Zwarte handelaar doodgeschoten mm HET ROTTERDAMSCH PAROOL Gevluchte S.S.-er getuige, maar óver de grens Vredesverdragen van kracht Maandag aanstaande Amerikaanse belangstelling voor de Jaarbeurs Ordening in Autobusbedrijf Kurhauseoncert verstoord door telephaath? Vrij, onverveerd State-Department werkt hard Weer strenge winter op komst? Bewoners van Amsterdamse Zeedijk vielen politiemannen aan Zij gooiden agent in het water Op weg naar kamp Poppendorf Van Mook bij Lovett W eer moeilijkheden met de Isbrandsen Emigranten kunnen toch naar Frankrijk Vrees leidde politiek in Indonesië Rotterdams bezoek aan de hoofdstad Tweede aardbeienoogst van de koude grond EGYPTE: Nog altijd geen oplossing Weddenschap met pijnlijk gevolg PAROLOSCOOR Weerbericht ■Éi Red. en A dm. Langa Haven Hi, Schiedam teL 49300 Abonnementsprll» per week 31 cent, per kwartaal V—loss» oumnxeri 0,09 Donderdag 11 September 1947 DE SCHIEMMMEE Ultgav» SHdjling ..Het Parool" Postgiro 39864» Saukleri Amsterdamsch» Bank te Rotterdam PL Directeur. B. Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 211 Snellere hulp dringend nodig, zegt Marshall Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken werkt met voort varendheid aan het plan voor tus sentijdse hulpverlening aap Europa, heeft Marshall gisteren In een pers conferentie te Washington meege deeld. Men neemt in Washington alge meen aan dat een speciale zitting van het congres op handen is. Mars hall. heeft dit echter niet bevestigd. Wij hebben nauwkeurig de rap porten over de economische toe stand in verschillende Europese Jan den gevolgd, zei Marshall. Wij zien daaruit, dat de behoeften van deze Janden verdeeld kunnen worden in twee fazen van één programma: J) De een of andore vorm van voorlopige hulp. om dreiging van ondraaglijke honget en koude af te wenden. 2) Een algemeen programma voor het herstel van hun staatshuishou dingen. Nood dringt De aard van het Europese weder- cpbou w-probleem op lange termijn blijft ongewijzigd, maar het probleem op korte termijn is spoedeisender geworden. Ten gevolge van de grote droogte en de ongewoon strenge winter zijn de oogsten klein j cble- ven en de beperkende financiële maatregelen die bepaalde Europese regeringen reeds hebben moeten hemen, hebben daarbij nog ernstige reacties veroorzaakt en de behoeften van sommige Europese landen aan hulp verhaast. Wij verwachten In de laatste helft van 'October dc beschikking te heb ben over bescheiden, op grond waar van tic daartoe aangewezen commis sies van het Congres zouden kun nen beraadslagen over de middelen om de voorraden levensmiddelen en brandstof in Europa voor de komen de winter aan tc vullen, aldus Mars hall. Het grootste gedeelte van de Con gres-commissies. die een bezoek aan Europa brengen, zal tegen die tijd zijn teruggekeerd. De Bilt ireet het niet De klimatologische afdeling van het K.N.M.I. te De Bjlt blijkt van mening, dat tvy zonder twyfel een tijdvak van grote temperatuur-af- wijkingen believen. Zij staat voors hands vnj sceptisch tegenover de bewering, dat deze afwy kin gen souden wijzen öp een wijziging van ons klimaat. Pas na verloop van ja ren kan blyken of dit inderdaad het geval is. Het is ongetwijfeld waar, dat de zomers sinds 1932 bijna zonder on derbreking warmer waren dan nor maal, maar van de winters waren er zeven beneden normaal, acht er boven. Uit de historische gegevens blijkt, dat ecu tegenstelling tussen winter cn'zomer, ^gelijk wij dit jaar beleefden, sinds 1706 niet is voor gekomen, iets mmdcr belangrijke tegenstellingen zijn echter her haaldelijk vastgesteld. Enige regel maat is daarin niet te constateren, zodat het onmogelijk blijkt op deze gegevens een verwachting te base ren. De conclusie van het K.N.M.I. luidt: er is geen betrouwbare regel te geven over de aard van de win ter. die op een warme zomer volgt. Het is even goed mogelijk, dat er een zeer zachte dan wel een zeer' strenge winter zal komen. In hoe verre het mogelijk zal zijn volgens de methode van de lange-afstands- verwachting iets over de komende wintermaanden mee te delen, valt nu nog niet te zeggen. 'Een Amsterdamse politie-agent heeft gisteravond, tijdens een gevecht met bewoners van de beruchte buurten rond de Zeedijk in Amsterdam, de 22-jarige zwarte handelaar Kortlevers dood geschoten. Als wraak sleurden daarna tien mannen hem naar de Oude Zijds Achterburgwal en'gooiden hem in het water. Pas na felle charges slaagden politiemannen van het bureau Warmoes straat er in hem en zijn eveneens belaagde collega te ontzetten. Twee agenten airesteerden op de Zeedij'k een jongeman, die clande stien sigaretten verkocht. Nauwe lijks hadden zij de man beet °f vaD alle zijden stroomden de-buurtbewo ners toe om de arrestant te ont zetten. Lulr! joelend en schejdend versperde men de straat om de po litiemannen de gang naar het bu reau Warmoesstraat te belemmeren- De jongeman zelf vocht met de agenten, die hem over de straat moesten meesleuren. Op de hoek van de Molensteeg en de Oude Zijds Achterburgwal wer den de vriendpn van de zwarte ban delaar „actief", zij stormden op de agenten joe om htm kameraad je be vrijden. Een formele vechtpartij was het gevolg. Eén der agenten zag kans zijn revolvpr te trekken, waar mee hij twee schoten in de lucht loste. OndanUs deze waarschuwing vloog Kortlevers, één der velen die mee „oprukten" op de agent toe en trachtte 'hem te ontwa penen. Deze za? zich genood zaakt op de jongeman te schie ten. twee schoten troffpn hem io de borst. In het ziekenhuis is hij kort daarop overleden. Arrestant verdwenen Ongeveer tien mannen grepen de agent heet, droegen hem naar de gracht en wierpen hem in het wa ter. Omdat Rij geen kari6 kreeg op de wal te klimrpen moest zijn col lega de arrestanten loslaten om zun collega hulp te kunnen bieden- De zwarte handelaar verdween in de menigte. Nog lieten de Zeedijkers de agen ten niet gaan. Ingesloten door on geveer t^ee honderd mensen kregen zij geen kans zich vrij tc vechten. Spoedig echter daagde hulp op: alle heschikbare agenten van het bureau Warmoesstraat rukten uit naar d<? plaats van de vechtpartij, waar zij met gummistokken en sabels ruim baan maakten. Hierbij vielen vele rake klappen De politiemannen slaagden er snel in hun collega's uit hun benauwde positie te bevrijden. De hele avond is het in de buurt van de Zeedijk onrustig gebleven- Te vopt en op de motor doorkruis ten agenten de buurt op zoek naar de arrestant, die echter onvindbaar bleef. MINISTER LIEFTINCK NAAR ENGELAND De minister van financiën, 'prof. Lieftinck. is gisteravond naar Lon den vertrokken voor het voeren van besprekingen. Hij Wordt op 13 September in Den Haag terugver wacht- „Exoc!us"-passagiers op de terugweg 4' ACHTER TRALIES gingen de emi- routen van de „Exodus'' in de trein naar het kamp Poppendorfv:aar zij worden ondergebracht, in afwach ting van verdere beslissingen. Hun woede was begrijpelijk, na de ge vechten die aan boord waren gele- verd, maar sommigen namen het nogal gemoedelijk op. zoals op de onderste foto blijkt. Zeker is in elk geval dat zij toch raar' Palestina sullen gaan, vroeger of later. De Britse regering heeft dat al toege ÏCff'l Dr. Van Mook en mr. Van KJeffens hebben Woensdagochtend nogmaals een bezoek gebracht aan dg Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken, Robert Lovett. Na af loop van hét Onderhoud, dat ruim een uur geduurd heeft zei dr. van Mook tegen een correspondent van Ancta. dat gesproken was over ..het vaststellen der feiten", die het Ne derlandse standpunt in de Indonesi sche kwestie verduidelijken.' Direct na de conferentie vertrok dr. Van Mook naar New York. De ratificatiedocumentcn van de vredesverdragen met Italië, Hongarije, Roemenië. Bulgarije en Finland, zullen bijna zeker Maandag in Parijs en Moskou gedeponeerd worden. Wanneer deze plechtigheid voorbij is, zuilen de eerste vijf vredesverdragen, die reeds in Februari ondertekend werden, eindelijk van kracht worden. De maatschappij Isbrandtscn, re derij van de Martin Bchrman, heeft aan Marshall een memorie over- hai digd, waarin het Nederlands- Ind sche gouvernement wordt be schuldigd het internationale recht te nebben geschonden. Zij vraagt Marshall deze aangelegenheid on der dc aandacht van de U.N.O. te brengen en .niet met dr. Van Mook tc onderhandelen. fVan bevoegde Nederlandse zijde wordt er op ge wezen dat het Amerikaanse minis terie het standpunt van de Neder landse regering deelt, dat de auto riteiten in Batavia hun bevoegdhe den niet te buiten zijn gegaan). Volgende-week L^klaring over Indonesië De regering zal in de loop van de volgende week in de Tweede Kamer een verklaring over Indo nesië afleggen. Dit werd\ gisteren door de voorzitter der Kamer, mr. Van Schaik, meegedeeld. De ratificatiedocumentcn van het Italiaanse vredesverdrag zullen door dc ambassadeurs van dc U.S.A.. de Sowjcl-Uoic en Groot-Brittannië en waarschijnlïik door de Franse mi nister van buitenlandse zaken Bï- dault te Parijs worden gedeponeerd, die van Hongariie. Bulgarije cn Roe menië door vertegenwoordigers van de Sowjct-Unie. de U.S.A, en Groot- Brittan nië te Moskou. Do ratificatiedocumenten van het Finse vredesverdrag zullen cvenei ns te Moskou worden gedeponeerd, maar alleen door vertegenwoordigers van de Sow jet-Unie en Groot-Brit- tannië. Men verwacht, dat Londen na de plechtigheden onmiddellijk het initiatief zal nemen tot het bijeenroepen van een conferentie van de plaatsvervangers der mi nisters van buitenlandse zaken der vier grote mogendheden om de toekomst te bespreken van de Italiaanse koloniën in Afrika, waarover volgens de bepaling van het Italiaanse vredesverdrag binnen een jaar na het van kracht worden moet worden be slist. Troepen naar Kuis Een andere consequentie is de verplichting voor Groot-Brittannië en de U.S.A., om nun troepen bin nen. 90 dagen (vóór midden Decem ber) terug te trekken uit Italië, uit gezonderd de vrije zone van Triest. Binnen dezelfde tijd zal dc Sow jet- Unie al haar bezettingstroepen uit Bulgariie terug moeten trekken. In Hongarije en Roemenië mag do U.S. S.R. zoveel manschappen handhaven als noodzakelijk is voor het beveili gen van de verbindingen met Oos tenrijk. Ook zullen nu de vraagstukken acuut worden, die verband houden met de nadere regeling van de vrije zone van Triest volgens de in het vredesverdrag bepaalde richtlijnen. Tot nog toe werd de zaak Triest ver traagd door de onenigheid van de Veiligheidsraad over de leuze van een gouverneur. Men kent, geen Jaarbeurzen in U.S.A. Het klinkt ongelooflik, maar in het land van alle moderne mogelgk- cn onmogelijkheden Amerika bestaat geen enkele Jaarbeurs zoals wjj die in Utrecht kennen. En dat moet wel waar zijn, want de heer J. Kunstenaar, de chef van de afd. jaarbeurzen en tentoonstellingen van het ministerie van handel te Washington heeft er geen enkele kunnen ontdekken. jfrMUME Voerman, berucht S.S.-er uit Enschede, maar naar Duitsland ge vlucht en door' de Britse autoriteiten niet uitgeleverd, was nodig voor een verhoor, omdat hij betrokken was geweest in een incident met smok kelaars. Hij weigerde begrijpelijker wijs naar Nederland te komen, en daarom moest het verhoor op de grens geschieden: de rechters aan de Nederlandse, Voerman aan de Duitse kant. Enige tijd geleden was een Duitse kommies, die in gezelschap van Voerman langs de grens patrouil leerde, door Nederlandse smokke laars neergeschoten. Hij had de smokkelaars willen arresteren, maar zij schoten hem in de borst en Voer man in de arm. Tegen de schuldige, Van O. uit Lonneker, een 31-jarige schilder, is een rechtzaak aanhangig gemaakt. Het merkwaardige verhoor, op de grens bij Glanerbtag, was het slot S.S.-er Voerman, op Duitse groncf, tegenover de rechtbank op IVerfer- jpndse. De tafel tussen hen in staat op de grens. van dit proces. Eerst werd de Duitse kommies gehoord, die levensgevaar lijk gewond werd, maar nu weer aan de beterende hand, daarna Voerman, die zich than Vurmann laat noemen, en zich zeer arogant en.aggressief gedroeg. Na het verhoor stelde de recht bank een onderzoek in op de plaats van het gevecht. Daarna werd de zitting voortgezet in het douane kantoor te Glanerbrug, waar de offi cier van Justitie zes jaar gevange nisstraf tegen Van O. eiste. Koningin terug naar Het Loo De Koningin is voornemens 18 September a.s. terug te kerén naar Het Loo. Toch is men onder druk van de gewijzigde omstandigheden het belang ervan wel degelijk gaan inzien en dat is dan ook de reden dat "de heer Kunstenaar op het ogenblik een reis door Europa maakt om het jaarbeurswezen to bestuderen. In Utrecht begonnen was hij men mag wel zeggen - verrukt van de naiaarsbeurs. Hiï was van mening, dat men in Utrecht de beste weg had gevolgd en het internationale karakter van de Utrechtse jaarbeurs achtte hij een grote aantrekkelijkheid. Deze bood de beste vorm om het directe zakendoen te bevorderen. Deze eerst© officiële belangstel ling van de zijde van Amerika wil niet zeggen, dat men plannen zou hebben van overheidswege het initiatief voor de stichting van een Jaarbeurs te nemen. Wel wil men particuliere plannen daartoe stimuleren en de kringen van handel en industrie van het grote belang van een Jaarbeurs overtuigen. Zij toch kan veel meer effect sorteren dan de tal rijke tentoonstellingen en specia le beurzen, Welke Amerika wel kent. Niet alleen het probleem van de export is aan de orde, maar wel degelijk ook dat der import. Amerika heeft bij beide groot belang. De Jaarbeurs zal ons niet uit alle moeilijkheden kunnen red den maar zij is één der wegen, „welke ons dichter bij een oplos sing kunnen brengen. De heer Kunstenaar verklaarde zeer ge-, interesseerd te zijn in wat hier geschiedt en hij verklaarde ons veel bewondering te hebben voor de moed waarmee wij hier na de oorlog de zaken hadden aange pakt. met bet resultaat, dat hij in Utrecht reeds zo'n magnifiek voorbeeld van een. jaarbeurs vond. Dit zou zijn taak in Amerika, de ze materie te stmyilereo, ongetwij- fel J vergemakkelijken. Grote belangstelling De belangstelling in Amerika voor Nederland en Nèderlandse producten is zeer groot. De rich ting, waarin deze belangstelling ten aanzien Min de handel zich in het bijzonder be^epgt, kon de heer Kunstenaar niet in finesses aange- \en, Hij vr,iï deskunJig op een an-, der terrein en Amerika heeft nu eenmaal deskundigen op elk gebied. Maar zonder tuijfel zullen typisch Xcilerland-e producten gewild zijn! Hof komt er maar op aan, dat -Je Amerikaanse zakenman zo ziet. Van groot belang is ook de nauwe samenwerking nelke er bestaat tus sen de Ned. Kamer voor Knnphan- r]e[ ïn.Npw Vork en het departe ment van de heer Kunstenaar. Tot slot vertelde de lieer Kunste naar. die heden naar Praag ver trekt om zijn onderzoekingen voort te zetten, dat in 1948 in Canada in Toronto een jaarbeurs zal worden geopend. Omtrent, het karakter van deze beurs is uiteraard nog weinig t© zeggen. Aan de 4.330 Joodse immigranten van de „Exodus", die deze week in Hamburg' aan land gegaan zijn, zat een voorlopig verblijf in Frankrijk worden aangeboden. Later zullen zü in de gelegenheid gesteld worden op wettige wijze naar Palestina tft gaan. Deze beloften zouden zijn vervat in een Frans-Brits plan. dat thans wordt uitgewerkt, zo verneemt Reu ter uit welingelichte bron te Parijs. De Franse organisatie voor hulp verlening aan verplaatste Joodse personen heeft erin toegestemd, kampen in Frankrijk ter beschik king te stellen. Marshall, heeft gisteren onthuld, dat de Amerikaanse regering er bij de Britse regering op aan had ge drongen, haar besluit om de emi gre nlen van de ..Exodus" naar Ham burg te sturen.'te herzien, maar En geland had geweigerd. De Amerikaanse regering, aldus Marshall, had meegedeeld. dat zij zich scherp bewust was van de on gelukkige gevolgen, die de gedwon gen ontscheping te Hamburg met zich mee zou brengen. De Engelsen hadden echter ge antwoord. dat er alleen in Duits land woongelegenheid voor de emi granten bestond. Weller zegt: Veiligheidsraad heeft geen gezag Oud-minister Weiter blebk in een radio-rede. welke hij Woensdag avond hield van mening, dat alleen vrees onze regering geïnspireerd heeft bij haar politiek in Indonesië. Vrees voor de Partij van de Arbeid was het z.i., die het beleid der Ka tholieke Volkspartij leidde, de P. v. d. A. vreesde de communisten en daarachter verrijst hpt sombere silhouet van het.Kremlin. „Nederland leed in dc Veiligheids raad het ene échec na het an der", zei hij. Dit internationale col lege noemde hij een mislukking, waarvoor dc regering ook grote vrees koestert: vrees voor boycot, vrees voor sancties van de Veilig heidsraad, dat z.i. geen gezag of prestige heeft. Deze angst achtte dc heer Wei- ter volkomen Ongegrond. De rege ring had moeten zeggen: ..Wij zul len orde en rust herstellen in In die, daarvoor zün wij verantwoordeliik. Wecst gerust wr' zullen in dat land democratische hervormingen invoe ren die tegemoetkomen aan de stoutste verwachtingen der Indische volkeren". „Slechts dan had de wereld on3 gerespecteerd", riep de heer Weiter uit. Wie de indruk moebt hebben dat al degenen die in dc havenbedrijven van de twee grootste Nederlandse havensteden werkzaam zijn. elkaar uit concurrentie-overwegingen niet kunnen uitslaan, begaat ccn ernstige vergissing. De ver. ..De Amsterdam se Haven" cn de ..Havenvereniging Rotterdam" onderhouden de meest riendschappchjke betrekkingen. Zij kennen de noden cn verlangens, die wederzijds bestaan, zij hebben waardering voor wat ieder op zijn terrein verricht heeft en thans on der moeilijke omstandigheden nog. presteert. Teneinde het gevoel van gemeen schappelijk werken voor dc Noder- landsc zaak te ontwikkelen cn be grip voor dc wederzijdse moeilijkhe den cn prestaties te wekken, wordt dit jaar voor dc tweede maal sinds de bevrijding een uitwisseling van Amsterdamse, en Rotterdamse ha- venemployé's tot stand gebracht. Gistermiddag tegen drie uur kwa men ongeveer 300 Rotterdammers met het s.s. Oranje Nassau van de Mij. Zeeland bij de Westloods van de Hollandse stoombootmaatschappij op de Handelskade tc Amsterdam aan. verwelkomd door de*vrolijke tonen van de politiestafmuziek, Na de begroeting door het bestuur van dc ..Amsterdamse haven" nam het grote gezelschap plaats m ccn acht tal rondvaartboten voor een tocht door de Oost-haven, waarop nog een tccht door dc grachten volgde. Om half zeven komt men weer bijeen in Krasnapolsky voor een ge meenschappelijke maaltijd, waarna men om half tien per extra haven» trein naar Rotterdam terugkeert. Vanmiddag maken 470 Amster dammers een gelijksoortige tocht naar Rotterdam. Heenreis per Oran je Nassau overzee naar Rotterdam. Tocht door de havens cn de Maas tunnel. Diner in dc diergaarde Blij dorp en terug per extra trein. Spoorwegen niet bevoordeeld Zonder hoofdelijke stemming keurde gisteren dc Tweede Kamer een wetsontwerp vart minister Vos goed. dat beoogt een einde te maken aan de chaos in het autobusbedrijf. Reeds in 1939 schiep de wet Personenautovervoer, hierin orde, welke Ivet echter tijdens de bezetting oozy werd gescho ven* door een besluit van de se cretaris-generaal van Water staat. Dit laatste besluit mi werd gisteren weer ongedaan gemaakt. Verscheidene Kamerleden waren bevreesd dat de Ncd. Spoorwegen langzamerhand het gehele autover voer zullen gaan beheersen, op wellc punt minister Vos de Kamer gerust trachtte te stellen. Er zal geen voorkeur zijn voor een der drie takken van bedrijf: particu lier-, semi-overheids- en'hot bedrijf van dochterondernemingen der N.S. De minister oordeelde het niet nodig beroep toe te kennen, daar dp vervoersvergunningen. welke door de intrekking van het besluit van Juli 1940 vervallen, autonia- Terwijl men zich op de land- en tuinbouwtenioonstclhnq >n de- Hout rust hallen te Den Haag mort behelpen met kunst aard bei en' heeft de kirekrr L. Rhgns- burgrr tc Valkenburg (ZH). dank zij dp tropische zomer vSor de tweede maal iv dit jaar aard beien rat? dc koude grond kun nen oogsten. Dc Veiligheidsraad heeft nog geen oplossing gevonden voor de Egyptische kwestie. Een resolutie en een amendement waren gister avond ingediend (door China en Australië) toen de Raad zich op nieuw over het probleem ging be raden. Zii werden echter beide ver worpen. Gromvko. de voorzitter, zei dat de kwestie op de agenda zou blijven. „Vrijheid voor Egypte, weg met het imperialisme!" riep een Egyptisch student op de publieke tribune bij het opheffen der zitting. Nieuw kabinet gevormd in Turkije De nieuwe Turkse minister-presi dent Hassan Saka, is gereed geko men met de vorming van een nieuw kabinet. De minister van buitenlandse za ken wordt vermoedelijk Nedjedin Sadak. Sadak is een bekend schrij ver cn commentator van het blad „Ahsham", dat geacht wordt de of ficiële mening weer te geven. onbeheerstheid te laten volgen in haar toegift...." In een café bij het Gevers Dey- nootplcin vond de teïepaath na af loop van „het concert de drie man nen terug met wie hij in de trein de weddenschap had gesloten en hij t j* ontving van hen, naar een hunner wen, ongeloof... totdat de man, die aan het bestuur van het Residentie- zich bekend maakte als Gén befaamd orkest meedeelde, een bedrag van teïepaath, voorstelde een wedden- vijfhonderd gulden. De zegsman schap aan tc gaan. dat hij in staat Wenste aan het bestuur echter niet zou zijn die -zelfde dag. y\ oensdag de naam van de teïepaath bekend te 3 September, 's avonds tijdens het maken, daar hij aan een belofte tol Bij Dordrecht kwam ccn trein afscheidsconcerten het Kurhaus. de geheimhouding gebonden was. met knarsend geweld tot staan. brcnscn Wie is de felephaat? Reizigers, die de coupe s over- i bevolkten, werden door elkaar Soliste door angst bevangen Hoewel cr algemeen enige scepsis heerst ten aanzien van het bestaan geslm„Cld. aan de noodrem ge- Wat er die avond in het Kurhaus of althans de toepassingsmogelijk- trokken! Conducteurs gingen op gCb urde, is bekend. Dc Violist Sam heden van telepathische gaven, is onderzoek uit cn vonden de da- Fwaap was naar het oordeel der cri- men in de kringen van het Residen- der' een wezenloos voor zich tici slecht gedisponeerd cn ontspoor- tic-orkest geneigd waarde te h$ch- iiiririnnri man dip tnroaf aan do dc, a! wist hij zich vrtf spoedig te ten aan deze verklaringen, te meer, Uitziend man, cue toegar aan de |lcrstGyen. Zijn vertolking- bleef eeh- daar beide solisten een reputatie rem getrokken te Jieobon. AAaar ter lijden onder ccn grote nervosi- genieten, die hun falen op het a£- hoe en waarom:" dat wist hij tcit. Janïne Weill, die als soliste op- scheidsconcert onbegrijpelijk maakt niet tra£* v'crde pianoconcert van Het bestuur van Jiet Residenüe- Saint-Sacns was van het begin af orkest stelt daarom thans een onder- Na enige minuten zette de trein reeds onzeker. „In het tweede deel zoek in naar de identiteit van de te- zijn reis naar het Noorden voort en raakte zij zoals dc'muziekcriticus lepaath en het heeft daarbij enige het vreemde oponthoud was het ge- van het Haags Dagblad schreef aanknopingspunten gevonden m de sprek van het ogenblik. Grote sen- er geheel uit. Neumark sloeg nog voorgeschiedenis van deze weöden- satie veroorzaakte .een man, die te- maten door.maat de soliste was schap, die het concert tot een fiasco genover een paar medereizigers ver- door angst bevangen, haar gcheu- maakte. Men heeft nog niet *beslo- klaarde, dat hij langs telepathische gen dat het heus wel wist ten, of het mogelijk cn wenselijk zal weg zijn coupé-genoot zijn zelfcon- daarmee verstorende. Zij had toen 2ijn om, wanneer schuld hier bewe- tróle had doen verliezen cn zo ge- heter op kunnen houden in plaats zen kan worden, tegen de teïepaath dwongen had de noodrem te grij- van nog enige wandelingen naar de een gerechtelijke vervolging te penVerontwaardiging, wantrou- partitóur en een demonstratie van doen stellen. tisch tijdelijk weer terugverleend worden, totdot daarin op andere wgze wordt voorzien. De minister geloofde, dat de Spoorwegen noch met concessies noch met materieel worden bevoor deeld. Hij voor zich gaf de voorkeur aan een organisatie van het streek vervoer, waarbii zowel de Spoor wegen als de autobusonderneming tengevolge van algemeen overleg een vinger in de pap hebben en deugdelijk samenwerken. Aan de Spoorwegen ligt het niet. wanneer ér van overleg sprake moet zijn, al dus de minister, Verdeeld Italië TALIE's toekomst ziet er niet bijster rooskleurig uit. Het door Mussolini opgebouwde keizerrijk wankelt op zijn grondvesten. Van die grondvesten was Abcssynië er één. Was, want het heeft zijn onaf hankelijkheid terug. De Dodekane- sos raakt Italië por vredesverdrag- kwijt aan Griekenland. Aan Cyre- naiea is door dc Britten zelfbestuur beloofd tot dat tijdstip zal het, als het voorstel van Londen, wordt aangenomen, onder Engelse inte rim-voogd ij komen. Over Tripoli ta me en Eritrea moet door de Grota Vier, en als die het niet eens wor den, door dc algemene vergadering der UNO beslist worden; de reis die dc Italiaanse minister van bui tenlandse zaken Sforza naar Lon- den, gaat maken, zal wel ten doel hebben, Britse steun te verkrygen voor het behoud van de twee laat ste gebieden. Niet bflster rooskleurig ook de binnenlandse toestand niet. De politieke situatie van het land, als gevolg van dc economische, ver toont veel overeenkomst met die van Frankryk. Ook hier ondraag lijke spanning tussen lonen en pry- zen met als gevolg stakingen xn landbouw en industrie. De deze zo mer door de Christelyk-Democrati- sche premier Dt Gasperi uit de re gering gestoten socialisten doen heftige aanvallen op die regering, Dinsdag werd het Italiaanse parle ment heropend en meteen drong Ncnm, de leider van de (linkse) socialisten men herinnert zich dal de anti-communistisch dissi denten onder Saragat zich hebben afgescheiden aan op een motie van wantrouwen tegen het kabinet De Gasperi dat volgens hem op eco nomisch en financieel gebied de krachtige pogingen tot wederop bouw compromitteert. De motie is blykens de laatste berichten, reeds ingediend. Hoe linkser men komt, hoe^gro- ter de ontevredenheid. De commu nistische leider Togliatti spreekt nog krassere taal. (Zijn party is dan ook in Mei van het vorige jaar al uit dc regering gezet)öp een Maandag te Modena gehouden par tijbijeenkomst heeft hij met de in die hoek gebruikelijke leuzen het Italiaanse volk aangespoord om voor zijn door de regering bedreig de .vrijheid të vechten. De Parel der Middellandse'Zee, verdeeld, bij vredesverdrag en ver deeld door inwendige stryd, is rjjp, een speelbal van de „grote politiek" te worden. En de glans van de parel zal daardoor niet toe nemen. AD INT. IETS MINDER WARM Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Zwakke tot matige wind, overwegend tussen Zuid-Oost cn Zuid-West. Tijdelijk toenemende bewol king met hier en daar ee» enkele bui. Iets minder warm. Waarnemingen he denmorgen 8.40 uur: Luchtdruk 163 6; Wind Z. 2; temp. 16 9; max. temp. 20.8 (gisteravond 6.40); mm. temp. 13.6 (hedenmorgen 6.40). 12 Sept.; Zon op 6.08 uur, onder 19.04 uur. Waterstanden Rotterdam: le tfl 2.04 uur, 2e tij 14.23 uur. 3 3A5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1