HET ROTTERDAMSCH PAROOL Mensen renden..., maar het schip was al weg! Paniek-wedloop bij vertrek van de „Kota Inten" Naar beter contact tussen Den Haag en Batavia Hevige bos- en heidebrand teistert Brabant Veiligheidsraad verwerpt alle voorstellen Vrij, onverveerd Woede en verdriet bij groot publiek, dat afscheid nam PAROLOSCOOP Weerbericht Noorse vliegboot vergaan Ramp eist 34 doden Dr. Van Mook komt naar Nederland Consuls bijeen te Batavia Hadji Agoes Salim naar Djogja Kabinet aanvaardt! V.R.-resoluties Diamantschat kwam weer terug Natuurreservaat bij Oisterwijk verwoest Palestina is zeer verontrust Onvoorzichtigheid de oorzaak? Momen demonstreerde buiten Veiligheidsraad moet mee beslissen Vorrink wijzigt zijn verklaring Begin van broei in 160 ton tarwe Nog twee ons vlees extra Mooyman weer in arrest In twee vliegtuigjes om de wereld Maandag snipperdag in 't bouwvak Réd. en Adm. Lange Haven Hl, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per IcwartaaJ 6,losse nummers 0,09 ID1 SCHIEDAMMER Vrijdag 29 Augustus 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Sar.klerj 4msterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur. B. de Vries PL Hoofdredacteur. Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 201 Het vertrek van het motorschip „Kota Inten", dat gister- namiddag tegen half zes met 1400 soldaten van de Merwe- havcn naar Indonesië vertrok, heeft, doordat dc afzetting aan de ingang van het haventerrein, waarachter een paar duizend familieleden en kennissen der opvarenden stonden te wachten, te laat geopend werd, tot dieptreurige tonelen geleid. Het was ongeveer vijf uur, dat de „Kota Inten" voor de eerste maal haar stoomfluit liet horen ten teken van het naderend vertrek. Een groep militairen van de M.P. werd op de kade even voor de ..Kota Inten" op gesteld om het publick. dat via de poort moest binnen komen, op te vangen. De „Kota Inten" blies ongo- veèr tien minuten later voor de tweede maal, doch tot onze verwon - dèring zagen wij. dat slechts enkele mensen achter het rijtje M.P.'s wa ren verschenen. Eerst toen de ..Kota Inten" ongeveer twintig minuten na het eerste signaal met drie 'stoten het definitieve vertreksein gaf, dc trossen waren losgegooid en de sleepbotcr het al vaart makende schip een eind van dc kade hadden getrokken, kwam een stroom men sen geheel buiten adem aanhollen en gingen de militaire politieman nen opzij om ze door te laten. De mensen, die over de loodsen heen de masten en schoorsteen van de „Kota Inten" snel zagen verdwij nen. waren in een ware paniek stemming de lange weg van de af zetting aan de Schiedamse Weg naar de kop van de Mcrwehaven afge rend. Moeders sleepten hun kinde ren mee. oude vaders en moeders werden omver gelopen, een vrouw lag bewusteloos op de grond Op de kade ontlaadde de diepe teleurstelling der vele schrei ende mensen zich in een felle woe de. Vrouwen ging als furies te keer tegen de officieren, die zelf mgt ver schrikte gezichten aanzagen, hoe dit drama zich in luttele minuten af- speeldé. Aan wie de~schuld van dit grote leêd, dat zo velen nodeloos werd aangedaan? Uit het feit. dat de mili taire politie minstens eón kwartier op de kade heeft staan wachten op een publiek, dat- maar niet opdagen kwam. leiden wij af, dat men ver zuimd heeft dc politieagenten aan de Marianne's najaar T4" ET Gaullistisch offensief in A Frankrijk heeft op het partij politieke plan een dubbele opmars ingezet, want de grote vrijheids- generaal van Juni '40 tot en met de bevrijding, de voorlopige leider van daarna, de merkwaardige here miet van 1846, on de werftromroer- der voor de R.F.F. heeft onlangs een interparlementaire actiegroep opgsncht en zal door zijn talrijke volgelingen laten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van October. Daarmede geeft De Gaulle's Ras- semblement Populaire Frangais z'n karakter van beweging prijs, die, boven de partijen staande, het vaderlands besef wilde verlevendi gen; de R.P.F. springt in de arena en gaat om zetels vechten. Gedekt door de vlag van -déze interparlementaire actie dienen de Gaullisten thans „de ware democra tie"; de door hen nagestreefde grondwetsherziening beoogt echter zo'n scherpe herverdeling van de macht en van de bevoegdheden, dat de autoriteit van de staat verre zal uitgaan boven die van het volk. In die interparlementaire actie zitten allerlei intimi van Do Gaulle, o.m. de radicaal Giaeobbi, de gewe zen minister van oorlog Michelet, en de-paladijn van de Union Gaul- liste, René Capïtant, plus de auto riteiten van De Gaulle's opzienba rende terugkèerredevoeringcn te Bruneval, Straatsburg, Bordeaux en Rennès. Het actiecomité was toe aan een ondérgrondse hervorming (hergroe pering) van de Nat. Vergadering, want reeds 55 rechtse volksverte genwoordigers, onder wie 22 M.R.P.ërs, waren voor en na toege treden, en oolc enige' socialisten. De Gaulle is dus bezig R..P.F.- cellen in de verschillende^ politieke partijen te bouwen, waardoor in die partijen grote conflicten zijn ont staan. Zij hebben te kiezen of te delen. De M.R.F, heeft inmiddels de banvloek uitgesproken over De Gaulle's actiecomité, waarop 18 van de 22 M.R.P.-se neo-GauIIisten bakzeil hebben gèhaald. October en November; verkiezin gen. Dan komen de Franse politieke partijen voor een vuurproef. De af kalvende middengroepen van Ra- ma dier. Bidault en Herriot, scherp- links (Thorez. c.s.) en de Gaullis ten gaan op elkaar stormlopen. Om Marianne te behouden, vit te leve- v^pskop. of om haar „neo- autoritair te verjongen" OVERDRIJVENDE BEWOLKING ^^""verwachting, Zaterdagavond n'i-nacht opnieuw vorming van nevel, mist St- - Wolkenbankcn, die in dc ochtend snel oplossen. Morgen over dag overdrijvende wol kenvelden, maar vrijwel °v?raJ, Ir°og.Weinig verandering van tempe ratuur. Matige wind tüs- sen Noord én Oost. 30 Aug,: Zon op 5.46 uur, onder IB34 uur Maan onder 3.48 uur op 19.45 uun Waterstanden Rotterdam: le tn uur, Ze tij 16.02 uur. 3,55 Schiedamse Weg tijdig te waarschu wen, dat de afzetting opgeheven kon worden. Was dit wèl gebeurd zoals bijvoorbeeld bij het vertrek van de „Volcndam" dan had men ruimschoots op tijd op de kade aan wezig kunnen zijn. Dc embarkering van dc „Kota Inton" heeft overigens een volko men rustig en normaal verloop ge had. Toen wij omstreeks vier uur het volgeladen schip verlieten, liet de stemming onder de soldaten niets te wensen óver. Het is niet mogelijk, dat de officieren van het Directo raat Verkeerswezen tijdens de in scheping familieleden op de kade toelaten. Het zou een chaos worden. De mensen hebben dat begrepen, ook zij, die gistermiddag aan de af zetting stonden. Velen waren van ver buiten de stad gekomen en hadden uren gestaan, wat niet wegnam, dat men in goede stemming was en met ongeduld het ogenblik verbeidde een laatste groei aan de verwanten tc kunnen brengen. Dat enkele noodlottige verzuim echter Dracht verwarring, teleurstel ling en woede. Kota Inten mogelijk via de Kaap In verband met ée moeilijkhe den, die het s.s. Volcndam bjj het passeren van het Suezka- naal ondervond, bestaat er een kleine kans, dat het motorschip Kota Inten met militairen on derweg naar Indonesië via de Kaap, rond Afrika dus, zal va ren. Kapitein Schnctlcr van dc Kota Inten deelde ons mede, dat hij hierover tijdens de reis na dere orders zou krijgen. Hij zei- de Ir verwachten >ia Port Said le kunnen varen zonder echter in deze haven aan te leggen. Een ruime drinkwater- en brand stofvoorraad stelt de, Kota Inten in staat desnoods rechtstreeks door te gaan naar Sahang. Wei zal in Port Said post worden op genomen en afgegeven. Mocht men toch via de Kaap gaan, dan zal de reis ongeveer acht "dagen langer duren dan xia liet Suezkanaal, waarvoor men ongeveer 26 dagen nodig heeft. Bij een vliegongeluk ten Zuiden \an Harstad (Noorwegen) zijn 3i personen om hef leven gekomen, doordat een Noorse \liegboot, \an Je dienst Oslo—Tromsö, tegen een berg opvloog en in brand raakte. L)e inzittenden waren allen No ren. naar men aanneemt. Officieel wordt medegedeeld, dat dr. Van MooJk Zondag per vliegtuig uaar Nederland zal vertrekken voor persoonlek contact met de Neder landse regering. -Met hetzelfde toesteKzal ook mi nister Ncher naar Nederland terug keren. Met het oog op de bijzondere veelzijdigheid van het proaieem- Indoncsic heeft de regering Vvoens dag beslopen om dr. van Mook te verzoeken indien de omstandighe den het ook maar enigszins toela ten naar Nederland le komen. De reden hiervan was dat niet meer kan worden volstaan met de nega tieve politiek van de laatsue twee maanden. Er is een positieve koers vastgesteld en het is thans dringend noodzakelijk dat over de positieve poiitieic volkomen duidelijkheid bestaat tussen de regering en de lui tenant-go u- vcrneur-generaal. Het feit dat de regering deze overeenkomst van dr. Van Mook noodzakelijk achtte-, bevestigt het vermoeden van de laatste weken uat het duidelijk begrip voor dc opvat tingen van Den Haag te Batavia niet steeds aanwezig was. Dit ge brek aan begrip aan gene zijde van de evenaar was m een vroeger sta dium aanleiding voor de regering om minister Ncher te bei asten met de opdracht ginds een duidelplc beeld te geven van wat Den Haag wenste. Wat het resultaat van die be sprekingen zal zijn laat zich nog niet bezien. Voor een belangrijk deel zal dat afhangen van dr. Van Mook. Kort geleden heeft hij de raad zaten weten dat hij voor de huidige situatiè op Java en Sumatra de ver antwoordelijkheid met zal kunnen olijven dragen indien er niet spoe dig maatregelen genomen zouden kunnen woracn om Djokjakarta tot zwijgen te brengen. De regering heeft dr. Van Mook niet gevolgd op die weg. De besprekingen m Den Haag zuilen moeten uitwijzen of dr Van Mook na uitvoerige uiteenzet ting van de regering aan zijn stand punt zal vasthouden. Zal dat het geval zijn, dan is het zeker dat dr. Van Mook zjjn post zal neerleggen cn dat hij niet meer naar Batavia terugkeert, Men meent echter te kunnen ver wachten dat het niet zo ver zal komen cn dat dr. Van Mook voor lopig zijn functie zal blijven ver vullen. Voorts meent men ook dat De Amerikaanse consul-generaal Walter Foote is van plan vanmid dag een conferentie bijeen te roe pen van de zes consuls-generaal in Batavia, die landen vertegenwoordi gen welke in de Veiligheidsraad zitting hebben om te^spreken over de ten uitvoer legging van het ver zoek van de Raad om toe te zien dat aan het bevel, het vuren te sta ken, de hand wordt gehouden. Gisteravond werd pas de instruc tie van Washington voor het bijeen roepen van de conferentie ontvan gen en vanmorgen reeds had Foote van dr. Van- M oolc en dr. Gani de verzekering ontvangen van de grootst mogelijke medewerking. Foote verklaarde dat een aantal belangrijke bijzonderheden over het werk van de consuls nog niet dui delijk waren en dat het nodig was nadere gegevens daaromtrent te krijgen. Hij gaf te kennen dat het misschien nodig za! zijn zich van de medewerking van officieren van de zes betrokken landen te verzekeren om toezicht te houden op het bevel van het staken van het vuren. (A.P.) tijdens 'de besprekingen in Den Haag ook Öc Nederlandse perso neelspolitiek xn Indonesië met diep gaand za] worden besproken. Naar A. P. meldt, za! dr. Van Mook morgenavond over radio Ba tavia een rede houden. Het onder werp is nog niet bekend gemaakt. Volgens het Republikeinse pers bureau Antara is Hadji Agoes Salim door de Republikeinse regering uit New York teruggeroepen voor het uitbrengen van verslag. Volgens een ander bericht van Antara is de officiële tekst van het telegram van de Veiligheidsraad, waarin de besluiten worden meege deeld. te Djogja ontvangen. Reuter meldt, dat volgens berichten uit Djogja het besluit lot terugroepen van Hadji Agocs Salim gisteravond door het Republikeinse kabinet is genomen. Na de zitting hebben welinge lichte kringen medegedeeld, dat de Republikeinse regering nog niet besloten had of zij Austra lië. Polen of Syrië zou benoemen voot de commissie van drie tot oplossing van het Indonesisch con flipt. Zij wacht het advies van Sjahrlr af. In deze kringen drukte men zijn erkenteliikheid uit voor de resolu tie van Polen, waarin wederom een beroep op de Nederlanders en Indo nesiërs wordt gedaan om hèt vuren •te staken. Sjalu'ir naar Engeland. Volgens Radio Djogja za! Sjahrir, nu de besprekingen van de Indone sische kwestie .in de Veiligheids raad voorlopig zijn geëindigd, naar Engeland reizen. Ondanks ..onbevoegdheid' van Veiligheidsraad Van officiële zijde meldt men ons: De Nederlandse regering heeft aan de hand van de berichtgowng van haar vertegenwoordiger bij de Vei ligheidsrad dc door dit lichaam ten aanzien der Indonesische kwestie aanvaarde resoluties m stadie ge nomen. Haar standpunt over de onbe voegdheid van de Veiligheidsraad onverkort handhavend, is de rege ring van oordeel, dat nochtans de algemene strekking van deze reso luties voor haar aanvaardbaar is. Aan de beroeps consulaire ambte naren van dc betreffende mogend heden te Batavia zullen door rie Ne derlands-Indische regering alle no dige faciliteiten worden verleend voir de uitvoering hunner opdracht. De regering hoopt binnen zeer korte tiid de Veiligheidsraad te kun nen meedelen, welk land zij bereid heeft gevonden gevolg te geven aan haar uitnodiging om deel uit te ma ken van de commissie, bedoeld in het 2c lid van de resolutie, voorge steld door de Amerikaanse delega tie. De Nederlandse re Eer in g gaat bii haar bereid\*erkiaring er van uit. dat de Republiek elke viian- dige actie in woord en daad staakt. Zij handhaaft haar stand punt. dat zii uiteindelijk ver an t- vonrdetiïk blijft voor orde en _rust in, IrtfictSSië. <De Amerikaanse resolutie, waar op in dit bericht gedoeld wordt, lu'dt aldus* De Veiligheidsraad besluit ziin goede diensten aan te bieden om beide partijen bCnulpzaam If zijn bij bet zoeken naar een oplossing van hun geschil. De Raad verklaart zich bereid, indien dc partijen zulks verzoeken een oplossing tc verge makkelijken door een commissie uit de Veiligheidsraad, bestaande uit drie Icdrn. waarvan elke partii een lid aanwijst terwijl het derde lid wordt aangewezen door de twee 3I- dus gekozen leden.) Internaat Zeevaartschool te Vlissingen geopend Woensdagavond werd onder zeer grote belangstelling van au* tontellen en belangstellenden het nieuwe internaat der zeevaart school geopend door de voorzit ter van het schoolbestuur. Ir. 11. C. Wcsseling. Spr. verklaarde, dat thans, nu Vlissingen zo deer lijk in zijn woningvoorraad ge troffen is. de buisvesting der leer linge u meer clan gewone zorg baart. Dank zij de medewerking van de stichting ..Zeevaartschool- belangen", een gift van Volksher stel, de hulp van het Streekbu- reau van de wederopbouw en van ae gemeente, is men erin ge slaagd, dit internaat op te rich- ten. in Amsterdam arriveerde Donderdag een pui tij diamanten, die 19i4 door de Duitsers te Arnhem was ge roofd, en na een zwetf tucht van drie jaar door Duitsland Hans weer m ons land is teruggebracht. Vóór de d"tintinten in de kluis van de Am- stndainse Bank ver du ijnen worden z>i bekeken. In her inkt den de minis, ter van Economische Zaken, dr. Huism-'n Een hevige heide- en bosbrand is In het reeds zo zwaar geteisterde Bra bantse land uitgebroken. Toen gistermiddag om even 3 uur de brandweer gealarmeerd werd voor een heidebrand bij „De Campina." onder Boxtel, bleek al spoedig dat met alle beschikbare middelen moest worden opge treden omdat het vuur zich snel in Oostelijke richting naar Oisterwijk uit breidde. Het droge terrein was een gemakkelijke prooi voor de vlammen welke de krachtige wind aangedreven, snel om zich heen grepen. al bereikt met brengun carriers, waarmede het vuur werd platgerc- don cn uit elkaar geslagen. Het zag er naar uit dat ook enkele boerde rijen in de omgeving van Balfoort een prooi van de vlammen zouden, worden. Daarom concentreerde zich dc beroepsbrandweer, die de hoeven nat lneld en met succes. Gedurende de nacht kwamen geregeld meldin gen binnen dat het vuur in. dc om geving van Oisterwijk weer oplaai de. Het terrein daar bestaat uit hei de cn bossen. Zeer brandbaar mate riaal dus. Het vuur drong reeds tot 30 cm m de humuslaag door. Te mid dernacht waren meer dan 1000 mili tairen en brandweerlieden bij het blussingswerk betrokken. Vrees voor represailles om de „Exodus'' Naar de correspondent te Jeru zalem van het Britse blad „News Chronicle" meedeelt, heeft het be sluit van de Britse regering, om de emigranten van de „Exodus" naar Duitsland te brengen, in Palestina uiterste bezorgdheid gewekt en is de Britse hoge commissaris aldaar, Sir Alan Cunningham, naar Enge land gereisd oni zijn sterk misnoe gen over deze stap aan de regering kenbaar te maken. Ds aankomst van de emigranten te Hamburg en hun mogelijk ge welddadige debarkatie aldaar zou het Signaal Zijn. vóör onlusten. De terroristen zouden dan de gehele -Joadse—gemeensehapachter-- - -zich hebben, aldus de correspondent. „Men neemt aan, dat Cunningham, die de verantwoordelijkheid draagt voor wat in Palestina gebeurt, een laatste poging zal ondernemen om dc Britse regering te bewegen van haar voornemen* af te zien", zo schrijft de correspondent. „Mocht hij hierin niet slagen, dan is het mogelijk, dat hij aftreedt". Reuters correspondent te Ham burg meldt, dat maatregelen geno men zijn tegen mogelijke sabotage van Duitse zijde bij de aankomst van de Joodse emigranten van de Exodus te Hamburg, begin volgen de week. Het traject van de treinen die de Joodse emigranten naar twee kampen aan de grens der Britse en Sow jet -Russisch e beze tti ngszone zullen brengen wordt geheimgehou den. Het gedeelte van de kade, waar dc schepen zullen aanleggen, zal zorgvuldig afgezet worden om demonstraties van Duitsers te ver mijden. De emigranten zullen door func tionarissen van het Britse bestuur via luidsprekers opgeroepen wor den om zonder tegenstand aan land te gaan. Slechts in het uiterste ge val zullen traangasbommen ge bruikt worden om de Joden daartoe te dwingen. Ten besluite van de luisterrijke viering van het zestig-jarig bestaan door het Hilversnmse schaakgenoot schap wordt op 20 en 21 September a.s. in Hotel Santbergen te Hilver sum een groot nationaal schaaktour- nooi georganiseerd. Er wordt ge speeld in hoofd-, eerste, tweede cn Een der meest idyllische plekjes in midden-Brabant, de vennenrijke streek die begrensd wordt door dc gemeenten Oisterwijk, Boxtel cn Oirschot, eigendom van de "Vereni ging tot Bescherming van natuur monumenten. een geliefd vacantic- oord voor vele vacantiogangers. stond over een uitgestrektheid van 1500 ha in lichter iaaic. Daar dc brand zich ernstig liet aanzien werd direct de brandweer uit de omgeving gealarmeerd die spoedig met' groot materieel ter plaatse verscheen. Op krachtige wjize pakte men het vuur aan cn het bleek al spoedig dat-"ben gedeelte van het terrein prijs gegeven moest worden om de bossen te kunnen spa ren. Vele burgers verleenden assisten tie bij het blussingswerk. maar steeds verder drong het vuur zich op. waardoor hel nodig geoordeeld werd om ook hulp in te roepen van militairen. Uit dc garnizoensplaatsen Bre da, Tilburg cn Den Bosch kwa men ongeveer 2500 manschappen, in Oisterwijk aan en vandaar uit werden zij naar dc verschil lende terreinen van dc brand ge dirigeerd. Prachtige resultaten werden voor- Brits-Egyptische puzzle onopgelost Dc Veiligheidsraad heeft in de Egyptische kwestie nog géén besluit kunnen nemen. Alle ingediende resoluties werden gister avond verworpen. Het waren; een Braziliaans voorstel, om een beroep te doen op. beide partijen en de onderhandelingen te hervatten, een Chinees amendement, dat beide partijen verslag wilde doen uitbrengen over de onderhandelingen, een Belgisch amendement om het Internationaal Gerechtshof te raadplegen en een Australisch amendement, dat voorstelde ook de Socnda- nezen aan de onderhandelingen te laten deelnemen. Bij de opening" van dc debatten noemde GromyKo de Braziliaan se resolutie „zeer-gebrekkig"; de Sowjet-Unie kon haar niet aan vaarden. Hij vergeleek de Egypti sche kwestie met de Indonesische, waarbij volgens zijn zeggen het be ginsel van de souvereine gelijk- waardïgheid genegeerd was. „Het besluit om de kwestie weer door onderhandelingen te regelen, kan alleen gerechtvaardigd zijn als aan getoond wordt, dat beide partyen nog niet alle mogelijkheden om door besprekingen tot een overeen komst te geraken hebben beproefd. Er is geen reden om aan te nemen, dat dergelijke mogelijkheden be staan". Volgens P a r 0 d i had Egypte de geldigheid van het verdrag van 1986 niet erkend. „Wij hebben dergelijke argumenten reeds eerder gehoord. Aan iedere agres sie van Hitier ging een verklaring vooraf, dat het verdrag met het voorbestemde slachtoffer waarde loos was er. niet meer aan zijn doel beantwoordde". De Egyptische premier, N 0 krasjy Pasja zei: „Ik ver zoek U de eis van een kleine natie te steunen en ér voor te 'zorgen, dat haar souvereiniteit en gelijk waardigheid door een machtige mogendheid wordt gerespecteerd. Ik verzoek U, Egypte te verlossen van de aanwezigheid van Bui.sc troepen op zijn grondgebied en ons onze rechtmatige plaats volgens het Handvest te verzekeren". Prestigekwestie Herschel Johnson (U.S.A.) zei dat beide partijen zich san ze kere punten vastklampten, die zij ais prestige-kwesties beschouwden. Groot-Brittannié wenst een uit- Frankrjjk) spraak van het Internationaal Hof over de geldigheid van het verdrag van 1936. Egypte zou daarmede accoord kunnen gaan, Aan de an dere kant wenst Egypte de kwestie op de agenda van dé Veiligheids raad te houden, waarin Groot- Brittannië op zijn beurt zou kunnen toestemmen. ,.ïk begrijp niet. waar om Groot-Brittannië het zo belang- Mustafa Momen, een der twee Egyptenaren die de Veiligheidsraad in opschudding brachten tijdens de besprekingen van de Egyptische kwestie, verscheen gisteren tijdens de rede van Nokrasji Pasja voor de deuren van het gebouw en be gon een hartstochtelijke, tegen Groot-Brittannië gerichte rede. Hij was vergezeld van een menigte van honderd personen, kleurlingen en blanken, die in twintig taxi's arri veerden. Zij droegen vaandels met de opschriften: „Onrechtvaardig heid van de Veiligheidsraad bete kent dood van de wereldvrede", „Weg met het imperialisme", „Vrij heid voor de gehele wereld" en „Vrijheid voor Egypte of terugtrek king uit de Veiligheidsraad". Ook de Amerikaanse vlag werd medege dragen. Zes politieagenten hielden een wakend oog op de demonstratie nik vindt om de kwestie van de agenda af te voeren". Sir Alexander Cadogan f Groot-Brittannië) betreurde het, dat de door Nokrasjy's rede ge schapen sfeer de kans op succes bjj eventuele voortgezette onderhande lingen tot een minimum beperkt. De diverse amendementen wer den verworpen omdat men in het algemeen de voorkeur gaf aan het oorspronkelijke Braziliaanse voor stel, en dit werd tenslotte verwor pen door toedoen van Rusland en Polen- Op dit ogenblik verraste Colum bia de raad door een nieuwe reso lutie voor te stellen, waarin een be roep wordt gedaan op beide partijen om zo spoedig mogelijk te komen tot ontruiming van het Egyptische grondgebied en een wederzijds de fensief verdrag voor het Suez-ka naal te bespreken. Gromyito vroeg en kreeg be denktijd tot vanmiddag. De heer Vorrink, voorzitter van de Partij van de Arbeid, wenst in zjjn verklaring over de resoluties tn de Veiligheidsraad, welke hij te genover het A.N.P. heeft afgelegd, de volgende zinsneden als volgt te wtizigen:^ „Thans, nu ingevolge'de beslis sing van de Veiligheidsraad inter nationale rapporteurs aanwezig zijn, dient men dergelijke situaties aan hen voor te leggen om de Vei ligheidsraad mede verantwoorde lijkheid op te leggen voor de be slissing, of wij deze mensen al dan niet moeten helpen. Wij zijn hierdoor tevens verze kerd, dat ook een bepaalde politio nele actie niet zal worden uitge voerd zonder voorafgaand interna tionaal overleg. De heer Vorrink? aanvankelijke verklaring luidde: Thans, nu ingevolge de beslis sing van de Veiligheidsraad inter nationale rapporteurs aanwezig zijn, dient men dergelijke situaties aan hen voor te leggen om door middel van deze rapporteurs de Veiligheidsraad te laten beslissen of wij deze mensen al dan niet moeten helpen." Handhaving Linggadjati" telegrafeert dr. Beel Het nieuw opgerichte Indlsch-Ne- derlandse comité „Handhaving Linggadjati'', heeft het volgende telegram aan de minister-pi esident gericht „Ondergetekenden, sprekende na mens een groep Indische Nederlan ders, die de verwezenlijking van Linggadjati van harte voorstaan, zijn er van overtuigd, dat Uw rege ring slechts met leedwezen is over gegaan tot het politionele ingrijpen in Indonesië en wensen met U, dat zo spoedig mogelijk ordelijke toe standen op Java cn Sumatra wor den hersteld. Wij zien in. dat dit dc noodzake lijke voorwaarde is om verder op vredelievende wijze en in onderlinge samenwerking van alle betrokkenen te kunnen komen tot rie verwezen lijking van Linggadjati. Wij hopen, dat Uw regering hier in spoedig moge. slagen en vertrou wen. dat zij bij haar streven tot politiek en sociaal-economische her ordening van Indonesië ook de be langen van de zo zwaar beproefde groep van de Indische Nederlan ders in het oog zal blijven houden." De tarwe, die in de molens van de meelfabriek „Holland" tenge volge van de Maandag geprocla meerde staking niet in bewerking is genomen, driegt verloren te gaan. Het betreft hier een hoe veelheid van 160 ton graan, waar uit 240.000 broden kunnen wor den gebakken. Deze tarwe is ge wassen en dus in vochtige toe stand. hetgeen een begin van broei heeft veroorzaakt. De direc tie deelde mede,- dat do stakers «cn aantal leden van het kantoor personeel aanvankelijk de toe gang tot de fabriek hebben belet uit vrees, dat deze voor het maal- proces zouden worden ingescha keld. De directie overweegt ©eb* ter geen tewerkstelling van kan toorpersoneel in de fabriek, zij heeft zich gewend tot 't hoofdbe drijfschap in Den Haag met het verzoek ten spoedigste arbeiders ter beschikking te stellen. Behalve de reeds in de bonnen- lijst van gisteren bekend gemaakte bon voor 100 gram vlees extra, moet m verband met de moeilijhe- den, welke de veehouder tengevol ge van dc droogte ondervindt, thans nog een extra bon voor 200 gram vlees aangewezen worden. In deze hoeveelheid is ook de 100 gram ex tra begrepen, die voor de voigende week is aangekondigd. Ook deze extra rantsoenen ontvangen alleen personen, geboren in 1942 en vroe ger, die dus voor de volgende twee weken een rantsoen van 600 gram vlees hebben. In verband hiermee maakt het C.D.K. kantoor bekend, dat voor het tijdvak van 29 Augustus t.m. 13 September op bon „L-03 viess" een extra rantsoen van 200 gram vlees of vleeswaren verkrijgbaar is. „Oude" NVH-sigaretten kan men terugzenden Het Rijksbureau voor Tabak maakt bekend, dat sigarenwinke liers en grossiers in tabaksproduc ten de nog bij hen in voorraad zijn de pakjes „Volksherstel sigaretten" vóór 8- September aan de importeur- waarvan zij deze betrokken hebben, kunnen terugsturen. Voor de gere tourneerde pakjes, welke in onge schonden staat moeten verkeren, ontvangen zij van de importeur het voor deze sigaretten betaalde be drag (met inbegrip van de toeslag) terug. Naar wij vernemen is de „drager van het Ridderkruis van het IJze ren kruis", „drager van het IJzeren kruis, eerste en tweede klasse", „voormalig Rottenführcr der SS", Gerardus Leonardus Mooyman, he dennacht te Millingen, ten Zuiden van dc Rijn op de grens van Ne derland cn Duitsland gearresteerd. Mooyman was in de nacht van 20 op 21 Februari 1947 uit het interne ringskamp tc Delft ontvlucht. Hij heelt zich, naar is gebleken, toen. naar Duitsland begeven, waar hij in de mijnen werkte. Naar hij voorgaf Tiet het eten er te wensen over cn daarom keerde hij naar Nederland terug. Twee Amerikaanse vliegers, Clif ford Evans en George Truman, die bezig zjjn in twee kleine vliegtuig jes een reis om de wereld te maken, landden gisteren om 9 uur op het vliegveld van New Tonards, dat op 30 mijl van Belfast ligt. Evans vertelde dat zij de vorige nacht van IJsland waren vertrok ken. Na een ontbijt en controle van. de motoren stegen zij weer op met doel Londen. Doch. voor zij startten was cr een patriottische Ier die van de twee uur dat dc vliegers op Ier se bodem verblijf hielden, snel ge bruik maakt om beide toestellen mot de Ulster-vlag te versieren, welke hij op de machines schilderde. Samen naar 't ziekenhuis Om kwart voor vier gistermid dag kwamen de beide vliegers te Croydon aan. Zij vertelden dat het moeilijkste stuk dat zij gevlogen hadden was het gedeelte van Wash ington naar Groenland. Daar vat ten zii beiden een zware kou en moesten een week lang in een zie kenhuis blijven. Vandaag zullen de beide Amerikanen de Noordzee overstekan en indien zij althans Schiphol niet genoeglijker vinden, op Ypenburg landen. Vandaar gaat dc reis naar Parijs, Rome, Cairo, Karachi, Calcutta, Shanghai, Tokio en de Aleoeten. Wij hopen, zei een van hen, de sprong van 1800 mijl over zee te vermijden door over Wladiwostok te vliegen, maar tot dusverre heb ben wij van de Russische autoritei^ ten nog geen antwoord op ons ver. zoek voor visa verkregen (U.P.) De bedrijfsraad voor het bouw bedrijf deelt mee, dat Maandag 1 September is vastgesteld als een verplichte snipperdag. Er wordt die dag dus niet gewerkt, terwijl de daaruit voortvloeiende loonderving wordt vergoed door middel van dg inwisseling van vacantïebons. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1