REGERING WIL SAMENWERKING MET DE REPUBLIEK HET ROTTERDAMSCH PAROL Volgende week: minder brood, melk en kaas r Zij heeft zich nooit tot doel gesteld haar te vernietigen Stel politiek-verdoolden vrijheid Zuivering" in Makassar nog niet geëindigd Commissie-generaal ontbonden Hl Rapport van Parijs getekend Goed nieuws voor telefoonabonné's sea. en Adm. tasge Haren I4J« Schiedam t®L 69300 AbonnenaenUprtJ» per week 91 Mnt per kwartaal f 4,—losse cummer» 0,09 Dinsdag 23 September 1947 DE SCHIEMMMEE Ultgar® Stichting «Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert tonsterdamschs Bank te Rotterdam PL Dlrecteurr B. de Vries PL Hoofdredacteuri Th. Ramaker Vrij, onverteerd Zevende jaargang, No. 221 De minister-president, dr L. J. M. Beel, heeft hedenmiddag om één, uur in de Tweede Kamer een verklaring afgelegd over de-stand van het conflict met de Republiek Indonesia. Hij. zei, dat de regering nog steeds hoopt, dat de Republiek een vreedzame oplossing wil, "dat zij bereid blijft met Nederland samen te werken. Het doel van de politionele actie, welke op 21 Juli werd In gezet, was drieledig: de onhoudbare toestand te De regering meent, dat de commissie-generaal in de verander de omstandigheden geen taak meer heeft. Zij overweegt ten einde de zware taak van de luit-gouverneur-generaal te ver lichten, de instelling van een college, waarin dr Van Mook zijn verantwoordelijkheid met anderen kan delen. De beide lieden der commissie-géneraal hebben zich bereid verklaard hun man daat ter beschikking te stellen. De regering zal beide heren uitnodigen haar van advies te blijven dienen. beëindigen, die zich door de onverzoenlijke hou ding van de Republiek binnen de oude demar catielijnen had ontwikkeld: het scheppen van betere voorwaarden voor de uitvoering van Linggadjati en ten derde, niet de Republiek te vernietigen, doch voor haar de mogelijkheid open te houden, zodra zij aan bepaalde voorwaarden voldeed, haar plaats in het federatieve verband naast de andere delen van Indonesië in te nemen. In de aanvang van ztfn rede her innerde dr. Beel er nogmaals aan, dat de .Republiek het vrijwillig ge sloten béstand niet •nak'vam, dat zü de 'Nederlandse troepen bleef be stoken, de bevolking aanzette tot geweld en de voedaeltoevoer naar de gebieden binnen de "demarcatie lijnen blokkeerde. Na lang wachten achtte de regering het noodzakelijk tot een politionele actie over te gaan- Duidelijk legde hij er de na druk op dat de regering zich nooit tot doel stelde: vernietiging van de Republiek. Dr. Beel gat vervolgens een over zicht van de gebieden, welke' de Ne derlandse troepen hebben bezet: zij waren daardoor in staat noodzake lijke economische objecten veilig.te stellen: waterleidings- en electriei- teltswerken. verscheidene cultuur gebieden. Dat de actie beperkt kor» blij ven is te danken aan het feit. dat er. geen sprake was van P A R O LCSCO OP Vrees voor Amerika H)E AANHEF „Vrees voor Ame- ±-y rika" zal waarschijnlijk rfienig Nederlander verbazen, want Ame rika m. voor hem het land van dé waardeVolie dollar en van de be geerde Marshaliisli3che hulpverlë- ningsideëën, om Europa er weer bovenop te helpen, van de onbe grensde technische, en andere mo gelijkheden, rr- van' de enige durf en moed om het ondergronds Rus- .'sisch, communistisch, imperialis me met open-vizier tegemoet te treden, en van nóg veel meer. En toch bèstaat er bij velen vrees voor Amerika, vrees voor het .Amerikanisme .én voor de ver- Amerikanisering, van Europa, zon der de loffelijke, bruikbare en bit- ter-nodige kanten van Uncle Sam's wezen te ontkennen. Volgens. Christian Century, het bekende tijdschrift, wijdt prof. R. Niebuhr, 'de politieke filosoof, breedvoerig aandacht aan die vrees. Hij, is een .Amerikaan, die vier maanden toetsend en peilend heeft rondgereisd, en nu tot de vol-, gende conclusie is gekomen: „Overal ontmoet ik-een vorm van onbehagen en afkeer t.o.v. Ameri ka, vooral bij de jeugd, in Azië meer nog dan - in Europa. Men vindt onze Amerikaanse politiék eh onze politiekemethoden te mili tair, te kapitalistisch-ecóriomisch en te eigenbelangelrjk. De vrees voor ons is groter dan de erkente lijkheid jegens ons."' „Die, vrees ziet In onze politiek te veel geëxperlménteer en "te wei- 1 nig betrouwbaars en bestendigs. De Europese democratie ondergaat een verjongingskuur en de zoge naamde Amerikaanse democratie doet- eigenlijk-het tegenovergestel de 'en demonstreert een btina.hy sterische vrees Voor alles wat naar Moskou riekt. .Deze -Amerikaanse vrees (en waar zou zo'n machtig. Amerika feitelijk bang voor moe ten zijn?) -verwekt buiten Ame rika' twijfel omtrent datzelfde Amerika, en die twijfel verwekt de bovengenoemde vrees vóór Ameri ka. En wat erger is:-zij verwekt verlies vanvertrouwen' en verlies van vriendschap!" Niebuhr's V,onthulling" kan tot vergelijken en nadenken stemmen: spiegelt- een De Gaulle er .zich reeds aan, als een échte Franse be- vriidingsmilitair?:.en wat doet de bedachtzame Engelsman, stil en rustig, rekening houdend met, 'n zeer verre toekomst nè. ai de stor men die de XXe eeuw nog' in petto 'heeft? En de Rus?: buit hij die „onwil lekeurige .vrees voor Amerika" reeds uit? Marshall zal ongetwijfeld reke ning metNiebuhr's bevindingen houden. Weerbericht VRIJ KOEL WEER Weersverwachting, geldigtot Woens dagavond: Wisselend bewolkt niet af en toe rc- genbuien, ivooral langs de kust. Meest matige N.- Westeiyke wind. Koele nacht. Over dag ongeveer de zelfde! temperatuur Zon op S.27 uur, onder 1836 uur. Maan op 16.59 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij- 21,42 goed-geoïdende weerstand. De republikeinse troepen hadden zich dikwijls reeds teruggetrok ken of waren uiteengespat voordat ernstige gevechten plaats vonden. Nergens vond men een georganiseerd" verde digingsfront, nergens een re delijk werkend gezagsapparaat. Republiek had geen succes De minister-president schetste daarna uitvoerig het verloop van de beraadslagingen in de Veilig heidsraad, waaruit hij concludeerde, dat de Republiek daar uiteindelijk geen hhkei succes heeft geboekt, terwijl de Nederlandse ideeën schier alle. aanvaard; zijn. De beroepscon suls zullen een rapport samenstel len, terwijl een commissie van drie landen België (door Nederland aan gewezen), Australië {voor de Repu bliek) en de Verenigde Staten (ge kozen door. beide vorige landen) een onderzoek zal instellen en trachten zal, beide partijen tot elkaar te brengen. Nederland aanvaardde de beslui pen wan de. Veiligheidsraad, hoewel het "er* van* Overtuigd was dat- 'dit college geen bevoegdheid bezat over het geschil met Indonesië te oorde len. Doordrongen echter van de noodzaak van een internationale rechtsorde legde de regering zich er tenslotte bïi neer. Zij gaf ook, onmiddellijk bevel het vuren te sta ken, toen de Veiligheidsraad haar daartoe verzocht. Ook de Republiek gaf dit be J, maar wat kwétxn er van tereóht? vroeg dr. Beel. Ongunstige wijziging Nauwelijks waren de bevelen ge geven of de situatie -wijzigde zich in ongunstige zin. Van het staken van hetvuren was- aan Indonesi sche zijde geen sprake, steeds weer vonden infiltraties plaats, zelfs tot in de gebieden binnen de oude de marcatielijnen. Ophitsende propa- panda en terreur richtten zich in het bijzonder tegen de Chinezem die ontzaglijk te lijden hadden. Een wildé en doelloze vernielzucht greep e>en deel der Indonesiërs aan. On danks de aankondiging van Sjari- foeddin, dat alleen doelen, welke van militair belang waren voor de Nederlanders, vernietigd zouden worden ging men veel verder. On misbare economische en weten schappelijke objecten gingen in vlammen op. Twee weken na het bevel Staakt het vuren" hadden Indonesische groepen 1400 aanvat ten op. de Nederlandse soldaten ge daan. Vooral generaal Soetomo hitste op tot verzet tégen de Neder landers.'; Aanvankelijk1 groeide, tjidens de behandeling in de Veiligheidsraad de gedafchte, dat verder oprukken een dreigende waarschijnlijkheid was. Daarnaast kwam het besef op, dat verder oprukken, gezien de stemming in de Veiligheidsraad, steeds ernstiger bezwaren zou ople veren. In ieder lid van de regering groeide een schier onhoudbare spanning. Dr. Beel constateerde tot zijn vreugde, dat de laatste weken een vérbetering ten goede is in- - getreden. De Republiek- schijnt haar vat op de vredelievende bevolking te verliezen, het ter rein wordt rijp voor consolida tie." Ongetwijfeld hebben de ge- ruststeliende verzèkeringen van Dr. Van Mook deze verbetering in "de hand gewerkt. De rege- ring heeft weer het vertrou wen gekregen dat-Nederland ér uiteindelijk tot in slagen zal de Indonesische - bevolking defini tief te bevrijden uit de terreur der onverantwoordelijke ele- menten in dé Republiek. Het beperkte doel, dat de regering zich stelde met haar politione le actie komt dus in-zicht. Dr. Beel belichtte daarna de drie doelen, welke de regering met haar politionele actie wenste te be reiken. Ondanks alle moeilijkheden met de Republiek, zo zei hij, gaat de staatkundige hervormingsarbeid in Indonesië voort. Hij wees er op, hoe Oost-Indonesië en West-Bomeo een eigen regeringsprogram heb ben, QÈt zij uitvoeren onder eigen verantwoordelijkheid. Het binnenlands bestuur, de po litie, zorg voor gezondheid en het onderwijs, verscheidene taken en bevoegdheden, behorende tot. de werkkring van de departementen van Justitie en Waterstaat,; de re geringen van Oost-Indonesië en West-Bomeo hebben ze in eigen hand - genomen. 'Het ogenblik na dert. waarop, zelfs op Zuid-Bor- peo, vrije verkiezingen kunnen plaats hébben. Deze ervaringen hebben bij de regering steeds sterker het besef doen groeien dat de beginselen van Linggadjati juist ztfn, dat z|i tot prachtige resultaten kunnen lelden, indien zjj aan beide zijden eerljjk en loyaal worden uitge voerd. De Oost-Indonesische regering heeft de wens te kennen gegeven roet Nederland een overeenkomst te sluiten, op grond van de over gangswetgeving. De regering is bereid aan deze wens tegemoet te komen. Situatie in de Republiek De regering ziet de situatie in de Republiek aldus: na een t\id van opgang .hebben zich in de in wendige organisatie verwordings verschijnselen voorgedaan. Men had een gebouw geschapen, dat op alle onderdelen zwakke punten vertoonde. Uiterlijk trachtte men de schijn van een. staat hoog te houden, innerlijk ontbrak zowel een gezagsapparaat als een derge lijke administratie. Men had een politïe-apparaat. doch de misdaad had vrij spel, men had een departe ment van financiën, doch niemand wist bij benadering hoeveel geld er uitgegeven en hoeveel bankpapier in omloop was. Twee. groepen openbaarden zich: de constructief denkende leiders, daartegenover een groep fanatici en kwaadwil lende elementen, die geen gevoel voor de juiste - verhouding hadden- Met bezorgheïd nam de regering waar dat de laatste groep steeds meeraan Invloed won. Verschei dene constructieve elementen zette men - opzij, onmiskenbaar heeft de e^ste groen, het onderspit gedol ven. De' VegeriróT''"rëansèërtzich zeer w.J dat het internatio nale aspect" van het Indone sisch conflict een bijzondere belichting heeft gekregen. Zij ziet de resultaten van de rap porten, het onderzoek en de bemiddelingspogingen „met vertrouwen tegemoet. Zij zal alle medewerking verlenen om het welslagen -van deze arbeid te bevorderen. Nog onrust, dan IVIocht echter na al deze nlemvo pogingen tot- een vreedzame rege ling een baard van onrust en ter reur blijven bestaan dan Is Neder land er van overtuigd beter begrip te, vinden voor de taak, welke ook tegenover de Verenigde Volkeren op haar rust: de taak, om samen met Indonesische gezagsdragers de veiligheid te 'waarborgen, het recht gelding te verschalen en de voor waarden te scheppen voor het eco nomische en geestelijke welzijn der Indonesische volkeren en voor de duurzame samenwerking van Ne derland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit ïs echter alleen mogelijk, Indien de beginse len van Linggadjati ook ten aan zien van de Republiek weer tot le ven komen. Nogmaals, de regering blijft ho pen dat, aanrepublikeinse zijde de wil tot samenwerking aanwezig blijkt, doch dan zal de leiding ge heel in handen moeten komen van. de constructieve elementen in haar midden. De regering hoopt, dat de goede diensten van de Veiligheids raad een ontwikkeling in deze rich ting kunnen vergemakkelijken. Wordt Roosendaal grensstation? Belgische en Nederlandse douane autoriteiten hebben te Roosendaal een bespreking gehouden over de toekomstige samensmelting van. de douaneposten Esschen en Roosen daal. Men kwam tot de conclusie, dattechnisch het station te Ri sendaal het meest geschikt zou zjjn voor contrólestation. In die geest zal voor de instanties, die uiteinde lijk moeten beslissen een rapport worden opgemaakt. Om technische redenen zou de samensmelting echter niet kunnen ingaan voor 1 Januari 1948.' Petkof terechtgesteld De Zwitserse radio meldde van ochtend dat Nlcola Petkof, de op IS Augustus ter dood veroordeelde leider der Bulgaarse Boerenpartij, in de loop van de nacht is terecht gesteld. MIX 1ST ER MA XS HOLT mei twee vrolijke Friese dames bij de ope ning van de vierdaagse landbouw tentoonstelling te Leeuwarden. Geestelijke verzorgers van Vught vragen: ZIJ VERBITTEREN IN DE KAMPEN Geestelijke en sociale verzorgers van het interneringskamp Vught hebben in een adres aan de Koningin aangedrongen op voorwaardelijke óf onvoorwaardelijke invrijheidstelling van allen, waarvoor de Tribu nalen internering hebben geadviseerd of die, geïnterneerd, naar de Tri bunalen zgn verwezen; ook voor hen, die door Bijzondere Gerechtshoven veroordeeld zijn of daarnaar verwezen, en die bij nadere beoordeling tot de politiek-verdoolden behoren. Zij hebben vastgesteld, dat de scheiding tussen bestraffing der criminele politieke delinquen ten en de heropvoeding van de politiek ontspoorden in de prac- tijk onvoldoende wordt getrokken. Daarnaast merkten, zij op een uit- lenlopende, behandeling van in we zen ongeveer gelijke gevallen, soms zelfs door éénzelfde recht sprekende instantie. Tengevolge daarvan groeit bij de politieke delinquenten éen gevoel van rechts onzekerheid,. dat een ernstig tekort aan ontzag voor het recht ten ge volge heeft. De ondertekenaars van het adres zijn tot dé conclusie ge- ko^rvdsLt^^karijpeqverwor- den'~'zijn fot verzamelplaatsen' van politiek verwarde, lang zaam maar zeker verbitterde mensen, gedeeltelijk frontsol daten, gedeeltelijk sociaal- achterlijke 'en disharmonische karakters, die zich nog meer dan vroeger bondgenoten voe len in een hard lot en voort durend meer -verwijderd raken van .de opvattingen, die bij een gezonde samenleving behoren. Het bewakingspersoneel werkt deze „nihilistische levensinstel ling" weinig of niet tegen. De adressanten zrjn tot' de over tuiging gekomen dat de mogelijk heid tot heropvoeding vrijwel uit sluitend ligt in de vrije maatschap-, pjj. Zij wijzen er op» dat de vrou wen en kinderen der politieke delinquenten ten onder dreigen te ^gaan. Von Wülilisch pleegt zelfmoord Van onze correspondent} Von "Wühlisch, een der vroegere stafofficieren van generaal Christi ansen heeft in de nacht van Zater dag op Zondag in het internerings kamp Avegoor by Arnhem zelf moord gepleegd. De procureur-fiscaal bij het Bij zonder Gerechtshof te Arnhem heeft hem verscheidene malen verhoord als getuige in verband met het pro ces dat tegen Christiansen zal wor den gevoerd. 99 AANTAL ARRESTATIES VRIJ HOOG Een woordvoerder van de Oost- Indonesische regering in Batavia zei op het bericht van Nadjamoeddins ontslag: In Makassar zal men hier van ongetwijfeld met voldoening kennis genomen hebben. thans openlijk door de regering is meegedeeld werd reeds lang in de Makas- saarse gcmeenschop besproken. Het was duidelijk dat men de houding die de regering tegenover de ambtelijke corruptie zou aannemen als toets zou worden beschouwd voor haar werkelijke gezagspositie. Het aantal arrestaties is vrij boog. Het onderzoek is echter nog niet voltooid en het is mogelijk dat nog meer opzienbarende mutaties zuilen plaats hebben. De woord voerder vestigde er de aandacht op dat niet alleen de strafbaarheid, maar ook de noodzakelijkheid, van morele onbesprokenheid bij de ge nomen cn wellicht nog te nemen maatregelen als maatstaf gelden. De Oost-Indonesische regering is vastbesloten alle gecompromitteer de personen uit verantwoordelijke functies te verwijderen: Vóór het ontslag van Nadjamoeddin heeft minister Souipoki] reeds'gezegd dat het kabinet volkomen eenstemmig en onverbiddeliijk in deze aangele genheid zou optreden. Politieke gevolgen „t)e Nieuwsgier", het te Batavia verschijnende Nederlandse dagblad, schrijft" dat het ontslag van de Oost-Indonesische premier een gro te politiek- weerslag zal hebben, nu Nadjamoeddin juist als lid van de Oost-Indonesische delegatie in Amerika is opgetreden, door de Koningin is ontvangen en contact heeft gehi. i met belangrijke figuren in Nederland. De sultan van Soembawa, de waarnemende president van Oost- Indonesië, die Nadjamoeddin ont slagen heeft, zal voor Radio-Makas- sar een rede houden. Weer zeven gesneuvelden in Indonesië Het Nederlands legerbericht van gisteren meldt, dat „de Republiek onverminderd voortgaat met agres sieve handelingen in de grensstre ken en met het plegen van sabotage en daden van terreur in de bevrijde gebieden," De verliezen van giste ren bedroegen zeven gesneuvelden en 32 gewonden, Deur blijft open voor andere landen Het Parljse rapport over het plan-Marshall is gistermiddag door de gedelegeerden der zestien deel nemende landen getekend. Tevoren had Bevin, die de slotzit ting presideerde, gewezen op Euro pa's recht op vrede en welvaart, de hoop uitgesproken, dat nog ontbre- jkende^. leden van de Europesege meenschap ZiélTalsnog zoiidën 'aan sluiten bij de zestien landen, en ge waarschuwd tegen niet nader ge noemde krachten, die de onderno men pogingen zouden willen dwars bomen. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, baron Van Boetzelaer van Oosterhout,bracht uit naam van de regeringen van België, Luxemburg en Nederland dank.aan de uitnodigende mogend heden: het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hij wees op het belang van vermindering der handelsbe lemmeringen door soepeler mone taire overeenkomsten en van een onderzoek naar de mogelijkheid van een Europese tolunie. De Franse gedelegeerde, Pierre Henri Teitgen, zei, dat zijn regering de afwezigheid van Sowjet-Rusland en de Oost-Europese staten be-- treurde. Hij betoogde de noodzaak van een speciale overeenkomst be treffende de steenkoolproductie van het Ruhrgebied en- zei, dat Frank rijk binnenkort landbouwproducten zou gaan uitvoeren. De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, graaf Sforza, drong aah op spoe dige hulpverlening „Tempo" bestelwagens uit Duitsland Eerste 50 driewielers in Rotterdam aangekomen Aan de Merwchaven nabij de Vierhavenstraat zün vandaag vijf tig auto's ingeklaard afkomstig van de Tempo-fabriek te Hamburg. Het zijn de bekende driewielfge bestelwagentjesdie vooral voor de oorlog in ons land veel in gebruik waren. Deze vijftig auto-s die op 25 open goederenwagons van Hamburg naar Rotterdam werden; vervoerd, vorm den de eerste zending van een be stelling van in totaal enkele honder den wagens. Zij zullen voorlopig in de loods „Quick Dispatch" worden, opgeslagen. Alvorens deze aankoop uit-Duits land mogelijk was, moesten Zeer langdurige onderhandelingen wor den. gevoerd 'met de Engelse bezet- tingsautorifeïten die, aanvankelijk niet bereid waren ivagens te laten exporteren. Tenslotte -konden de auto's echter door ;de firma P, A. van Es en Co. ond'er; extra beveili ging tegen diefstal naar ons land worden getransporteerd. Onderdelen zijner; al:.en worden nog steeds aangevoerd De Tempo-fabriek bereikt op het ogenblik slechts twintig procent van haar voor-oorlogse capaciteit d.w.z. dat zij ongeveer tweehonderd wa gens per maand aflevert. De* 'drie wieler waarop men een nuttige last van ongeveer een tpn kan laden, heeft inmiddels: enige belangrijke verbeteringen ondergaan. Het star ten werd vergemakkelijkt de vering degelijker. De prijs voor eén!,.Tem po" met open laadbak zal 2500 gul den bedragen. GEVOLGEN VAN STRENGE WINTER EN GROTE DROOGTE De minister vac voedselvoorziening S. L. Mansholt he;eft is een radiorede voor beide zenders gisteravond aangekondigd, dat met ingang van 28 September bet broodrantsoen voor personen van vijf jaar en ouder met twee bonderd gram per week zal worden verlaagd, bet melk- en kaasrantsoen zullen worden ver-- minderd. In het brood wordt binnenkort vijf procent aardappel meel opgenomen. Deze verminderingen zijn het gevolg van de droogte en de strenge winter. Het melkrantsoen wordt voor kinderen van (X4 jaar teruggebracht van twaalf tot tien liter, voor kinderen van 5—14 jaar van zeven tot zes en een halve liter per twee weken. Voor personen van 15 tot 20 jaar van zeven tot zes liter en voor personen van 21 jaar en ouder van vier tot drie en drie-kwart liter per twee weken- De grote aanvoer van slacht vee maakt In de laatste tijd een extra rantsoen vlees noodzake lijk. Een tijdelijke halvering van het kaasrantsoen is daarom ver antwoord te achten. De extra-toe slag van de 1520 jarigen van vijftig gram blijft gehandhaafd. Zodra een verminderde aan voer van slachtvee geen extra vleesrantsoen meer mogelijk maakt, zal het kaasrantsoen weer worden verhoogd, zo moge lijk op het oude peil. terwijl het tevens in de bedoeling ligt het basisrantsoen van loO gram per week tot het oude peil van 200 gram te verhogen. De droogte en de strenge win ter hebben onze graanoogst een verlies bezorgd van 350,000 ton. Aan broodgraan is tengevolge hiervan uit eigen oogst 200.000 ton minder beschikbaar. Gere kend naar het huidige broodrant soen, zouden we deze 200.000 ton meer moeten importeren, waar door onze totale broodgraanin- voer 1 millioenton zal moeten bedragen voor een termijn tot eind Augustus 194S. Geen grote import Helaas is het zo, dat we niet in staat zijn ons een zo grote import te verschaffen. De internationale nood-voed- selraad kon bil zijn toewij zing aan Nederland onvol- "'"doende rekening Houden met onze gestegen import-be- hóefte. Door de droogte is er dit jaar gebrek aan gras geweest. De oogst aan hooi, s'tro en ruwvoe- der, zoals voederbieten e,d„ be droeg 50 a 60% van normaal. Dit heeft geleid tot bet teruglopen van de melkproductie. Aanvan kelijk werd de in het productie jaar I947T0 van de veehouders te ontvangen boeveelheid melk op 3,2 milliard kg. geschat Een nieuwe raming is momenteel moeilijk te ihaken. Met een ver lies van ten minste 200.000 ton Polen heeft aan de. Veiligheids raad verzocht om op de 'vergade ring van Donderdag opnieuw het verzoek om toelating tot het lid maatschap, ingediend door Bulga rije, Hongarije, Italië en Roemenië, ter tafel te brengen. Wie mag tegen Woodcock De bokswedstrijden waarvan de winnaar om de Europese titel zal uitkomen tegen de Engels man Bruce Woodcock zuilen Woensdagavond in Brussel be ginnen. Verwacht wordt, dat de kam pioenen van zeven landen er aan deel zullen.nemen. Na de weging zullen de wed strijden zes ronden plaq^s vin den. De winnaars zullen op 8 October uitkomen in de kwart finales. De semifinale vindt op 18 October en de finale op A No vember plaats. Alle wedstrijden worden te Brussel gehouden. De landen die aan de wedstrijden zullen deelnemen zijn; Frankrijk, Italië, Nederland. Oostenrijk, Spanje, Luxemburg en België. De totale waarde der geldprijzen van het tournooi beloopt onge veer 30.000 gulden. Enorm défilé langs La Guardia's baar Meer dan tien duizend burgers van New-York, waaronder de gou verneur Thomas Dewey en de bur gemeester William O.Dwyer, heb ben gisteren een laatste groet aan La Guardia gebracht tijdens een plechtige rouwdienst jn de kathe draal van de St. John the.Divine." Volgens de schattingen van de politie hebben meer dan drie en vijftig duizend mensen langs de baar gedefjleerd. (A.P.) Amerikaans schip- op een mijn 'Het 4000 ton metende Ameri kaanse stoomsheip „New, Lon don" is Maandagmiddag op 40 mijl ten Noorden van Schiermon nikoog op een mijn gelopen en zodanig beschadigd dat het de reis op eigen kracht niet kon .voortzetten. De sleepboot „Oceaan" vau Doeksen voér uit doch het bleek dat de Amerikaanse kapitein reeds Duitse sleepbootbulp uit Brenierhaven gerequireerd had. De „Oceaan" keerde daarop naar de'thuishaven terug. moet rekening worden gehouden. Tenslotte zal het programma voor de export van zuivelproduc ten terstond worden herzien en in overeenstemming worden ge bracht met de gewijzigde om standigheden. Het is natuurlijk waar. dat deze export ons de zo broodnodige deviezen verschaft en op de afzetmarken het con tact met onze oude afnemers her stelt, maar een redelijk voedsel rantsoen voor de eigen bevolking blijft primair. Ik ben er mij van bewust, dat hetgeen ik U heb moeten aan kondigen, onpleizierig voor U is, maar ik kan U de verzekering geven, dat ik goede hoop heb, dat wanneer er geen verdere te genslagen komen, het bij deza beperkingen zal kunnen blijven,n aldus besloot de minister. Snellere aansluitingen met Amsterdam en Den Haag Op 29 September zal een nieuwe centrale van de Rijkstelefoondienat in het gebouw van de PTT-aan de Coolsingcl .gebruik worden ge nomen, speciaal voor gesprekken met Amsterdam en Den Haag. De ingebruikneming van deze installa tie zal het telefoonverkeer tussen Rotter cam. met genoemde steden belangrijk ten goede komen voorat tijdens" de spitsuren. De abonné's zullen dan wel niet meer zo.lang op aansluiting behoeven te wachten al», tot dusver het geval is. Zoals be kend, moet thans voor het aanvra gen van interiocale gesprekken 9-0, worden gedraaid. Dit zal na inge bruikstelling van de nieuwe cen trale anders worden. 9.0 blijft dan voor gewone inter-- locale gesprekken. Voor gesprekken met Amsterdam moet dan 9.5 wór den gedraaid. - Wij vernemen voorts nog,-dat het- aantal telefoon-abonné's in Rotter- dam zal worden uitgebreid. Mensen die reeds geruime tijd op de wacht lijst staan, zullen, binnenkort een aansluiting krijgen, De nieuwe abonné's krijgen nummers in de se rie 80.000. De tunnelbotsingen Bij bet gecompliceerde ongeluk van de militaire auto's in de Maas- tunnel zijn drie militairen en twee - burgers gewond. De soldaten, zijn K. A. van Wijk uit Leerdam (her senschudding)W. van Zutphen uit Amsterdam (inwendige kneuzingen) eD G. v. d. Zwam uit Leiderdorp (gebroken linkerduim), die via het Coolsingelziekenhuis in het militaire hospitaal aan de Parklaan zijn opge nomen. De burgers 'J. N. Mayer, IJsselmon- de en J. Hendriks,Vlaardingen, dia- met hun motorrijwielen ook tegen, een van de auto's aanbotsten werden met resp. ernstige verwondingen aan hoofd en linkerhand en een hersenschudding in het Havenzie kenhuis opgenomen. „Sciuscia" de nieuwe film van de maand Het bestuur van de Nederland se film-club heeft de Italiaanse film „Sciuscia" -van Vittorio de Sica het praedïcaat „film van de maand" verleend. De .première heeft plaats op 26 September in: het Roxy- en het Royal-theater te Amsterdam, .DEENSE GASTEN.Een Deense vier master (opleidings schip) is op. bezoek inAmstcr* dam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1