HET ROTTERDAMSCH PAROOL Prof. Romme wil politionele actie indien nodig, voortzetten Ook zó is Rotterdam! President Truman ontvangt Parijs rapport Loon- en prijspolitiek in critiek stadium Vernieuwing van onze vloot vóór eind 1952 Nadjamoeddin mag Batavia niet verlaten Serf, *n Adm. tang* Harts Uf, Sdiltdam teL 69300 Abonnezaentsprtji ptx week 31 cent, ptr kwartaal lout nummert 0,09 BE SCHIEMMMEE UttgaM Stichting ..Het Parool" Postgiro 353644 Bankiert imsterdamschs Bank te Eotierdain PL Dlrecteuri B. de Vries PL Hoofdredacteur, Th. Ramaker Donderdag 25 September 1947 Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 223 CRIT1EK IN BUITEN-PARLEMENTAIRE ZIN HOORT IN KAMER NIET THUIS Gisteren is het grote debat begonnen over de regeringsver klaring t.a.v, Indonesië. Gelijk te verwachten was bleek de heer Schouten (A.R.) ontevreden over de regeringstsktiek, ter wijl hij ernstige kritiek oefende op de houding van de P. v. d. A.- mmisters. die ruggespraak houden met hun partij over het be- leid van het kabinet. Prof. Romme (K.V.P.) verweet de heer Schouten de buiten-parlementaire kritiek in de geest-Gerbrandy binnen de K^pier te brengen. Voorts bleek hij een voorstander van voortzetting der politionele actie, indien dit noodzakelijk zou blijken. „Ik ben toch wel zeer verbaasd dat niet alle Tweede Kamerleden het overzicht over de politieke verwik kelingen met de Republiek hebben ontvangen",zei de heer-Schoutcn fa.r.), die als eerste spreker het Kamerdebat opende. Hij had er ern stig critiek op dat de ministers van de Party van de Arbeid voortdurend ruggespraak boaden met hhn party- Jn^tahties en zich blijkbaar gebonden "achten aan de besluiten daarvan. „Op deze wijze verandert men de grond slagen van ons staatsbestel." De heer Schouten gaf als zijn mening te kennen dat de politionele actie zich in de eerste plaats tegen de Republiek had moeten richten Dat de regering dit niet wilde heeft zich z i. op velerlei wyzen gewroken De redevoeringen van mr Van Klef. fens in de Veiligheidsraad en de ver klaringen van Soekawati en Abdoel Kadir hebben de oppositie versterkt in haar overtuiging, dat haar inzlch- ten de iuiste zyn Zelfs een radio rede van de heer Vorrmk bevatte PAROLCSCOOP Petkof ZELDEN is de pers van het Wes ten de laatste tijd zo eensge zind geweest als in de verontwaar diging over de executie van c!e Boelgaarse boerenleider Petkof Zy heeft voor deze terechts teil mg maar één kwalificatie: een jus titionele moord. En nu zyn wrj niet zo'n vreemdeling in dit Je ruzalem, dat wij niet zouden we ten, dat aan dergelijke uitbarstin gen van morele yerontwaardigmg vaak ook een politiek luchtje zit, maar m dit geva! beschouwen wy deze algemene afkeuring als vol komen terecht. Petkof, de man, die in het Boel- ganje van vóór 1940 moedig heeft gestreden voor de democratische beginselen, de man, die tydens de oorlog een van de voormannen van het verzet tegen de Duitsers ia ge weest, die daarom het wapenstil standsverdrag mede heeft onderte kend en na de bevryding van zijn land vi ce-p renner, opgehan gen, omdat lüj een verrader en een spion voor vreemde mogendheden zou zijn geworden! Er is meer no dig dan de schijnvertoning, die zyn proces is geweest, om ons hier van te overtuigen. Petkof was het niet eens met de koers, die in de binnen- en buiten landse politiek van zijn land is in geslagen; hij heeft dit openlijk ge toond door ontslag te nemen uit zyn functie van vice-premier. Van dit ogenblik - af was hij veroor deeld: de communistische dictator Dirmtrof duldt geen oppositie. Dat Petkof een figuur van internatio nale bekendheid was, dat het Westen met name zich voor deze beproefde voorvechter van de de mocratie interesseerde, ^maakte de verleiding en de noodzaak voor Di- mitrof om zich van hem te ont doen alleen nog maar groter. IN Januari 17Ö3 wierp het revo- lutioruiaire nationalisme van de Franse Jacobijners West-Euro pa het hoofd van hun koning voor de voeten. In September 1947 han delt het revolutóonnaire nationa lisme (Slavisme) van Boelgarye niet anders: de executie van Pet kof is behalve, de liquidatie van de enige persoonlijkheid, die 't Dimi- trof gevaarlijk lastig kon maken, voor alles ook een uitdaging aan het niet-communistische Westen. Dat- Londen en Washington zich het lot van de "gevangen Petkof hebben aan getrokken, dat zij ge protesteerd hebbed tegen zijn ar restatie, zijn proces, zijn vonnis, heeft dit fatale einde voor hem alleen maar des te zekerder ge maakt Nu moest dit Bar bertje hangen! Dat deze arrestatje en dit proces in strjjd waren met het onlangs door de Boelgaarse regering gera tificeerde vredesverdrag, dat deze executie van Petkof plaats vond een week,.nadat in Boelgarije de doodstraf was afgeschaft, wat maalt de revolutionnaire dynamiek van Dimitrof en de zijnen om zul ke kleinigheden. Diezelfde dynamiek heeft de Boelgaarse communistenleider blijkbaar ook doen vergeten, dat hij zelf zowat 14 jaar geleden bijna het slachtoffer was geworden van een justitionele farce, die zich voor de verdediging van een nationale revolutie uitgaf. Toen stond h|j voor de „Volksrechtbank" van de Nazi's als aangeklaagde in het proces van de Rijksdagbrand. Wie herinnert zich niet, hoe onver schrokken en meesterlijk htf toen tegen Goering standhield. En nu is hij zelf in de huid van Goering gekropen en is hij verge ten, dat hy toen in Leipzig zijn le ven en zyn vryheid mede te danketi heeft gehad aan de publieke opinie van het Westen, welke hij nu be wust uitdaagt, maar welke zijn Duitse rechters toen nog niet durf den of gewoon wdren te trotseren. vernietigende critiek op de Repu bliek", nep hij uit. Requisitoir fe Iaat 'Dit requisitoir is te Iaat ge komen, nu staan wy voor een debacle, meende de heer Schou ten. Men streefde naar samen werking met een regering waar mee geen land was te bezeilen. Hy zag als eerste taak van de regering de Republiek te doen verdwynen, eerst dan is zi. reconstructie mogelijk en kan men recht en vrijheid schenken aan Indië. „Niemand, die thans naar Indië gaat staat nog op het standpunt van de P.v.d.A, of de C P N." Spr. verwachtte dat de regering niet zal overgaan tot instelling van een centrale regerings-instantie in Indonesië en het in 't leven roepen van het collegiaal orgaan, dat de luit.-gouv -generaal ter zijde moet staan dan nadat de Staten-Generaal daarin een stem heeft gehad. Ere-saluui aan soLdaten De tweede spreker, prof. Romme (K V P.) bracht allereerst een ere saluut aan onze troepen in Indonesië. Hij ontkende ten stelligste dat in Indonesië een koloniale oorlog is ge- vo< Naar prof. Rommes opvatting is het verschil tussen de parlementaire oppositie en de buiten-parlementaire oppositie vervallen door de rede van de heer Schouten Hy heeft te ver geefs geluisterd naar datgene, wat de heer Schouten nu precies wil. „Wil hij dat het huidige beleid wordt voortgezet of wil hy vandaag al weer voortzetting van de politionele actie V Spr. behoort tot hen die menen, dat als blijken zou dat wij met een beperkte politionele actie ons doel niet bereiken, als verdere voortzetting noodzake lijk zou zijn om te bomen tot een vtye, federatieve, souvereme opbouw in Indonesië en van een souvereine Nederlands-Indonesi sche Unie op reëel koninklijk gezag, wy haar niet mogen ont- ®gaan Dat betekent echter niet, dat de Republiek moet verdwynen. Djogja moest bezet worden De heer Tilanus (C.H.) bleek met zorg vervuld over de ontwikke ling van het Koninkrijk, hij erkende dat de regering het moeilijk heeft Hy betreurde het dat de politionele actie niet nog een paar dagen was voortgezet tot Djogja was bereikt „Wat zijn de plannen van de rege ring t.a v. de Republiek en Sumatra," informeerde hy Mr. Vonk (Vrijheid) deelde de mening van de heren Schouten en Tilanus dat de Veiligheidsraad niets met de Indonesische kwestie te maken heeft. Hy bleek verheugd dat de commissie-generaal ontbonden wordt en zou het zeer toejuichen als de regering de raad van Nederlands. Indië herstelde. „Wie wordt nu eigenlijk bezet, vroeg Paul de Groot (Oom.). Hij herinnerde er aan dat de Neder landse troepen nog verscheidene plaatsen bezet hebben ^na het bevel „Staakt het vuren". Hij gaf toe dat de Nederlandse troepen het thans niet prettig hebben en achtte het irreëel nü over troepenverniindering te spreken, want men moet er nog altyd rekening mee houden dat gene raals der Republiek een offensief kunnen voorbereiden. Spreker betoogde, dat de Republiek in de wereld heel wat nieuwe vrienden heeft gekregen Men kan zich in Zweden niet onder de mensen begeven zonder voor imperialist uitgemaakt^ te worden, in Azië is de stemming sterk anti-Nederlands. Hy informeerde, hoe het nu precies met Nadjamoeddio stond en vroeg inlichtingen over de „moord partijen op Zuid-Celebes". Hedenmiddag om één uur werden de debatten voortgezet. GEEN ONTMOETING MET SJAHRIR Indonesische oud-premier in Londen Dr. Soetan Sjahrr de voormalige minister-president van de Indonesische republiek die op het ogenblik als gast van de Engelse Hoge commissaris voor India te Londen vertoeft, heeft aldaar verklaard, dat zyn bezoek ten doel heeft de nieuwe.politieke verhouding tussen Engeland en India te bestuderen en enkele oude vrienden te bezoeken. Sjahrir wiens eerste bezoek aan Lon den aanleiding had gegeven tot enkele veronderstellingen, ontkende dat er be sprekingen achter de schermen gevoerd zouden worden en sprak de juistheid van het gerucht tegen, dat Nederland een vertegenwoordiger naar Engeland zou zenden om hem te ontmoeten, zoals Dinsdag o.a door de Daily Herald ver ondersteld werd. Naar aanleiding van het bericht uit Den Haag dat Nederland voornemens is een centrale organisatie m Indonesië te vormen in verband met een voorstel tot beperkte hei zienmq van de Nederlandse Grondwet, zeide Sjahrir „Zolang ik de volledige tekst van deze voorstellen niet heb gezien, wil jk ei geen commentaar op leveren. Het feit dat de strijd m In donesië werd stopgezet en dat de voor uitzichten op een overeenkomst veel gunstiger zijn dan voorheen wijst er een voudig op, dat mijn opdracht tem einde loopt.*" ALLE REGERINGSINSTANTIES VOOR HET ONDERZOEK GEMOBILISEERD President Truman heeft gisteren een SSu" van het rapport der „Zestig «er^het plaatsvervangende minister van set rapport te komen toelichten. Alle regeringsinstanties zijn vol ledig gemobiliseerd voor het on derzoek van het rapport. Lovett, die de werkverdeling organiseert, wordt hierin bijgestaan door een commissie, waarin vertegenwoordi- digers van de president,, de schat kist en andere betrokken rege ringsorganen zitting hebben. Deze commissie zal na het onderzoek een algemeen rapport moeten opstellen. Een nationale adviescommissie, onder leiding van John W. Snijder, minister van financiën, onderzoekt de financiële kwesties. Een com missie onder leiding van Marshall zelf onderzoekt de economische problemen. Voedselvraagstukken worden behandeld do^r een com missie onder Clinton Anderson, minister van landbouw. Vraagstuk ken met betrekking tot de overige behoeften zyn het onderwerp van studie van een hele reeks commis sies, die meestal onder leiding staan van functionarissen, van het departement van handel, dat de Amerikaanse export controleert. De binnenlandse problemen met betrekking tot het plan-Marshall worden bestudeerd" door een com missie van „eminente burgers", onder Averell Harriman, minister van handel, die zal rapporteren tot GROEPSEGOÏSME KAN NIET WORDEN GETOLEREERD Wij zijn met de loon- en prijspolitiek op een der meest critieke pun ten gekomen sinds het einde van de oorlog. Allen moeten zich vereni gen op een plan. dar prijzen en lonen vasthoudt, dat de productie op voert en er eventueel niet voor terugschrikt niet alleen de grondstof fen, maar ook de arbeiders'te reserveren voor de bedrijven ten dienst van de "export. Het is onmogelijk, dat iedere bedrijfstak op zijn eigen houtje aan de lonen en prijzen blijft trekken. Dit was de "hoofdstrekking van het be toog, dat prof. G. Brouwers, directeur-generaal van de prijzen hield voor een algemene vergadering van de Algemene Nederlandse Zuivel- botïd. Onze huidige productie, die be langrijk is vooruitgegaan vergeleken met de toestand, waarin wy ons tijdens de oorlog bevonden, is niet slechts veel te laag, zij kan alleen gehandhaafd worden, wanneer wij er in slagen binnen afzienbare tyd het gat in onze betalingsbalans te dichten. - Spreker verklaarde, dat de export nog steeds niet voldoende is om de import te dekken. „Wij leven van de hand in de tand". De voorwaar den voor herstel zijn in de eerste plaats een stabiel prijs- en loon- Weerbericht IETS WARMER Weersverwachting, gel dig tot Vrijdagavond: Tamelijk heldere nacht met iets minder lage temperaturen. Morgen overdag: enkele over drijvende wolkenvelden, bijna overal droog weer. Matige wind tus sen Noord cn Oost. Iets warmer. Waarnemingen 25 September: lucht druk 7638, wind NO 2; temp. 108: max. temp 15 0 (gistermiddag 3 40): min temp 9 2 (hedenmorgen 4 40). Licht bewolkt. 26 SeptZon op 6 30 uur. onder 1832 uur. Maan onder 132 uur. op 1751 uur. Waterstanden Rotterdam: le tij 2.57 uur. 2e ty 14.17 uur. niveau en de uitbreiding van de industrie. Spreker ging uitvoerig in op de vraag of er verschil in behandeling is tussen landbouw en industrie, waarbij hij tot de conclusie kwam, dat de boerenstand niet ongunsti ger behandeld wordt en dat de landbouw er heel wat beter aan toe is dan voor de oorlog. Het is dan ook zaak, de ter be schikking gekomen bedrijfsresulta ten eens grondig te bestuderen voordat er voor de algemene prijs- en loonontwikkeling eventueel fata le beslissingen worden genomen. Enkele onberaden stappen op het hellend vlak kunnen ons gemakke lijk in een toestand brengen, waar in. alles wat tot dusverre is bereikt weer ongedaan wordt gemaakt. Hirohito onschuldig Tijdens de zttiug van Donderdag van het internationale tribunaal te Tokio heeft de voornaamste aankla ger Kennaa keizer Hirohito vrijge sproken van idere verantwoordelijk heid voor de oolog en de Pacific. De keizer had zich aan de voor avond van „Peart Haibour" na het advies te heoben ingewonnen van de \roegere premier Keistike Oka- das, thans getuige a décharge, te gen de oorlog verklaard. (A.P.). welke grens de Amerikaanse hulp veilig en verstandig" is, een com missie voor de natuurlijke hulp bronnen der U.S.A. onder Julius Krug. minister van binnenlandse zaken, en een economische commis sie onder dr. Edwin C. Nourse, Trumans I^tajigrqkste economische adviseur. Volgens Robert Lovett zijn Frankrijk en Italië de landen die het meest behoefte hebben aan tussentijdse hulp. ■t-r-'l F OOR AL een schepping als deze, van de bouwer Dudok, hoort in deze serie thuis, omdat de foto historisch zei worden. Dit gebouw zal immers afgebroken moeten ivpr- ofen in het grote plan van de we deropbouw. Dat het zonde en jam' mer is, zal elkeen die deze plaat ziet, beamen. We spreken de wens uit, dat op het kale gedeelte. Jinksvan het fraaie gebouw, behalve mooie ge bouwen, ook fnooie en bruikbare woningen zullen verrijzen. ONZE SOEVEREINITEIT WORDT BEDREIGD DOOR GEBREK AAN OORLOGSSCHEPEN (Van onze Haagse redacteur) Uiterlijk December 1952 zal een geheel nieuw Nederlands smaldeel in zee moeten gaan ter vervanging van alle thans varende oorlogsschepen, die omstreeks dat jaar volkomen verbruikt zullen zyn, omdat zij thans veel te zware diensten moeten verrichten. Hoe zorgelijk de financiële toestand van het land ook is, aldus de minister van Marine, Nederland kan zich niet permitteren de oorlogsvloot langer te verwaarlozen. Hy vraagt daarom thans gelden om de bouw van de twee kruisers „De Ruyter" en „De 7 Provinciën" te kunnen voortzetten en een nieuw licht vliegkampschip in Engeland te kopen. Van de aankoop van torpedojagers reseve ren dienstplichtigen, die reeds in bet buitenland moest de regering afzien, omdat de deviezen-positie dat niet toelaat; in plaats daarvan zullen zes onderzeeboot jagers in Nederland worden gebouwd. Bij afzonderlijke wet zal zo spoedig mogelijk de vast stelling van een nieuw vlootplan moeten worden geregeld. De minister betreurt, dat alweer de financiële toestand bet indienen van die wet in de weg staat. Het thans aangevraagde bedrag zal de regering echter moeten uittrekken, omdat het belang van het land'dit gebiedend voorschrijft. Ter onderstreping van dit stand punt wijst minister Schagen van Leeuwen op het feit, dat tengevolge van onze zwakke marine-defenrie- bydrage in de laatste wereldoorlog Nederland bij lange na niet het poli tieke en economische profyt kan trekken van de grote waarde onzer koopvaardij Onze handelsvloot werd ten ene male onvoldoende gewaar deerd als gevolg van de te kleine oorlogsvloot, Zolang Indonesië en de West- Indische gebiedsdelen op eniger lei wyze deel uit maken van het Koninkrijk, aldus de minister, en het Koninkrijk aanspraak wil blijven maken op zyn souvereine rechten als minder grote mo gendheid, zal het een dure plicht zijn deze gebiedsdelen afdoende en strategisch veiligheid te geven. Andere machten klaar Niet aanvaarden van dit plan be tekent onvermijdelijk, dat andere machten dit zullen gaan doen en dat zij eisen zullen gaan stellen voor de beschikbaarstelling van marine, bases in die gebiedsdelen. Voor het overige hgt het in de bedoeling, indien de ontwikkeling in Indonesië gunstgi zal zyn, de sterkte van de marine met 50 tot 15.000 man te verminderen. De marine-brigade zal omstreeks 1 Januari uit Indonesië teruggetrok ken, het corps mariniers tot 3600 man teruggebracht worden. Voorts streeft de minister er naar het per soneel van -de Koninklijke Marme- geruimetyd onder de wapenen zyn, met groot verlof te laten gaan. Ook de meeste oorlogsvrijwilligers kun- nen dan weer naar huis. Nog geen gouverneur voor vrijstaat Triest De Veiligheidsraad, die Woens dagavond in besloten zitting Is bij eengekomen, heeft geen overeen stemming kunnen bereiken over de keuze van een gouverneur voor Triest. Naar verluidt nam geen delega ties een onherroepelijk standpunt tegen de drie laatste candidaten, de Belg Buisseret, de Chileen Fernan- des en de Noor Brooch, maar de zaak werd hangende Gelaten voor officieuze besprekingen tussen de Grote Vijf, die binnen enkele dagen aan de Veiligheidsraad rapport zul len uitbrengen. Hoger vleesrantsoexi, indien mogelijk Alle voedings- deskundigen zijn het er over eens dat een hoger vlees- en vetrantsoen verbetering van dc arbeidsproductiviteit ten gevolge kan hebben. Indien de omstandighe den zich in gunstige zin ont wikkelen dan thans zal de minister van "Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening streven naar verhogen van deze rantsoenen, zo deelt hij in de toelichting op zijn begroting mee Eén teleurstellende verklaring laat hij er aan vooraf gaan nl. dat de zuinigheid, die de regering moet betrachten met de buitenlandse be taalmiddelen, de verbetering van de algehele voedsel-positie zeer pro blematisch maakt Na ernstige overweging is de re gering tot de conclusie gekomen dat afschaffing v3n de gehele subsidie op levensmiddelen thans nog geen aanbeveling verdient. Schoenenbon op eindcijfer 1 Zij, wier stam kaart nummer ein digt met het cijfer 1 en die in bet he?It zijn van een inlegvel, waaraan zich de bon 612 bevindt, kunnen de zer dagen een schoenenbon naar keuze afhalen. Bovendien komen die kinderen in aanmerking voor een schoenenbon, die geboren zijn in de maand October of November van één der jaren t932 tot en raet 1945. De plaatselijke distributie-bureaux zullen nader de data bekend maken, waarop de bonnen kunnen worden afgehaald. Honing voor Prinselijk gezin Ter gelegenheid van het gou den jubileum der Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland is aan het Prinselijk gezin honing aangeboden door mevr. Joustra uit Amersfoort, de echtgenote van de a/gemene secretaris der vereniging. HIJ IS ZICH VAN GEEN SCHULD BEWUST Oost-Indoneslë's eerste ex-premier, Nadjamoeddin Daeng Malewa, is Woensdagavond per Skymaster in Batavia aangekomen. Hy werd op het vliegveld opgewacht door een ambtenaar van het binnenlands be stuur en begaf zich na de formaliteiten naar een hotel. Nadjamoeddin werd niet onder arrest gesteld, maar mag Batavia voorlopig niet ver laten. Hij wilde zo spoedig mogelyk naar Makassar om zyn beleid tegen over het kabinet te verdedigen. Nadjamoeddin zei niet precies te weten wat de oorzaak was van ziin ontslag Hij had tijdens zyn verblyf in Nederland bericht gekregen dat zyn ambtgenoten ernstige beschul digingen tegen hem hadden geuit m verband met de textieltoewiizing voord Lebaran Islamitische feest dag), toen hij opdracht had gege ven 50.000 yards textiel aan de Is lamieten te geven. „Ik had als minister van econo mische zaken hiervoor de bevoegd heid," zei Nadjamoeddin." Als de andere ministers niet met myn be leid accoord konden gaan hadden zij moeten aftreden, maar niet langs een buiten-parlementaire procedure het ontslag van hun premier moe ten bewerken." ,Ik ben plotseling naar Amerika vertrokken, ep weet dus niet wat er gedurende miin af wezigheid precies met de textiel is gebeurd," liet hij er op volgen. Nadjamoeddin was zich van geen schuld bewust, en zou trachten nog dezelfde avond Van Mook te be reiken. President Soekawati is Woensdag van Schiphol naar Indonesië ver trokken. Treinoverval in de Pendsjaab Een convooi vluchtelingen uit da Pendsjaab bestaande uit 3500 Sikh» en Hindoes, is op weg naar India, twee maal aangevallen. Slechts tweeduizend vluchtelingen riju ia India aangekomen. 1500 vluchtelin gen zijn vermoord, ook werden 150 meisjes uit dit convooi ontvoerd. De overlevenden verklaarden, dat Sikhs aan beide zijden van de spoor lijn het vuur op do trein openden en dat bet gevecht drie uur duurde. MASSAGRAF IN TWENTHE? Een voormalig lid van de Sicher- beits dienst te Enschede, Schober, die te Enschede in arrest zit, heeft verklaard dat zich op het vliegveld Twentbe bij een der hangars een massagraf bevindt, waarin de stof felijke resten van 80 100 Neder» landers liggen, Cholera-epidemie in de Nijldelta In de Nijldelta is een ernstige cho- leia-epidemie uitgebroken De voor naamste haarden bevinden zich tus sen Cairo en het Suez-kanaal. Tot nu toe zijn 00 pet. van de gevallen dodelijk. De regering heeft vérstrekkende maatregelen getroffen, om uitbrei ding der epidemie te voorkomen. Het hele gebied is afgezet en alle verkeer stilgelegd. De omwonende bevolking is verplicht zich te laten inenten. Spoorwegen bestellen electr o-motoren De Spoorwegen hebben b|j de Electro-technische Industrie te Slikkerveer een order geplaatst voor 200 motoren voor electrisch. materieel. Bij de Attercliffe fabrie ken van do Metropolitan Vickers Electrical Company in Engeland zijn honderd van dergelijke motoren besteld. Ex-politieke gevangenen afgelast congres gaat door Het afgelaste Maastrichter con gres van de Ned Vereniging van ex-poïitieke gevangenen gaat nu toch door en wel op 28, 29 en 31 October as te Leiden in de Leidse Stadsgehoorzaal. Aanvang 28 Octo ber 's middags om 3 uur. Doordat er afgevaardigden uit wel 10 lan den komen, draagt het congres een internationaal karakter; ook zijn veel autoriteiten genodigd. AAN BOORD VAN HET K.L.M.» vliegtuig, dat Woensdag naar Ko penhagen vertrok, bevond zich de Nederlandse pianist George van Kenesse. Renesse zal doorreizen naar Helsinki, waar hy met het plaatselyk orkest zal optreden onder leiding van de Haagse dirigent Frits Schuurman. Voorts zal hy ten huize van de Nederlandse gezant te Stock holm concerteren, terwyl hy ook drie concerten geeft in Oslo. Prinses Jultana en Prins Bern- liard hebben een officiële uitnodi ging onUangen tot bijwoning van da huwelijksplechtigheid vanEnge- lands kroonprinses Elisabeth op 20 November

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1