Marshall doet hevige aanval op Sowjet-Unie HET ROTTERDAMSCH PARCDL !K m Slag bij Arnhem herdacht Amerika neemt de leiding in vitamine A-wedloop Enquête zal triomph der democratie ssïï?^fisïïgsSLiss enpls a Grote kim stg ebeurtenissen Orkaan losgebroken boven Florida fcfti ft Ir BEPERKING VAN VETO-RECHT VOORGESTELD Vredeswerk te duur..., Sjahrir désavoueert dr. Van Mook Wysjinskysteltzijn rede uit Gisteren cén dode aan Nederlandse zijde Vervaardiging op grote schaal Den Haag adopteert Pontianak Er zal geween zijn VJ Bonnen voor banden zijn BONNENLIJST Regeringsverklaring Vrijdag verwacht Extra-zitting van het kabinet E Internationale beroemdheden voor ,,Het Rotterdamsch Parool" :!S! ïf; ftr !h Sad «a Ado. Laag* Httm 141, $zhl*dam £*L 69300 Aionntóneatfpril» par wni 31 cant par kwartaal V—loui cummera 0.09 Donderdag 18 September 1947 m SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hot Parool" Postgiro 398644 Banklen Amsterdamsclie Bank te botterdam PI Directeur: B. de Vries PL Hooldredacteuri Th. Ramaker i,K Vrij, ohverveerd Zevende jaargang, No. 211 Marshall heeft in de Algemene Vergadering van dé tl.N.O. een hevige aanval op de politiek der Sowjet-Unie geopend. Hij gaf te kennen dat de Verenigde Staten genoeg hebben van de Russische tactiek, die geen enkele oplossing van de meest drin gende problemen mogelijk maakt. Hij stelde voor dat de Assemblee thans oplossingen zal zoeken voor Griekenland. Palestina, Korea en de veto-kwestie. Verder stelde hij voor dat de. Assemblee een permanente Veiligheidscommissie zal instellen die de dagelijkse zaken zal behandelen en tot een bijzondere zitting zal adviseren als dat nodig is. Zijn rede was het bewijs dat de Verenigde Staten hun politiek willen inschakelen in de U.N.O., maar daarvoor wensen dat dc U.N.O. over krachtige organen zal beschikken. Marshall behandelde de volgende punten: GRIEKENLAND: De Verenigde Staten zullen de Vergadering een re solutie voorstellen, waarin Joegosla vië, Albanië en Bulgarije ronduit verantwoordelijk worden gesteld voor de moeilijkheden aan de Griek se grenzen en waarin van deze lan den wordt geëist, op te houden met het verlenen van steun aan de Griek se guerillasrtijders. PALESTINA: De Verenigde Sta ten hechten groot gewicht aan de voorstellen van de Palestina-commis sie van de UNO inzake de verdeling van het land tussen Joden en Ara. bicven. Zij zullen hun uiterste best doen om de Assemblee te helpen een oplossing voor Palestina te vinden, maar verwachten niet dat er een ge vonden zal worden, die Joden er. Arabieren gelykelyk op ideale wyze bevredigt. KOREA: Na twee jaar van ver geefse onderhandelingen met Rus land over de onafhankelijkheid van Korea hebben de Verenigde Staten de hoop opgegevpn, op deze wijze tot een oplossing te koinen. Zij zullen voorstellen doen, die het herstel van de onafhankelijkheid van Korea ten doel hebben, maar ver trouwen op het onpartijdige oordeel De secretaris-generaal Trygve Lie heeft voorgesteld hel aantal vet diepingen van het gebouw voor (Ie V.R, van 46 lot 40 terug ie brengen, meldt A.P. Hierdoor zouden ge hosten' van het perma nente hoofdkwartier verminderd worden van '21 tol 16 mill toen pond sterling PAROLOSCOOP Vergelijking De verleiding is sterk, de verhou ding NederlandIndonesië nog eens te vcrgelnken met die tussen Frank rijk cn Vietnam. In onze Farolos- coop van Vrijdag 12 dezer vermeld den wij het aanbod van hoge com missaris Boilaert aan dc Vietnamese republikeinen: zelfbestuur binnen bet kadér der Franse Unie. een voor stel, te vergelijken met Linggadjati. De analogie gaat verder: de vroege re keizer van Ann am, Bao Dai. zal, naar venvacht wordt een „nationa le regering voor Indo-Cliina" vor men. Een Reuterbericht zinspeelde reeds op een mogelijke erkenning van zo'n bewind door Parijs. Er is teeds een ..kiezerspartij" gevormd door zich eveneens Vïetnai .c.se na tion al'"ten noemende figuren die z-..h, nar het heet. afwenden van de communistische invloeden en to talitaire methode's van Ho Tsji Minh en zijn aanhang. fDe terminologie doet denken aan die van het comi té Handhaving Rijkseenheid te on zent). Zo goed als Oost-Indonesië en de sultanate van Kalimanten (de mo derne naam voor Borneo) de min achting genieten van de radicale D jog ja-republikeinen omdat deze Malino-gebieden hun onafhankelijk heid slechts langs de weg van de minste weerstand, namelijk die van samenwerking met en hulp aan- x'aarding van dé" Nederlanders hebben weten te verkrijgen, zodat zij de reputatie van marionettensta- ton hebben gekregen, zo staan de onvervalste republikeinen in Viet nam afwijzend tegenover het com promis dat Bao Dai blijkbaar voor nemens is, met de Fransen te sluiten. De Vietnamese „volksrepubliek" beziet de keizersaristocratie nu een maal met dezelfde ogen. waarmee een voor zijn vrijheid en onafhan kelijkheid strijdende groep van on- verzoenlijkcn al diegenen, die bereid zijn tot een compromis, ziet. De re publiek wil elke overeenkomst met „de onderdrukker" mijden, tenzij de ze tot honderd procent vrijheid leidt. Elk anderstreven wordt gebrand merkt als verraad. Vandaar dat de Vietnamese radio de term „Quislings, die de doodstraf verdienen" gebruik te voor de aanhangers van Bao Dai. Gezien de analogie der verschijn selen schijnt de verwachting niet on gewettigd, dat Parijs de keizerspartij van Bao Dai door een Malino a la Boliaert aant zich zal binden om daarna met nieuwe hevigheid een offensief onder welk etiket dan ook in te zetten, tegen de Vietna mese republikeinen. Het succes van zo'n actie zou niet groter zijn dan dat van het Nederlandse optreden in Indonesië. Gevoelens en overtuigin gen zijn nu eenmaal niet met wapens dcod te slaan. AD INT. Weerbericht WEEK WARM Weersverwachting:, geldig tot Vrijdagavond. Wisselende bewolking met fn Ue namiddag kans op enkele verspreide on- weershviM». Matige wind uit Oostelijke richtingen. Voornamelijk in het Noorden van het land hogere temperaturen. Weernenisngen heden morgen 8.40 uur. Lucht d' ok T64.3, wind OZ. J 3. Temp. 155. Max. •temp. >11 \3 uur gistermiddag): min. temp. VS 7 uur heeftn novgon), regen. 19 Sept.: Zon wp 6.10 uur, onder 18.48 uur. Wateistanden Rotterdam: le tij 7.27 uur. Ze tij 19.32 uur. van de Assemblee om een oplossing tot stand te brengen. ATOOMENERGIE: Twee leden van Je atoomcoramissle Marshall noemde Rusland en Polen niet met name hebben belet, dat in de com missie overeenstemming werd be reikt. Als deze twee net niet spoedig met de anderen eens worden staat de commissie voor een volkomen mis lukking. BEWAPENING: Een bruikbaar systeem vau controle op de bewape ning is onmogelijk zolang in de we reld geen internationaal vertrouwen heerst, maar de U.S.A. wensen dat de bewapemngscomniissie van de UNO met energie blijft werken aan haar taak, een regeling der bewape ning onder gezag van de Veiligheids raad te ontwerpen. VETO: Misbruik van het ve torecht heeft de Veiligheids raad belet haar eigenlijke taak tc vervullen. De Verenigde Staten zyn voornemens voor te stellen, dat de Assemblee een bijzondere commissie in het- leven- roept"' om de mogelijkheden te bestude ren het vetorecht minder ingrij pend. te maken en daaromtrent in 1948 rapport uit te brengen, VEILIGHE1DSCOM.M1SSIE: Dc Assemblee heeft thans zoveel werk te doen, dat zij een bureau nodig heeft, dat permanent zitting houdt om het oog te houden op de beroe ringen in da wereld, dagelijkse aan gelegenheden af te handelen en tot een bijzondere zitting van de volle dige assemblee te adviseren als dit noodzakelijk is. Deze commissie aio et terstond als een voorlopig lichaam met haar werkzaamheden aanvangen. De Assemblee zou het volgend j'aar kunnen overwegen, of zij permanent moet worden. Sjahrir heeft perscon ferentie te Washington ontkend dat er minder-verantwoordclij- ke figuren in de Republikeinse regering zijn gekomen, zoals Van Mook had gezegd. Wat betreft de beschuldiging van dr. Van Mook, dat Republikeinse bandeloze troepen bet centrale zag niet gehoorzamen, zei Sjahrir, dat deze aantijging een klacht was, die slechts betrekking kon hebben op activiteiten, nadat de vijandelijk heden waren begonnen. Over het werk van de consuls zijn de Indone siërs teleurgesteld, ouidat 'zij menen, dat deze commissie onvoldoende ge zag beeft om verdere strijd en ver der oprukken van dc Nederlandse troepen te voorkomen." Als de Ne derlanders geep eind maken aan hun krijgsverrichtingen en als zij er op bljjven staan Djogja 'te nemen, zal het werk der commissie helemaal geen resultaten opleveren." Sprekende over het communisme in Indonesië, zei Sjahrir dat de com munistische partij versterkt was door ingevoerde Nederlandse leden. Het communisme heeft in Indonesi weinig mogelijkheden omdat de Mo hammedanen een zeer he%vust ge- oef hebben voor prïvé-bezit. Griekenland op agenda van Assemblee Wysjinsky, dc plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken der Sovjet-Unie. heeft zich, nadat hij dc tekst van Marshalls rede te voren ter inzage had gekregen, als spreker laten schrappen voor de eerste dag van de Assemblee. Men neemt aan dat hü eerst Marshalls rede wil bestuderen voor hij spre ken zat. Vóór Marshall sprak Jaime Tor res Bodct, de Mexicaanse minister van buiicnlandse zaken. Hij hield een krachtige rede tegen het mis bruik van het vcto-rccht. De eerste tegenaanval kwam van de zijde van dc Poolse minister van buitenlandse zaken. Zygmunt Mod- zelewsky. die in ondubbelzinnige bewoordingen het plan Marshall veroordeelde, dc Amerikaans-Britse politick in Duitsland cn Grieken land laakte en elk plan tot beper king van het veto-recht verwierp. Met betrekking tot Duitsland zei Modzelewsky. dat een snel herstel van dit land slechts een herhaling zou betekenen van de fout, die eens tussen twee wereld-oorlogen ge maakt is. Gromyko beschuldigt In de commissie van orde, die gisteravond* vergaderde om bet werkplan cn de agenda voor dc Assemblee vast te stellen, maakte Gromyko bezwaar tegen de plaat sing van de Griekse kwestie op dc agenda. De bespreking van het vraagstuk in de Assemblee zou de spanning op dc Balkan nog maar vergroten, zei hij. Amerika heeft zich met het toezicht op de Griekse buitenlandse politiek belast cn is du5, verantwoordelijk voor dc ge beurtenissen. Gromyko beschuldigde de U.S.A cr van pressie te .hebben uitgeoe fend op sommige leden van de Vei ligheidsraad. opdat dc Griekse kwes tie van de agenda van de Raad zou worden afgevoerd en door de As semblee zou kunnen worden be sproken. Met tegenstemmen van dc Sovjet Unie cn Polen besloot de Raad de Griekse kwestie op de agenda te plaatr-n. Eisenhowers zwaard morgen op -weg ('Van onze linagse redacteur) Dc president-commissaris van de KLM, jhr. J. A. G. Santberg, diV morgen per KLM naar de Ver enigde Staten vertrekt, zal het ere-zwaanl «lat Koningin Willi el- n.ina heeft geschonken aan gene- raal Eisenhower, me© naar Was hington uemen waar hij het aa" minister van Klcffcns ter hand zal stellen. Minister van KI effen <5 zal het daar in opdracht van de Koningin aan generaal Eisenho wer overhandigen. -i(Van een speciale verslaggever) Op die heldere zonnige herfstdag van 1944 zijn zij hier bij honderd tallen gedaald om een stoutmoedige aanval de Duitsei'3 bij Oosterbeek en Arnhem terug tj. dringen. Voor twee maal 24 uur was hun actie uit gerust en liet duurde tien dagen. Zij die vijf jaar m de oorlog waren ver klaarden, dat dit Urt het ergste hoorde wat zij hadden meegemaakt. .,This is no fight, litis is murder". Gisteren waren dc mannen van dc j zich bii de graven op en legden er Airborne divisie kenbaar aan hun bloemen uit de Nederlandse tuinen. Officieel wordt medegedeeld dat sir Neville Bland, de Britse ambas sadeur. in verhand met de leeftijds grens. aan het einde van dit jaar, ontheven wordt van zijn functie in Den Haag. Hij zal worden opgevolgd door Sir Philip Nichols, de tegenwoor dige ambassadeur in Tsiecho-Slowa- kije. paarse baretten, nabestaanden van de helden die hier sneuvelden en ontelbaar velen van hun Neder landse vrienden op het Oosterbcekse kerkhof samengekomen om hen in dankbare herinnering te gedenken. De graven waren gedekt met de felle kleuren van herfstbloemen en bij het podium, dat voor liet hoge witte kruis is opgericht stond het regi- mentsvaandcl van de Airborne-divi- sic. dat vorig iaar aan dc gemeente Oosterbeelc is geschenken. Nadat 's morgens om negen «ui een H. Mis was opgedragen door father Eagon, geassisteerd door father Dijker en pastoor Brugge- mar, cn kransen van papavers door nabestaanden waren gelegd, had om elf uur dp grote herdenkingsplech tigheid plaats, wcllte werd bijge woond door Prins Bomhard. Onder de talrijke autoriteiten bevonden zich voorts Sir Neville Bland, En gels ambassade Nauwelijks hadden de autoriteiten hun plaatsen ingenomen of de prachtige hymne, da.t'sterkende ge zang ..O God. our help in ages past" klonk over de begraafplaats Dan werd de as van de lierden- kingskruisjefc. geplant op het Em pire Herdenltingsveld tc Westmin ster de z.g. puppv-kruiscn pa paverkruisen) door een moeder cn een weduwe over dc graven uit gestrooid., .Schoolkinderen stelden The Last Post, door een enkele trompetter geblazen, klonk over de roerloos staande menigte. Er werden kransen grlcgd door Prins Bern hard. Brig. Lathburv. luit. gen. Vair Voorst tot Voorst, nabestaanden en vele anderen. Toen volgden nog de volksliederen en de zegen en daarmee was het eind ge komen aan de indrukwekkende dienst In Arnhem In de middaguren hebben bij het monument vcor de Rijnbrug depu taties van de Airborne-dcvisic. autoriteiten cn burgers van Arn hem een groot aantal kransen en bloemstukken gelegd. Ontroerende taferelen speelden zich af op hef kerlhof bi) OosfCrbcek, waar duizenden Engelse soldaten van de luchtlandingsdivisie begra ven liggen. Diep bedroefde familie- leden legden bloemen op dc graven, ovcrfrvfnde manschappen van deze dappere geallieerde troepen lazen m<t ernstige gezichten dc namen ran hun 1-tienden, dw op dc sobere kmiscn vermeld staan. Ilct Nederland* communiqué tc Batavia meldt, dat dc Nederland*e verliezen Min -gisteren bedragen een go&ncmcddr cn IJ scwondcn. Gn iele plaatteu in de bcvriidc gebieden zqn Nederlandse pa trouilles biriehotcu. Een Neder landse u acht post verdreef bij Tenggoiang een groep vau de T.N.I., beMaandc uit DO man» (Van onze Haagse redacteur) In een plechtige bijeenkomst in de oude Raadzaal aan de Groen markt te Den Haag heeft burge meester Visser namens de burgerij de sultan van Pontianak aangebo den een contract met de Residen tie te sluiten, waarin Den Haag de hoofdstad van West-Borneo, Pon tianak, zal adopteren. Hij overhan digde aan Sjarif Hamid II, die ver gezeld was van zijn echtgenote en van de president van Oost-Indone- sië en diens ministers, drie boeken over Den Haag en de Haagse kunst. De toestand van de oud-bur- meester \an New York. La Gunr- tlin, is vannacht slechter gewor den. La Guardia was gisteren buiten kennis gerankt en nog niet geheel bij kennis gekomen. „Als gij dit rotsblok zietzal er geween zijn en honger worden geleden". Deze onheilspellende inscriptie is te zien op een steen in de Donau bij het plaatsje Vils- hofen in Oostenrijk. De steen is jarenlang niet te' zien geweest, maar nu de Donau in peil sterk is gedaald door de droogte, komt deze sombere ■waarschuwing boven de golven uit De hongèr bedreigt Oos tenrijk! Zes chemici van de Distillation Product Company zijn er in Ame rika in geslaagd het vitamine A zo danig te bereiden dat het product in dc handel kan worden gebracht. Slechts enkele maanden geleden slaagden onze landgenoten dr. Amis en dr. Van Dorp cr als eersten ter wereld in het vitamine A synthetisch te bereiden. Blijkens bovenstaand bericht heeft Amerika in deze wetenschappelijke wedloop thans weer een voorsprong genomen met een methode om vita mine A op grote schaal tc vervaar digen waar dr. Arens en dr. Van Dorp nog niet komen. Bepaalde stadia van het Vcr- vaardigingsproces waren door dc Organonfabricken te Oss in 1944 reeds gepubliceerd. Afgewacht moet worden of de Amerikanen bij de vervaardiging gebruik hebben gemaakt van onderdelen van het procédé, waarvoor Nederland oc trooi bezit. Dat Organon er niet in geslaagd is vitamine A op commerciële basis te vervaardigen en de Amerikanen dit thans blijkbaar reeds wel kun- alleen aan de technische moeiiyk- heden die er in ons verarmde land bestaan om dc fabrieken voor dil doel uit te breiden. Opnieuw gevechten in de Pendsjaab Het militaire hoof tl kwartier van Pakistan heeft bekend gemaakt, nat dienstdoende Gurkliatroepen in West-Pendsjaab het vuur heb ben geopend op een grote menig te Mohammedanen, die een troep vluchtelingen aanviel. liet aantal doden wordf onder de vluchtelin gen op 100 en het aantal gewbn- den eveneens op 100 geschat. Tot cn'Mict 30 September kan on de bonnen A 01. A 06, A10 en A 21 yun het inscli rij vingsbe wijs» voor eerste verstrekking vim riiwiel banden, per bon een toerbuilen- band worden, gekocht. Voor Is za! men on de Jipnnen B 01, B 0ö. B 10 cn B 21 ecn'tocrbinnonbaml kun nen kopen. Houdt dus de datum, 30 Septem- nen, ligt, zo deelde meti ons van de ber, qoed in het ooq en laat uw zijde der Organonfabrieken mede, bonnen niet verlopen, Mr. v. d. Goes over Loudens beleid NADER ONDERZOEK IN ZAAK-DE GEER MOET MOGELIJK ZIJN ïn de memorie-van antwoord welke bet4 Tweede Kamerlid mr! dr. M. v. d. Goes van Naters pu bliceerde over zijn wetsontwerp tot het instellen van een enquête „daar de gebeurtenissen in ver band met de Duitse inval in. Ne derland en naar het beleid der opeenvolgende kabinetten ia Lon den", schrijft hij met genoegen vastgesteld te hebben, dot vele Kamerleden een dergelijk onder zoek wensen. IXii stelt voor dc en quête te houden over het tijdvak van 1 Januari 1040 tot 20 Juni 1945. hoewel de commissie niet strikt aan deze data gebonden moet zijn. Dat de enquête beslist nood zakelijk is toont hij aan door te vermelden, dat de regering- de Geer nooit inlichtingen heeft willen geven over het ontslag aan generaal Rein- dci'S. Ook de instelling en de handelingen van het Militair gezag vraagt nadere toelich ting. liet bezwaar, dat de enquête het prestige van Nederland zou kun nen schaden wijst hij beslist van de hand: integendeel, het buiten land zal haar ais een triomph der Nederlandse democratie beschou wen. Ook de moeilijkheid, welke enkele Kamerleden zien in de be handeling van het verslag der commissie in bet jubileumjaar der Koningin, acht hij van geen belang. Ilct beleid van de Konin gin wordt gesierd door getrouwe handhaving der democratie", schrijft hij. Trouwens, dan zou in 1948 alle critiek moeten zwij gen, dan zou de begrotingbehan deling afgeschaft moeten worden, dan zou men dc oppositie moeten muilbanden Behandeling niet voor '49? Met nog één argument ontze nuwt hij hot laatste «bezwaar: dc termijn, waar binnen de commis sie haar taak verrichten moet, dient de Kamer op minstens één jaar tCj,stellen; het rapport zou dus niet"eerder dan in het najaar vau 1918 uitkomen, dc behande ling waarschijnlijk niet voor 1919 kunnen beginnen. Om het werk der commissie te vergemakkelijken neemt mr. Van der Goes van Naters het voorstel over haar uit te breiden tot negen leden, verdeeld in drie subcom missies. Als secretariaat beveelt lui aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Hij erkent de moeilijkheden bij het verhoren van buitenlandse getuigen. De vraag is, naar welk recht men deze zou moeten*beëdi gen. Natuurlijk is er geen be zwaar tegen dat do commissie leden zich naar Engeland begeven om hun oordeel tc verdiepen. Ten einde de taak van de voorzitter der commissie tc verlichten sielt hij voor twee vice-voorzitters aan tc slellen. Mr. van dPr Goes wil de mogelijkheid lot een nader onderzoek van de zaak-De Geer. ook na een uitspraak van het Bijzondere Hof van Cassatie open latei). Jhr. De Geer heeft onlangs een brochuie tot zijn verweer geschre ven. welke weer nieuwe vragen opwerpt. In ieder geval zou de minister van Justitie medewer king moeien verlenen, opdat de commisin inzage krijgt van lyil dossicr-Dc Geer. Voor het tijdvak van 21 September t.m. 4 October a.s. BONKAARTEN KA, KB, KC 708 (Serie M) M—05 Diversen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz, of 1500 gram. jam, stroop enz. of 750 gram versnaperingen. Mi06 Diversen: 250 gram. zachte zeep. M—03 Vlees: 100 gram vlees. BONKAARTEN KD, KE 709 (Serie M) M—13,31—14, M—15 Diversen: 25(1 gram. suiker, boterham strooisel enz, of 500 gram jam, stroop enz. of 25Ö gram versnaperingen. M16 Diversen: 250 gram. zachte zeep. M17 Reserve: 500 gram bloem 05 zelfrijzend bakmeel of kin dermeel (alle soorten) of kinderbiscuits. M18 Reserve: 250 gram zacht* zeep. BONKAARTEN MA, MD 710 (bpz. arbeid, a.s. moeders en zieken)! (Serie M) M21 Suiker: 250 gram suiker* boterhamstrooisel enz, of 500 gram jam. stroop enz* of 250 gram versnaperingen, TABAK- EN VERSNAPERINGEN* KAARTEN ENZ. QA, QB, QC 707 M—31, M—32 Tabak: 1 rants, ciga- retten of kerftabak. M35 Tabak: 2 rants, cigarettes of kerftabak. M—-33 Versnaperingen: 200 graitt versnaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. M36 Versnaperingen: 100 granf versnaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz. In parlementaire kringen wordt dc regeringsverklaring in de Twee de Kamer over het Indonesisch» vraagstuk Vrijdag verwacht. Ver moedelijk zal de Kamer reeds 's morgens bijeenkomen, waarna da vergadering gedurende enige uren zal worden geschorst om de fractie» gelegenheid te geven de mededelin gen van het kabinet tc bespreken* 's Middags volgen dan dc beraad* slagingcn. Hedenmorgen om den uur wordt een ex tra-ka bin ctszilling gehouden, die zal worden bijgewoond door d* LuitenaDt-G.G. tlr. V&R-'Mook, Oud-voorzitter ANWB overleden Dinsdag is te Velp in de ouderdorrt van 67 jaar, na een langdurige ziek te overleden de heer H. P, J. Bloe- mers, oud-burgemeester van Gronin gen en Arnhem en oud-voorzitter van de Kon. Ned, Toeristenbond A. N.W.B. .De Tsjech o-Slowaaksc „nationale*' stroom en watertoevoer verbroken socialisten, de partij van de presï- wareni. In Miami is op grote schaal dent dcr Republiek, dr. Benesj. heb- anderen waren gevangen genomen."&ti5che eenhcidsblok to voegen, ONDER auspiciën van ..Hetjhet scheppen van de mogelijlw Rotterdamsch Parool" wer heid öra gezelschappen vart den 't vorig seizoen in onze stad 1 internationaal founaat in Rot-i TWAALF VLIEGTUIGEN ALS MANDJES IN ELKAAR GEDRUKT Een orkaan met een snelheid van 145 km per uur is losgebroken boven Florida (U.S.A.) en neemt nog loc in kracht. Twaalf vliegtuigen werden als mandjes in elkaar gedrukt. Duizenden inwoners in de bedreigde zone bij het meer van Okcecliobcc zyn gevlucht. In 1928 jaagde een orkaan dit meer buiten zyn dijken, waardoor ongeveer 1500 mensen verdronken. Duizenden in Palm Beach aange komen vluchtelingen vroegen zich af, of de nieuwe dyken het zullen houden tegen de storm. Twee trei nen van 74 wagons zwoegden uit het station van Pahokoe, dat aan het meer gelegen is. Alleen hon derden journalisten, waaronder van Associated Press 25 corresponden ten en fotografen zijn de orkaan tegemoet gereisd In Miami cn Palm Bcach viel de regen onder hevige windvlagen met bakken uit dc zwarte hemel. Miami Beach was compleet geïsoleerd, doordat de twee dijken (opgehoog de wegen) naar het binnenland on- br gaan baar waren cn dc clcctr'sche j lerdam tc laten optreden, tege* moet kwamen aan de hartewen* van vele kunstliefhebbers en een bijdrage leverden aan he£ culturele leven van onze stad* verscheidene grote kunstmidda gen en avonden gegeven. Uiter aard waren wij voor de enthou siaste ontvangst daarvan dank baar. Wij werden gesterkt in onze overtuiging, dat wij met Het is met vreugde dat wjj thans voldoen aan het verzoek van talrüfc» lezers om iets mede te delen over.onze plannen voor het komende seizoen. Ook nu zullen onder auspiciën van „Het Rotterdamsch Parool" een serie kunstmanifestaties plaatsvinden. 1 Zo hebben wtf het genoegen in Rotterdam te introduceren de jonge Franse groep „Eallcts des Arts. Deze groep bestaande uit een 25-tal dansera en danseressen, onder artistieke leiding van de choreograaf Jean Weidt» behaalde in Juni 1947 op het internationaal Balletconcours te Kopenhagen de eerste prijs. „Weidt is een voorbeeld van wil, zijn troep een van geloof, zjjn dansen# dc uitdrukking van zuivcrheld( en schoonheid", aldus schrijft Jean-Louis Bar ratelt, de beroemde danser-pantomimcspcler uit de film „Les Enfants du Paradis" over zijn collega. Deze bewonderenswaardige groep zal in October op twee opeenvolgend» Zondagmiddagen in dc Schouwburg voor onze lezers optreden met afzon derlijke programma's. In November zal Rotterdam kunnen kennismaken met de grote Spaanse danseres Manuda del Rio, die een waardig opvolgster wordt genoemd, van de onvergetelijke Argentina. Manucla del Rio, eenparig door de buiten landse pers geprezen om haar natuurlijke en zuivere kunst, zal geassisteerd worden door Alberto Torres, solodanser, Joaquin Roca, guitarist en Javier Alfonso, pianist. Een kunstgebcurtenis van de eerste rang is eveneens het optreden van. Lotte Goslar. de dansende clown, een van de grootste mimiek- en panto- mimc-artriccs van dc tegenwoordige tUd. Het optreden vaa Lotte Goslar met haar gezelschap mag met wel zeer bijzondere belangstelling worden tegemoet gezien. In de tweede helft van hef, seizoen zullen voorts nog onder auspiciën van ons blad optreden o.a. Yomij Sasburg, Mariemma cn Trudi Sehoop. Verdere bijzonderheden omtrent datum en kaartverkoop van al deze voorstellingen zullen wij onze lezers l.z.t. gaarne mededelen. DE DIRECTIE ft-' |i::

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1