Republiek bereidt zich voor op besprekingen HET ROTTERDAMSCH PAROOL if Ook Oost-Indonesië tegen koloniaal bewind VERLATE ZOMER... Congrescommissie uit V.S. vol lof over Nederland Offensief tegen veto-recht wordt voortgezet Illegaliteit had geen vrede met na-oorlogse toestand Rotterdams toneel prachtig gestart NIEUW POLITIEK PROGRAM AANK.N.LP. VOORGELEGD ■j 1 Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent per fcwartaaJ losse nummert 0,09 i.. i Zaterdag 20 September 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 393644 Bankier» Amsïerdamsche Bank te Rotterdam Pl Oirecteur» B de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrij, onverveerd Zevende jaargang, No. 219 De Republikeinse regering heeft een nieuw politiek program voor een vreedzame oplossing van het geschil tussen Nederland en de Republiek aan het K.N.I.P. voorgelegd. Men veronder stelt. dat het program Zondag'zal worden gepubliceerd. Aan de formulering van het program zijn besprekingen met alle politieke partijen voorafgegaan. In neutrale kringen te Batavia is men van mening, dat de voor uitzichten op een vreedzame oplossing beter zijn dan ooit sinds het begin van de ..politionele actie". Het bericht, df*t de Verens ede Siaten het derde lid van de com- miss-e van dril» gouden kunnen zijn. werd zowel door de Nederlanders als door de Indonesiërs eoed ont vangen. De verbetering in de toestand is In het begin van deze week in ge treden toen Sjarifoeddm in ziin ver zoenende rede zei. vol vertrouwen te ziin dat een basis voor een com promis zou'kunnen worden bereikt. Hii duidde hierbri aan. dat de Re- pubhkeinse eaerim? door bemidde ling van de commissie van drie tot een compromis hoopte te komen, nn de naleving waarvan dp Verenicde Steden toezieht zouden "aranderen Waarnemers geloven, dat, als rle Nederlanders daartoe berpid waren do overeenkomst van Mne^adlaH het middel zou kunnen ziin om over het dode mint te komen. Twee weken geleden achtte in Batavia een onlossine op han den. door oen hervatting van de mars naar Diogia en voltooünE van het politioneel ootrpden. PAROLOSCOOP Engeland vecht door T7 NGELAND maakt moeilijke trj- -*-* den door. Reeds bijna een, jaar lang het begon met de trans port» - n'-rt rli-.— r-on gebrek aan steenkool in de strengste win ter sinds mensenheugenis ver- keert het land in een bijna perma nente crisis, waarvan de aspecten zich in de afgelopen zomer tenge volge van het uitgeput raken der ook daar almachtige dollars steeds verscherpt hebben. Er gaan ge ruchten dat het Labourkabinet bin nenkort een grondige wijziging zal W£.r*nan- slechts. de „fjrote vijf" AttJee, BëVïh, Criopa. Morrisoti "en Dalton zouden aanblijven en de overige ministers zouden worden vervangen Maar deze speculaties buiten beschouwing gelaten, blijft er nog genoeg over om Albions toe komst somber m te zien. Op 6 Octo ber wordt de wet van kracht, waar- bli de regering de bevoegdheid krygt over het dirigeren van ar beidskrachten te beslissen, een maatregel die Labours tegenstan ders met Churchill aan het hoofd, weer eens volop gelegenheid heeft gegeven, het Engelse volk voor te houden dat het met Labour maar slecht ai is..., want zoiets is vol gens Churchill je reinste totalita risme. En het Engelse volk? Dat volk koos m 1945 een Labourbewind, Chur-'Vi die misschien gehoopt ha»' uit een soort dankbaarheids- ovciging voor zijn door nie mand te betwisten capaciteiten als oorlogsleider.— op iets meer dan de ondubbelzinnige nederlaag die hii ln Juni van dat jaar leed tegen Att- lee kalm terzijde schuivend. Hij was niet lanrer the right man on the right olace. Zon werk was ge daan, oo-'^rddpn de Engelsen ip grote meerderheid. Ja, maar als Engeland thans maar eens moest kiezen, zeggen de tegenstanders, voor wie het feit. dat het (in 1945 gekozen) Lager huis de voorgestelde maatregelen heeft aanvaard, niet genoeg zegt. Engeland kiest echter nog steeds, dank zy het daar geldende distric tenkiesstelsel. En al heeft de La- bourparty in enige inmiddels ge houden tussentijdse verkiezingen weer wat terrein aan de Conserva tieven moeten prijsgeven, in de deze maand in Edge Hill bij Liverpool gehouden tussenverkiezing, een stemming waaraan door voor- en tegenstanders zeer veel waarde ge hecht wordt en die symptomatisch geacht wordt voor de opinie, won de Labourcandidaat. _Et degene die met deze aanwij zing nog niet tevreden is. vestige zijn tand acht eens op het in het begin van deze maand te Southport gehouden vakverenigingscongres, waar een vertegenwoordiging van zeven en een half millioen Britse arbeiders de door Labour te nemen maatregelen goedkeurde. Dat het de werkende klasse onder Enge- lands bevolking ernst is met het redden van Engeland al is een staking zoals die kort geleden in de mijnen te Grimethorpe ernstig van karakter en zelfs af te keuren om zijn verstrekkende gevolgen is daarmede aangetoond. Fascisme zal in Brittannië een schrale voedingsbodem vinden, al zet Mosley nog zo'n grote keel op. AD INT. Sinds het bezoek V3n dr. Van Mook aan Amerika is de kans hier- cp echter merkbaar verminderd- Consuls terug De Britse en Amerikaanse consuls, die op Republikeins ge bied rondreisden, hebben hun inspectietocht plotseling onder broken en zijn onderweg naar Batavia, waar zti eerst de 20ste Verwacht werden. Met een coostel'ation vliegtuig zi*n Vrijdafavond de Franse en Bel gische militaire deskundigen, die de '•or.su1 ai re commissie zullen assiste ren, te Batavia gearriveerd. Het ztjn luitenant Claevs Boulaer. se cretaris van de Belgische ambas sade in Den Haag. kolonel B. E. N. A, Servais. militair attaché van de Belgische ambassade in Den Haag en de Franse kolonels Morrizon en Fauré. Het Nederlandse legerbericht van heden meldt dat twee Nederlandse militairen zyti gesneuveld en zeven gewond. Dreigt kabinetcrisis in Oost-Indcmesië? Volgens Republikeinse berichten wacht president Soekawati in Ma kassar een kabinetscrisis. Tahija, de minister van voorlichting zou overwegen ontslag te nemen omdat het kabinet blyk zou hebben gege ven van een weinig energiek beleid, Dr. Van Mook vertrekt Zondag Dr. Van Mook is voornemens om Zondag naar Batavia te ver trekken. President Soekawati zal vanavond of morgenochtend naar Batavia terugkeren. Philips adopteert Malmo- Staten De „Philips"-fabrieken hebben Oost-Indonesie en West-Borneo ge adopteerd. - De bedoeling van deze adoptie is beide staten m hun opbouw en ont wikkeling met raad en daad bij te staan. Daartoe zal Philips haar ken nis en ervaring en haar relaties over de gehele wereld ter beschikking stelLen. STERKE DECENTRALISATIE KENMERK VAN BINNENLANDS BELEID In diepste wezen verlangen alle Indonesische volkeren naar onafhanke lijkheid, zij willen niet meei; terug naar een koloniaal tijdperk, zei de Oost- Indonesische minister van Binnenlandse Zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng tijdens een lezing, die hy voor een talrijk gehoor in Den Haag hield. Hij wees er op dat het een misverstand is. te menen, dat de Oost-Indonesiers in dit opzicht een andere opvatting hebben dan de Republiek, Deze echter heeft de weg van de revolutie en het geweld gekozen, de Oost-Indonesiers die van het overleg. Weerbericht Veranderlijke bewolking "i /O met slechts hier en daar enkele buien. Meest ma tige wind tussen Zuid en West. Koelere nacht, f Morgen overdag ln het Noord-Oosten van het land lagere temperatuur 21 Septa Zon op 622 uur, onder 1843 Waterstanden Rotterdam: Ie tij 839 uur, 2s tij 2044 uur. i 22 Sept Z »-> op 6 24 uur, onder 18.41 uur. Eerste kwartier om 6.42 uur. Waterstanden Rotterdam: Ie tij 9.18 uur. 2e tij 21.33 uur. Anak Agoeng Gde Agoeng zei dat men in Oost-Indonesië er vol komen van overtuigd is dat samen werking met de Nederlanders een -vereiste is om het doel te bereiken. ..Nederland is een kleine mogend heid dat nooit die imperialistische neigingen zal vertonen van een gro te staat, omdat het zowel in bevol king als in oppervlakte verre de mindere is van Indonesië. Die sa menwerking doet aan ons streven naar onafhankelijkheid niets af." Indonesië moet een eenheid blij ven. doch gevestigd op federale grondslag, vervolgde hij. In de af gelopen eeuwen heeft Oost-Indone- sië te veel de nadelen van te sterke centralisatie gevoeld. Java krepg zijn scholen, zijn ziekenhuizen, zijn bedrijven, voor de buitengewesten bleef meestal op het budget niet veel over. Fen herhaling van deze toe stand, nu onder leiding van de Republiek willen de Oost-Indo nesiërs voorkomen. Daarom aanvaarden zij slechts de onaf hankelijke Verenigde Staten van Indonesië als drager van de souvereiniteitsr echten* Nederlandse ambtenaren Tenslotte belichtte hij de taak 'van de Nederlandse ambtenaren. Het is duidelijk, dat zij, waar dit mogelijk is, vervangen worden door Indone siërs. Waar men ze voorlopig niet kan missen treden zij op als be- stuure- adviseurs. Voor een dergelijke functie komen karakter volle Nederlanders in aanmerking, die de geest van de tijd verstaan. Men moet ze zoeken in alle lagen van de samenleving, een specialis tische opleiding zullen wij niet als eis stellen. TA/U zijn hei er nog sfeeds niet over eens, of deze uilfeundige zomer nu voorbij ts, of mei, 's Morgens kijken we met een verzadigde glimlach naar het druilerig zwerk en nemen zomjer vorm van protest op advies van onze zorgzame egaas een regenyas mee, nog wel met de hoop, er straks een plezierige plembui op te krijgen, JIaar by onze kojfteuur- kuier is het te yarm, dan dat we haar zelfs maar over de arm mee zou den dragen. De herfst laat nog steeds versiefc gaan. Al schijnt de zomer nog niet van ophouden te willen weien, de vacan- fte is wat dat betreft onverbiddelijk. Wij hebben ons klerkenbestaan weer opgevat, trots zomerzon en fropeniemperafuur. En de bedevaartplaatsen, waar talloze vacantiegangers verkwikkende verpoztng vonden, zijn vreemd stil en verlaten. Geen tourist en meer, geen lawaaidozen, geen kwetteren de kinderstemmetjes. TVe hebben de natuur aan haar lot over gelaten en... zij is er niet minder op geworden. Toen we dit plaatje zagen, moesten we aan Gezelle denken, die dichtte: Die ruischten en die riepen de bpomen, nu, ze doen alsof ze sliepen: ze draomen nu, OBKE Zelfherstel dwingt respect af, hulp echter onontbeerlijk (Van onze Haagse redacteur) „Onze reis door Nederland en het bezoek dat wij aan Amster dam, Rotterdam, Den Haag en Walcheren hebben gebracht, heeft ons de overtuiging gegeven, dat nergens zo sterk als in Nederland getoond wordt, dat waar de wil aanwezig is om een land na de tweede wereldoorlog er weer bovenop te brengen, de weg gevonden wordt," aldus zeide gisteravond de heer Wolverton. voorzitter van de Amerikaanse sub-commissie van de congrescommissie, die in Europa in verband met het Marshall-plan een onderzoek instelt. „Wat wij in Nederland hebben ge zien van de worsteling om er weer bo- enop te komen, heeft ons met diepe eerbied en respect vervuld. Nederland kan er zich van overtuigd houden dat kaar het in de Verenigde Staten co- eel respect en eerbied voor Nederland heeft verworven, de bereidheid tot hulp verlening zeker aanwezig zal zijn." Wij hebben de indruk gekregen aldus de heer AVolverton, dat Nederland er de voorkeur aan geeft zelf voor zijn her stel te zorgen, waar die ook maar enigs zins mogelijk is. Het is echter duidelijk dat de oorlog aan dit land zulke zware verliezen heeft toegebracht, dat het hulp nodiq heeft. Op die hulp heeft dit land thans echter ook recht. In warme be woordingen gaf de hcev Wolverton bhjk van zijn bewondering voor het herstel in de havens van Rotterdam en hij zei het noodzakelijk te achten dat deze havens hun rol in het verkeer van Oost naar West weer volledig kunnen gaan vervullen. Aan een beoordeling van de moeilijkheden die de Amerikaanse en Britse bezettingsautoriteitcn aan de we- der-in schakel mg van de Nederlandse en •Belgische havens in het verkeer naar Duitsland in de weg leggen, wilden de Amerikaanse congresleden zich niet wagen. Wel zet de congresman Keogh echter dat Nederland niet mag verge ten dat de be ze ttings autoritei ten in Duitsland rekening moeten houden met de uiterst moeilijke economische situa- Verliezen Nederlandse strijdkrachten» De regering maakt tot haar leed wezen bekend, dat ln de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijk Marine: D. de Haan, uit Leeuwarden: G. J. B. Mutsaera uit Venlo; M. R. Koster uit Schaes- berg (Limburg): H. Th- M, van de Ven. uit Eindhoven H. A. L. Bila uit MaastrichtL- J. Dor uit Breda: P. G. van Dommelen uit Rotterdam. KoninkliR-u Nederlandse Land macht: E, C. M. van Berckel uit Den Haag: C. Klaver uit Winkel (N.H.)A. Palm uit Babberieh (Gld.)W. Philips uit Odoorn C* van der Meulen uit Anjsterdam W, A. Banning uit Didam (Geld.): J. J. Bakker uit Breda: J. C. Jansen uit Goirle: J. Th. Ossenblok uit Roosendaal (Br.) B- Oving uit Bor ger (Dr.,F. Pol uit Leeuwarden; J. H. Alles uit SchermerhornA. Kremer uit Hoogezand; J. Willemse uit Nymegen L. de Graaf uit Voor schoten; P- Kerkhof uit Rotterdam: H. J. van Weynsbergen uit Loosdui nen en A. P, de Wit uit Beverwtjk. Koninklijk Nederlands-Indische leger: Ambon sold. Z. Luhulima; E. Peltzt uit ïndië; Ambon, sold. J. Siahaya; Menadonees sold- D. Rumemper; W. Willemsen uit En schede; Soendanees sold. Sana. JACKIE BULTERMAN GEARRESTEERD Naar men ons uit Hilversum mededeelt is de bekende trompetist uit het radio-orkest „The Ram blers", Jackie Buiterman, op last van de procureur-fiscaal te Ara- sterdam, mr. Sikkel, gearresteerd en overgebracht naar het interne ringskamp te Laren. VERSTREKKEND ARGENTIJNS VOORSTEL Het offensief tegen het veto-recht werd Vrijdag in de Alge mene Vergadering der UNO voortgezet. Ditmaal was het de Argentijnse vertegenwoordiger José A r c e, die een zeer vér gaand voorstel op tafel legde: hij wilde het veto-recht volledig afgeschaft hebben en stelde voor een conferentie daarover te houden. Arce keurde vooral het gebruik van het veto-recht af bij de stemming over toelating van nieuwe leden. Hij kondigde een voorstel aan om E15e, Portugal, Transjordanië en Oosten rijk, wier toelating oiVangs op- $n jaatste instantie bevoegd is over nieuw werd afgestemd, alsnog als Iaden toe te laten. Arce gaf twee methoden aan om het vetc--°cht te vermijden: 1. £>n beslissing in de Veilig heidsraad moet met een meerder heid van driekwart der stemmen genomen worden. 2. Elke grote mogendheid 'kan tegen zo'n beslissing in verzet' gaan. en een permanente commissie uit de Algemene Vergadering be slist met een meerderheid van tweederde der stemmen, of het pro test bekrachtigd of verworpen wordt. Arc^ antwoordde op Wysjinskyls aanval op Argentinië, dat geen ge hoor heeft gegeven aan de oproep van de U.N.O. om de diplomatieke vertegenwoordigers bij Franco te rug te roepen. De Spanje-resolutie was in stryd met het Handvest, zo betoogde Arce, Spanje bedreigde de wereldvrede niet;-de Griekse'kwes tie doet dat wel. De leidster van de delegatie uit India, mevrouw Vidjaja Laksjmi Pandit wilde wel een bescheide ner gebruik van het veto-recht, maar geen wijziging van het Hand' vest. Zjj drong er op a,an dat de vergadering een oplossing zou zoe ken voor het probleem der Indiërs in Zuid-Afrika. Als de U.N.O. zou falen zouden de moeilijkheden ge vaarlijk kunnen worden door hun principiële karakter op het terrein van de rassen-politiek. Koezma KI s e 3 e f (Wit- Rusland) sloot zich aan bij Wysjinsky's aanval op „oor logshitsers". Hij merkte op: „Laat ons niet vergeten, dat atoombommen aan de ene zjjde beantwoord kunnen worden met atoombommen aan de an dere zyde en nog iets meer". de toelating van nieuwe leden beslissen. Met 92 stemmen (Sowjet-Unie en Polen tegen) en drie onthoudin gen werd besloten het Argentijnse voorstel om een conferentie over het veto te houden op de agenda te plaatsen. G r o m y k o had gezegd dat alle pogingen in die richting vijandig jegens de Sowjet-Unie waren. Hij was tegen elke stap om het ^veto-.. recht te doen verdwijnen omdat de Sowjet-Unfe geen vertrouwen heeft, in de objectiviteit .zelfs niet van de meerderheid in de U.N.Ö. Toezicht op kindertehui zen en pleeggezinnen Bij beschikking van de minister van justitie is ingesteld een com missie met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de wettelijke voorzieningen, welke op toezicht op particuliere kindertehuizen en pleeggezinnen zullen dienen getrof fen te worden. In deze commissie zijn benoemd: Tot lid, tevens voorzitter: mr. J. Ovenvater; tot leden: mr. W. P. van Lindonk, by afwezigheid te vervangen door mr. J. Vunderink; mr. H. M. de Vries, by afwezigheid te vervangen dcor mr. W. Schoon- derbeek; dr. P. A F. van der Spek, bij afwezigheid ti vervangen door Ph. J. van der Burg, mr. J. Cnninck Liefting: mej. mr. T. E. W. Lignac. Als algemeen secretaris is aange wezen: mr. D. Cannegieter. Radio-reportage over de estafette-fakkeltocht Hedenavond zal de bekende Ame rikaanse radio-omroeper Emery El lis van Eindhoven uit een reportage verzorgen over de estafette-fakkel tocht van Caen naar Eindhoven. De reportage wordt uitgezonden naar Amerika en Canada, waar ong<- twjjfeld duizenden oud-stryde. met intense belangstelling zullen luisteren. De wereldomroepzender P.C.J. zendt dit verslag uit naar Indonesië,' Suriname en Curagao. tie in Duitsland. Dere economische moeilijkheden dwingen de militaire lei ders tot een bijrondw- zuinig beheer dat hen self in conflict moet brengen met andere landen. Benelux geprezen De bier vertoevende sub-commissie van de uit negentien man beslaande congres-commissie'heeft de taak de eco nomische situatie in Frankrijk, België en Nederland te onderroeken. Wolver ton 2ei over de douane-unie dat deze aan de wereld toonde van welke on schatbare betekenis de samenwerking van de betrokken Europese landen voor het herstel van dit werelddeel is. Het it te hopen dat andere landen het voor beeld van de Benelux zullen volgen. „Wat de sub-commissie Wolverton betreft." aldus coagresman Wolverton. „kunt ge er van overtuigd zijn dat zij een indrukwekkend relaas zal kunnen geven over de mogelijkheid die Neder land voor de wederopbouw van Europa heeft aangegeven." Vanmorgen ziju de leden van de sub- n commissie die gisteravond nog een diner hadden, bij de Amerikaanse ambassa deur Baruch. weer uit ons land vertrok ken. Binnenkort zal de voltallige com missie van negentien bijeenkomen om de resultaten van het onderzoek der sub commissie in alle betrokken landen te coördineren. Verdedigers van Haags bomcomplot: (Van onze speciale verslaggever) Tijdens do oorlog hebben wij schone verwachtingen gekoesterd over de tijd, na de bevrijding; van die verwachtingen la hot merendeel mee dogenloos cle bodem in geslagen. Teleurstellingen resten er slechts en deze ervaringen maken de psychologie van de ex-illegale werker zeer gecompliceerd, omdat hij in veel sterker mate dan zjj, die buiten het verzet bleven, zich vastklampte aan het geloof dat uit de nood gulden tijden geboren zouden worden. Hy staat tussen twee wereldenvan hem wordt geëist, dat hy zich aan zal passen aan een maatschappij, die de idealen, waarvoor hy vocht, verloochent: en hy voelt zich met allerlei banden gebonden aan <lie wereld, waarin het geoorloofd was met alia strijdmiddelen te vechten voor de verwezenlijking van een ideaal. Twee van de drie hoofdfiguren in het drama van de bomaanslag op de Prinsegracht, sergeant De Boer en de korporaal Peterse, konden de sprong van de ene wereld naar de andere niet maken. Bij hen kwam het tot een psychologische kortslui ting en hun verdedigers legden in hun pleidooien voor de Krijgsraad vooral op deze geestesgesteldheid, die tot een breuk met de gangbaie opvatting van moraal moest leiden, de nadruk om voor de daden van hun cliënten, een milde beoordeling te bepleiten. Korporaal Peterse, zei de verde diger mr, M. P. Plantenga, is een kerel uit één stuk, een' voorbeeldig militair die voor zijn dapperheid in de oorlogsdagen beloond werd met het Oorlogsherinneriiigskruis met de gesp. Voor hem was het volko men begrij'pclijk dat dc overheid in de na-oorlogse tyd zich zou blijven bedienen van illegale groepen, die zich richten tegen allen, wier stre ven erop gericht was het staatsbe- Feestelijke première in de Schouwburg Op de agenda De commissie van orde heeft met 10 tegen 3 stemmen en een onthou ding besloten de kwestie van de toelating van nieuwe leden op de agenda te plaatsen. Het »is een Australisch voorstel. Dr. Herbert Evatt zei dat hy wenste te zien uitgemaakt of de Algemene Verga dering dan wel de Veiligheidsraad „De mens is maar een grillig ding... en daarmee uit" laat Sha kespeare Benedickt zeggen aan het slot van de viifde acte van „Veel leven om niets". Shakespeare wist het wel: zijn genie -vergunde hem een intuïtief en zeerontwikkeld oriëntatie-ver mogen* in de doolhof van het menselijk gemoed. „Een grillig ding", inderdaad: In de dubbele liefdesgeschiedenis van ..Veel leven om niets" geeft hij er weer treffende voorbeelden van. Twee liefdesparen zijn er: Hero en Claudio; Beatrix en Benedickt. Intriganten stellen alles in het werk om het geluk vari het eerste paar te verstoren en. bijna slagen zij daarin. Andere intriganten doen daarentegen opgewekt hun best het tweede paar te koppelen, want Bea trix en Benedickt zijn wel op el kander verliefd, maar zij ontken nen het: ztf geven het niet toe: zichzelf niet, elkaar niet en voor geen geld aan derden. Zij voeden hun weerstand met speelse spot: „grillige dingen" zijn ze. Het blijspel is een van de drie „golden comedies". In haar woor- scherm utselin ge» wemelt de dia loog van kostelijke en spitse uit spraken en al wordt er dan. naar oude trant, met voor onze begrip pen simpele trucjes gewerkt als: doorzichtige persoonsverwisselingen en afgeluisterde gesprekken, bij Shakespeare „mag dat niet hinde ren", ook al niet omdat zjj zo aar dig worden toegepast. Een feestelijk gestemd première- publiek was naar de Schouwburg gekomen om kennis te maken met het eigen gezelschap dat wij hier nu dan eindelijk weer hebben. Hoog waren de verwachtingen gespanr <n en het is voor uw recensent verheu gend te kunnen melden dat zii eer der overtroffen dan beschaamd ziin. De voorstelling is een volledig succes geworden. Onder moeilijke omstandigheden heeft de nieuw ge vormde troep hard aan het stuk gewerkt en ik geloof wel dat regis seur Paul Storm tevreden kan zijn over de gang van zaken op de eer ste avond in eigen huis. even tevre den als wii over hem zijn, want hij heeft o.i. het speelse element in de juiste verhoudingen toegepast. Voor lichtheid, grote beweeglijkheid en een prachtig temoo heeft hij ge zorgd. Nicolaas "Wijnberg liet h|j zeer fraaie en kleurige décors ma ken en als wii zijn spplers nagaan dan moeten we. nwt permissie van alle overigen, in de eerste plaats noemen de twee die het stuk „ge dragen" hebben: Rie Gilhuys en Ko van Dijk. Rie Gilhuys. een ideale Beatrix, met haar scherpe ton. haar ner veuze actie in haar strijd tegen de ..stem des "bloods". Ko van Dijk, in dezelfde kamp van Benedickt, de koning der vrijgezellen, mannelijk, stoer en met prachtige ifitonaties (ziin schreeuw na de eerste kus!). Zovéél goeds is er op te sommen: Storm zelf. als prins Pedro. Clau dio van Adolf Riikens (vooral in de latere acten); Joan Remmelts als Leonato, de gouverneur; vooral Chris Baay als Antonio, zijn broe der: Prins Jan, van Richard Flink: Mieke Flink, als Hero: de ..Hom mel" van Kees Brusse niet te ver geten en de fijne Stokmans door Anton Burgdorffer. Aardig ook An nie de Lange en Bep Versluvs ais kamer joffers van Hero. "Wil men per sé een aanmerking: Nu. de eerste scène van de nacht wacht had wat vlotter gekund, bij alle stunteligheid der slungels, na tuurlijk vereist. Er was een aardig balletje, dat niet veel moeilijks te doen had en dan had Arnold Juda illustratieve muziek gemaakt, in oude trant, heel welluidend, en onder leiding van Maurice van JJzcr. door leden van het Rott. Philharm. Orkest uitste kend .gespeeld. Bij premières horen bloemen, maar dit waren er toch bijzonder veel. Elke speelster en speler een arm vol en talloze fraaie si Ukken op de planken, kleurig, heel kleurig en fleurig tussen de mooie costu mes van de eindeloos voor de ova ties buigende gelukkige artislen. Vriendelijke en enthousiaste woor den van burgemeester Oud. die zijn bewondering voor de prestaties niet verheelde Opwekkende woorden van Dr. Drost en dan nog een aar dig dankwoord van Ko Arnoldi, die een mooie krans van Mr, Oud had gekreren en die voor de aanvang der voorstelling ook nog een inlei dende rede had* gehouden, En toen: wie lust had naar het Beurs-café, allemaal: publiek, auto riteiten, de artisten, het technisch personeel, gezellig onder elkaar „een praatje na en een glaasle en een hapje en een „lang za! die leven" voor de binnenkomende acteurs en actrices en ieder tevreden en vol daan en vol vertrouwen in het sla gen van de zaak: een bloeiend toneelleven in ons goede oude Rot terdam. D. ROODENBURG VERMAAT lang te ondermijnen. Peterae was, toen hy meewerkte aan de voorbe reidingen van de bom-aanslag, er volkomen van overtuigd, dat hy ztjn plicht deed. Hjj ziet nu wel in, dat hy een moordenaar is. Pleiter drong aan op een gedeeltelijk voorwaar delijke straf. De Boer: Simplistisch mens De verdediger van sergeant Da Boer, mr. dr. K. W, P. Klaassen, knoopte aan by bet uitgangspunt van de vorige pleiter. De illegali teit baseerde zich ep een vorm van gewoonterecht en hier by was er steeds een controverse tussen de actieve illegaliteit en het passieve verzet. Deze tegenstelling achtta pleiter een van cle belangrijkste oorzaken voor het vastlopen van da bijzondere rechtspleging. Zy sprong ook naar voren in de opvattingen van de mensen van het Bureau Na tionale Veiligheid tegenover die van de ambtenaren der P.R.A. In deze wirwar van gedachten zo betoogt dr. Klaassen moet men zich de simplistisch donkende ser geant De Boer voorstellen. Door dat De Boer volkomen door een, illegaliteitspsychose beheerst was werd hij een willig werktuig in han-1 den van anderen. Het staat volgens mr. Klaas sen vast, dat kapitein Van Heemstra zijn mannen voor persoonlijke agitatie heeft wil len misbruiken onder het mom van „noodzakelijk ille gaal optreden tegen mannen die de opbouw van een nieuw Ipger in de weg staan".' De Boer is slachtoffer geworden van een man, in wie hy een bo ven alles verheven superieur zag. In verband met deze con clusie vroeg dr. Klaassen vrij spraak. Van Heemstra niet de zïelT Als laatste pleiter in de middag- zitting van Vrijdag kreeg de verde-» diger van "baron Van Heemstra^ mr. J. H, de Pont, het woord. Van Heemstra zo betoogt mr. de Pont met klem was frère et compagnon met zijn chauffeurs. Dit houdt niet in, dat Van Heem stra zyn mannen opstookte. „Ik ge loof eerder, dat De Boer van Heem stra heeft beïnvloed. Als U iets ge looft van de suggesties die de raadsman van sergeant De Boer ten nadele van de kapitein Van Heemstra heeft gelanceerd, dan vraag ik U: laat het dan onderzoe ken. Men is van de rondborstig heid en openhartigheid van be-< klaagde De Boer onder de indruk gekomen, maar De Boer liegt, Hy liegt even hard als toen hij voor de Krijgsraad verklaarde, dat hij in Nijmegen tien Duitsers zou hebben vermoord......"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1