I HET EOTTERDAMSCH PARCDL Woonruimte voor20.000 personen onder K'dam Resultaat van de politionele actie is onbevredigend I lil afü r Britse, Australische experts op Java aangekomen Italianen trekken weg uit Venezia Giulia Algemene vergadering der U.N.O. opent morgen Vrij. onverveerd Groots opbouwplan aan de raad voorgelegd In de Kleinpolder PAROLOSCOOP Weerbericht Ruim 100.000 mensen in India gedood Dochter van oud-G.G. gehuwd Panamees schip in nood Koningin niet bij opening der Staten Een jaar NIWIN Radiorede Prins Bernhard KOOS VORRINKZEGT: Indonesisch kabinet komt bijeen ONGEREGELDHEDEN: ELFJARIG MEISJE HET SLACHTOFFER Mr. PAROLU Doodstraf voor Griekse communisten Grimethorpe mijn werkt weer Yan Zeeland in de commissie van drie De vordering van woonruimte Hl tlfi SÉ 11 h I 1 •/fiij Is 1 «iffiï Rad. «n A dm. lange Havea 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs par ,week 31 cent, per kwartaal 4r-> losse nummere 0,09 Maandag 15 September 1947 SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 ftrrnhlen Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeun B. de Vries Pi Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 214 Rotterdam hebben aan de gemeenteraad een mrhvikke- rihfBiegl ee" iP At bltlnen enkele jaren uitgevoerd kan tmSitMiJ iy9onSelegenijeid wordt geschapen voor ruim 20,000 inwoners. De bedoelde wijk is vooral bestemd als woongebied voor hen ale in de industrieën in de Spaanse polder hun werk zuilen vinden. De ^vo begrensd door de Rotterdamse Schie, het Schiekannal, de Deusnavense Schio en de bestaande bebouwing van Overschie. De opper- i vlakte beslaat m H.A. I B. en W. hadden reeds in Juni 'meegedeeld, dat het in de bedoeling lag in de Kleinpolder onder Over schie op vrij grote schaal woningen te stichten met toepassing van bij zondere bouwwijzen. De consequen ties, aan dit plan verbonden, zijn thans bezien en als de raad er mee instemt, zullen B. en W. het college van algemene commissarissen voor de wederopbouw in de arm nemen. Bij de opzet van het plan is reke ning gehouden met de bestaande rijksweg naar 's-Gravenhage* en met de geprojecteerde rijksweg nr. 20, van het westen naar de weg naar Gouda, alsmede uiteraard met en kele bestaande, minder belangrijke wegen. De wijk krijgt een gemengd ka rakter. in die zin, dat zowel lage als verdieping- en zeer hoge bouw zal verrgzen. Bq de bepaling van de structuur is uitgegaan van de gedachte, dat een enigermate zelfstandige en vol ledige wijk zal ontstaan. Deze wijk gal een eigen centrum, enige-buurt centra, een ontspartningsgebied langs de randen en een park in het midden krijgen, tèrwql tevens ruim te is gereserveerd voor1 enkele on dergeschikte bedrijven en voor di verse' wqkvoorzieningeri- Bij de verkaveling is er van uit- Om de olie 'Toen Wisjvnski verleden wéék, •V op weg naar de algemene ver gadering, der UNO, die morgen be gint, in Londen een persconferentie hield, werd hem de vraag' gestald, in welk opzicht de Iraanse regering in gebreke was gebleven, haar ver plichtingen tegenover Rusland in zake het verdrag van 1946 na te ko men. De Sovjetvertegenwoordiger antwoordde dat deze kwestie geen speciale discussie vergde, de feiten waren algemeen bekend, zei hij. Hij verbaasde zich. alleen, dat de zaak nóg steeds op de agenda van de UNO stónd. De .feiten zbn - m'derdaadr'bekëgd:- het gaat om de olie. Dè Ma jus, net Perzisch - parlement, heeft, tot nu toe. nog steeds niet de in 1946 aan gegane overeenkomst, inhoudende olieconcessies aan de Sovjet-Unie, goedgekeurd, waarbij de Russen het kapdmal en de installaties van de gemeenschappelijke Ferzisch-Rus- sjgche maatschappij zouden leveren A de twee landen gelijkelijk in de winst zouden delen. Ongeveer een maand geleden heeft Moskou Tehe ran formeel verzocht het ontwerp overeenkomst ter goedkeuring aan de Majlis voor te leggen. Hetgeen niet geschiedde; gevolg: scherpe artikelen in de Russische pers („afwijzing van de Russische eisen kan voor Iran gevaarlijk wor den") en, wat gevaarlijker is, troe penbewegingen aan de Noordkant van aê Iraanse grens, die op hun beurt "ook troepenbewegingen aan de Zuidkant van die grens uitlokten. Het oude Ferzië. of zo men wil het nieuwe Iran, wordt in de Man chester. Guardian van Vrijdag een bufferstaat genoemd tussen Rus land 'en India. Groot-Brittannië, dat zijn troepen in Augustus terug trok uit laatstgenoemd gebied. 2al waarschijnlijk liever zien dat Iran dé verleden jaar ontworpen over eenkomst .met de Sovjet-Unie aan vaardt en loyaal uitvoert dan dat het zich het risico van Moskou's gramschap, met alle eventuele ge volgen van dien, op de huls haalt, want niet zeker dat de verre vriendschap LondenMoskou ook goede nabuurschap langs de Weste lijke grenzen van India zou impli ceren. Vandaar vermoedelijk dat Engeland de Perzische regering heeft' medegedeeld, dat zij er goed aan zou doen, dè deur open te hou den voor verdere onderhandelingen met'Ruslrad. voor het geval het parlement de overeenkomst zou ver werpen. Amerika.ziet zijn oliebelangen in Ferzië bedreigd en steekt dit niet onder .'stoelen of banken, want de Amerikaanse ambassadeur in Tehe ran: George Allen, heeft al openlijk zijn bezorgdheid uitgedrukt óver het advies dat de Britten aan Teheran gegeven hebben; reden voor de com munistische pers om weer eens te betogen, dat de diplomatie der Ver enigde Staten haar ware aard weer getoond heeft door Ghavam es Sul- fcaneh, de Iraanse premier, over te halen tot een herziening van het olieverdrag, vóór het de kamers te presenteren. De kwestie-Iran is nog niet de wereld uit en zolang z|j bestaat, is zij rqp, een punt van de overigens toch al omvangrijke UNO-agenda te vormen. Daarover hoeft Wisjynskl zich niet te verbazen. AD INT. W e e r sverwach tüi g, geldig tot Dins dagavond. Hier en daar och tendmist. Overdag overdrijvende wol kenbanken met een enkele bui en matige, nu cn dan vrij krachtige wind uit Zuidelijke rich tingen. Warm. Waarnemingen B'dam van heden morgen: Luchtdruk 764,1: vind Z.Z.W. 2; temp. 19.8; max. temp. 234 (gistermiddag 4.40); min. temp. 177 (hedenmorgen 6.40). Weergesteldheid: onbewolkt. 16 Sept.: Zon op 6.14 uur, onder 18.55 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 5,32 uur, 2e tij 17.35 uur. gegaan, dat zeer uiteenlopende be- bouwingswqzen in deze. buurt moe ten worden ondergebracht. Gepro jecteerd. zün negen zeer hoge woon blokken, die het architectonische beeld van de omgeving-zullen be palen. Voorts zijn dertien blokken verdieping-bouw ontworpen met vier woonlagen, een aantal com plexen van beiderzijds aangebouw de en. een aantal vrijstaande óenge- zmshuizen ontworpen. In hetge deelte aan de oostzijde zullen in laagbouw verschillende eengezins huizen van het bungalow-type ver rijzen. Ook zijn enige blokjes wo ningen voor ouden van dagen ge projecteerd. Ten gevolge van de hoge bouw zal in deze buurt relatief veel open terrein gesoaard kun nen blijven, terwijl nochtans per ha 43 woningen zullen worden verkregen, hetgeen bevredigend is. Het totale aantal woningen zal rond 3800 bedragen, waar van ruim de helft in hoge bouw, 600 in verdieping-bouw en de rest als eengezinshuizen. De open bebouwing, de ruime groenvoorzieningen en enige singels zullen aan de buurt een zeer aantrekkelijk aanzien ge ven, tèrwijl dèYjqzondere bouw systemen. die hier zullen wor den toegepast, er toe zullen lei den, dat zij een eigen karakter 'zal erlangen. Het ligt voorts in de bedoeling spoedig met de bouw te beginnen. Ghazanfar Ali Chan, minister van gezondheid en landbouw in Paki stan, die pas is teruggekeerd van j een tournée. van drie wéken door de woelige gebieden van de Pendsjaab, heeft verklaard dat ruim 100.000 personen in 't oostelijke gebied van de Pendsjaab (India) gedood en on geveer 10,000 personen bij geweld plegingen in het westelijk deel van de Pendsjaab (Pakistan), om het Ie ren gekomen zijn. Meer dan 1.080.000 vluchtelingen zijn uit Oost-Pend- sjaab naar Weet-Pendsjaab en 200.000 tot 30(1.000 anderen in de richting van West naar Oost ge vlucht. Ali Chan waarschuwde er voor, dat de winteroogst in Pakistan verloren dreigde te gaan, daar de vlüchte- Iipgén millioenen morgens land 'ön- 'erzorgd achterlieten. Verder moes ten minstens 2.700.000 mensen in Pa kistan tegen cholera, die in enkele •Juchtelingenkampen voor Moham medanen om zich heen grijpt, inge ënt worden. Maandagmorgen is in Baltimore (Maryland), Christine, de dochter van jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwér, Nederlands ambassa deur te Parjjs, in het huwelijk ge treden met mr. Fendail Marburv Clagett, zo meldt A.P. Haar vader arriveerde tien Sep tember per vliegtuig uit Nederland om de huwelijksvoltrekking bij te wonen. Hierna zou hij korte bezoe ken aan Washington en Canada brengen. Zondagavond laat is uit South ampton een sleepboot vprtrok- ken, eevolggeveilde aan dè nood seinen van het 7.716 ton metende Panamese schip de Mary G„ die g'eseinrl had, dat het op ongeveer 200 mijl. afstand van Land's End zijn schroef verloren had. Het schip had te kampen met zware zeeëri. Autoriteiten van de sleepboot- maatschappij zeiden, dat het twij felachtig te achten was of de sleepboot het. schip Maandag avond zou 'bereiken. Er is echter weinig gevaar dat het vastloopt, tenzij de wïïid verandert. (A.P.) Op hel moment, dat ome fotograaf deze snapshot bij RFCHaar tem maakt, is het nog onzeker of de aanstormde Roozen de bal over Ver- brug heen zal krijgen. De Koningin zal morgen de Staten-Generaal niet persoon lijk openen, aangezien Zij tegen deze vermoeienis nog niet is op gewassen. In een. radiorede, die Z.K.H. Prins Bernhard als. voorzitter ter gelegenheid van het een-jarig be slaan der Niwin Zondagavond uit sprak bracht hij vooral dank aan comité's en particulieren, die de actie hebben mogelijk gemaakt. Ook de steun van het Rijk, die voor 1948 twee en een half mil- lioen gulden zal bedragen, eh als gevolg waarvan uitzending van artisten. films en radioprogram ma's kon plaatshebben droeg veei tot. het succes bij. Prins Bernhard eindigde zijn toespraak met een beroep op elke Nederlander om militairen en burgers bij hun plichtsvervulling in het Oosten en Westen naar beste vermogen te steunen. Prinses Juliana in Schotland Prinses Juliana is op het vlieg veld van Dyce bij Aberdeen in Schotland aangekomen. Vandaar heeft zij zich per auto naar het kasteel Balinoral, waar Prins Bernhard thans de gast is van koning. George van Engeland, be geven. DUIDELIJK PROGRAM NOODZAKELIJK VOOR NIEUW CONTACT De beperkte, politionele actie in Indonesië'heeft niet die goede resultaten gehad, welke velen er van verwacht haddén. Dit leidde tot een impasse, die het "gevaar van een kabinetscrisis opriep-. Nederland is uit deze impasse geraakt, doordat de Repu bliek kans zag het geschil in de Veiligheidsraad aan de orde te laten stellen, zeide de heer K. Vorrink,. voorzitter van de P. v. d. A. in een radiorede. twee Naar. zijn mening 2ijn er houdingen denkbaar 'na de menging van de Veiligheidsraad: lijdelijk afwachten met de stille hoop, dat alles op niets uitloopt en Nederland toch kans krijgt de Re publiek te vernietigen of het besef dat het ingrijpen van de Veilig heidsraad opnieuw een reële kans biedt om met de Republiek tot een accoord te komen. Daartoe moet,de Nederland se regering alles doen om de onderhandelingen weer op gang te brengen. Het i3 juist than3 noodzakelijk dat de re gering beschikt over. een pro gram, dat een duidelijke en voor beide partijen aanvaard bare weg aangeeft. De heer Vorrink achtte het van groot belang dat vóórdat de offi ciële besprekingen onder leiding van de drie-niogendheden-commis- sie beginnen voorbereidend contact tussen Nederland en de Republiek tot stand komt. Het program mag en moet eisen stellen aan de. Republiek, als het maar zonder reserve getuigenis af legt van de wil om samen te wer ken met mensen als Sjahrir, Sja- rifoeddin en Setyadjit, die toch voortdurend b.'qk gaven met de Nederlanders tot een goede ver standhouding te willen komen. Het feit dat men in Djogjakarta niet wijde profiteren van het juiste in zicht, de goede wil' en de staats- manswijsheid van deze drie Indone sische leiders .zag de heer Vorrink' als de voornaamste oorzaak van het mislukken der onderhandelin gen. Hp zag een.kans, dat onder.het directe, toezicht, van buitenlandse waarnemers dé republikeinse re gering zal buigen voor de resulta ten van een hernieuwd overleg met haar 'eigen vertegenwoordigers. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan er ook voor de we reldopinie geen twqfel bestaan omtrent de vraag, waar de schuld iïgt voor een misluk king. Daaruit zullen dan Ne- v derland en de Veiligheidsraad de consequenties moeten trek ken. „Het is een illusie te menen, dat Nederland dan weer, met voorbij zien van het internationale aspect en met een beroep op zijn eigen verantwoordelijkheid, domweg zqn eigen gang zou kunnen gaan. Het conflict is in de sfeer van de inter nationale politiek getrokken, waar bet naar zijn diepste wezen thuis hoort en, met of zonder protesten, met of zonder tegenstribbelen, daar komt het niet meer uit", zo besloot de heer Vorrink. Naar A.P. meldt zal het Indonesi sche kabinet Woensdag in «-«n, spe ciale zitting bijeenkomen ter vast stelling van de politiek met betrek king tot een vreedzame rezelinc van het Indonesische-N'ederlandse geschil Engeland heeft als tweede land ge volg, gegeven aan het verzoek van de .consulaire missie van. de UNO. om militaire experts naar Indone sië te zenden. Het Britse consulaat heeft bekend'gemaakt dat vier En gelse legerofficieren uit Singapore zijn aangekomen. Huishoudelijke artikelen in prijs verlaagd Een nieuwe prijsregeling voor houten.huishoudelijke goederen is afgekondigd, waarin het aantal z.g. Utility-artikelen met 44 stuks is uitgebreid. De prijzen van de reeds bestaande Ütility-artikelen op dit gebied zijn, mede 'in ver bind, met het niet van toepassing zijn der omzetbelasting op deze artikelen, gemiddeld met ruim 6 pet. verlaagd. if et ruim 2000 ton metende motors chip Dc Lerens" door de verf van P. Smit te Rotterdam voor rekening van de K.P.M. gebouwd, heeft Zaterdag haar officiële proeftocht g emaakf en is op de Noordzee aan de rederij tovergedragen.: De - K.P,M,-vlag wordt gehesen, fc, j"". -y tr.-LjfejjX» -Vier Britse en vier Australische officieren zUn in Batavia aangekomen om de consuls-generaal bij hun onderzoek bij te staan. De Australiërs zijn reeds naar hun standplaats vertrokken (twee naar Djogja, twee naar Soe- rabaja) waar züj als waarnemers worden gestationneerd. Vandaag zal er een voltallige vergadering van de consulaire commissie gehouden warden. Op deze vergadering zullen de Belgische en Chinese consuls rapport uitbrengen orer hun bezoek aan het front op West-Java en de Britse en Australische consuls ovér Oost-Java. Amerikaanse militaire experts zullen waarschijnlijk van de Phiïip- pljnen komen, Hun. aantal is nog niet bekend. Óver de beschieting van het ge- .zelschap van de consuls Lambot en Eaton meldt een Nederlands com muniqué: De consuls waren er bij Singosari van in kennis gesteld, dat kort tevo ren een jeep met drie officieren op 'de weg van Malang naar Singosari van een afstand van honderd meter met een mitrailleur' en een karabijn was beschoten. Nadat een brenncar- ricr wss gecommandeerd werd deze. vergezeld von een jeep. vijfhonderd meter voor het gezelschap uitge stuurd. Ongeveer 2 km ten Noorden van Singosari, aan de boszijde pa rallel aan de weg. werd een vuur stoot afgegeven en hoorde rr.cn het fluiten van kegels. De brcnncarrier gaf vuur af. Spoedig bleek, dat het Republikeinse mitrailleursnest door het brennvuur tot zwijgen was ge bracht. zedat de reis zonder verdere incidenten kon worden voortgezet. De Franse consul-generaal, Etien- nc Raux. heeft medegedeeld, dat hij en de Australische consul deze week naar Sumatra zullen gaan om daar de fronten tc inspecteren. Ongeregeldheden die Zaterdagavond, laat ontstonden en waarvan een 11-jarig Italiaans meisje het slachtoffer ward, duurden Zondag in ver scheidene delen van Venezia Giulia voort. Het Italiaanse meisje werd gedood toen met een machinegeweer geschoten werd op een communis tische culturele club in het Sloveense district van San Giacomo in Triest. Het machinegeweer was van Italiaans fabrikaat, maar de politie heeft nog niet kunnen vaststellen, wie de daders geweest zijn. v twintig duizend van de bevolking Italianen, die hiin bezittingen op hun rag of in karren meevoerden, verlieten hun huizen in het gebied, .dat ingevolge het Italiaanse vredes verdrag Dinsdag aan Joegoslavië zal behoren. In Triest kwamen twee schepen met Italiaanse vluch telingen. uit Pola, aan, waar acht en Mr. Pernios. de man die sinds gisteren door de stad ronddool/ en overal filmopnamen maakt yanr groepen mensen die hij 'Tri'hét vizier'krijgt. Zijn wérk drukt onze krant gaarne af, temeer, daar mr. Parohts een royale man is, die zijn pijl richt op deze en gene. Wie met de pijl aangewezen is, qntvangf van deze rovale zonderling en cineast een bedrag van f 10,—. (Zie pag. 2) van drie en dertig duizend te ken nen hebben gegeven niet onder het Joegoslavische bewind te willen staan. Db Britse commandant in Triè'sfc heeft meegedeeld, dat de geallieer de troepen niet Maandag maar Dinsdag van de Morgan-linie terug getrokken zullen worden. Het uit stel is een gevolg van het feit, dat de proclamatie van de ratificatie van het Italiaanse vredesverdrag eerst vandaag om middernacht in Parijs zal plaatsvinden. Vandaag om „elf uur is het Italiaan se vredesverdrag formeel geratifi ceerd. waardoor Italië weer een on afhankelijke staat wordt. Het Ita liaanse avontuur dat vijf en twintig jaar geleden begon met de opmars naar Rome. heeft Italië negentig millioen pond sterling gekost aan. herstelbetalingen voor Rusland, Joegoslavië, Griekenland. Ethiopië en Albanië: verder het gehele Ita liaanse keizerrijk en 3260 km! grond gebied, dat moest worden afgestaan aan Frankrijk. Joegoslavië en Triest en een aantal Italiaanse eilanden ia de Middellandse Zee -met inbegrip van de Dodekaneeos die aan Grie kenland zijn gekomen. (A.P.). Van zeven en zestig Griekse com-» munisten, die te SaJonïkx terecht stonden wegens terroristische acti viteit, zijn er drie en vijftig ter dood veroordeeld. De veroordeelden zijn verantwoordelijk gesteld voor: de moord op een - hooggeplaatste politie-functionarls en op de pro cureur van het krijgsgerechtshof te Saloniki en voor de overval op een autobus van de Griekse luchtmacht in November 1.1. waarbij vijf mili tairen gedood werden. Vandaag hebben de stakers vaö de mijn Grimethorpe iri. het En- gelse graafschap Yorkshire het werk hervat.. De uit drie leden be staande commissie van onderzoek daalde, ixr de af wm th track*1 ten da oorzaak van de staking uit de wereld te helpen. De mijnwerkers waren in een goede stemming en zeiden dat zij tegen Pasen d© honderd duizend ton die men achter was, zouden. hebben ingehaald. Malcise brigade Volgens berichten uit Malakka hebben Donderdag G00 leden In- diers, Chinezen ch Jfaleiers van dc internationale Maleise brigade in het geheim Jobore verlaten met In donesië als doel van de reis. Vol gens betveringbn is deze brigade ge traind door een vroegere guerilia- groep. Naar verwacht wordt ziiiièn zij in contact treden met de geregel de Indonesische troepen op Sumatra onder commando van Ali Soedjati. Vier vrouwenzouden als verpleeg ster zijn -meegegaan. Rondetafelconferentie met West-ïndië Minister-president dr. Be el heelt een commissie samengesteld, die de rondetafelconferentie met Surina me en de Nederlandse Antillen moet voorbereiden. Prof. mr. R. Kranenburg is voorzitter van deze commissie,die verder bestaat uit twee Surinaamse leden, de heren F. H. R. Lfmapo, oud-voorzitter der Staten en H. K. A. Kleine, gouver nementssecretaris twee Curacaoe- naren, dr. M. T..da Costa Gomez, vertegenwoordiger van Curasao in Nederland en dr. A. W. J. M. De- sertine, voorzitter der staten en twee Nederlanders, dè voorzitter en mr. W. H. van Helsdlngen, oud voorzitter van de Volksraad van Nederlands-Indië. Als secretaris is aangewezen, mr. Th. H. Bot, amb tenaar ter beschikking van de mi nister van Overzeese Gebiedsdelen." De commissie is terstond met haar werkzaamheden begonnen. Paul van Zeeland, de voormalige premier van België, is benoemd tot vertegenwoordiger van België in de commissie van drie. Hij' zal terzijde worden gestaan door de Belgische consul-genera al te Batavia, Van der Stichelen, de kolo nel Servais, Belgisch militair attaché te Den Haag, en door de heer Claeys •Bouuaert van het, Belgische minis terie van' buitenlandse zaken, HOOFDPUNTEN PAN DE 'AGENDA: BALKAN, PALESTINA, SPANJEVETO Morgen wordt de tweede zitting van de Algemene Vergadering der U.N.O. geopend. De agenda is 2eer uitgebreid; zij bevat 62 onderwerpen van veelzijdige aard. De blangrijkste problemen zijn: de Balkan, Pales tina, Spanje en het recht van veto- Verder moeten drie nieuwe leden van.de Veiligheidsraad worden gekozen, ter vervanging van Australië, Polen en Brazilië. Canada is reeds candidaat, Tsjechoslowakjje zal mis schien de plaats van Polen innemen, en voor Brazilië zal wellicht een ander Zuid-Amerikaans land worden gekozen. Marshal], die de Amerikaanse de legatie in de Algemene vergadering zal leiden, sprak Zondag is'het ho tel Woldorf-Astoria in New York bij dc opening van de „Week der U.N.O." Hij legde er de nadruk op, dat zijn delegatie de pogingen om het dode punt in de Griekse, crisis te overwinnen zal steunen. „Wij zijn in het bijzonder bezorgd over de hulp aan Albanië, Joegoslavië en Bulgarije aan de Griekse guerilla- strijders, een directe bedreiging van de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid van dat land. Wij hebben geen andere inte resse dan het herstel van de vrede in het gebied, waar de strijd thans ivoedt." Marsall kondigde aan, dat de Amerikaanse delegatie met een aantal voorstellen voor de dag zal komen, waarvan hij echter geen bij zonderheden gaf. Over het vetó-recht zei Marshall, dat Amerika niet onveranderlijk af wijzend staat tegenover voorstellen tot herziening van het Handvest. Hij geloofde echter niet, dat er op het ogenblik behoefte bestaat aan belangrijke herzieningen of aan eeii wijziging in het algemene karakter der U.N.O. Een nieuwe fase De komende vergadering be tekent wellicht het begin van. een nieuwe fase in het leven van de U.N.O., zei Marshall. Gedurende de twee jaren van haar bestaan hebben de rege ringen en volken een prijzens waardige sympathie betoond. Doze beginperiode loopt thans ten einde. Ons werk zal nu aan een critisch onderzoek worden onderworpen. Wel is er weer een onzekerheid over de toekomst der U.N.O., maar zij zjjn een weerspiegeling van de onzekerheid omtrent het doel en de bedoelingen van de leden zelf. De Verenigde Staten zien in de U.N.O. niet een gemakkelijk han teerbaar middel om tijdelijke na tionale voordelen te verkrijgen. Als zij de U.N.O. willen betekent dat, dat zij internationale samenwerking willen. Amerika wil niet dat de we reld opnieuw in. internationale anarchie, wegglijdt, i (Van onze Haagse redacteur). Aangezien in vele gemeenten eerst tegen het einde dezer maand kan worden overgegaan tot het samenstellen van de vaste commis sie die de burgemeester bg vorde ren van woonruimte moet assiste ren, heeft de minister van binnen landse zaken besloten deze wet ook 1 October in werking te doen tre den. Er bestaat intussen geen be zwaar deze commissie voor het in werking treden dezer wet te benoe men, mits zulks geschiedt met in-» gang van. bovengenoemde datum. Geen contact meer tussen SDC en PvdA-bestuur Het dagelijks bestuur van. de Party v. d. Arbeid heeft kennis ge nomen van «en persbericht en van brieven omtrent het Sociaal-Demo cratisch Centrum, waaruit blijkt dat deze groep thans openstaat voor niet-leden 'van de Party v. d. Arbied; aangezien hierdoor het ka rakter van het Centrum principieel en ingrijpend is gewijzigd, bestaat er thans tussen het Socialistisch Democratisch Centrum en het par tijbestuur van. de Party v. d. Arbeid geen verbinding meer. D© bonnen A 01, A 06, A 16, A 21 (voor een buitenband) en B 01, B 06, B 16 en B 21 (voor een binnenband) van de inschrij- vingsbewijzeq voor eerste ver strekking yan rijwielbanden zijn. geldig t/m 31 October a.s- in plaats van. um 30 September. Op initiatief van de minister van oorlog is een interdep&rte-" mentale commissie geïnstalleerd, die van advies zal dienen bij het verlenen van vrijstelling van dienstplicht. De commissie heeft de bevoegdheid belanghebbenden ie horen en eventueel deskundi gen ;te raadplegen* - y ;.HM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1