HET EOTTEEDAMSCH PARGOL „Thans geen geweld, behalve voor handhaving van orde en rust" Sjahrir acht oplossing liog bereikbaar Op Walcheren is de oogst grotendeels mislukt Schat van diamanten komt terug naar Nederland Scholennood in Rotterdam is hoog gestegen Mars naar Djogja voorlopig ran de baanzegt Vorrink CPNOntoereikend maar aanvaardbaar PA.ROLO-SC.OOT Weerbericht 31S Assemblée aanvaardt statuut voor Algerië „Duurzame verhoudingen onmogelijk zolang troepen niet verdwijnen" Geen bezwaar tegen volksstemming BONNENLIJST Paratyphus op de „Volendam" N.V.H.-sïgaretten met f 1.- toeslag Zon en zout maakten de grond onvruchtbaar Boeren geven de strijd op Minister Gielen ziet het anders Driejarige zwerftocht door Duitsland FrauleinTesch wist er meer van Regering toont weinig begrip voor onhoudbare toestand Geen rijst meer voor de kinderen Weer sinaasappels op komst Red. *a A dra. Lcragt Korea HI, Ichledora teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal *r-> low* nummert 0,09 EE Donderdag 28 Augustus 1947 SCHIEDAMMER Vrij. onverveerd Uitgave Stichting „Het Parool" Poetgiro 39864* Bankieri Amsterdarasche Bank te Rotterdam Pt- Dlrecteun B. de We» PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 200 KVP-VOORZITTER OVER UNO-RESOLUTIES: „Voor wat de vraag- Inzake bet verdere gebruik maken van bet militaire gezagsapparaat betreft, ben ik van mening, dat dit gebruik achterwege moet blüven, lenaü het handhaven van rust, orde en veiligheid tot een politioneel optreden noopt. Nederland heeft voor deze rust, orde en veilig heid de verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid, waaraan het zich op straffe van grof plichtsverzuim niet mag onttrekken". dooi* middel van deze rapporteurs de Veiligheidsraad te laten beslis sen of wij deze mensen al dan niet moeten helpen. Wij zijn hierdoor tevens ver zekerd, dat ook een beperkte politionele actie niet zal worden uitgevoerd zonder voorafgaande internationale toestemming. Ik heb dan tevens de waarborg, dat een dergelijke actie niet naar aanleiding van oncontro leerbare geruchten zal worden ondernomen". Aldus de heer W. J. Andriessen, voorzitter van de Katholieke Volks partij .in een onderhoud met een ANP-redacteur.over de twee resolu ties. weike de Veiligheidsraad met betrekking tot Irjdonsië heeft aan vaard. Hij vervolgde: „yap deze,gezichtshoek uit moet ook wprden bezien h?t bevrijden van personen docu Nederlandse militai ren. Wanneer de levens .van deze mensengevaar lopen of zü worden op eep wijze behandeld, welke in strijd ïs met de meest elementaire menselijke rechten, dan is optreden geboden, ook wanneer dit achter de demarcatielijnen "zou moeten ge schieden. - Bij eerr objectievè beoordeling kan hiertegen niemand, ook de Veilig heidsraad niet, bezwaar maken. De aanwezigheid van deze RAad vindt immers zi|n oorzaak in'dè overwe ging." dat na deze gruwelijke wereld oorlog de elementaire rechten van alle mensen zouden worden, erkend en geëerbiedigd." Vorrinks oordeel .He heer Koos 'Vorrink,1 voor zitter van de Party van de Arbeid, gaf als zijn mening te kennen, dat „de kwestie van het al'dan niet op rukken nair Djogja voorlopig ge heel van de baan is.- Nederland moet thans volledig meewerken de reso lutie uit te voeren". De heer, Vorrmk uitte vervolgens een felle aanklacht tegen het com mentaar van de woordvoerder dér re carinas vonrlir- *--dienst. voor radio-Batavia, waarin werd gezegjh ..Niemand, 'die de situatie kent. zal het tenslotte verbazen, wanneer de regering, besluit aan het roversnest een .einde te maken", 'Gevhïagd naar''zijn'oordeel over dë door mr. van Kleffens in de Vei ligheidsraad aangehaalde ontzetting der Chinezen te. Pan.gk.alan—Bran- dan. Verklaarde- de héef4 "Vórrirvter ..Vóór het aannemen der resoluties, was ik inderdaad van mening dat Nederland het recht en de plicht had deze mensen, ook op republikeins gebied, le helpen. Thans, nu ingevol ge de besiising van de Veiligheids raad internationale rapporteurs aam wezig zijn, dient men dergelijke si tuaties aan. hen voor te leggen om Mr Vonk zegt Wat „dc wereld" toelaat DE drie zwervende transport schepen Runnyme'dë Park, Ocean Vigour en Empire Rival met de .4500 vastberaden Joden aan boord, die, het koste wat het koste, naar Palestina willen, zijn. van Port7 Bouc aan de Zuid-Franse kust naar Gibraltar gegaan, op weg naar Hamburg, alwaar de Britten de 'emigranten*en naar men vreest': met geweld zuilen de- barke'ren, om, ze de gelegenheid te geven over land naar Frans gebied, te trekken, en anders, 1 ri een van de vele kampen in Duitsland te blijven, de kampen met "de slechte naam. Een kruiser en een paar torpedo- bootjagers begeleiden dedrijvende pakhuizen ellénde: de scheepjes zijn klein, de hygiënische .toestanden slecht, en wel 1500 opvarenden zyn in hongerstaking gegaan, om de debarkatie te Hamburg onmogelijk te maken. Te Gibraltar werd, achter de prikkeldraadversperring gebun kerd. Uit verschillende delen van de wereld-komen berichten, dat Jo den Vastendagen-instellen en bood schappen sturen naar de Exodus- fevangenen, ook hoort men van onger- en werkstakingen uit diep gevoeld- medeleven. Het Joods Agentschap heeft, van Jeruzalem uit, het korte veelbetekenende woord uitgezonden: - „Hoe -onver schillig is, de wereld, dat- zij zo'n tragédie zich'maar kalm laat vol trekken V' De Irgoen grijpt'de tragedie van de .„van prikkeldraad naar prikkel draad opgejaagde Exodus-raensen'' aan,- om haar eigen stelling :kmcht te verlenen, dat men geweld slechts met geweld kan beantwoorden. Wederom twee uitersten: de emi grerende 450Ó bouwen op weerloos heid en lijdelijk verzet: en zo voelt de overgrote meerderheid 'der Jo* den-het .mede als de "enig-jüiste weg. Maar de Irgoen, fel, reëel, verbitterd, ziet en zoekt haar heil ln geweld. - En de langs alle lijnen verscheur de wereld bewijst*voor *de zoveelste maal, dat zij afgestompt is, door de talloze tekortkomingen die zij beging, vooral in deze „in alle op zichten^. zo ver gevorderde eeuw*'. WEINIG*VERANDERING -Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond., In de na-nacht hier en daar vorming van ne vel," mist of "lage wolken banken,-rilt in de ochtend i snel oplossen. Morgen j overdag enkele overdrij- F vende. wolkenvelden, voornamelijk in het Noorden van het land, mdar over shet algemeen zonnig met weinig verande- Tlne vgn temperatunr. jui .mati ge wind ait Noordelijke richtingen, j£ug-: Zo" °P 5-45 uur onder 19.36 'in r" uur -op 39.24 uur. droog Mr. Vonk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Vrijheid verklaarde: „Op dit ogenblik is het moeilijk een oordeel uit te spreken, aange zien hier over door de regering thans nog beraadslaagd wordt en wij volgens goed Nederlands ge bruik de beslissing van de rege ring niet mogen trachten ta beïn vloeden. Eén ding staat echter voor mijn partij vast: hoe men het ook wendt of keert, altijd moet het. lot van het millioenenvolk in Indonesië en' Nederlandse verantwoordelijkheid hiervoor prevaleren". Communistische stem De heer A. J. Koejemans (C.P.N.) zei o.m.: „Geweld'tegen de Republiek moet altijd veroordeeld en als een ramp voor Nederland en Indonesië worden beschouwd. Elke hinderpaal tegen voortzetting van dit geweld kan de toekomst van beide landen dus slechts ten goede komen. Er kan geen twijfel bestaan over de be voegdheid van de Veiligheidsraad". „De vraag blijft", aldus de heer Koejemans. „of de genomen resolu ties de meest juiste oplossing bie den". Hij opperde om. het bezwaar, dat de autoriteit van de consuls, die het rapport zullen uitbrengen, nood zakelijk geringer zal zijn dan van de Veiligheidsraad zelf. We hebben echter niets anders en daarom zal Nederland ook de goede diensten, waarin het Amerikaanse voorstel voorziet, moeten aanvaarden". De heer H. W. Tilanus <Chr. Hist.) wenste, voor hij zich uitsprak de re geringsverklaring af te wachten. De Franse Nationale Verga le ring heeft gisteravond hetveel omstreden wetsontwerp betreffen de- het statuut voor Algeria aan genomen roet 3*22 tegen 92 stem men. Socialisten, MRP en radicalen stemden \óór, rechts tegen: de communisten onthielden zich van stemming. Kleine beperking van veto voorgesteld Aan het begin der debatten van de Veiligheidsraad ove bet veto recht heeft de Amerikaanse afge- laardigde een ontwerp-procedure van dertien punten -voorgelegd. Het ontwerp stelt een bepeiking voor van het veto-recht in enkele min der belangrijke procedure-aangele genheden. zonder de grote mogend heden aan te tasten in hun recht om gevallen van inbreuk op de vrede" te behandelen. De Sowjet-de- fegatiè waarschuwde, dat elke po ging om met het veto-recht te schip peren tot een schipbreuk der Vere nigde Naties zou kunnen leiden. De Raad besloot het Amerikaan se voorstel ter bestudering te ver wijzen naar de commissie van des kundigen. Onze correspondent te New York heeft een ontmoeting^ geliad met dr. Soetan Sjahrir. Aan het vraagge sprek, dat zich bij die gelegenheid ontwikkelde, is het volgende ont leend: De besprekingen in de Veiligheids raad hebben naar Sjphrir's mening in concreto opgeleverd, wat hij en de Zijnen ervan hadden verwacht, maar aan de andere kant hebben zij opheldering gebracht nver verschil lende belangrijke punten. De nationale bewegingen in het Oosten waren vroeger uitsluitend volksbewegingen en verschillende van ideologische, sociale en cultu rele aard, thans 'treden de Aziatische volkeren actief .op in de Wereld politiek en nemen een positie in. die veel grotere mogelijkheden biedt voor het verwerven van zelfstan digheid. Er zou blokvorming kunnen ontstaan, waartegen Europa als re- aetionnaire macht optreedt: men kan JP Dake Success de indruk krijgen, dat alle koloniale mogendheden daar ais beklaagden zaten cn niet Neder land alleen. Wanneer de grote mo gendheden met deze stemming niet voldoende rekening houden, zou de Indonesische kwestie wcleens het begin kunnen vormen van een we reld-politiek gebeuren, schaal. grote Op onze vraag, hoe hij zich dc oplossing van het hangende conflict denkt, zei Sjahrir. dat men er van republikeinse kant van overtuigd was. dat een op lossing nog mogelijk is, wan neer geen geweld gebruikt wordt. Het is een grote kortzich tigheid van de Nederlandse re gering om de militaire actie als grote troef in het .spel te bren gen. Te sprekbn over duurzame verhoudingen met Nederland is onmogelijk, zolang de militairen het veld niet hebben .geruimd. Wat Nederland aan deviezen ltan innen van de producten, die het nu 'in voorraad heeft, staat in geen ver houding tot de oorlogsuitgaven van deze week. Op Java troffen de Ne derlandse militairen voornamelijk suiker aan, deelde Sjahrir mede, verhalen over 30.000 ton rubber noemde hy „puur verzinsel" op ge heel Java zou zoveel'niet *te vinden zijn. Op onze vraag naar een volks stemming om uit te maken of de huidige regering'op de meerderheid berust, bleek Sjahrir hiertegen geen bezwaar te hebben mits dit niet on der militaire controle gebeurde. Het is te .betreuren, dat de Partij van de Arbeid niet op haar stuk is blijven' staan, toen Schermerhorn voor de eerste maal uit Indonesië terugkeerde; dat moment is het keerpunt geweest voor -de verdere loop der gebeurtenissen. De aarze lingen in de Partij van de Arbeid, hebben de reactionnaire kringen in Nederland gelegenheid gegeven hun kanser waar te nemen. Ook toen de militaire actie kwam, had de Partij-, van de Arbeid-haar invloed ten goede kunnen doen gelden door medeverantwoordelijkheid af te wij zen H*-1 NJV.V. zou zich.dan onge twijfeld achter haar geschaard heb ben. Ten slotte merkte Sjahrir nog op, dat Nederland in de gehele kwestie eigenlijk een tragische rol vervult. Het ziet niet alleen alles tegenover zich. dat in Azië naar vrijheid streeft. m<*ar ook iedereen, die zich in Europa cn Amerika in voelen en denken tegen het koloniale princi pe keert. Deze vormen een leger van zeer veel milioenen. Kotb cn Momen hebben ver klaard. van plan te zijn Donderdag aanwezig te zijn bij de debatten o\er de Egyptische kwestie. ROY CHADWIC", een van de bekwaamste Britse vliegtuig'ontwer- persis met zijn nieuwe schepping, de Avro Tudor 11, verongelukt op een proefvluchtDit bleef er over van Britiannle's nieuwste verkeerS' vlieg tuig. Officiële bonnenlyst voor het tijd vak van 31 Augustus t.m. 13 Sep tember a.s. Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie L) L-01 Brood: 800 gram brood L-02 Brood: 400 gram brood L-01 Boter: 125 gram boter L-02 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet L-03 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet L-01 Vlees: 100 gram vlees L-02 Vlees: 300 gram vlees L-01 Melk: 4 liter melk L-03, L-05 Melk: 7 liter melk L-01 Diversen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-02 Diversen: 50 gram cacao L-03 Diversen: 100 gram suiker, boterham strooisel enz, of 200 gram jam. stroop enz, of 100 gram versnaperingen. L-01 Reserve: 1 ci L-03 Reserve: 1600 gram brood L-04 reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-00 Reserve: 800 gram brood Bonkaarten KD, KE 709 (Serie L) L-llJ3rood: 800 gram brood L-ll*Boter: 250 gram boter L-12 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet L-Ü.L-12 Vlees: 100 gram vlees L-I3, L-15 Melk'. 12 liter melk L-ll Diversen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas L-12 Diversen: 50 gram cacao L-13 Diversen: 100 gram suiker, boterhamstrooisel en2. of 200 gram jam, stroop enz- of 100 gram versnaperingen L-13 Reserve: 800 gram brood L-16 Reserve: 250 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, HH 710 (Serie L) {byz. arbeid a,s. moeders en zieken) L-21 Brood: 800 gram brood L-21 Boter: 250 gram boter L-22 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet L-21 Melk: 5 liter melk L-21 Vlees: 300 .gram vlees L-22 Vlees: 100 gram vlees L-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas L-21 Eieren: 5 eieren Op de vlees-bonnen van de A, B en C kaarten is deze veertien dagen 400 gram vlees beschikbaar, dus 100 gram extra. Bevin naar Lake-Success Volgens een mededeling van Tryg- ve Lie. de secretaris-generaal der UNO, zal Ernest Bevin. de Britse delegatie in de komende zitting van de assemblee leiden. Het troepenschip „Volendam" wordt Vrijdag te Batavia verwacht. Naar de Dienst Legercontacten" meedeelt, ztjn er aan boord honderd ziektegevallen: waarschijnlijk paratyphus van een goedaardige soort. Da ziekte breidt zich snel tut. 1400 Mannen worden rechtstreeks naar Buitenzorg m quarantaine gezon den. 600 mariniers zullen met de Vo lendam de reis voortzetten naar Soe- rabaja, waar ook zy in quarantaine moeten. Binnenkort zullen opnieuw zoge naamde „Volksherstel"-sigaretten in de handel worden gebracht. In te genstelling tot de huidige toeslag, die 3 per pakje bedraagt, zal op de nieuwe pakjes maar 1 toeslag wor den geheven. (Van een eigen verslaggever) Het wordt eentonig, dit luiden van de alarmklok over Walcheren. Bijna drie jaar lang hebben pers en radio, toneel en film het droevig lied gezongen van het verdronken land. Maar nóg zeggen de Wal» cherse boeren: het Nederlandse volk weet niet, hoe erg het ie. En zQ hebben gelijk. Ook wy' wisten het niet,, tot wij het eiland hebben doorkruist en gesproken hebben met de slachtoffers van de nieuwe ramp, die het eiland getroffen heeft. Het is duidelijk: deze alarmklok moet blijven luiden! Walcheren is opnieuw in nood! We zien het aan de scheuren in de akkers, aan de weilanden, waarin zelfs het on kruid niet meer groeien wil. Na alles, wat Walcheren, is overkomen, is het nu de grote droogte, die het eiland teistert. Als er één. woord is, dat de toestand kenschetst, dan is het dit: ramp zal ig. stuurde de zon haar stralen onbarm hartig naar de gevoelige bodem;,het zout kwam weer boven en deed-zijn ernielend werk. Wat de gevolgen zijn? Vraag het aan de boeren zelf: Tarwe als vee vod! „Onze oogst is mislukt. We zullen blij zijn als ons eiland 2. opbrengt van wat het vroeger opleverde. D© wintertarwe is dïtgevroren; de zo- mertarae i£ of niet voldoende tof ontwikkeling gekomen of dermate door onkruid overwoekerd, dat. we alles hebben weggemaaid, tar^e en onkruid saaien; nu moet het dienst doen als veevoer! De akkers met suikerbieten en aardappelen verto nen grote kale plekken, de planten verschroeien, de groei van knollen en bieten staat stil. Er is voor ons maar één vraag belangrijk: wanneer gaat het regenen?" Een veehouder klaagt zijn nood: ,,Ik weet niet meer. wat ik mijn koeien te eten zal geven. De beesten bebben van onkruid geleefd, want er eroeit sinds maanden geen gras meer. Maar _a is ook het onkruid op. Zelfs de zmte melde kan het niet meer harden in deze hitte. De dieren geven geen melk meer, ze zijn ma ger en hebben dorst. De meesten van ons hebben geen geld meer om gras zaad te kopen en bovendien kan het straks voor de laatste inzaai te laat zijn. Het kan de komende winter ca tastrofaal worden." Morde inzinking Daarover is iedereen op Walche ren 't eens. Er heerst grote bezorgd heid op het eens zo schone eiland. *2Ü die het weten kunnen zeggen: „Als ér riTet snel en afdoende wordt geholpen, zuilen veej boeren van toneel verdwijnen. Nu al zijn ér, die zelf de spa ter hand nemen en gaan werken bij een collega, die het minder slecht heeft getroffen dan Wij rijden door de steppe, die Walcheren heet. Langs de weg dode wilgen, de mosselschelpen nog in de kale takken. De sloten staan droog; alleen in de tankgracht en in de die. pe kreken, die de golven destïjdB in net land geslagen bebben, staat wa ter: zout! De velden zijn leeg, de oogst 's binnen. Maar de schuren zijn slechts voor een derde gevuld. De weiden zijn dor en rood: zelfs he. onkruid kan niet meer gedijen op deze grond, die vergiftigd is door het zout. Een troosteloze opsom ming. even troosteloos als dit land schap, waarin alles nog herinnert aau de rampspoed van de inundatie en dat nu verschroeit in de zonne- v rmte. Onze jeep hobbelt langs stoffige weggetjes: Middelburg. Ititthem, Ylissingen, Zoutelande. Westkapel- lw. Overal betzelfde beeld: armoe en nog eens armoe. Maanden achtereen Wij hebben inzage gekregen van het «Rijksurgcntieprogramma. scho lenbouw 1947". Van de scholen, die in 1947 gebouwd mogen worden, is er één, zegge cn schrijve één bij voor Rotterdam! Het is onze stad toege staan een nieuwe openbare H.B S. te bouwen aan het Nachtcgaalplem aan-de linker-Maasoevcr. Voorlopig (Van onze Haagse redacteur) Na een fantastische zwerftocht van 3 jaar door Duitsland is Woensdag, zo vernemen wjj, de dia- mantschat welke in September 1942 door de S.S. uit de kluizen van de Amsterdamse bank in Arnhem is geroofd, hetwelk een vooroorlog se «aarde heeft van ongeveer 82 millioen gulden in alle stilte op weg van Frankfurt am Mainz naar Den Haag de Nederlandse grens gepas seerd. In de loop van 1942 hebben de Duitsers op bevel van Berly'n de diamantbeurs in Amsterdam, het Nederlandse diamantcentrum, om singeld. Toen alle toegangen van de beurs waren afgezet en de hande laren de kans was ontnomen om nun eigendommen in veiligheid te brengen, werden de beursmensen 5Un_ diamanten ontnomen, waarbij oo M,f.sers voor een waarde van ai gulden in handen viel. Als reden van deze roof werd op gegeven dat met de dreiging van c?.n .geallieerde invasierin het voor uitzien,, de in Nederland aanwezige diamanten in veiligeid moesten worden gebracht. En inderdaad hebben de Duitsers de couverts met diamanten welke waren voorzien van de namen der eigenaren, over gebracht naar de kluizen van de Amsterdamse bank in Arnhem, waar deze schat ongeveer 2 jaar lang ongemoeid is gelaten. Zelfs hadden de Duitsers die zeiden het eigendomsrecht der diamanten te betwisten, de sleutels der kluizen in Nederlandse handen gelaten. Eind '1944 bleek dat de Duitse 'S.S. de kluizen in Arnhem had openge broken. De ganse schat was ver dwenen. Waarschijnlijk naar Ber lin, doch mogelijk ook in de zakken van de rovers zelf. Pas 1 jaar later hebben. Nederlandse ambtenaren een begin kunnen maken met de opsporing van de Arnhem-diamant, Een aanknopingspunt had men m de naam van de ministenalrat Forckel' van de Rcichsstelle fhr edele Metallen die z*ch voor de Arnhem-diamant in het bijzonder had geïnteresseerd, doch. hij zat ge vangen m de Russische zone. Toen dit spoor dood liep herinnerde men zich dat er nog enkele andere Duit sers zich met deze diamant hadden bemoeid en twee van deze heren werden in hun nieuwe kantoren in Hannover en Hamburg opgezocht waar zij uit vrees voor andere maatregelen maar al te gaarne de naam van de vrouw wilden noemen die van de lotgevallen der Amhem- -diamant meer moest weten. Deze vrouw, fraulein Tesch uit Berlijn, werd tussen, de puinhopen van de rijkshoofdstad na veèl moei te opgespoord en toen'kreeg men zekerheid dat de diamant naar Ber lijn was vervoerd. Het, bleek dat-zij ze zelf gesorteerd en geregistreerd had. Zelfs vond men in. die papie ren ook een afschrift van de brief waarin werd voorgesteld de S.S.- rovers uit Arnhem het Kriegsver- dienatkreuz te 'verlenen. In Februari- 1945, toen de toe stand voor Duitsland zeer ongun stig was geworden, verscheen (in Berlijn, zo vertelde -fraulein Tesch, de ook in Nederland bekende dr. Heraeus. Hij voerde in opdracht van Forckel en van. rijksminister dr. Speer, die ook de "opdracht tot de roof in Arnhem had gegeven, die diamanten weg. In een-mijn Hij had dc schat in gepantserde wagens naar een zoutmijn in Friedrlch Roda gebracht Ditpfaatsje wa.% aanvankelijk door de Amerika nen, later door de Russen bezet De m(|u was door de Duitsers onder water gezet, doch de Amerikanen hadden haar snel doorgepompt. REEDS voor de oorlog bestond er in Rotterdam een tekort aan school ruimte. De vernieling iit Mei 1940 van een groot aantal schoolgebouwen cn de'inbeslagname van een deel der-resterende scholen, tijdens cn na de bezetting, hebben de toestand nog aanmerkelijk verslechterd. Zelfs de ge deeltelijke teruggave van door civiele en militaire instanties bezette school gebouwen heeft hierin slechts weinig verandering kunnen brengen, Nog altijd z(jn voor een groot aantal kinderen dr schooltijden gehalveerd, ter- wyl ze dikwijls ver uit hun buurt moeten gaan om een school te kunnen bezoeken. Bovendien breidt Rotterdam's bevolking zich snel uit door ves tiging, maar vooral door het hoge geboorteoverschot. Reeds nu maakt men zich op dc afdeling onderwas ten raadhuize grote zorgen over de naaste toekomst. Hoe zal men binnen enkele jaren alle dan schoolplichtige kinderen onderwijs kannen geven als de scholen daarvoor ontbreken! Rotterdam moet dringend meer en nieuwe scholen hebben. Het heeft daar als een der zwaarst getroffen steden van ons land het volste recht op. Maar denkt men er In „Den Haag" evenzo over? zal dc school ondergebracht worden in de Zwederstraat. Maar is het niet vreemd, dat een niet getroffen stad als Haarlem, die reeds vier scholen voor M.O. telt. er nu nog eens drie mag bouwen in 1947! Rotterdam bezit 14 scholen voor M.O.; Haarlem met de drie. die hel nog krijgt, zeven. Maar Rotter dam heeft ruim 5 maal zo veel won er s! Verbijsterend is evenwel het feit, dat van de 28 lagere scholen, die op het urgentieprogramma 1947 staan, er niet één bij is voor Rotterdam! Is het toevallig, dat van die 28 nieuw te bouwen scholen het merendeel katholiek en christelijk zal zijn? Onhoudbare toestand Ook al zou Rotterdam toestem ming krijgen voor de bouw van een aantal scholen, dan nog wordt ge vreesd, dat de uitbreiding van de schoolruimte op die manier te laat zal komen. Met de bouw b.v. van een com plex aan de Noorderbavcnkade, is immers drie a vier jaar gemoeid. De onderwysautoriteiten te Rotterdam zijn van mening, dat de scholen nood thans reeds zo hoog gestegen is, dat op korte termijn maatrege len moeten worden overwogen om een oplossing voor dit probleem te vinden. Met name in Blijdorp wordt het tekort aan scholen, zowel voor open baar ais voor bijzonder onderwijs, sterk gevoeld. De houten noodscho- len in Sonmanstraat en parallelstra ten zijn reeds te klein geworden. Blijdorp-kmdercn, die een Ulo school willen bezoeken, moeten daarvoor naar de Ulo-school m de Ruivcnstraat. Ook in Varkenoord. Charlois (Car- nissebuurt) cn Oud-Mathenesse be staat een groot tekort aan onder wijsruimte. De kinderen uit Oud- Mathenesse b.v., moeten school gaan in een hulpschooltje van het zgn. „Witte Dorp" en de kinderen hier van zijn weer op een andere school ondergebracht. Halve schooltijden en grote afstan den van huis naar school, zijn veel al het gevolg van de onhoudbare toestand in vele stadswijken. Houten noodscholcn ïn Rotterdam zit men niet gauw bij de pakken neer. Krygen wij geen toestemming voor het bouwen van scholen dan kunnen wij ons ook be helpen met houten noodschoten! Maar ook daarvoor is de toestem ming van de minister van binnen landse zaken nódig met betrekking tot het benodigde bouwmateriaal en de kosten van aanleg. De pracüjk heeft uitgewezen, dat houten scho len doorgaans goed voldoen. Moge de minister een open oog hebben voor de grote moeilijkhe den waarmede Rotterdam thans op onderwiisgebied te kampen heeft, zodat althans een voorlopige oplos sing van hst urgente scholenvraag- stuk bereikt kan worden! Juist twee dagen voor de Ru-sscn dit gebied overnamen, hebben d' Amerikanen de geheel in de mjjn blootgestelde schat nog op trans port naar Frankfurt kunnen stel len, waar zij m de Taunus An lage van de rijksbank werd opgeslagen. In dit complex zouden dus ook de Nederlandse diamanten liggen, doch de Amerikaanse commandant eiste deugdelijke bewijzen. Een kans om eerst eens m de kluizen op inspectie te gaan gaf hij niet en de bank staat onder doorlopende con- trólc van een keurcorps van para chutisten met gepantserde uitrus ting en iedere nacht werd dit ge hele complex in floodlight gezet om aanslagen te voorkomen. In deze bank ligt meters hoog het geroofde goud van dc meeste Europese staatsbanken. Hier liggen ook de billioenen Europese munten en de weggesleepte baren platina, de dia manten err het goud cn het zilver van de Nederlandse bank en van onze rijksmunt. In dit gebouwen complex liggen kolossale zakken met munten en daaronder ruim millioen gouden en zilveren Neder landse geldstukken. Tussen al deze schatten zijn daar ook die der ver borgen Duitse groten opgeborgen. De kostbare ridderorden van Go ring; het paarlen collier van Emmy Göriüg, 'dat een vooroorlogse waar de van 3 ton heeft, het fraaie zil veren werk dat Eva Braun had ge kregen nadat het van het uitgeroei de Poolse geslacht was geroofd, bevindt zich daaronder. Met deze schat onder zijn beheer was de, -huidige Amerikaanse commandant uiterst voorzichtig. „Herinnert U", zei hij. „dat ook de- kroonjuwelen van Hessen zt)n gestolen en, dan zult ge begrijpen waarom ik niets riskeer. Kom dus maar met claim 'van begeleidende bewijzen voor- zien*. In dït Nederlandse geval was dit niet moeilijk en zo zijn kort gele den deze lijsten door Nederlanders overhandigd. Het resultaat daarvan is dat de schat thans in haar ge heel onder zyranr escorte naar Ne derland kon worden teruggezonden. Ministers vergaderden De ministerraad is gistermorgen tn buitengewone zitting van 10 30 tot on geveer 2 uur bijeengeweest. Ook gis teravond om 8 uur vergaderden de mi nisters. - zij. Dit is Walcheren» zomer 1947 drie jaar na de ramp van het water. Ib liet wonder dat de moed. de Zeeuwen in de schoenen dreigt te zinken? Het heeft er alle schijn van dat zjj hun moeizame strijd met het zoute water hebben verloren! Wegens het enorme tekort aan rijst, dat zich in de gehele wereld doet ge voelen. zal het niet langer mogelijk: zijn rijst voor kinderen ter beschik king te stellen. De kleine voorraad, die nog in ons land aanwezig is, wordt gereserveerd voor in aanmer king komende ziekenhuis-patiënten. Ki deren krijgen in het vervolg kin dermeel, niet uit ryst bereid, tarwe# bloem, zelfrijzend bakmeel of kinder biscuits. Ook oosterlingen ontvangen geen rijst meer. De rijstbon, welke vandaag in de bonnenlyst bekend is gemaakt, ig voorlopig dus de laatste. Geen soda meer op was- poederbon Tot dusver werd in combinatie met de waspoederbon ook een bon voor 250 gram soda aangewezen. Op 4 September wordt een nieuwe bon voor waspoeder aangewezen, maar ditmaal zonder de gebruike lijke 250 gram soda. De soda-fabrieken staan reeds en- kcle weken practisch stil daar de aanvoer van grondstoffen uit België en Frankrijk voor de sodafabricage stagneert. Gehoopt wordt, dat in de aanvoer binnen enkele weken verbe tering komt. Naar wij nog vernemen, zal medio September een bon voor zachte zeep worden bekend gemaakt. Grote hoeveelheden ver wacht uit Suriname Het s.s. Titus van de KNSM "sal over drie weken in Amsterdam aan komen met een grote hoeveelheid sinaasappelen en grape-frult uit Su riname. - Ook deze partij zal zonder bon verkrijgbaar worden gesteld. Men verwacht, dat de prijs, gezien het aanzien! yke quantum, aanmerkelijk lager zal zijn dan die van de on langs met de „Cottïca" aangevoerde partij. In Rotterdam bestond hier voor bij de fruithandelaren weinig belangstelling. -Er werden hier slechts 30 kisten aangevoerd, waarop de grossiers ge middeld 'f 25.per kist verlies ge leden hebben. In Amsterdam daarentegen, waar 900 kisten geveild werden, is door de handel winst gemaakt. Er is een nieuwe Republikeinse1 Spaanse regering in ballingschap ge vormd onder leiding van Alvaro de Albornoz (links republikein), die.ook de portefeuille van buitenlandse za ken op zich zal nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1