X ëh l\ wmtm m B -RU 'T ÓMIKUIK* cüise zenda habgucé ei«pl ex tfEliHiMdSHiBEI WinVïiïCBCHCmfflMT w GERRITSEN'S slagerijen ém enige nette Meisjes m 0E DANSLESSEN WONINGRUIL LUX TOILET ZEEP NETTE LEERLINGEN 9ooê BROODRANTSOEN VERLAAGD ll MINDER MELK!! t' Gestoff. of Gemeubileerde flat Textielveiimg Dansinstituut WALDEKKER en ZOON Lederen Kleding „FLACO De ideale vloerbedekking as ZWIJNENBURG's WONINGINRICHTING Pracht MAHONIE EETKAMER f sso.- PiTPIMiMtjlMiEl OCTOBER AANVAM6 HIËUWE CURSUSSEN™: Vrij huisje 1 of 2 KAMERS Prima Etaleur DE OOIEVAAR Autosloperii 8ERTGES 9 van de 10 filmsterren gebruiken Plaatst een Koerierster JONGGEZEL DRUKKER NET MEISJE WINKELJUFFROUW Verfmalers en Fabrieksarbeiders AANKOMEND MONTEUR SERVEERSTERS Lessen danslessen IngridBERGMAN c^deG^Ts HUMPHREY I0GART CINEAC VICTORIA PASSAGE HARMONIE JAMES MASON D£ in een Engehe film vol jpartnioff en mysfene. pmiNSES i»9^abergman; REX öetfound: E- J. WIJBURG D. DE SCHRIJVER Natfaenesterlaan 401B, Rotterdam Donderdag 25 September 1947 KENNISGEVING herziening uitbreidingsplan IJSSELMONDE. De Burgemeester van Rot- 'teidatn btengt ter open bare kennis le. dat de vastgestelde uit- bteidingsplanneii a. .A'sjpoliler-edijk Y' omvattende het gebie ten Nooiden van d> <1 ijk i d onderdelen'; h „omffpvincr Onstpo'- dersedijk" omvatten de het gebied ten Zui-, .lea van die dijk tinI hoofdsaakk 'qlks met p.utiek» hei-J riening \an het ii'tb.ei-' Jimr-plan m hoofdzaak van IJsselmonde: i gedurende 14 ar-r-n, en wel van 26 <ept"m-1 her 1947 af voor een, ieder ter inzage zuilen woiden npdergafeid op de secretarie der je-' raeente in het stadhui, kamer 321: 2e. Jat heianghehhenden, die zich met bezwaren terzake tot de Gemeen teraad hebben gewend, binnen 6 weke^ na afloop van do sub le genoemde termijn bij Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bezwaren tegen het plan kunnen indienen. j Rotterdam, i5 Sept 1947. De Bur^mee^tT \oornoemd. OUD. I Zuurstof. Voor {Ju- u arfct - Uw bah - ècüJ:rs ^Uw a Uw ubcu. ■j armen, ais ge wat Rado\ la Uw was of badwater doet. Radox activeert ae zuurstof in het dode leiding- water en maakt dit zó weer le vend. Ontelbare luchtbellen - microscopisch klem - maken zich los en dringen onweerstaanbaar m al Uw poriSn. Zo kan Uw hui< dan weer vrij ademen. En d.i heeft ze nodig om gezond te zy Met S&dox nooit die vale rif kengheiti, ook. geen puistjes vet wormpjes meer. Met Rad. integendeel een gave, fraai n>?' temt; naar binnen dat welda tintelend gevoel. Maar in deze week nog volop vet Vlees en le kwaliteit fijne Vleeswaren. Volop Ham, Runder Rookvlees, Heerlijke Brunswijker Tongeworst en als extra verrassing zonder bon LEVER UIERBOORD HARTEN en NIEREN Nu het weer wat kouder is VOOR DE SOEP Volop Poten - Mergpijpen en MergbenenVraagt vooral onze pikante Haagse Lever worst a 15 ct. per ons zonder bon. Dus allen deze week naar "rooswijkseweg 82 Groene Hilledijk 195 iacob Loisstraat 28 uGlTltSBn S SldgSTijBn Benthuizerstraat 31 MAAR KOMT VROEG KOMT VRIJDAG -O. OOR *N GAVE HUID EN Ti FRAAIE TEINT... AMSTïXDA* Te huur gevraagd liefst Statenkwartier. groot. Meubilering bijzaak. Ev, vonr 6 maanden' of I jaar Met brimnrlyke ga rantie voor vertrek op overeengekomen datum. Brieven onder Xo. 4729 bureau van dit blad. EAU DE'COLÖGNÈ BRILLANTINE - CRÈME BOEDER LOTION - PARFUM Xette gedragen Dames- en Herenkleding gevraagd. Luxe Veilingzaa! Zaagmolenstr. 45, Tel. 23905 AANVANG DER LESSEN - IN OCTOBER Inschrijving dagelijks -yan 810 uur St. Mariastraat 91 Telefoon 32678-41899 REPARATIES KUNSTGEBITTEN in een uur klaar. Claes de Vrieselaau 21 b, Rotterdam TeJef. 87519 DANSACADEMIE SCHIED.SINSEL 139a. MULDERS Telef. 28293 Rotterdam. Aanvang der lessen begin October voor: Beginners - Gevorderden - Gehuwden - Verloofden H.B.S.-ers - R.K. clubs - Enkele uren beschikbaar voor zelfgevormde clubjes. Inschrijving dagelijks 123 en 6—19 uur. WONING RUIL Aangeb. te Oostvoorne, huis met gar. 7 k. en badk.r laste w.t. gunstig gel. ook geer gesch. v pen«. Gevr. vrije uomng te R'dam niet in eentr. Br, Xo. 4729 bnr. van dit blad ff SPECIAALZAKEN VOOR lederen kleding Ook reparafiën STREVELSWEG 43 TELEFOON 73723 DORDTSELAAN 126 - TELEFOON 78339 lEen mooi geheel wordt Uw woning als ook ae gangen met Perplex-parket zijn belegd. Reeds 46o/0 wordt geleverd op aanbeveling van gebruikers. Gelegd vanaf 4.— per ioJ. Hoofdkantoor; van BoetzeUec- lian 90. Den Haag Toonkamer; NOBELSTRAAT 95 B, ROTTERDAM. TELEF. 48938 Mathnesserlaan 242 Telefoon 30354 Uit voorraad leverbaar SLAAPKAMERS vanaf 650.— Alles le klas kwaliteit en afwerking. Alléén Matbenesserlaan 242, geen filialen. BEGINNENDEN o gevorderden VER-GEVORDERDEN GEHUWDEN EN VERLOOFDEN ROOMS-KATHOLIEKEN KANTOOR- EN WINKELPERS. SCHOLIEREN SPECIALE DAMESCLUB SPECIALE TANGO-CURSUS Inschrijving van teerlingen dage lijks van 10—10 niur. Uitgebreid prospectus gratis op aanvraag. Oók PRIVÉ-DANSLESSEN üSbVkitsieS «pMltS DAMES HjMtatm. WONINGRUIL m Herkingen (Flakkee) v. woning K'dam of omgev. of ged. woning. Br. A. Kans p/a Pieterse, E rasmusstraat 75 2 x b. Glazenmakers gevraagd Aanm. Glasbandel MODERN Poolstraat 58—64, tel. 24049 Deze banloze PANTOFFEL vaar huiskamer en keuken i$ zo uitermate voor U geschikt, omdat hij door z'n prettige pas vorm en de zachte elastische zool, zo heerlijk aan uw voeten zit, en deze de zo nodige rust verschaft. Bovenwerk van texfeel ïn 'rt frisse blauwe tint. HLIALEN IN GEHEEL NEDERLAND Wie milt ons hovenhuis, mot gezellig uitzicht op vei- keerspunt bev. 4 kamers, keuken, badkamer, voor vrij huis of bcuerlonh. met tuin, liefftt KI ei weck tv ai tier. X. H. SCHIERECK, Rozen- laan 2b, Fill legers berg. y Ook Uw teint kan fris en aan trekkelijk zijn door het gebruik van Lux Toilet Zeep, de schoonheidszeep van de filmsterren. Fabrikant, gehuwd zonder kindeien, raagt voor direct met gebruik van tceuken. Aanbiedingen onder no. 4136 Adv. bur. Benjamin, Stad- h on do i? weg 30.1. Gevraagd niet onder dan 35 jaar STATEN WEG 191. BLUDORP.TEL.41823,R'0AM DAMES- HEREN- RIJWIELEN, zonder vergunning, direct leverbaar. Verder a IJ e rijwietonderdelen o.a Spaketi, Velgen, Remnaven. Pedalen, Bellen, Ketiingkas- ten, enz. uit v o or ra a d ve i k r ij gb. M. JANSE Zwart janstraat, hoek Rcrgw, Tel. 49129 Geldbelegging Te kooj/ gevraagd met ca. f 18.000 één of twee solide panden. Br. lett. SRZ aan !^ijgh v. Ditmar, R'dam. vraagt automobielen voor de loop en de sloop Hoofdweg 12.3 - Tel. 22805 Na 6" uur Tel. 23687 SCHRIJFT Hef is opmerkelijk hoe «cMen c,^«3 e huid wordt na hef ged'X r I ux Toilet- LTZ.46-Ol59-!«f Vertegenwoordiger zoekt Agentschap of vertegenwoordiging, heeft ter beschikking kantoor m. kleine showroom in Amster dam. centrum. Br. no. 4722, bureau Het Parool. Voor een is bij onze firma een open plaats om opgeleid te wor den tot cliché-proefdrukker. Aanmelden De Reproductie Compagnie, Ceintuurbaan 72, Rotterdam (N.) Gevraagd voor direct voor dag of dag en nacht. Hulp van werkster aanwe zig. Mevrouw van Vorst, Berglustlaan 81 R'dam. N.V. vraagt voor diverse afdelingen MEISJES boven IS jaar, voor inp&kwerk en lichte fabriekswerkzaatn - heden- Hoog loon. Aanmelden: Iedere werk dag na 2 uur (behalve Za terdags), ookDonderdags- 's-avonds van 6-8 uur. Hugo de Grootstraat 41, Rotterdam Boekbinderij vraagt nette Meisjes plm. 16 jr, hoog loon, aan- •ename werkkr., muz. aanw. Alsmede JONGEN opleiding expeditie. BROKERHOF RECKERS Schooterboschetraat 33 Wij vragen ter assistentie en opleiding voor ons on- derdelenmagazjjn AANK. BEDIENDE leeft. 17—20 j. Dipl. Am bachtsschool bankwerker of autohersteller gewenst. Motorenfabrlek Hollandia Wm. v, Hildegaersbergstr. 104—106 H'berg. GEVRAAGD met het vak bekend in BANKET- EN BROODWINKEL tevens AANKOMEND. W. R IJ S S E M U S. BENTINCKLAAN 22^ Aanm. Bakkerij Zomerhofstr. 35 tussen 10 en 6 uur. N.V. VERF-, VERNIS EN OLIE-FABRIEKEN „VEVEO" Willeraskade 15 Schiedam vragen voor directe indiensttreding; Aanmelden onder oveilegging van getuigschr. 's morgens van 1012 u. SLAGERIJ N. VAN TOORN Noordmolenstraat 75 vraagt voor de snipnachine en afdeling fijne vleeswaren. Wij hebben plaats voor een Opleiding ambachtsschool electriciën-ïnstru- mentmaker gewenst Leeftijd, max. 22 jaar. VAN STOLK REESE CEINTUURBAAN 64 HILLEGERSBERG In speciaal zaak STOFFEN en ZIJDE is plaats voor Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlich tingen te richten Onder no, 4734, bureau Het Parool. Bjj Kuteck's Cafeteria- Cafetaria te Rotterdam kuniien geplaatst worden Zij, die met bet vak bekend 7.|jn, genieten de voorkeur. Op 6 September j.i Fersoonlyke aanmelding op huldigden wy Vrijdag 26 September a.s. van Z67 iubilartsscjj. 10-12 uur en van 2-4 uulr in Euteck's Cafeteria-Cafetarïa, fllatheneeserlaan 39, R'dam. DANSLESSEN DANSLESSEN DANSLESSEN DANS^SSEN DANSLESSEN D AI DAN. DAN DANS DANSL DANSl DANS, D A f DANSL'ESSE DANSLESSE DANSLESSE DANSLESS DANSL WH EN 3 S EN Tnslessen vISLESSEN EN DANSLESSEN EENDRACHTSTRAAT-5 TELEF. 28499:28645 GEBOUW „O DEON" GOÜVERNESTRAAT 50—72 Elke Zondag van 812 uur: GEZELLIG DANSEN in de geheel nieuw geres- taureerde Grote Zaal. Dansorkest „THE SOUND DIGGERS" ENTREE 1,50 Dansleraar JOHNNY BECKMAN OFFICIëLE PUBLICATIE .Va-uitreiking- Bonkaarten. K. 711, Tabaks-, Gecombineerde- en Versnaperingenkaarten en kaarten a.s. en Jonge Moeders De Distributiekring Rotterdam maakt bekend, dat de na- uitreiking van da bonkaarten K. 711, enz, zal plaats vin den aan de kantoren Jeruzalemstraat 7; Busken, Huet- straat 19; Joubertstraat 67 en die der randgebieden op Vrijdag 28 en Zaterdag 27 September a.s., volgens onder staand schema, waaraan streng de hand zal worden ge houden. Vrijdag 26 September: 9.0010.30 uur begin A t/m Buc; 10.3011.30 uur Bud t/m Dup; 11.30—12.30 uur Dur t/tn Heu; 13.3014.30 uur Heij t/m Kru; 14,30—15,30 uur Krij t/m Los; 15.30—10.30 uur Lot t/m Pon, Zaterdag 27 September: 9.00—10.00 uur Poo t/m Sta; 10.00—U.OO uur Ste t/m Verl; 11.00—12.00 uur Verrn. t/m sinde Z. FILMPROGRAMMA'S voos se VOLGENDE WEEK ARENA ALFRED HltCHCOCK's NIEUWE MEESTERWERK (NOTORIOUS) 7 r r,«. ADAMT UP HET TWEO; SYD FO* slapstick-act- (UCO.FRM DER MP.EA. TOEGANG 18 JAAR ■ARENA ORKEST Q.L.V.CA5 PUPERS OAG. 2.7-^30 2AT. ZOND 1 45.41S-7.<}30 EEN RLM VAN GROOT FORMAAT GO h*VE AND HAVE NOD en LAUREN BACALL CAPTTOL-ORKEST WARNER BROS-FILM DER RP£A.._ O.LV. WILLY TROSSENAAR fnnilir 14 JAAR DAG. 2-7-9J0. OP HET TONEEL: KFES VRUlS ZAT. ZOND 1 45-415.7.930 I LUTUSCA JOAN CRAWFORD MELVYN DOUGLAS-CONRAD VEIDT ^g;SIA,IONaE TELEFOOH:35055 PETER TRAUSSEL DIRIGEERT HET LUTUSCATDRKEST 18 JAAR.DAG. 2.15-7-933 ZAT ZOND 2-430.7.930 REGIE: GEORGE CU KOR <a womaws face) mgm.bim dér mpea. OP HET TONEEL: WIllARD'S^ NAVY PREMIERE VOOR ROTTERDAM EEN VERHAAL.DAT GEEN VROUW OOIT ZOU VERTELLEN 1 »l Eijmn MERLE OBERON (THIS tove OF OURS) i%\ BI mi CLAUDE RAINS REGIE: WllUAM PtTOhS X ér% NIEUWS O Ju-. DEFILE VOOR PRINSE- GJK GEZIN VAN IAN DEL. F7UITERS - «J-53Q U. ORKAAN OVER FLORIDA - DERDE BIJEENK. VAN DE U.N.O. - VERKIEZINGEN IN HONGARIJE. ti/lCTOAÉ HOLLAND-ZWITSERLAND VUC f OHL: BELGIE- ENGELAND IN ONS BURROGRAMMA O A-- fiPVAARHIKF RFROmU I HAT. PKILK. ORKEST VAH DE GEVAARLIJKE BEROEPEN VEREEH. STATEN SPEEU DE E£M SPANNEND INTERMEZZO] 8EK. WALS DE BUUWE DQNAU EEN VROLIJKE TEKENFILM iÏbimL^T'Im I O LV. TUSCHINSKI-CONCERN OP HET TONEEl: SYD BURNS AAN HET ORGEl* JOCP WALVIS PRESENTEERT HET SENSATIONELE MEESTERWERK TQEG 13 IAAP 18 JAAR DE ZWITSERSE WERELDSUCCES-FILM - MET DE 14 JARIGE* JOSIANE éttu. ElkÉ rXXzddX tEEFUJD COLOSSEUM RONALD COLMAN iJi- MADELEINE CARROÜ. DOUGLAS FAIRBANKS Jr. ff SPANNING EN AVONTUUR rawri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4