HET ROTTERDAMSCH PAROOL Truman te Rio: Troepen der U.S.A. blijven in Europa Grotere nationale eenheid in het verkeer Twee consuls naar Djogja Ik zie Indonesië's toekomst niet somber in" Regeringsverklaring na het overleg in Den Haag? Zeeuwse boeren beginnen ongeduldig te worden Vrij, onverveerd Inter-Amerikaans defensieverdrag van Pelropolis getekend Dr. Van Mook in ons land gearriveerd Concurrentiestrijd moet verdwijnen' Schepen nog niet in Hamburg Weerbericht Productie niet vóór midden 1948 Ernstig treinongeluk in België Joodse emigratie naar Zuid-Amerika Geen bezoek aan de troepen Canberra een groot succes Afgevaardigden zeer tevreden Eerste conferentie nationaal belang snei hUiP nodig Donderdag: Plezierreis van twee HAL-scliepen Timnolentransport Kalmoa aangekomen in Port Said I' Réd an A dm. Langa Haven Ml, Schiedam tal 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—^ iossa nummers 0.0? Woensdag 3 September 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hel Parool" - Postgiro 398644 Bankier, amsterdamsche Bank te Rotterdam FL Directeur, B. de Vries PL Hooldredacteur, Tin Ramaker Zevende jaargang, No. 204 De deelnemende staten hebben op de Inter-Amerikaanse Conferentie te Petropolis (bij Rio de Janeiro) het verdrag van wederkerige verdediging ondertekend. Truman, die Rio op de laatste dag van de conferentie bezocht hield een rede, waarin hij de geruchten, dat de Amerikaanse troe pen binnenkort uit Europa zouden terugtrekken, ten stelligste dementeerde; „De Verenigde Staten zien zich genoodzaakt tot een langdurige bezetting van vijandelijke gebieden, omdat helaas tussen de geallieerden geen overeenstemming is bereikt over de hoofdlijnen voor een regeling van de vrede," zo luidde zijn formule. De na-oorlogse periode heeft in de U.S.A. teleurstelling: en zorg ge- bracht. MUu land, aldus de presi dent, zal met niet minder vasthou dendheid de wereldvrede nastreven dan het gedaan heeft om de mili taire overwinning te behalen. Ame rika zal zijn militaire-,sterkte ech ter handhaven, ais bewijs voor de ernst waarmee het zlin verplichtin gen krachtens het Handvest der Verenigde Naties opvat. Een aantal landen staat nog steeds aan die buitenlandse over heersing bloot, die wij getracht heb ben te ovenvinnen. Vele van de vol ken van Europa en Azië leven in de schaduw'van gewapende agres sie. Het economisch horstel is ten achter gebleven en grote industriële gebieden zijn afhankelijk van de Amerikaanse economie gebleven: dit is even pijnliik voor Amerika als voor de betrokken gebieden. Veel van dezé economische depressie is een gevolg van politieke vrees en onzekerheid en niet alleen van de vernielingen door de oorlog. Met betrekking tot de Parijse conferen tie zei de president: Amerika is be reid alles te doen binnen veilige grenzen om Europa te helpen. De vrije landen in Eurona zullen spoedig hun behoeften bekend ma ken. Hopelijk zullen de vrije ;ttaten van het werelddeel Amerika bereid ziin zoveel mogelijk bii te dragen tot een durende vredê tot heil van de mensheid. Geen besluiteloosheid De president vervolgde: Onze tegenzin oni geweld te gebrui ken moet niet gezien worden als besluiteloosheid wat betreft nakoming van het Handvest der Verenigde Naties, noch als een uitnodiging aan anderen om volgen* ei&prf Inzicht met de grondslagen van do internatio nale vrede *tn te springen. Amerika schaart zich achter de U.N.O. Sedert haar ontstaan is de organisatie bii een welhaast on onderbroken conflict betrokken. Mön moet zich hierdoor echter niet tot een onrechtvaardig oordeel over de U.N.O. a)s zodanig laten verlei den. De president gaf de verzekering, dat de U.S.A. dc nauwere econo mische samenwerking tussen de landen van Noord- en -Zuid-Ame rika niet uil het oog zullen verlie zen. Hij riep de Amerikaanse lan den op om de U.S.A. te helpen b;i het handhaven van de wereldvrede. Het samengaan dezer naties zou de grootste kracht in de wereld vor men ter bescherming \fari de mens heid. De Oude Wereld is uitgeput, haar beschaving in gevaar. Haar volkeren leven in verwarring en zijn vervuld van vrees voor de toekomst. Hun hoop moet gevestigd ziin op onze Nieuwe Wereld, zo besloot de president. Minister Neher verklaart: Gistermiddag arriveerden op het vliegveld Schiphol ie Amsterdam de heren Dr. H. J. van Mook en minis ter Neher, Verscheidene ministers en de Commissie-Generaal waren ter begroeting aanwezig. Van links naar rechts: prof. Schermerhorn. minister Piévez, minister-president dr, L. J. M, Beel, dr. HJ. van Mook, minister Neher en de heer van Poll. Het verkeer heeft een economisch en een bestuurlijk aspect. Dp ge meenten zyn de publiekrechtelijke organen die de verkeersuegen beheer sen; in de toekomst moet, grotere nationale eenheid mogelijk zijn. Inter nationaal zal men geen tarievenoorlog dienen tc toeren ten nadele van uuze eigen deviczenpositie. Dit was de voornaamste inhoud van de rede, welke minister Ir. H. Vos DinsdagahlcLd voor leden en genodigden der personeelsvereniging van gemeentelijke dienst voor sociale .zaken tc Amsterdam over „Dc beteke nis van Amsterdam als verkcerscciitrum". PAROLOSCOQP Hongaarse verkiezing De „zet" van president Truman die in dit voorjaar het Congres wist te bewegen tot goedkeuring van de stéunverlenmg aan Griekenland en Turkye, die „voorposten tegen het zich steeds meer verbreidende com. muil isme" moesten worden, werd m Mei d.a.v. beantwoord: In Honga- rye werd een politiek offensief ont ketend dat Jciddc tot de „onthoof ding van dc party dér kleine boe ren, hél heengaan van premier h'e- reac iNagy. De paity oer kleine boe ren, gcuueht Doivverk tegen het communisme, uczat de absolute meeiuernciu, 5< \<i van alle zetels, m het Hongaarse parlement. Sinds Ue Zondag j.l. gehouden verkiezin gen is dit percentage gereduceerd tot ongeveer IS. Het cijtcr der com munisten steeg van 17 in 1945 tot ongeveer 23 volgens dè laatste be lichten van thans. Men heeft kunnen lézen op wellte wijze het tijdens de Zondag en rèeds lang daarvóór gevoerde stembusstrijd is toegegaan. Tal van kiezers, van wie mocht worden aan genomen, dat zij niet zouden sym pathiseren met een communistisch bewind, zijn als politiek onbetromv- barén op een soort zwarte lijst ge. plaatst en verloren hun stemrecht. Daardoor werd het mogelijk dat de „vliegende brigades" in meer dan één bureau hun stem konden uit brengen, terwijl toch het aantal uit gebrachte stemmen het totaal aan tal kiesgerechtigde burgers niet te boven ging. Alles is er op gezet de schijn op tè houden; een voorbeeld: in Kecskémet werd eén vrouw, die 'zesentwintig maai gestemd had, door de communistischeburge meester onofficieel verzocht, de stad te verlaten, daar zg de verkie zingen ..verstoorde". De oftzet is duideliik: de Sovjet unie wil zich tegen 't ..steeds op. dringende dollar-inrperialisme" f Griekenland, Turkije) beschermen door eén bastion van haar welge zinde. zróéStvèrwantc buurstaat-re- genngên. Dé'th'd was nu in het land van de póeszta's rijp voor verkiezingen: een paar daffén geleden ratificcerdè de regering1 der Sovict-Unle het vredésverdrag met Hongarije en daarmee is „de jure" de oorlogs toestand tén einde. De tijd nadert, dat de aanwezigheid vanTtussische troepen* op Hongaars grondgebied niet ianger gerechtvaardigd is. Maar de aanwezigheid van een be vriend bewind is gewaarborgd. De internationaal-diolomatièk gespro kén ietwat ..crovè" tegenzet van Mèj is op Russische wjjze ge legaliseerd. AD INT. Dit was dc voornaamste inhoud van de rede, welke minister Ir. H. Vos Dinsdag hield voor leden en genodigden der personeelsvereni ging van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken te Amsterdam over „De betekenis van Amsterdam als verkeerscentrum". De minister begon met het ver keer te scheiden en wel in het per sonen-, het goederen- en het be richtenverkeer, terwijl luj ook de scheiding maakte van verkeer tc water, per rail, langs de weg en in dc lucht. De twee aspecten, die het verkeer heeft, n.l., het bestuurlijk aspect en het economisch aspect kwamen hierna in het licht. Vooral het bestuurlijk aspect was een be langrijk punt voor minister V'os. die betoogde, dat de gemeenten de publiekrechtelijke organen zijn, die cle verkeerswegen beheersen. In de toekomst echter, moet het mogelijk zijn, dat er bijv. in de havenpohtick een grotere nationale eenheid komt, waarbij het noodzakelijk zal zijn, dat de havenbedrijven in handen der gemeenten blijven. De haven- bouw zal echter meer nationaal bezien moeten worden, omclat cle beperkte middelen, die ons in de komende jaren ter beschikking staan, zo nuttig mogcliik aange wend zullen moéten worden. Haventarieven In dit licht is ook het probleem van de haven-tarieven belangryk, aldus minister Vos, en hij ver volgde: „De huidige concurrentiestrijd tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen zal in de toekomst moeten verdwijnen en men zal moe ten vaststellen, dat elk der drie havens haar eigen belangrijke ach terland heeft. Wij kunnen geen tarievenoorlog gaan voeren ten nadele van onzè deviczenpositie. Internationaal zal daarom moe ten worden overgegaan tot het op bouwen van het Duitse achterland en hoe eerder dit geschiedt, hoe beter, ook voor de Duitse psycho logie. Vervolgens gat minister Vos enige cijfers, die dadelijk betrek king hebben op Amsterdam erkeerscentrum. De ontwikkeling van het verkeer in Nederland schetste spreker met de begi olingscijfers voor het depar tement van" verkeer in 1946 die in totaal een bedrag van 1300 nul- li oen gulden bedroegen. Ne bespre kingen met de minister van finan ciën moest dit bedrag terugge bracht worden tot 7 800 mil hoen gulden. Voor 1948 zal het begro tingscijfer i ongeveer van dit be drag mogen vormen. li ete-luchtniotor 99 Debarkatie eerst volgende week (Van onze speciale verslaggevèr in Hamburg) Volgens dc laatste berichten wor den de vluchtelingenschepen pas de volgende week in Hamburg ver wacht. Met man cn macht wordt ge werkt om de steiger waar dc vluch telingenschepen zulien aankomen gereed te maken. Op de steiger zélf en in dc loods worden met .hout en matten afschei dingen opgericht, waartussendoor de vluchtelingen zullen gaan naar de trein, die aan de andere zijde van de loods gereed zullen staan. Hier zal ook het eerste onderzoek plaats hebben door douane-ambtena ren en emigratie-ambtenaren. De voor de pers gereserveerde ruimte werd eveneens aan alle kanten met matten afgesloten. De persvertegen woordigers hebben hiertegen gepro testeerd bij de uitvoerende militaire instanties. NOG WEINIG VERANDERING Weersverwachting, gel dig tot Donderdagavond. In de nacht op vele plaatsen vorming van ne vel ot mistbanken, die in de ochtend weer oplos sen. Wisselend bewolkt met slechts enkele ver spreide regenbuien. Zwak ke wind. Weinig veran dering In temperatuur. 4 Sept.: Zon op 5 34 uur, onder 19 23 ur. Maan ondèr 9-57 uur, op 20 54 uur. Waterstanden Rotterdam: Ie tij 6.41 uur, 2e tij 18,39 uur. „Philips heeft ds opzienbarende heie-lucnt mutor uitgevonden, en kele maanden geleden meldde het A.N.P., dat „Werkspoor" ze gaal produceren. 1-Ioe siaat het er nu mee, schieten ze daar al een beetje op? Wanneer zien wy de eerste auto, gedreven door deze nieuwe motor, langs de Nederlandse wegen racen Wij hebben het antwoord ge vraagd aan „Werkspoor" m Am sterdam. Daar kon men ons niet wijzer maken, omdat men op dit puntzelf nog met veel wijzer ja. De leek cn dat zijn wijmeent, dat als de uitvinding daar eenmaal is de productie dadelijk kan gaan beginnen. Eén der „Werkspoor"-ingenieurs heeft deze illusie verstoord. Hij maakte ons duidelijk, dat er een iange tijd van voorbereiding vereist wordt. Zo moeten tal van bereke ningen uitgevoerd, werktekeningen gemaakt en productieschcma's ont worpen worden. Daarna neemt men op uitgebreide schaal proeven en als die gelukken, dan pas kan de fabricage beginnen. Onze zegsman doelde ons mede» I dat, zoals de stand van zaken thans is, „Werkspoor" waarschijnlijk niet binnen het jaar met de productie lean aanvangen. Wij moeten onze nieuwsgierigheid dus voorlopig nog intomen. Een ernstig spoorwegongeluk heeft zich Maandag voorgedaan op het traject Gent-Lokoren. Toen de trom, komende uit Gent, de zgn. ijzeren brug over de Dunne pas seerde. geraakte blijkbaar door de trilling plotseling een dei- zware met lood gevulde cn niet minder dan 35.000 kg. wegende te genwichten, die het soepel werken van deze basculebrug verzekeren, uit zijn houders los. De trein, die op dc brug nog een tamelijk grote snelheid had. werd door het reus achtig tegenwicht getroffen en ont spoorde gedeeltelijk. Het eerste rij tuig werd letterlijk verbrijzeld door de loden massa. Van dc 11 reizigers, die zicb m clcze wagen bevonden, worden er vijf op slag gedood, ter wijl zes anderen zwaar gewonden werden. Met het e.s. „Johan de Witt" van «le Mij, ..Nederland" \ertrok een groep van 32 joden via Curasao naar verschflende landen in Zuid- en Midden-Am er ik a Deze emigratie staat onder auspiciën \an dé He brew Tminejrrant Aid Society, een organisatie die eeds meer dan (jO jaren hulp verleent hij de emigratie van Joodse personen ra* alle lan den der aarde. Ranx en Eaton zijn ivel- kom in de Republiek De consuls-generaal ie Batavia hebben besloten dat Franse en Aus tralische consuls, Ëtienne Raux en Charles Eaton, naar Djogja zullen gaan om zich op tie hoogte tc stel len van de situatie. Radio „The Voice of free Indo nesia" heeft een boodschap gericht tol dc Australische cn Franse con suls-generaal, waarin gezegd werd. dat hun bezoek aan Djogia zeer welkom is en dat de Republikeinse regering alle faciliteiten heeft ver leend zodat hun bezoek zeer nuttig zal kunnen zijn. In Djogia is een comité van ontvangst gevormd on der voorzitterschap van vice-pre mier Sctyadjit. Het college van consuls staat on der leiding van de Amerikaanse consul-generaal Walter Footc. Naar verwacht wordt zullen gemeen schappelijke commumqué's worden uitgegeven door het kantoor van Walter Foote, zodrn met de werk zaamheden een aanvang zal ziin gemaakt. 103 gesneuvelden Het Nederlands aotle-comniu- iliqué meldt, dat sedert het be vel tot staking van de vijande lijkheden de Nederlandse verlie zen hé,dragen: 103 gesneuvel den, 283 gewonden en 6 vermis ten. Volgens een aanvullend commu niqué hebben Nederlandse troepen 47 Chinezen aan de Zuidkust van West-Java bij Pasir Dalang bevrijd. Uit Ti i beur cum bij Tasikmalaya werden drip Chinezen door Republi keinen ontvoerd. In een kampong ten Zuiden van Garoct West-Java) werd een pamflet gevonden, waar in de bevolking wordt medegedeeld, dat dc geheime dienst van de Re publiek reeds een lijst bezit, waar op dc namen van personen voorko men. die zaken doen met de Neder landers. In het pamflet wordt ge waarschuwd. dat krasse maatrege len tegen die personen zuilen wor den genomen. Geen volledig gezag Het Republikeinse persbureau Antara haalt een verklaring aan van de Republikeinse regering, waarin deze categorisch tegen spreekt, dat dc Nederlanders volle dig hét gezag uitoefenen in de de- facto-Rcpubhkeinse gebieden, die zij hebben bezet. De verklaring zegt. dat aankondigingen dienaangaande „bewust een verkeerde mdruk ge ven van de draagwiidte cn het ka rakter van dc Nederlandse penetra- tics op Java, Sumatra en Madocra". Tot op heden zijn dc Nederlandse troepen er slechts in geslaagd en kele stedén en verbindingswegen en enkele geïsoleerde plaatsen te be zetten. Indien cr sprake is van ci viel of militair gezag dan geldt dit slechts van deze gebieden. De ge bieden, welke hier buiten vallen zijn op geen enkele wijze onder Neder lands gezag doch in feite slechts volledig onder contróle van plaat selijke Republikeinse bestuursorga nen, die door de bevolking als wet tig worden erkend. vacht in Ben van een vestiging Guinea le hoog spanden op Minister Neher gaf bij rijn terugkomst in Nederland als zijn indruk tc kennen, dat men in regermgs- cn ambtelijke kringen in Batavia niet naar dc voor-oorlogse toestand terug verlangt. Vólgens dc minister waren lieden, die in Batavia nog blijk gaven van de „koloniale geest" hoge uitzonderingen. In het uiter aard nog gevoelige tekort aan voldoende technisch geschoold personeel hoopt de minister door het bevorderen van uitzending van nieuwe krachten zoveel mogelijk tc voorzien. Door de vervroegde terugkeer heeft de minister geen gelegenheid gehad de Nederlandse troepen in de demarcatie-gebieden te bezoeken. Zijn bezoek heeft zich thans tot Ba tavia beperkt. Ook over de verschillende bevol kingsgroepen gaf dc minister ziin indrukken weer. De Nederlanders: wat weifelmoedig ..omdat ze niet allen weten, op welke wijze het einddoel bereikt kan worden". De Inao-Europcsc gemeenschap zoekt naar een eigen plaats in dc Indische maatschappij en voelt zich thans nog ietwat verlaten. De Indo nesische bevolking zelf verlangt uiteraard naar een spoedige oplos sing van dc regeling voor zelfbe stuur. „waarbij in verschillende groe pen de overtuiging leeft, dat met sommige nersonon van de regering Djogjakarta liet verkrijgen van een bevredigende oplossing niet mogelijk is". En ten slotte dc Chine zen. Zij erkennen algemeen het recht der Indonesiërs op zelfbestuur, maar wensen boven alles oen veilige cn geordende maatschappij, waarbin nen zi) ongestoord hun economische leven kunnen voortzetten. Dc Indo's Wat in het bijzonder dc „eigen plaats" der Indo-Europeanen in de Indische gemeenschap aangaat, hoe wel velen ouder hen Nederlander wensen te blijven, gaat in het bij zonder onder de minder ontwik kelde z.gn. „kleine Indo's" de ge dachte uit naar een eigen gemeen schap. te slichten op Nieuw Guinea. Minister Neher had de indruk, dat deze groep afzijdig staat tegenover de nieuwe maatschappelijke struc tuur in Indonesië, omdat zij bang is daarin geen gewaarborgd bestaan 1e kunnen vinden. Om diezelfde reden gelóófde de minister, dat zij hun Slechts door in de toekomst deze Indo-Europeanen in dc federatie In donesië die posities le laten bekle den. waartoe zi] op grond van hun kennis, karakter en geschiktheid aanspraak maken, kunnen de re gelingen der deelstaten deze vrec3 tlachten weg tc nemen. Als 7.1 jn algemene verwachting voor dc toekomst van Indonesië sprak minister Neher tenslotte zijn vertrouwen uit in de terugkeer van rechten en veiligheid, waarna het economische leven dank zij ook do giote mogclnkheden, die dc natuur dit rijke land heeft geschonken, ge leidelijk weer op gang zal komen. Met de woorden: ..Ik zie dc toekomst van Indonesië beslist niet somber in", besloot hij het gesprek. De conferentie tc Canberra over Japan is geëindigd. De afgevaardig den zijn van mening, dat zij een groot sucres is geweest. Men is tot dr slotsom gekomen, dat Japan onmiddellijk na de vredesre geling zelfbestuur moet krijgen. De afgevaardigden waren algemeen van oordeel, dat in Japan een be stuur s-com miss te moet worden ge vormd ler optoiging van het opper bevel dor geallieerde strijdkrachten in hot gebied van de Stille Oceaan. Deze commissie zou slechts dienen in j tc grijpen, wanneer de Japnnnezrn i dc neig mg zouden vertonen zich niet n,m hel vrede«= verdrag tc houden. Op hcptialdc gebieden zou controle moe ten woidcn tiitgooeiorrd, znnls op de invoer van benzine. Dc landen van het gemenebest hebben nog geen standpunt ingenomen wat betreft de samenstelling van dc bestuurscom missie. Zy willen eerst de mening van de U S.A. horen. Men is voorts van oordeel, dat van Japan weinig schadevergoeding kan woidcn geost rti dat alle leden der U.N.O.. die rechtstreeks tot de over winning in het gebied van dc Stille Oceaan hebben bijgedragen, als ook Pakistan, moeten zijn vertegenwoor digd op dc vredesconferentie, die zonder verwijl moet worden bijeen geroepen Men is het cr over eens, cat Japan al het geroofde moet vergoe den of aan de eigenaren teruggeven. .S'unni/ijjh/fl Park, he. landhuis, dat de h'ngelsc koning zijn dochter en Pihlips Mnunibaltcn ler gelegenheid van hun a.s. huwelijk ten geschenke ga/, is door een brand gedeg/feiijk verivoesf^PolUie en brandweer zoe ken naarstig naar de oorzaak. Hier krijgt men een indruk van de ravage (Van een eigen verslaggever) Walcheren zal herrijzen! Het eiland, dat de tol betaald heeft voor onze bevrijding, moet zo snel mogelijk weer in oude luister hersteld. Daaraan zal het gehele Nederlandse volk meewerken! Schone beloften van twee jaar geleden. Wat is ervan terecht gekomen? Heeft de Walcherse boer ivccr een bestaansmogelijkheid? Worden cr huizen en scharen voor hem gebouwd? Is zjjn land weer voor de landbouw geschikt? Krijgt hij zyn vee, zlin machines terug? Wordt hij schadeloos gesteld voor de stroppen, die hü heeft geleden? Er zyn commissies, cris een bouwplan, er is een schade regeling. Maar inmiddels wonen, Walcherse boeren nog in een bunker, is hun land nog met zand bedekt, staan hun machines door en door verroest in de wrakke schuren, bedorven door het zoute water.... T i jwaarde van 1940: nu is het bouwen mnTmflTlP WJIQ ppd minstens vier maal zo duur. Hoe J.liuiiu.atxc ndö CCR 2uJlen wij ooit aan een eigen be- lil drijf komen? Als alles bij de boer zo ging Wrange vragen, die met talloze an- als in Den Haag, kwam er nooi'. een dore zouden kunnen wordón aaoge- korrel uit de grond, zei ons een een- vuld. Zeker, er wordt geholpen, van voudigc boer. Hij begrijpt niet. waar- velerlei zijden zelfs. Het is een ver- om het jaren moet duren, eer hij zijn kwikking de 200 buitenlandse stu- scha de vergoeding in handen krijgt, dentcn aan het werk te zien. die Hij begrijpt niet, waarom dit in ge- hun vacantie er aan gaven om de blokkccrd geld wordt uitbetaald en "Walcherse boer weerNjp de been te waarom deze armoede, toch een ge- helpen. Er worden credieten ver volg van de oorlog, drukken moet strekt, voorschotten uitgekeerd, alleen op deze streek. 'noodwoningen gebouwd. Maar het Zou het dan geen misdaad zijn, zo vraagt een ander, als wij failliet gingen? Was het dan geen nationaal belang, dat Walcheren aan de zee werd prijsgegeven? Met de wederopbouw gaat het traag.De Friese boeren zouden coulanter kun nen zijn in het leveren van vee. De schaderegeling is gebaseerd op de „Als hef zo doorgaat, dan gaan we er onder" bouw, schade-enquête, landbouwber- stel zoveel hoofdbrekens kosten. Ook kunnen deze ambtenaren het niet helpen, dat de natuur zo weinig meewerkt om de Walcherse boer Er worden credieten ver- weer een bestaan te verschaffen. Maar zou juist dit niet een aanspo ring kunnen zijn om wat voort te makén? Snelle hulp is hier dubbele hulp! („We zullen blij zijn, als ons eiland 2% opbrengt van wat hel vroeger opleverde", liet onze verslaggever een boer op Walcheren zeggen. U gelieve inplaals van 2% te lezen 25%) gaat tc traag; de hulp komt te laat. Als het zo doorgaat, zei ons weer een ancer. gaan wc er onder. Dit zou toch allerminst een lands belang zijn? Natuurlijk hebben deze vragenstel lers een onjuist begrip voor alle fac toren, die hier in hét spel zijn en die de ambtenaren van wéderop- ("Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de eerste conferentie van dr. Van Mook met de volledige raad van ministers, Donderdag jilaats vinden. Hoewel dr. Van Mook bij zyn aankomst op Schiphol heelt ver klaard dat het in zyn bedoeling ligt om reeds Zaterdag- met hetzelfde vliegtuig naar Batavia terug le ke en, acht men het in Den Hang zeer wel mogelijk dat het verloop van cle besprekingen aJclaar zijn vertrok zal vertragen. Al zal het eerste overleg tussen dr. Van Mook en dc vergadering van ministers eerst Donderdag tot stand komen, de besprekingen lus sen dc lt.-G.G, en minister-president Beol zijn gisteravond reeds begon nen. Met minister van Boctzclacr hecit dr. Van Mook veelvuldig ge legenheid tot overleg, omdat hij ten huize van dc minister van buiten landse zaken logeert. Behalve dr. Van Mook zal ook dr. Van Roy en Donderdag dc vergade ring van de ministerraad bijwonen. Aangenomen wordt dat na de be ëindiging van dit «verleg de rege ring eindelijk de verklaring mui de Tweede Kamer zal geven, welke zij Nieuw-Am sterdam cn .Veendam naar West-Indic Zowel het stoomschip Nieuw Am sterdam, dat op het ogenblik in het King George V-dok te Southampton ligt en naar verwacht wordt medio September gereed zal zijn, als het stoomschip Vccndag van de Holland Amerika Lijn zullen ten gerieve van Amerikanen, die wat dollars kunnen laten rollen in December uit de vaart van Rotterdam op New York worden genomen om een plezierreis te maken naar de West-Indische wa teren. De „Nieuw Amsterdam" vcrtixVt 5 December van New York naar St. Thomas, Curasao, La Guayra, Puer to Cabelloe Havanna cn keert van- dar nar New York terug, waar zij 17 December wordt verwacht. De Veendam vertrek 16 December van New York voor een reis naar Cura cao, La Guayra on St. Thomas. Daar de Holiand-Amerika Lijn tot nu toe de enige rederis, die der gelijke plezierreizen organiseert, is de belangstelling er voor zeer groot en bestaat de mogelijkheid, dat het niet bij deze twee reizen zal blijven. namnnkclijk reeds vurige weck Dinsdag had willen afleggen. Aangezien dc Tweede Kamer toch reeds voor de gewone verga dering tegen de volgende week Woensdag is bijeengeroepen, wordt hïcimode rekening gehouden. Ver der vernemen wij nog dat het waar- srhrjnlyk is dat minister Neher met dr. Van Mook naar Batavia zal te rugkeren. Het is ook mogelijk dat diens terugkeer eventueel later zal plaats vinden. In tegenstelling met de reizen van dit voorjaar hebben do vj)Ê gi'ule sleepboten \an L. Smit en Cu. Internationale Sleepdienst, dio thans met vier I in bagger molens naar Indonesië onderweg zyn, op het lastigste deel uin bun reis, do Atlantische Oceaan, gunstig weer gehad, uaardoor het de gezagvoer ders mogelijk «as het programma tot dusver stipt op tjjd af te wer ken. Dc sleepboten Hudson cn Pool- zec, mot dc „Kalmoa" op sleeptouw, waren het eerst vertrokken cn zijn nu ook het eerst in het Suczkana'al aangekomen. Het transport arri veerde Maandag behouden m de ha ven van Port Said. De sleepboten Tyne en Thames, respectievelijk met de Singkep en de Mendanati achter zich, passeerden Vrijdag 29 Augustus Gibraltar cn zijn thans een flink eind in de Middellandse Zee gevorderd. Dc sleepboot Zwar te Zee, met dc tinmolen Maras, heeft door haar groter machinevcr- mogen haar beide collega's Tync en Thames ingehaald cn is een dag eerder, nl. op 28 Augustus, Gibral tar voorbij gevaren. Ook de Amerikanen Van de acht tinmolcns, die cle B illiton- maatschappij onmiddellijk na de afloop van de oorlog bestel de, zijn er twee in Amerika bij de Tampa Shipbuilding Company te Tampa (Florida) gebouwd. Zc kre gen dc namen Stuyvesant cn Roo sevelt. De Amerikaanse sleepboot Watchhill heeft do Stuyvesant naar Ban ka gebracht cn arriveerde al daar m Juni. De sleepboot Moose Peak is in Augustus met d<2 Roose velt op sleeptouw op Banlta aange komen. Deze sleepreizen waren een. novum voor de Amerikaanse scheepvaart. De reis van de Moose Peak, die evenals haar zusterschip Watchhill een machine vermogen heeft van 2250 pk., duurde 84 dagen. Het 13000 myi lange traject liep van Tampa, door de Golf van Mexico, de Cavaibische Zee. door het Pana- maks naai, de Stille Zuidzee, de Celobcszec, de straat van Makassar en de Javazee naar Banka. Ir

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1