HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Onze voedselvoorziening loopt geen gevaar Ook zó is Rotterdam! U.S*A. stellen verdrag tegen agressie voor Droogte geeft geen reden tot ongerustheid v._ Mr. Van Schaik voorzitter der Tweede Kamer Hoe zou U dan stemmen? Ook Van Mook zinspeelt op nieuwe besprekingen Onenigheid over de grenzen van vrijstaat Triëst w iff! -J O t ft j!i wi. Bed. so Ada. Lang» Haven 14Schiedam t«L 69300 Abonnementspriji per week SI esentf per kwartaal i—losse - nummers 0,09 HE SCIIEDAMMER Woensdag 17 September 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" ïcstgiro- 398646 - Bankieri Amsterdamscha Bank te Rotterdam PI Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th- Ramaker Vrij, onverteerd Zevende jaargang, No. 216 1 «Iji O ITS volk maakt zich zorgen over de aanstaande winter. Het geeft allerwegen uiting aan zün vrees, dat de gevolgen van de abnormale droogte van deze zomer funest zullen zijn voor de voedselvoorziening; het Is beducht voor een drastische verlaging van de levensmiddelen- rantsoenen. Na Informatie bij bevoegde instanties In Den Haag la ons echter'gebleken, dat het met de voedselvoorziening in de komende win ter wel los zal lopen, al zal ook Nederland zich enkele beperkingen moe ten opleggen In verband reet de wereld-voedsel-situatle- Samenstelling brood 181 i!" de hc' wordt gewijzigd In de vorige zomer was er een abnormale regenval, waardoor er schot in het graan kwam. Toen is er in de daaron volgende winter, ondanks de pessimistische ver wachtingen van broodgebrek geen sprake geweest. Ditmaal is de ab normale droogte oorzaak van de al gemene ongerustheid. Maar de bin nenlandse graanoogst is goed bin nengekomen behoudens enige uitval als gevolg van de droogte. De kwa liteit is zeker niet minder dan in vorige laren daar het graan reeds grotendeels riip was, voordat de grote droogtepenodc een aanvang nam. Wij moeten het dit laar echter geheel stellen zonder de oogst van het winterkoren, dat in de winter van 1946-'47 zo gned als geheel, op de akker~ is uitgevroren. Hierdoor ia de totale opbrengst aan brood graan in ons land dit jaar kleiner dan normaal. Van het voor ons broodrantsoen benodigde graan levert de binnen landse oogst echter slechts een zes de gedeelte terwijl de rest moet worden geïmporteerd. De Verenig de Staten hebben ons al gewaar schuwd, dat ze dit iaa»* 20 pet. min der broodgraan kunnen exporteren dan het vorig jaar. Gelukkig is ons land voor imnort niet uitsluitend 00 In oord-Amerika aangewezen. Bo vendien is de Internationale Noori- voedselraad. die de beschikbare hoeveelheden groodgraan in de we reld vaststelt en o.a. distribueert over Europa, ons land goed gezind- Niettemin ?,jrt de regering zich thans genoodzaakt, tot het voeren van een voo- 'ehtlge brood politiek. Danrhii K niel In tie eerste plaats gedacht aan verlaging van het rantsoen (al t* dit met 22(19 gram hoger dan dat van Engeland. Dene marken. Frankrijk en zelfs Zwitser land").' - - - ln de loop van de herfst en win- P A R O L C/S COOP SCfettie ronde voor U.S. "R Et/ANGRTJKE bok5wedstriiden x worden in de regel voorafge gaan door enige voorwedstrijden en als zo'11 ..voorronde" kan men de Maandag gehouden zitting van de Veiligheidsraad beschouwen. de laatste voor het begin van de twee- de algemene vergadering der Ver enigde Naties. Een voorronde, die door Amerika gewonnen is. Dc commissie van onderzoek voor de Balkan kwestie, indertijd inge steld onder auspic'ën van de Veilig heidsraad. vertoeft op het ogenblik nog steeds te Saloniki en wacht daar min of meer werkloos op de beslissingen die in New York geno men zullen worden. In New York, en niet in Lake Success, want de commissie hangt min of meer in de lucht, doordat clc kwestie die. zij moet onderzoeken, van de agenda der Veiligheidsraad sesehrant is, T-ïct was een zwaar gevecht cn Gro- mvko schermde tweemaal met zijn veto. toen het door Amerika inge diend© voorstel ter tafel kwam. Herschel Johnson, de Amerikaanse afgevaardigde, zei dat het voorstel slechts een procedurekwestie be helsde en dus niet vatbaar was voor het toepassen van het vetorecht. Gromvko hield vol van wel en toen de Raad met grote meerderheid het Amerikaanse standpunt had ge steund, Iict.de Rus ook tegen deze uitspraak zijn veto gelden, hetgeen echter niet geaccepteerd werd; met negen tegen twee stemmen Cook Polen stemde weer met zijn grote bropr mee) nam de Raad de oor spronkelijke Amerikaanse resolutie aan. De mogelijkheid is nu geopend dat de Balkankwestie een agen dapunt van da Veiligheidsraad kan niet tegelijkertijd op de Asspmblée- agenda voorkomen voor de alge mene vergadering zal worden ge bracht. Amerika zal er wel geen gras over laten groeien, went onk daar is men van mening dat het dagelijks bestuur", de Veiligheids raad. tezcer gehandicapt is in het nemen van besluiten door het veto, Enkele dagen geleden ging reeds een andere stem in deze richting on: ..Als het aan mij lag. zou de Assemblee veel meer. en de Veilig heidsraad veel minder te doen krri- gen" zei de Argentünse vertegen woordiger dr. Arce. Misschien krh>t hij on de een of andere manier zün zin wei, want het veto-recht is een van de twee-en-zestig onderwerpen die nriiken on de agenda van deze algemene vergadering. En er zullen over dit onderwerp harde noten ge kraakt worden! AD INT. brood echter gewijzigd moeten wor den. Het thans in het brood aanwezige percentage maïsmeel (10 pet.) zal komen te vervallen daar de mais- aanvoer waarschijnlijk binnenkort geheel afloopt. Het maïsmeel in het brood zal op korte termijn vervan gen worden door 5 pet aardappel meel. Vetrantsoen constant In het'afgelopen voorjaar is de boterproduetie niet onaanzienlnk geweest, zodat een flinke_ partij in de koelhuizen voor de winter kon worden opgeslagen. Er wordt geen boter geëxporteerd daar onze pr«£ ductiekosten zo hoog zijn. dat wti niet op de wereldmarkt (b.v. met Denemarken) kunnen concurreren. Door de abnormale droogte van de zomer is de melkproductie te ruggelopen. De boeren moesten we gens gebrek aan voeder er zelfs toe overgaan een deel van hun melkvee als slachtvee aan te bieden. JTet boternuitsoen zou evenwel gehandhaafd hunnen worden ten koste van de kaasproductie en de export daarvan. Het staat thans nog niet vast of een eventuele ver mindering van de kaas-aanmaak 't binnenlandse Uaasrantsoen dan wel de export het zwaarst zal treffen. Het melkrantsocn zal deze win ter moeten worden aangevuld met melkpoeder.Getracht zal worden het rantsoen zo lang mógelijk op peil te houden ook al weer eventu eel ten koste van de kaasproductie. Voor margarine is Nederland ge heel afhankelijk van de wereld-vet- positie. Ons land is een bepaald quantum toegewezen er nu dienen we maar af te wachten of wti dit inderdaad ook ontvangen zullen- Meer nog dan in b»* vorig iaar J.s onze hoop gevestigd op de ..VCll- lem Barendsa'\ .wat. die aan wal vistraan zal meebreng Pit de ZiiLdgLÜlïe,-'1 Jszee. Wat het vlees rantsoen aangaat, zullen «11 hljj moeten zlln wanneer het hasisrantsoen va" 150 gram ge handhaafd zal kunnen —orden. De abnormale aanvoer van steclttx*» van de laatste weken heeft reeds haar hoogtepunt bereikt en zal thans snel afnemen, waardoor ook de extra rantsoenen vervallen. De te verwachten vlees-import uit Denemarken, Ierland «n Argen tinië is niet van die aard, dat hier door het rantsoen verhoogd zou kunnen worden. Aardappels cn groente P\E aardappeloogst is. niet slecht dit jaar. Vooral de kleiaard - appelen hebben de droogte goed doorstaan. Er bestaat geen enkele reden om aan te nemen, dat de aardappelen weer op de bon zullen komen. De boeren zullen evenwel geen consumptieaardappelen aan 't vee mogen voeren. Hierop zal streng geJct worden. Met de groente staan wij cr niet zo goed vooi. Zeer veel'bladgroen ten zijn verdroogd, waardoor van overschotten reeds enige tijd geen sprake meer is. De bonenoogst o.a. is zo goed als geheel mislukt; de sfuitkool daarentegen belooft een goede opbrengst Ook peen en uien staan er niet ongunstig voor al zal de oogst kleiner zijn dan vorig jaar. Voor de boeren is het een strop, dat de opbrengst van de voederbie ten- en stoppelkmdlenoogst (vee voeder) dit jaar circa de helft min der zal zgn dan in 1946. Ook de hooioogst is dit jaar slecht ge weest. De regering zal echter haar best doen om lijnkoeken en voeder bieten in het buitenland aan te ko pen om het tekort enigermate te comnenspfen. Uiteindelijk komt dit de voedselvoorziening weer ten goe de. Verwacht wordt, dat de op brengst van de suikerbictenoogst dit jaar wat minder' zal zijn. Het suikergehalte van do bieten zou echter hoger zijn dan vorig jaar, zodat mag worden aangenomen, dat het suikerrantsoen., ongewijzigd zal blijven. Wat tenslotte de koffie-, thee- en cacaorantsoenen betreft deelde men ons mede, dat hierin althans voor lopig geen verandering te verwach ten is. Al met al heeft ons volk dus geen reden tot bovenmatig.' pessimispjg. Vergeleken met vele West-Europe- se landen staan wti er wat de voed selvoorziening betreft zelfs betrek kelijk gunstig voorï Millioen textielpunten achterhaald Een millioen gestolen textiel punten bleek een „meneer" bij zich te hebben, toen de Amsterdamse politie hem in een woning aan de Van Woustraat arresteerde. Hij stond juist op het punt zijn „schat" aan een ander over te dragen. Het bleek, dat de ene arrestant op de hei bjj Blaricum een soort voor raadkamer ingericht had, waar de politie nog honderd bonnen in be slag nam, elk geldig voor twaalf luiers. Van de punten, die deze zwarte handelaars in hun bezit hadden, konden 20.000 mannen een costuum of 65.000 vrouwen een jurk kopen. De zwarte'waarde bedraagt niet minder dan een half millioen Oorlog om mannen De politie moest versterkin gen laten aanrukken voordal zij een einde kon maken aan een gevecht van een iweehonderd-tal jonge meisjes in de 76ste straat in New York. Neutrale waarne mers wgren het erover eens dat de oorlog begonnen was doordat de meisjes van een straat de jonge,is van meisjes uit een andere straat weglokten. MHUJtet pl» - Éraw* it 'TMi ?J Het bruine "koffertje van minis ter Lieftinck met de begroting er in.,heeft zich reeds een plaats in onze parlementaire traditie xeroverd. Dinsdagmiddag Om drie uur kwam de minister xan finan ciën er mee in de Tweede Ivaine". opende bet deroonMralief en ver toonde aan de niet meer nieuws gierige blikken der S7 kamer leden hel dikke pak begrotings stukken, bijeengebonden met hcL- zilfde oranjelintje xan verleden jaar. Bij deze symbolische handeling voegde Lij enkele formele woor den, waarna een van. de bedien den het pak naar de griffier toiste. De minister sloot zijn koffertje en Als vandaag verkiezingen waren INDONESISCHE POLITIEK VERDEELT DE MENINGEN „Indien er vandaag een nieuwe verkiezing gehouden zou worden, zou U dan op dezelfde partij stemmen als in Mei vorig jaar of op een andere vroegen de enquê teurs van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie in de eer ste week van deze maand tijdens de Gallup-enquéte over Indonesië. Dc antwoorden hierop luiden: Ik op de zelfde partij stemmen. 89% 63% .Van de mensen, die in Mei 1946 gestemd hebben op: Kath. Volkspartij Partij v. d. Arbeid An ti -Revolutionairen Comm. Partij Ned. 88% Christ. Hist. Unie 86% Partij v. d. Vrijheid 78% De trouw aan de partijkeuze van vorig jaar loopt dus vril sterk uit een. De Anti-Revolutionnairen van Mei 1946 zün het bijna allen nu nog. Het weer op dezelfde partij stem men van tussen de 80% en 90*<> der kiezers van ruim een jaar geleden lijkt normaal (K.V.P., C.P.N., en C.H.) Daarbij vergeleken is de aan hang der Partij v. d. Vrijheid met 78% wat minder Zeker en wijkt het percentage trouwe P. v. d. Arbeid- Weerbericht WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting gel dig tot Donderdag avond. 1 een koelere nacht morgen overdag weer flink oplopende l«mpe~ ratuur. Wisselend be wolkt. doch bijna «ver- al droog weer. Weinig wind. 18 Sept.: Zon op 6.18 uur, onder 18 50 uur. "Waterstanden Rotterdam: le tij 6.52 uur. 2e tij 18.53 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur. Luchtdruk: 765.1: xvind. N.W. 2; temp. 18.2; max. temp. 28,B {gister middag L40); min. temp. 17.0 (heden morgen 6 uur.) Weersgesteldheid, licht bewolkt. TWEEDE ZITTING DER ASSEMBLEE IN FLUSHING MEADOWS GEOPEND De delegatie der Verenigde Staten zal in de Algemene Vergadering der U.iX.O., die gistermiddag in Flushing Meadows is geopend, een voorstel doen voor een verdrag van onmiddellijk? xvederzijdse verdedi ging tegen agressie, met gewapende troepen van ondertekenende par tijen. Het voorgestelde verdrag, dat de vorming ten gevolge zou kun nen hebben van 'een internationale politiemacht om Griekenland on middellijk te verdedigen tegen agressie x*an Joegoslavië, Albanië cn Bulgarije, zou in overeenstemming zijn met artikel 51 xan het Hand vest, dat het recht van individuele of collectieve zelfverdediging er kent in het gex-al. dat een gewapende aanval plaats heeft op een lid van de U.X.O. tot aan het moment; waarop de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen voor het handhax-en x-an internationale vrede cn veiligheid heeft getroffen. De Amerikaanse delegatie bedoelt het met dit verdrag mogelijk te ma ken, dat op grond van het Handvest der U.N.O. xvordt opgetreden tegen een agressor wanneer een actie van de Veiligheidsraad door een veto onmogelijk is gemaakt. In bet bij zonder wordt hierbij gedacht aan de .Noordelijke buren van Griekenland, 'die door een regen van veto's door de Sowjet-Unie in de Veiligheids raad xvorden gedekt. Men hoopt hienpee tegelijkertijd te ontkomen aaii de tegenstand van de Sowjet-Unie tegen het instellen van een internationale politiemacht, waarmee de besluiten van de U.N.O. dienen te xvorden uitgevoerd. Het verdrag zou door elk lid der U.N.O. ondertekend kunnen xvorden, maar het zou terstond van kracht xvorden, ook al tekent een aantal le den niet. De tweede regelmatige zitting van de Algemene Vergadering der U.N.O. is gistermiddag ge opend. Senator Oswaldo Aranha (Brazi lië) werd als voorzitter gekozen. Hij versloeg dr. Herbert Evatt (Austra lië) en Jan Masaryk (Tsjechosloxva- kije). Aranha kreeg bij do laatste stemming 29 stemmen. Evatt 22. Bij de eerste stemming was de verde ling: Aranha 26, Evatt 23 en Masa ryk 6. De Luxemburgse afgevaardigde Joseph Bech is op voorstel van Groot-Brittannië als voorzitter van de invloedrijke politieke commissie gekozen. De Sowjet-Unie had de Poolse minister x'an buitenlandse za ken. Modzelewski, voorgesteld. Voor de overige commissies wer den als voorzitter gekozen; Econo mische en financiële commissie: Her- nan Santa Cruz (Chili); sociale, hu manitaire cn culturele commissie: dr. Oscar Lange (Polen); commissie voor het beheer: Sir Carl Berend- scn (Nxv. Zeeland); administratieve en budgetaire commissie: Fazli Ali (Egypte); Juridische commissie: Fa res el Khoury (Syrië). stemmers wel heel veel van dat der andere partijen af. nan alle „onzekeren" hebben de Gallup-enque.teurs ook gevraagd, op welke partij zij dan zouder. stem men. De meeste ondervraagden hebben daarover hun keus nog niet be paald, maar toch is hqt mogelijk om na te gaan- of de afwijking van de partijkeuze van 1946 naar rechts of naar links gaat. Van de onder waagden, die toen op de Partij v. d. Arbeid stemden, is dit speciaal onderzocht. Ten eerste blijkt, dat van hen, die wél een nieuwe partijkeuze aange ven cr tweemaal zoveel zijn, die voor de Partij van de Vrijheid voe len, dan \-oor de C.P.N. Uit hun mening oer dc Indo nesische kwestie blijkt verder, dat deze totaal 37% ontrouwe Partij v. d. Arbeid-stemmers tezamen een „rechtser" stand punt innemen. Terwijl van allen, die vorig jaar P.v.d.A.'stemden 41% vindt dat ge heel Java bezet moet worden, is dat de mening van slechts 34% der „trouwe" maar van 54% der „onzekere" F. v. d. A.-stemmers. De rest dezer gegevens is in onder staande tabel vastgelegd: a. b. c. d. e. t Pt. pt. pt. pt. pt Allen P.v d.A.-st„ 31 i49 41 34 47 18 De „trouwen" 35 '41 34 39 5412 „onzekeren" 23 63 64 26 34 29 Met Indonesisch Regeringsbeleid eens: b. oneens; c. geheel Java bezet ten; d. niet bezetten; e. Veiligheidsraad volgen: f. niet volgen. Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Nadruk Verboden. ging zijns weegs. Korte lijd later verdxveen liet koffertje van de regeringstafel, De Kamerhexvaarder x erwij- d'p'de het oranje lintje xan het pak stukken, xvat al weer symbo lise] 1 was. want het betekende dit tl»' Kamer kennis air de begroting genomen liad. Het lint xverd keu rig alge rol d en weggevoerd, ver moedelijk naar Financiën... Het pak xverd toon wel erg onhanclifi 0111 naar de griffier te luengon. Vervolgens ging de Ka li een nominatie opmaken voor het xoorzitlcrschap dat aan de Koningin zou worden xoorgelegd. Mr. van Schaik kwam met, 83 van de 86 stemmen bovenaan. Voor de ixxecde plaats haalde mr. •lockes 2S stemmen. Mr. bmeonk 5i stemmen. Acht kamerleden gaven de xooïkeur aan een dain<\ nl, Jkvr, Wttewaal xan £toct- x\ cgen. Donderdag zullen do afdelingen worden getrokken, iels waarmee de F.erste Kamer zich reeds Dins dagmiddag hoeft beziggehouden. De Senaat heeft or dit jaar xoor het eerst vanaf gezien een adres xan antwoord op de Troonrede op (e «tellen. Do Tweede Kamer had daar al in 1906 een einde aan ge maakt. UD EX KIEUW BIJ E EX. Men zon door 't hoffe gebouw van h**t GEB {links) de indruk unncn krij gen ion een plantje uit de nieuwe wereld, doch dc beurtschepen de voorgrond bewijzen, dat in} rink bij huis zijn, aan de Rncfaissenatraat. Pessimisten die uitgekeken zijn op hun stad, bedenkt teel, ook zó is Rotterdam, Cobb vestigt twee snelheidsrecords De Britse coureur John Cobb beeft gisteren op de vlakte bij het Zout meer (Salt Lake City) twee nieuwe xvereldrccords gex'estigd. Over de mijl bereikte 'hij een snelheid x'an 394.196 mijl per uur on over de km. een snelheid van 393.825 mijl. De oude records waren resp, 368.9 er 369.7 mijl per uur. Over een dag of twee xx'il hij pro beren zijn records ox^er de 5 km, de vijf mijl. de tien Lm en de tien myl te verbeteren. (A.P.). Typhoon teistert Japan. Reddingsploegen waren xrandaag nog steeds bezig met het bergen van lijken cn hulp aan slachtoffers van een typhoondie gisteren he* gebied ten Noorden vah"Tokio" ge teisterd heeft. Volgens de laatste .schattingen zijn meer dan 2280 Ja- pannezen gedood of'vermist; hon derdduizend huizen xvorden ver meld. waaronder drieduizend in To kio. (A.P.) La Guardia ziek De oud-burgemeester van New York. La Guardia. heeft vandaag in znn huis een beroerte gehad. Zijn toestand is ernstig. (A.P.) LT.-G.G. VAN AMERIKAANSE REIS TERUGGEKEERD (Van onze Haagse redacteur) „Ik geloof te mogen zeggen, dat \roor Nederland het uitgangs punt voor nieuwe besprekingen met de Republiek zal kunnen zijn, datgene wat op de basis van het accoord van Linggadjati tot tien Juli, na langdurige besprekingen als uitweg van dat accoord bereikt was," verklaarde dr Van Mook in een inter view dat wij x'anmorgen met hem hadden, nadat hij van zijn. Amerikaanse reis op Schiphol was teruggekeerd. „Wat toen was vastgelegd zal NederJand ten volle moeten vast houden, terwijl x'an republikeinse zijde tevens gezorgd zal moeten xvorden voor een volledige beëindi ging X'an de schictpartiien en vijan delijke propaganda." Dr. van Mook kon op de verkla- ...igen van Soekarno cn Siarifocd- din over dc voorwaarden waaronder zij tot nieuw overleg bereid zijn. nóg geen commentaar geven, omdat hij van die verklaringen pas bh aan komst op Schiphol kennis had ge- JOEGOSLAVIË WIL DEELNEMEN AAN GEALLIEERDE BEZETTING Dinsdagavond hebben.de geallieerde troepen hun terugtocht voltooid van de nieuwe voorlopige Italiaans-Joegoslavische grens. De Amerika nen en Jocgoslaven waren het er Dinsdagavond laat echter niet over eens wat de juiste afscheiding zou zijn van het vrije gebied x'an Triëst. Er heerste onenigheid over de grens aan de hoofdweg van Triëst naar Ljubljana, in Noord-Joegoslavië, waar de grens volgens de Joegoslavcn ongeveer 180 meter achter de posities der Amerikanen zou moeten Jopen. Ook over de Italiaans-Joegoslavische grens in Venezia Giuüa was men het oneens. Generaal-majoor T. S. Airey, ge-sterkingen aan de post waren ver- alJieerd bevelhebber te Triëst, heeft schenen, trokken de Joegosiaven gisteravond een nota ontvangen zich terug. van generaal Lekitch, bevelhebber 3^ diplomatieke kringen te Triëst van het vierde Joegoslavische leger, wordt ait Joegoslavische initiatief xvaarin xx'ordt meegedeeld, dat 2.000 thans besproken. Generaal Airey Joegoslax'ische manschappen (^verwacht binnenkort een oplossing, middernacht de zone van Triëst wilden binnentrekken om deel te nemen aan de tijdelijke bezetting van de vrije stad door de geallieer den. De Joegosiaven waren in hun op zet niet geslaagd omdat txvaalf Amerikanen aan de wachtpost bij Prosecco het verzoek weigerden inkaanse delegatie zyn besprekingen te xvilligen en zich strijdvaardig begonnen over een verdrag x'an maakten. Nadat Amerikaanse ver-vriendschap, handel en scheepvaart. Nu de staat van oorlog met dc voormalige satellieten is be- oindigd heeft de Britse rege ring gezanten benoemd in Hon garije. Finland, Bulgarije en Oostenrijk. Italiaanse en een Ameri- Een dat een derde mogendheid onder lei. ding van de Commissie \ran Drie bij de nieuwe besprekingen aanwe zig zal zijn, zeide dr. Van Mook. dat dit in belangrijke mate Zal afhan gen van de standpunten, waarop beide partijen zich bij het begin van ,het memvc overleg zullen stellen. De 3 ui ten a n t-gou verne u r- gene raai verwachtte dat x'andaag of morgen de Hcrde mogendheid door Spaak en Evatte zal xvorden aangewezen en hij achtte het waarschijnlijk dat na aamvjjzing x'an de personen die in dc commissie zitting zullen heb ben, de commissie zeer spoedig naar Batavia zal vertrekken. „Bovendien", aldus dr. van Mook. „heb ik na de besprekingen, die ik m Amerika heb gevoerd, de indruk dat voor een spoedige indiening van het rapport door de consuls- generaal in Batavia, een. goede kans bestaat." De besprekingen met Evatt, die hem tot een langer verblijf in de Verenigde Staten aanleiding heb ben gegeven, achtte dr. Van Mook bevredigend, omdat de besprekingen met de Australiër de gelegenheid hebben geopend tot breedvoerige uiteenzetting en, tot het vormen van begrip. „Over hct'&lgemeen is mijn reis wel bevredigend geweest", voegde hij er aan toe. Gevraagd of het overleg over financiële steun succes had opgeleverd, antwoordde dr. van Mook, dat hij dit overleg niet tot in détails heeft kunnen voeren, doch hij had de indruk dat bij een meer gespecificeerde bespreking een ba sis gevonden zou kunnen worden waarop de Verenigde Staten bereid zouden zijn aan Indonesië steun te verlenen voor de wederopbouw. Dr. Van Mook neemt aan dat de eerste stap thans zal zijn dat dc Commis sie van Drie beide partijen zal uit nodigen een uitgangspunt voor het nieuwe overleg bekend te maken, Dc luiten an t-gouvern eur-ge- ncraal deelde mede, dat in de regeringsverklaring, die waar schijnlijk niet voor Vrijdag zal komen, het Nederlandse stand punt nader zal worden uitge werkt. Positie der Rijnvaart rederijen Volgens „Het laatste Nieuws" zou cr een regeling op kornet zyn x*oor de positie van' dé vroeger onder Duitse controle staande en thans gesequestreerde Rijn vaartonderne mingen „Scaldia" en „Phemx Rhe- nan". Deze rederijen waren filialen van de Nederlandse rederijen „Stan daard" cn ..Rijn en Zee", eveneens onder soquestratie. In deze Neder landse rederijen is de Zxvitserse on derneming ..Rhenus Basel'' de groot ste aandeelhouder. Een Duitse rechtbank te Mann heim heeft beslist dat het concern ..Fcndel" te Mannheim, dat indertijd aandelen in „Rhenus Basel" heeft ge kocht, maar met betaald, deze aan delen aan de vroegere bezitters moet restitueren, xvaardoor ..Rhenus Basei" xveer geheel in Zwitserse handen komt. Het gevolg hiervan is, dat ook de beide genoemde Neder landse rederijen onder Zwitserss controle komen te staan. Dc Zwit serse recgring cn de Amerikaanse bezettingsautoriteiten hebben deze nieuwe positie bekrachtigd_ en eer lang zal de Belgische regering moe ten beslissen, of zij de rederijen ..Scaldia" en „Phenix Rhenan" nog langer als vijandelijk bezit onder se- questratie xvil houden. „Het laatste Nieuws" verneemt, dat dc „Agence maritime interna tionale" te Antwerpen een afdeling Rijnvaart xvil oprichten en het be heer van de onder Zxvitserse con trole staande Belgische ondernemin gen op zich xx'il nemen. Zij zou bo vendien het beheer over de Zwitser se zeevloot, waarvoor Antwerpen dus de basis zou worden, krijgen. Ds. Kalma veroordeeld wegéns smaad "(Van onze correspondent)" De rechtbank te Leeuxvarden heeft vanmorgen x-onnis gewezen in de zaak tegen ds. J. Kalma, veertig jaar, predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk te Lckkum, die te recht stond wegens aanranding van de eer en goede naam van nu wijlen mr, Hepkema, door in het blad ..Nieuw Friesland" een artikel te plaatsen met bet voor mr. Hepkema beledigende opschrift „een collabora teur laat zich x'erdedigen", en de zin snede; „als zovel en heeft de Friese kranten koning zich door de omstan digheden laten leiden. Toen de Duit* sers nog konden winnen, hield hij daarmede rekening"'en „geld stinkt niet eiVhoe het x*erdiend xvordt, doet er zo heel weinig toe". De rechtbank xTcroordeelde hem tot 50,boete of tien dagen hech- tenis. De eis xvas honderd gulden. Da rechtbank verklaarde zich onbevoegd. te oordelen over de eis tot schade-i vergoeding die mr. Hepkema had in-1 gesteld. Vechtpartij in Larens interneringskamp Bewaker moest vluchten i voor „zware- jongen" (Van onze correspondent) Vrijdag moest een aantal gedeti neerden van het interneringskamp tc Laren op strafrapport komen bti de kamp-commandant en zrj zaten hiervoor te wachten in de gang. Eén x'an hen, die uit de ziekenba rak kvram, omdat hij overspannen is, beweerde er genoeg van te krij gen en wandelde weg. Toen een be- waker er hem op wees dat dit niet aanging, gaf hij deze een vuistslag, waarop een vechtpartij volgde, die de bewaker verloor. Het is de bin nenbewaking op last X'an het direc toraat x'oor bijzondere rechtspleging te Den Haag» absoluut verboden, enige xvapenen tc dragen. Het slot van db historie xvas dat de bewaker benen moest nemen, achtervolgd door de gedetineerde die zich met een stuk hout had bewapend, onder -hilariteit van zijn kameraden. Ook buiten het kamp gebeurqn eigenaardige dingen. Vrijdagmorgen is een bewaker even buiten het kamp van de heide beschoten. De kampleiding deelde ons mede. dat deze kwesties aan een nauxvlettend onderzoek worden onderworpen. Inval bij „prof" Pootjes In de afgelopen twaalf uur heeft '1 de Hilversumse recherché tot driel maal toe een inval gedaan in de wo- ning van prof. Pootjes tegen wie vier jaar xverd geëist xvegens het uitlokken tot desertie X'an soldaten die naar Indonesië moesten en naar 1 wiens geestelijk vermogen de Am- sterdamse rechtbank een onderzoek heeft ingesteld. Pootjes was echter niet thuis, ook vanmorgen om acht uur niet, toen opnieuw een inval werd gedaan. Wel i werden x'erscheidene schuilplaatsen, overgebleven uit de bezettingstijd, toen x'ele Nederlandse Joden en on- derduikers bij Pootjes een onderdak 1 vonden, ontdekt. Deense zwemploeg Zondag in Haarlem 1 Zaterdag en Zondag zal de Deen se zwemploeg, die deelnam aan do Europese zwcmkampioenschapoen te Monaco, in het Sportfondsenbad te Haarlem revanche-wedstrijden zwemmen. Ook de schoonspringer Thomas Christiansen zat aanwezig zün. De leden van*de Nederlandse zwem ploeg, onder leiding van Jan Sten der, die Vryflag terugkeren, hebben voor hun vertrek toegezegd, in Haarlem te zullen starten. Voor Zaterdagavond staan de lan- den-estafetten x'oor dames o» het programma en wel vier maal hon derd meter borst-crawl en drie maal honderd meter xvisselslag. Op de honderd meter rugslag zal de Deen se kampioene Karen Harupn uitko men tegen Iet Koster van Feggeien en Greetic Galliard. In een xvater- polo-match zal de organiserende club D.W.R. tegen H.V.G.B. uitko men. De afbouw van het eerste ge deelte van het telefoongebouw aan de Botersloot is gegund aan de fir ma "Woiterbeek en Van Dorp. I'S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1