Rotterdam met kleu rige geveltjes van woningen, ca fe's en pakhuizen, panorama's van Dordrecht en omgeving en van een golvend Duits Land schap van waaruit Hirer's leger ons land zal binnenvallen. Puinruimen! De avondzon zef de huisjes van „oud-Botterdam" in een zachts gloed ais Carel Briels zijn men- senmatsriaal gaat hanteren, na dat hij dit eerst nog weer de rs- gels van het spel heeft bijge bracht. Hij doet het met bravour en met een verbluffende zeker heid van optreden. Honderden mannen, vrouwen en meisjes diri geert hij naar hun plaatsen langs de décorwand. ..Zo, nu hebben we de halve mi nuut stilte gebad na de capitula- tierede van generaal Winkelman en nu begint Rotterdam met puinruimen", schalt zijn stem door de luidsprekers. „Waar zijn nu die twintig straatmaners? Jullie moeten je opstellen onder- liet woord „werf* van het havenkwartier.-Daar gaan de zes straatvegers van de ge meente bijstaan. Wi& zijn dat?" ...zijn dat?, roept de eciG hen enkel© malen na. Maar voordat die in de uitgestrekte ruimte van liet stadion verstorven is, staan op straatmakers op- de hun aan gewezen plaatsen. Weer toetert Briels: „de groe pen, die ik nu genoemd heb ko men op met kruiwagens (zullen w ij voor zorgen) en dan lopen jullie langs havenkwartier en stadswijk en wanneer je achter de goal bent gekomen wordt é1" daar puin in je kruiwagen ge gooid. Daarmee ga je, als ganzen achter elkander langs de eretri bune tot bij de Noordkade van de Maas (op het middenveld is een s»uk „Maas" gemarkeerd). „Daar mag je het puin storten en dan ga je weer terug, opnieuw laden en storten, aan de "lopende band." Dan, als de tientallen figuurtjes op het groene grastapijt en langs cie décorwand een tijd lang schijn baar doelloos door elkaar cewrie mel d hebben, is het genoeg en blaast Carel Briels „half-time". 't Moet sluiten als een bus De regisseur vindt even tijd om de geluidscabine te bekijfken .en waaraan druk wordt getimmerd. Van daaruit zal Carel Briels stiaks het spel leiden. Alle onder delen moeten nauwkeurig op el kander afgestemd zijn. Niet min der dan twaalf telefoonlijnen ge ven een directe verbinding met posten van elk drie ïnspecienten, die de wachtwoorden en orders aan de spelers op het veld door geven. Met de commandanten van de vliegtuigeskaders (tezamen meer dan 100 machines), die aan het spel hun medewerking zullen ver lenen, staat de regisseur draad loos in contact, zod^t zij precies op de afgesproken tijden boven het stadion zullen verschijnen. Behalve enkele duizenden bur gers. krijgt Catel Briels ook het „bevel" over circa 4000 militairen, die als Nederlandse, Duitse en geallieerde soldaten een belang rijk aandeel hebben in het spel. Hieraan zal nog een nieuw slot-tafereel worden toegevoegd wanneer de regisseur voldoende medewerking kan verkrijgen uit Rotterdamse sportkringen. Enkele duizenden zouden de hoofdlijnen van Rotterdam's nieuwe platte grond, op het grasveld moeten aangeven, waarlangs groepen mi litairen en vrouwen, met de ma- rinierrkapel voorop naar de Maas brug trekken waar bloemen wor den neergelegd als symbool van strijd, bevrijding en wederop bouw. Dan ronken de tientallen vliegtuigen boven bet stadion en laten een kleurige bloemenregen dalen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1