Neêrlands boeren en tuinders zijn zeer ontevreden HET ROTTERDAMSCH PARGQL Landbouw eist staking mem r Overweldigende ontvangst van de Alk in Batavia Bravo Nel! Brittannië om rapport van consul te Batavia gevraagd Belgisch voorstel inzake de Indonesische kwestie Begroting '48 van ons land Stichting v. d. Landbouw doet beroep op alle Kamerfracties Elbe onbevaarbaar voor aken Vlootvoogd Pinke bij verwelkoming Zilveren Bal Chineseconsul haar Djogja N og weinig hoop op beslissing Eed. en A dm. Lcmge Herven 141, 8chledam teL 69300 j Ab on nemen tspriji per week 31 cent, per kwartaal 4,t losse nummen 0,09 Maandag 25 Augustus 1947 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 393644 Bankleri Amsferdamsche Bank ta Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrij. craverveerd Zevende jaargang, No. 197. „Er beginnen zich In de kringen van boeren en tuinders gevoelens van onbehagen, ontevredenheid en ongeduld te openbaren welke men niet kan negeren. Het beleid van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening begint in deze kringen in toenemende mate het nood zakelijke vertrouwen te verhezen. liet berust op een misvatting, dat er tussen minister Mans holt en de Stichting van de Landbouw grote over eenstemming zou bestaan. Dezo misvatting spruit uit de houding van het departement, dat meer dan ons lief Is in de Staten-Gcneraal de in druk wekt dat zijn voorsteilen overeenstemmen met de gevoelens van de Stichting voor de Landbouw. Daarom wendt deze zich thans rechtstreeks tot de voorzitters der Kamerfracties". slaagd, kunnen de veringrij pende maatregelen van graan- inname en vee-levering worden doorgevoerd en slaagt de rege ring erin vele land- en vee- teel tp rod ucten belangrijk be neden de wereldmarktprijs in handen te krijgen. Zy spreken uit, dat het hen diep teleurstelt, dat de regering bij de leiders van handel cn industrie niet die medewerking heeft aangetrof fen, welke de landbouwers wel aan de dag legden. Als men meent, dat de landbouw nog even weerloos als vroeger is en zal toestaan een ..vlotte" loonpolitiek te voeren op hun kosten dan vergist men zich. Met onverminderde kracht zullen zjj de eis voor gelijkstelling voor io nen en doorberekening in de prijzen bleven stellen. Dit ontlenen wy aan ten uitvoe rige brief van de Stichting voor de Landbouw. Deze somt ais oorzaken van de groeiende ontevredenheid in boeren- en tuinderskringen op: 1. De boer of tuinder is niet al leen dikwijls de eerste werkkracht op zijn bedrjjf met een onbeperkte 'werktijd, zonder vacantie eu vrije Zon- of andere dagen, maar daar naast is hij als hoofd van een be drijf belast met tal van administra tieve maatregelen, welke zijn tijd In beslag nemen en zjjn geduld uitnutten; 2. Hij hoeft in toenemende mate het gevoel het-slachtoffer te zijn van zijn individueel en organisat'o- 'rïsch schikken in de economische en sociale politiek der regering. In de crisisjaren hebben onze land- en tuJiibouw moeten vechten voor een landbouwpolitiek, welke door de regering, welbewust zo schriel is gevoerd, dat het water juist niet boven de lippen zou ko men, zo vervolgt de Stichting van de Landbouw. Toch is dank zij de inspanning van boeren en tuinders bewerkt, dat ons volk in de bezet tingstijd -is gevrijwaard voor de hongerdood. Na de bevrijding heeft orize boerenbevolking van ganser harte willen medewerken aan een beleid, dat de lasten evenredig zou verdelen en de beste waarborgen wilde scheppen voor een spoedig en krachtig nationaal herstel. Welnu, hier, voelt onze agra rische bevolking zich ten zeer ste teleurgesteld, om niet te neggen ontgoocheld. Door de medewerking van de landbouw is liet zeer zuinige agrarische prijsbeleid van de regering ge- PAROLCSCOOP Slaagt Tsaldaris OP een wel zeer ongelegen ogen blik heeft Griekenland zi.cn in een regeringscrisis begeven, nel nu ieder Helleens oor luit van de vele malen dat te Lake Success het woord Griekenland wordt uitge sproken (van heel vriendschappe lijk, door de Amerikanen, tot zeer verachtelijk, door enkele Slavische broeders;. Vrijdag begonnen de zuilen van Demetrios Maximos' bewind te wankelen, want in de kabinetszit ting werd het buiten de wet stellen van de communistische partij aan de orde gesteld, om de gevaarlijke binnenlandse toestanden meester te worden. Maximos c.s. wilden die meester worden, want dat was min of meer een afgedwongen belofte toen onlangs de grote Truman- lenihg van een paar honderd mil- lioen dollar niet gretigheid werd aanvaard. Sedert de bevrijding en sedert de ervaringen van tie Britse hulpbezetting een bezetting die zichzelf handhaafde net zo lang tot de doorvaart van het Suez-kanaal weer helemaal veilig was en niet langer direct bedreigd werd door Russische "verlangens die het Zui delijker zochten dan de zeeëngten sedert de ervaringen met die twee dingen golden meermalen de Griekse communisten als degenen die practisch ontevreden bleven met de stand van zaken zoals Athene '111 nastreefde. De meningsverschillen in Maxi mos' kabinet Liepen 2ó hoog, dat •Zaterdag drie vertegenwoordigers van Centrumpartijen hun porte feuille neerlegden; het waren de jonge Venigeios, Papandreoe er Kanellopoulos, resp. liberaal, socia list en van de nationale unie, als vice-premier plus nationale econo mie, binnenlandse zaken en lucht vaart. Demetrios Maximos was nog niet bij koning Paul om het ontslag van het gehele kabinet aan te bieden, of Londen liet weten, dat het het heengaan van deze coalitie-regering zou betreuren. Washington denkt er net zo. over, want als scherp rechts het roer alleen in handen krijgt kon de koers wel eens te dynamisch worden, en dynamisch betekent: zo'n uitbreiding aan de burgeroorlog, dat de dollarlening binnen een maand vervluchtigd 2al zijn. Koning Paul trad dadelijk in overleg met Tsaldaris, de oud-pre mier die nu, onder Maximos, bui tenlandse zaken had vervuld. Tsal daris' eerste poging zou heden be kend worden, nl. een nieuwe coali tie-regering te ontwerpen met in begrip van de liberalen, maar de zen -hebben Zondagavond gewei gerd met de populisten samen te werken. Londen eri Washington doen een schietgebedje, dat het Tsaldaris ge lukten anders maar weer Maximos. Vier moeilijkheden 3. Er zijn bepaalde moeilijkhe den, welke onrust brengen in de ge lederen der boeren en tuinders. Het zijn er vier: a. De moeilijkheden bjj het ver krijgen van personeel, waarbij de niet-gelijkstelling van de lonen der landarbeiders met die der overige groepen de grootste moeilijkheid is. b. De prijzen der granen zijn in het algemeen en voor het zand be drijf in het bijzonder te Jaag. Men vindt daar geen compensatie in de verhouderg, c. In het melkgebied in het Westen des lands heerst een zeer moeilijke toestand, doordat ha een lange en zware winter de grasgroei zeer te wensen overlaat, d. De bljjvcnde onzekerheid in de tuinbouw als gevolg van het uit blijven van maximumprijzen bij producten, die toevallig een gun stig marktverloop hebben. Weer zware winter De Stichting v. d. Land bouw wijst er verder op, dat door het ^nooie, docb voor de boeren en tuinders noodlottige weer, een zeer moeilijke winter voor de deur staat, Opnieuw komt dan de toestand, dat Nederland er veel voor over zal moeten hebben om het melk-, vet en vleesrantsoen op peil to houden. Deze offers zullen echter gebracht worden, omdat geen enkele rege ring het riskeren kan het volk te weinig voedsel te verschaffen. Het zijn dan echter weer de boer en de tuinder, die de gehele schade van de droogte hebben geïncasseerd. „Het zal U duidelijk zijn, dat de landbouw daarin niet langer be rust. Zoals het er thans voor staat, rlient of de koers der regering tc veranderen of de landbouw zaf deze zelf veranderen, door zijn mede werking to weigeren aan alles, wat hem tenslotte zelf dupeert" De Stichting voor de Landbouw Iieeft steeds op het standpunt ge staan dat haar taak zyn natuur lijke begrenzing vond, waar het re delijke argument geen overtuigings kracht meer bleek te bezitten. Vele leden van de bij de Stichting aan gesloten organisaties zijn echter dermate overtuigd van hun goed recht, dat zy het welhaast de Stich ting euvel duiden, dat zij geen sta king gelast bij zulk een onrecht Dit ingrijpend wapen wenst de Stichting welbewust niet te han teren. Goederen voor Tsjecho- Slowakije via Rotterdam of Antwerpen Tengevolge van <ic droogte is het onmogelijk geworden de rivier de Elbe met aken te bevaren, hebben de havenautoriteiten in Hamburg Zaterdag medegedeeld. Hierdoor Is het noodzakelijk ge worden, een groot gedeelte van de belangrijkste Tsjecho-SIowaakse im port- cn exporthandel van Hamburg naar Rotterdam en Antwerpen te verleggen, aldus zei een vertegen woordiger van het Tsjechische mi nisterie van verkeer. Passagiers van de laatste boot naar Hamburg zeiden, dat op de zandbanken tussen Hamburg cn Magdeburg talrijke aken vastzitten. Slechts een achtste van de bevaar bare rivier is op dit ogenblik bruik baar. De Engelse bezcttingsautoritciten hebben cr voor gezorgd, dat twee maal zoveel goederenwagons be schikbaar zijn als voorheen. Aldus hoopt men alsnog een hoeveelheid goederen naar Tsjecho-Slowakije te verzenden. Spoorwagon in brand: 26 doden Een houten spoorwagon van een trein waarin arbeiders uit het entrum van Berlijn naar huizen in de voorsteden terugkeren, is Zaterdag tijdens de rit in brand Ke raakt. Zes en twintig personen zijn omgekomen. Men verwacht dat nóg zes zwaargewonden zullen be zwijken.. Zeven en veertig perso nen zijn gewond. Behalve een lekkend benzïne- blik, dat door een weggeworpen sigaret in brand geraakte, schijnt ook 'n pakket spoelen met films, liet ontstaan van de felle brand te hebben hijgedragen. De passagier die deze bagage vervoerde is gear resteerd. Regeringsverklaring Dinsdag nog niet Naar het ANP verneemt heeft de regering besloten Dinsdag nog geen verklaring over de Indonesische kwes tie in de Tweede Kamer af te leggen. Vrijdagavond bleef op het terrein van het Kralingse Strandbad een bundeltje kleren liggen. Het bad werd afgezocht, maar zonder resul taat. Na vijf uur dreggen is de politie er Zondag in geslaagd het lijk le bergen van de 41-jarige metselaar F. Visser uit de' Korenaardwarsstr. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, tot Dinsdagavond Plaatselijk och tendmist, Overdag overwegend zonnig en droog weer met later hier en daar tijdelijk bewolking- Weinig verandering van temperatuur. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Noordoost. 26 Aug": Zon op 5.40 uur, onder 18.43 uur. Maan ondsr: 24.33 uur. op 17.17 u. Waterstanden Rotterdam: le tij 12.33 uur. Wij kunnen onze lezers thans iets mededelen over de ontvangst van de Alk te Batavia. Vrijdagavond 8 Augus tus kwam de haven. Tandjong Priok in zicht, maar de vele lichten aan de wal belemmerden de koersbepaling en daar om werd het binnenlopen uitgesteld tot Zaterdagmorgen. Op verzoek is men toen weer buitengaats gegaan voor een officiële ontvangst op Zondag, die klonk als een klok. Tientallen bootjes voeren de Alk tegemoet, de schepen toeterden, de Ferwerda-pier en het strand voor het clubgebouw van de Koninklijke Bataviase waren zwart van juichende mensen, de stafmuziek begroette het drietal met daverende fan fares. Een comité van ontvangst stond gereed en de vlootvoogd, vicé-admlraal Pinke, die met zijn echtgenote.,aanwe zig was, hield een hartelijke toespraak. Kapitein van Nieuwkoop'betrok in fijn dankwoord K.B.J.C., Marine, Rotter damse Lloyd en K.P.M. Vice-admiraal Pinke bezichtigde het jachtje en het Jachtdubbestuur verenigde de gasten aan een lunch. De vertegenwoordiger van de Lloyd. de heer L. de Raadt, bood een compleet vistuig, „gaande van haai tot voorntje" aan, dc K.BJ.C. het erelidmaatschap Van deze vereniging. Volgens ooggetuigen „ziet de Alk er fijn uit", al kan ze wel een verfje ge bruiken. Over enkele weken gaat het scheepje in dok. en de bemanning neemt een paar maanden rust, al heeft ze op 't ogenblik haast geen tijd om adem te halen door de belangstelling, .waarin ze zich verheugt. Dé aankomst is gefilmd, zodat onze lezers vermoedelijk binnen kort het drietal op het witte doek zuilen kunnen aanschouwen. Een ooggetuige trof stuur Hoogstrate schrijvend in zijn hut aan, en wij verwachten dus. spoe dig het volgende artikel te kunnen plaatsen. Glunder lachend ziet tien kier v.l.n.r.: kapitein Van Nieuwkoop, meester Van Grevenstein (de scheepsbouwer) en stuur Hoogstra te, die voor ons blad reisbrieven schrijft. 1 Prinselijk gezin Zater- dag in Rotterdam j Naar liet algemeen secretariaat van het Stad.fonspel ons medc- deelt, staat thans vast, dat het prinselijk paar en de prinsesjes Beatrix en Irene de eerste voor- stelling op Zaterdagmiddag in het Feyenoord-stadlon zullen bij- wonen. Tijdens de Amerikaanse zwem- kampioenschappen welke te Chicago worden gehouden, .heeft de Neder landse wereld j7icordhoudster N$:l van Vliet de titel behaald op he't nummer 200 m schoolslag. Haar tijd bedroeg 2 min. 58,6 sec. De titelhoudster, de Amerikaan se Nancy Mer kt. eindigde als tweede in 3 min. 1-1.9 sec. Met betrek king tot Nel v. Vliet's over winning op de 200 meter schoolslag wordt er nog op gewezen t- dat haar tijd van 2 min. 58.6 bijna 8 secon den beter is dan het Atneri- l LIET kaansc dames- Alle Amerikaansen record, dat te vtu„ af met 3 min. 6.3 op naam staat van Clare Dennis. Het werd gevestigd in 1941 te Los Angeles. Nel van Vliet is de snelste school slagzwemster. die ooit in Amerika is uitgekomen. Zij won met een voor sprong van 18 yards op nummer twee, de Amerikaanse titelhoudster Nancy Merki. Edisons weduwe overleden De weduwe van de uitvinder Tho mas A. Edison, mevrouw Nina Mil ler Edison, is in de leeftijd van 82 jaar in een ziekenhuis in New York, overleden. Drie generaties van het Iluis van Oranje op één foto. Vol belangstelling kijkt onze Koningin naar haar jongste kleindochter, prinses Marijke, die bij prinses Juliana op schoof ligt. Ook de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet bewonderen haar zusje, dat na de operatie door prof. Weve groeit als koolDe folo is genomen door prins Bcrnhard. Uitslagen eerste dag: Willem IIEmma 33{x) S.V.V.-Ei n d boven 21 Fe yenoordV.V.V. 22(x) Nep tun us't Gooi 2i Enschede—B.V.V. 0—1 HeraclesSparta 20 Emma en V.V.V. wonnen, door strafschoppen. Programma: 31 Augustus. 10 uur G: Unitas—'t Gooi 11.33 H. V.V.V.—H.V.V. 12.30 I: SAW.Emma 1.45 K: B.V.V.Heracles 3 uur winnaar G—Winnaar K •4.15 uur winnaar Iwinnaar K Uit officiële bron verneemt Reuter, dat de Nederlandse regering de Britse regering verzocht om opdracht te geven aan de consul-generaal te Batavia eenpersoonlijk rapport over de situatie in Indonesië samen te Stellen. Git welingelichte bron wordt vernomen, dat er enige twijfel bestaat of Londen dc mogelijkheid aanwezig 2iet om het Nederlandse verzoek in de onmiddellijke toekomst in te willigen. De Britse consul generaal tc Batavia J. RL K, Miteheson, staat op het punt zijn post te verlaten cn zijn opvolger, F. N. Shepherd, zal eerst begin September zijn ambt aanvaarden. De Chinese - consul-generaal te Batavia, Tsjiang?.' Tsjiatocn Tsjiang, zal morgerilüaar Djogja reizen met het internationale Rodé-Kruisvlicg- tuig, dat .met medicamenten voor dc Republiek uit India verwacht wordt. Vrijgeleide voor dit vliegtuig is door de Nederlandse autoriteiten reeds verstrekt. De Republikeinse radio heeft gi steravond omgeroepen, dat de Chi nese consul-generaal allerhartelijkst welkom is. Vertegenwoordigers van 22 afde lingen van de Tsjoeng Hoea Tsjoeng Hoei (de grootste Chinese vereni ging in Indonesië), sprekend na mens een millioen Chinese bewo ners in de bezette gebieden van Ja va. Sumatra, Celebes. Banka, Billi- ton. Bornec, Bali en Lombok zijn te Batavia voor een driedaagse confe rentie bijeengekomen. Men zal be sprekingen voeren over de belangen en de verzorging der Chinezen, in het bijzonder met het oog op de huidige situatie.. De Chinese consul- generaal was aanwezig. Het officiële Nederlandse commu nique van Zondag meldt: W e s t-J a v a: In de delta van de Tji-Taroem werd een zuiveringsac tie ingezet. Verder zetten de Neder landse troepen, na de beschieting ■an een colonne, waarbij een een heid van de T.N.I. met gevoelige verliezen uiteen werd gejaagd, bij Kranking, 24 km. - ten N.W. van Cheribon, een actie -in. Internationale Hof van Justitie zou over bevoegdheid der UNO moeten beslissen A,P. meldt uit Lake Success dat België Zondag een voorstel beeft inge diend om in verband met de Indonesische kwestie het Internationale Hof van Justitie te verzoeken een beslissing te nemen over de bevoegdheid van de GNO om ten aanzien van deze zaak maatregelen te nemen. Deze stap die steun aan het Nederlandse standpunt betekent kwam. temidden van aan wijzingen dat de Verenigde Staten zouden aandringen op onmiddellijk toe zicht van de Veiligheidsraad wat betreft de uitvoering van de order „staakt het vuren". naar Indonesië te zenden die alle eïf leden van de raad zal vertegenwoor digen. Deze groep', sou dan moeten onderzoeken in hóeverre de order „staakt het vuren" wordt nageleefd. Er schijnt weinig kans te bestaan dat Engeland en Frankrijk over een een dergelijk voorstel hun veto zui len-uitspreken. Het Austral isch-Chinése voorstel dat een rapport wil laten uitbrengen door de beroepsconsuls te Batavia, geeft men weinig 'kans om de vereiste 7 stemmen te behalen. De Australi sche afgevaardigde Hqdgson gaf toe dat dit voorstel een zekere neder laag tegemoet .schijnt te gaan in \yèlk geval hij maar hij zei regel recht terug zou'grijpen op zijn oor spronkelijk voorstel om de raad een eigen commissie van onderzoek te laten benoemen. Volgens Hodgson zouden de Verenigde Staten zich niet tegen het oorspronkelijke Australi sche plan verzetten. Intussen ziet het er naar uit dat de raad momen teel niet verder zal gaan dan het zenden van waarnemers naar Indo nesië. Maandag 1 September wordt de" Russische afgevaardigde'Gromyk'o voorzitter van de Veiligheidsraad. Over het algemeen zijn de delega ties het erover eens dat deze order niet doeltreffend -is geweest. Ameri kaanse woordvoerders zeiden dat een delegatie .zou vragen Maandag tot stemming over te gaan. Volgens hen wensen de Verenigde Staten dat er eerst een einde komt'aan de gevech ten cn dat pas daarna wordt overge gaan tot bemiddeling. Rusland is tegen verwijzing van de zaak naar het Hof daar het dit als een manoeuvre tot uitstel -be schouwt Er bestaat een plan dat de Ver enigde Staten het Belgische voor stel zullen steunen," mits de raad het er over eens wordt de situatie ter plaatse te bestuderen. De voorzitter van de raad zei dat er z.i. weinig hoop bestond dat Maandag een be slissing zou worden genomen.- Vol gens U.P. zou de- raad waarschijn lijk besluiten een goede waarnemer Mi dd en--Java: ^Nederlandse-pa- 1 trouilles beschoten een onderdeel van de T.N.Ï. in de sector Salatiga, nadat zij waren aangevallen. De aanvallers vluchtten. O o s t-J a v a: Tusssen Lamoed- jang en Djember werden kampong- complexen van T.N.I.-formaties ge zuiverd. Tien km. ten Z.W. van Mcdjokerto werd een Nederlandse patrouille onder vuur genomen en Nederlandse troepen met mortier en mitrailleurvuur beschoten. In het gebied van Fadang werden rondzwervende eenheden, van d,e T.N.I. verdreven. De radio van de Indonesische Re publikeinen heeft gemeld, dat Ne derlandse troepen, met behulp van vliegtuigen en tanks, het vliegveld Boegil bij Malang hebben bezet. Koenleng cn Pantjasari, op Mid- den-Java, zouden eveneens door Ne derlandse troepen zijn bezet. De Re publikeinen hebben wederom Kali sari, ten Oosten van Malang. inge nomen. aldus het Republikeinse communiqué. Geen samenwerking Door de non-coöperatieve houding van Republikeinse instanties te Ma lang is de toestand aldaar kritiek. Het Republikeinse distributie apparaat is volledig uitgevallen en is nog niet hersteld, ondanks de toe zegging van Republikeinse ambte naren tot samenwerking. Minister Gani heeft verklaard, dat de Republikeinse weerstand te gen de Nederlandse „aggressie" in de bezette gebieden thans groter is dan gedurende de Nederlandse po litionele actie. Hij gaf drie redenen aan, waarom de situatie in de door Nederland bezette gebieden chao tisch zou worden: 1. Het Nederlandse leger heeft nog steeds vrijwel uitsluitend de grote stéden bezet, - terwijl slechts kleine cultuurgebieden zijn veroverd, om de terugkeer van ondernemers mo gelijk'te maken. 2. De Republikeinse politiek van de verschroeide aarde heeft de Ne derlanders van de welvaartsbronnen in de bezette gebieden beroofd. 3. Slechts een kleine groep Indo nesiërs is bereid gevonden om met de Nederlanders samen te werken. Opnieuw relletjes in Oost-Londen Zondagavond heeft de Londen- se politie een vergadering van de Britse Liga van Oudgedienden, die vroegere volgelingen van de Britse fascistenleider Mosley on der haar leden'zou-tellen, opge broken, De woedende menigte trok daarop een paar straten ver der om een communistische vei^ ga de ring te. verstoren, waarbij zij op de zelfde manier te werk gin gen als verleden Zondag. De ge vechten waren thans- ernstiger dan vorige week. daar men nu van boksbeugels en stenen ge bruik maakte. HOG.E PRIJZEN- STAATS LOTERIJ 501ste staatsloterij.'5e klasse, 9e trekking 's-Gravenhage. 25/8. 1500.-: 12699. 1000.-: 4194. 7109,14050,16005, 21734. 400.-: 15735. 19790. 200.-: 1485. 2530, 2719. 6041, 10479, 12100, 15770- 100.-: 1097,- 4486, 5483; 6327, 6742.' 7332. 11622,16800, 18828, 19641, 21933. Verlaging tot 25% aanbevolen (Van onze Haagse redacteur) De begroting voor 1948 is, zo ver namen wij, in grote lijnen vrijwel gereed. Binnenkort zal zij aan ds Raad van State worden toegezon den. Reeds geruime tijd geleden heb ben wij gemeld, dat de minister van Financiën er bij zijn ambtgenoten op had aangedrongen, dat zij krach tig dienden te streven naar een verlaging van hun begrotingen voor 1948 ten opzichte van die van 1947 met ongeveer 25 Op de ge hele begroting zou dat een vermin dering met ongeveer 1 milliard be tekenen ten opzichte van het vorig jaar. Het is duidelijk, dat dit verzoek hoezeer het ook uitging van da dringend noodzakelijk geachte ver mindering van de staatsuitgaven niets meer kon zijn dan een richtlijn. Het geven van die richt lijn heeft inderdaad tot aanzienlyka verlagingen van de begrotingen voor de meeste hoofdstukken ge leid, doch het totaal van het mil liard heeft men toch niet gehaald. Zyn wU wel ingelicht, dan zal de begroting voor 1948 ruim 600 millioen lager zyn dan de vorige, zodat de totale hoogte van de begroting ongeveer 33/J(> milliard zal bedragen. - In aansluiting hierop vernamen wij nog, dat de besprekingen, welke ook in de ministerraad gevoerd zijn over de vraag of een huurverho ging al of"niet kan worden toege laten, nog niet tot een beslissing hebben geleid. Een eventuele huur verhoging zou vooral op de begro ting van Wederopbouw diepe in- vlöö"a"Ö'6eh gèlaêh, Offïdat 'diftöt gé- - volg zou hebben, dat de rijksbijdra ge in de niet-rendabele bouwkosten van woningen dan aanzienlijk zou kunnen worden verlaagd. Doch te genover dit voordeel van een huur verhoging zouden tal van voor da regering uiterst moeilijk aanvaard bare nadelen staan met betrekking tot de loon* en prijspolitiek. Het lijdt nauwelijks twijfel, dat bij da bespreking van de begroting in het kabinet het gehele stuk van de loon- en prijspolitiek ter sprake is gekomen. Dat men oyer dit zeer. ingrijpende vraagstuk nog geen ba- slissing heeft kunnen nemen, is bé- "grijpely'k, nu vrijwel" iedere verga dering van de ministerraad 'voor het grootste deel of geheel san de Indonesische kwestie is gewijd. Er is reden om aan te nemen, dat deze belangrijke vragen niet meer voor de indiening van de begroting be antwoord zullen worden. Daarom wordt waarschijnlijk ook de hou ding van de regering ten aanzien* van de subsidies op het levensmid- delenpakket pas in een later sta dium bepaald. Het is duidelijk, dat de opheffing van deze subsidies en van een huurverhoging onvermijdelijk tot een derde loonronde zouden leiden, met de daaraan verbonden aanzien lijk hogere posten voor ambtena rensalarissen en pensioenen. Van daar, dat de bezuiniging op de sub- i sidics beperkt is tot een betrelcke- lijk kleine verlaging van de subsi dies op de broodprijs. Aangezien over deze zeer ingrijpende vragen in het kabinet nog geen uitvoerige bespreking kon worden gevoerd, kon over een eventuele verdere ver laging van de begroting niet wor den gedacht. In Duitsland overledenen Regering brengt hen naar Nederland Ingevolge beslissing van de regering zal worden overgegaan tot het over- brengen op overheidskosten van het stoffelijk overschot van Nederlanders, die in Duitsland ten gevolge van oor logshandelingen of terreurmaatregelen zijn overleden. Nederlanders, die vrij willig zich naar Duitsland begaven ea onvaderiandslievenden vallen hier niet onder. Met de uitvoering dezer werkzaam heden zijn enige jaren gemoeid. Uitslui tend zullen worden overgebracht de overschotten diergenen, wier identiteit volkomen vaststaat, die afzonderlijk be graven liggen ea op wier terugkomst de naaste verwanten prijs stellen. Zij, wier overschot in massagraven liggen, zullen ter plaatse moeten blijven rusten. Aangevangen wordt in de Rus sische zone, daarna volgen de andere zones. De directie der Nederlandse Spoorwegen heeft spontaan tot de tegenover de gevallen landgenoten bijzonder sympathieke daad beslo ten om de stoffelijke resten op Nederlands gebied kosteloos te ver voeren in daartoe eveneens koste loos geschikt te maken wagons. Aan de nabestaanden wordt drin gend verzocht, nopens deze aangelegen heid geen correspondentie, met de er bi] betrokken bureaux te. willen voeren, al leen zij, die uitgenodigd worden nadere bijzonderheden op te geven, kunnen dit doen. Reeds'voorheen bij de bureaux ontvangen aanvragen zullen thans wor den gebruikt. ÜÜB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1