Wysjinski doet tegenaanval m HET ROTTERDAMSCH PARCDL i: M Sint-Nicolaas-bomaanslag in Ben Haag berecht Herziening gemeentelonen binnenkort in de raad van Rotterdam Van Klef fens: Nederland is teleurgesteld over UNO Geen opmars naar Djogja? „Brittannië en U.S.A. maken, misbruik van de U.N.Q." U.S.A. aanvaarden uitnodiging Propaganda,' zegt Britse delegatie Tweemeisj eswaren zoek Mr. Van Schalk wil groter parlement Rod. en Adnu tcnge Haven U!< Sehledam til fi93M Ahonnementsprlje par week 31 cent, per kwartaal 4^—lone nummer» 0,09 Vrijdag 19 September 1947 OUgm# Stichting „Het Parool" Postgiro 39S644 EcmJcleri Aoastordamscho Bank to Sottordam PI. Directeur. B. do* vriei Pt Hooldrodactourt Ti. SamaSrer Vrij, onverveerd Zevendëjaargang, No. 213 Wysjinsky heeft op Marshalls rede in de Assemblee geant woord, met een krachtige tegenaanval in de richting van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Zij maken misbruik van dc U.N.O. voor zelfstandige en bekrompen doeleinden. Zij nemen maatregelen buiten de U.N.O. om en werken de ont wapening tegen door geen afstand te willen doen van. de atoom wapens, zei hij. Het Nederlandse optreden in Indonesië kan de Sowjet-Unie slechts als een daad'van agressie beschouwen. Wysjinsky ver wierp* Marshalls voorstel voor een veiligheids-commissie. De Sowjet-Unie kan geen buitenlandse inmenging in haar atoom krach tproductic toestaan, maar is bereid zich te onder werpen aan een internationale controle. De Truman-leer en het plan- Marshall'zijn inbreuken op de be ginselen der U.N.O., zei "Wysjinsky, en een poging der Verenigde Staten om andere landen hun politiek voor te schrijven. De zogenaamde hulp van Amerika aan Griekenland en Turkije wordt gebruikt als een po litiek, wapen. Hét'plan-Marshall is een poging.de Europese staten af hankelijk te maken van Amerikaan se monopolies en om Europa in twee kampen te verdelen en 'n blok te vormen, dat de Sowjet-Unie vijandig gezind is. De Westerse mo gendheden, zo zeide hij verder, wil len Duitslands zware industrie, voor al die in het Ruhr-gebïed tot de voornaamste economische basis van Amerika in Europa maken. In.de volgende „afwijkingen van öe door de U.N.O, gegeven richtlij nen!' moet de Assemblee volgens Wysjinsky. maatregelen nemen: de aanwezigheid van Britse troepen ïn Griekenland 'en Transjordanië, de aanwezigheid van Amerikaanse troe pen in China, Argentinië's reactie op de resolutie der U.N.O. aangaande Spanje en tenslotte de tegenwerking van Zuid-Afrika bij de pogingen voor 'n beheers-overeenkomst voor Zuid- West-Afrika. De Perzische kwestie moet van de agenda worden afgevoerd. Wysjinsky Verweet de Verenigde Staten en "Washington dat zij dit met bepaalde bedoelingen in de weg zouden staan. De klachten ten aanzien van Grie- keniands buren noemde hij onge grond en willekeurig. Dat Marshall de kwestie Korea in de. Assemblée ter sprake had ge bracht was 'in strijd met de overeen komst van Moskou. Marshalls voorstel voor een veilig- heidscommissie was in strijd met het Handvest der U.N.O. Wysjinsky trok 'hevig te velde' tegen oorlogsophitsing, waarvan .hij de Amerikaanse pers,'Ameri- kaanse prominente figuren pK'to- stituten en- vooral ook Churchill beschuldigde. Hij diende een ontwerp-resolul) in, waarin oorlogspropaganda wordi veroordeeld, de regeringen wordt PAROLOSCOOP ILN.O.-crisis T*) E crisis is er. Op de vooruitgc» worpen schaduw Maandag kreeg Amerika het ondanks twee Russische veto's gedaan, de'Balkan- kwestie van de agenda van cfe Vei ligheidsraad te zien afvoeren is de grote gebeurtenis gevolgd: weer is het Amerika, dat het initiatief in handen- heeften bij monde van Marshall voorstelt, "behalve de as semblée én de Veiligheidsraad der UNO een niéuw lichaam te creëren: een soort Veiligheidsraad-van-alle- leden, of zo men wil een algemene vergadering met permanente zit tingsduur- (althans voor het eerste jaar ,,en daarna zien we wel Vér der" voor het behandelen van da gelijkse aangelegenheden. Iets der gelijks dus als de Veiligheidsraad die wji thans kennen, maar met dit grote onderscheid: in het door Marshall beoogde colle-™» zullen dé besluiten' met twee-derde meerder heid rfloeten worden genomen: het vetorecht zal er niet gelden.' 8 Nog een ander voorstel deed Marshall: beperking;van het véto-* recht. Hiertoe zou het Handvest echter herzien moeten wordem Zulk een wijziging vereist in de algemene vergadering een Jwee-derde meer derheid met- inbegrip van de permanente leden van de Veilig# heidsraad (de Grote Vijf) en hoe de Sovjet-Unie hierop zou reageren, kan een kind voorspellen. Is van zulk een voorstel dus weinig effect te wachten, geen enkele bepaling is een sta-in-de*weg. voor de - door Amerika bedoelde permanente Vei ligheidscommissie: ".artikel 22 van het Handvest geeft de algemene vergadering het recht, elk gewenst onder-orgaan in het leven tc roepen. De kansen staan voor Amerika gunstig: het weet zich gesteund door, een groot aantal Zuidameri- kaanse staten, met wie het een drie-" tal weken geleden te Pe rot pact van wederzijdse bijstand onder tekende, én door het feit. dat'fiet economisch van de Verenigde Sta ten afhankelijke Europa-bewesten- de-Sovjetsfeer wel wéinig tegenwer pingen zal kunnen en willen maken. De aanhang van. Moskou daartegen over is betrekkelijk klein. De tijd, dat de grote mogendhe den gepersonifieerd, door Roose velt, Stalin eh Churchill het ééns waren, schijnt wel ver achter ons te liggen. Voorgesteld is. een paar verdiepingen van het UNO-hoofd- kwartier af te.halen: dat bespaart een twintig millioen dollar. Maar bij de experimenten met V-wapens en atoombommen wordt niet op een paar millioen* gekeken. AD INT. verzocht oorlogspropaganda straf baar te stellen en wordt voorgesteld spoed te zetten achter het werk der ontwapening. De Amerikaanse oorlogspropa ganda maakt volgens Wysjinsky ge bruik van de volgende middelen: vrees voor de Sowjet-Unie, die le vendig'wordt gehoudfn door laster campagnes, openlijke propaganda voor toeneming der bewapening en verbetering van het atoom-wapen en openlijke propaganda voor een aan val op de Sowjet-Unie/ „zo lang zij nog geacht, wordt zwak te zijn". i Do Verenigde Staten hebben de uitnodiging van Austral en België om als derde mogendheid zitting te nemen in de drie- land en commissie voor Indonesië aanvaard. ^Ala Amerikaanse vertegenwoor diger zou volgens Reuter prof. Frankis B. Sayre in de commissie zitting nemen. Prof. Sayre is een speciale medewerker van Marshall en voorzitter van de Beheersraad der U.N.O. Bij <ic wedstrijden om het Brittannia Shield werd* bij het schieten Nederland laatste met 8 punten. Oorlogsophitsing? "Wysjinsky's beschuldigingen aan het adres van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (dat zij zich schuldig maken aan oorlogs-ophit- sing) moet men beschouwen als pro- pagada, zei Hector McNeil, de voorzitter van de Britse delegatie in de Assemblée, van de vergadering van. gisteravond- De ontwerp-resolu- lie om oorlogspropaganda strafbaar te stellen was volgens hem niet se rieus bedoeld, maar „propaganda- tactiek". c Ook dr. Evatt (Australië) sprak in ;de vergadering van Donderdag. Hij zei Marshalls voorstel voor een vei ligheids-commissie te zullen steunen en verzocht de Assemblée opnieuw een commissie van onderzoek op de Balkan te benoemen. Dr. Evatt deel de verder mee dat Australië een voorstel zal indienen inzake de toe lating van nieuwe leden tot de UNO. één van de vele zaken die door het overvloedige veto-gebruik .in de Veiligheidsraad, zonder oplossing zijn gebleven. Gevaar voor de U.N.O. De Canadese minister van buiten landse zaken, Louis St. Laurent stemde eveneens in met de voorstel len van Marshall en zei dat de landen die streven naar vrede en samenwerking, geen genoegen wil len en kunnen nemen met een Vei ligheidsraad zoals die op het ogen blik functionneert. Twee of meer af delingen voor het vestigen van de vrede zijn ongetwijfeld minder ge wenst dan één familie van landen, die samen ïn vriendschap wonen, niet gescheiden door gordijnen of - nog grotere stukken politiek meubilair, maar zij zijn te verkiezen boven het alternatief van een groot aantal geheel op zichzelf staande bouwers aan de vrede. Het zou dwaasheid zijn te ontken nen, dat bepaalde gebeurtenissen in het afgelopen jaar de positie van de U.N.O. hebben verzwakt. Het zou even dwaas zijn tc ontkennen, dal een voortgaan op deze weg tenslotte tot een ineenstorting van de organi satie kan lieden. Canada is vasbe- sloten al het mogelijke te doen een dergelijke tragische ontwikkeling te verhinderen. DE „FRESNO" OP STROOM, Voor een meerdaags bezoek san Kof- terdam is Donderdagmorgen de .dm erifcaanse kruiser „Fresno" op de rivier aangekomen. Inzet: Burgemeester Oud ontvang! van c!e Ameri kaanse vlootcommandant een geschenk, een portret van wijlen presi dent Franklin D. Roosevelt. KAPITEIN BARON VAN HEEMSTRA: GEHEIMZINNIGE FIGUUR (Van onze speciale verslaggever) De merkwaardigste figuur in Het complot, dat dc bomaanslag op de Prinsegracht in Den Haag beraamde, is. de 38-jarige reserve-kapitein bij 'de Generale Staf F. J. J. baron van Heem stra. Is hij het, die het complot in het'leven riep en leidde bij al zijn daden? Was hij slechts een man die het spel meesffeelde, zonder zijn loop te beïnvloeden, of - derde mogelijkheid - is hij inderdaad de oprichter van deze na-oorlogse knokploeg, maar kon hij het apparaat, dat hij in het leven riep, niet meer be heersen en werd hij van leider tot geleide? Draagt hij uiteinde lijk de verantwoordelijkheid voor de plannen, die het complot uitvoerde? gen van kapt. Van Heemstra, dat deze laatste slechts zijdelings1 bütee voorbereiding van de bomaanslag op de heer Boer betrokken was. Negentien jaar oud is de beklaag de. die dan binnengeleid wordt, de soldaat J. J. H. van Haastrecht, een jongen nog, zich nauwelijks bewust wét hem'overkomen is. Hij bracht op verzoek van korporaal Feterae in de avond van 5 December per motor een bompakket, dat bestemd was voor overste Gocdewagcn, naar Amsterdam. Hij pikte onderweg een liftende militair op. die tijdens de rit door de ontploffende granaat gewond werd. Van Haastrecht be weerde wel gehoord te hebben, dat het pakket ontploffen kon. Hij be schouwde het echter als een Sinter- klaasgrap en zegde niet geweten te hebben, dat er een gevaarlijke ex plosieve stof inzat. Hij had zich om het vreemde van de opdracht niet bekommerd, omdat hij graag op deze wijze een vrhe Sinterklaas-, avond wilde verdienen.... Belangrijke verhoging van minimumlonen en kinderbijslag Eindelijk clan hebben de onderhandelingen tussen de vier grootste gemeenten van ons land en de regering over een her ziening -van de. gemeentelonen tot een resultaat geleid. Voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag cn Utrecht is een uniforme regeling voorgesteld welke" een volkomen aanpassing aam de rijksionen inhoudt, behalve voor het op 1 Juli in dienst zijnde personeel dat bij wijze van tijdelijke maatregel een toeslag krijgt van enkele centen per uur voor zover het betreft de mixima van de loonklassen of enkele periodieken daar beneden. Terugwerkende kracht Weerbericht Wisselend bewolkt, warm weer met enkele plaat selijke buien. bier en daar vergezeld van on weer. Des nachts weinig- wind, met enkele nevel- of mistbanken. Overdag tijdelijk matige wind, uit zuidelijke richtingen. 20 Sept.: Zon op 6.21 uur, onder 18.46 Waterstanden Rotterdam: le tij 8.04 uur, 2e ty 20.05 uur. Wanneer de auditeur-militair bij de Ivrygsraad te Velde, majoor mr. dr. J. M. J. Baak, de lange ten lastelegging tegen hem voorleest, luistert hij, uiterlijk rustig, zonder enige emotie te verraden, de lippen strak opeen geklemd. Een jeugdige figuur in de kracht van zijn jaren niet scherpe ernstige gelaatstrek ken en eëft soms fanatieke oogop slag'. Kapitein Van Heemstra erkent, dat hij door sergeant De Boer in contact werd gebracht met de ka pitein Gerrlts, die vertelde, dat er een illegale organisatie op touw ge zet werd, die een reactie zou zijn tegen de slappe politieke rechtsple ging en zich zou keren tegen allen, die, ongemoeid door de overheid, de veiligheid van de Staat ondermijn den. Van Heemstra verloof het con tact met kapt. Gerritse weer, doch het plan liet hem niét los. Hij be sprak het mét twee oude bekenden, Bakker en Luyendjjk, en gedrieën kwamen ,zij tot de conclusie, dat het wenselijk zou zijn een soort knokploeg te vormen. Sergeant De Boer werd bij deze plannen Hjetrok- keh en hij voerde enige malen hier over besprekingen met Bakker .en Luyendijb, waarvan hij later kapi tein Van Heemstra verslag uit bracht. - ,U erkent dat sergeant De Boer op 3 December bii U is geweest met een exemplaar van een tijdbom? Inderdaad. U geeft toe, dat U bij die gelegenheid als toekomstige slachtoffers de hoofdofficieren Goedewagen en Droste ge noemd hebt? Neen, dat ontken ik ten stel ligste. Bij die gelegenheid zjjn die namen niet genoemd. Kapitein Van Heemstra erkent wel, dat hij op 5 December aan sergeant De Boer de adressen van Boer en Zwolsman heeft opgegeven. Het psychiatrisch rapport dat over van Heemstra, die sedert II December in streng arrest wordt gehouden, uitgebracht werd, con cludeert, dat Van Heemstra vooral in de tijd, dat hij aan de voorberei ding en uitvoering, van de hem ten laste gelegde feiten werkte, leed aan een „ziekelijke stoornis zijner geestelijke vermogens", die voerden tot een „lichte mate van vermin derde toerekeningsvatbaarheid." Als getuige' wordt nog gehoord de voormalig P.R-A.-rechercheur F. G. A. Bakker over wiens feitelijke activiteit bij de voorbereiding van de bomaanslag een andere instantie kró'graad een oordeel zal vellen. Kg.bevestigde de yerklarin- tot 1 Juli '47 De kniderbijslag zal bovendien worden mangepaSt aan dc rijksnor men, waardoor voor de eerste twee kinderen de bijslag met GO,per kind wordt verhoogd. Bovendien zal kinderbijslag worden uitgekeerd voor kinderen van IS tot en met 20 jaar die een inrichting voor open baar onderwijs volgen. De salarisregeling voor gemeente ambtenaren bevindt zich in een ver gevorderd stadium van voorberei ding, zodat deze spoëdig na de loon regeling in dc Raad behandeld zal worden. - Zoals bekend zijn de rijksionen in bet vorig jaar met 10 pet. verhoogd. HetRijk heeft daarop aan de vier grootste gemeenten toegestaan een dergelijke toeslag uit te betalen, waarbij echter de lonen liet Rijks- plafond niet mochten overschrijden. Voor enkele gemeenten, waaronder Rotterdam, zou de maximum toeslag slecht 5 pet. kunnen bedragen, daar de lonen in Rotterdam reeds dicht aan het rijks plafond liggen. In af wachting van een definitieve rege ling werd in Rotterdam enkele ma len een gratificatie van 5 pet. uitge keerd. Hiermee is doorgegaan tot 1 .Tuli van dit jaar, in de verwachting dat op die datum de nieuwe rege ling in werking zou treden. Eerst thans is men tot oen resul taat gekomen. De regeling heeft het „georganiseerd overleg" reeds ge passeerd, waarna het voorstel zo spoedig piogclijk (October) in dc ge meenteraad zal worden behandeld. Aanvangsloon hoger De nieuwe loonregeling zal vooral voor jeugdig gcmcentepersonecl tot 23 jaar een belangrijke verhoging met zich brengen. De weeklonen zul len al naar gelang leeftijd en klasse met circa 210 gulden per week stij gen, Het aanvangsu'u'rlóon vvoorallo groepen van 23 jaar en ouder zal vooruitgaan met gemiddeld 10 cent per uur. (Zo zal t; aanvangsloon van een 23-jarig hulpconducteur van de R.E.T. stijgen van 77 tot SS cent per uur). Voor het personeel dat' na I Juli 1947 in dienst treedt of getre den is, zal de rijksregeling (na goed keuring door de Raad) direct in wer king treden. Dc kin derbg slagregeling gaat waarschijnlijk in met terugwerkende kracht tot I October 1946. Het be hoeft geen betoog, dat de nieuwe» •loonregeling de animo om bij de ge meente dienst te nemen (en vooral .bij de R.E.T.) belangrijk zal stimu leren. Tien dagen in een Duitse cel In de grensstreek heerst grote verontwaardiging over het op treden van de Duitse commie zen. Twee meisjes uit Enschede verdwenen onlangs bij de grens. Het waren de zeventienjarige Claasje Wiegemink en de twee en twintigjarige Jo ten Donke laar. De politie stelde reeds geruimen tijd tevergeefs een onderzoek in.' Thans zijn de meisjes door Duitse kommiezen bii Denekamp uitgele verd. In het z.g. Lutterzand waren de meisjes, die uit nieuwsgierigheid „even naar de grens" wilden fiet sen, op Duits gebied terechtgeko men. Zodra zrj haar vergissing be merkten, begaven zg zich ijlings op de terugtocht, doch in het zicht van de Nederlandse grenspaal werden zij door Duitse douane-beambten aangehouden. Dc Duitser floot zijn collega's in de nabijheid en geza- menijk brachten zij hun arrestanten naar de gevangenis in Nordhom. Onderweg poogde Cl aasje Wiee- mihk zich verzetten: zij'reed met haar fiets een der Duitsers met rij wiel en al in een sloot. Pas na tien dagen werden zij voor een Britse rechter geleid. Deze be greep onmiddellijk dat het een on schuldig geval betrof en hjj gaf de Duitse grensbewakers opdracht de meisjes naar Nederlands gebied te rug te brengen. Hierbij deden de Duitsers, bewerende dat de meisjes koffie hadden gesmokkeld, nog een poging zich van de fietsen meester te maken, doch ook dit mislukte. Wij vernamen dat het door een gift van drrH. P. Heïnelten te Am sterdam mogelijk is geworden een leerstoel in de Nederlandse taal in tc stellen aan de universiteit van Bazel. In welingelichte Haagse kringen verwacht men, dat dr. Van Mook spoedig naar Indonesië zal vertrek ken om een interimregering in te stellen. De regering wil thans de consolidatie en pacificatie van de door de Nederlandse troepen bezet te gedeelten van Java en Sumatra bpvorderen. Geen zekerheid bestaat er over de vraag of in de Interim- regering voorlopige vertegenwoor digers van de Republiek worden op- WEG NAAR VERBETERING ZEER MOEILIJK Wij in Nederland zijn over het algemeen teleurgesteld over de U.N.O., zei ror. Van Kleffens in éen rede, ter 'gelegenheid van de „week der Ver enigde Naties" in de Verenigde StatDe U.N.O. heeft ons aangename verrassingen bereid, maar'ook ona<: rename. Zij is met name veel minder effectief gebleken dan wij gehoopt hadden. Vooral de mislukking inzake Griekenland en de atoom-energie en .de ongelukkige stap legen Franco, die de positie van de dictator alleen maar-sterker maakte, wegen zwaar op de debet-zijde van de balans. Het féit dat Italië, Eire en-Portugal dooi* het in de blinde toegepaste veto-recht wijzen niet op effectiviteit. Het is niet duidelijk of de U.N.O.' wel inziet dat zij zich op gevaarlijke wegen begeeft door het internationa le recht te veronachtzamen. In twee gevallen waarin de bevoegdheid van de U.N.O. werd betwist, dc kwestie der Indiërs in Zuid-Afrika en het Indonesische geschil,-was voorgesteld het oordeel van het Internationale Gerechtshof te vragen. Beide keren werd het voorstel echter verworpen. Deze dingen zijn in Nederland ftiet onopgemerkt gebleven en zij hebben een slechte indruk gemaakt. Wan neer een openbaar lichaam begint de rechtsregelen, «ie hun handelingen bepalen te miskennen, voorspelt dit een willekeurig machtsgebruik of het begin van zijn eigen ontbinding. Dit is een zeer, zeer gevaarlijke ten dentie. en in Nederland zijn wij daarover ten zeerste verontrust. Kunnen, de kleine mogendhe den. vertrouwen hebben in de U.N.O.? Bittere ondervinding doet ons zeggen: neen. Bij de recente behandeling van de Indonesische kwestie kregen wij 5n het geheel geen gelegenheid, zelfs niet de gebruikelijke drie dagen, om onze zaak voor te bereiden. Toen ik om -een uitstel van niet meer dan. •twee uren verzocht, omdat 'ik éen belangrijke telefonische' mededeling, van mijn regering -verwachtte, werd dit geweigerd. Belanghebbende In donesiërs, de vrijelijk gekozen ver tegenwoordigers van twaalf millioen mensen, weigerde men te horen. En boven, alles ging de. veiligheidsraad niet ernstig in op de vraag of zij te deier zake bevoegdheid bezat. Geen wonder, dat de mensen in Nederland crïtisch staante genover de U.N.O. Zij hadden zich enthousiast, zij het onder een zeker scepticisme, aangeslo ten, maar zij'zijn ernstig teleur-" gesteld» Zij-.weten, dat zjj niet da Dr. Van Mook kon Amerikaanse regering niet overtuigen van de noodzaak Het schijnt thans wel zeker te zijn dat dc regering de gedachte aan een opmars naar Djokjakarta voorlopig heeft laten varen. Dr. Van Mook heeft, onmiddellijk na zijn aankomst uit dc Verenigde Staten, dr. Beel verslag uitgebracht van zyn bevindingen. Naar verluidt is dr. Van Mook cr «let in geslaagd dc Amerikaanse regering te overtuigen van dc noodzaak van een snelle veldtocht tegen de republikeinse hoofdstad. genomen, of dat men plaatsen voor hen zal reserveren. De ministerraad schijnt zich ook bezig tc houden met de vraag wat er met do Regerinjys-Vooriichtingg- dienst te Batavia moet gebeuren en vooral, of deze ondergeschikt moet blijven aan de Nederlands-Indische regering of regelrecht onder Den Haag moet ressorteren. Wel schijnt men van mening tc zijn. dat de -R.V.D. in vele opzichten, te ver is gegaan in zijn beleid. Een andere vraag is ook, wat de regering met de commissie-generaal zal doen.Het .gerucht gaat. dat zij wordt opgeheven. Het schjfnt ech ter. .dat binnen,het kabinet ernstige bezwaren daartegen zijn aange voerd. Een oplossing wordt gezocht in deze zin. dat de C.-G. wordt om gezet in een college van - adviseurs, wftarmee dr. Van Mook overleg zou moeten plegen. 1 Men verwacht dat de regering Dinsdag in de Tweede Kamer een verklaring, over de Indonesische kwestie zal afleggen. Brand op de „Ar&ba" Een hardnekkige brand heeft de k'ocikamer van het stoomschip „Aruba" vernield. Dc boot-ligt aan dc Levant kade in Amsterdam. Het was ccn lastige opgave voor dc brandweer dc vuurhaard te be reiken.- Het bleek nodig de scheeps wand voor ccn deel te slopen. De rookontwikkeling was aanzienlijk, waardoor ccn der brandweerlieden" onwel raakte. Van der Pol naar Saragossa Dc Nederlandse biljarter Van der Pol zal Zaterdagmorgen naar Sara gossa (Spanje) vertrekken om daar deel te nemen aan bet wereldkam pioenschap 45/2, welke wedstrijden 23 September zullen beginnen. On der dc deelnemers bevinden zich behalve dc Belg Gabriels, twee Spanjaarden, een Fransman, een Noord-Amerikaan, een Centraal- Ajnerikaan en een Zuid-Amerikaan. enigen zijn," dié zo teleurgesteld cn.verontrust zijn.v - Weg naar verbetering -Behalve waf betreft liet vetorecht zijn de klachten omtrent de UNO niet terug tebrengen óp. het hand^ vest. Wftt wel verbetering behoeft ia iets. dat veel moeilijker te verbe teren zal zijn, namelijk, de kortzich tigheid en zelfgenoegzaamheid van de individuele regeringen, en haar bewust zijn van .verantwoordelijk heid niet alleen voor .eigen land, doch voor de gehele wereld. Daar ligt de wortel van het kwaad, en daarom ïs het zo moeilijk tot verbe tering te komen. My. Zeeland terug.naar Vlissingen De Stoomboot Maatschappij Zee land, die voor de oorlog een gere gelde bootdienst met Harwich on derhield. keert terug naar Vlissin gen. Na dc oorlog was de maat schappij overgebracht naar Rotter dam. Toen het heuglijke nieuws bekend werd, stak Vlissingen de vlag uit. N.C.R.V. in beroep De N.C.R.V. is in beroep gegaan bp de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tegen het besluit van de regeringscom missaris van het radiowezsn, waar in hij proLimr..P, S. Gerbrandy ger durende twee maanden het recht ontzegt ,voor do radio te. spreken^ t Dinsdag regeringsverkla ring over Indonesië (Van onze parlementaire redacteur) In een korte rede ter gelegenheid van zjjn herbenoeming \*oof het nieuwe zittingsjaar heeft mr. Van Schalk kennis gegeven, dat volgens hem deze Kamer van. honderd leden uitgebreid moet worden, omdat de functie van een Kamerlid tegen woordig veel zwaarder is dan vroe ger. De onderwerpen waarover hij moet oordelen zijn moeilijker en veelvuldiger geworden. Voorts heb ben de kamerleden een belangrijk aandeel in het groeiend internatio naal contact: daardoor,vertoeven er geregeld veel van hen in het buiten land, zodat de taak der anderen zwaarder wordt Tenslotte stelt het Indonesische probleem zware eisen aan de leden der volksvertegen woordiging. De Kamer heeft Donderdag een vijfde vrouw in Kaar midden'gekre- g.en nJ. mej. mr. de Wink, die de vacature-Van Poll voor de katho lieke fractie vervult. Aan het einde van de vergadering deelde mr. Van Schaik nog mede, dat de minister president Dinsdag de regeringsver klaring over Indonesië zal afleggen. Pakket met f. 100.000 verwisseld Oud papier inplaats van- bankbiljetten Het postkantoor te Leiden ohte ving gistermiddag uit Alphen aan da Itjjn per postauto een pakket, welk* inhoud moest bestaan uit honderd briefjes van duizend gulden. In plaats van een bedrag van 100.000 gulden bleek het pakket oud papier te bevatten. De politie stelt ee- on derzoek in. De ondervraging van het perso-» neel der postkantoren te Alphen aan de Rjjn en Leiden duurde tot Ba middernacht voort. Voorzitter der N.C.R.V. gearresteerd De fiscale recherche te Wagenüw gen heeft de voorzitter van de Ne derlandse Christelijke Radiovereni ging, mr. A. v. d. Deure, gearres teerd. Het zou hier een ernstig ge-» val van belastingontduiking betref-» fen, in verband waarmede op het ogenblik een uitgebreid accoun tants-onderzoek wordt ingesteld. Mr. van de Deure, die in het politie bureau te Ede is ingesloten, zal Za-> terdag a.s. voor -de officier van jus titie te Arnhem worden'voorgeleid. Meer tabak voor sigaren. Het' ligt in het voornemen, eer lang grotere hoeveelheden tabak voor sigaren-fahricagö beschik baar tg stellen; bok wordt over wogen of het. tahaksrantsoen cérstdaagg met een pakje cigaret- len per veertien dagen kan wor den verhoogd. Verwacht'wordt dat de memo* rie van toelichting op de ont-y werp-wet óp de - Middelen ove? deze mogelijkheid iets meer ze kerheid zal geven, j Deense slopers door Russen opgepakt De Sovjets gaven bevel aarf twaalf Denen, die bezig waren met het slopen van het wrak van de voormalige Duitse slagkruiser „Gneiscnau" bii het Deense eiland Filster, het schip te verlaten. Toen de Denen weigerden, zjjn zjj door d® Russen aan boord van het achip Ge vangengezet, Dc regering ven de Soyjet-Unle heeft verklaard, dat alleswrakken van Duitse schepen In de Oostzee aan Rusland toebehoren. Het Deen*' se ministerié van buitenlandse za ken stelt een onderzoek in. Eerste geWone reis van do „Indrapoera" Donderdagavond is het motor schip „Indrapoera" van de Rotter damse Llcyd voor de eerste maal na de bevrijding met gewone, d.w.z. betalende Nederlandse passagier* naar Batavia vertrokken. Onder dp 732 passagiers .voor meer dan twee derde deel mannen bevin^ den zich vele planters cn ander technisch cn mannelijk én vrouwe lijk administratief personeel van cultuuronderncmingen, verder een groot, aantal onderwijzers, verpleeg sters,'zakenlieden en enige predi kanten. De „Indrapoera" heeft ook nog 1300 dozen met NTWIN-Kcrstpak- ketten aan boord. Zoals men weet nam de „Kota Inten" enige weken geleden de eerste zending van deza pakketten ten getale van 3000 dozen mee, - Min. MansKólt naar Canada (Van onze Haagse redacteur}" Naar wK vernemen zal minister Mansholt begin October naar Ca nada vertrekken om, nu onze an dere leveranciers hun export steric moeten inkrimpen, te trachten, daar zo veel mogelijk graan voor Neder land te reserveren. „Jan Moedwil" in Rotterdam Jan Moedwil (prof. Geersens) die gedurende de oorlogsjaren grote be kendheid verwierfala radio-com mentator in Belgische uitzendingen, ygn .de BBC, houdtDinsdagavond in de Blauwe Zaal van 't Beurs gebouw een lezing over ,,De radio .van' Londen in do oorlog'*, i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1