Rapport der zestien landen onaanvaardbaar HET ROTTERMMSCH PAROOL II Ook zó is Rotterdam! Overheidsvoorlichting in nieuwe banen r~ Rutten maakt jubileumfilm zonder opdracht... Rabbi B. Korff: De man die Londen zou bombarderen k ■-■■■■■■ - mssssss, y Vrii, onverveerd Conferentie van Parijs moet opnieuw aan het werk Nederlands elftal, samengesteld RAROtOSCOOP Van waar komen de deviezen? Nederland gekend in Ruhrkolenkwestie 'ALLEEN TOELICHTING OP REGERINGSBELEID Parlement in tijdnood „Naar Palestina of geweld" Weerbericht Sinaasappels voor 'n redelijke prijs Bonnen voor fietsbanden worden uitgeloot De „Cirrus" vertrokken Consulaire missie beschoten Gromyko wenst spoed met Indonesië Residentierechter ten onrechte in arrest? Troepen verlaten Italië Red Adro. Lang* Harttt Uf, Se&ladam t«L 69300 Abonnementsprifa per week IX eeot per kwartaal f 4,-> lout nummert 0/» Vrijdag 12 September 1947 SCHIEMMMER Uitgave Stichting «Het Parool" Postgiro 393644 Banklen A.msterdamscha Bank te Rotterdam Pl Directeur. B. de Vries PL Hooidredacteuri Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 212 0 William Clayton, de Amerikaanse onderminister van econo- miscbczaken, die in Parijs de werkzaamheden van de confe rentie der zestien Europese landen volgt, heeft zo scherpe critiek uitgeoefend op het vrijwel gereedgekomen rapport der Europese behoeften, dat de conferentie op het, laatste ogenblik nog snel een nieuw rapport zal moeten samenstellen. De slotzitting, die op Maandag 15 September zou Voor de wedstrijd tegen Zwitser land op Zondsg 21 dezer is het Nederlands elftal als volgt samen gesteld: Doel: Kraak (Stormvogels), Achter: v. d. Linden (Ajax) en Schijvenaar (EDO). Midden: v. Stofferen (Ajax), Mohring (Enschede), de Vroedt (Feyenoord). Voor: Lenstra (Heerenveen), Rij ver» (NAC), Wilkes (Xerxes), van Dijk (Ajax) en Drager (Ajax). Reserves: de Munck (Sitt. Boys), v. Bun (MW) en Hazeveld (GVA V), Nog twee reserves zullen later worden aangewezen. Vrede, of Frankrijk heeft, behalve zijn binnenlandse vraagstukken, er ook nog een stuk of wat van over zeese aard op te lassen en één daar van is het probleem Indo-China. In dit Zuid-Oost-Aziatische gebied xa nu al sinds December iets gaande tussen Franse troepen en verbeten aanhangers van de republiek Viet nam. Dat iets heet geen oorlog, maar wel wordt er geschoten en vallen er aan beide zijnden slachtof fers. De Franse Van Mook heet Emile Bollaert zyn functie is hoge com missaris voor Indo-China. Om te trachten een definitieve oplossing voor het probleem te bereiken heeft lij] Woensdag in Haidong de Viet nam ezen per radiorede het volgende aanbod gedaan:- Frankrijk zal het bestuur over Vietnam overdragen aan Vietnamezen; er zal een soort amnestie worden afgekondigd voor degenen die, zoals Bollaert het zei, door hun hartstochten in het kamp van de tegenpartij waren terecht-, gekomen; de krijgsgevangenen zul len worden uitgewisseld. Hiertegen over moet Vietnam toestaan dat Franse troepen in het land blijven en verder moet Vietnam rich wat de buitenlandse politiek betreft voegen naar Parijs. De Franse Unie een sinds twee jaar ingevoerde nieuwe benaming voor het vroegere Franse koloniale Rijk, is een een- Jmd, zegt Parijs, en het zou ontoe laatbaar zqn als een van de staten zich met zou houden aan de bui tenlandse politiek die deze Unie- ïcöheld voert. De Vietnamese rege ring onder Ho Tsji Minh heeft zich daarentegen stijf en strak op het atandpunt van eigen souvereiniteit in het voeren van een buitenlandse politiek gesteld. Woensdag heeft een aantal afge vaardigden van de Vietnamese na tionale vergadering de vroegere keizer van Annam gevraagd, de macht op zich te nemen en de on derhandelingen met Frankrijk voort te zetten, „teneinde in Vietnam de vrede te doen wederkeren". Maar ook: „om te komen tot de eenheid en onafhankelijkheid van het land." Niet dusvrede tot elke prijs maar vrede met een conditie. Maar het zal de vraag zg'n of er voor onderhandelen ruimte is. Bol laert zei, dat dit Franse aanbod het laatste was, en dat het in zyn ge heel aangenomen of afgewezen moest worden. Want, zei Bollaert, de Franse Unie is een instrument, dat aangepast kan worden aan de uiteenlopende behoeften van ver schillende volken. Een en ondeel baar dus, en toch tegelijkertijd plooibaar, interpreteerbaar?! Het Franse aanbod ziet er op het oog aanvaardbaar uit, maar het is even min zonder condities als de machti ging aan Annams vroegere keizer tot het verkrijgen van vrede. En wat, als de onderhandelingen mislukken, de kloof tussen de inter pretatief onoverbrugbaar blijkt, of zelfs een Vietnamese poging om tot onderhandelen te komen, van Franse zjjde zal worden Uitgelegd als een manoeuvre van de republiek om tgd te -winnen? Het aanbod dat Bollaert deed, Ijjkt royaal, maar de ondertoon is dreigend. Dit of niets. Vrede of Het is misschien slechts een kwestie van het vinden van de juis te term. „Politionele actie" is door de Nederlanders al uitgevonden, AD INT. worden gehouden is uitgesteld. Clayton stelde gisteren de conferentie voor het rapport als een voorlopig ontwerp te be schouwen en opnieuw aan het werk te gaan met gebruikma king van zijn op- en aanmer kingen. Hij bood aan, dat een Amerikaanse deskundige het nieuwe rapport zou mee werken. ,Het ontwerp was „vol gens Clayton in zijn huidige voi m onaanvaardbaar, omdat het geen overtuigingskracht be zit tegenover het Amerikaanse publiek en het Congres: het had meer van een boodschappenlijst dan van een plan voor Euro pese samenwerking. Claytons critiek op het rapport kan aldus worden samengevat: (1) Het voorziet niet in voldoen de mate in wederzgdse hulp tussen de zestien Europese landen. (2) De cijfers voor de behoeften van Europa zg'n slechts globaal ge geven en maken geen onderscheid tussen de behoeften der afzonder lijke landen. (3) De voorstellen inzake het herstel van de inwisselbaarheid der Europese geldeenheden als eerste stap in de richting naar inwissel baarheid van alle geldeenheden over de gehele wereld zfn niet nauwkeurig genoeg. Clayton heeft de uitvoerende commissie der conferentie gisteren op_ de Amerikaanse ambassade te Part's" ontvangen dm de reactie der officiële Amerikaanse kringen op bet eindrapport uiteen" te zetten. Hij wees op het ontbreken van enigerlei overeenstemming ten aanzien van werkelgk posi tieve pogingen om de handeik- barricades tussen de landen op te heffen, pogingen die bijvoor beeld zouden kunnen bestaan uit het oprichten van een tol* unie. Verder bevat h?t rapport geen voorzieningen voor het aanwenden van overtollige arbeidskrachten of overtollige productie in het ene Europese land ten behoeve van een ander Europees land, dat aan ar beidskrachten of aan bepaalde goe deren tekorten heeft. Brittannië's wens In kringen, die met de conferen tie in relatie staan, wordt meege deeld, dat het ontbreken van onder scheid tussen de behoeften der af zonderlijke landen te wijten is aan de Britse delegatie, die de voorkeur gaf aan globale cfjfers, omdat de Britse handelsbalans nauw samen hangt met die van de andere Euro pese landen. Het thans afgekeurde rapport der conferentie raamde 't tekort op de betalingsbalansen met 16 Euro pese landen met het Amerikaanse continent voor de eerstvolgende vier jaar op 22.499 millioen dollar, verdeeld als volgt: 1948: 8.049 mil lioen dollar, 1949: 6.350 millioen dollar, 1950: 4.650 millioen dollar en 1951: 3.450 millioen dollar. De cineast Gerard Rutten. beeft plannen ontworpen voor een film over de ontwikkeling van ons "land tijdens de regering van de Koningin. Voor de ver wezenlijking van deze plannen' wil men een stichting in het leven roepen, die Ruttens ideeën zal uitwerken. Men schijnt het plan te hebben de film in het buitenland te laten maken. Vol gens onze- inlichtingen zouden behalve de heer Rutten in dezi Stichting opgenomen worden enkele* vroegere medewerkers van „Pen Gun", de firma Pier- son en de heer Meuten. Ongeveer een halfjaar geleden is bekend gemaakt, dat de heer Rut ten was aangezocht om deze film te maken en daarbij werd vermeld, dat de vervaardiging in samenwer king met officiële instanties zou ge schieden. Vorige maand bleek vrij onverwacht, dat de heer Rutten in de Verenigde Staten reeds bespre kingen had gevoerd om de film daar te laten maken. Deze bespre kingen zijn volledig mislukt, thans voert de Keer Rutten onderhande lingen met de Eagle Lion in Enge land. Verscheidene malen is in berich ten de indruk gevestigd, dat de heer Rutten, die behalve cineast ook officier in algemene dienst van de Koningin is, zijn opdracht voor het vervaardigen van deze film „van zeer hoge zijde" had gekregen. Niettemin had het, zowel in amb telijke kringen als in de filmwereld nogal verbazing gewekt, dat de heer Rutten en zijn medewerkers bespre kingen in het buitenland hadden ge opend zonder ook maar het gering- tengevolge kan hebben. ste overleg met het departement van O,, K. en \V„ met de Bioscoop bond of met Nederlandse cineasten te hebben gepleegd. Te verbazing wekkender w-erd dit geacht, omdat men in die kringen stellig meent, dat er alle reden is aan te nemen, dat de vervaardiging van een dergelijke film in Nederland door landgeno ten. en met materiaal dat hier aan wezig is, een succes zou kunnen worden. Op het ministerie weet men ook xan Ruttens plannen niets, men vraagt zich af, waarvan hij de des ie- zen vandaan zou moeten halen. Na een nader onderzoek is gebleken dat de heer Rutten geen officiële ojTdracht heeft en dat van gesugge reerde steun „van hoge zijde" geen sprake is Nu dit vaststaat, mag men ver wachten, dat oudere plannen van Nederlandse filmmensen, die de steun van de Bioscoopbond schijnen te hebben, met spoed worden uitge werkt Aangezien men mag aanne men dat deze plannen door brede samenwerking zullen slagen, wordt het weinig waarschiinlijk geacht, dat er voor O K. en \V. nog reden zal zijn deviezen ter beschikking te stellen voor de vervaardiging van een jubileum-film in het buitenland. Op de Brits-Amerikaanse confe rentie over de Rulir-kolen zijn aan bevelingen ongesteld over deze kwestie. Zij znn aan de rederingen van Nederland, Frankrijk, Luxem burg; en België voorgelegd. Frank rijk en de Benelux-landen zijn ver zocht hun oordeel hierover langs diplomatieke weg kenbaar te ma ken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de landen, die het Ruhrgebied besturen. n.I. Engeland en de Ver enigde Staten, hoewel België en Nederland er groot belang bij heb ben, omdat vervoer van Ruhrkolen een intensiever gebruik van de ha ven te Rotterdam cn Antwerpen \7 LAK onder de rook van ert be- horend tot Rotterdam. Hei fo tografisch oog zag dit onvergetelijk plekje: Delf shaven. Moet men be slist vreemdeling zijn om de vredige schoonheid an zo'n sivkie oude stad te waarderen? Wij menen van niet en gaan om die reden door met de rubriek: OOK Zó IS ROTTER DAM. Inzendingen van amateurto- tografen die mee zouden willen doen aan -deze rubriek, zijn van harte welkom. (Van onze Haagse redacteur) De overheidsvoorlichting zal worden gereorganiseerd volgens voorstel len van de voor dit doel ingestelde ambtelijke commissie, waarvan de secretaris van de minister-president, de heer H. Hermans, voorzitter was. Deze voorstellen, waarover de heer Hermans het een en ander heeft ver teld voor een bijeenkomst van journalisten en perschefs, heeft het kabinet aanvaard. Zij wijken sterk af van het systeem, dat de commisise-\ an Heuven Goedhart voorstond, welke commissie op verzoek van de rege ring verleden jaar eea rapport over de overheidsvoorlichting heeft uit gebracht. Thans nog indiening van wetsontwerpen (Van onze Haagse redacteur Nu het parlementsjaar ten einde Inopt, zullen een aantal belangrijke wetsontwerpen die reeds in de vo rige Troonrede waren aangekondigd nog voor de nieuwe zitting bij de Tweede Kamer' worden ingediend. Tot de belangrijkste van deze wets ontwerpen behoort het ontwerp-wjj- ziging van de staats-regelingen van Sumatra en Curasao, waaraan thans de laatste hand wordt gelegd. Voorts za! waarschijnlijk ook voor Zaterdag nog het wetsontwerp. betreffende de liquidatie van de Bijzondere Rechtspleging 'worden ingediend. Dit wetsontwerp moet de beëindiging van de werkzaamhe den van de tribunalen op 1 Jan. a.s. regelen. De zaken die nog niet bij de tribunalen zijn behandeld, doch die daar wel voor in aanmerking zouden zijn gekomen, zullen dan door lagere gewone gerechtelijke or ganen worden afgehandeld. De bij zondere gerechtshoven 2ullen gele genheid krijgen hun zaken tot een j nader te bepalen datum na 1 Jan. Als voorlichting zal alleen wor den beschouwd de toelichting op het overheidsbeleid. Iedere muyster blijft verantwoordelijk op zijn eigen gebied. Er komt een voorlichtings raad. waarin ieder departement wordt vertegenwoordigd door zijn perschef, met als voorzitter de pers chef van de minister-president. Voorlopig wordt dit de heer Her mans, Deze raad wordt dus een afspie geling van de ministerraad, met ccn zelfde stemmenverdeling. Aan de raad wordt de Regcriugs-Voorlich- tmgs-dicnst ais secretariaat toege voegd, waarbij de directeur van de R.V D., de heer J, M. Landré, als secretaris van de raad zal optreden. De afdeling planning van de R.V.D, zal de Raad terzijde staan. Beleid en uitvoering Er wordt e^n scheiding gemaakt tussen de voorlichting over het be leid en de technische uitvoering van deze voorlichting. Voor grote objecten als tentoonstellingen, films en campagnes berust het beleid bij -de betreffende departementen en de uitvoering bij de R.V.D, De voor lichtingsraad beslist over de plan nen van de voorlichtingsdienst van een departement, met prae-advies van de afdeling planning van de R.V.D. Er komt een budget, dat in de voorlichtingsraad, zal wor den verdeeld De technische uit voering door de R.VD. ge schiedt onder verantwoordelijk heid van de mmister-presidcnt. De persafdelingen der departe menten onderhouden recht streeks het contact met de pers en ontwerpen radio-redevoerin gen. Zij bepalen verder het be leid ten aanzien van andere voorlichtingsmedia. Bij deze reorganisatie heeft men in veel op2Ïcbten het huidige Britse systeééi als voorbeeld genomen. Zij zal haar beslas krijgen, wanneer ook de financiële regeling, waaraan wordt gewerkt, gereed is. Interview met een der Exodus-leiders In een geheim interview van Ass. Press dat gehouden is in een vluch telingenkamp in Duitsland, zwaar bewaakt door Britse soldaten, heeft de Haganah-commandant van de Exodus 1947 Donderdag met daden van geweld gedreigd ais de Engel sen weigerden de eis van de Joden MEER BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Zater- t\ -rf dagavond: c TV, In he* Noord-Wes telijk gredeelte -,3>n het land overdag vrij krachtige 7,.- Westelljke wind, wisselend bewolkt met hier en daar enige lichte regen en iets lagere tem peratuur dan van daag. in het overi ge gedeelte van het land meest matige Zuid-Westelijke wind met overdrijvende wolkenvelden, doch vrijwel droog weer en weinig verandering van temperatuur. 13 Sept.: Zon op 6 09 uur, onder 3902 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 3.08 uur, 2e ttf '25.20 uur. Een gebeurtenis, die in de niet au-serieux genomen. Hij was de j man die met lang geleden, opzien rumoerige dagen van de otif- baarde door de mededeling, dat wan- scheping der Joodse emigranten even de aandacht trok: de arres- Drigranten per parachute in Palestina n i. ii zou neerlaten, tatie op het Pari) se vliegveld»van De ongelukkige geschiedenis met zestien leden van een complot, de „Exodus" bracht hem tot de wens T j het Engelse volk een gevoelige les te die Landen wilden bombarde- lezen: hu wilde Londen met een ron !t- gehuurd vliegtuig bombarderen met ren, is thans volledig opge- zelfgemaakte bommen Hij koos in helderd. Parijs een aantal vertrouwden, en zocht contact met de vlieger Gilbert, De samenzwering was minder ge- ex-piloot van de Amerikaanse lucht- vaarlijk dan zijn leek: de piloot van macht. Gilbert accepteerde in schijn het vliegtuig dat vour het bombar- uit vrees dat Korff er anders in zou dement was gecharterd, stond in slagen een vlieger te vinden die het contact met de Farijse politie, de baantje wèï zou willen opknappen, mecaniciens van het vliegveld, die Hij waarschuwde Scotland Yard en het toestel startklaar zouden maken, werd van die dag af constant gevolgd waren rechercheurs, en de bommen door drie Franse rechercheurs, die zouden worden uitgeworpen. Maar ook door een van Korffs ver moesten, naar men aanneemt, nog trouwden: het kostte hem veel moei- gemaakt worden. te de man kwijt te raken als hij de De politie arresteerde alle betrok- autoriteiten gegevens wilde» over- kenen: de leider van het complot, brengen, x Rabbi Barueh Korff, 33-jarige Ame- Eerste vlucht rikaanse staatsburger, zijn secreta- .- resse. de 23-jarige Judith Rosenber- De vorige week Donderdag maakte dit sem schoten dertig met- over-alls ger, Hongaarse, de man die de bom- Gilbert zijn eerste vlucht boven en olieyegen gecamoufleerde recher- men maakte, of maken zou, en ook Londen. Het was een proefvlucht, cheurs toe om Korff de handboeien de piloot, de 35-jarige Reginald Gil- waarop alleen pamfletten werden om te doen. Zij maakten een koffer bert. Maar hij werd na een uur weer uitgeworpen: „Wij zuilen de strijd met tienduizend pamfletten buit. vrijgelaten zijn arrestatie was naar het Kart van het Koninkrijk Op hetzelfde ogenblik werden op „pro forma" hij werd bij zijn aan- overbrengen", stond daarin. Op de alle door Gilbert opgegeven adressen komst in Londen door Scotland Yard volgende vlucht, vastgesteld op de de samenzweerders gearresteerd, verwelkomd als de man die Londen daS waarop de emigranten in Ham- Bommen werden echter nergens ge nie t bombardeerde burg zouden aankomen, zouden de vonden: wel werktekeningen. "Nïef ail «cprlp-itY bomrrten worden meegenomen. Zü Rabbi Korff is overigens nog dy- au ser'eux zouden worden uitgeworpen op het nanusch en fanatiek als steeds. „Ik Rabbi Korff is een dynamische fi- departement van buitenlandse za- ga m hongerstaking tot ik word guur; jong, goed gekleed, met het ken. Zaterdag voor „dag D" orgam- vrijgelaten", zet bij tegen een foto- uiterlijk van een actief zakenman, seerde Rabbi Korff echter nog een graaf, op weg naar het Huis van Hy steunt met alle middelen de vlucht, waarbij opnieuw pamfletten Bewaring En op de foto poseerde Stern-groep, maar wordt in zionis- zouden worden uitgestrooid, en op hij met Cburchills beroemde Victo- tische kringen over het algemeen dit ogenblik besloot de Farijse poli- ne-groet. tie het complot onschadelijk te ma ken. Op een vrij theatrale manier: toen Korff by het vliegtuig arri veerde klonk een pistoolschot, en op ,f te wikketen, terwijl de bfe,ndere I dutten' wS.' Raad van Cassatie een noe benerkt toegeTaten in te ,Mniaen. „Wij zullen onze medewerking niet verlenen", zei hij „noch pogen in aanmerking te komen voor IRO- hulp. Wij nemen geen gunsten van de 1RO (de internationale vluchte lingen organisatie Red.) aan be halve bewijzen van burgerrechteo van Falestina of paspoorten voor Palestina. Wij zijn ons bewust dat de IRO belangrijk werk doet, maar wij wensen met dat de Engelsen de verantwoordelijkheid voor deze mensen aan de IRO overdragen. Als de Engelsen de cis van de Haganah niet inwilligen, hebben wij plannen voor gewelddadige actie". Raad van Cassatie een nog beperkt langer leven beschoren zal zijn. Voorts vernemen -wij nog dat het wetsontwerp regelende de oorlogs schade niet meer op tijd gereed kan komen. Reeds eerder hebben wij mede gedeeld dat op korte termijn een staats-commissie zal worden inge steld tot voorbereiding van een herziening van de Grondwet. Wij vernemen thans dat wordt verwacht dat deze commissie zal komen te staan onder voorzitterschap van de minister-president dr. L. J. M. Beel. De taak van deze commissie zal zich Beperken tot de voorbereiding van zodanige wijziging van de Grondwet dat aan de noodzakelijk geachte wijziging van de staatkun dige structuur yan het Koninkrijk geen constitutionele belemmeringen tnper in de weg zullen staan. Donderdag ztfn op de-Zuidvruch tenveiling aan de Vierhavenstraat 12000 kisten Surinaamse sinaasap pels en 900 kisten grape-fruits ge veild. Er bestond voor de -partjj grote belangstelling van grossiers uit geheel Nederland. De sinaasap pels brachten 20—40 gulden per kist op, de grape-fruits 23—47. Rotterdam kocht circa 1000 kisten, Amsterdam 2000. De kwaliteit van de. vruchten is beter dan van de vo rige partij, Zij zullen voor f 1.60— f 2.per kilo vn,j verkocht wor den aan het publiek. Daar er tot November nog meer transporten uit Suriname worden venvacht is de kans groot, dat de sinaasappels geleidelijk goedkoper zullen worden. Het Engelse elftal tegen België Het Engelse elftal dat Zondag 21 September in Brussel zal uitkomen tegen de Belgische nationale ploeg verschilt weinig van het team dat destijds met grote cijfers van -Portu gal gewonnen heeft. De samenstelling luidt: D' Swift: a: Scott cn Hardwick; m Ward, Franklin. Wright; v.: Mat- van uu ,.u.Dv thews, Mortensen, Lawtan, Ma muon zullen 16 September uit Rotterdam en Finney. naar Indonesia vertrekken. Zeer spoedig zullen van de ge nummerde bonnen, die zijn uitge reikt aan diegenen, die sedert de bevrijding nog nimmer voor rijwiel banden in aanmerking kwamen, enkele nummers worden uitgeloot. Om deze loterij snel te be4indi- gen en een zo groot mogelijk aan tal gegadigden zij het ten dele te helpen, is besloten dat de bonnen slechts recht zullen geven op de aankoop van 1 buiten- en 1 binnen band. In gezinsverband kunnen de ban den werden beschikbaar gesteld aan hen, die daaraan de grootste behoefte hebben, terwijl in geval van nood altjjd nog gebruik kan worden gemaakt van een massieve bhnd. Het weerschip „Cirrus" is Don derdagmiddag van de Parkkade te Rotterdam naar haar station op de Atlantische Oceaan vertrokken. Het reserve weerschip „Cumulus" is in middels haar thuisreis van New Orleans begonnen en wordt om streeks 26 September in Rotterdam verwacht De „Cumulus" zal In reserve worden gehouden en in dienst wor den gesteld als onverhbopt het Belgische of Nederlandse weer schip mocht uitvallen. Mr Ms Mijnenveger „Pieter Florisz" en „Abraham van der Hulst'" De Australische en de plaatsver vangende Britse consul-generaals, respectievelijk de heren Eaton en Lambert, die met vier jeeps op «eg waren van Malang naar Soerabaja, werden bij Smgosari met machine geweren beschoten door een Indo nesische gue ril Ia-groep van een af stand van, naar men schat, ruim 400 meter. Het Nederlandse legercommu niqué meldt dat een aanval op het station van Tjiamis is afgeslagen. Verder worden botsingen gemeld met Republikeinse troepen in de gebieden ten Westen van Leuwi- iiang bij Tjibatoe en ten Noord- Oosten van Tjitjalengka. Op Mid den-Java werden Nederlands© kampementen herhaaldelijk door Republikeinse benden beschoten. Het gebied ten Zuid-Westen van Losari en ten Westen van Ajmbara- wa werd gezuiverd:. In het gebied van Medan op Sumatra. 25 km ten Zuid-Oosten van Tebmgtinggi, is een aantal Republikeinse militairen gevangen genomen, waaronder een Japanse deserteur. Het gebied ten Noord-Oosten van Padang werd van rondzwervende benden gezui verd. Volgens het Republikeins com muniqué hebben de Nederlanders voortdurend verkenningsvluchten boven Soemobito en Modjoagoeng ten Zuid-Westen van Modjokerto uitgevoerd. Ten Zuiden van Modjo kerto waren Nederlandse troepen m gevecht gewikkeld met Indone siërs. Baros en Takokak ten Zui den van Soekaboemi werden door de Nederlanders bezet. Gromyko, de Russische gedele geerde in de Veiligheidsraad, sinds 1 September tevens voprzitter, heeft gezegd, dat de Indonesische kwesttie opnieuw aan de orde zal worden gesteld als de Veiligheids raad niet spoedig het consulaire rapport ontvangt. De consuls-generaal van België en Australië" hebben besprekingen geopend, die moeten leiden tot de keuze van een derde lid in de com-* missie van drie. Volgens sommige kringen maken de Verenigde Sta ten. die reeds bij herhaling goede diensten hebben aangeboden, een kans, maar ook het onpartijdige Brazilië of het onpartijdige Colum bia zouden sterk in aanmerking ko men. Ook met de mogelüke keuze van Groot-Brittannië wordt ernstig rekening gehouden. Het tweede kamerlid F. Goed hart heeft de minister van over zeese gebiedsdelen gevraagd, of het juist ïs, dat de landraadvoor zitter en residentierechter mr. D. Duursma te Padang. sinds 24 September 1945 ie Batavia m arrest wordt gehouden op grond van een uiterst vage beschuldi ging. Begin 1942 zou mr. Duusma bij* het uitbreken der vijandelijkheden tegen Japan, opdracht hebben gekregen van de Nederlands-Indische autori teiten om tijdens een eventuele be zetting van Sumatra een rapport op te stellen over de gang van zaken op dit eiland Het rapport, dat na de capitulatie van Japan werd uitgebracht, was vernietigend voor een aantal hoge Nederlands-Indische gezagsdragers. Er bleek om uit. dat een resident era een officier van justitie zich schuldig hadden gemaakt aan levering van meisjes ten behoeve van Japanse bordelen. Verder zouden zij deelgenomen hebben aan door Japanse officieren, op touw gezette festiviteiten. Het rapport zou ten gevolge' van een merkwaardig toeval in handen zijn gekomen van de resident, wiens mis drijven in het rapport waren be- beschreven en mr. Duursma zou hierop plotseling 711 n gearresteerd. De minister werd verzocht zo spoe dig mogelijk inlichtingen m fe win nen over deze zaak, die kunnen be werkstelligen. of mr. Duursma al of met ten onrechte gevangen wordt ge houden. Vandaag begint de ontruiming vart Italië door de Britse en Amerikaan- Pp troepen, in verband met h^t feit dat Maandag het vredesverdrag1 van kracht wordt. Maandag zullen de geallieerde troepen worden teruggetrokken van de demarcatielijn tussen Brits-Aroe- rikaans en Joegoslavisch bezet ge bied. Op dezelfde dag zullen de ge allieerde troepen Pola (ten Zuiden van Triést) ontruimen. Deze stad komt onder Joegoslavisch bestuur. - Van 15 tot 20 September komt in Scheveningen do Internationale conferentie o\er maatschappelijk «erk bijeen, onder ere-presidium van prinses Juliana.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1