Consuls te Batavia moeten rapport uitbrengen HET ROTTERDAMSCH PARCDL ÉM In zes dagen een landhuis! Franse kleermakers zijn in het offensief „Zonnig en droog": boeren klagen steen en been Vrij, onverveerd ARBITRAGE- VOORSTELLEN ALLE VERWORPEN Voorstel van België vandaag ter sprake PAROLOSCOOP Kabinet hoort verslag uit Lake Success Kans op crisis kleiner? (Van onze Haagse redacteur) ïn de ochtendvergadering ^an de ministerraad heeft dr. Friedericv.die juist uit Lake Succes-s was terugge keerd Maandag verslag uitgebracht over de behandeling van de Indone sische kwestie voor de Veiligheids raad. Dr. Friedcricy die in opdracht van minister Jonkman een reis heeft gemaakt naar de Verenigde Staten en naar Suriname cn Curayao. moest zijn terugreis naar Nederland on derbreken toen de Indonesische kwestie bij de Veiligheidsraad aan hangig werd gemaakt, omdat de re gering hem als adwseur in Indone sische zaken aan mr. Van Kleffens had toegevoegd. Grote besparing op materiaal Amerika intrek Beton-elementen vervangen baksteen en hout Spoedig meer papier voor tijdschriften Op de verschroeide aarde lijden dieren en planten gebrek Vliegenplaag als nooit tevoren Exodus-passagiers naar Frankrijk? Brittannië neemt weer dollars op Bed. es Ada. Lang# Haren 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4.—, Ioise nummers X 0,09 Diusdag 26 Augustus 1947 SCHIEDAMMER Ultgoc-o Stichting „Het Parool" Poetgiro 39S644 8ank:er» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 198 De staten die zitting hebben in de Veiligheidsraad en die te Batavia vertegenwoordigd zijn, moeten door htfn consuls aldaar rapport laten uitbrengen over de situatie in Indonesië; aldus het besluit dat de Raad gisteren nam in zijn besprekingen over de Indonesi sche kwestie, tijdens welke alle arbitrage-voorstellen, die zijn gedaan, verworpen werden. De volgende voorstellen werden in de zitting van gisteravond behandeld: 1* Van CHINA en AUSTRALIËde consuls zullen rapport uitbrengen. Aangenomen. Zeven stemmen voor, vier ont houdingen. (Groot-Brittannië, ILS.S.R,, Polen, Columbia). 2. Van POLEN: Arbitrage door de Veiligheidsraad. Ver worpen. Drie stemmen voor, vier tegen. 3. Van AUSTRALIË: Arbitrage door een commissie van drie. (Nederland, Republiek, Veiligheidsraad). Verworpen. Drie stemmen voor, acht onthoudingen. 4. Van de VERENIGDE STATEN: Aanbod van goede diensten door de Raad: Aangenomen. Acht stemmen voor, onthoudingen van U.S.S.R., Polen, Syrië. Het Belgische voorstel om het Internationale Hof van Justitie te laten beoordelen hoever de bevoegd heden van de Raad reiken In de In donesische kwestie, komt vandaag aan de orde. Een Russisch, amendement op de Australische resolutie, behelzende dat een commissie van de Veiligheidsraad zal toe- Wie bouwt de brug? TA E LONDENSE TIMES zegt, dat „de behandeling van de Indonesische kwestie in de Veilig heidsraad en de aan de dag getre den neiging van de „buitenwereld" om de jongste Nederlandse politiek in Indonesië met "wantrouwen te bekijken, verbijstering heeft teweeggebracht by het Nederlandse volk, dat eenstemmig achter de actie staat, om de orde op Java en Sumatra te herstellen". De bronnen, waaruit de semi-of- ficiële Times putte, wekken meer verbastering aan het bericht zelf. De buitenlandse pers is wei vaker geïnfecteerd geweest door kwade bronnen. Er zijn zeer veel stromin gen, die, over Indonesië, elk wat anders oordelen, maar het mag geen geheim zijn ook buiten onze grenzen niet dat er by schatting en testing, zowel vele vóór- als te genstanders van de politie-actie zyn. Wat die stromingen betreft: ve len vinden dat men ons met rust moet laten; anderen zijn teleurge steld „in hun eigen familie"; weer anderen achten de Veiligheidsraad bezig met huisvredebreuk.Een stemmigheid heerst hier allerminst; de helft van ons volk zeker, is het niet eens met de politie-actie tegen Djogja, zoal niet: verkeert erover in twijfel of het wel goed was er toch nog, welhaast tegen beter we ten in, aan te beginnen: „het had zolang moeten duren tot het bui tenland het ook logisch had gevon den"...... En weer anderen hielden zich aan Cassandra's oude waar heid, dat geweld uit den boze is. Velen vinden, het onaangenaam, dat wy reeds allerlei buitenlandse critiek kregen te verwerken vóór wij onszelf door de maalstroom van de eigen uiteenlopende zienswijzen hadden heenge werkt; er kwam trouwens ook zoveel los: gevoels-, politieke-, juridische-, militaire-, prestige-, opportuniteits- en andere betogen; het draaide alles kalei- doscopisch dooreen. De weinige waarsehuwers hebben totdusverre het meest gelijk gekre gen, maar hun gering aantal is nog veel groter dan de wyzers van de weg van „wat er dèn had moeten geschieden". Tegenover de tekort- schietende vindingrijkheid kregen zy die de opvatting van doorbinden- en-doorhaken voorstonden enkele weken de schijn van het gelijk mee. De Times probeert, in een ge slaagder gedeelte van haar be schouwing, de zaak terug te bren gen tot twee punten: 1° wat Ne derland aan logica tegen Djogja inbrengt; en 2° de op het Atlantic Charter en op het Handvest van de UNO gebaseerde verwachtingen van een Aziatisch volk dat een eigep nationaal bestaan tegemoet ging, niet welc teit van „de kleine lijn", nl. die van de crisis in onze regeringspolitiek, op welke crisis een nog veel ver dergaande crisis kan volgen. 2ien op de naleving Van het be stand werd verworpen door een veto van Frankrijk. Sjahrir opende de debatten. Hijj betoogde dat geen der ontworpen resoluties de situatie in Indonesië veel zou helpen en verlangde een duidelijke veroordeling van de Ne derlandse agressie. „Er kan geen standvastige vrede zijn in Indonesië, zolang de Neder landse troepen daar blyven". Sjharir verklaarde, dat de Repu bliek zich bij elke beslissing van de Raad zou neerleggen. „De Indone sische delegatie is bereid, elke on partijdige arbitrage te aanvaarden, zolang de Veiligheidsraad niet wordt gepasseerd','. Hij wees het voorstel van een consulair onder zoek van de hand, omdat „de meeste consuls te Batavia de zaak door Nederlandse bril bezien". De Poolse afgevaardigde, die be toogde dat de -order-tot het staken van de vrjandelpkheden niet"werd opgevolgd, verlangde dat de verga dering zou worden voortgezet tot er een beslissing genomen was. Rechtvaardigheid De Belgische afgevaardigde ver dedigde de nieuwe, door zijn dele gatie ingediende, resolutie. Hij eis te, dat de Raad volkomen zou han delen in overeenstemming met het Handvest en achtte het noodzake lijk, gezien de gerezen twijfel, de kwestie van de competentie aan het Internationale Hof van Justitie voor te leggen. „Internationale rechtvaardigheid kan alleen een goede grondslag zijn voor de Vei ligheidsraad; daarom kan alleen het Internationale Hof de jurisdic tie-kwestie op de juiste wijze op lossen". Hij deelde mede, dat de Belgische regering haar consul- generaal te Batavia gelast heeft aan het consulaire onderzoek mede te werken. Het voorstel om de Belgische resolutie het eerst in behande ling te nemen werd verworpen met twee .stemmen voor en ne gen onthoudingen. Bij de behandeling van het Australische voorstel kwam het tot enkele strubbelingen. De voorzit ter, Faris al Choeri, meende dat de resolutie was vervallen door het ge meenschappelijk Chin ces-Australi sche voorstel. Kolonel Hodgson be streed dit. Hij verzocht verder Gro- myko zijn amendement op dc reso lutie in te trekken. Gromyko wei gerde en verklaarde geen enkele re solutie te kunnen aanvaarden, die niet voorzag in de instelling van een commissie door de Veiligheids raad. Gromyko's amendement kreeg zeven stemmen, twee onthoudingen, een tegenstem van België en het veto van Frankrijk. Duel USA—USSR Het Amerikaanse voorstel gaf aanleiding tot een duel tussen Gro myko en Herschel Johnson. Gro myko kenschetste de resolutie als „het meest typische voorbeeld van het passeren van dc Verenigde Na ties". Als het voorstel werd aan vaard, „zou de Veiligheidsraad een tweede, ernstige klap aan de UNO hebben toegebracht", aldus Gromy ko. De Amerikaanse afgevaardigde antwoordde; „De heer Gromyko maakt klaarblijkelijk van de gele genheid gebruik om op de gebrui kelijke Russische methode de Raad Naar wij vernemen is naar aan leiding van de resultaten van de besprekingen in de Veiligheidsraad de ministerraad Dinsdag in buiten gewone zitting bijeengekomen ten einde het Nederlandse standpunt te bepalen ten aanzien van de re soluties welke thans door de Vei ligheidsraad zijn aangenomen. In politieke kringen in Den Haag «as men Dinsdagmorgen algemeen \an mening dat deze beslissingen \an de Veiligheidsraad de kans op een kabinetscrisis in Nederland voorlopig aanzienlijk hebben ver kleind. Nu, wat weinigen hier verwacht hebben, de Veiligheidsraad tot con clusies is gekomen die Nederland niet in een onmogelijke positie heb ben geplaatst, wordt het vrijwel uitgesloten geacht dat de K.V.P. die aandrong op een onmiddellijke voortzetting van de politie-actie, op dit ogenblik nog steun voor dit denkbeeld in het kabinet z*.l vin den. Aangenomen wordt dat de rege ring in de eerste plaats een besluit zal nemen met betrekking tot de vraag of de resoluties van de Raad voor Nederland aanvaardbaar zijn en indien deze vraag bevestigend beantwoord wordt, is de kans groot dat de regering tevens een beslis sing zal nemen over de door haar aan te wijzen party overeenkomstig de Amerikaanse resolutie. Ondanks de ernstige toestand in Indonesië gaai het leven in Djokjakarta zijn gewone gang. De mensen zijn er evenals bij ons belust op het laatste nieuws over de tegenwoordige toestand. Een straatbeeld uit het D jok ja van heden De bouw geschiedt volgens het „Pronto-betonbouw"-systeem, dat geïntroduceerd wordt door de „Inter nationale exploitatie der Pronto-be- tonbouw-elementen" te 's-Graven- hage. Dit systeem vindt by de bouw van het landhuis zijn eergte practi- sche toepassing. Het berust op het gebruik van grote betondelen. wel ken men in elkaar schuift en die. op de plaats van de aansluiting gece menteerd worden, zodat het geheel waterdicht wordt. In plaats van steen vcor steen wordt een woning nu element voor element in elkaar gezet. Deze elementen worden tevo ren vervaardigd. Blijkt de bouw een succes, dan zal men later overgaan tot de machinale vervaardiging der elementen. In de haven van IJmuiden ligt een van Neerlands grootste sleepboten de „Noord-Holland"die enige dagen ge/eden uit Amerika arriveerde Het schip dat van de Amerikaanse Marine werd gekocht, zal vermoe' delijk in September mef een dok naar Zuid-Afrika vertrekken. WEINIG VERANDERING Weersverwachting geldig tot Woensdag avond: In de ochtend plaatselijk nevel of mist. Daarna zonnig weer met later weer opkomende bewol- king en hier en daar een verspreide hul, voornamelijk in het Zuid-Oostelijk ge- deette van het land. Weinig verandering van temperatuur. In de nacht zwakke, overdag vrij krach tige wind uit Noord-Oostelijke richting. 27 Aug.: Zon op 5.42 uur.' onder 19.42 Uur. Maan onder 0.40 uur, op 18.23 uur. Waterstanden Rotterdam: -Ie tij -1.03 uur. 2e ty 13.50 uur. De Amerikaanse resolutie imudt in dat het aan de partijen vrij blijft, van de „goede diensten" van de raad al of geen gebruik te maken. Weer troepen naar Indonesië Donderdag vertrekt dé „Kots In ten" van de Merwehaven te Rot terdam naar Batavia. Aan boord be vinden zich 1500 militairen onder wie vliegbasiebewakingscompag- nieën, een compagnie gewondenver- voer. detachementen aanvullings troepen genie, marineschepelingen, mariniers, KNIL en medische staf. Touristenklasse van de HAL voor '47 volgeboekt De gebruikelijke neergang in het passagiersverkeer tussen Europa en Amerika over de Atlantische Oceaan is deze zomer geringer dan normaal. De Cunard Whitestar Line heeft practisch geen achteruitgang van het aantal passagiers kunnen constate ren, ondanks het feit dat naast de „Quecn Elizabeth", het tweede grote passagiersschip „Quoen Mary" in dienst gesteld werd. Voor eerste klas se passage op het s.s. „America" van de United States Lines bestaat min der vraag, groot is echter het aantal aanvragen voor de lagere klassen. De touristenklasse der schepen van de Holland-Amerika-Lijn zijn het gehele jaar uit volgeboekt. Ook de Zweden - Amerikalijn en de French Line mel den minder eerste klasse passagiers, doch voldoende reizigers voor de an dere klassen. Zes man, w.o. twee metselaars, zijn gisteren te Leldschendam In hefc park Leeuwenberg begonnen met de houw van een klein landhuis, dat zij in zes dagen kant en klaar hopen te leveren. Het zal geen z.g. „pre fabricated" huis worden, noch een noodwoning, doch een volwaardig huls, dat uiterlijk niet zal aftreken van een normale woning. De vinding dezer elementen werd gedaan door Kornelis Jannes Blaauw uit Rijswijk en de aannemer Jan Bazuin uit 's-Gravenhage. De elementen voor de buitenmu ren bestaan uit stukken waterdicht ongewapend trilbeton met ingetrilde bakstenen, welke op de helft zijn doorgeknipt. Elk stuk is met vier kleine betonnen verbindingen ge hecht aan de achterwand, welke is samengesteld uit poreus ongewapend beton. Het gehele element heeft op die wijze een dikte van ongeveer 19 c.m., plusminus 5 c.m. voor de voor wand en 5 c.m. voor d? achterwand, waartussen zich een „spauw" van 9 c.m. bevindt. Daar er in de voorzii dc halve bakstenen in het element „getrild" zyn. maken de buitenmu ren de indruk alsof het huis geheel uit baksteen is opgetrokken. Voor de vloeren worden betonnen platen gebruikt, die later gedekt worden met een kurk-procede. Men heeft elementen in verschillende af metingen, welke ziin berekend op de z.g. koppenmaat. die in het bouw bedrijf werdt toegepast, zodat de ge hele bouwwijze is aangepast aan de bestaande bouwwijze. Daar er ongewapend beton ge bruikt wordt heeft men geen be kistingen nodig. Eigenlijk behoeft men voor de gehele bouw geen hout te gebruiken, met uitzondering dan van dat voor de deuren. Zelfs raam kozijnen enz. worden uit beton-ele menten samengesteld, doch bij deze eerste bouw heeft men eigenlijk meer uit een oogpunt van versie ring de raamkozijnen enz. met hout bedekt. Ook de funderingen worden dezelfde wijze uit deze elementen gebouwd. In de zes dagen die voor het bouwen nodig zijn, is niet het leggen der funderingen begrepen. Her hangt van de bodemgesteldheid af of daarvoor een kortere of lange re tijd van voorbereiding nodig is. Drie kamers en bad Het landhuis heeft een inhoud van ongeveer 300 M3, beneden een grote kamer, een keuken en een hal met een afzonderlijk zitje, boven vindt men twee grote slaapkamers, een badkamer en een garderobe. Er is voorts een vliering en een kelder kast. Het huis wordt gedekt met pannen. Met deze bouwwijze hopen de on dernemers niet alleen in belangrijke mate op het gebruik van arbeids krachten en arbeidsuren te bespa ren, doch ook op het gebruik van materialen, daar slechts een zeer ge ring aantal bakstenen nodig is en het gebruik van hout tot het minimum beperkt wordt. STAATSLOTERIJ 501e Staatsloterij, Se klasse, 10e trekking: f 15000,— 14908 f .5000,— 1S38 f 1000,— 10329, 17747, 18334 f 400,— 1102, 2304, 10893, 10971, f 200,- 1713, 5351, 6S69, 9742, 19540, 19938 f 100,— 3732, 5000, 5008, 7288, 13230, 13719, 15845, 15915, 16084, 18756, 19221, 21004, 21902. 'Niet voor kranten! Teneinde de moeilijkheden op het gebied der papierdistributie voor tijdschriften te verminderen en een aantal periodieken, dat al geruime tijd „op de wachtlijst" staat in de ge legenheid te stellen om te verschij nen, zullen de thans geldende bepa lingen aanzienlijk worden gewijzigd. Ofschoon hierover nog besprekin gen gaande zijn kan, zo vernemen wij van welingelichte zijde, tegen eind September uitgave van een aantal nieuwe tijdschriften worden tege moet gezien, omdat tegen die tijd door aanvulling van de beschikbare papiervoorraden grotere toewijzingen mogelijk zullen zijn. Voor dag- en weekbladen blijft de huidige regeling echter onveranderd voortbestaan. Parijse brief over herenmode dense en de broeken wat langer dan de Amerikaanse, maar de jas sen zijn minder wijd dan de Ame rikaans? en ook de broeken zijn wat nauwer, ofschoon niet nauw toeloperzoals bij de „ballon- pakken',. De kleuren zijn heel sober, ER is in Parijs een nieuwe man- ruiten zijn volkomen uit den boze, nenmode gevormd, waarin een zoals trouwens ook grasgroene of eigen stijl en eigen iaeeën worden paarse costun.es. De dunne zolen toegepast De Parijse mode ligt van de Engelse schoenen vindt rnen tussen de Engelse en de Atneri- bier zeker gedistingeerder dan de kaanse in. Men kan, vindt de Pa- driedubbele zolen, die de kleine rijse kleermaker, de korte jasjes, die Zuid-Amerikanen zo graag dragen. Londen nog steeds prefereert, Maar een dikke zool heeft practi- tegenwoordig absoluut niet meer sche voordelen, die men niet ver dragen. Maar dat wil niet zeggen, waarlozen mag. dat men in vormeloze Amerikaanse hobbezakken moet gaan lopen! 'De invloed van de ballon-pakken" op de Amerikaanse mode is onmisken baar cn in> Parijs, waar men altijd gevoelig is voor Amerikaanse»nieu- Het is de taak van Parijs, om de practische voordelen, die de Nieuwe -Wereld bedacht heeft, te combine ren met de distinctie van de Oude. wigheden, wil men deze tendens Z,odaar de^oerschriften, d,e PanjS niet voorbijzien. Alleen.een correc feft aan de ™?lS<*¥e die tie door de goede smaak is nodig. tevms r"n ::.aeor ^S^telde man zegt de Parijse kleermaker. De jas sen zijn dus wat langer dar. de Lon- DE HEER TE PARIJS liep van de zomer in, een colbert met halve mouwen. tevens een. moet zijn! Want een goed gemaakt pak kost hier ongeveer 25.000 francs ff 560.wat weinig is. vergeleken bij een datnes-..tail1eur". waarvoor men al gauw 40.00 francs moet be talen (f 900.—). Want de vrouwen heeft men al en de mannen wil men nog winnen.... (Van onze speciale verslaggever) Al dagen lang slaat het vee zielig- klagend in de weiden, die de koper- kleur van dc zon overgenomen heb- ben en zelfs na een koele nacht niet blijken verfrist. Hard en stoppelig is het gras en soms lijkt het wel of de dieren zijn losgelaten in een vers gemaaid korenveld. Sinds weken liggen de sloten uitgedroogd en han gen verdorde lissen kris-kras langs de wallekont. En zelfs de eeuwige modderpaadjes van boerderij naar weg hebben de kracht van de zon niet kunnen weerstaan: vol scheu ren en hard als staal slingeren zij zich door het land, dat gloeiend als een vuur elk leven tracht ie schroeien. Ieder uur "\an de dag kijkt de boer naar boven, elk wolkje houdt hem in spanning, want het enige, dat nog r-dding kan brengen de regen Iaat op zich wachten, on danks de ta!rl;ke voorboden als be wolkte lucht en ochtendmist. Het blijft echter droog, de zon schijnt fel en dc warme landwind brengt geen koelte. Overal is de droogte voor vrijwel iedere boer een nacht merrie geworden. Zijn vee staart hem verwijtend aan, zijn oogst verdort, zijn moes tuin verschroeit, zijn onkosten stij gen met de dag en de vooruitzich ten doen hem huiveren. Zijn ge dachten beperken zich t nog maar tot een begrip: „Water". Op regel matige tijden sjouwt hij emmers naar de wei om zijn beesten te laten drinken, maar zijn tuin en zijn akker moeten wachten tot de regen komt. Het valt niet makkelijk om in de provincie plekken te vinden, waar het gras nog welig groeit, waar de paadjes modderig er glad zijn. waar de koeien opge wekt blijven, waar men hard Eerst ill. ontscheping in Britse zone De Franse regering zal waar schijnlijk Woensdag antwoorden op eert door de Britse regering gedaan verzoek, de 4400 Joodse passagiers van de „Exodus 1947", wanneer zy in de Britse zone van Duitsland zijn aangekomen, per trein naar Frank rijk te laten vertrekken. De Exodus werd Dinsdagmorgen te Gibraltar verwacht, waar net brandstof en proviand zou innemen voor de reis naar Hamburg, waar de passagiers volgens een Engelse verklaring zo nodig met geweld zouden worden ontscheept. Het Deense Rode Kruis, van me ning dat het hier een „internatio nale zaak" betreft, wil hulp verle nen aan de 4400 Joden, door dok toren en medische voorraden naar Hamburg te sturen om de gevolgen van het langdurig verblyf aan boord te bestrijden. De Joodse café's, restaurants en bioscopen in Palestina waren giste ren gesloten uit protest tegen öe Britse maatregel, maar vele Joden hielden zich volgens A.P. niet aan de vastendag: in Tel Aviv betoog den velen dat honger als politiek middel nutteloos is, Geen kans op nieuwe leningen? In overeenstemming met de Brits-Amerikaanse leningsovereen. komst heeft Engeland nog 15U mu- lloen dollar van de Amerikaanse lening opgenomen. Volgens de overeenkomst kan En geland op 29 Augustus a.s. voor de laatste maai 150 miilioen dollar op nemen. Het dan nog resterende be drag ad 400 miilioen dollar zal worden geblokkeerd. Overeenstem ming is bereikt ten aanzien van de duur van de stopzetting der inwis selbaarheid van ponden in dollars. Een functionaris van de Wereld bank heeft verklaard, dat het uit gesloten ie, dat Engeland van de bank een dollariening krijgt voor het dekken van de lopende uitgaven in de komende winter. De bank zal alleen dollars beschikbaar stellen voor het uitvoeren van specifieke herstelprojecten. Sir Wilfrid Eady, van het Britse departement van financiën, heeft besprekingen gevoerd met de prest dent van de Wereldbank, John Mac- loy, doch bijzonderheden over deze besprekingen zijn niet bekend. Daar het uitgesloten is, dat En geland steun ontvangt van de We reldbank en daar het onwaarschijn lijk is, dat het Amerikaanse con gres in de nabije toekomst nog maals een lening zal goedkeuren, blijft er voor Engeland niets anders over dan zich te wenden tot het Internationale Monetaire Fonds en de Import- en Exportbank. Lenin gen kunnen echter alleen worden verstrekt op korte termyn en tegen hoge rente. Daar de Britse financiële delega tie Zondag is vertrokken, heeft dit nieuws in bevoegde Amerikaanse kringen de mening bevestigd, dat de Brits.Amerikaanse financiële be sprekingen weinig hebben bijgedra gen tot de oplossing van de voor naamste economische problemen van Engeland. werkt om het overtollige water te lozen, riet zijn er slechts enke le: de polders bij Tienhoven en \Vaverveen: gelukkige oasen in een kale woestenij. Verzuchting „Je kunt op 't land «el knikke ren", een door velen geslaakte ver zuchting, die ons werd ingegeven door een boe,, die mistroostig voor zijn brandschone erf op een muur tje naar een wolkloze hemel zat te staren. ,,M"n vee heb 'k al op stal ge haald. Dat is gemakkelijker met het voeren en drenken". „Drenken, zeg je?" „Ach ja, je moet weten, we zitten hier in het hoge gebied. De sloten staan droog en 't is geen doen om als maar met water te slepen". ..En hoe maken je varkens het?" Een lusteloos zwaaiende arm ge baart in de richting van de hokken: ..De beesten zijn helemaal van streek. Hun huid is schoon en hard an de droogte cn nog steeds pro beren zij een modderig plekje te vinden. Zij hebben het hard In bevoegde kringen schat men, dat de melkgiff over het gehele land met tien procent is teruggelopen, zodat de boer op dit onderdeel van zijn bedrijf reeds schade lijdt. Maar cr is meer: van het harde, stekelige gras kan het vee onmogelijk in leven blijven, met het gevolg, dat de boer verplicht is bij te voederen met hooi, bieten cn man gel wortelen de producten, die in normale tijden zijn wintervoorraad vormen. Kuilgras kan dit jaar niet worden opgeslagen, dc grasdrogerijen o.a. bij Kockengen liggen stil en de silo's blijven leeg. Is het een wonder, dat in ver band met deze trieste omstandighe den de aanvoer op de veemarkten gestadig groter wordt en dienten gevolge de prijzen dalen? Een floris sant seizoen blijkt ook de vetwei de- rij niet beschoren. Om met de boer te spreken: „Het slachtvee zet geen vlees". Algemeen verwacht men dan ook. dat de rantsoenering in de herfst en in de winter zorgen zal baren. Dat de boeren over het algemeen de komende maanden met zorg te gemoet zien behoeft nauwelijks be toog. Zij tijden schade:- Ionen en. lasten blijven onverminderd, on kosten stijgen en naarmate het iaat vordert zullen de verliezen groter worden. Het wekt derhalve geen be vreemding, dat velen zich afvragen waarom van de zijde der regering geen maatregelen worden genomen om de zwaarst-getroffenen te steu nen. Hier en daar gaan reeds stemmen op om een actie te voeren met als doel hogere prijzen voor de produc ten melk en als dit niet mo gelijk mocht blijken in ieder geval premies om de geleden schade enigszins te kunnen dekken. Vliegenplaag Een ander gevolg van de droog te, de geweldige vliegenplaag, is niet minder beangstigendIn enorv me zwermen gonzen vliegen, mug* gen en kevers over de weidenZij strijken neer op het weerloze vee dat dol van pijn zenuwachtig heen en weer rent, met de staarten tegen rug en flanken slaat en de zijden langs boom en heggen schuurt* Zelfs tijdens het melken blijven de koeien niet stil en het (s voor de boer zaak ie zorgen, dat de toch al minder geworden hoeveelheid melk niet vroegtijdig uit een omver-ge trapte emmer stroomt. Ook de granen, de groenten en het fruit horen tot het boerenbe drijf, maar een uitzonderlijke posi* tie nemen deze producten niet in, De droogte heeft ook hier zijn in* vloed doen gelden: de aardappelen blijven klein, de groenten zijn voor een belangrijk deel verbrand en het fruit is nood-rijp gestoofd en valt: af, noewel de normale grootte en het gewone vochtgehalte niet zijn bereikt. Een tocht langs een graanveld leert, dat de aren, die rechtop staan, meestal voos blijken. En vele aren; staan rechtopDe andere bevat ten korrels, die wat kwaliteit en ge wicht betreft niet vergeleken kun nen worden met die uit redelijke) jaren. Boer en stedeling, dier en plan£, allen en alles wacht met smart op het einde van deze periode, één der strengste in haar soort sinds mensenheugenis. Vee! is reeds on* der de zengende stralen onherstel* baar vernield, hoewel spoedige regenval nog enige verbetering kan brengen. „De Bilt" maakt echter nog regelmatig gebruik van een drietal woorden, waarvan alleen do volgorde voor een dagelijkse afwis seling zorgt: „Zonnig en droogt'4 „Droog en zonnig!"...,. Le Poole volgt Logemanrt °P Nu prof. - J. H, A, Logemann tof hoogleraar te Leiden is benoemd treedt hij af als lid van de Tweede Kamer. Zijn opvolger op de P.v.d, A.-lijst is mr. J. le Poole. De proefneming met de in Neder land vervaardigde postraket, die gis teren op het strand te Oostende zou plaats vinden, is niet doorgegaan, omdat de minister van verkeer van mening was, dat "de veiligheid der poststukken niet voldoende gewaar borgd was, i l 1 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1