mÊËmsjjê, HEROPENING "*"1 WINKELPAND Per Luxe Touringcars ^dnanhè:d%S-t STADSNIEUWS yjrpl'iNftr «tn&tt in jtu9d" uXu» Ja&PNS GEHEE L' VERBOUWDE® WtFn 'nschitt&mde emfadfe: WÊSm. AGENDA r~ Vlaardingen SCHEEPVAART „FIESTA OP DE FARM" Onze iouringcarreizen zijn steeds iets bijzonders BN5 jUfKjg TYPEN 7ATERDAG 97 SEPTEMBER 2 UUR HOOOTPAAT56 -SCHIEDAM ~#f tyybfeMfM m KOERIERSTERS I Donderdag 25 September 19471 Ds. Luteyn sprak over „De Hoop" In de eerste wijk avond van w«jk •i der A'ed. Herv. Kerk iieeft Woensdagavond ds. A. Luteyn, predicant aan board Tan bet hos pitaal-kerkschip ,.De Hoop" hot een en ander verteld over bet werk aan boord van dit schip, dat hoofdzakelyk dienst doet voor de vissers op zee. Hoe nodie de ar beid aan boord van ..Do Hoop" is, blijkt wel uit het feit dat oo de laatste reb m zes weken tijd niet minder dan 276 schepen werdén .geholpen. Reeds vijftig jaar icet wDe Hoop" dienst en ds. Luteyu, do vroeger predikant Ylaariin. gen was. verbluft erop sinds 1928. Ds. A'. Hoffman heeft deze eer ste wij ka vond met een kort woord geopend. ESS opende liet winter seizoen E.S.S. is haar wintercompetitie Weer begonnen. Er werd vlot ge speeld bij de eerste wedstrijd, ge tuige de uitgespeelde partijen. Slechts drie partjjgn werden afge broken. De uitslagen waren: Greep I. H. Domselaar—~J. Verburg 1—0; G. Halvanj; Kies waag 1—0; j, SeringW. J, Schermer 10; Th. J. KlühecgR. v. d. Mark 0—1; J. v. EdenJ. J. Th. Penning 1—0. Groep II.; M. H. HuberG. J. Blom 10; J. D. GoslingsP. ten H co ven 10; P- Semön—G. A. Sla venburg 1—0; D. Kruithof—J. C. van Wingerden 1C; H. van Leer dam— L, J. Visser 0—1- Groep HI: A. Mulder—W. F. v. Leeuwen 1—0; A. P. StorvogelH. Krabbendam 1—0; J. Q. Mol—G. v. d. Zee 0i A. J. J. SpruitC. W. van Zom 1—0; P. B. Kleinedorst— G. a. G v. d, Tuyn X—0. DW5—Heilaas voor de hoofdklasse DWS speelt Zondag om 13 uur op Boshoek tegen de landskampioen Hellas uit Den Haag. Wederom staat de DwS-ers dus een zwarè strijd te wachten en zullen zij het in deze tweede ontmoeting m de Hoofdklasse verre van gemakkelijk krijgen. Gezien het prachtige resul taat van Zondag j.L, hetwelk 2y in Groningen wisten te bereiken, zal een verrassing geenszins tot de on mogelijkheden behoren. Het kleine Boshoekterrem zal voor de bezoe kende elftallen zeker moeilijkheden opleveren, terwijl de Schiedammers hier beter op thuis zijn. De Helle- nenen hebben hun eerste wedstrijd in Hengelo verloren, zodat de lands kampioenen er zeker alles o» zullen zetten, om zich Zondag te herstellen en DWS een nederlaag te bezorgen. De DWS-ers weten echter na de af gelopen Zondag, dat zij het tegen de sterksten op kunnen nemen, en zullen dan ook zeker hun huid zo duur mogelijk verkopen. Mochten zij er inderdaad in slagen van Hel las te winnen, dan geloven wij ze ker, dat de Schiedammers tot een der sterkste elftallen van deze Hoofdklasse zal gaan behoren. De indeling van deze klasse is alls volgt: Blauw Wit (Amsterdam), DES (Eindhoven), DWS (Schiedam), Hel las (Den Haag). KILOC (Amster dam), Olympia (Groningen). Olym- pia (Hengelo). PSV (Eindhoven), Vlugheid en Kracht (Groningen). Het verdere DWS-programma: Dames: DWS I-Animo L 10.50, Boshoek; DWS H-Dynamo II, 10.—. Boshoek; SVW II-DWS 3, 12.—. Gorkum. Heren: DWS H-Dynamo II 10.—, R'dam; DWS Hl-Krachtsport. 13.15. Boshoek; Excelsior-DW5 IV, IS.—, Gouda. „Schiedam" aan de start Daar de eerste competitie-wed strijd van de zwart-witten wegens terreinmoeilijkheden van de tegen stander uitgesteld werd, zal „Schie dam" eerst Zondag zijn eerste wed strijd in de nieuwe competitie spe- ^Na een zeer prettig en succesvol honkbalseizoen zijn de Schiedam mers thans weer vol enthousiasme om de strijd om de voetbaleer aan te binden en te oordelen naar enkele 'proefwedstrijden is hun elftal dit dit jaar zeer zeker sterker dan ge durende het vorige seizoen- t Zondag a.s. dan, zal „Schiedam om 2.30 uur „Delfia" op het Bos- hoekterrein. ontvangen en proberen de eerste 2 puntjes binnen te halen. Het is te wensen, dat vele voet balliefhebbers deze Zondag, nu er geen tweede klas-wedstrijd gespeeld wordt, ook de -terreinen van de 3e rn 4e klassers eens zullen bezoeken velig verkeer voor de schooljeugd Alleen die scholieren, die voor het schriftelijke gedeelte van bovenbe doeld examen geslaagd zyn, worden Zaterdagmiddag in de gelegenheid gesteld ook het practische gedeelte daarvan af te leggen. Zy moeten zich daarvoor op die dag melden aan het Hoofdbureau van politie. Lange Jfieuwstraat nr. 55, alhier, en wel als volgt: om 2 uur nm. zy. wier familie- of achternaam begint met een der let ters tussen A tot en met M.; om 3 uur nm-zij. wier familie- of ach ternaam begmt met een der letter* tussen N tot en met Z. Eigen of geleende fiets mede brengen-'! drankwet Bii Burgemeester en Wethouders is ingekomen een verzoek van het Bestuur van de S.V.V. „Hrsus, al hier om een verlof B voor de i er- koop uitsluitend van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse m de eantine OP het Gemeentelijk Sport terrein aan de Havendyk. alhier. Er wordt aan herinnerd, dat bin nen 2 weken na deze bekendma king tegen bet verlenen van het ver lof bij hun College schriftelijk be zwaren kunnen worden ingebracht. Burgerlijke Stand Geboren: Cornells z. v. T. Kroone en J H de Man, Dr. Noletstraat 1; Janna A d. v. J Knecht en G J Bos man, Boerhaavel. 63; Hilda d. v. W Visser en M. Verheul, Nassaulaan 75; Annelies C M d. v. A Stolk en J M Vollebregt, Lorentzlaan 31; Tine ke a. v. L J Verhoeven en T. de Brtüjne, Dr. Noletstraat 1. Films: Passage: Da. 2. 7. 9.30 uur. Za. en Zo. 1.45, 445, 7 en 9.30 uur; Ca sablanca. Monopole: Ma. tm. Vr. 3, 7, en 9 uur. Za. 2, 5, 7. 0 uur. Zon 3. 5. 7 en 9 uur; Fiesta op de farm. Vergaderingen: 25 September: Maison Westhuis, 8 uur. Jaarvergadering Sehied. Kunstkring. Feestavonden e. d. 27 September, R.K. Volksbond 8 uur; Liefdadigheidsavond Blin denzorg. 27 September, Volksgebouw. 7.30 uur: Buurtver. Voornsestraat. Uit het politierapport Wegens diefstal van hout heeft de politie proces-verbaal opgemaakt tegen F. J V. en J. E. De 10-jarige F. E. en de 17-jarige M. Th. werden op heterdaad be trapt bij de diefstal van enkele flessen gedistilleerd uit een wagen van Van Gend en Loos. Op de Dam reed een door A. de G. bestuurde wagen tegen een handkar; de handkar viel tegen een fiets, die op haar beurt de winkel ruit van Van der G. een duw gaf, waar deze echter niet tegen be stand was. De schade bedraagt 30Q gulden. Katholieke vrouwenavond Om de katholieke vrouwen te active ren tot het werk van de katholieke arbeidersbeweging is Woensdagavond in de zaa! van de RJ\. Volksbond een bijeenkomst georganiseerd waarin mej. Stnnga het woord voerde. Zij wees op de noodzaak dat ook de katholieke vrouw belangstelling voor de arb. bewe- ging krijgt en hieraan ook haar beste krachten geeft. Ook in de K.A.B. wor den aldus mej, Stnnga, de belangen der vrouwen behartigd en dus moet de ka tholieke vrouw met de man op de bres staan bij de behartiging van de honds- belangen. De bijeenkomst die seer matig werd bezocht is opgeluisterd door zang van het koortje der jonge vrouwengemeen schap aangevuld met enkele KajottersP Berucht Schiedammer gepakt Bij een poging tot roofoverval heeft de rijkspolitie te Oostvoorne de be ruchte Schiedammer P. van Steyn kun nen arresteren. Van S. die sedert enkele maanden weer op x-rije voeten was. bleek thans vergezeld te rijn van M. A. L. C. P.. G. "H. en uit Sdvedam, en de woonwagen-bewoners Gebrs. G. Winkeliersvereniging Broersvest In een Woensdagavond m „Amstel- bron" gehouden_vergadermg is door de Broersvest winkeliers een vereniging op gericht Reeds direct gaven 33 bezoe kers zich als lid op van'deze vereniging, die ten doel heeft door gemeenschappe lijke reclame de aandacht der Scbie- damse kopers op de winkels aan de Broersvest te vestigen, In het bestuur hebben zitting genomen de heren; J. S. van Leeuwen, J. J. Dijk stal. I. Vredebregt, W. v. d. Leede, Kreugcr. GESLAAGD Voor het toelatingsexamen Dag en Avond Machinistenschool te Rot terdam slaagden A. D. van Aalten, A, van Bommel en P. Cornelisse al len leerlingen van de cursus VMTO der Gem. Nyverheidsavondschool hier ter stede. ZAKENSTUDIEKRING WEER AAN" HET WERK „De periode van rust en vacantia is voorbij" zei de voorzitter van de Zakenstudiekring in zijn openings woord van Dinsdagavond. We heb ben weer krachten opgedaan voor het komends jaar en de Zakenstu diekring zal weer met volle aan dacht werken aan de voorlichting en de ontwikkeling van haar leden. Jhr. Dr. Mollerus hield hierna een lezing over het onderwerp „Waarom lid van de Zakenstudiekring" waar bij hij er vooral op wees, dat de sa menwerking tussen de middenstan ders altijd zeer gering i£ geweest, terwijl dit toch van zo »groot belang is. In 1932 was er slechts 16% geor ganiseerd van de 2,000.000 mensen, die belang hadden bij de midden stand. Dit is een bedroevend klem aantal. Geen wonder dat er dus veel mislukte op middenstandsge- bied. De Zakenstudiekring nu be schouwt het als haar taak de mid denstanders te doen samenwerken, niet alleen waar het materiele sa menwerking betreft, maar ook waar het gaat om geestelijk samenwerken. Hierom, en om het streven van de Zakenstudiekring om haar leden te ontwikkelen is de kring haar plaats waard en daarom moet iedere mid denstander lid zijn va» deze studie- knng. LEDENVERGADERING P. V. d. A. Op Vrijdag 3 October houdt de P. v. d. A. in het Volksgebouw een al gemene ledenvergadering. POSTDUIVENSPORT „De Adelaar" liet haar duiven uit Mons ïn België vliegen en zag ze in deze volgorde binnenkomen; 1, 2, 2-5 W. van Hulst, 3 18 23 J- Vrnk. 4, 13 M. Schruyer, 5 23 B. v. d. Berg, 6 H. Jansen; 7 20 E. Egberts, 3 J. Vbo- rend, 9. 19 J. Lucier, 10, 15, 17, 21. 30 31 P. Verhart; 11 C. Noordhoek: 12 J. Werkman; 14 29 B. Blanker; 16 J. Bodegom: 22 A. Hofman; 24 A. Pronk. 25 C. Pille. 27 L. Moerman. EHBO-CURSUSSEN Hedenavond kan men zich van 39 uur opgeven voor de door -de vereniging EHBO te organiseren cursus voor het eenheids-diploma. Hiervoor moet men zijn in het oefen lokaal m de school voor_ BLO in de Zomerstraat. Men kan zich ook op geven aan de adressen Mr. Troel- strastraat 13, Bleekstraat 65; Kwar tellaan 19 en Vetteoordskade 193. Voor de cursus van het Ned. Rode Kruis, commandant Dr. Jac. v. d. Pol, kan men zich Vrijdagavond van 19_20 uur opgeven in School D., Nieuwe Kerkstraat. VISSERIJ Binnengekomen VI. 74 W. Hoo- gendUk. met «en besomming van j S604.Van de haringvisserij kwamen binnen VI, 172 C. Foot 40 laat en VI. 40 G. Woansdregt. Aan de Vishal kwam nog binnen de VI. 30 D. van Haren. UITSLAG LOTERIJ BAND NEDERLAND-lXDIé Dezer dagen werd ten overstaan van notairs Dolk de trekking ge houden van de door de band No de rl and-Indi 8 georganiseerde lo terij. Zoals my zich zal herinneren werd deze Joterfj o.a. gehouden tijdens de bazar in Excelsior. De hoofdprijzen vielen op de nummers 42SS, 2927, 1440. 3758, 2878. 3736. 3531, 419, 815, 777 en 2725. Tevens vielen op een aantal nummers nog troostprijzen. De pop, wiens- of wier nnaam men moest raden heette „Mimi", De winnaars kun nen hun prijzen Vrijdagavonnd a.F. tussen 7,30 en 9.uur afhalen in Excelsior, N.S.B.'ER ONTSNAPT Een gedetineerde uit het kamp ana de Maassluise dgk, die te werk was gesteld bjj de firma v. d. Burg, zag kans te ontsnappen, toen z{jn bewaker een ogenblik stond te pra ten. Dit is de derde ontsnapping in enkele weken, SUCCESVOLLE BRIDGE-DRIVE De Vlaardingse bridgeclub ging Zaterdagmiddag naar Rotterdam om deel te nemen aan de aldaar te i houden bridge-drive, waaraan niet minder dan 560 personen deelna men, Wanneer men weet dat hier aan de bests spelers van het land- deelnamen en dat Vlaardingen slechts met 12 paren uitkwam, dan behoeft het geen betoog, dat het resultaat dat onze stadgenoten behaalden uitstekend was. Men kwam nl. met 7 eerste prfjzen en één tweede prijs naar huis. (Ingezonden Mededeling), NEDERLANDSE POPPENFILM IN KLEUREN. In opdracht van de Hotiig's Fabrie ken te Koor aan de Zaan en NU- megen, is door «Toop Geesink een aardige poppenfitm vervaardigd, die binnenkort in de Nederlandse bioscopen te zien zal zyn. De film wordt geheel gespeeld door poppen, terwjji de machines levende wezens geworden zijn. In een bonte rij van leuk# opnamen en originele vondsten krijgt de toeschouwer een indruk van wat Honig's fabrieken doen om zoveel mogelijk heorlijkc, voedzame Honig's Artikelen te ma ken voor zo veel mogelijk Neder landse gezinnen. U zult deze kleurenfilm stellig de moeite waard vinden en bij een bezoek aan de bioscoop dan ook zeker van de film „Honig werkt" genieten. ZTWEDIBAD GESLOTEN Na een seizoen, waarm het aan tal bezoekers de verwachting verre heeft overtroffen, sluit het Vlaar dingse zwembad zijn poorten. In derdaad, het was een noodzwem- bad, maar duizenden Vlaardmgers hebb entelkens weer van de gele genheid gebruik gemaakt een duik te nemen in het havenwater. Men moest wel eens een keertje wach ten op een kleedhokje, maar dat weet het bestuur van y.F.C. ook en ongetwijfeld wordt hieraan de anadacht besteed. Vanavond was er voor het laatst gelegenheid een bad te nemen. DRÜIVEN3IAKS Zaterdagmiddag vindt de door „De Vergulde Hand" georganiseer de „Drui venmars" plaats Deze mara werd georganiseerd ten bate van do NIWIN, is 30 km. lang en i begint "s middags om 2.30 uur. volk in zijn dichters. 15.30 Ope- Naar vernomen wodt zal de Kon. Militaire Kapel deelnemen aan het défilé, dat de wandelaars voor "het stadhuis zullen geven. Er wordt gestart vanaf de zaal Excelsior, Oosthavenk&de. Rariio-nroïramma DONDERDAG 25 SEPT. Avondprogramma HILVERSUM I: 19,00 Nieuws. 19.30 Actueel geluid. X9.45 R.y.D, antwoordt. 20.00 Nieuws. 20.15 Om- roep-ork. 21.00 Orgel. 21,30 Dr. Schollen. 21.50 Gr.pl. 22.30 Nieuws. 22.45 Avond overdenking 23,00 Licht klassiek avondconcert. HILVERSUM II: 19.00 En naar bed. 19.05 Bernard Person. 19.15 Piano. 19.30 Musette ork. 20.00 Nieuws, 20.15 Radio Philh. ork. 21.15 Luisterspel: Het einde van Mrs. Cheyney. 22.25 In de schijnwerper. 23.00 Nieuws. 23.15 Gr.pl. VRIJDAG 26 SEPT. Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 8.00 Nieuws. 10.30 Morgendienst. 11,00 Canzo netta Sextet. 11.45 Disco klanken. 12,30 Wear. 12.33 Vaderl. liederen. 13.00 Nieuws. 13.15 Mandolinate, 14.00 Middagzone. 14.20 Voor dracht K. Norel. 14.40 Lond. Philh. ork. 15.15 Trio Knibbeler. 16.00 De clamatie. 16.20 Comedian Harmo nists. 16.50 Haags kamerork, 17.40 Pianoduo. 18.30 Progr. v. d. Strijd krachten. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws. 8.50 Voor de vrouw. 10.00 Morgen wijding. 10.20 Voor de zieken. 10.45 Pianorecital, 11.15 Voor de vrouw, 11.30 Harmomemuz. 12.00 Close- rie de Lilas. 12.33 Sport. 12.38 Sky- maaters. 13.00 Nieuws, 13.15 Papa vers. 13.45 Gr.pl. 14.00 Kookkunst 14.20 Omr. kamerork. 15.10 Ons 1 537. De enig overgebleven menseneter, de lange kok holde wanhopig door het kamp met uitge hongerde Daantje als gangmaker aan zijn schor tjeEten," gilde Daantje: „Een automatiek of een poffertjes kraamAhdat is die voorraadschuur.... vlug!" De radeloze kok tui melde een strooien hut binnen, waar baron Adriaan en Daantje gevangen gezeten hadden Daantje gritste een sliert worstjes van een haak «n begon die schrokkerig naar binnen te werken, met grote happen en glimmende konen.,.. Lange Kokkije, die als zitplaats gebruikt werd piepte be nauwd want Daantje werd bij iedere hap dikker en zwaarder.Ondertussen vertelde de baron mij buiten wat er precies gebeurd was en dat ik juist op tijd voor spook gespeeld had. Dat had ik trouwens al begrepen en ik begreep nog meer; we hadden geen tijd te verliezen. Die Harokiries konden hun angst vel eens overwinnen en terug keren. om het feest te hervatten en dan zouden we met z'n "drieen in de kookpot gaan. Ik Tende daarom naar de voorraadschuur en riep: „Daan tje. neem die worst maar mee we moeten weg voor de menseneters terug keren en neem die lange nikker óók mee want de baron zegt, dat het de vaoer van Plukkie Buksjek is. Daantje had het in de-kookpot niets naar zijn zin gehad en vöelde weinig voor een herhaling - hij gehoor- zaamde snel en een ogenblik later verlieten we het mensenetersdorp om snel en roet speren ge wapend in het oerwoud te verdwijnen,,.. rette fragmenten, 16.00 Orgelspel. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Licde- renrec. 17.20 Muzikaal babbeltje. 18.00 Nieuws. 18.20 Koorzang. 18.30 Amateurs. AANGEKOMEN SCHEPEN 24 September Nieuwaal Sicilië Anth. Veder w«- stukgoed bijlegger wegens rnotorschade; Ellinor StocKholm Van Mcnvehaven stukgoed; Ab. 5«£«LJhe 0'i,JSs Letaaven V-hi IS*reI Doorman vhegkamp- Cm£ iS£!r m Meiwehaven; Ohvian B«r«er IJseihaven ur*h Bordeaux MuUer Parkhaven stukgoed; Zeua Lan- Bnv nf.!* h Merwehtven suiker; Blue Boy Ostende Vermaas Keilehaven ledig. 25 September intA4n*,rTan Harwich Hoe* van Hol- land; Alcyona Londen van Os Lekhav ledig; Prinses Juliana Brightlincsea Furness Parkkade ledig; Prins Alexan- ,eiL iCaSvw »oder IJseihaven stukgoed; Tiberius Adam Hudig Veder hT,h,?*v ^eV4U*k/0ed'* Venus Adam Hudig Veder B P.M. Pernis stukgoed; Oerard Dou Batavia Ruys Schiehavcn stukgoed: Vienna Harwich Hoek van Hol and; Arnhem Harwich Hoek van Holland: Trajanus Paramaribo Hudig Veder Lckhavetv sinaasappelen; Wa- costa New York'Rimciman Menvehav, stukgoed; Hawkihge Ipswich Hudig Veder Waalhaven ledig; L T. 5 lan dingsvaartuig Hamburg Maurlts Dor drecht kraanonderdelen. VEHTROKKEN SCHEPEN 24 September Ï4are! Doorman, vltegkampschip, Noordzee; Quentin, Montrose; Amfia- Iob La Rochelle; Mecklenburg, Har wich; Walcheren, op proeftocht; An tilope. Newcastle; Cyprian Coast. Hull: Afiena. Bremen; Creighton Victory, New York via Antwerpen; Omlandla, Lissabon; Fan-thron. Grimsby: Boston Trader, Yarmouth; Seaham. Boston Line; Suriname, Nordenham; Vlllan- ger. Antwerpen; Southwind, Charle ston; Edam. New York vla Antwerpen; Johannes Maersk, Gothenburg; Per sian Coast, West Hartlepool; Batavier II. Londen; Sherinfham, Harwich: wim, Colchester; Eugene Lykes. Hous ton; Brockleymoor. Savona; Selandia. Bangkok; Empire Parkeston. Harwich; Prague. Harwich; Strijpe, Antwerpen. 25 September Irvingdale. Aruba; Manxman, Har wich, Wind N Oflauwe koelte, kalme zee, helder. SCHEEPSBE WEGINGEN Arak 23 van A'dam te Antwerpen: Andaman van Rangoon n. K'dam 21 te Colombo Blijüenduk vertrekt 28 vap' Antwer pen via Londen n. R'dam; Bengal 22 van Port Said n. R'dam; Batavier II %*an R'dam te Londen. Carmelijell van Chicago n. R'dam 24 te Londen: Cape Tnmty 5 Oct. vart Houston te R'dam verw. Erinna 21 te Singapore: Edam 25 van R'dam te Antwerpen. Glashaven 22 van Kopenhagen naar Gothenburg; Gruno 23 van Kotka n. Hadsund. Hast III 23 te Portsmouth; Hast V van Oporto n. Lissabon; Helena 22 van Paita n. Balboa; Hellevoetsluis 23 van Antwerpen n. Oslo. iris 23 van Leixoes te A'dam; In- drapoera 24 van Algiers n. Batavia. Jaarstroom 23 *e Freetown. Kota Inten 25 van K'dam te Batavia; Kamerlingh Onnes 21 van New York naar New Orleans; Kota Gede 24 van Batavia n. H'dam; Kota Baroe 2B van R'dam te Batavia verw Kertosono 24 te Kaa'patad, Leuvehaven 21 te Gothenburg; Li- benan 26 van Antwerpen te K'dam Maeoma 20 te Shanghai: Magrletha 24 te Delfzijl; Muron 20 te Preston. Noord-Holland slbt. vertrekt 30 van A'dam naar Rio de Janeiro met twee bokken; Noordam 1 Oct van New York te R'dam verw. Orion 23 van Londen n. Wivenhoe; Orpheus 22-van Lissabon n. A'dam: Ovula 13 te. Singapore; Omala 16 te Bachequero: Prins "Willem IT pass. 23 Dungeness naar Montreal; Parkersburg Victory 2 Oct- van New York te R'danv verw. Roelf 24 van Bilbao te A'dam; Rid- dekerk uitg. 24 te Penang. Salawati 22 te Houston; Sioterdijk uitg. phss. 24 Fcnm; Samarinda 23 van. Hamburg te R'dam. Twickenham 23 van Montreal te Antwerpen. Vu.'canus 23 van Tel Aviv n. Haifa. WInsum 23 te Curacao; William C- Edicott 12 Oct, van New Orleans te R'dam verw. Nagekomen scheepsbewegingen Abbedijk 24 van Londen t« R'dam verw.; Aalsum p. 22 Gibraltar; Alwakl 23 te Corpus Christie; Alcyone 25 van Londen te H'dam verw.; Axeldijk 23 te Mobile: Aldemann (ex Leme) 24 van R'dam te Antwerpen; Amsteldijk p. 23 Vlissmgen: Abbekerk 23 van Sa- faga; Aldebaran 23 van A'dam te Bal timore: Amstelkerk thuis 24 te Havre. Bill s 24 van Ipswich te Antwerpen; Brmda 24 van Vlisaingen. n. Oslofjord; Brem 24 van Nonrkopmg te Sundsvall; Belanta (K.P.M.-Convocuj p. 22 Kaap Guarda Fyi: Bergland uit 23 te San tos-, BlijderdUk 23 te Antwerpen; Bir mingham 22 van de Thames n, de Tyne. Constantie 21 te New York; Coryda 21 van Lekcs te Haifa; Colytto 23 van Adam te Huelva. 4 Delftdiik 23 van Everett n. Victoria: Danae 24 van A'datn n. Virgo. Elisabeth (R.K.C.) 22 van Avonmouth n. Plymouth; Elisabeth (Vermaas) 23 van Svelgen te Aarhus; Europa 24 van Deiftdijk n. Hamburg; Echo p. 23 Li zard thuis; Ena 23 van Las Palmas n, R'dam. Eederal Gerard Dou p. 24 Dungeness 25 2 aan de Hoek verw.; Garnes Ville Vic tory 25 van New York te R'dam verw. Hugo de Vrie# 21 van Pulo Bukum; Hoogland 23 van BJ}*h naar de Thames. Indrapoera 23 te en van Gibraltar; Import 23 van Newport Mon n. Hel sinki; Ida 23 van R'dam te Kopenha gen. Kota Agoeng 24 van Port Said; Ko ningshaven 23 van Stockholm n. Abo; Kongsborg 22 te Bunder Stfipour. Loppersum 24 van Baltimore te Am sterdam verw.; Leeghwater 22 van Basra te Koramsjar. Modjokerto 22 te Balik Papan; Maaa- Iand 23 te Montevideo; Meliskerk 31 van Melbourne; Marpessa 21 van Co lombo n. Bahrein; Marinier 23 te Go thenburg^ Nottingham 24 van Goole te Har- lingen. Oise 23 van Parijs n. Londen; Oran je 23 13,32 Noord 33.42 Oost. Pertm gepass. n Pon Said; Pericle* te Bilbao verw.; Prins Alexander p. 23 Vlissmgen; Fhllae 18 te New York Prins "Willem IV uit 23 B30 mijl ten Oosten van Belle Isle. Rijnstroom 21 te Fowey; Rondo 94 van Colombo'te Halifax; Buy* 23 van Macassar n. Batavia. Std Arnhem 23 van Huelva naar Nederland; Smarm da 24 10 uur van Hamburg n. R'dam; Socrates 24 van Trinidad te La Gulara; Saparoea 21 van Singapore. Ton's 24 van Preston n. Maryport; Telamon 23 van Cumana n. Pampatarj Tebinta 23 van Montreal n. A'dam; Telmon 24 van Fampatar n. Curacao; Triton 24 van Curacao n. Aruba: The- misto 23 van R'dam te Baltimore; Ta- btan 23 van Paramarobi n. Java; Ta- hsse 23 van Soerabaj'a n. Makassar; Trajanus 25 v.m. van Paramaribo t» R'dam verw.; Tarakan 23 te Suez. TJrmajo 23 van Boness n. Londen, Virgo 23 van Niel te Horten; Vader land 23 van Dublin n. Port Houston; Van Oldenbarnevelt 22 te Sabang. Weltevrede 24 van Davao n. Cebu 23 van Cebu; Wickenburgh 23 van Rouaan n. Londen. Zwijndrecht 23 van HormiUo n. Vel- sen; Zeeman p. 23 Gibraltar; Zaan 24 van Emden n. Stockholm; Zwerver 23 van Exmouth n. Bridgeport; Zeehond 23 te Leixoes. Sleepboot Thames met baggermolen Mendanau 22 van Aden. Hudson met baggermolen en bafc 22 van Aden naar Soerabaja. VAARWATERDIEFTEN Fannerden—IJsselkop 135; Usselkop Malb. Haven 1.35; Malb. Haven wijk bij Duurstede 0 70: Wijk bh Duur stedeVreesvv-ijk 1.25; IJsselkopDoes burg 0 30; Doesburg—Zutphen 0.80; Zutphen—Deventer 1.10; Deventer— Katerveer 3 55; Waterh. bij Arnhem 6.— (—1); Westervoort—Pley 6.64 (—3); minste waterdiepte Wasl 1.85; Keulen -9 (+1). Vanaf Vrijdag 26 Sept. ROY ROGERS de zingende cowboy in (Hands across the border) De eerste grote muzikale Wild West-film; een modèrne show van ongeëvenaarde attractie. Weekdagen 2-7-9 uur Zaterdag 2-5-7-9 uar Case a open 10 uur, Zondag 3-5-7-9 uur Topeang alle leeftijden. 3 October Grote feesttocht naar LEIDEN'S ONTZET waaraan verbonden een pracht G00I-REIS met gratis bezoek aan 't VLIEGVELD SCHIPHOL. Prijs 6.— per persoon. Vertrek 8 uut 's morgens. Wegens sluiting van bet reisseizoen bieden wij onze ge achte Clientele. Vriendpn en Begunstigers vanaf Zondag 28 Sept. dagelijks tot en met Zondag 5 Oct. een pracht DAGTOCHT aan naar Valkenburg, Margraten «n grotten 7.50 per pers. Vier provlncïëntocht „6.— Ve! uwe—Apeldoorn „6. Montferland \,6- Door 't Gooi naar Marken en Volendam „5, Arnhem—Nijmegen—Berg en Dal „6,— Walcheren »>7. BergenSchoorlAlkmaar «5. Verder onze bekende MIDDAGREIZEN ook Zondags o.a. Baarle-Nassau, Oisterwjjkse Vennen a f 4.— p. pers. Speciale prijzen voor Voetbal- en andere verenigingen» Bespreekt 3 roegtijdig Uw plaatsen, ook telefonisch, REISBUREAU „DE TOURIST" Rotterdamsedijk 201b Schiedam Telefoon 66735 Voor ROTTERDAM: j REISBUREAU „ROVAR" Gaesbeekstraat 80 (v.h. Meen, 67)Telef, 71698—75719 REISBUREAU „VAN BUITENEN" Putaebocht 97 Tel. 70484. Let vooral op de juiste adressen Lessen tn STENO „GROOT E" Ned., Frans, Duiis en Engels) en Aangifte en inlichtingen vanaf 1 Oct dagelijks van 6.S08.30 uur, behalve Zaterdags, Julianalaan 124A. hoek B.K. Laan Opleiding voor de diploma's van de Alg, Stenografen Bond. ^?:sr£.se r^J __r ■Ï.Wöfl srSl%S? Te koop aangeboden: De venter Kinderwagen. Prijs f 60.L. de Colignystraat 57. Tel. 67724 Te huur gem. zit-slaapk. v. -heer, middelb, leeft, Br. onder No. S 2297 bureau van dit blad. Gevr. fl. nette" werkster, liefst Woensdag of Dinsdag f5per dag. Boerhave- laan 122A. tel. 68415. Gevr. fl. hulp v. d. of d. en n., in doktersgezin m k. geen prakt, aan huis. Aan melden L. Kerkstraat 62. Binnen ieders bereik; Sleu teldiploma (algemene ont wikkeling). Erkend door overheid en 100 grote be drijven. Schriftelijke opla ding in 9 maanden. Lesgeld S 5.75 per maand. Gratis prospectus: Stichting IVIO, Westeinde 1315, Amster-; dsm. (Erkend door Inspectie schr. onderw.). Te koop; 2 nieuwe \Vloer- kleden. gr, maat, imitatie Perz, Marconistr. 9 b, Schie dam, Tel. 67223, Te koon kinderledikaptja in goed taat. Vlaardinger- dijk No. „55 na 7 uur. PLAATST EEN KOERIERSTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2