HET ROTTERDAMSCH PARGDL Eén ding gemeen: De heilige wil naar Palestina te gaan w Éi Exodus-passagiers terug in Duitsland Een UNO van vrouwen bijeen in Nederlands hoofdstad Plan-Marshall moet drastisch 1 versneld worden Australië in commissie Vrij. onverveerd Kampleven weer begonnen PAROLOSCOOP Brand in liftkoker op Sociale Zaken Weerbericht uur.- Vierhonderd patiënten door slechte worst Jan Moedivil bomt naar Nederland Plattelandsvrouwen van de gehele wereld bespreken hun taak Min, M^nsholt uit zijn bewondering Kaasrantsoen wordt bedreigd Boter aangewezen op margarinebon. Prinses Marijke zal in Utrecht gedoopt worden Van Mook sprak met Marshall en Lovett c Engelse mijnstaking duurt voort Ruhr-conferentie in Berlijn begonnen Radio-oorlog in liet Verre Oosten Frankrijk staakt uit protest... Opnieuw moordpartijen in New-Delhi „De Geluksvogel" ij i R*tL en Ada. Lange Haren 141, Sehledam teL 69300 Abonnementiprii» per week Si lent, per kwartaal 4^-» losse aummeri f 0,09 Dinsdag 9 Septembér 1947 DE SCKIEMMMER Uitgave Stichting „Het. Parool" Postgiro 398644 Bankier» A.m3terdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur. B. de Vries PL Hoofdredacteur. Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 209. i j* (Van eèn speciale verslaggever) ,,Htcr word je niet zeeziek, Channele/' een klein meisje, .Mis schien acht jaar oud met lange blonde vlechten, zegt deze wóór den tót Haar zusje, niet ouder dan vijf en Channcle pakt gehoor zaam de bekér én eet Haar eerste maaltijd sinds weken op vasté bódém.Rond Channde en haar zusje is het echte kampleven begonnen. Dat kampleven dat de meeste van déze emigranten zo hardverseheurend goed hebben leren xennen. Dit zijn de „bedden"' voor men sen die nu al zestig dagen lang bun wereld begrensd zagen dóór cIp vjér stalen schotten van een nauwe scheepsruim té. Weer „thuis" Zrf zijn mak en gedwee uit de treinen gakomen cn uitgeladen Op een platform dat er uit zag alsof bet wéér oorlog was: prik keldraad, heel veel soldaten met stenguns en knuppels,'stalen hel men en ambulances. Tegen de uitdrukkelijke belofte In zijn de registratieambtenaren, het keukenpersoneel en de medi sche staf allen Duitsers. In het kamp is voor de meesten weinig nieuw* tg zien: prikkel draad. wachttorens, schijnwer pers. soldaten met wapenen en een luidspreker die orders en in lichtingen geeft. ..Blijf niet op de straat staan, laat U onderzoeken en registre ren. Ga rnstig naar je aangewe zen huis". Een beetje overdreven benaming voor de hutten. Dc stroom mensen die het k.amp bin nenkwamen. 'passeerden eerst de dokter, die hen niet onderzocht en kwamen terecht hij een regi stratie -waar zij kaarten -kregen voor oten en woning, evenals ge legenheid om heet water te krij gen vnor de babies. Kort na aankomst kwam ei sen soort eten wij zouden er géén zin in gehad hebben maar w'j zouden ook geen zin hébbèrr in de hutten te slapen waar slecht-gevulde strozakken óp bran car donders tellen liggen. 1 Oost en West OOST is Oost én West is West en dagelijks ontmoeten de twee elkaar. Griekenland is een van dié tonelen. Het oudé Hellas is zo onge lukkig. op de grenslijn te liggen van die twee belangen- cn invloed sferen waarin dit ondermaanse nu eenmaal verdeeld is: de Westerse cn de Russische. Sinds de Duitse be zetting eindigde. is het land in tweeën gescheurd gebleven door een ..burgeroorlog" die deze naam even min verdient als een tiental jaren geleden de strijd in Spanje, die ook een krachtmeting was tussen wereld- machten.- ..Rechts" bevat niet alleen elementen wharop het tegenwoordig zo gemakkelijk gebruikte scheld woord fascist van toepassing is, L evenmin als de linkerzijde uitslui- f tend uit communisten bestaat, een bewering, afdoende weerlegd door reportages uit het land zelf in be trouwbare buitenlandse bladen. De Griekse kwestie, niet tot een oplossing gebracht door de UNO- commissie, die in het voorjaar met haar onderzoek begon, zat dieg in het slop en de oorlog woedde voort. Het kabinet van de onverzoenlijke rechtse populist Tsaldaris heeft ech ter plaats gemaakt voor een nieuwe regering. De 87-jarige liberaal So- phbelis is nu minister-president ge worden van een tweepartijen-coall- •tie met de populisten,^ Tsaldaris is vicé-premier en met4 hem hebben nog twaalf van 'zijn partijgenoten zitting in dit ministerie waarin de liberalen. Sophoelis meegeteld, ne gen portefeuilles beheren. De oude liberaal zal nu trachten, wat verzoeningswater te gieten in de onverteerbare wijn van de kop pige Tsaldaris. De bredere basis is er. en "het programma var het nieu we ministerie ziet er op het oog vrij acceptabel uit: amnestie voor de par tisan en die hun wanens binnen een maand neerleggen, een generaal par don als ze gedwee blijven en zetfs werkgarantië; voorts zo spoedig mo ï'élijk algemene verkiezingen; en dan tenslotte vriendschap met de buur staten flees:1 Joegoslavië; Albanië en Bulgarije), alsd* Verenigde Sta ten erin slagen, de „buitenlandse invloeden" te ,.anr uitren"! Een buiging naar links en een bui ging naar rechts. Men betichte ons niet van overdreven scepsis wan neer wij veronderstellen dat Grie kenland voorlopig nog wél strijdto neel zal blijven. De berichten melden trouwens alweer zware gevechten. Oost en Weèt zullen 'elkaar daar wel blijvën ontmoeten, maar dan met kanonnen cn tanks. De algemene vergadering der Ver enigde Naties komt spoedig bijeen. AD INT. De mees ten voelden zich échter gauw thuis. Van hun reis wilden zij echtér wéinig vertellen. De ouderen kunnen bet feit „terug in Duitsland" niet goed omvatten. De kinderen .hebben er minder last van. Zij spelen reeds, in het stof dat centimeters dik tussen dé hutten ligt Enkele vrouwen zijn al neergevallen op dé bédden. Dé Gistermiddag brak brand tiifc in een liftkoker-op de vierde verdieping van het departement van Sociale Zaken aan de Zee straat in Den Haag. Hét vuur greep snel om zich heen. De bran weer rukté met groot mar tcrieel uit. De rookontwikkeling was zeer hevig.Hét vuur wés na enige uren bedwongen. Die brand, die ontstond in dé vlpp- gel, waar de directeur-generaal; van de volksgezondheid zijn 'afdeling heeft, had bijna nog'zeer tragische gevolgen gehad. Op een balcon op .dec „v#£de_ l-Spogste -verdieping) - zég men vijf mannen wanhopig wënken. Later bleek, dat zij zich door de brand ingesloten waanden. De dienstdoende commandant van de brandweer, adjudant hoofdbrand meester J. L. Marseille en eén zijner assistenten drongen door de dichte rookmassa's en beréikten de vfjf mannen, die in eén paniekstemming verkeerden. Met rukken, duwen én vuistslagen zijn deze twee brand- wqerlieden erin geslaagd de vijf. mannen van het balcon te verwijde ren en voor zich uit door de rook massa's in de smalle gangen naar veiliger oorden te brengén. Naar de oorzaak én eventuele veroorzaker(s) van de brand, die vrij beperkt is gebleven, wordt een onderzoek ingesteld. mannen staan in groepjes hij el kaar, Overal ligt bagage, rugzak ken, wollén dekens cn ieder zoekt naar zijn bezittingen. Men ziet steeds groepjes bij elkaar, man nen en vrouwen, jongens met oen leider, kleine meisjes die hand in hand. lopen en wat bijzonder op valt: ,men ziet veel intellectuelen én veel mensen waarvan je niet zou zeggen dat liet Joden zijn. Maar allen, de als een hijhelillus- tralie uitziende grijsaard.' de langs de weg schommelende vrouw de moeder on de meeste kinderen hebben één ding gemeen: op hun linkerpo dein rm een nummer in de huid gebrand, hoj waarmerk van het concentratiekamp en ver der hebben zij gemeen de.heilige wil om naar Palestina te gaan. ook al brengen dc Engelsen hun tiénmaal weer terug naar Duits land of waar ter wereld ook. TAMELIJK VEEL WEND Weersverwachting, .geldig tot WoènsdAgavond; Vooral in het Noorden van het land nu cn dan krachtige wind tussen West en Zuidwest. Veel bèwolking met tijdelijk enige regen, voornamelijk in.de Noordelijke provin cies. Wglnig verandering in temperatuur. Waarnemingen hédénmorgèn 8.40 u.: Luchtdruk: 760.3; wind: W. 4; temp. 16.2: max. temp.: 20.2 (6.40 u. gistermid dag]; min. temp.: 1S.1 (6 u> hedenmor gen). Weersgesteldheid: zwaar bewólkt, 10 Sépt.Zon Op 6.04 uur, ortöèr 0.09 Watérstaiden Bottèrdam; Ie tij 11,34 uur. i VOOR DE EERSTE MAAL NA- DE BEVRIJDING verd bij de NedDok en Scheepsbouw Mij. een, nieuw gebouwd schip te water ge- iaien. De „Bougainville" verlaat de helling en begeeft zich in zijn elemenf. Zo eindigde een reisje (Van onze correspondent) Honderdveertig inwoners van Veenendaal lijdén aan para- typhus, welke veroorzaakt door worstvérgiftiging. De meeste gevallen blijken van niet ernstige aard, slechts twee pa tiënten zijn er érnstig aan toe. Dit is het droevige einde van een uitstapje, dat 200 arbeiders van een grote wol fabriek uit Veenendaal Vrijdag naar Zeóland maakten. Dé méesten'haddén in Terneuzen "worst gegeten cn deze schijnt wel de por- zaak tc zijn van de vergiftiging. Rcéds Zaterdag, werden 'enkele art sen gealarmeerd en Zondag werkten alle Veenendaalse dokters onder hoogspanning. Maandagmorgen moesten 73 arbeiders het bed hou- denz in de loop van de .dag verdub belde dit aantal zich ongeveer. Ook in Terneuzen en omgeving zijn ongeveer 200 patiënten- De po litic in dat plaatsje hceft .de over gebleven hoeveelheid worst in be klag genomen. Dé inspecteur van de Volksgezondheid in Zeeland kwam ^MsancUgJSpr^en.v inVeenen- daal zich persoonlijk op dë.. hoogte stellën van de toestand der patiën ten. Jan Moedwil, wiens toespraken In dé oorlogsjaren voor radio België van Londén uit, mét hét bekende slot: ,,én toch toch krijgen we ze wel de moffen," grote populariteit vér- wierven, zal zeer binnenkort eén aan tal lezingen in ons lar.d komen houden, Jan Moedwil, pseudonym voor pro fessor Geersens. werd in. 1895 te Ant werpen geboren. Reeds in de eerste wereldoorlog voelde hij zich geroepen, het moreel der Belgische krijgsgevan gen én in Duitsland te versterken door een gerégelde corréspondentie en het zenden van boeken: van Nederlandse zijde steunde liet comité van Herman Robbers hem hierbij. In 1918 werd hij wegens anti-Duitse activiteit en spionnage opgesloten. Ne een periode van activiteit op het ge bied der publiciteit., radio en ant-fas- cistische politiek tussen de beid^ we reldoorlogen. wéék hij in 1940 uit haar Londén. waar' hij békend! verwierf als propagandaleider voor iio-België bij de_B.B.C. ortder de schuilnaam Jan Moedwil. De lezingen, die Jan Moedwil *mi ons land komt' houden vindén. plaats onder auspiciën van het comité van j Bèlgisch-Nederlands-Luxemburgsé sa- menwerking. Geen dienstuitstel voor hoofdacte-studie De minister van - Oorlog is niet bereid uitstelvan militaire dienst te verlenên aan onderwijzers, die voor bun hoofdacte studeren. Wel beeft hij zijn ambtgenoot van 0. K. en W. verzocht een regeling te treffen, waardoor de waarde van, het. eerste gedeelte van het hoofd-* acte-exanxen niet vervalt, indien een onderwijzer, die opgeroepen wordt, dat heeft afgelegd. Verder is 'de minister niet be reid, in verband met de uitzending naar Indonesië, onderwijzers, de langere duur van elf maanden van hun militaire dienst in de vacantie- tjjd te doen. vervullen. Op een zuurtje zuigen, verveelt dat ooit? En als je dar. nog zo'n veilig zijen dakje boven je hebt, waar de eerste echte regen op tikt en je je nieuwe kaplaarzen aan hebt en zo'h kaboutercape wie doet ons dan wat Paul Nfj%e. fungerend directeur van het bureau voor inter nationale handelspolitiek van het Amerikaanse departement van buitenlandsè>aken heeft voor de radio verklaard: „Wij geloven, dat ons rög|ter van behandeling van het plan-Marshall drastisch, versneld moeten worden, om nog voor het einde van dit jaar Europa té hulp te kunnen komen." Deze yj^ltJaring, zegt Reuter, betekent, een ondersteuning van,het pleidooi voor bespoediging van het plan-Marshall, dat 'Robertde Onderminister vaif 'buitetilan'dszaken, in 'de' afgelopen week heeft doen horen". 3ten kan deze week een schone Zweedse in een vlinderachtig -cos- tuum met een Zwitserse in oud- boerendracht door de straten van Amsterdam zien gaan of een struise Canadese met een in Oosterse zijde gehulde Voor-Indische. Zij komen dan van een A an de vele samenkom sten van het internationale congres dat deze weck in Amsterdam wordt gehouden van de A.C.W.W., de As sociated Country Women of the World, de internationale organisa tie van plattelandsvrouwen van de gehele wereld. Ruim 450 vrouwelijke afgevaar digden zijn naar onze hoofdstad ge komen om hun stem op dit eerste grote congres na de oorlog te laten horen en Maandagmorgen was de grote zaal van het congresgebouw volgestroomd voor de plechtige ope ning. Maar wie mocht menen louter blozende boerinnen met zonverbran de gezichten en een beetje wereld vreemde kleding aan te treffen, had zich danig vergist. De élégance van de vele vertegenwoordigsters uit binnen- en buitenland, deed niet onder voor die van grpotsteedse officiële samenkomsten. Dat prinses Juliana door ziekte verhinderd was het congres offi cieel te openen was voor alle aan wezigen een grote teleurstelling. Haar naam heeft over de hele we reld een sympathieke klank en zo graag had men haar met eigen ogen aanschouwd. Alleen haar een voudige welkomstwoorden werden nu voorgelezen en met een harte lijk applaus beloond en men besloot zich volmondig aan bij de wens van de Nederlandse presidente, mevr W. F.versDqkhuizen voor een spoedi ge beterschap. Het hoogtepunt van de middag werd nu de rede van de Minister van Landbouw, de heer Mansholt, die hij in het Engels, de voertaal od het congres, uitsprak De minister gewaagde van de roeiende belangstelling die er over len. Begrip voor eikaars moeilijkhe den en problemen is daarbij ih d® eerste plaats nodig. Na hem sprak de grijze presi dente, Mrs, Alfred Watt._De hele wereld zei zij, zich geestdriftig richtend tot de Nederlandse gast vrouwen, heeft bewondering voor Uw vaderlandsliefde en voor cie energieke wederopbouw van tw land. Dank zij 't streven van onze bond is de positie van de platte landsvrouwen over de gehele .we reld verbeterd. Z|j is de bekendste en belangrijkste vrouwenorganisa tie van de wereld geworden. tellen nu 5 millioen leden in 35 landen. Daarna brachten afgevaar digden der 23 vertegenwoordigde landen de groeten over aan het congres en zii allen sraken van vrede, le paix, peace, vredë De aanzienlijke vermindering van de melkproductie tengevolge van de droogte houdt voor het kaasrant soen een ernstige bedreiging in. Daar het in de bedoeling ligt. de melk voorziening van de bevolking zo lang mogelijk op het huidige peil te handhaven, zal dit indien er maatregelen nodig zijn, van invloed zijn op de industriële producten. Reeds is de kaasbereiding sterk teruggelopen, doch er was nog een. vrij ruime voorraad; die voorraad wordt thans echter krachtig aangek sproken cn aangezien men een ver mindering van de kaasexport niet kan overwegen, wordt een vermin dering van het kaasrantsoen althans voor enige tijd zeer wel mogelijk ge acht. Binnenkort zal daarover eeö beslissing worden genomen. Voor de periode van 14 t.m. 27 September a.s. zal voor personen. Het secretariaat van H.K.H. Prin- heeft hem reeds jaren her aan- ses Juliana meldt, dat de doop- gewezen tot jeugdpredikant, ter plechtigheid van Prinses Marijke wijl hij tevens als assistent dis- op Donderdag 9 October a.s. In de trictscommissaris van de christe- Domkerk te Utrecht zal plaats ïyk georiënteerde X-groepen der vinden. De diénst wordt geleld padvinderij fiShgeert, als voorzit- door ds. J. F. Berkel, hofprediker ter van de Hervormde Jeugdraad te Apeldoorn. optreedt en medewerkt aan het Dominee J, F. Berkel, in 1899 Nederlandse Jongerenverbond. geboren, aanvaardde in 1924 het Daarenboven heeft hü de zorg predikantsambt in Schoonebéek. over een gewone kerkelijke wijk In 1929 werd hij naar Apeldoorn In Apëldoon. beroepen. Sinds ongeveer half April van dit jaar is hjj officieel De Koningin, die gewoon lid- hofpredikant van de Koningin, maat van de Nederlands Hér- Dit behoefde als zodanig niet in vormde kerk is, gaat, als zij te te sluiten dat het prinselijk gezin Apeldoorn vertoeft, zo mogelijk hem deze doopgebeurtenis zou iedere Zondag naar- de kerk, vragen. maar de gemeente wéét nooit te Dominee Berkel uitte, toen wij vorên-wèlk kerkgebouw en welke met hem telefoneerden, zijn vér- predikant zü gaat bezoeken, genoegdheid met hét vererende .-Dominéé Berkèl hééft als hof- verzoek. Zelf vader vin 5 kinde- prediker speciaal de taak het ren, hcèft hij zich stèeds sterk cohtafit tüssén Hare Majesteit en tot de jeugd aangetrokkén ge- de Hervormde gèiheente te ondér- voeld. De kerkeraad in ApéldóOrn houdèn. V Verwijzend naar het bezoek aan Parijs van George Kennan, gaf Nit- se éen opsomming in zes punten van wat de Amerikaanse regering ver wacht van het uiteindelijk rapport van de .zestien Europese landen, die .over liet plan-Marshall beraad slaagd hebben, als volgt: 1. Wij verwachten, dat Europa al lés in het werk zal stellen, om de productie van voedsel, steenkool en irondstoffen op te voeren. 2. Wij verwachten, dat de betrof fen landen ons niet alleen zullen mededelen, wat elk land voor zich zelf kan produceren, doch ook wat het kan produceren om andere Europese landen te helpen. 3. Wij verwachten, dat zij een. plan zullen opmaken ter stabilise ring van hun geldwezen. 4. Wij verwachten, dat zij een plan zullen opstellen ter verdeling van hun surplus-pro duet ie onder elkaar, alvorens zij om hulp verzoeken. Dit betekent onder meer. dat er opge treden moet worden tegen de zwar te handel. 5. Wij wensen een zo vrij moge lijke uitwisseling van goéderen tus sen de landen van Europa te zien. 6. Wij venvachten een plan. waar door na enkele jaren Europa zich zelf kan bedruipen. Na het plan-Marshall zal men van ons geen verdere buitengewone hulpverlening kunr.en verwachten. Benoeming van Djogja aangenomen Australië heeft het lidmaatschap van de commissie van drie, waar toe het door de Republiek gekozen was, aanvaard. Na af Joop van der vergadering der consuls te Batavia deelde Wal ter Foote, de Amerikaanse consul- generaal. mee dat de Australische consul, Eaton, vandaag per R.A.F.- vliefrtuig naar Soerabaja zou ver trekken. Eaton zal waarschijnlijk ook Malang bezoeken. Het vlieg tuig:, gaat door naar Darwin orn vier Australische officieren op te halen, die aan dc consulaire com missie zullen worden toegevoegd. Ter assistentie van de Amerikaanse consuls worden zes acht Ameri kaanse leger- en marine-officieren m.rS'S«ft;rD?.AS,aC.riïfJln^ '!ais°J; apwittagen. aWis Bfitse J<rïnEen. narmestat te Batavia, bestaande „Hn «itsliiitend van voorbereidende de Europese landen zullen van die tijd af tegen betaling van ons ko pen. wat zij nodig hébben." Nitze legde er de nadruk op. dat de U.S.A. zich niet kan permitteren, niet alles tc doen. wat men kan voor Europa. ,.Uit moreel gezichts punt kunnen wij niet toelaten, dat mensen verhongeren of dat landen wegzinken ir» anarchie, alleen om dat zij niet voldoende dollars heb ben om de materialen voor de we deropbouw te betalen." Dr. Van Mook heeft tezamen met tie Nederlandse ambassa deur in de U.S.A.. mr. Van Kleffens. een onderhoud van bijna twee uur geha,d met de Amerikaanse minister van bui- tenl.ands9. zaken. Marshall, en •ie"onder-minister van buiten landse zaken, Robert Lovett. Na afloop van .de bespreking zei dr. Van Mnok, dat de perspectieven gunstiger geworden waren. Rij was er van overtuigd, (lat de Ameri kaanse functionarissen de sir natie in Inione'ië thans heter begrepéu. Dr. Van Mook zal een persconferen tie op de Nederlandse ambassade" te Washington houden. 35.000 mijnwerkera een kwart van het totaal aantal in Yorkshire hebben besloten de staking, die thans reeds vier weken duurt, voort te zetten. Bij deze staking zijn 31 mijnen betrokken, in negentien Hgt het werk geheel .stil,.in twaalf ge deeltelijk.. Hpt beroep van de mi,jnr werkersbond in het afgelopen week end heeft gedeeltelijk succes gehad, daar velen „naar hun werk ztjn te ruggekeerd, daarentegen is het gelégd. De besprekingen tussen verte genwoordigers van de Britse Amerikaanse militaire besturen en een Franse delegatie over de stéen- koolexport van het Ruhrgebied z|jn gisteren te Berlijn begonnen. De be de problemen van de landbouw als gevolg van de voedselnood die de oorlog in alle uithoeken van de we reld "heeft gebracht;Spreker''"ge tuigde daarbjï van zijn bewondering voor de veelomvattende taak die door de plattelandsvrouwen bij de voedselproductie wordt vervuld. Een organisatie als A.C.W.W. heeft dan ook een belangrijke taak, want de vrouwen van het platteland heb ben recht op pen eigen sociale plaats in de samenleving, waarin zij zulk een belangrijke rol vervul- ,1c frehelc wereld Is waar te nemen,* totale vetrantsoen 125 gram marga rine vervangen worden door 125 uit een kolonel, een majoor eri tw-eo sergeants is reeds aan de commis sie toegevoegd, evenals Britse leger en marine-liaisonofficieren. Walter Foote treedt op als voor zitter der commissie; als secretaris zal fungeren Glen A- A. Abbey, die onlangs uit Tokio is gearriveerd, waar hij politiek adviseur van gene raal MacArthur was. Als 'persoffi cier is Colin MacLarcn, thans pers chef van het Britse consulaat, aan de commissie verbonden. Dé verga dering, welke de consuls Woens dagmiddag gehouden hebben, was van intern, organisatorische aard. Walter Foote verklaarde, dat de taak der consuls is ter plaat.se dc toestanden te observeren, en acties tè rapporteren. Het is niét de taak der commissie te bèpalen wat wel en wat niét schending van het wa- penstilstandsbèvel is. zijn uitsluitend van voorbereidende aard. Informatiebureau New York krijgt nieuwe chef (Van onze Haagse redacteur) Binnenkort is, zo vernemen wij, de benoeming te verwachten van Ir. P. J. Bourdrez tot directeur van het Nederlandse informatiebureau te New-York. De -heer Bourdrez is thans verbonden aan het genoot schap voor internationale zaken le Den Haag. De heer N. A. C.'Slote- maker de Bruine, die het bureau tot nu toe heeft geleid, is bènoemd tot raad vóór persaangelegeuhedén bij de Nederlandse ambassade te Washington- „Arrived safely, everybody happy De reizigers van Hei Roiter- damsch Parool die Zaterdag naar Engeland vertrokken voor een vakantieverblijf in Butlins v'acantiekamp te Filey Bay, zon den ons een telegram ven de volgende inhoud: A arrived safely. Everybody happyhet geen dus zeggen wil dat hej ge zelschap goed is aangekomen en dat allen zich gelukkig voelen. Volgens een bericht van de Sin gapore Frée Press is de dreigende radio-óorloi: om het oor van Azië officieel begonnen door de onderte kening te Manila, van een overeen komst. waarbij de Verenigde Staten het recht krijgen, op de Philippijnen het grootste en sterkste radio-sta tion op Moskou na. te exploiteren. Vóór de oorlog was de sterkste radiozender in Azië buiten Japan het Nederlandse station le Ban doeng. De Free Press deelde mede. dat binnen een jaar van 18 tot L'O zenders, met een vermogen van. 100 kilowatt, in Azië in de aether zul len zijn, deze hebben alle-een „cul turele zending". Volgens de Singapore Free Press zal de ..Stem van Amerika" uiteen- •den over een batterij van zes zen ders met een vermogen van 250 ki lowatt. Voorts is Engeland van plan een radio-dorp te stichten ie Johore en zes nieuwe reusachtige zenders te bouwen te Singapore. De Nederlanders hebben gecon tracteerd voor een station met een vermogen van 100 kilowatt te Ba tavia. De Chinese regering heeft piannen voor een nieuw station te Nanking met zeer sterke marconi- zenders en ook de dominions Pa kistan en India zijn voor een nieu we uitrusting aan de markt. Frankrijk heeft plannen tot mo dernisering van radio Saigon cn Sijjm tenslotte voert het vermogen van radio Bangkok op. In Frankrijk wordt gestaakt uit protèst tegen de vermindering van het broodrantsoen, dat van 250 gram op 2G0 gram is gékomen. 20.000 ar beiders uit de automobiel-fabrieken te Clermont-Ferrand zijn in staking gegaan. In Noord-Frankrijk hebben dc havenarbeiders een" staking aan gekondigd. terwijl dc staking van het trampersoneel algemeen is ge worden. Een vertegenwoordiger van het Frans algeméén vakverbond hééft medegedeeld, dat de besprekingen met de regering over arbeidsvóèr- waarden en broodxantsóenermg zul- lên worden voórtgézet. gram boter.' Het rantsoen bestaat dan uit 250 gram boter an 250 gram 'fciargarine/vet." 'V.' Deze maatregel moet voor EENMAAL genomen worden om dat het tekort aan-koelhuisruimte opslag voor de wintermaanden van. deze hoeveelheid niet mogelijk maakt. Kolenbon aangewezen voor kamerbewoners Bon 74 BV van de aan kamer bewoners e.d. uit te reiken brand- stoffenkaart TB 707 is geldig voor het kopen van drie eenheden v^ste brandstoffen. Te New Delhi zijn Maandag nieuwe ongeregeldheden tussen Mohammedanen, Hindoes en Sikhs uitgebroken. Sikhs en Hin does bestreden de Mohammeda nen met stenguns, handgranaten en geweren. Volgens niet-officiële cijfers zijn er 3 tot 400 personen gesneuveld. Een groep Sikhs heeft op het station van New Delhi vele Mohammedanen uit stilstaande treinen gehaald en met zwaarden afgemaakt. Van vrouwen werden de handen afgeslagen. De po litie en de strijdkrachten hebben opdracht gekregen wetsovertreders dood te schieten en niet slechts bui ten gevecht te stellen. Na een bijeenkomst van het nood- comité van het kabinet van India is een communiqué uitgegeven, waarin gezegd wordt dat de toestand in het district van de Oost-Pends- jaab. grenzende aan de provincie Delhi, zorgen baart. Berichten zijn binnengekomen over benden, die zich in het gebied concentreren. Nog meer troepen worden naar Delhi ge zonden. Het nood-comité beeft besloten een commissie in het leven te roe pen voor de coördinatie van het ver voer van vluchtelingen langs de we gen, per spoor en door de lucht. Van Haersolte niet vr|j Van de zijde van het ministerie van justitie wordt medegedeeld, dat het bericht betreffende de vrijla ting op last van de minister van justitie van J. "VV. baron van Haer solte van Hacrst. voormalig ge machtigde vm de leider der N.S.B., onjuist is. Baron van Haersolte be vindt zich nog in een der kampen van het directoraat-generaal van byz. rechtspleging en zijn vrijla ting ligt niet in het voornemen van den minister. O VN nieuwe feuille.fon, waar van de publicatie morgen in ons blad begint, ij een avontu renroman, handelend over een zestienjarige Hollandse jongen, die verzeild is geraakt bij een zo veels fe V-ngs toneelgezelschap je, dat strandt in Mexico. De meeste leden van de troep slagen er in om uit het romantische land, waarin bonen en koeken het hoofdmenu vormen, weg te komen, behalve..... U raadt het, behalve de held van het verhaal, die er zich met bitter weinig pe seta's maar doorheen moet zien te slaan. Af org en kunt U de hoofdper soon uil het boek volgen op zijn avontuurlijke wegwelke John van Snellenberg met veel fanta sie heeft uitgestippeld. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1