HET ROTTERDAMSCH PARCOL Verjongingskuur van het U.L.O.- onderwijs te Rotterdam Vijf September 1944: Dolle Dinsdag Opnieuw moordpartijen in de Pendsjaab Betere lichamelijke en geestelijke vorming Met imperialisme heeft dit niets uit te staan Ketelbinkie in boekvorm Vandaag critieke dag voor Ramadier's regering Vrij, onverveerd Tegen intellectuele overlading PAROLOSCOOP Koningin ontving dr. Weerbericht «S:"T$1is9 Ru<,£fdam;M 7,8 Toneelafscheid Het tweede deeltje verschenen Boomgaard-inspectie per hélicoptère Van Mook Wegen en velden bezaaid met duizenden lijken. Gandhi geeft het vasten op In 14 dagen vier ons vlees Nieuwe bonnen voor fietsbanden Vakbonden organiseren proteststaking tegen rantsoenverlaging MOTIE AANVAARD Paus candidaat voor nobel-vredesprijs Tegenstelling in de SFIO Motie van bezorgde gymnasiumleraren Red. en Adm. Long# Herven 1M, Schiedam teL 693PQ AbonnementBpriji per week 31 cent, per kwartücd losie oummsra 0.09 DE Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 398644 Bankien Amsterdamsche Sank te Rotterdam PL Directeur. B. de Vries PL Hoofdredacteur. Th. Ramaker Vrijdag 5 September 1947 Zevende jaargang, No. 206 O VÉR dè noodzakelijke vernieuwing van ons onderwijs is reeds veel ge sproken en geschreven. De tijd is overrijp voor een grondige herzie ning van onze verouderde onderwijswet, die veel te weinig rekening houdt mél de lichamelijke en geestelijke vorming van.de jeugd. Verheugend is het evenwel, dat dit inzicht thans ook door offieiëie on- denvijsinstanties wordt gedeeld. En al kan men een algehele vernieuwing van ons onderwijs maar niet een twee drie doorvoèren, dan is in elk geval de tendens reeds aanwezig om de starheid van de bestaande onderwijswet te breken. Rotterdam, dat reeds zovele malen op verschillend terrein durf en initia tief heeft getoond, .bljijkt andermaal in staat cn bereid, baanbrekend werk i te verrichten. "Wij hebben het geconstateerd by de opening in onze stad van het eerste gemeentelijke avondlyceum in Nederland en thans opnieuw na kennisneming~van de werkzaamheden en resultaten van de „gemeente lijke U.L.O. "commissie voor buitenschoolse ontwikkeling cn ontspanning". VoOr een betere lichamelijke ont wikkeling én - vooraT als tegenwicht voor het 'lange zitten in de school banken en thuis bij het thuiswerk, werden de leerlingen van de open bare U.L.O. scholen in de gelegenheid gèsteld zich' aan vele takken van schoolsport te wijden waarbij de vol ledige "medewerking werd ondervon den van leerkrachten en besturen van sportclubs, tennisparken en zwembaden. Niet minder dan 50 voetbal-eütal- len, 12= korfbal-twaalftallen wérden samengesteld, terwijl er 700 deeine mers aan de tennis- en 1200'aan de zwemcursussen waren. Ook de athle- tièk trok de belangstelling van vele jongens en meisjes. Het komende jaar zullen oók roeien en- zeilen aan dé zomersporten worden toégevoegd, die dan tevens van de wintersporten zullen worden gescheiden. Geestelijke vorming Evén - belangrijk als de lichame lijke opvoeding is de geestelijke vor ming van de jeugd. Hieraan besteedt het huidige onderwijs eveneens véél te weinig aandacht. In nauwe samenwerking met dé gemeentelijke kunstcommissie voor de jeugd heeft nu dé U.L.O.-com missie getracht dc leerlingen in pas sief cn actief opzicht nader tot de kunst te brengen. Passief in de zin van bezoeken aan de stedelijke mu sea (vooral Boymans), waaraan le zingen met lichtbeelden werden ver bonden: verder door het bijwonen van goede concerten, 'film- e,n to neelvoorstellingen (zoals ',,dé' Gebor duurde BaTV in Dijkzichl). Het plan is om jonge, debuteren de kunstenaars tc laten optreden voor een gehoor van leerlingen, die op school blijk gegeven hebben van bijzonder gevoelig voor muziek, te zijn. Deze concerten zullen worden gegeven in de aula van museum Boy mans en waarschijnlijk door de ra dio worden uitgezonden. Actieve betekenis zal in de naaste toekomst krijgen de beoefening van declamatie, koorzang, toneel en ope rette (in eenvoudigste vorm). Op dit gebied heeft de heer De Glopper, directeur van de H.B.S. aan de Berg- singel, reeds het initiatief genomen. Eri met veel succes! Contact met het leven Bezoeken aan bedrijven in dé stad kunnen een nuttige schakel vormen „Wij zijn er van overtuigd, dat de lichamelijke ontwikkeling van dè schooljeugd té kort schiet; dat liet onderwijsprogramma een Tntellectui elè overlading vertoont en dat school en levèn veel te weinig contact met elkaar hebben". Zo ongeveer sprak de héér ,G. van Doorn, gemeentelijk inspecteur bij het lager onderwijs tijdens een bijeenkomst van boven genoemde commissie op het Raad huis, Hard heeft de commissie sinds haar installatie op 12 Maart van dit jaar dóór de toènmalige wethouder van ónderwijs. mr. E. van Walsum, reeds gewerkt, om de intellectuèle eênzij- aigheïd en bekrompenheid van het huidige onderwijs te bestrijden. Dé invoering op 1 Maart van eén derde vrije middag voor dè plaatselijke U.L.O.-scholen bood haar daartoe tal van mogelijkhedén. Politieke aap YS7TE zijn kluis vol staven baar v goud heeft en in géén enkele winkel iets te koop,-hij bézit slechts \vaarcleloos gewicht. De Verenigde Staten, die in de oorlog goede za ken hebben gedaan, zien zich gé- plaatst voor vhet-' feit; dat - vrijwel overal el dé ra ter wereld eén schaars te .en een productie-onmacht heerst die op haar beurt eén rechtstreekse bedreiging vormen voor de dollar, want die moetóók kunnen rollen om zijn waarde te kunnen houden. Van de tot dusver door Amerika uitgegeven leningen (zie Engeland, zie Frankrijk) is het effect niet groter geweest dan dat van de druppel op het gloeiende smidsaam- bèeld. Iéts effectievers was nodig. Toen kwam - het plan-Marshall. Men kent de:. korte inhoud van het voorafgaande: het plan bleek alteen in Europa-bewestcn-het-Qos- ten weerklank te vinden: Rusland en zijn Balkan-aanhang, lieten het tè Parijs afweten en deden niet hieè. „Parijs" is inmiddels tot overeen stemming gekomen over dè grote lijnen van het rapport voor Wash ington. En daar vertelt Lovett, dé man die buitenlandse zaken waar neemt zolan"- Marshall op de pari- Amerikaanse conferentie in Bra zilië vertoeft, dat zelfs het huidige tempo te langzaam is en dat Euro pa niét kan wachten tot. in Januari het Congres- zijn fiat- aan het plan gééft, (hetgeen overigens nog du bieus is). Intussen verschijnt er in de Ame rikaanse Journal, of Commerce een merkwaardig openhartig artikel. „Het plan„-MarshaIL zo heet het daar, is niet alleen maar ontwor pen om de réddende hand toe te steken aan een door de oorlog ver scheurd Europa: het zal slechts voor Congres en. publiek (in Ame rika) aanvaardbaar zijn als het wil meewerken aan het opwerpen van een barricade tegen het communis me. Dat is hét a-b-c van het plan Marshall". En verder: „Het plan- Marshall moet zich. uitsti'ekken tot Engeland als actief partner in het Westelijk front (sic!) tegen hè! communisme". De politieke aap is uit dè philan- - thropische momv gekropen. Van tal van zijden werd reeds ge waarschuwd tegen de opzet van „Amerika, dat met lede ogen de groeiende tendenz naar ordening in de west-Europese economie aanzag en een dollar-bombardement ontke tende om tot elke prijs het vrije spel der maatschappelijke krachten te rehabiliteren". .Ontegenzeglijk is óók waar, hetgeen van andere - zijdê betoogd werd, dat Europa, 'berooid als -het w, eenvoudig dé kans te grijpen ■"éeft, zonder het stellen van voor waarden. „.Pbs .ljjkt het" voorzichtiger. dat West-Europa, van welks onderda an velen in de jongste geschiede nis reeds een keer eerder voor de Reus hebben gestaan tussen: over- gave-en-een-goed-leven of; dè weg Vgn bloed, zweet en tranen te vol- sen. maar niet te wijken, zich nog eens grondig bezint voor het tot gaat°^WaardGl^kG acceptatie ovèr- - blinken dè staven baar goud hog zo hel... AD INT. tussen school en maatschappij. De U.L.O.-commissie vond dr. Lichte- nauer," secretaris van de Kamer van Koophandel bereid, hierhoor de me dewerking van het bedrijfsleven, in te roepen, die ook ruimschoots werd verkregen; Het ziqh juist Ieren uitdrukken in woord en' schrift wofdt op dc scho len te veel verwaarloosd. Daarom zal de U.L.O.-commissie ijveren voor de'oprichting van debatingclubs on der de schooljeugd, die eveneens zul len dienen lot oordeelvorming over politieke cn maatschappelijke vraag stukken. Het plan is tevens om in de naaste toekomst deskundigen op weten schappelijk en maatschappelijk ge bied voordrachten voor de jeugd tc laten houden. Commissie vindt navolging De resultaten die de UX.O.-eom- missie met haar werk in het afgelo pen half jaar heeft behaald zijn van die aard, dat ook het middelbaar onderwijs te Rotterdam een commis sie met gelijke strekking heeft ge vormd. De recreatie van de lagere school jéugd wordt geregeld door een apar te commissie waarover de héér Van JDrièl, ambtenaar voor de Jeugdvor- ming, binnenkort nadere mededelin gen zal doen. In Crooswijk is reeds een begin van uitvoering gegeven aan de des betreffende plannen. Daar» werken scholen van allerlei richting samen om de jeugd buiten schoolverband, de zgn. ongrijpbare jeugd, nuttige en aangename ontspanning en ont wikkeling te verschaffen. Zo toont Rotterdam te zijn een stad van wederopbouw, niet alleen in materiële maar niet minder in ideële betekenis! Van Mook spreekt tot Amerika, Voor een Amerikaanse radio-zender, de N BC, heeft ér Van Mook gisteravond via de Wereldomroep een toespraak ge houden, waarin hij de opvatting weerlegde als zou het conflict in Indonesië iets met imperialisme of het oude koloniale systeem hebben uit te staan. De Republiek belichaamt twee zeer ver schillende dingen: het nationalistische ideaal van de Indonesiërs en de twijfelachtige erfenis der Japanse bezetting. Van de Republikeinse regering kon niet verwacht worden, dat zij op aannemelijke wijze georganiseerd !was; De Nederlandse regering heeft daarom voortdurend getracht deze idealistische krachten te versterken en bijstand te verlenen bij het elimineren van de ontbindende Japanse infectie. RUI 1 LRDAM BOL11-7 De nieuwc Wijnh;t\ 'en in wordiiig, dc Xoordzijde dc tabakspakhuizen vnn dc f.i. Koch cn Co. WEINIG BEWOLKING 'v tv eersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. Helderts, vrij koele nacht." Morgen over dag droog, zonnig en warm weer met slechts enkele over drijvende -wolkenvel den. 'Zwakke e wind. Waarnemingen te V Rotterdam heden morgen 8.4o uur u.,„. Luchtdruk .762.7; 23 4 &5i temp' 171: max- teraP- n rc 0 Etstef-middag); min. temp. 6 5iuui hedenmorgen?. Onbewolkt n.?,. ff Zon.°P 5 58 uur. onder 19.18 Uur Maan onder-12.3f, uur, op 21.21 uur. Dè tónéelcombinatiè Amsterdam Rotterdam. (Start) is overgegaan in één Rotterdams en Amsterdams tonèèl. In de foyer van de 'Stads- in de afgelopen nacht na afloop van dè voorstelling le Amster dammers hartelijk' afscheid geno men van de Rotterdammers. Bij dit gezellig samenzijn heeft -wethouder mr. A. de Roos nog eenmaal een korte terugblik geworpen op het geen in de afgelopen jaren door ge zamenlijke arbeid tot stand is ge bracht Hijwees er op dat dé be ëindiging van de moeilijkheden, die het samengaan van dé twee steden had opgeleverd, zeker zal bijdra gen tot een nieuwe bloei van het to neel, zowel hier in .Amsterdam als in de Maasstad. Dr. Drost van de Rotterdamse Kunststichting uitte zijn voldoening en dank voor hetgèen de Start ge daan had. Albert van Dalsum richtte zich in het bijzonder tot zijn collega's die nu in eén eigen groep verder gaan werken. DRIE jaar is het vandaag gele den, -dat de fluistercampagne waartoe de aan vrijheid en oprecht heid gewénde Nederlanders hun Toevlucht hadden moéten nemen, eén omvang aannam als nooit tevo ren. Het meest hoopgevende bericht dat later uit een'reeks misver standen bleek ontstaan te zjjn r bereikte uitde' schuilhoeken voor onze radiotoestellen,- de duizenden naar bevrijding hakenden in ons land: De geallieerde troepen hadden Breda bereikt. In de ochtend van de 5de September werd dit verblij dend feit van grensoverschrijding door de bondgenoten nog aanzien lijk uitgebreid met veelbelovend en moedgevend nieuws. In Rotterdam zou reeds in een deel van de stad het rood-wit ch blauw zichtbaar zijn. De geallieerde legers zouden réeds den - Haag en Haarlem be reikt hebben. Controle op „geruch ten" was uiterst moeilijk. In de Maasstad werd de verzetsbeweging opgeroepen. Onze vrijwording zou langer du ren dan wij op die dag, die om het geen zich ais reactie in het andere- kamp afspeeldq, de naam van Dolle Dinsdag-gekregen he* ft; hadden verwacht. De Dolle DL.sdag heeft intussen een kijkje gegund op de interne verhoudingen en dc strijd lust 1 ot het behalen van dé over winning, van onze tegenstanders. Zij haastten zich om in de richting té. trekken van de streken waar zij zich toen nog veilig waanden. De verwarring, en de bedachtzaam heid op eigen redding was zo groot, dat hun Leider enige dagen na Dolle Dinsdag voor de radio het noodzakelijk vond het „ongeschokt geloof inde N.S.B." ie prediken. Hij haastte zich tevens een verkla- Prijzen Staatsloterij 501e staatsloterij, 5e klasse, 16e lijst. Prijs van f 1000 met premie van f 30.000 op nr, 3297. Prijzen van f 1000.— 1665, 8212, 20906. f 400.— - 2579, 5959, 7213. 8305, 11837, 19048, 19717. f 200.— 1472. 4514, 8234, 13627, 18100, f 100.— 2376, 3061, 4641, 6504, 8721, 9931, 9635, 10120, 10788, 10847, 14717, 14884, 14972, 15321, 17424, 17635, 19771, 20811, 21920. HALLO, allemaal. Na de fjjne vacantie- maand, die jullie hebben gehad, volgt hier nog .een heel prettige verrassing. In dertijd heb ik jullie beloofd, dat het avon tuur van myn eerste zeereis als jongmaatje op het schip de „Nooitvergeten" ook in een boekje zou verschijnen. Jullie weten: Ketel binkie houdt altijd woord. Het tweede deel tje van „Ketelbinkie vertelt uit zyn jeugd" is nu verschenen. Hierin staan mijn beleve nissen beschreven aan het hof van die ver waande Sultan in Afrika. En behalve het Afrikaans avontuur - vinden jullie in dit boekje ook nog een van mijn sportieve da den; het verhaal uit de dagen, waarin ik 'mét saamgeknepen kaken en wapperende haten'langs de wegen suisde op rnyn fiets en zelfs meedeed in een echte wielerwed-1 strijd, die voor de toeschouwers zo'n vér- rassend" slot kreeg. Als ik Tiet boekj.e in z'n kleurige omslag zo voor me zie liggen, dan moet ik zeggen: de meneer van de drukkerij heeft weer. erg zijn best gedaan; De plaatjes en de tekst zyn op stevig mooi wit papier gedrukt. Het boekje kost 0.70. Helaas is er nog niet .voldoende papier om volop boekjes uit te geven,, het aantal dat nu gedrukt is, is dan oók beperkt. Ook nu weèr geldt'dus de eerlijke règèl: Wie het eerst komt, hét eèrst maalt. Zorg dus dat je dirèct, als je dit gelezen hébt een exemplaar bij de bèzorger van hét Rótterdamsch. Parool bestelt. Wees er als de kippen by! Ik wèiis Je veel plezier met dit tweede deèl! KETELBINKIE. ring, af te leggen over het onver wijld vertrek*van zijn volksgenoten naar Westerbork en overige delen van het oosten van Nederland. Hij sprak niet van de consternatie en het gedrang, die men op de stations en bij de voor deze evacuatie ge annexeerde autobussen had kunnen waarnemen, Dc injhet archief van het Rifksburcatf"vooi—Oorlogsdocu mentatie bewaarde bedankjes op bladen als Storm, Volk en Vader land, de Zwarte Soldaat bewijzen voldoende hoezeer de angst zich van de Duitsland-aanhangers had meester gemaakt. Hun zwakte on danks alle ontkenning was duidelijk aan de dag de Dolle Dinsdag •gekomen. Zij kon ons tegen alle verscherpte maatregelen in, slechts sterken en nog moer activeren in het verzet. De onlangs in ons land aangeko men hélicoptère heeft in Numans- dorp belangwekkende proeven uit gevoerd. Onder leiding van ir. Vap der Plassche, directeur van de tuin bouw en dr. Maan, bijgestaan door de 'rijkstuinbouweonsulent ir. Kers, wildé men nagaan of het van de hélicoptère uit mogelijk was. de fruitstand in ons land op snelle en gemakkelijke wijze te bepalen. Het vliegtuig'cirkelde boven het bedrijf van de heer Jac. Vos aan de Volgcrlandscwcg. Het daalde tot geringe;"hoogte en stond - toen. stil in, de lucht om ir. Van der Plassche cn dc andere heren in de gelegen heid te stellen hun waarnemingen te verrichten. Do piloot voerde daarna een schitterende landing uit. waarna de bezoekers een rondgang door het fruitbedrijf maakten ten einde hun waarnemingen van de lucht uit te verifiëren. De hélicoptère kan in de toekomst voor de land- en tuinbouw van gro te betekenis worden. Als oorzaak van het mislukken van de Nederlandse politiek in In donesië ziet dr. Van Mook de om standigheid dat tegenwerkende krachten sterk genoeg bicken om een kunstmatige vijandschap tussen Nederlanders en Indonesiërs in stand te houden. Na dc capitulatie gaven de Japanners de 7'üpens aan dikwijls onverantwoordelijke en soms misdadige elementen, die slechts voor een doel in het Repu blikeinse leger werden onderge bracht. Voor deze gewapende groe pen, die loefden van vordering en roof, betekende een herstel van de orde het einde van hun inkomen cm positie. En ook de profiteurs die aan de enorme smokkelhandel ver dienden hielden Het ontstaan, van normaler toestanden tegen. Zij die werkelijk het heil van het Indonesische volk wilden bevorderen zaten in het ge- isoleerde binnenland: in de stad Djokjakarta, waar het nieuws van buiten, niet doordrong en de mensen in een atmosfeer van onwerkelijkheid en zelfge noegzaamheid leefden Elk re delijk voorstel om het opbouw werk te beginnen werd verwor pen, elke overeenkomst werd geschonden of ontkend. De Republikeinse regering onder drukte de groeiende ontevredenheid der bewoners van het land door middel van terreur of spoorde hen aan tot geweld teneinde hen te doên vergeten, dat zij .gefaald had als organisatie voor het algemeen welzijn,. v-- Kolonisatie behoort tot het verleden; haar weinige overge bleven aanhangers mogen zich soms nog doen horen, maar zy sterven uit. Maar de door de Japanners veroorzaakte ziekte moet eveneens verdwijnen. De Koningin heeft dr H. van Mook in audiëntie ontvangen. Bet onderhoud duurde ongeveer 114 -uur. Opnieuw, zijn er ontstellende berichten over afslachtingen in. een afgelegen gedeelde van de Pakistanse Pendsjaab. Een kleine Hindoe-strijdmacht, die naar het district Sjakirgah was gezonden om 120.000 Sikhs en Hindoes te beschermen had slechts 1500 overlevenden, aangetroffen. De wegen, velden én dorpen lagén bezaaid met duizendén lijken van slachtoffers. Mahatma Gandhi heeft ondertussen zijn vasten beëindigd Hij heeft in precies 73 uur niets gegeten. Gandhi nam zijn besluit om met vasten op tc houden, nadat er eén regeringscommuniqué was uitge vaardigd. dat de toestand in Calcutta „rustig5, was. Zowel uit de Pakistanse als uit de Indische Pendsjaab heeft Pandit Nehroe bevestigde rapporten ont vangen volgens welke de Volitie in v .rscheidene gedeelten gemene zaak heeft 'gemaakt met de oproerlingen. Ook de troepen hadden dat in som mige gevallen gedaan. Grote verwarring Honderden winkels zjjn gesloten, fabrieken liggen stil. Dc taxidienst is uitgevallen en dc regering werkt op goed geluk. Hetzelfde geldt elders in steden aan beide zyden van de grens. Dit zijn dé omstandigheden, die er de reuringen toe hebben gebracht, in een gezamenlijke vergadering van de kabinetten en de_pVovinciaIe gou verneurs met de militaire autoritei ten de hoofden bijeen te steken. Pandit Nehroe en de premier van .Pakistan, Liaquat AH Khan zijn bei den op hun gemeenschappelijke vre- destichtingsreis van vier dagen dooi de Pendsjaab door kleine groepen van hun eigetf volk, welke deel uit maakten van het millioen uitgewe kenen. die,thans tussen do beide de len van dc Pendsjaab worden uitge wisseld om hen van verdelging dooi de meerderheden te redden, ver scheidene malen uitgejouwd. Eerste lading kunstmest naar Batavia Met het stoomschip „Utrecht" van de Rotterdamse Lloyd een der nieuwe in Amerika gebouwde tur- bine-vrachtschcpen-met-passag'icrs accommodatie, dat Woensdag: zijn tweede reis naar Indonesië aan vaardde, wordt de na de bevrij ding eerste partij kunstmeststof fen ad 2000 ton naar Batavia ver voerd. Verder heeft dc „Utrecht" een aanzienlijk kwantum mieren- zuur ten behoeve van de rubbercul- tuur aan boord en een grote partij aardappels voor Malakka, Ook ver voert dit bijzonder mooie schip van 12.500 ton op hel dek nog twee sleepboten, twee tjalken, twee mo torbootjes en .een ponton. De tjal ken, met bestemming Makassar, maken deel uit van een door de Ne derlandse regering aangekochte serie van dergelijke scheepjes, die bedoeld zjjn om tic in de oorlogsja ren verloren gegane prauwen, wel ke de copra' uit. de kusthavens plachten te halen, to vervangen. Ten slotte brengt de „Utrecht" een model van het in aanbouw zijnde grote passagiersschip van dc Rot terdamse Lloyd, de „Willem Ruys", naar Londen om daar te worden geëxposeerd. Een dergelylt model zal eveneens tc zien zyn op dc de zer dagen te houden Utrechtse jaarbeurs. Het internationale onderzoek, zal laten zien, wat ide enig overgeble ven kracht van Djokjakarta is en zal te gel ijker tijd aantonen, dat on ze actie een noodzakelijke zuive- ringsmaatrcgel is, noodzakelijk 'ofn een kwaal tc genezen, die Indonesië tot een van de rotte plekken in de wereld zou hebben gemaakt. De republiek -istot op hedeh slecht begonnen. Maar een groeiend aantal Indonesiërs wenst te bewij zen, dat dit niet veroorzaakt is door enigerlei aangeboren onbekwaam heid van hun ras. Slechts de om standigheid, dat de oorlog en. de Japanse invloed niet volledig ge- ilcwideerd werden door de overwin nende machten, heeft het onmoge lijk gemaakt om zonder hulp van buiten dc werkelijke en' hechtö grondslagen te leggen voor een her- stel. dat de vrije staten van, Indo-1 ncsië de gelegenheid zal schenken hun- plaats in de wereld te vinden. (Van onze Haagse redacteur.}' Besprekingen tussen Nederlands#' en Deense autoriteiten. hebben Don- d er dag geleid'tot dè afsluiting van een aanvullende handelsovereen komst tussen de twee landen, waar bij wordt voorzien in de lavering van tienduizend slachtkoeien door Denemarken aan ons land. waarte gen over staat dat Nederland aan Denemarken vijf duizend ton copra cn een belangrijke hoeveelheid bloembollen levert. De Deense koeien die nog*in d# loop van dit jaar zullen wordenige- leverd, zullen een welkome aanvul ling op onze vleesvoorraad voor de winter en het a.s. voorjaar vormen» Vooral nu door de droogte onze eigen veestapel veel te vroeg moet 'worden gedund. Het aanbod van slachtvee aan de slachthuizen is daar er geen voedsel meer voor het vee is, zo groot dat het in de koelhui zen niet meer kan worden opgesla gen. Reeds heeft men enkele malen meer vlees op de bon beschikbaar moeten stellen, omdat een deel van het vlees niet meer bewaard kón worden. i Wij vernemen voorts dat met in gang van 14 September het vlees rantsoen voor personen boven de 5 jaar definitief wordt verhoogd van. r 300 tot 40Q gram per 14 dagen Tot cn met 81. October a.s. Is opi de bon C< 29 van het 1 nschryvings- beivijs voor vervanging van flets-1 handen B.T. 609 een topr-bultenband verkrijgbaar. Voor het kopen van eén binnenband zjjn gedurende dit tijdvak geldig de bonnen D 40 en I) 41 van het inschr(jving«bewjJS voor vervanging van fietsbanden BJ. 607. resp. 1U. 608. De directie van de Noorse com missie voor de Nobelprijs heeft aar> A.P. verklaard dat paus Pi us de twaalfde candidaat is voor cle No belprijs 1947. Andere candidaten zyn de Tsjechische president. Benesj, Gandhi, dc directeur van de voedsel- cn landbouworganisatie Sir John Boyd Orr en de vroegere directeur vari de Unrra, Herbert Lehmann. Ook is voorgesteld dat mevr. Roosevelt, de echtgenote van Amerikaanse presi de vroegere dènt en de vroegere Russische am: names, waar inuu'i aroeiocrs neooen bassadrice in Zweden, Alexandra I getracht dè préfectuur te bestormen, Kollóntay een prijs zullèn délen. 1 de vórm van onlusten aannemen. (Van onze correspondent) PARIJS. 5 Sept. Vandaag be slist Frankrüks nationale vergade ring over het lot der regering Ra- madier. Men verwacht dat een meerderheid zijn vertrouwen aan het kabinet zal geven. Tegelijkertijd zullen echter een half mïlliocn Ta- rljsc arbeiders blyk geven van hun wantrouwen Jn dé regering door grote protestmanifestaties op het Champs de Mars en dc Mutualité. Daardoor zal het werk hedenmid dag overal om 4 uur worden neer gelegd, Ook de publieke diensten zullen gedprende een. uur staken, métro cn autobussen cn P.T.T. inbegrepen. Deze betogingen die zowel door de uit communisten en socialisten be staande C.G.T. als door het katho lieke vakverbond C.F.T.C. worden georganiseerd, zijn bedoeld, om te protesteren leccrr de tekorten in de voedselvoorziening (het broodrant soen is lot 200 gram per dag terug gebracht). tcccn .de prijsverhoging cn tegen de, weigering van de regering om bepaalde loonsverhogingen toe tc staan die vakverbonden en werk-j gevers-organisaties gezamenlijk wa-' ren overeengekomen. Ook in de pro- vinei? breken op vele plaatsen pro- testd5»kingen uit. die soms zoals in Nantes, waar 15000 arbeiders hebben Bij het ter perse gaan van deze editie bereikte on» het bericht, dat de motie ven vertrouwen In de regcring-Ramadier een meerderheid zou hebben gekre gen. Aldus verluidde officieus ttt de wandelgangen van de Assemblée. Krijgt Ramadier dus in 's lands ver gaderzaal het gevraagde vertrouwen, in het land zelf heerst een onrust barende ontevredenheid, die zowel •door dc communisten als door de partij van Dc Gaullc wordt geëxploi teerd. De communisten argeren hef tig om weer tot de regering te wor den toegelaten cn deze actie laat niet na een sterke weerslag te wek ken in de socialistische partij. De crisis die de granse atmosfeer meer en meer gaat beheersen open baart zich dan ook het eerst in de socialistische partij, waarbinnen zich de tegenstellingen schijnen te heb- bcn tocgesnlitst. Het bestuur van de partij heeft gisteren van Ramadier' geeist dat hij hiet alleen de steen- kolenprijs moet trachten te beheer sen het ount waaraan de vertrou wenskwestie gekoppeld werd maar ook in andere opzichten zich naar de eisen van het congres van Lyoni moét gedragen. Guy Moll et én de zijnen verlangendaarom de on- middéllijke indiening van wetsont- werpen die.vordering van het graan zouden mogelijk makên en andère Het genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia heeft op een algemene vergadering te Amster dam op 29 en 30 Augustus gehou den, een motie aangenomen, waar in met verbittering geconstateerd wordt, dat b\j het voorbereidend, hoger en middelbaar onderwijs een noodtoestand is ontstaan, die steeds erger vormen aanneemt. De motie dringt ér op aan, dat de regering op zeer korte termijn afdoende maatregelen treft in het belang van dit onderwijs, in de eerste, plaats een verbetering doorvoert van de salarlsrcgeling, opdat het leraara- ambt wederom enige aantrekkelijk heid verkrijgt en de nood in talj rijke leraarsgezinnen wordt opge heven. De motie is ter kennis gebracht van de ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Binnènlandse Zaken .en van Finan ciën, voorts van de voorzitter van de salariscommissie en de leden van Eerste cn Tweede Kamer, ingrijpende maatregelen in. overeen stemming, met de in Lyon aangeno men resolutie. Ramadier heeft geweigerd aan. deze eis van het bestuur van zfln partij tc voldoen, omdat hij daar mee zijn regeringscoalitie tot ont binding zou brengen. Het bestuur van de S.F.Ï.O,, welks meerderheid dit juist beoogt, heeft toen hét af treden van de socialistische minis ters geëist, maar ook dit heer Ra madier geweigerd, daarbjj gesteund door een kleine meerderheid vgn de- sociale kamerfractie en door pre sident Vincent Auriol, die minlster- ontslagaanbledingén alléén wil In willigen als de stem in de nationale vergadering Saartoe aanleiding geeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1