NIEUWE VORM VAN KONINKRIJK WETTELIJK GEREGELD Begrotingstekort: Anderhalf milliard gulden HET ROTTERDAMSCHPARCDL m Hf ii tói II |f il •ii Werkloosheids- en wachtgeldverzekering; zesjarenplan voor landbouw Griekse kwestie van agenda Rokken worden langer - en Buster Keaton is niet zo grappig meer Republiek is bereid samen te werken De Troonrede r r ji|ïi Vrij, onverveerd DR. BEEL LAS DE TROONREDE VOOR Overheidsapparaat ingekrompen PAROLOSCOOP Complot ontdekt in Slowakije Engeland moet goud verkopen... imW GROMYKO'S VETO TEGEN RESOLUTIE VAN HERSCHELL JOHNSON Maar een milliard uitgaven voor productieve doeleinden Fooien worden „vast" •Weerbericht Republikeinse aanvallen afgeslagen Jany vestigt nieuw* wereldrecord Zwitserè elftal nog niet samengesteld Het Belgisch elftal tegen Engeland De Engelse league Bloem en bakmeel op de rijstbonnen 4P !fi [ijt. {«II c2i tkn ml fik n- Uf I \\i m sp. k.W> i Rei en A dm. lang» Movea 14 lt Schiedam t»L 69300 Abonnementsprlji per week J1 cent, per kwartaal y losse mxjunera. 0,09 Dinsdag 16 September 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankief» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Dlrecteuri B. de Vries PL Hgoidredacteun Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 215 In de Troonrede, welke de minister-president dr. L. J. M. Beel hedenmiddag in de Ridderzaal heeft voorgelezen gelij k wij reeds meldden was de Koningin wegens ziekte verhinderd deze jaarlijkse plechtigheid te verrichten kondigde hij aan dat de regering de mogelijkheid voorbereidt de nieuwe staatkundige struc tuur van het Koninkrijk een wettelijke grondslag te geven. Zij zal, indien de toestand in Indonesië dat toelaat, haar taak daar overdragen aan burgerlijke ge- zagsqpganisaties. Voor de landbouw is een zesjarenplan bijna gereed, terwijl de regering ook de industrialisatie sterk zal stimuleren. In 't bouwprogramma staat de woningbouw op de eerste plaats. Een wetsontwerp voor wachtgeld- en werk loosheidsverzekering kan men spoedig verwachten. De regering' kondigde verder aan de regeling van het ontslag recht van werknemers; overheidstoezicht op onmaatschappelijke gezinnen, wier gedrag gevaar oplevert voor de samenleving; effectieve bestrijding van economische'delicten (zwarte handel e.d.); voorlopige herziening van de financiële verhouding van rijk en gemeente; vernie-wing van het onderwijs; bescherming van de titel „architect"; steun aan de jeugdbeweging; vereen voudiging van de overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven; inkrimping van het overheidsapparaat; nieuwe regeling van het ziekenfondswezen; wettelijke organisatie van de gezondheids zorg; verbetering van de positie van rentetrekkende invaliden, weduwen en wezen en indiening van wetsontwerpen ter regeling van het goederenvervoer te land en te water. Tolunie troef *T QLUNIE - het woord ont- breekt bijna geen dag meer op de voorpagina's. België. Nederland en Luxemburg hadden de primeur ervan in Europa, reeds tijdens de oorlog werd daartoe door de drie betrokken rederingen besloten. Ook in Scandinavië leeft de gedachte aan een douane-unie tussen Noor wegen, Zweden, Denemarken en IJsland en volgens de laatste be richten denken ook Frankrijk en het sinds gisteren weer onafhanke lijke Italië over de sluiting van zulk een economisch verbond, dat de af schaffing van de onderlinge invoer rechten beoogt, lagere verbruikers- prijzen ten gevolge heeft en de han del, zo hoopt men, zal stimuleren. Benelux, de naam waaronder de unie der La°*e Landen bekend ge worden is, geniet in het buitenland veel belangstelling als nieuw expe riment en sommige Amerikaanse economen vinden dat déze drie soor ten Europeanen tenminste eindelijk cle ogen zijn opengegaan: zij heb ben de tariefmuren tussen tuin drie landen geslecht. Een economisch medewerker van Associated Prees, dezer dagen de Benelux-unie onder de loupe ne mend, bracht één bezwaar naar vo ren: stel dat België te veel expor teert naar Frankrijk of Engeland, zelf goederenschaarste li p'~t daar voor in het goedkope Nederland aanvulling zoekt, maar daardoor zijn guldenreserves ziet slinken, wat dan De Belgische regering zou het kopen van Belgen jn Nederland moeten beperken; de handel in het Beneluxgebied zou niet meer vrij zijn. De eerste stap nog steeds ci teren wrj om zulke moeilijkheden te voorkomen zou het scheppen van een gemeenschappelijke munteen heid moeten zijn en voorts zou cr een zekere planmatigheid in de pro ductie moeten worden gebracht. Een roncfuit pleidooi dus voor de vorming van een aantal „verenigde staten" met... geleide economie.' De Ass. Press-medewerker die wij citeren ziet ook de bezorgdheid die zulk een ontwikkeling in. Ame rika zou oproepen: In het geval van een pan-Éuropese tolunie zou den Zwitserse schrijf' "achines vrij van rechten in Frankrijk kunnen worden, ingevoerd, terwijl de Ame rikaanse import waarschijnlijk aan rechten onderhavig zouziin. In derdaad een reden tot bezorgdheid voor sommige Amerikaanse in dustriëlen. Een bezorgdheid die Europa overigens niet hoeft te de len. want Europa heeft de nieuwe wereld wèl hard nodig, maar om gekeerd is Amerika in zijn eigen belang* evenzeer gebaat bij 'een wel varend Europa. Vandaar het «-»+,T~!sme dat wij voelden bij het bericht, dat dertien Europese landen een groep hebben gevormd ter bestudering van het plair voor een Europese tolunie. Misschien is het mogelijk om op de duur langs dit economische achter weggetje tot de zo broodnodige po litieke eenheid te komen. Misschien zelfs op de lange duur van héél Europa. AD INT. Soberheid, dat was het kenmerk van Prinsjesdag van dit jaar. Hoe wel de feestelijke zomerzon zijn gouden gloed'over de Residentie spoelde blonken niet rond Binnen hof en Vijverberg de talloze schit terende static-uniformen van hoge officieren, toonde de hele plechtig heid een grote eenvoud. Dat was in de eerste plaats het gevolg van de afwezigheid van de Koningin, die na een aanval van bronchitis nog niet in staat bleek de plechtige zit ting van Eerste en Tweede Kamer in de Ridderzaal te openen. Al was de Koningin wel aanwezig geweest, dan nog was soberheid eis geweest, cn wel op uitdrukkelijk verlangen van de Koningin zelf. Twee en een half jaar na de bevrij ding: de oplossing van de talloze problemen, die de oorlog als erfenis onS heeft nagelaten, is niet zo ver gevorderd als wij allen, als onge twijfeld ook de regering had ge hoopt. De moeilijkheden in Indone sië zijn een schier ondraaglijke last voor ons land; de financiële toe stand van ons land, hoewel niet hopeloos, blijft voortdurend nauw lettende zorg eisen; honderdduizen den le\ en niet in behoorlijke wonin gen, "ontberen dikwijls de ailerno- digste meubelen.,.. „Dit is geen tijd voor feestelijk vertoon", had de Koningin gezegd en natuurlijk heeft men zich daaraan gehouden. Dat wil niet zeegen dat de Hage naars niet "massaal uiting gaven van hun belangstelling. Reeds vrij vroeg schaarden zich duizenden belang stellenden langs de weg, waar de auto's der ministers fde Gouden Koets bleef uiteraard „op stal") zich langs bewogen, In de Ridder- zaal las dr. Beel met kalme stem het gewichtige staatsstuk voor, dat wij op pag, 3 ir zijn geheel weer geven. Een viermotorige bommenwer per van he^ type h. 1? is in de baai van Chesapeake (USA) neer. estorl. Negen personen zijn hier om het leven gekomen, Dc. L. J. H. Beel Tachtig personen zijn gearres teerd in verband met de ont dekking wan een uitgebreid com plot tegen de staat in Tsjecho- Slowakije. Het betrof hier voor malige leden van .de Hlinka-gar- de, een fascistische organisatie. Bij huiszoekingen is een aanzien lijke partij bewijsmateriaal in beslag genomen, zoals een radio-zender, wapenen, compromitterende foto's, drukpersen, gebruikte stencils met tekst van opruiende pamfletten cn andere illegale stukken. De organi satie zou tot doel gehad hebben de vorming van gewapende groepen als basis-eenheden voor een gewapende opstand tegen de Tsjecho-Slowaakse republiek, samenwerking met de Oekraïense opstandelingen en wer ving van Slowaken voor deze groe pen. Tot de samenzweerders zou ook de voormalige Sowjet-Russische ge neraal Vlasof, die tijdens de oorlog legercorpsen vormde om aan de zij de der Duitsers te strijden. Ook een groot aantal Tsjechaslowaakse amb tenaren zou bij het complot betrok ken zijn. De Bank of England heeft aan de Federal Reserie Bank of New Vork een hoeveelheid goud ter waarde van 20 mïlliocn pond ster ling overgedragen. De verkoop van goud uit de re serves van fle Engelse regering ïs de eerste transactie van deze soort, sinds het restant ad 400 millioeti doller van _jde Ameri kaanse lening op *20 Augustus werd geblokkeerd. Aangezien Engeland geen dol lars van de Amerikaanse lening kan krijgen, moeten de goudre serves aangesproken worden. Zóveel vliegtuigen bij elkaar, groof en klein, met of zonder siaart, al of niet voorzien van schroeven, zijn 'thans te zien op een uitgestrekt tenein te Radleit in Engeland, waar de Vereniging van Britse vlieg- uigfabrikant en haar nieuwste producten ten toon stellen. De belang stelling hiervoor, vooral uit het buitenlandis bijzonder groot. de Griekse kwestie van de agenda van iji is, zoals te verwachten was, op hevig De Amerikaanse pogin; de Veiligheidsraad af te verzet van Gromyko gestuit, Een Amerikaanse resolutie kreeg* gister^ avond 9 van de 11 stemmen in de Raad (Sowjet-Unie en Polen tégen) maar Gromyko beschouwde zijn tegenstem als veto. De Veiligheidsraad was met de Griekse kwestie volledig in een im passe geraakt toen het rapport van de Balkan-commissie, waarover ieder (behalve de Sowjet-Ume en Polen) bet eens was, door Gromyko's veto werd afgestemd. De Verenigde Sta ten hebben nu te langen leste een poging gedaan om de zaak naar de Algemene Vergadering over te bren gen, maar daarvoor moest zij regle mentair van de agenda van de Vei ligheidsraad zijn afgevoerd. In dat geval zou de Sowjct-Unie echter eisen dat de Balkan-commissie zou worden opgeheven. De Amerikaanse gedelegeerde. Herschel Johnson, stelde gisteravond voor. de kwestie op de agenda te houden, maar de Algemene Verga dering te verzoeken aanbevelingen te doen. De strijd, begon met een debat of dit als een cssentiele of een proce dure-kwestie moest worden be schouwd ''voor procedure-kwesties geldt het Veto-recht niet.) Er werd over gestemd, en de Raad stelde vast, dat het een procedure-kwestie was. Maar Gromyko sprak zijn veto uit. Prof. Lieftincks Millioenennota vertoont op de gewone dienst een voordelig saldo van 360 millioen. Uilgaven van tijdelijke aard (Loepen in Indonesië, uitgaven voor herstel van de produc tie, enz.) geven echter eeff nadelig saldo van 1008 millioen. Kapi taalsuitgaven (credietverlening, aanschaffing van materieel voor leger eh vloot) en het Landbouwegaliseringsfonds geven nade lige saldi van 419 en 498 millioen. De totale begroting vertoont daardoor een tekort van 1.566 millioen. Dit is beduidend minder 'dan in het vorige dienstjaar: het nadelige saldo op de defini tieve begroting van 1947 bedraagt 2.108 millioen. Een bedrag van btfna een mil-* ding van het Nationaal Luchtvaart laboratorium. Tegenover de schulden die de re gering op deze wijze voor de ver wezenlijking van haar plannen moet aangaan; staan duurzame objecten, zodat het tekort op de begroting minder verontrustend is dan het op het eerste gezicht lijkt. Dergeltjke uitgaven zijn echter niettemin tot het hoogst nodige beperkt gebleven Prof. Lieftincks ontwerp bevat geen budget: slechts de raming van de kosten van het regeringsbeleid. De wijze waarop de tekorten zou den moeten worden aangevuld kun nen eerst worden bepaald wanneer bekend is welke hulp. uit het bui tenland Nederland zal krijgen, met name op --grond van het -MarschaU- plan. De Amerikaanse resolutie werd hierna met 9 tegen 2 stemmen aan genomen. Maar Gromyko sprak zijn veto uit. Gromyko oogstte een scherp pro test van Herschel Joh son, die hem ervan beschuldigde misbruik van znn bevoegdheden te maken door de wil van de Raad tegen te gaan. Tenslotte stelde Johnson voor dal de Raad de Griekse kwestie van de agenda ai zou voeren. Deze resolutie werd met 9 tegen 2 stemmen aan genomen. Daar het hier een kwestie van procedure betrof, was er geen sprake van een veto. (Van onze Haagse redacteur) Om tegemoet tc komen aan do klachten van vreemdelingen dat zij in Nederland te hoge fooien betalen, doordat daaromtrent niets geregeld is. heeft men het voornemen voor het volgend jaar 'uniform vast te stellen dat in café's 15 fooien en ïn hotels 10 voor bediening enz. gebrui kelijk zal zijn. Morgen beslissing over Petkofs vonnis Morgen zal op het beroep be slist worden dat dc ter dood ver oordeelde Bulgaarse leider der agrarische pari ij, Nicola Petkof, tegen zijn vonnis heeft aangete kend. (A'.P.). St. Ignatïuskerk wordt dekanale kerk De St. Ignatiuskerk aan de West zeedijk te Rotterdam, in 1892 ge bouwd cn sindsdien bediend door dc paters Jezuïeten, aanvankelijk als rectoraat, later in 1929 bij de ophef fing van. de O. L. Vr. Kerk aan de Wijnhaven als parochiekerk, zal de zer dagen worden overgedragen aan de seculiere geestelijkheid en hoofd kerk van het dekanaai Rotterdam worden. k wist zich met de redden. parachute Bezuinigingen gingen voorname lijk ten koste van de gewone dienst, die voor 1947 nog een deficit van 85 millioen opleverde. De grootste be dragen komen van de rekeningen" Nationale Schuld (228 millioen ten gevolge van do conversie van staats leningen) en Marine (130 millioen minder .voor personeel, materieel, intendance en luchtstrijdkrachten Verder verwacht minister Lieftinck minder geld nodig te hebben voor bijzondere rechtspleging, uitkerin gen aan oorlogsslachtoffers en D.U.W., en zijn de uitgaven ten be hoeve van de Regeringsvoorlich tingsdienst, Centrale Veiligheids-, dienst en Buitenlandse Inlichtingen dienst, het Riiksbureau voor Oor logsdocumentatie, Rijksverkeers inspecties, Distributiediensten. Staatsbosbeheer, Arbeidsbemiddeling en N.I.W.I.N. ingekrompen. Hard is uitgetrokken voor ver schillende uitgaven ter verhoging van de productiviteit en in het belang van dc toekomstige wel vaart van ons land. Deze uitgaven hebben betrekking op: bijdragen oorlogsschade, land- bouwherstel, reconstructie koopvaar dijvloot. herstel van eigendommen der gemeente Rotterdam, herstel van rijkseigendommen, bijdrage wel vaartsfonds Suriname, aanleg van wegen, kanalen, vliegvelden, huis vesting van leger'en marine, aan schaffing van schepen voor marlnq en ioodsdienst. bouw van een Rijks luchtvaartschool. voorschotten wo ningbouw, investering in de staats mijnen, Zuiderzeefonds. landaanwin ning, ruilverkavelingen, gas-voorzle- ningen en een lening voor uitbrei- PAROSE BRIEF over de dingen van de dag WEER KOELER Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond. Vanavond of vannacht reiren met plaatselijk onweer. Morgen over dag wisselend bewolkt met enkele regenbuien. Matige, lijdelijk vrij krachtige, wind tussen Zuid-West en West- Koeler. 17 Sept.; Zon. op 6.16 uur, onder 18.53 Uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 6.15 uur, 2e tij 18.14 uur. f I PARIJS, September 1947 'T'ERWIJL de dagen kor- L ten. worden de rokken langer. Beide feiten behoren ofschoon onafbankeliik van elkaar, tot de orde van de natuurverschijnselen. Uw oordeel wordt niet-gevraagd. Ook in een lyi--- r'-v-r- .v-r- vartf,„ democratie ontsnapt een aantal ge- "-Mcnk niet. dat jij langer wor- vaders, beurtenissen aan de controle van de °on> "es ochtends, dan 33 cm. van lsiezer de grond, of des middags dan 30 r,„_ c.m„ 's Ochtends worden zij 38 33 Door de droogte eten wij minder c -s m;ddags 35 h 30 cm. Zij wor- T-T ET is trouwens de vraag of de !1.J11 ]yjAAR zij worden niet té lang. om te glimlachen tegen onze groot- Geen mode meer? „r-- m.ö-jn s iiiiuuogs oo a ou cm. «mj wor- ll is "c "«■'s v* ut Si wiTïn den geen millimeter langer, do«e win- glimlach nog mode is tegen- S Dc bSeif in Pa-Ss ter. Nóg langere rokken, zeggen de woordïg, of misschien weer mode de benzine. De bakkers in Feu.ijs jjGste Parijse couturières, zijn zwaar wordt, het komend seizoen.... In SiJS?wSX tSrhfï tweeda- en ongracieus. Jonge vrouwen en een Parijs circus treedt op het ogen de slagers zullen slechts twee da de parijse couturières kleden blik op de Amerikaanse komiek gen per week open zijn, gebak mag uitsluitend jonge vrouwen Buster Keaton. welbekend uit de da- met meer worden gemaakt, auto s moe^en er njet gaan uitzien als oude gen van de zwijgende film, De Parij- boven de 15 paardenkrachten mogen boerinnen, die met haar zware ja- zenaars wagen zich af, waarom zij mer.„meer, ril"?.n»maar textiel^ is ponnen het stof van de boerderijen dit, nooit glimlachende, houten ge vrij en de wijn is nu ook„vrij aanvegen," Langer dus, maar vooral zicht niet meer zo grappig vinden als Dat zijn onherroepelijke besluiten, niet tè iang. vrdeger. w SXenn'v™eS.°HSï-nen" Een hunner heeft het antwoord ge- baar ais het vallen van de bladeren, \Tva^ppr was het vrsnrij; al*? of van onze haren, of wellicht, van Ook de niet direct op straat zicht- iemand.'nooit glimlachte Maar tegen- de reeds zo diep gezonken franc.... bare mode wordt vrouwelijker, fluis- woordig, nu niemand 'meer giim- De rokken-worden weer langer. U teren de vrouwen. Ronde voimon lacht, valt dat niet meer zo op. Wij protesteert? Protesteert gerust Gij (geen rechte schouders meer), een leven nu in de „époqüe-Buster Kea- vindt een bondgenoot in het mach- prominente boezem, een ingeregen ton", Vij lopen allemaal met houten tige Amerika. Het machtige Ameri- taille, ronde heupen, zijn absoluut gezichten rond en nu is Buster Kea- ka (.vil ook niets weten van langer de rigueur. Vandaar corseries ton niet grappig meer. wordende rokken. Men wil er vrou- met baleinen en soutien-gorge op Zullen wij ooit weer lachen om wenbenen zien. Maar geen atoombom ijzeren karkasjes en andere char- Buster Keaton? Wie weet, als de da- mag hier baten. Er is gedecreteerd, mant vermomde martel werktuigjes, gen weer langer worden en, mis- hier in Parijs, dat de rokken langer die toch ook onze groot-moeders on- schie, de rokken weer korter, vcl- worden. Hoger beroep bestaat met verschrokken hebben geaccepteerd trekt zich ook dat natuurverschij'n- De rokken wèrdén langer. en die hen zelfs niet hebben belet sel.... MITS EEN GROTE MOGENDHEID OVEREENKOMST GARANDEERT De Republiek Indonesië is nog steeds bereid met de Neder landers samen te werken, maar slechts op basis van gelijkheid cn op voorwaarde, dat aJle Nederlandse troepen binnen een bepaalde tijd worden teruggetrokken. Dit deelde de Republi keinse premier Sjarifoeddin aan journalisten mede. De Republiek hoopt, dat elke overeenkomst, die eventueel in de toekomst met Nederland gesloten zal worden door een derde mogendheid - waarschijnlijk door Grooi-Brittannië o! de U.S.A. - gegarandeerd wordt. De Republiek moest absoluut vrij zijn in haar economische betrekkin gen met andere landen, die beter dan Nederland kunnen voorzien in de behoeften van Indonesië. Neder land zou in geen geval iets derge lijks als ex-territoriale rechten in Indonesië krijgen. De Republiek zou Nederlandse adviseurs en ambtenaren in dienst nemen. Zij zouden echter geen voorrechten genieten of een hoger salaris krijgen dan de Indonesische ambtenaren van het burgerlijke bestuur. De Republiek was nog steeds van plan de Nederlandse ka pitaalgoederen en die van andere landen, die daarvan voor de oorlog eigenaars waren terug te geven. Slechts voor het transportwezen, electrische energie en waterkracht wordt nationalisering overwogen. Sjarifoeddin zei, dat de notulen van de overeenkomst van Lingga- djati binnenkort zouden worden gepubliceerd en dat daaruit de Ne- derlandse trouweloosheid na de on dertekening zou blijken eveneens, dat de Nederlandse militaire actie op 21 Juli een schending was van de belofte geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Republikeins# troepen hebben verscheidene aanvallen op Neder landse kampementen, ondernomen. De aanvallen werden afgeslagen. De Nederlandse verliezen van gis teren bedragen: 2 gesneuvelden en 5 gewonden. Een vijandelijke for matie van 350 man viel een Neder lands kampement by Kawali (Wcst-Java) aan. By Gombong op Midden-Java moesten opdringende T.N.L-troepen worden verdreven. Een detachement aan de rivier Se ra joe bij Rawalo sloeg een aanval a*. Van benden ten Zuiden van Awcmbagoes op Oost-Jav'a, welke - dit gebied onveilig maakten, zijn 72 [Oorspronkelijk op 14 November was DE Troonrede pleegt in een note- dop samen te vatten alle moei lijkheden waarmede de regering te kampen heëït en de richtlynen to bevatten volgens welke deze moei lijkheden overwonnen zullen wor den. Aangezien de moeilijkheden van deze tijd onvergelijkbaar zijn met die van vooroorlogse jaren» ziet men met des te meer verwach ting uit naar de stem van de re geerders en hoopt men daarin een geluid te ontdekken, dat al onze zorgen overstemt en reden geeft tot hoop en vertrouwen. Heiaas en wy" verwachtten eigenlijk niet anders spreekt de Troonrede byna uitsluitend en zeer vaag over allerlei goede voorne mens. Men beoogt dit en overweegt dat, men tast in die richting en men stelt zich voor dat uit te voeren. De Troonrede biedt geen houvast, ook al zullen allerhande zaken „met voortvarendheid"' worden nage streefd. Het is een zorgelijk ge schrift geworden, waarin men te vergeefs zoekt naar enigerlei con clusie. De regering vreest kennelijk de consequentie van beloften, om dat zij met overtuigd is, deze te zullenkunnen nakomen en vraag stukken van de allergrootste bete kenis worden met een enkel, niets zeggend, woord afgedaan. De Troonrede is ook, waar zij ge waagt van de verhoudingen ten op zichte van de Republiek, niet ac tueel. Zij snreekt van een ongun stige ontwikkeling en niet van de hemieuwe tekenen van toenadering* die uit de allerlaatste berichten blijken. Het heeft weinig zin de onderde len van deze „regeringsverklaring" na te lopen, omdat zij niet voor ont leding vatbaar zrjn. Of zou men b.v. staat kunnen,maken op een uitla ting over de wederopbouw, waar het letterlijk heet: „bij de verwezen lijking van een bouwprogramma, dat op de beschikbare arbeidskrach ten en materialen is afgestemd, en dat de meest urgente werken zal bevatten, zal de woningbouw op de eerste plaats staan," of: „de uitgaven voor ons land op het stuk. van onze krijgsmacht zpllcn zo beperkt mogelijk worden gehouden," ofmaatregelen worden getroffen om de mannen die hierdoor (de mi litarisering) alsmede door de aflos sing der thans in Indonesië vertoe vende militairen vrijkomen, de te rugkeer in de burgerlijke maat schappij te vergemakkelijken. Drie problemen waarmede duizen den in ons land worstelen, worden hier zo aangeduid, dat men er het absolute vertrouwen niet in kan vinden. Aan de hand van deze Troonrede kan bij een volk geen hoop en ver trouwen worden gewekt, het kan al leen het besef krijgen, dat de re gering nog altoos goede voornemens heeft, worstelt, zonder de weg te kennen die tot ontkomen leidt. De 17-jarige Franse zwem-crack Alex Jany, heeft gistermiddag in het 25 m.-had te Menton een geslaagde po ging gedaan het wereldrecord 108 m. borst crawl, dat sedert 1944 op naam stond van de Amerikaan Allan Ford, te verbeteren. Jany wist een tlenda seconde van Ford's tijd af te knabbe len en legde de afstand in 55.8 sec, af. Jany Is thans in het bezit van de we reldrecords J00, 200 en 400 m. bórst- crawl. Dc keuze-commissie van de Zwitsers» Voetbal Bond heeft lieden 14 spelers aangewezen, die de reis naar Amster dam maken en waaruit het nationale elftal voor de wedstrijd tegen Neder land zal worden gevormd. Het zijn da doelverdedigers Corrodl (Lugano) en Eich (Young Fellows), de backs Gyger en Steffen (beiden Cantonal), de half- spelers Belli (Servette). Courtat (Gren- chen), Eggiman (Lausanne) en Lusentl (Young Fellows), terwijl de voorhoede zal worden gekomen uit: Bickei (Grasshoppers). Fatton (Servette). Fink (Young Fellows), Amado (Grass hoppers), Maillard (Lausanne) en Tschuy (Grenchen). Zoals blijkt zijn alleen de achterspelers Gyger en Stel len zonder concurrentie. Voor de interland-wedstrijd, welke Belgte Zondag as. in het Heysel—sta dion te Brussel tegen Engeland speelt, is-' het Belgische nationale elftal als volgt samengesteld: Doel: Daencn; achter: Arnouts en Parmaya: midden: Coppens, Henriet en Massay; voor: Lemberechts. Mermans, N. de Cleyn, Anoul en Thxrlfays. De uitslagen van de Dinsdag in de League gespoelde wedstrijden luiden; Eerste divisie: Blackburn Rovers- Blackpool 1—1; tweede divisie: Coven try CityWest Bromwich Alb. 1—0; Sheffield Wednesday—Bury 22; Tot tenham Hotspur—'Westham United 2—2. Joe Louis tegen Joe Walcott Heden werd in New York bekend ereinaakt dat «foe Louis zijD wereld titel zwaargewicht zal verdedigen tegen Joe Walcott uit Jersey. Het gevecht dat over 15 ronden zal gaan zal 5 December a.s. in Madison Square Garden te New York plaats hebben. Het „non-titelgevecht", dat man gevangen genomen. Bij een intensieve Patrouillering in het ge bied van Medan zijn een aantal sa boteurs gevangen genomen. Bij K.B. is benoemd tot voor zitter van de eerste kamer der Staten-Gcneraal voor de zitting, die zal aanvangen op 1G Septem ber 1947 prof. ipr. R. Kranenburg. SOERABAJA NEDERLAND WEER TELEFONISCH Zaterdag a.s. zal het radio-tele fonisch verkeer tussen Soerabaja en Nederland hervat worden. De verbinding loopt via Bandoeng en voorlopig bestaat alleen een moge lijkheid tot spreken op Dinsdag en Zaterdag. ■aatgesteld vallen. komt hiermede te ver- Op de rantsoenbonnen voor rijst is in het vervolg naar keuze 'ver krijgbaar 250 gram rijst, bloem, zelf- rijzend bakmeel, kindermeel (allé soorten) of kinderbiscuits. De geldigheidsduur van bon L-01 reserve (voor een ei) is verlengd tot en met Zaterdag 20 September. I j t" !s-; 5 ïi d|| i «f 1 ii) i 1 r1*1 giji Ifï; H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1